slovnik

Gnóza: Mystická Veda

filomena

Veru, veru, hovorím ti:  Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. – Ján 3:11

Počas celej histórie ľudstva existovali jednotlivci, ktorých misia bola vystupovať ako vodiace svetlá v temnote nevedomosti a nenávisti ľudstva. Títo jednotlivci boli nazývaní spasitelia, proroci, majstri, mágovia, bódhisattvovia, Budhovia, arhatovia a synovia človeka ... S múdrymi slovami, zázrakmi a ezoterickými písanými textami, títo muži a ženy zapríčinili zmeny k pokroku ľudskej duchovnosti.

I. Mysticizmus

V knihách sa dočítame, že títo svätí jednotlivci konajú rôzne misie a že patrili do rôznych časových období, oblastí, náboženstiev, siekt, tajných spoločností a ezoterických poriadkov; predsa však je u nich spoločná a presná náuka, ktorá je dedená vo všetkej ich práci. Ako keby vo všetkých rasách a érach bol kozmický plán- poslať týchto osvietených poslov, aby pracovali pre špecifické misie zo zreteľom na evolúciu ľudstva.
Manly P. Hall vo svojej knihe “Orders of the Quest“ (Rády Výpravy) uvádza:

Existuje nezvratný masový dôkaz ukazujúci existenciu zasvätených filozofov majúcich vyššie poznanie božskosti a prírodných zákonov. Tiež existuje dostatočný dôkaz, že títo zasvätenci boli vyslancami Svetového Spolku alebo Bratstva Adeptov, ktoré už existovalo od najpradávnejších dôb. Tieto zmieňované bratstva boli nazývané Filozofické Impérium, Veľké školy, Univerzity Svätého Ducha a Neviditeľná Vláda Sveta. Odkazy k tejto najvyššej inštitúcii “pradávneho bratstva zeme“ sa objavujú v posvätných spisoch, filozofickej literatúre a v mystických tradíciách všetkých rás a národov ľudstva.

grecky chram

...zmieňovali sme sa o toku tajnej náuky ako Humanizmus. Výraz nie je použitý v jeho populárnom chápaní, ale ako popis veľkolepého programu Tajných Škôl za oslobodenie človeka z područia nevedomosti, povery a strachu.

Začať to smutné oslobodenie, Gnostický študent sa v sebe snaží zlepšiť a vyvinúť intuitívny princíp, tú silu ktorá zapríčiňuje, že človek hľadá Pravdu, ten princíp ktorý zapríčiňuje, že hľadáme, aby sme sa sami poznali. Ten princíp je vedomie vo vnútri jednotlivca, čo je dôvod a príčina pre všetky mystické zážitky. Vedomie je prostriedok, alebo materiál použitý vo všetkých aktoch Teurgie, mysticizmu, alebo bielej mágie. Eliphas Levi raz napísal, “Mágia je božskosť v človeku, skladajúca sa z vedy v súlade s vierou“.

Pravý Teurgista, mystik  alebo prorok, je aspekt božskosti v jednotlivom človeku, je to Vnútorne Bytie, Najvnútornejší. Je to príslušné Vnútorne Bytie zasvätenca, ktoré sa vyjadruje cez slová a činy zasvätenca pomocou esencie alebo príčinného princípu. Nevravíme, že hociktorá osobnosť jednotlivca je svätá, to  nie. Ako uvádza Samael “ Teurgista je viac vo vnútri, hlbší, vážnejší“.(z jeho knihy Logos Mantra Theurgy-Slová Mantra Teurgia). Nie je to tak ako mnohí fanatici veria, že osobnosť svätca je božská, ale je to tá božskosť vo vnútri svätca, ktorá je svätá. A je to práve tu, kde zasvätenci Univerzálneho Bratstva nájdu skutočnú mágiu. Zbavený vnútorného riadenia božskosti, človek môže nájsť iba egoizmus a takto sa všetka mágia degeneruje do temnoty a obráti sa na čiernu. Smutné, toto sa stáva mnohým z falošných ezoterických spolkov a náboženstiev moderného ľudstva. Preto pre toho, kto sa chce pustiť do ezoterických a okultných mystérií, ten musí hľadať zjednotenie a riadenie vo vnútri, čisto od “Pána Boha Pravdy“. A toto je pravý význam Religion (Náboženstva), samotné slovo pochádza z latinského Religare, čo znamená “zjednotiť (s božskosťou)“. Rovnaký význam vidíme v Sanskritskom slove Yoga (Joga), čo je rovnaký proces vo svetle východného mysticizmu.

