slovnik

Prehodnotenie

Pokiaľ človek necíti lásku k ezoterickej práci, tak nie je možné nadviazať kontakt s gnosticizmom. Ak medzi touto prácou a našim životom nie je kontakt, potom je samozrejmé, že túto prácu nerobíme.

Ak sme spokojní s chodením na prednášky, stretnutiami a čítaním kníh, bez toho, aby sme s týmto učením pracovali, tak budeme nevyvážení a zbytoční. Keď človek nepracuje s učením, ktoré je poskytované prostredníctvom prednášok a kníh, tak potom nebude schopný pochopiť gnostickú prácu.

Spomeňme si na podobenstvo v Biblii o obchodníkovi a perle. Tento obchodník chcel najcennejšiu perlu na svete, a keď ju konečne našiel, tak zistil, že nemá žiadne prostriedky na to, aby ju získal. Takže, čo urobil? Predal všetko, čo mal, s jediným cieľom, aby ju získal a nakoniec sa mu to i podarilo.

Táto ezoterická práca je podobná tej drahocennej perle. Nato, aby sme ju získali, sa musíme v živote vzdať všetkých druhoradých záujmov, zanechajúc všetko, čo nás na tomto svete priťahuje, aby sme sa výhradne venovali Veľkému Dielu.

Máme veľa psychologických "ja", ktoré stelesňujú chamtivosť, hnev, sexuálnu žiadostivosť, závisť, obžerstvo, a tak ďalej. Všetky tieto rozličné prvky nás ťahajú rôznymi smermi, smerujúce k ich vlastným sebeckým záujmom, ktoré majú svoju vlastnú psychickú energiu smerujúcu k tej či onej hodnote. Človek musí svoju psychickú energiu oslobodiť z týchto rôznych psychologických "ja." Ak človek dokáže túto energiu oslobodiť, tak ju môže riadiť smerom k drahocennej perle, ktorá je gnostickým dielom (prácou).

Keď človek oslobodí energiu, ktorú psychologické "ja" uväznili, tak túto energiu zoberie zo všetkých našich materialistických a sebeckých záujmov, a tým sa oslobodí.

Aby sa bolo možné sústrediť len na jednu vec, a tým vykonávať túto gnostickú prácu presne, je potrebné vyňať túto energiu zo všetkých vášní a túžob, ktoré nás v tom egu väznia. Týmto samozrejme vytvoríme spojenie s prácou, v dôsledku čoho sa môžeme venovať naplno práci na sebe samom, čo samozrejme povedie k radikálnej transformácii.

Je nevyhnutné, aby sme tento bod pochopili, ak skutočne chceme túto radikálnu transformáciu. Niet pochýb, že láska k ezoterickej práci je základným faktorom. Aby sme mohli hovoriť o láske, tak musíme byť veľmi presní v analýze, takže nezabúdajte, že som presný vo vyšetrovaní a požadujem presnosť vo vyjadrovaní sa.

Láska

Láska sama o sebe je abstraktné slovo, takže sa musíme pokúsiť určiť, čo to je, čo nazývame láskou.

Ježiš veľký Kabír povedal: "V milovaní jeden druhého, budete mojimi učeníkmi", "Miluj Boha nadovšetko", "Milovať budete svojho blížneho ako milujete sami seba," a "Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!"

Keď ľudia počujú slovo láska, tak vo svojich srdciach niečo pociťujú, ale na tom nezáleží, pretože svoju mentalitu majú uväznenú v subjektívnom stave. Svoje myšlienky nesformovali objektívne. Nemôžu pochopiť hlboký význam slova láska.

Fráza "Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!," by mohla byť preložená ako: "Buďte si vedomí druhých a seba samého." Fráza "Miluj Boha nadovšetko" a "milovať svojho blížneho ako milujete sami seba "by sa dalo preložiť ako" byť si vedomý Božstva ktoré existuje v tvojom vnútri a miluj susedovu vnútornú božskosť, tak ako seba. "Potrebujeme to, aby sme si boli vedomí toho, čo nazývame láskou. Láska by potom bola preložená ako "vedomie".

Ako môžeme milovať a chápať našich susedov, ak si ich nie sme vedomí?

