slovnik

Kto je Samael Aun Weor

Samael Aun Weor napísal viac ako 60 kníh, dal tisícky prednášok a založil svetové Gnostické Hnutie, ktorého číslo členov je v miliónoch. I keď tieto úspechy sú  určite pôsobivé, sú iba bledým odrazom práce, ktorú vykonal vnútorne, duchovne. A predsa napriek jeho múdrosti a veľkorysosti voči ľudstvu, povedal.

Nenasledujte ma. Som iba ukazovateľ. Dosiahnite svoju vlastnú Sebarealizáciu.

Jeho celoživotná misia bola doručiť ľudstvu kompletnú cestu k realizácii vnútorného Bytia, alebo inými slovami celú a presnú vedu, potrebnú hocikým, hocijakým náboženstvom, rasou, kultúrou alebo vierou, kto si praje plne a kompletne rozvinúť ľudskú dušu. Cestu ktorú učil, je cesta Bódhisattvy, tá záhadná a starodávna múdrosť dlho ukrytá v každom veľkom náboženstve.

Tak dlho ako vesmír pretrvá
a tak dlho ako vydrží svet,
smiem žiť rozháňaním útrap sveta.
- z príručky Bódhisattva spôsob života- Šantideva


Cesta Bódhisattvy, tiež známa ako priama cesta, je cesta, ktorú si málokto vyberie. Kým mnohí ašpirujú k svetlu, valná väčšina si vyberie ľahšiu špirálovitú cestu, ktorá je dokonaná za oveľa dlhší čas. Chodec, ktorý kráča po priamej ceste je vzácny, pretože tá cesta je horká, bolestivá a plná teroru. Stelesnená v životnom príbehu Ježiša Nazaretského, cesta Bódhisattvy je cesta ukrižovania a utrpenia v záujme druhých.

Samael Aun WeorPriama cesta, správny smer rozhodnutia, osemzložková cesta, nás vedie z temnoty ku svetlu. Toto je, čo Kristus myslel, keď nám povedal:

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.- Ján 14:6

Tí ktorí sa vzdajú šťastia nirvány, pre lásku k ľudstvu, tí ktorí majú telo alebo prostriedok slnečnej premeny, Nirmanakaya, sú praví Bódhisattvovia, ktorí v skutku kráčajú po priamej ceste; poznajú slovo Pána.

Čo sa týka mňa, ja som chodec po priamej ceste, a takto učím doktrínu týkajúcu sa priamej cesty pre tých, ktorí sa chcú vydať na priamu cestu. A pre tých, ktorí sa nechcú vydať po priamej ceste, no je mi to ľúto, ale chvíľa kedy sa budú musieť zodpovedať, príde: potom pre tých, ktorí si vybrali Špirálovitú Nirvanickú Cestu, my ktorí nasledujeme Priamu Cestu, musíme povedať ‘’dovidenia’’, pretože my ideme smerom k Absolútnu!- Samael Aun Weor


Očividne cesta, ktorú učil Samael Aun Weor, je radikálnym odklonom od učenia špirálovitej cesty a dokonca je ostro proti ďaleko viac bežnému učeniu Baalim alebo Mesačná cesta. Takto, keď študent natrafí na gnózu po prvý krát, tak je vždy šokovaný, pobúrený alebo urazený, pretože toto učenie odporuje tomu, čomu veríme alebo tomu, čo máme v úcte. Pri pozornejšej štúdii bude objavené, že Gnóza je v skutku Náukou Syntézy, vyjadrením Univerzálnej Múdrosti v srdci každého náboženstva. Čo je v konflikte s Gnózou, sú predstavy a interpretácie ľudstva. Pravda je Jedna; naša myseľ je tá, čo degeneruje Pravdu do názorov, dogiem, politiky a vojen.

Ako stelesnenie vzoru Bódhisattvy, ktorý sa vzdáva všetkého sebectva a namiesto toho hľadá ako byť prospešný pre druhých, Samael Aun Weor odmietol akékoľvek poňatie uctievania osobnosti alebo pripútanie nasledovníkov. Mnoho tisíc študentov počas celého jeho života naňho prenášalo svoje ideály, svoje potreby a toto pokračuje dodnes. Kým mnohí ho uctievajú a vytvárajú z Gnózy ďalší systém  alebo vieru, jeho vlastné posolstvo je veľmi jasné: Jediný Majster ktorého máme nasledovať je naša vlastná vnútorná Božskosť. Aby sme dosiahli to vnútorné Božstvo, musíme z našej mysle odstrániť prosté presvedčenie: namiesto toho musíme študovať cestu, ako ju učili všetci ohromní učitelia ľudstva a toto učenie zužitkovať v dennej praxi.

