slovnik

Meditácia: veda prebudenia

Meditácia je otvorený vchod v ľudskom človeku, ktorý otvára cestu do osobného poznania hocijakého prírodného javu. Prostredníctvom vedeckej a praktickej techniky meditácie, človek už viac nepotrebuje v nič veriť: môže poznať.

Fyzické masy existujú, ktoré sú nad a pod všetkými hranicami vonkajších zmyslových vnemov. Tie masy sú neviditeľné. Môžeme ich vnímať iba s jasnozrivosťou( schopnosť vedomia vidieť inú hmotu, tak ako v našej predstave a v snoch).

Hmota je zhustená energia. Keď jej vibrácia je veľmi pomalá, je masou pod hranicami vonkajších zmyslových vnemov. Keď je jej vibrujúci pohyb veľmi rýchly, potom je hmota nad hranicami vonkajších zmyslových vnemov. S teleskopom sme schopní vidieť iba svety, ktorých stupeň vibrácie pôsobí medzi hranicami vonkajších zmyslových vnemov.

Nad a pod hranicami vonkajších zmyslových vnemov existujú svety, solárne systémy a súhvezdia obývané mnohými druhmi ľudských bytostí.

Takzvaná hmota, je iba energia, ktorá sa zhusťuje do nekonečných hmôt.

Zmysly vonkajšieho vnímania preniknú iba zlomok toho, čo je vnímateľné - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná 'zasväcovacia' cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Meditácia je presná veda založená na skutočných a hmatateľných energiách, ktoré sú pre ľudskú bytosť prirodzené. To čo nám dáva život, je vedomie. Prebudením vedomia aktivujeme všetky možnosti ľudskej bytosti.

Meditácia je psychologická technika, ktorá otvára dvere zmyslom, ktoré sú teraz spiace. Moderná veda nám hovorí, že používame iba malý zlomok nášho mozgu a nášho endokrinologického systému. Meditácia harmonizuje a uskutočňuje plný potenciál týchto prostriedkov vnímania.

Meditácia je vedecká metóda na využitie a vstup do najmocnejších oblastí ľudskej psychiky. Keď je ľudská psychika plne vyvinutá, stáva sa žiariacim zdrojom pokoja, múdrosti a vedomej činnosti. Meditácia tieto kvality umožňuje a zosilňuje.

Meditácia je sada nástrojov, ktoré poskytujú vstup do stavov vedomia, do ktorých môže vstúpiť hocikto a hocikde ak pozná kroky. Tieto kroky nemôžu byť zmenené alebo preskočené. Nemôžu byť vylepšené. Nemôže sa im vyhnúť. Naučiť sa, ako meditovať, nevyžaduje peniaze, členstvo, príslušnosť alebo služobnosť. Naučiť sa, ako meditovať, vyžaduje iba sebaanalýzu, presnú vedu a ochotu opustiť teórie a presvedčenia, za výmenu skúsenostného poznania pravdy.

Meditácia je prostriedok na prebudenie vedomia za účelom vnímania objektívnej pravdy, bez zasahovania mysle. Naša myseľ je prekážkou k pravde. Pochopením pravdivej podstaty našej mysli, v nej spôsobíme prevrat, a týmto ju prestavíme na užitočný nástroj, ktorý môže byť ohromnou službou ľudstvu.     

Pomocou vedy meditácie môže mať hociktorá osoba skúsenosť reality.

Dostať sa k skúsenosti reality je možné iba, keď sa zastavia všetky myšlienky.

Erupcia prázdnoty nám umožňuje zažiť jasné svetlo čistej reality.

Stále prítomné poznanie, ktoré je v skutočnosti prázdne, bez charakteristiky alebo farby, zbavené podmienky, je pravou realitou, univerzálnym súcitom.

Vaša inteligencia, ktorej skutočná podstata je Prázdnota- ktorá nemôže byť videná ako prázdnota ničoty, ale ako nespútaná, naprostá inteligencia: brilantná, univerzálna a šťastná- je Vedomé Poznanie, Budha, univerzálne múdra.

Vaša vlastná prázdna uvedomenosť a tá brilantná a radostná inteligencia sú neodlučiteľné;  ich jednota formuje Darmakáju (Dharmakaya), stav dokonalého osvietenia. -  Samael Aun Weor,  Fundamentals of Gnostic Education (Základy Gnostického Vzdelania)

Metódy Meditácie

Keď sa ezoterik ponorí do seba, do meditácie, to, čo hľadá, sú informácie- Samael Aun Weor

V každom starodávnom náboženstve boli duchovní ašpiranti inštruovaní v metóde na prebudenie ich vedomia, aby mohli vnímať Božskosť. Či organizované, ako kroky Raja Jogy (Hinduizmus) alebo prezentované, ako stupne hĺbavého pokoja, ako napríklad Raný Cirkevný Otcovia (Kresťanstvo) alebo popísané v abstraktnom symbolizme (ako v Ch’an alebo Zen Budhizme), javy popisované týmito systémami sú všeobecne dostupné hociktorej ľudskej bytosti. Nezáleží na slovách a popisoch, ale na činoch a výsledkoch, ktoré sú dostupné hocikomu, kto sa vynasnaží.