Aby bolo možné mať lásku k blížnemu, musíme im rozumieť a byť si ich vedomí. Aby sme si mohli byť vedomí našich susedov, tak si musíme v prvom rade uvedomovať sami seba, pretože ak nie sme vedomí sami seba, ako im môžeme rozumieť? Takže ak ich nedokážeme pochopiť, aké bude naše správanie vo vzťahu k nim? To je dôležitý bod.

V gnostickej ezoterickej práci, ak cítime lásku k práci, ale bez pochopenia, výsledok bude nulový. Z tohto dôvodu, základom je pochopenie. Keď sa Ježiš spýtal svojich učeníkov: "Aký druh lásky ku mne cítiš?" No, musíme pochopiť, čo sa pýta. Existujú tri druhy lásky. Po prvé, čisto sexuálna láska. Potom, čisto emocionálna láska. Napokon,  je vedomá láska. Hovoríme, že láska je zákon, ale tento zákon sa vzťahuje na vedomú lásku.

Mnoho ľudí si rozumie len skrze sexuálny aspekt, toto je len sexuálna láska. Ostatní ľudia majú svoju lásku sústredenú iba v emocionálnom aspekte. Táto láska je plná horkosti, žiarlivosti a vášne.

Bezpochyby, iba vedomá láska si zaslúži úctu, ale aby takáto láska mohla existovať, tak je nevyhnutné, aby sme na sebe pracovali. Musíme z nás odstrániť nežiaduce psychologické prvky. Takže z toho vyplýva, ak na sebe nebudeme úspešne pracovať, tak sa nikdy nedozvieme, čo znamená vedomá láska. Ako môže niekto, čisto emotívny a plný vášne, žiarlivosti a podozrenia, zažiť vedomú lásku?

Takže, aby sa mohla zrodiť vedomá láska, musíme odstrániť tieto prvky. Naučiť sa rozumieť susedovmu pohľadu na vec a vžiť sa do jeho alebo jej situácie, je veľmi ťažké.

Avšak, ten, kto sa učí, ako dosiahnuť vedomú lásku, potom uvidí susedov pohľad na vec a tým to pochopí.

Fráza "Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" by mohla byť preložená takto: "Uvedom si druhých a sám seba:" Takže ak sa nedokážeme vžiť do susedovej situácie, tak absolútne zlyháme, a teda nielenže nikoho nebudeme milovať, ale tiež nebudeme nikomu ani rozumieť. Aby sme sa však mohli vžiť do situácie niekoho iného a rozumieť ich pohľadu na vec, tak musíme odmietnuť našu samoľúbosť.

Toto "ja", musí byť odstránené, ak skutočne chceme porozumieť hľadisku niekoho iného. Normálne, nikto nevidí iného hľadisko, pretože všetci žijeme ovládaní samoľúbym "ja", a tým nie sme schopní, aby sme sa vžili do niekoho iného situácie.

Samoľúbosť

Nie sme schopní skutočne pochopiť, kým nezabijeme "ja" samoľúbosti. To by bol veľký zásadný krok vpred. Všetky tieto psychické prvky stelesňujúce aroganciu, neznášanlivosť a nadradenosť, musia byť zničené, aby sme mohli urobiť pokrok smerom k prebudeniu.

Napríklad arogancia nám dáva pocit, že sme lepší než ostatní ľudia. No v skutočnosti z nás robí iba despotov. Arogantný človek nikdy nemôže cítiť lásku k druhému. Preto sa nemôže prebudiť. Ako by mohol, keď je arogantný?

Čo môžeme povedať o "ja" nadradenosti? Prečo sa cítime takí nadradení, veľkí a mocní, takí dôležití pred ostatnými. Prečo, keď sme v podstate len úbohé červy v zemskom bahne.

Nadradenosť je ďalšou prekážkou k prebudeniu. Nadradenosť plodí neznášanlivosť a neznášanlivosť plodí kritiku. Kritik vidí mnohé nedostatky v iných, no v sebe nevidí žiadne. Je teda slepý k svojim vlastným chybám. Takže je zrejmé, že len vtedy, keď sa človek vžije do situácie niekoho iného, a vidí veci z ich pohľadu, sa jednotlivec dokáže rozvíjať a učiť tolerancii k druhým. Výsledkom tolerancie je potom zmiznutie a odstránenie kritiky.