Asi najviac pozoruhodné bolo, čo napísal a učil. To nebola iba obyčajná teória: na rozdiel od väčšiny autorov ( špeciálne tých, ktorí píšu o náboženstve a duchovne), on učil z osobnej skúsenosti (zážitkov).

Sú autori, ktorí píšu zázraky, ale keď sa na ne niekto pozrie, uvedomí si, že oni nežili to čo napísali; nezažili to sami na sebe, a to je, prečo sa mýlia. Ja rozumiem, že človek musí písať to, čo priamo sám zažil. Týmto spôsobom som postupoval.- The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (1978) Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly

Pozemský Človek a Nebeský Človek

Prvý človek zo zeme, je pozemský; druhý človek je z neba.- Sv. Pavol z 1 Korinťanom 15:47

Aby sme pochopili pravú identitu Samaela Aun Weora, je potrebné porozumieť niečo o identite všetkých ľudí: My, pozemskí ľudia sme deti nášho vlastného, Individuálneho, Vnútorného Božstva. My sme “prvý človek” zeme a v sebe máme “druhého človeka”, ktorého v tomto momente nepoznáme. To je príčina prečo trpíme, pretože nemáme priamy kontakt s našou vlastnou, pravou, vnútornou podstatou.

Cieľ “náboženstva” (Latin. religare- zjednotiť) je znovu-zjednotiť tieto dve časti. Toto je to, čo je myslené “Sebarealizáciou Bytia”. Pozemský človek “si uvedomuje” svoju vnútornú podstatu, Nebeského človeka.

A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. – 1 Korinťanom 15:49-50

Aby sme dokázali tento cieľ, musíme odstrániť všetku skazenosť z vnútra, pretože Boh, Nebeský Človek v našom vnútri, sa nemôže zmiešať s našou skazenou psychikou.

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. – Matúš 5:48

Toto je dôvod, prečo všetky pravé náboženstvá a mystické tradície kladú dôraz na Svätosť, alebo psychologickú čistotu. Ten, ktorý sa očistí od všetkého skazeného, môže potom “zdediť Kráľovstvo” alebo inými slovami, zjednotiť sa s jeho vlastným pravým “Ja”. Ale, toto “ja” nie je ja, spôsobom ako si ho my predstavujeme. Pretože  naša skutočná existencia je za hranicou chápania hocijakého “Ja”- skutočné ja, je Bytie:

Naše skutočné Bytie je univerzálnej podstaty. Naše skutočné Bytie nie je druh vyššieho alebo podradnejšieho “Ja”. Naše skutočné Bytie je neosobné, univerzálne, božské. Presahuje hocijaké poňatie “Ja”, mňa, seba, ego, atd.- The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Za hranicami tohto sú tí, ktorí sa usilujú stelesniť viac, vyberajú si najťažšiu cestu zo všetkých a snažia sa inkarnovať úplný zdroj všetkej múdrosti a zľutovania: univerzálneho Kozmického Krista, tiež známeho ako Jupiter, Višnu, Quetzalcoatl, Avalokitesvara a mnoho ďalších mien.

Cesta Bódhisattvy

Bódhisattva (Bodhisattva-Sanskrit) Doslovne, Bodhi znamená “osvietenie” alebo “múdrosť”. Sattva znamená “esencia” alebo “dobrota”, preto výraz Bódhisattva doslova znamená “esencia múdrosti”.

V ezoterickom, alebo tajnom učení Tibetu a Gnosticizmu, Bódhisattva je ľudská bytosť, ktorá cez náramnú prácu na sebe dosiahla Piate Zasvätenie Ohňa (Tiphereth) a vybrala si pokračovať po priamej ceste, odmietajúc ľahšiu špirálovitú cestu (v Nirváne) a namiesto toho sa vrátiť, aby pomáhala trpiacemu ľudstvu.