Preto študenti Gnosticizmu nenasledujú žiadneho Guru alebo učiteľov, okrem vnútorného Guru, pomocou zušľachťovania vzťahu medi nimi a božskosťou. Pravé učenia Majstrov, ktorí prišli na to aby slúžili ľudstvu, sú mienené iba aby nám dali prostriedky na živenie tohto vzťahu. Eliphas Levi napísal v  “The Paradoxes of the Highest Science“ (Paradoxoch Najvyššej Vedy)

Náboženstvo je Mágia schválená autoritou.


rimskokatolicky-ritual

zidovsky-ritual

budhisticky-ritual

Múdri rozumejú čo je pravé náboženstvo- je to večná nevyhnutnosť. Pre poničené duše je to jarmo uvalené vrtochmi strachu a bláznostiev nádeje. Pre vznešené duše, náboženstvo je sila, vyvierajúca zo zosilnenej lásky Boha a ľudstva.

II. Veda

Po tisícky rokov, Gnosticizmus ponúkal kľúče na odomknutie záhad, ktoré ležia hlboko vo vnútri duše a sľuboval jednu vec: objektívne poznanie. Nežiadame študentov, aby verili určitej dogme. Prečo veriť, keď môžete vedieť? To je, prečo je povedané, že našim cieľom je Najvnútornejšia Sebarealizácia Bytia, ale veda je našou metódou. Musíme byť kritickí, pozorní a odhodlaní, ak máme dosiahnuť taký vysoký cieľ. Preto existujú tri ezoterické vedy, ktoré sa študujú od úsvitu ľudstva a ktoré ponúkajú prostriedky na dosiahnutie nášho cieľa.

Psychológia

“ Všetci učení učitelia a inštruktori súhlasia, že deti nevedia dôvod ich túžieb. Ale dospelí sa tiež potkýnajú ako deti na tejto zemi, nevediac odkiaľ prišli alebo kam idú, málo konajúc podľa pravých účelov, ovládaní koláčmi a palicami, nikomu sa to nechce veriť, ale mne to pripadá dosť očividné.

Poďme pozorovať človeka v jeho obmedzenom rozsahu a uvidíme, ako na neho pôsobia dojmy, ako je posadnutý myšlienkami, až napokon narastajúca vášeň ho okradne o akýkoľvek možný pokoj mysle a stane sa jeho skazou“ – Johannes von Goethe (výňatky z “The Sorrows of Young Werther”( Utrpenie mladého Werthera)

Termín psychológia je zloženie slova pochádzajúceho z Gréckeho slova Psyche(duša) a Logos(slovo). Moderná psychológia ide iba tak ďaleko, ako je štúdium mysle a egoistického ja. Gnosticizmus sa zabára hlboko do ezoterického aspektu psychológie, snažiaci sa včleniť porozumenie ducha a duše v spojitosti s mysľou a s rôznymi egami.

ezoterický: (gram.) Skrytý, tajný, vnútorný ,zasvätený. Z Gréckeho esotericos,  “vnútorný“ ukrytý. ( z  H. P. Blavatskej “Teozofického Slovníka“.)

Ezoterická psychológia sa snaží porozumieť a eliminovať príčinu utrpenia, tak ako Budha Šákjamuni učil pred 2500 rokmi. S ohľadom na tento aspekt psychológie, Budha dal svojim učeníkom štyri vznešené pravdy. V stručnosti, prvá vznešená pravda je, že všetok egocentrický život je utrpenie. Druhá vznešená pravda je, že túžba je príčina všetkého utrpenia. Tretia vznešená pravda je, že na odstránenie utrpenia, človek musí eliminovať všetky svoje túžby. Štvrtá vznešená pravda hovorí, aby si nasledoval čo je v Budhizme  nazývané “the Eightfold Path“ (Osemzložková Cesta), toto sú spôsoby podľa ktorých človek postupuje, aby odstránil túžbu a utrpenie.

Takže v Gnosticizme ideme ďalej do srdca záležitosti. V ezoterickej psychológii, musíme rozumieť, ako túžby a defekty mysle zachytávajú a podmieňujú vedomie ľudskej duše. Preto vo svetle učenia Samaela Aun Weora, študujeme tri hlavné aspekty psychológie: ego, esenciu a osobnosť.

