slovnik

Čo je Gnóza

Všetky vedomosti/poznanie pochádzajú z jedného zdroja. Ľudstvo má pre tento zdroj mnoho mien, my to mu hovoríme Gnóza.

Gnóza: z gréckeho γνῶσις. Vedomosti/poznanie.

  1. Vyšší význam slova gnóza, je poznanie zo skúsenosti, najmä skúsenosti z božstva alebo toho, čo je za hranicami piatich zmyslov. Slovo Gnóza sa nevzťahuje na vedomosti, ktoré nám boli povedané alebo ktorým veríme. Gnóza je vedomé, skúsenostné poznanie, nie iba intelektuálne alebo konceptuálne vedomosti, presvedčenie alebo teória. Tento termín je synonymom hebrejského דעת "da'ath," arabského ma'rifah, tibetského rigpä (poznanie/vedenie) a sanskritského "jna."
  2. Gnóza môže tiež odkazovať na tradíciu, ktorá stelesňuje základnú múdrosť alebo poznanie ľudstva. Vo fyzickom svete pod týmto menom nebola známa, pretože vždy prijala rôzne vzhľady v závislosti na kultúre, čase a mieste.

Grécke slovo gnóza (γνῶσις) znamená druh vedomostí/poznania, ktoré pochádzajú z vlastnej skúsenosti a zahŕňajú celú osobu. To znamená, že sa jedná o pravé poznanie pravdy. Skutočnosť alebo pravda, presne nezapadá do predstavy, dogmy alebo teórie, a preto skutočná gnóza musí byť tiež niečo, čo človek musí zažiť. Osobná skúsenosť nie je prenosná v abstraktných pojmoch. Pojem je iba myšlienka, no skúsenosť je oveľa viac, než len myšlienka. Inými slovami, skutočná gnóza je zážitok, ktorý sa vymyká pojmom, presvedčeniu alebo akejkoľvek snahe o jeho interpretáciu. Ak tomu chcete pochopiť, musíte to zažiť. To je dôvod, prečo skutočné duchovno je založené na vlastnom úsilí, ako spoznať pravdu, a spôsob, ako dosiahnuť túto skúsenosť je predovšetkým praktický.

Avšak, aby sme pochopili, čo prežívame, tak musíme študovať skúseností ostatných. Za týmto účelom sa radšej spoliehame na tých, ktorí v sebe ukázali kvality, ktoré si my prajeme stelesniť: hlboká láska ku všetkým bytostiam, brilantná inteligencia a oslnivá radosť. A preto sa spoliehame na najvýznamnejšie ľudské bytosti a ich dedičstvo, v každej oblasti poznania: filozofia, veda, umenie a náboženstvo.

Každá štúdia svetovej filozofie, náboženstva a duchovných tradícií ukazuje rovnaké zásady, motívy a symboly. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že sa jedná o obyčajnú náhodu alebo nevedomý impulz, pravda je ďaleko mocnejšia: všadeprítomná symbolika a zámer svetových tradícií je všade rovnaký, pretože existuje jeden všadeprítomný zdroj všetkého poznania, ale ktorého skutočná forma a význam je len hmlisto vnímaná spiacim vedomím ľudstva. Práve kvôli tomuto z času na čas prichádzajú poslovia, aby objasnili Jeden Pravdivý Zdroj: poslovia ako Budha, Ježiš, Mohammad, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžiš, Fu Ji a mnoho ďalších, všetci učili gnózu, ale podľa potrieb času a miesta.

Bozi syn

Kedykoľvek Zákon upadá a zmysel života je zabudnutý, prejavím sa na zemi. Som zrodený v každom veku, aby som chránil dobro, zničil zlo a znovu obnovil Zákon.- Hinduizmus. Krišna v Bhagavad Gite 4.7-8

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.- Kresťanstvo. Ježíš v Biblii, Matúš 5.17-18