Touto obetou, jednotlivec inkarnuje Krista (Avalokitešvara), týmto stelesňujúc zvrchovaný zdroj múdrosti  a zľutovania. Kozmicky Kristus je známy v hebrejštine ako Chokmah, čo doslovne znamená “múdrosť”.

Toto je vstup do Priamej Cesty na kompletné oslobodenie sa od ega, cesta na ktorú sa vydá iba veľmi málo ľudí, kvôli faktu, že človek musí zaplatiť celú svoju karmu v jednom živote. Tí, ktorí sa vydali na túto cestu, boli najmimoriadnejšie postavy v ľudskej histórii: Ježíš, Budha, Mohamed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžiš, Padmasambhava, Milarepa, Johanka z Arku, Fu-Xi a mnoho ďalších, ktorých mená nie sú pamätané alebo poznané.

Skutočný pokorný Bódhisattva sa nikdy nechváli. Pokorný Bódhisattva vraví, “Ja som iba mizerný slimák z bahna zeme, som nikto. Moja osoba nemá žiadnu hodnotu. Práca je, čo má cenu”

Bódhisattva je ľudská duša Majstra. Majster je vnútorný Boh. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Samael Aun Weor vďaka ohromnej vnútornej psychologickej revolúcii, dosiahol slávu svojho vnútorného Majstra a inkarnoval Kozmického Krista, stávajúc sa Bódhisattvom alebo “esenciou múdrosti (Chokmah).”    

Zasväcujúci Život Pozemského Človeka

Samael Aun Weor, Bódhisattva Samaela, Ducha Ohňa, sa narodil v Kolumbii v Južnej Amerike. V skorom veku si bol schopný pamätať svoje minulé inkarnácie. A takto vedel, kto bol.

Samael Aun WeorNikdy sa neidentifikoval so svojim kresťanským menom, pretože vedel, že to bola iba prechodná, náhodná udalosť života, ktorá čoskoro zmizne s časom. Aj keď veľa ľudí, čo ho poznalo stále rado používalo jeho kresťanské  meno, my ho vynechávame, pretože tak ako on,  chceme hovoriť iba o jeho Skutočnom Ja alebo Skutočnom Bytí.

Vo veku osemnástich rokov, cez maha-samádhi prišiel do kontaktu so svojim Najvnútornejším a vo Vnútorných Svetov sa stretol so svojim Guru.

Po absolvovaní ohromných skúšok vo fyzickom svete, bol zasvätený v Gnostickom Chráme Vyšších Svetov. Počas zasvätení si spomenul na svoje reinkarnácie v Atlantíde, Lemúrii, Hyperborii a v Polárnej Rase. Dosiahnutím stavu prajnaparamita získal vstup do kozmických Záznamov Akáše (Pamäte Prírody) a následne išiel za hranice Polárnej Rasy pamätajúc si minulé mahamanvatary (Kozmické Dni). Takto zistil o vzniku človeka na tejto planéte vedomosti, ktoré napísal v jednej z jeho kníh s názvom Gnostic Anthropology (Gnostická Antropológia).

Pomocou techník meditácie a sexuálnej dynamiky dosiahol vo svojom vnútri úplné vyhladenie podvedomia, nevedomia a infravedomia; takto si vyvinul Supervedomie, ktoré mu umožnilo preskúmať kozmické fenomény vo všetkých sefirotov(sfér) Stromu Života. Tiež sa stal schopným vedome komunikovať so všetkými vnímajúcimi bytosťami, ktoré obývajú odlišné sféry alebo dimenzie, paralelné vesmíry kozmu. Takto si bol schopný priniesť do svojho fyzického mozgu ohromné množstvo múdrostí, týkajúcich sa ezoterizmu, mantier, vyzývania, Kabaly, ezoterickej psychológie, atď.

Mnoho krát vysvetľoval svojim učeníkom, aké ohromné problémy mal s kryštalizáciou múdrosti, ktorú obdržal z vnútorných svetov do súčasného jazyka. Musel sa naučiť Sanskrit, Latinsky, Grécky a Hebrejsky, aby mohol vysvetliť to, čo bolo nemožné vyjadriť v bežnom jazyku. Toto je dôvod, prečo, keď niekto číta jeho knihy, nájde, že sú impregnované slovnou zásobou zodpovedajúcej vedomostiam, ktorú vyjadruje. ( dôvod, prečo táto webová stránka má on-line slovník). Hociktorý čitateľ si pri čítaní jeho kníh zlepší svoj vlastný jazyk duchovným spôsobom.