EGO ( latinsky  “Ja“) Toto sú rôzne neresti, chyby, chcenia, túžby, podmieňovania, mechanickosti atď. v mysli, v srdci a v činnosti človeka. Tým že sa pozorujeme, uvidíme čistým a očividným spôsobom, že máme mnoho rôznych túžieb často v rozpore a navzájom si odporujúcimi, bez žiadneho rýmu alebo dôvodu. Hovorí sa, že týchto eg máme mnoho tisíc, ktoré dominujú našu myseľ, pocity a činnosti v hociktorom okamihu. Toto sú elementy v našej psychike, ktoré nám spôsobujú identifikáciu s určitým samo uspokojujúcim pocitom, tieto tvoria falošnú identitu. Toto sú elementy, ktoré vedú ku všetkému utrpeniu ľudstva. Tieto elementy, Tibeťanmi nazývané psychické agregáty, podmieňujú ľudskú dušu tým, že väznia esenciu alebo príčinný princíp v mnohých klamlivých stavov túžby. Ego je mnohopočetnosť, jeho meno je légia.

OSOBNOSŤ ( z lat. Persona, čo znamená maska) : Toto je viditeľný aspekt ľudského charakteru, pretože robí dojem na druhých. Formuje sa od narodenia do siedmeho roku života. Má tri hlavné vplyvy, ktoré sa študujú v Gnostickej študijnej osnove. Naša osobnosť nám môže dať kľúče k porozumeniu nášho psychologického mejkapu a nás samých. Ale osobnosť je iba maska, môže byť nosená rôznymi egami alebo môže byť pasívnym nástrojom pre Najvnútornejšieho (Bytie) na vyjadrenie jeho samého vo svete.

ESENCIA: Toto je inteligencia vlastného Vnútorného Bytia, v mysli, v srdci a tele. Toto je čo môžeme nazývať Vedomie, Budhova Podstata, Budata atď. Najvnútornejší má dve duše, jednu božskú a tu druhú ľudskú; tieto tri aspekty tvoria nášho vlastného, určitého, individuálneho Monada. Najvnútornejší, ktorý je aspektom obojpohlavného vnútorného ducha, Vnútorný Boh, posiela esenciu ľudskej duše do sveta aby mohol tvoriť. Robí to takto, aby získal viac vedomostí v spojitosti s mystériami prírody. Takto s božskou inteligenciou, Monad posiela esenciu do sveta, náš vlastný psychologicko-fyzikálny svet: mentálne, emocionálne/astrálne, vitálne a fyzické telá. Tieto telá, určené ako prostriedky kozmickej inteligencie Najvnútornejšieho(Monad), sa zidentifikovali a myseľ sa stráca vo svete, práve kvôli identifikácii s túžbou po fyzickom pocite. Takto musíme rozumieť egám, ako používajú našu osobnosť a ako uväzňujú esenciu spôsobujúc nám, že zostávame uväznení v základe a v povrchnej úrovni bytia, čo je v dnešnej dobe tak bežné a prirodzené. Avšak je to iba cez znovu spojenia sa s esenciou, aby taká misia mohla byť možná, pretože ego nemôže pracovať na egu, utrpenie iba zvečňuje viac utrpenia. Z tohto dôvodu, čo študenti Gnosticizmu hľadajú, je kontakt s esenciou, je to prežité iba v momente, prinášajúc poznanie, šťastie a porozumenie. Cez esenciu môže študent zažiť Gnózu ( intuitívne a priame vedenie), môže to byť prežité v rôznych mystických štádiách a v rozmanitých dimenziách, pretože esencia je viacrozmerná.

Alchýmia

Alchýmia bola zahrnutá v školskej osnove Univerzity Anjelov, ktorú Adam pred pádom navštevoval v Raji. Mojžiš a Aron  boli inštruovaní v mystérií transmutácie samotným Bohom a stali sa ohromnými adeptami v tajomstvách Kameňa. Keď anjeli zostúpili, aby si vzali ženy z pomedzi ľudských dcér, ako je zaznamenané v Enochovej knihe, odhalili smrteľníkom drahocennú chémiu na regeneráciu elementov. - Manly P. Hall (Orders of the Great Work- Príkazy Ohromného Diela)

partnersky kriz

Táto starodávna metalurgická veda nám naznačuje poňatie tých, ktorí sa pokúšali premeniť základné kovy na zlato. Slovo Alchýmia sa vraví, že pochádza zo starovekého Egypta (krajina Kem alebo Chem) a je to zloženie slova obsahujúceho Al, z arabského Alah a kimia grécky termín znamenajúci “zlúčiť alebo odliať kov. Teda pravý účel Alchýmie je “zlúčiť sa s Bohom.“ Tu by sme tiež mali rozumieť že, EL (v hebrejčine Boh) a El[o]ah (v hebrejčine Bohyňa) je podobný k arabskému slovu Alah.