My sme ti vnukli (Muhammad, posolstvo) , podobne ako sme vnukli (posolstvo) Núhovi (Noemovi) a prorokom, ktorí nasledovali po ňom. A vnukli sme Ibráhimovi (Abrahámovi) a Ismailovi a Isháqovi (Izákovi) a Jáqubovi (Jakubovi) a kmeňovým spoločenstvám (ktoré vzišli z potomkov Jakuba (p.) a na čele ktorých stál niektorý z jeho synov) a Ísovi (Ježišovi) a Ajjúbovi (Júbovi) a Júnusovi (Jonášovi) a Hárunovi (Áronovi) a Sulejmánovi (Šalamúnovi, všetkým týmto sme vnukli ich posolstvá podobne, ako sme ho tebe, Muhammad, vnukli) . A dali sme Dávudovi (Dávidovi) Zabúr (Zabúr je Kniha, ktorá bola Dávidovi Bohom daná a v ktorej boli Božie prikázania) ,
A (vnukli sme posolstvá) poslom, o ktorých sme ti predtým rozprávali, ale i poslom, o ktorých sme ti nerozprávali (a o ktorých nevieš) . A Boh prehovoril k Mojžišovi priamo (bez prostredníka) ,
Poslov (sme poslali) oznamujúcich radostnú zvesť (pre veriacich o tom, čo pre nich bude pripravené) a varujúcich (pred Božím trestom) , aby ľudia nemali voči Bohu žiadnu výhovorku po poslaní týchto poslov (aby sa ľudia, keď budú opýtaní, prečo neverili, nemohli vyhovoriť, že o ničom nevedeli a že nik k nim nebol poslaný, aby ich varoval) . A Boh je veru mocný a múdrosťou oplýva.- Islám. Korán 4.163-65

Je ti povedané(Muhammad, zo strany tých, ktorí odmietajú veriť) len to, čo bolo povedané poslom (ktorí boli poslaní) pred tebou.-  Islám. Korán 41.43

Videl som starodávnu Cestu, starodávnu cestu, ktorou prešli skutoční osvietenci minulých časov.- Budhizmus. Samyutta Nikaya ii.106

Majster povedal, “Odovzdal som to, čo som bol učený, bez akéhokoľvek môjho doplnenia. Som verný a milujem Starovekých (ľudí, staršinov)“. – Konfucianizmus. Literárna zbierka (Analects) 7.1

Všetky náboženstvá majú rovnaké princípy. Pod slnkom sa rodí každé náboženstvo, rastie, vyvíja sa, delí sa na mnoho siekt a zomiera. Toto je ako to vždy bolo a bude. Náboženské princípy nikdy nezomrú. Náboženské formy môžu zomrieť, ale náboženské princípy, inými slovami, večné hodnoty, nemôžu nikdy zomrieť. Pokračujú a sú preoblečené v nových formách- Samael Aun Weor,  Náboženské Princípy

Večné hodnoty stelesnené vo svetových náboženstvách, vyjadrujú hlavné požiadavky pre vedomie, aby mohlo vstúpiť do svetla a plne si uvedomiť zmysel žitia. Inými slovami, srdcové posolstvo každého náboženstva hľadá prebudenie vedomia a odstránenie utrpenia, aby večné svetlo mohlo byť poznané prostredníctvom našej priamej skúsenosti.

"Pravda je jedna, mudrci ju nazývajú rôznymi menami - Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti." - Rig Veda

Grécke slovo Gnosis (Gnóza) sa vzťahuje na vedomosti získané prostredníctvom skúsenosti prebudeného vedomia, oproti vedomostiam ktoré nám boli povedané alebo ktorým veríme. Pravá Gnóza je poznanie univerzálne pre celé ľudstvo, ktoré oslobodzuje vedomie od utrpenia. Gnóza- pod hocijakým názvom v histórii alebo kultúre- je vedomé,  skúsenostné poznanie, nie iba intelektuálne alebo pojmové poznanie, viera alebo teória. Gnostický študent hľadá získanie svojej vlastnej priamej skúsenosti svetla (Pravdy) tým že prebudí vedomie a odstráni zatemnenie pred vnímaním. Metóda na uskutočnenie tejto úlohy sa nazýva:

Gnóza (grécky) - poznanie (vedomosti)
Jnana (sanskrit) – poznanie
Daath (hebrejsky) – poznanie
Dharma (sanskrit) – spravodlivosť, zákon, pravda, učenie
Torah (hebrejsky) – učenie, inštrukcia, zákon

a mnoho ďalších mien. Porovnaním všetkých týchto starodávnych učení, vidíme, že všetky náboženské formy majú vo svojom srdci vedu Gnosticizmu: metódu na dosiahnutie osobného  poznania Pravdy.