Samael Aun Weor dosiahol úplnú Sebarealizáciu keď mal 61 rokov; a teda v tom veku už prešiel náramnými skúškami, ktoré mu umožnili dosiahnuť stupeň Vzkrieseného Majstra a návrat do Šangri-La. Odvtedy pôsobí vo fyzickom svete anonymne, kým súčasne pokračuje v jeho misii vo Vnútorných Svetov.

Takto ho jeho Pravé Bytie, Samael, Duch Ohňa, úplné absorboval vo svojej hrudi a stal sa jeho súčasťou.

Nebeský Človek

Veľké množstvo informácií o Samaelovi, Duchu Ohňa, je písané v mnohých ezoterických knihách. V niektorých miestach je opisovaný ako démon a v ďalších ako vznešený Anjel. Toto je kvôli neustálemu pohybu v nebesách a v peklách; démoni sa môžu zrieknuť diabla a pracovať na tom, aby sa stali Anjelmi a Anjeli sa môžu dopustiť chýb a spadnúť k diablovi. Toto je skutočný význam Jakubovho rebríka.

kabalaI snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. – Genezis 28:12

Rebrík je strom života.

Samael Aun Weor čo sa týka tohto povedal:

Skončil som premenou na padnutého Anjela. V mojej mysli sa vzkriesilo veľa eg a premenil som sa na skutočného diabla.
Teraz, v tejto existencii, som pochopil potrebu eliminovať moje egá, potrebu konať Veľkolepú Prácu Otca. A to je dôvod, prečo k vám všetkým dnes hovorím s rukou na srdci.
Samael Aun Weor je moje skutočné meno ako Bódhisattva.
Samael je meno môjho Monada!


Meno Samael Aun Weor je jeho pravé, večné meno. Každý tvor má svoje vlastné večné meno, ktoré nemá nič spoločné s neposvätným menom, ktoré sme dostali pri narodení.

Ako napísal vo svojej knihe The Zodiacal Course (Kurz Zverokruhu):

Samael Aun Weor je autentické meno plameňa obrovského ohňa, pred ktorým musím ležať tvárou k zemi. Samael Aun Weor znamená “Vôľa Božia”…

Samael, vnútorné Bytie Samaela Aun Weora, je vznešený Archanjel, ktorý celú večnosť pomáha ľudstvu. Počas našej histórie bol známy pod rôznymi menami, ale asi najviac známy je ako Áres, Mars, Boh Vojny. Jeho vojna je vždy duchovná, vojna proti skazenosti ľudskej mysli. Toto vedenie pomôže čitateľovi porozumieť, prečo spisy a učenie Samaela Aun Weora sú také priame a potentné.

Samael (Áres) je ohromná kozmická inteligencia, ktorá je zodpovedná za duchovný vývoj tohto súčasného ľudstva, ktoré je dlho známe ako “Árijská” (od Aresa) rasa. (Bohužiaľ, tento termín “Árijská rasa” bol skazený mnohými nevedomými ľuďmi). Preto potreboval svoju pozemskú časť, aby tu mohol pracovať pre ľudstvo v tomto fyzickom svete.

Jeho syn, Bódhisattva, padol do hanby po mnoho storočí a spáchal mnoho chýb. Kvôli tomuto, ezoteristi minulých dôb ho poznali ako ohromného démona. Následne, Bódhisattva  si uvedomil svoje chyby a veľmi ťažko pracoval, aby ich napravil. Teraz, Samael, vnútorne Bytie, má svojho syna znova vzpriameného, a on bol schopný priniesť svoje učenie ľudstvu.

Hociktorý novic môže vyvolať Majstra Samaela vo Vnútorných Svetoch použitím technik, ktoré dal v mnohých svojich knihách, a toto všetko priamo preskúmať.

Učenie Samaela Aun Weora

tri-mozgyNáuka jeho Otca, Samaela, Ducha Ohňa, je daná v troch aspektoch, kvôli tomu, že človek ma tri mozgy: Intelektuálny Mozog, Emocionálny Mozog a Motoricko-Inštinktívno-Sexuálny Mozog.