Preto je dôležité naučiť sa, ako sa vžiť do situácie iných ľudí. Kritizujeme človeka, ktorý kradol, ale môžeme si byť istí, že sme nikdy nekradli? Môžeme úprimne povedať, že sme sa nikdy nedopustil krádeže?

Niekto sa dopustí cudzoložstva, a my zase kritizujeme. Ako si môžeme byť istí, že nikdy v živote sme sa nedopustili toho istého? Vidíme niekoho, kto má určitú chybu, no my znovu kritizujeme. Ako si môžeme byť istí, že tiež nemáme rovnakú chybu?

Avšak, keď si vybudujeme toleranciu, deštruktívna kritika v nás zmizne, a psychické a deštruktívne "ja", je zničené. Takže to je to, čo musíme urobiť. Vybudovať si v sebe toleranciu, ktorá prirodzene bude mať za následok vyhladenie neznášanlivosti.

Postupným rozvíjaním tolerancie, sa zničí neznášanlivosť. Toto je veľmi jasné v najúplnejšom slova zmysle. Ak by sme iba na okamih mohli vymeniť našu osobnosť so svojím susedom, tak by sme boli prekvapení zistením, ako veľmi ho kritizujeme. Potom zo skúsenosti zamenených osobností, by sme sa naučili nekritizovať.

Je nevyhnutné, aby sme videli situácie z pohľadu iných ľudí. Bohužiaľ však ľudia nevedia, ako vidieť, nechcú vidieť niekoho iného uhoľ pohľadu. Takže prirodzene, že zlyhajú žalostne.

Vedomie znamená láska. Láska a vedomie sú dve časti tej istej veci. Ak by ste boli naozaj vedomí sami seba, boli by ste si vedomí i ostatných. A teda, ak mučíme druhých, tak mučíme sami seba. Nemusíme si byť vedomí, no skôr či neskôr, budeme na oplátku mučení my. Jedná sa o začarovaný kruh.

Musíte vidieť všetky tie aspekty, ak chcete realizovať pokrok v úrovni Bytia. Keď sa niekto dostane k gnostickej ezoterickej práci, tak tu existuje oprávnený rozdiel medzi hodnotami našej minulosti a práce, ktorá sa musí vykonať.

Ako som vám povedal, v sebe máme mnoho rôznych záujmov. Sú to mnohopočetné psychické "ja", smerujúce k ekonomickým, politickým a vášnivým záujmom.

Sú to prekážky, ktoré nedovoľujú úplnosti gnostickej ezoterickej práce. Jedna fáza musí byť ukončená, aby sme sa mohli dostať do ďalšej. Všetko v tomto svete je potrebné opustiť, aby sme sa mohli úplne venovať ezoterickej práci.

Bohužiaľ ľudia, väčšinou študenti, pretrvávajú zdĺhavo medzi minulosťou a budúcnosťou. Medzi hodnotami z minulosti a gnostickou prácou. Toto robí prácu vágnu a nevyváženú, nerobí ju to úplnou.

Záver je, že ľudia strácajú veľa času. Samozrejme, že existujú ľudia, ktorí sa rozhodnú nechať minulosť za sebou, aby mohli získať drahocennú perlu. Je zrejmé, že toto sú ľudia, ktorí prehodnotili svoj život.

Smrť Ega

Prehodnotenie je potrebné, aby sme sa s veľkou intenzitou mohli venovať dôležitej práci na sebe. Čo by sme mali rozumieť pod pojmom prehodnotenie? Čo to znamená? Umožňuje to dokonalé pochopenie, umožňuje nám vidieť, že všetky ekonomické a politické záujmy, sú zbytočné a márne. Pretože práca na sebe je dôležitejšia než čokoľvek iné. Prehodnotenie nás môže priviesť k tomu, že zanecháme sebecké záujmy a budeme sa naplno venovať transcendentálne gnostickej práci. Takže budhistické vyhladenie je zásadné.

Teozofisti majú veľký strach zo slova " vyhladenie." Tu, a v celom vesmíre sa hovorí, že budhistické vyhladenie je veľmi bolestivé. Avšak týmto vyhladením je nutné prejsť. Smrti sa vlastne báť nemusíme, no bohužiaľ ľudia sa boja zomrieť a podvedome sa proti tomuto učeniu bránia.