Táto veda nie je z tých, ktorá môže byť braná, ako zjavná. Alchýmické nástroje hýriace farbami v laboratóriách stredoveku, boli iba použité ako symbolické nástroje na učenie tajnej náuky zasvätencom, aby to nebolo zničené- inkvizíciou. Strážcovia ohromného Arkánum  túto vedu žiarlivo strážili. Toto je veda tvorenia a dokonalosti. Pamätaj keď Ježíš povedal“ S trpezlivosťou získaš svoju dušu“. A v skutku, čo človek potrebuje, je trpezlivosť na vykonávanie Magnum Opus, Najväčšieho Diela.
                                        Symbolicky povedané, táto veda je strom poznania dobra a zla.


hesperidky

Kabala

Toto slovo pochádza z hebrejského slova Kabel, čo znamená “prijímať“. Tento príjem, staroveký Hebrejský Rabíni by povedali, odkazuje na prijímanie skrytej náuky. Kým masy by nasledovali nariadenia exoterického  náboženstva a študovali základnú časť náuky, Bibliu, Tóru alebo Tanach, tieto knihy boli iba doplnkové k tajnej náuke študovanej Kabalistickými Rabínmi. Pre Rabínov, záhadný symbolizmus v knihách “Zohar“ a “Talmud“ bola základná časť tajnej náuky. Gnosticizmus odhalil túto najcennejšiu tradíciu vo svetle ezoterizmu. 

exoterické: (gr.) vonkajšie, obecné; všeobecne zrozumiteľné, opak ezoterického alebo skrytého( z  H. P. Blavatskej “Teozofického Slovníka“.)

kabala strom zivotaKabala je založená na symboloch v hebrejčine nazývanými Otz Chiim alebo Strom Života. Tento symbol ukazuje rôzne aspekty vesmíru vo všetkých jeho dimenziách v spojitosti s človekom, s rozličnými aspektmi duše v spojitosti s božskosťou. Ukazuje stvorenie kozmu, stvorenie individuálneho života a stvorenie duše. Ukazuje spôsob, akým každá kozmická jednotka prijíma a je živená kozmickými silami. Toto je pravý Kabalistický príjem. V každom starodávnom náboženstve je symbolický “Strom Života“ . Ktorý je v strede Raja v Židovsko-Kresťanských tradíciách, ktorý je Bodi Strom Budhu Šákjamuni, ktorý je symbolizovaný v Mayských katumoch Popol Vuh a Dubový Strom Nórskych záhad. Študenti sú nabádaní, aby čítali také knihy ako Mystická Kabala- Dion Fortune, Tarot a Kabala – Samael Aun Weor a Nadzmyselná Mágia – Eliphas Levi, aby do hĺbky porozumeli symbolickým štruktúram Kabaly. Mať jasné pochopenie Stromu Života v jeho základnom použití, a človek môže odomknúť dvere záhad vekov.

Je to (Strom Života) rytý piktograf, to jest zložený symbol, ktorý je určený reprezentovať kozmos v jeho úplnosti a k tomu súvisiacu dušu človeka; čím viac to študujeme, tým viac vidíme, že je to úžasne adekvátna reprezentácia; používame ju ako inžinier alebo matematik používa svoje logaritmické pravítko, aby pozorne preskúmaval a vypočítaval komplikovanosti existencie, viditeľné a neviditeľné, vo vonkajšej prírode alebo v skrytých hĺbkach duše.- Dion Fortune (Mystical Qabalah- Mystická Kabala kapitola 6)

Preto študenti našich inštitúcii sú nabádaní, aby študovali tieto tri vedy a ako sa používajú vo všetkých starodávnych náboženstvách. My nevylučujeme žiadne náboženstvo, pretože veríme, že náuka syntézy je najpresnejšia, objektívna, všetko zahrňujúca a tolerantná. Pochopte tieto tri vedy a tieto tri vedy vám pomôžu pochopiť samých seba duchovne a psychologicky. Tieto vedy by mali byť študované a použité. Lebo čo je veda bez experimentovania, teórii a faktov?