„Nech už sa ku Mne ľudia dostanú akokoľvek, budú rovnako vítaní, pretože cesta, ktorou sa vydajú je z každej strany Moja.“ – Krišna (Kristus) z Bhagavadgíta

Mnohí v dnešnej dobe spájajú slovo Gnóza s kolekciou textov nájdenou v púšťach Stredného východu ako Nag Hammadi texty alebo Zvitky Mŕtveho Mora. Povestné príklady zahrňujú Knihu Tomáša (The Book of Thomas), Evanjelium podľa Márie Magdalény (The Gospel According to Mary Magdalene),  Hypostáza Archonov (The Hypostasis of the Archons) alebo jednoduchší preklad Hmota Vládcov (The Substance of the Rulers) a Hrom, Dokonalá Myseľ (Thunder, Perfect Mind). Niektorí veria, že Gnóza je výhradne systémom viery dlho stratenými skupinami duchovných hľadačov ako Essejci alebo Nazarejci. Avšak pravdou je, že tie texty a skupiny sú iba malou časťou oveľa staršieho, viacej rozšírenejšieho hnutia, ktoré ale nemôže byť vystopované iba fyzickou evidenciou: naozaj to môže byť poznané iba cez prebudenú, vedomú skúsenosť- nie iba v tomto fyzickom svete, ale tiež aj vo vnútorných svetoch a to prostredníctvom techník, ako napríklad meditácia, snová joga a ďalšie.

Dôkaz tohto náboženského jadra môže byť nájdený hocakou štúdiou porovnávania náboženstiev, v ktorých rovnaké témy a symboly sú všadeprítomné. Niektorí sa dohadujú, že toto je iba čistá náhoda alebo nevedomý symbolizmus, avšak pravda je ďaleko mocnejšia: v náboženstve je všadeprítomný symbolizmus, pretože existuje jedno všadeprítomné náboženstvo, ale ktorého pravá forma a význam je iba mlhavo vnímaná spiacim vedomím ľudstva. Pravé kvôli tomuto, z času na čas prídu poslovia, ktorí objasňujú jedno pravé náboženstvo: poslovia ako Budha, Ježiš, Mohamed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžiš, Fu Ji a mnoho ďalších: všetci učili Gnózu, ale podľa potrieb doby a miesta.

budha krisna mojzis mohamed padmasambhava zoroaster

Nie sme proti žiadnemu náboženstvu, školy, sekty, spolku alebo bratstvu, pretože vieme, že všetky náboženské formy sú manifestáciou ohromného kozmického univerzálneho nekonečného náboženstva driemajúceho v každom atóme vesmíru. Učíme syntézu všetkých náboženstiev, škôl, spolkov, bratstiev a vyznaní. Naša náuka je náukou syntézy- Samael Aun Weor, The perfect matrimony (dokonalé manželstvo)

Ctihodná veda Gnózy, je univerzálna pre celé ľudstvo a je najpodstatnejším ‘’poznaním’’, ktoré vychádza zo skúsenosti objektívnej reality, všeobecne prežitej tými, ktorí úplné prebudili a rozvinuli svoje vedomie. Veda alebo cesta k svojmu vlastnému poznaniu reality, vlastnou skúsenosťou, sa tiež nazýva Gnóza, pretože vedie k získaniu vlastnej Gnózy základnej pravdy.

Gnóza je vo svojej podstate, metóda na uniknutie pred utrpením, pretože nato, aby sme mohli zažiť skutočnú pravdu, musíme opustiť klamlivú myseľ, v ktorej všetci nesmierne trpíme. Naše klamlivé predstavy spôsobujú utrpenie a bránia nám vo videní pravdy.