Gnostický študent študuje každú tradíciu meditácie, aby porozumel javom, ktoré popisujú. Z tohto dôvodu sa v Gnóze stretnete zo Sanskritom, Hebrejčinou, Gréčtinou, Tibetčinou a s Latinskými termínmi. Porozumením týchto tradícii sa staneme splnomocnení múdro navigovať výšky a hĺbky ľudského vedomia, a vynárajúc sa z takej skúsenosti ako múdrejšia a uvedomenejšia bytosť.  

Bohužiaľ, v modernej dobe sa od starodávnych metód do značnej miery upustilo alebo zabudlo. Arogancia moderného ľudstva sa ukazuje v domnienke, že my v tomto “pokrokovom veku“ môžeme vylepšiť meditačné techniky našich predkov. Veríme, že môžeme vynájsť prístroje alebo tabletky, ktoré spôsobia poznanie, ktoré v minulosti vytvorilo ohromné civilizácie, zastaraným. Toto je omyl, ktorý iba vedie bláznivých do hlbšieho utrpenia. Musíme rozpoznať, že príroda nikdy nerobí skoky: všetko musí rásť a vyvíjať sa podľa určitých zákonov. Nemôžete donútiť strom, aby rástol rýchlejšie. Síce sa o to pokúšame, ale to iba ukazuje našu aroganciu a našu hlúposť. Snažíme sa zdokonaliť prírodu a výsledok je pohroma. To isté platí pre meditáciu. Existujú pravidlá a zákony; ak porozumieme pravidlám, tak sa môžeme pohnúť priamo k nášmu cieľu. Ak pravidlá ignorujeme, tak sa nikam nedostaneme a namiesto toho zostaneme sklamaní alebo zmätení.

Mnoho ľudí v dnešnej dobe používa chemické alebo mechanické nástroje, v snahe donútiť zmenu stavu vedomia. Môžu vstúpiť do zmenených stavov vedomia, ale toto nie je meditácia.

Meditácia je veda na aktivovanie spiaceho vedomia, ktoré sídli v psychike každej ľudskej bytosti. Aktivovať toto vedomie, znamená otvorenie vnútorného vnímania. Vidieť to, čo nemôže byť videné fyzickým zrakom. Metóda na dosiahnutie tejto skúsenosti je rovnaká, bez ohľadu na tradíciu meditácie, ktorú niekto študuje: aby ste vyvinuli vnútorne vnímanie, najprv sa musíte naučiť kontrolovať vaše vnímanie tu a teraz.

V Gnostickej tradícii nájdete stovky meditačných techník, každá so špecifickou funkciou a náležitým použitím. Ale všetky závisia na jednom základe: prebúdzanie vedomia z okamihu do okamihu. Vývoj robustnej a efektívnej meditačnej praktiky úplne závisí na prísnej a stálej snahe, byť nepretržite v stave vedomého uvedomovania sa. Kvôli tomuto musíme študovať našu myseľ.

Svet je ničím, iba iluzórnou mentálnou formou, ktorá bude nevyhnutne rozpustená na konci Veľkého Kozmického Dňa.

Ja, vaše telo, moji priatelia, vaše veci, moja rodina atď. , sú (vo svojej hĺbke) čo Hindustánci  nazývajú Maya (ilúzia): márne mentálne formy, ktoré skôr či neskôr musia byť zredukované do kozmického prachu.

Moja náklonnosť, moje najmilšie bytosti, ktoré má obklopujú atď., sú jednoducho formy kozmickej mysli. Nemajú skutočnú existenciu.

Intelektuálny dualizmus, ako je potešenie a bolesť, chvála a ohováranie, triumf a porážka, bohatstvo a bieda, predstavujú bolestivý mechanizmus mysle.

Pravé šťastie v nás nemôže existovať, pokým budeme otrokmi mysle.
Je súrne, aby sme jazdili na oslovi (myseľ), za účelom vstupu do nebeského Jeruzaléma v Kvetnú Nedeľu. Hanebne, v súčasnej dobe osol jazdí na nás, úbohí smrteľníci zemského bahna.

