slovnik

Modlitba pri práci

Pozorovanie, rozsudok, a poprava sú tri základné faktory zlikvidovania.

    1. Po prvé: pozorujeme sa. (objavenie)
    2. Po druhé: je vynesený rozsudok. (pochopenie v meditácii)
    3. Po tretie: je vykonaná poprava. (modlitba k Božskej Matke, aby zničila ego)

Vo vojne sú špióni najprv pozorovaní, po druhé sú súdení, po tretie sú zastrelení.

Seba-objavenie a seba-odhalenie existujú v našich vzájomných vzťahoch. Preto, kto sa vzdá spolunažívania so svojím blížnym, sa taktiež vzdá seba-objavenia.

Akákoľvek udalosť v živote, bez ohľadu na to, ako sa môže zdať nepodstatná, má nepochybne ako svoju príčinu dôverného herca, ktorý sa nachádza v našom vnútri, psychický agregát, "ja."

Seba-objavenie je možné, keď sme v stave ostražitého vnímania, ostražitej novosti.

Akékoľvek "ja," ktoré úplne zjavne objavíme, musíme pozorne sledovať v našej mysli, srdci a sexuálnom centre.

Akékoľvek "ja" sexuálnej žiadostivosti sa môže v srdci prejaviť ako láska, a v mysli ako ideál. Avšak, keď zameriame pozornosť na sexuálne centrum, tak môžeme cítiť isté morbídne, nezameniteľné vzrušenie.

Rozsudok akéhokoľvek "ja" musí byť definitívny. Musíme ho posadiť na lavicu obžalovaných, a nemilosrdne ho súdiť.

Vyhýbanie sa, zdôvodnenie, a zváženie musí byť odstránené, ak si naozaj chceme byť vedomí toho "ja," ktoré sa snažíme vyhubiť z našej psychiky.

Poprava je odlišná. Žiadne "ja," by sme nemohli popraviť bez toho, aby sme ho predtým pozorovali a súdili.

Modlitba je v psychologickej práci základným predpokladom pre zlikvidovanie "ja." Potrebujeme silu, ktorá je na vyššej úrovni ako myseľ, ak skutočne chceme rozdrviť to či ono "ja."

Myseľ sama o sebe nikdy nemôže rozdrviť žiadne "ja," čo je nespochybniteľné a nezvratné.

Modliť sa, je rozprávať sa s Bohom. V hĺbke nášho srdca sa musíme obrátiť na Boha Matku, ak naozaj chceme rozdrviť "ja." Ten, kto nemiluje svoju Matku, nevďačné dieťa, v práci na sebe zlyhá.

Každý z nás má svoju konkrétnu, individuálnu Božskú Matku. Ona, Sama o sebe, je časťou nášho vlastného Bytia, ale odvodenou časťou.

Všetky staroveké civilizácie uctievali "Boha Matku" v najhlbšej časti nášho Bytia. Ženský princíp Večného, je Eset, Mária, Tonantzin, Cybele, Rea, Adonia, Insoberta, atď.

Ak v našom jednoduchom fyzickom aspekte máme otca a matku, rovnako i v najhlbšej časti nášho Bytia máme svojho Otca, ktorý je v utajení, a taktiež i svoju Božskú Matku Kundaliní.

Otcov v Nebi je toľko, koľko je ľudí na Zemi. Boh Matka v našej intimite, je ženský aspekt nášho Otca, ktorý prebýva v tajnosti.

On a Ona sú samozrejme dve vyššie časti nášho vnútorného Bytia.

Nepochybne, On a Ona sú naše skutočné Bytie, ktoré je za hranicami psychického "ja."

On sa rozvíja do Nej. On prikazuje, riadi, dáva pokyny. Ona odstraňuje nežiaduce elementy, ktoré nosíme vo svojom vnútri s podmienkou, že budeme neustále na sebe pracovať.

Teda keď radikálne zomrieme, keď po mnohých vedomých prácach a dobrovoľnom trápení odstránime všetky nežiaduce prvky, vtedy splynieme a prepojíme sa s naším "Otcom-Matkou." Vtedy sa staneme nesmierne božskými Bohmi, mimo dobra a zla.

Každé z týchto "ja," ktoré boli už predtým pozorované a súdené, môžu byť zredukované na kozmický prach, pomocou ohnivej sily našej vlastnej individuálnej, konkrétnej Božskej Matky.

Presná formula na modlenie k našej Vnútornej Božskej Matke nie je nutná. Keď Ju oslovujeme, musíme byť veľmi prirodzení a jednoduchí. Dieťa, ktoré oslovuje svoju matku, nemá nikdy presnú formulu. Dieťa vyslovuje to, čo pochádza z jeho srdca, a to je všetko.