Metóda ako zažiť skutočnú realitu je presná a existovala po miléniá. Pravá Gnóza- vedomé poznanie tejto skúsenosti- je bez separácie, dogmy, politiky, fanatizmu a sektarizmu. Gnóza pochádza z božskosti a nemôže byť uväznená v obmedzených konceptoch intelektu alebo prostého presvedčenia.

Znaky pravej Gnózy sú videné v najväčších svetových bytostiach: hlboký súcit, prenikavá múdrosť a iskrivá inteligencia.

Máme každý dôvod veriť, že všetky takpovediac tajné školy starovekého sveta boli vetvy z jedného filozofického stromu, ktorý so svojimi koreňmi v nebi a so svojimi vetvami na zemi, je ako duch človeka neviditeľný, ale s neustálou prítomnou príčinou objektívnych nástrojov, ktoré dávajú výraz. Záhady boli kanály cez ktoré toto jedno filozofické svetlo bolo impregnované a ich zasvätenci s oslnivým intelektuálnym a duchovným porozumením, boli dokonalé ovocie božského stromu, prinášajúci svedectvo pred materiálnym svetom nejasného zdroja všetkého svetla a pravdy.- Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages (Tajomné učenie všetkých vekov) (1928)

Gnóza bola vyjadrená všetkými veľkými svetovými svätcami a osvietenými dušami, každý svojimi vlastnými slovami a hlasom.

Všetky náboženstva sú drahé perly navlieknuté na zlatej niti božskosti- Samael Aun Weor

Gnóza je univerzálna pre celé ľudstvo a môžeme ju nájsť vo všetkých pravých náboženstvách a mystických tradícií. A teda vo všetkých sa nachádza Náuka Syntézy: Univerzálne Učenie, s ktorého sa zrodili všetky náboženstvá. Táto pôvodná vedomosť je neodmysliteľná veda, ktorú potrebuje každá ľudská bytosť ,aby mohla poznať záhady života a smrti priamo, osobne cez vlastnú skúsenosť.

Všetky náboženské formy sú prejavmi ohromného Kozmického Univerzálneho Nekonečného Náboženstva driemajúceho v každom atóme vesmíru.

Gnóza je v budhistickom učení, v tantrickom budhizme z Tibetu, v Zen budhizme z Japonska, v Ch’an budhizme Číny, v Sufizme, v tanci dervišov, v egyptskej, perskej, chaldejskej, pytagorejskej, gréckej, aztéckej, mayskej, inskej, atď. múdrosti

Učíme syntézu všetkých náboženstiev, škôl, spolkov, bratstiev a vyznaní. Naša náuka je náukou syntézy- Samael Aun Weor, The perfect matrimony (dokonalé manželstvo)

Srdce Gnózy

Srdce Gnózy je ohromné Arkánum(tajomstvo), Daat (alebo hebrejsky Da’ath, čo znamená poznanie), životná múdrosť symbolizovaná ako strom poznania v príbehu o rajskej záhrade. Adam a Eva ten strom zneuctili a boli vyhostení z raja, tento príbeh je symbolický.

Daath-strom poznaniaStarodávne kultúry, ktoré postavili veľké pyramídy, ktoré rozvinuli úžasné civilizácie, ktoré mali vedomosti a technológie, že dokonca ani dnes  nie sme im schopní porozumieť. Všetci vedeli a uctievali záhadné vedy nadovšetko a  najväčšie tajomstvo, najväčšia veda zo všetkých, Ohromné Arkánum alebo ohromná tajomná veda alchýmie, bola najdôležitejšia zo všetkých. Egypťania, Aztékovia, Mayovia, Chaldeani, Hinduisti, Tibeťania, atď. všetci mali ako najcennejší poklad ohromné Arkánum.

Vo všetkých týchto civilizáciách, ezoterické znalosti boli vždy vyhradené pre elitnú skupinu. Či v Indii alebo v Egypte alebo v Mayskej alebo Aztéckej civilizácii, mystické znalosti boli predávané, praktizované a zachovávané kňazstvom dôkladne kultivovaných jednotlivcov.  Títo jednotlivci sa museli podrobiť najprísnejšie vyžadujúcej disciplíne a smerníc. Aby mohli vstúpiť do vedomosti Ohromného Arkánum, museli prechádzať  test za testom, dokazujúc svoju úprimnosť a dôveryhodnosť. Mnoho krát boli pozorovaní roky, bez toho aby o tom sami vedeli. Mnoho krát boli vypovedaní, len aby sa videlo ako budú reagovať, čí budú stále rešpektovať sľuby, ktoré zložili.