Ty, ktorý čítaš tieto riadky, si si istý, že v tejto chvíli nekladieš odpor voči môjmu vysvetleniu ezoterickej práci? Nie si znudený? Nezívaš? Necítiš, že to, čo ti tu opisujem, sa stáva úplne nezáživné?

Keby som miesto tohto začal hovoriť o futbalovom stávkovaní alebo o niečom inom, trebárs ako zlepšiť tvoju ekonomickú situáciu alebo, ako byť úspešný v láske, som si istý, že by si nezíval alebo sa nenudil, ale rozprávať priamo o práci na sebe , ktorú nazývame "budhistické vyhladenie," hlboko v tebe je odpor. Prečo? Pretože ego nechce v žiadnom prípade ukončiť svoju existenciu.

Ego odmieta tento typ učenia, pretože to ide proti jeho samotnej existencii. Existuje niekto, kto chce ukončiť svoju existenciu? Chcete žiť tu a na druhom svete?

Niektorí z vás by povedali: "No, ja nechcem, žiť na tomto svete, chcel by som zomrieť!" Ale hovoríte, to s takou povrchnosťou a bolesťou, jednoducho preto, že túžite žiť vo vyšších svetov v lepších podmienkach, nie?

Prečo majú kňazi toľkých nasledovníkov? Pretože svojich nasledovníkov neučia budhistické vyhladenie. Nebo ponúkajú iba skrze určitú platbu, dávajúc takzvaný cestovný pas na pohodlný život na druhom svete, so všetkým, čo k tomu patrí.

Napríklad, ak vdova zanechá svoje bohatstvo kostolu, oni jej dajú pas do neba. Alebo niekto, napríklad zločinec, si myslí, že tým, že sa vyspovedá kňazovi, dostane pas do neba. Ak vdova ešte pred smrťou odovzdá ďalší svoj majetok, tak podľa kňaza, pôjde rovno do neba, bez toho, aby vôbec musela prejsť očistcom. Koniec koncov, atrakcie sú to, čo ľudia majú radi, pretože ego nechce, aby mu niekto priložil ku hrudi zbraň.

Dostávam mnoho listov zo Strednej a Južnej Ameriky, v ktorých ma prosia o zasvätenia, schopnosti, čakry, sociálne postavenie, ekonomické pozície, atď., ale málokedy v živote som dostal listy, kde sa ma pýtajú na rozpustenie ega. Každý, požaduje schopnosti, tituly, peniaze, atď., ale, čo som zhrozený, že od nikoho nedostávam listy, kto by chcel totálne pracovať na smrti vlastného ja. Áno, pane, zomrieť, nie žiť. Zdá sa, že všetci, dokonca aj čierny mágovia, chcú žiť, aby boli význačnými osobami, mocnými bez strachu zo smrti. Iba umieranie dokáže priniesť niečo nové. Pretože "keď klíček nezomrie, rastlina nevyrastie," a vy tento bod nechcete pochopiť.

Niektorí ľudia si sťažujú v listoch, ktoré dostávam, že stále ešte nedokážu ísť do astrálneho sveta. Chcú byť osvietení, ale stále nedostávajú správy z vyšších svetov a tak ďalej. Nechcú si uvedomiť, že osvietenie nie je možné dosiahnuť bez toho, aby predtým oslobodili vedomie. Nechcú si uvedomiť, že vedomie nikdy nemôže byť oslobodené, bez toho, aby predtým zničili ego.

Chcú byť osvietení napriek tomu, že nechcú zomrieť. K čomu sú tieto iné okultné školy, ktoré neučia smrť ega? Osvietenie a sloboda nemôžu prísť, pokiaľ nezabijete ego, a ak človek v sebe nezomrie, tak mizerne stráca čas. Aby sme v sebe dokázali zomrieť, na to musíme milovať prácu, cítiť jej vplyv, mať v nej zaľúbenie.

Vedomie je potlačené v egu, a v rôznych psychických "ja", ktoré tvoria "seba." Preto jeho postup je v súlade s jeho vlastným podmienením, takže kým má človek svoje vedomie vložené v egu, tak nie je normálne. Má teda nenormálnu psychiku.

Neustále počujeme o prípadoch ľudí,  ktorých boli unesení mimozemskými bytosťami a odvlečení v kozmických lodiach na preskúmanie, aby ich neskôr vrátili na planétu, z ktorej boli unesení. Je zrejmé, že tieto veľké kozmické lode pochádzajú z iných svetov. Prečo si berú niektorých z nás a dávajú nás do svojich laboratórií?