Napísal viac ako 60 kníh, aby s múdrosťou Ohňa nakŕmil Intelektuálny Mozog svojich učeníkov. Ako obsiahli celok, tieto diela ukazujú cestu a nebezpečenstvá práce. Intelektuálnym učením sa Náuky jeho otca, je ľahšie kráčať po Ceste Sebarealizácie.

Keďže Náuka je veľmi hlboká a niekedy ťažká pre intelekt, aby to pochopil, Samael priniesol z Vnútorných Svetov pradávne zasväcovacie rituálne diela, magicky kanál cez ktorý Samael, Duch Ohňa pracuje, aby s ohnivými atómami napomáhal Vedomiu a Ducha tých, ktorí vykonávajú túto ezoterickú prácu, prebúdzajúc v nich mimoriadnu intuíciu, ktorá im umožňuje pochopiť jeho Náuku. Mimoriadna Intuícia súvisí s Atómom Nús v ľavej komore srdca a je spojená s tým, čo je v Kabale nazývané “Prírodná Mágia“.   

Samael pomáha hociktorému novicovi, ktorý ho vyvolá v ohnivej vyhni Vulkánu, “Deviata Sféra“, aby mohol kráčať po Ceste na Hrane Noža a pomocou premeny našich vitálnych energií sa stať pravým Človekom.

Syntéza jeho Náuky je vykonávaná, keď človek pracuje v troch mozgoch v úplnej rovnováhe.

Tradícia Samaela Aun Weora

Počas posledného storočia vzniklo veľa škôl a tradícií, ktoré sa nazývajú "Gnostickými",z ktorých niektoré sú výhradne založené na suchých, starých textoch, ktoré boli odkryté v púšti. Niektoré sú potomkami rôznych “okultných“ škôl, ktoré tvrdia, že majú nejaké spojenie s pradávnymi mystériami. Ale v prípade tých škôl, ktoré sú založené na tradícii Samaela Aun Weora, existuje jeden markantný rozdiel: Aplikácia praktických techník, aby to človek mohol sám poznať.

Gnóza znamená v gréčtine poznanie a je rovnaká ako v hebrejštine Daat (Daath), čo je Strom Poznania. Toto poznanie je za hranicami viery alebo teórie: je to priame vedenie cez skúsenosť.

V tradícii Samaela Aun Weora od nikoho nie je žiadané, aby niečomu veril. Nie sú žiadne požiadavky na študenta, okrem jednej: použite techniky, aby ste to sami mohli poznať. Vedomosti, ako aj učiteľ sú iba indikáciami, ukazovateľmi, ktoré by človek mal nasledovať, aby dosiahol cieľ.

Pripusťme, sú školy a inštruktori s tradíciou Samaela Aun Weora, ktorí upustili od zreteľa tohto základného bodu a stali sa iba ďalším “kultom osobnosti“, ktorý sa snaží získať nasledovníkov a stavať organizácie. Toto ale nemá nič spoločné s pravou Gnózou.

Samael Aun Weor toto naznačil mnoho krát, ako v tomto prípade z jeho knihy The Zodiacal Course ( Kurz Zverokruhu) :  

Pripúšťam, že Nirvána môže byť nami získaná počas jednej riadne využitej reinkarnácie. Samael Aun Weor vám priniesol tento kurz práve pre vás, aby ste dosiahli Nirvánu rýchlo a za pár rokov. Nechcem stúpencov ani nasledovníkov, iba imitátorov môjho príkladu.
Neprišiel som, aby som sformoval nejakú sektu, alebo jednu vieru naviac, a ani ma nezaujímajú dnešné školy alebo niekoho osobné presvedčenia!


Pravá Gnóza je skúsenostné poznanie duše, ktoré je ďalej ako teória, dogma, alebo viera. Preto z nás musíme vyradiť všetky teórie, dogmy a viery, aby sme vstúpili do skúsenosti Reality (priame poznanie).

Myseľ sa musí oslobodiť od všetkých druhov “škôl“, náboženstiev, siekt, presvedčení a pod. Všetky tie “klietky“ sú prekážkami, ktoré majú za príčinu, že  myseľ je neschopná slobodne myslieť. Je potrebné, aby sa myseľ oslobodila od ilúzií tohto sveta, a stala sa skvelým a úžasným nástrojom Vnútorného Bytia. – Samael Aun Weor

preložené z anglického originálu: Who is Samael Aun Weor?