V predchádzajúcich dobách, špecifický význam Stromu Poznania- alebo presnejšie, Stromu Poznania Dobra a Zla- bol ukrytý, až pokým sa hľadajúci neosvedčil, že je toho hoden. Bohužiaľ túžba poškodzuje myseľ, túžba po moci a závidenie poznania, viedlo mnohých k vyhrážaniu a dokonca aj k zabitiu držiteľov skrytej múdrosti. Týmto boli skutoční zasvätenci nútení ísť do úkrytov vo väčšine miest na zemi. Poznanie muselo byť ukryté, aby mohlo byť chránené.

upalenie-GnostikovZa zločin sprevádzania Ježiša Krista vo Svätej zemi a kvôli sláveniu našich rituálov v rímskych katakombách, sme my gnostici, čelili levom na kruhovom námestí v Ríme . Potom neskôr, po čase, sme boli zaživa upálení v plameňoch rímskej katolíckej inkvizície. Predtým, sme boli záhadní Essejci Palestíny. Takže, my tu nepredstavujeme nejakú príležitostnú doktrínu. Skrývali sme sa 20 storočí, ale teraz sa znova vraciame do ulíc, aby sme na našich pleciach mohli niesť starý, drsný a ťažký kríž.

Paul z Tarsusu vzal našu doktrínu do Ríma. Áno on bol Gnostik Nazarejec.

Ježíš - Kristus učil našu doktrínu vtajnosti svojim 70 učeníkom.

Šetiani (angl.Sethians), Peratejci (angl.Peratae), Nazarejci (angl.Nazarenes) a Essejci (angl.Essenes) boli gnostici. Egyptské a Aztécke záhady, záhady Ríma, Tróje, Kartága, Eulisina (angl.Eleusis- starobylé Grécko), Indie, Druidov, Pytagorejcov, Kambircov, Mitry a Perzie atď. sú vo svojej hĺbke to, čo nazývame Gnóza alebo Gnosticizmus.

Teraz znova otvárame starodávne Gnostické Svätyne, ktoré boli s príchodom doby temna zatvorené. Takto otvárame autentické Zasväcovacie Univerzity- Samael Aun Weor, The Major Myteries( Veľké záhady)

Hocikto, kto vážne študuje ezoterizmus objaví, že základná veda , i keď nikdy nevysvetlená otvorene, je nezmeniteľná, všetci praví zasvätenci sa zhodujú na základnom princípe vedy a umenia, bez ohľadu na ich tradíciu alebo storočie, v ktorom žili. Ježíš Nazaretský, Hermes Trismegistos, Mojžiš, Svätý Augustín, Homér, Kráľ Šalamún, Budha Šákjamuni, Indiánsky Tantrický majster Padmasambhava, Mohamed, Eliphas Levi, H.P.Blavatská, Budha Maitréja, Rudolf Steiner, Swami Sivananda, Nicolas Flamel, Basil Valentine, Master Moira, Max Heindel, Paracelsus, Arnold Krumm Heller, Dion Fortune, a Samael Aun Weor, autori a mystici v rozpätí Adam a Eva vyhnany z raja3000 rokov, všetci sa zhodujú, všetci popisujú presne tú istú vedu, i keď používajú rozdielne symboly a dialekty. Táto veda je presne tá istá v záhadách Eleusov, Aztékov, Mayov, Chaldejcov, Essejcov, atď. Toto vnútorné poznanie, je tá Cesta, o ktorej hovoril Ježíš Nazaretsky:

Vchádzajte úzkou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Lebo úzka brána a ťažká cesta vedie k životu a málo je tých, čo ju nájdu.  Matúš 7:13

Úzka brána je bránou späť do raja; je to brána cez ktorú sme vyšli pred dávnymi časmi. Táto brána je poznanie ohromného Arkánum. Praktizovať učenie obsiahnuté v tomto najcennejšom poklade, je vkročiť na pravú cestu. Táto cesta a kroky, ktoré ju tvoria je definovaná v hebrejštine slovom Daat (Daath). Daat je ukrytá sféra Kabaly a znamená ‘’poznanie.’’ Je to strom poznania, z ktorého v rajskej záhrade Adam a Eva zjedli zakázané ovocie. Grécke slovo pre Daat (poznanie) je Gnóza.