Odpoveď je tak jednoduchá. Vy ste bytosti, ktoré majú svoju psychiku v abnormálnom stave. Nie ste normálni ľudia. Ste bytosti, ktorých psychika je veľmi, veľmi podivná, žijúca v námesačnom stave. To je dôvod, prečo sú skúmaní v laboratóriách. Pozornosť mimozemšťanov je priťahovaná abnormálnymi ľuďmi tohto sveta. Toto je krutá realita.

V archaických dobách nášho sveta, bola psychika "troj-mozgového dvojnožca" normálna a človek bol ako jeden s inými svetmi. Bohužiaľ však, po zničení ohavného kundabuffer orgánu, ktorý bol daný ľudstvu za účelom spevnenia zemskej kôry, ľudská psychika sa stala abnormálnou.

Dôsledkom ohavného orgánu, ktorý zostal medzi piatimi centrami ľudského stroja, je to, čo dnes nazývame ego. Vedomie vložené do ega potom začalo fungovať v abnormálnom stave. Teraz, bohužiaľ, táto abnormalita je úplná.

Naším cieľom je vytvoriť normálne bytosti, vziať ich z abnormálneho psychického stavu, v ktorom sa teraz nachádzajú, a pozrieť sa na rôzne deformácie, ktoré v sebe majú.  

Jedna z abnormalít, ktorú v sebe máme je, "intolerancia." Koniec koncov, je zarážajúce, že dokážeme vidieť defekty iných ľudí, zatiaľ čo my sami, máme ďaleko väčšie.

Kritika voči susedovmu postoju, myšlienkam alebo projektom, bez predchádzajúceho dôkazu, je abnormálna. Prečo by mal človek súdiť suseda za taký alebo onaký postoj? Fakty samy o sebe môžu byť chápané len, ak sú preskúmané so psychologickým seba-pozorovacím zmyslom. Koniec koncov, ako môžeme pochopiť skutočnosti ako celok?

Postupným napredovaním po tejto ceste si uvedomíme, že ľudia sú abnormálni. Čo ten a ten povedal, že ten a ten povedal, sú klebety, a toto je známe, iba na našej Zemi. Toto je normálne len vo svete, kde ľudia sú abnormálni. Klebety medzi normálnymi ľuďmi neexistujú.

Pozorovali sme, ako myseľ reaguje voči iným mysliam. Napríklad, pozorujte, keď niekto niečo povie druhému, druhý reaguje násilne, čo vedie k pocitu zranenia a urazenosti. Všetko toto je abnormálne. Vo vyspelom svete vo vesmíre, keď niekto má čo povedať druhej osobe, tak druhá osoba mlčí. Neháda sa, ani sa necíti urazený. Dôvodom je, že každý má slobodu prejavu.

Pri určitej príležitosti som hovoril (asi pred tridsiatimi rokmi), vo vyšších svetoch s anjelom Anaelom o určitej vlastnosti, o ktorej som si myslel, že mám, ktorú som však v skutočnosti nemal. Anael, po chvíli pozorovania mi oprávnene ukázal moju chybu. Avšak, ja som bol ešte stále  zvyknutý dohadovať sa, ako tento súčasný humanoid, a tak som mal proti Nemu určité výhrady, apeloval som na Neho, s využitím všetkého žargónu, ktorým som disponoval. Anael ma stále počúval, potom sa jednoducho ku mne otočil chrbtom a pokračoval v ceste. Nepovedal ani slovo, povedal, všetko, čo chcel, a mne dovolil to isté. Napriek tomu ja som mu toho povedal až-až a on úctivo mlčal. Všetko, čo som mu povedal počúval s láskavosťou, predtým, než išiel ďalej svojou cestou.

SivanandaPri inej príležitosti vo vyšších svetoch, som hovoril so Šivánandom (Šrí Svámí Šivánanda), ktorý nedávno zomrel. Spomínam si, že som bol na konferencii a prednášal som prejav. Hovoril som o tajomstve tajomstiev, o tantre a o alchymistickom laboratóriu. Zrazu nás navštívil Šivánanda, ktorý povedal: "Vari nevidíš, že vulgarizuješ vedomosti? Ak sme dostali kľúč k alchýmii, tak sme ho dostali s vedomím, že tieto posvätné znalosti nikdy nezvulgarizujeme!"