Žiadne "ja" nie je okamžite zničené. Naša Božská Matka predtým, ako dosiahne zničenie akéhokoľvek "ja," musí ťažko pracovať a dokonca i hrozne trpieť.

Ponorte sa do introverzie, nasmerujte svoju modlitbu dovnútra, vašu Božskú Pani hľadajte vo svojom vnútri. A tak s úprimnou, pokornou prosbou, sa budete môcť s Ňou rozprávať. Úpenlivo ju proste, aby rozdrvila "ja," ktoré ste už predtým pozorovali a súdili.

Tým ako sa rozvíja Seba-pozorovací zmysel, vám umožní si overiť postupný pokrok vašej práce.

Pochopenie a súdnosť sú zásadné. Napriek tomu, niečo viac je potrebné, ak skutočne to, čo chceme, je zničenie "seba samého."

Myseľ si môže dopriať luxusu, že bude označovať akýkoľvek defekt, presúvať ho z jedného oddelenia do druhého, vystavovať ho, schovávať ho, atď. Avšak myseľ nikdy nemôže zásadne zmeniť defekt.

Na to je potrebná špeciálna sila, ktorá je na vyššej úrovni ako myseľ, ohnivá sila, ktorá je schopná zredukovať akýkoľvek defekt na popol.

Takúto moc má Stella Maris, naša Božská Matka. Ona je schopná rozdrviť akýkoľvek psychický defekt.

Naša Božská Matka žije v našej intimite, mimo telo, emócie a myseľ. Ona je sama o Sebe ohnivá sila, ktorá je nadradená mysli.

Naša vlastná, konkrétna, individuálna Kozmická Matka má múdrosť, lásku a moc. V Nej existuje absolútna dokonalosť.

Dobré úmysly a ich neustále opakovanie nikam nevedú. Sú k ničomu. Nemá žiadny zmysel opakovať, "Nebudem chlipný," pretože v samotnej hĺbke našej psychiky, bude "ja" chlipnosti, aj tak naďalej existovať.

Je zbytočné denne opakovať, "Nebudem mať zlosť," pretože v našich psychických hĺbkach bude "ja" hnevu existovať aj naďalej.

Bolo by zbytočné denne opakovať, "Nebudem už viac chamtivý," pretože v rôznych hĺbkach našej psychiky bude "ja" chamtivosti naďalej existovať.

Bolo by zbytočné, keby sme sa oddelili od sveta a zamkli sa v kláštore, alebo išli žiť do jaskyne, pretože "ja," ktoré máme vo vnútri, budú naďalej existovať.

Niektorí pustovníci, ktorí sa izolovali v jaskyniach, na základe prísnej disciplíny, dosiahli extázy svätých a boli vzatí do neba. Tam videli a počuli veci, ktoré nie sú ľuďmi ľahko chápané. Napriek tomu v ich vnútrajšku naďalej existovali "ja."

Nesporne, Esencia, skrze prísnu disciplínu, dokáže uniknúť zvnútra "ja," a takto sa radovať z extázy. Avšak po takomto blahu, sa Esencia vracia do vnútra, do "našej totožnosti."

Tí, ktorí si zvykli na extázu, bez toho aby rozdrvili ego, veria, že už dosiahli oslobodenie. Klamú sa tým, že veria, že sú Majstri. Oni dokonca vojdú do ponorenej devolúcie.

Napriek tomu my nie sme proti mystickej extázy, proti extázy a šťastiu Duše v neprítomnosti ega. My len chceme klásť dôraz na nutnosť rozdrvenia "ja," s cieľom dosiahnuť konečného oslobodenia.

Esencia akéhokoľvek disciplinovaného pustovníka, ktorý je zvyknutý na unikanie zvnútra "ja," opakuje takýto čin po smrti svojho fyzického tela. Potom sa jeho Esencia na nejakú dobu raduje z extázy. Avšak po tejto dobe, sa jeho Esencia vracia ako džin z Aladinovej lampy, späť do vnútra lampy, do ega, do našej totožnosti.

Následkom čoho nemá inú možnosť, ako sa vrátiť do nového fyzického tela za účelom opakovania svojho života na javisku existencie.

Mnoho mystikov, ktorí žili a zomreli v jaskyniach Himalájí v Strednej Ázii, sa znova reinkarnovalo, a teraz sú v tomto svete vulgárni, obyčajní a bežní ľudia, a to napriek skutočnosti, že ich nasledovníci ich stále zbožňujú a rešpektujú.

A preto akýkoľvek pokus o oslobodenie, bez ohľadu na to, aký ohromný môže byť, ak neberie do úvahy potrebu rozdrvenia ega, tak je odsúdený na neúspech.

 

- Vyňaté z knihy Revolučná Psychológia (kapitola: Modlitba pri práci) od Samaela Aun Weora   (Revolutionary Psychology)
- Preložené z anglického originálu: Prayer in the Work