Existuje jedno základné učenie. Toto učenie malo veľa názvov a veľa tvarov, pretože veda a umenie prebudenia vedomia pozitívnym spôsobom sú univerzálne a večné, ale pred zrakom obyčajného človeka boli skryté. Čo obyčajný človek videl, bola široká brána, ktorá vedie k skaze.

Mnohých si ani nenapadne  uvedomiť, že existuje obrovské množstvo škôl, tradícií a náboženstiev, ktoré vzali základ duchovného poznania, ohromné Arkánum a buď úmyselne alebo nevedome ho zničili. Vo väčšine prípadov, tieto sú najviac rešpektované, najslávnejšie a ‘’najpopulárnejšie’’ učenia; rešpektované, slávne a populárne presne preto, že nie sú v konflikte zo základnými psychologickými problémami zdegenerovanej mysle.

Čierna mágia sa obracia k mysli davu. Obracia sa k princípom našej civilizácie. Ponúka niečo za nič. Pokiaľ je v ľudskom srdci chamtivosť, tak zotrvá ako hrozba pre poctivosť a celistvosť našej rasy. - Manly P. Hall from Magic: a Treatise on Esoteric Ethics (z Mágie: Rozprava o Ezoterickej Etike)

Skryté významy všetkých ohromných náboženstiev boli vždy ostro chránené a obecne neprístupné, presne preto, že obsahujú strašnú moc. Moc všetkými ľahko nepochopená a využitá sebeckými, vulgárnymi a bežnými charakteristikami ľudstva. Odovzdanie poznania vyžadovalo od študenta, aby bol ‘’zbožný, jemný a obávajúci sa Boha’’, alebo inými slovami, opačný typ osoby od tej, ktorá chce iba vyrobiť zlato, aby nakŕmila svoje túžby.

18. a 19. storočie opäť zažilo zrýchlenie procesu spájania pramienkov múdrosti. H.P.Blavatská sa v jej úžasnej Tajnej Náuke (1888), jasne vyjadrila:

Tieto pravdy sa v žiadnom prípade nepredstavujú ako odhalenie a ani autor nezastáva pozíciu odhaliteľa záhadnej náuky, ktorá je teraz po prvý krát v ľudskej histórii sprístupnená ľuďom. Pretože to, čo je obsiahnuté v tomto diele sa nachádza v tisíckach zväzkoch, zahrňujúcich Blavatskyskriptá veľkých ázijských a raných európskych náboženstiev. Skrytých v rytých piktografoch a symboloch a pravé kvôli tomuto závoju doposiaľ nepostihnuteľné. Dnes sa pokúšame dať dokopy najstaršie náuky a urobiť z nich jeden nezlomný celok. Jediná výhoda ktorú spisovateľ má pred jeho predchodcami je, že nehľadá útočisko vo svojich osobných špekuláciách a teóriách. Pretože táto práca je iba čiastočne vyjadrenie toho, čo sa sama učila od  študentov na vyššej úrovni, doplnená iba v pár malých detailoch jej vlastným štúdiom a pozorovaním. Publikácia mnohých uvedených faktov v tomto dokumente bola interpretovaná divokými a fantastickými špekuláciami, v ktorých si hoveli  mnohí Teozofisti a študenti mysticizmu posledných pár rokov v snahe ako si predstavovali vypracovať kompletný systém myslenia z málo faktov, ktoré im predtým boli povedané.

Je zbytočné vysvetľovať, že táto kniha nie je Tajnou Náukou vo svojej úplnej celistvosti, ale iba vybrané množstvo fragmentov jej základných princípov. Pričom špeciálna pozornosť je venovaná niektorým faktom, ktoré boli uchytené rôznymi spisovateľmi a úplne skomolené od pravdy.