Nikto nemôže poznať Pravdu, zatiaľ čo je otrokom mysle. To, čo je Realita, to nie je vecou predpokladov, ale priamej skúsenosti.

Ježíš, veľký Kabír, povedal: “Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:32).  Ale ja vám poviem, že tá Pravda nie je záležitosťou potvrdenia alebo popretia viery alebo pochybnosti. Pravda musí byť priamo zažitá počas absencie “Ja“, za hranicami mysle. Hocikto, kto sa oslobodí od intelektu, môže zažiť, môže si živo overiť, môže pocítiť element, ktorý radikálne transformuje.

Keď sa oslobodíme od mysle, potom táto myseľ je následne prestavaná na tvárny, elastický a užitočný nástroj, s ktorým sa vyjadrujeme vo vedomom svete.

Vyššia logika nás pozýva, aby sme si uvedomili, že seba oslobodenie a seba vymanenie z pod mysle, uvoľňujúc sa od všetkej mechanickosti, sa v skutočnosti rovná prebudeniu vedomia, ukončenie automatizácie.

To, čo je mimo mysle, je Brahma, nevytvorený večný priestor, to, čo nemá žiadne meno, Realita.

Ale poďme študovať fakty: kto je ten, čo sa chce odpútať, oslobodiť sa od ponižujúcej mysli?

Na túto otázku je ľahké odpovedať tým, že je to vedomie, Budhistický vnútorný princíp, tá časť našej duše, ktorú máme v sebe, je to, čo môže a musí byť oslobodené. Naozaj, samotný účel mysle, je iba horkosťou našej existencie.

Autentické, oprávnené, skutočné šťastie, je možné iba vtedy, keď sa oslobodíme od intelektu.

Avšak musíme rozoznať, že existuje nepohodlie, práve tak ako hlavná prekážka, aby sme mohli získať vytúžené oslobodenie Esencie. Poukazujem na ukrutný boj protikladov.

Esencia, vedomie, dokonca aj Budhistická podstata, žije hanebne potlačená v prehnanom intelektuálnom dualizme protikladov: áno a nie, dobro a zlo, vysoko a nízko, moje a tvoje, páči a nepáči, radosť a bolesť atď.

Rozhodne je osvecujúce, aby sme hlboko porozumeli, že keď sa táto búrka v oceáne mysli pozastaví a boj medzi protikladmi skončí, Esencia môže uniknúť a ponoriť sa do toho, čo je Realitou.

Čo je veľmi náročné, prácne, namáhavé a vyčerpávajúce, je dosiahnutie absolútneho mentálneho ticha vo všetkých a v každej jednej zo 49 podvedomých sekcií mysle.

Dosiahnuť, získať pokoj a ticho, iba v povrchnej intelektuálnej úrovni alebo v nejakých podvedomých sekciách mysle, nie je dostačujúce, pretože Esencia pokračuje ďalej, potlačená v ponorenom infravedomom a nevedomom dualizme.    

Prázdna myseľ je niečo extrémne povrchné, pusté a intelektuálne. My potrebujeme pokojnú reflexiu (serene reflection), ak chceme naozaj dosiahnuť pokoj a absolútne ticho mysli.  

Čínske slovo “Mo“ znamená ticho alebo pokoj a slovo “Chao“ znamená reflektovať(reflect) alebo pozorovať.

Následne, Mo Chao môže byť preložené ako “pokojná reflexia“ alebo “pokojné pozorovanie“.

Avšak v čistom Gnosticizme je dôležité pochopiť, že termíny pokoj a reflekcia majú ďaleko hlbšie významy, a preto by mali byť chápané so špeciálnymi vedľajšími významami.

Význam pokoja presahuje to, čo je normálne chápané ako ticho alebo pokoj. Zahrňuje to výnimočný stav, ktorý je mimo uvažovania, túžieb, protikladov a slov. Znamená to situáciu, ktorá je mimo pozemského hluku.

Samo o sebe význam reflexie, je mimo toho, čo je vždy chápané ako rozjímanie problému alebo myšlienky. Tu to slovo nenaznačuje mentálnu aktivitu alebo rozjímavé myslenie, ale skôr druh objektívneho vedomia, jasného a reflexného, vždy osvieteného vo svojom vlastnom zážitku.

Z tohto dôvodu pokoj, znamená pokoj žiadnej myšlienky a reflexia má význam intenzívneho a jasného vedomia.

Pokojná reflexia, je jasné vedomie v tichu žiadnej myšlienky. Keď vládne dokonalý pokoj, tak je dosiahnuté pravé, hlboké osvietenie. - Samael Aun Weor, The Gnostic Magic of the Runes
(Gnostická Mágia Rún)

preložené z anglického originálu: Meditation: The Science of Awakening