III. Zasvätenie

“Zasvätenie je samotný život, žitý intenzívne s počestnosťou a láskou“. – Samael Aun Weor

Zasvätenie je veľmi dôležitý aspekt Gnosticizmu. Proces zasvätenia odráža kozmos, jeho poriadok a zákony vesmíru v “lóži“. Študentom našich inštitúcii nedávame hodnosti ani tituly, ako mnohé zasväcovacie školy; nie je to potrebné. Zasvätenia sú obdržané dušou študenta v chrámoch, ktoré existujú vo vyšších dimenziách prírody. Pravá lóža, rády a chrámy existujú v astrálnej rovine a práve v astrálnej rovine sa stretávajú vnútorné(skryté) rády. Gnostický študent sa musí stať dokonalým v umeniach meditácie a astrálneho cestovania, aby bol schopný navštíviť také stretnutia.

dalajlama

Zasvätenia sú získané zásluhami srdca. Zasvätenie vyjadruje evolúciu a vývoj vedomia a duše. Na dosiahnutie týchto zasvätení, sa človek musí naučiť poraziť sám seba a očistiť dušu. Ten kto dáva zasvätenia je Najvnútornejší. Toto očistenie je dosiahnuté cez pochopenie a elimináciu nežiaducich elementov v psychike, tie psychické agregáty, o ktorých sme sa zmieňovali v časti tohto prospektu pod názvom Psychológia.

Nepochybne existujú tri faktory, ktoré vedú k pravému zasväteniu, ktoré tu môžeme nazvať, Revolúciou Vedomia alebo Prebudenie Vedomia. Tieto tri faktory sú nasledovné:

Mystické ( Alchymické) Zrodenie

Tento druh zrodenia sa týka kovania vlastnej duše, pozri si časť v tomto prospektu s názvom Alchýmia. Poďme premýšľať o Ježišových slovách, keď sa zhováral s významným farizejom Nikodémom:

Nikodemus a Jezizs"Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa  narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha." - Ján 3:5-8

Takto Ježíš hovoril tento symbolizmus pre tých, ktorí majú uši aby počuli. Toto nemá byť, ako si mnoho ľudí myslí, brané doslova, ale aby to bolo pochopené na hlbšej ezoterickej úrovni. A slovami, ktoré hovorí, to vysvetľuje.V tých slovách je hlboký symbolizmus, ktorý nemá byť braný podľa toho, čo sa na prvý pohľad zdá:

Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. – Ján 3:11

 

Mystická (Psychologická) Smrť

Toto sa vzťahuje na zomieranie ľudských eg alebo psychologických Ja. Toto je cesta, na ktorú sa Gnostický študent vydáva, aby zaplatil Karmu, ktorú dlhuje a aby ukrižoval vlastné túžby, defekty a neresti. Defektmi a neresťami sa dôrazne odvolávame na tie defekty, ktoré môžu byť nazývané Hnev, Pýcha, Závisť, Hltavosť, Chlipnosť a Lenivosť. Snažíme sa o očistenie, skrze pochopenia našich defektov, skrze aplikáciu sebapozorovania a meditácie ako našich  nástrojov. Ale iba po pochopení určitého defektu, môže byť defekt odstránený. Všetko utrpenie sveta je spôsobené týmito defektmi a každý z týchto defektov má svoje príslušné sebecké túžby. Svet a všetky jeho problémy je iba celkovým množstvom jednotlivcov, ktorí v sebe nosia defekty. Z tohto dôvodu sa musíme snažiť zmeniť a týmto urobiť skutočnú revolúciu.

Obeta pre Ľudstvo

Tento faktor je vidieť v činoch veľkých avatarov a v tom, čo vykonali pre ľudstvo. Tí, ktorí položili svoj život za trpiace ľudstvo, aby dali učenie v rozličných epochách, rasách a náboženstiev, nám ukázali, ako sa obetovať pre ľudstvo. Čítame o mnohých veľkých Majstrov, ktorí položili svoj život pre trpiace ľudstvo a na oplátku dostali mučeníctvo. Obetovanie znamená dávať a to bez túžby, aby sme niečo zato dostali a to znamená dávať vedome. Ak dáme peniaze chudobnému chlapíkovi a on tie peniaze následne minie na škodlivý zvyk, ktorý ubližuje jemu i ľudstvu, ako to potom môže byť vedomé obetovanie? V našich činoch musíme byť múdri a nie ľahkomyseľní. Cesta do priepasti je dláždená dobrými úmyslami. Musíme pomáhať spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje jednotlivcovi ako aj ľudstvu. Z tohto dôvodu je napísane, “Láska je zákon, ale vedomá Láska“.

“Výsledky vždy hovoria za seba;  mať dobré úmysly nemá žiadny význam ak sú výsledky katastrofálne“. – Samael Aun Weor

preložené z anglického originálu: The Science of Mysticism