Je asi vhodné sa jasne vyjadriť, že toto učenie obsiahnuté v týchto zväzkoch, akokoľvek čiastočné a nekompletné, nepatrí k hinduistickému, zoroastriánskemu, chaldejskému, ani egyptskému náboženstvu, ani výlučne budhizmu, islamizmu, judaizmu ani kresťanstvu. Základom týchto všetkých je Tajná Náuka. Z nej vo svojom vzniku pramenia rôzne náboženské schémy, ktoré sa teraz spájajú späť do ich počiatočného elementu, z ktorého každá záhada a dogma rástla, vyvíjala sa a materializovala sa. - H.P.Blavatská, The Secret Doctrine- 1888 (Tajná Náuka)

Predsa však povedala, že neskôr príde úplné odhalenie záhad Gnózy:

V 20. storočí môže byť majstrami múdrosti zoslaný viacej informovaný a oveľa vhodnejší učeník, aby dal konečný a nezvratný dôkaz, že existuje veda nazývaná Gupta-Vidya. A táto tiež, ako aj kedysi- záhadné zdroje Nílu, zdroj všetkých náboženstiev a filozofií súčasne poznaných svetom, bola po mnoho rokov stratená, ale napokon znovu objavená. - H.P.Blavatská, The Secret Doctrine/Tajná Náuka/(1888)


New Age
( alebo Nový vek)

4 februára 1962, keď prišiel rok Vodnára, ľudstvo vstúpilo do úplné novej situácie. S novým nebeským (astronomickým) vplyvom sme videli príchod obrovskej premeny v spoločnosti: hromadná vzbura proti starým spôsobom, sexuálne experimentovanie, obrovské sociálne zemetrasenia trasúce všetky staré tradície. Na Západe sme tiež videli obrovskú duchovnu túžbu a hlboký smäd po pravde, po pravdivej duchovnej skúsenosti (zážitku). Tieto dva elementy:

  1. vzbura proti tradícii a
  2. smäd po duchovných vedomostiach,

sú priamym následkom vplyvu Vodnára, najrevolučnejšieho znaku zverokruhu. Vodnár je nosič vody, dôležitosť ktorú uvidíte, keď študujete diela vyššie uvedených učiteľov. Jeho tajným významom je Poznanie, prinášač Poznania.

Nepochybne na konci 19. storočia a na začiatku 20. storočia, mnoho vážených, vzdelaných, okultistických inteligencií odovzdávalo ľudstvu jednoduché, počiatočné učenie. Je jasné, že také osoby iba navrhli verejne učiť prvé písmená tajnej náuky. Vtedy sa moc nezdržiavali s analýzami evolučných a devolučných zákonov. Už v roku 1912 Rudolf  Steiner potvrdil, že oni, zasvätenci tej doby doručili iba nepatrné, základné vedomosti, ale že oveľa neskôr bude daná ľudstvu vyššia ezoterická náuka nadzmyselného charakteru. My teraz doručujeme tento druh vyššej ezoterickej náuky. - Samael Aun Weor, Peklo, Diabol a Karma (1973)

Vodnar

S Novým vekom prišlo náhle odhalenie všetkých skrytých vedomostí. Dvere k mystériám boli otvorené, aby sa ľudstvo pred sebou samým mohlo zachrániť. Toto odhalenie sa začalo prvým verejným zverejnením starovekých ezoterických znalostí: publikáciou v roku 1950 Samaela Aun Weora - Dokonalé Manželstvo (The Perfect Matrimony). Vydanie tejto knihy v tom dokonale manzelstvočase vyvolalo v duchovných skupinách divoký oheň - mnohí boli šokovaní, mnohí boli pobúrení a mnohí boli hlboko inšpirovaní. Rímskokatolícka cirkev sa pokúšala Samaela uväzniť, čo sa jej aj podarilo. Mnoho ľudí sa mu vyhrážalo zabitím, bolo spáchaných niekoľko pokusov. A predsa nakoniec vydanie tejto knihy malo za následok vznik Medzinárodného Gnostického Hnutia, rozšírenie a rozmanitosť škôl, učiteľov a študentov, ktorých posolstvo sa teraz rozšírilo na každý kontinent na planéte, všetko pod zástavou vztýčenou Samaelom Aun Weorom.

Keď skutočné ezoterické vedomosti, pravej ceste k sebauvedomeniu Bytia boli odhalené, tak prišla oslepujúca snehová búrka falošných vedomostí, ‘‘vlci v ovčích kabátoch‘‘, ktorí účelne alebo nevedomky sa snažili zničiť ľudský smäd, aby mohli nakŕmiť svoju vlastnú túžbu, pýchu, nenásytnosť, márnivosť atď. Takže teraz ľahko nájdeme tisícky kníh o ‘‘ezoterickom učení‘‘ ale veľmi, veľmi málo je pravých. Nájdeme  niekoľko stoviek kníh o ‘‘ezoterickej tantre‘‘, ale hociktorý vzdelaný študent ľahko vidí, že sú 100%-ná Čierna Mágia. V dnešnej dobe nájdeme veľa učiteľov, ktorí akože učia ‘‘tajné vedomosti‘‘, ale ako vieme čo je v ľuďoch pravdivé a skutočné a čo je klam ega?

S kľúčmi odhalenými v dielach Samaela Aun Weora hocikto môže začať rozlišovať, čo je pravdivé a čo nie v hociktorom učení, z hocakej doby a miesta. Ako hovorí v ezoterickej rozprave o hermetickej astrológii:

Zlaté dvere múdrosti sa môžu zmeniť na široké dvere a širokú cestu, ktorá vedie  k skaze, dvere magických umení praktizované s egoistickými koncami. Sme vo veku Kali-Juga, železná doba, čierna doba a všetci študenti okultizmu sú náchylní sa stratiť v čiernej ceste.  Je to udivujúce vidieť, chybný koncept zastavajúci ‘‘malými bratmi‘‘ čo sa týka okultizmu a ľahkosti s akou veria, že bez obrovskej obeti sa dostanú k dverám a prekročia prah záhad.

Pravdivé a hlboké poznanie Alchýmie, Kabaly, Ezoterickej psychológie a Meditácie, je poznanie, ktoré premení obyčajnú ľudskú bytosť na Majstra, Anjela, Budhu. Dosiahnuť takú náramnú premenu, nie je vecou viery alebo konceptu,  je to kompletná psychologická revolúcia, revolúcia celej osoby v každom detaile. Je to presne určená veda, ktorá je plná nebezpečenstva z vnútra aj zvonku. Každý krok má potenciál k padnutiu z cesty, takže to vyžaduje ohromnú opatrnosť a ohromnú pozornosť. Cesta je iba jedna, rovnaká cesta, ktorú učil každý kristifikovaný majster, rovnaká cesta, ktorá osvetľovala všetkých Anjelov a Budhov každej tradície bez ohľadu na kultúru, náboženstvo alebo dobu v ktorej kvitla.

Je nemožné priniesť duše do Svetla bez záhad Svetelného-kráľovstva.- Ježíš z Pistis Sofie
( kapitola 103)

Dokonale_manzelstvoSamael Aun Weor napísal viac ako 60 kníh osvetľujúcich cestu k sebarealizácii Bytia. Jeho knihy sú plné praktických cvičení a detailných inštrukcií, týkajúcich sa mnohých požiadaviek pre vstup k pravdivému a pravému zasväteniu. Založil medzinárodné Gnostické hnutie a zaviedol mnoho úrovní inštrukcií a pomoci pre ľudstvo. Jeho celý život bol zasvätený predkladaniu základných  kľúčov pre ľudstvo, ktoré potrebujeme na prebudenie vedomia. Bol známy svojou prísnosťou vo svojich vyučovacích metódach a náročnosťou vo svojom poradenstve, pretože plne rozumel nebezpečenstvám cesty a mnohých pascí, ktoré existujú v našich mysliach. Napriek tomu nechce žiadnych nasledovníkov alebo obdivovateľov: chcel nám iba pomôcť aby sme sa oslobodili od utrpenia.

 

preložené z anglického originálu: What is Gnosis?