Keď sme o tom začali diskutovať, tak som mu povedal: "Som pripravený odpovedať na všetky tvoje otázky." Šivánanda sa posadil vo východnom štýle a ponoril sa do hlbokej meditácie. O chvíľu neskôr som mal pocit, že niekto mi zvnútra škriabe hlavu. Keď som sa pozrel do svojej hlavy, tak som tam tohto jogína videl v hlbokej meditácii. Keď skončil svoju meditáciu, vstal a povedal: "Teraz chápem posolstvu, ktoré doručuješ ľudstvu, a súhlasím s tebou Samael. Budem radiť ľuďom, aby čítali tvoje knihy, pretože teraz chápem všetko, čo robíš."

Objal som ho slovami: "Tiež si Ťa veľmi vážim, Šivánanda." Samozrejme, že on je pravou ľudskou bytosťou, ale uvážlivejší než ostaní, a taktiež má mimoriadne mystické schopnosti.

Drahí bratia a sestry, keď človek zničí ego, stáva sa chápavejším. Naučiť sa vidieť niekoho iného uhoľ pohľadu, stať sa tolerantnými a odstrániť deštruktívneho kritika, je nevyhnutné. Normálnymi sa staneme vtedy, keď zničíme ego, a začneme jednať úplne odlišným spôsobom od ostatných. Avšak, vidieť, ako jeden reaguje na druhého je niečo, čo nám pôsobí bolesť. Toto vidíme, iba v našom svete, kde sú nenormálne psychiky. Tam, kde sú normálne psychiky, tento druh reakcie neexistuje, a tak sa zamyslite a popremýšľajte.

Milujte Veľké Dielo (Ohromnú prácu). Ak na sebe nebudete pracovať, tak nikdy nebudete schopní chápania, a ak nemilujete prácu, tak na sebe nikdy nebudete pracovať. Ak naozaj nezačnete milovať prácu, a nebudete svoj život žiť vo vzťahu k práci, tak v skutočnosti nikdy nebudete schopní chápania.

Inštruktor len chce, aby ste prešli budhistickým vyhladením a prebudili vedomie, pretože tak dlho, kým to neurobíte, tak si budete počínať veľmi zle. Ak sa ma spýtate, "Ako si počínam vo svojej práci"? Povedal by som, "veľmi zle." Prečo? Jednoducho preto, že vidím, že ste veľmi živý (v podobe eg), a to je vážne, pretože keď je človek nažive (ako egá), tak nemôže porozumieť druhým. Nemôže robiť žiadne skutočné autentické preskúmanie. Stále je vo svete výmen subjektívnych názorov, a koncepty, ktoré vyslovuje, sú nezrozumiteľné a nepresné.

Domnievate sa snáď, že, takí akí ste teraz, "veľmi živí," dosiahnete Nirvány? Samozrejme, že nie. Nirvána je Nebo. Ako hovoria budhisti, "Nirvána je rozpustenie "ja." To je najdôležitejšie.

Nemôžem než zdôrazniť, aká dôležitá je táto práca. Radím vám, aby ste rozpustili "ja", samoľúbosti a ďalšie "ja", ktoré nazývame intolerancia, namyslenosť a arogancia.

Ako sa môžeme cítiť dôležití? Nikto z nás nie je dôležitý. Arogancia, intolerancia a vlastná dôležitosť, sú prekážky, ktoré nám bránia milovať svojich susedov. Je nevyhnutné, aby sme odstránili čisto emocionálnu lásku a nahradili ju vedomou láskou. A aj keď som si istý, že vás nudím s týmto opakovaním, tak vám musím znovu povedať, že sa musíme naučiť milovať svojich susedov. Keď im nebudeme rozumieť, tak ich nebudeme milovať a nebudeme im rozumieť, ak si ich neuvedomíme. A nakoniec, nedokážeme si byť vedomí sami seba, ak si nebudeme vedomí našich susedov. Musíme odstrániť tieto "ja", o ktorých som tu hovoril: samoľúbosť, arogancia, intolerancia, atď.

Na to, aby sme odstránili všetky tieto defekty, musíme taktiež odstrániť samoľúbosť, pretože nie sme dôležití. Ani moja osoba nie je dôležitá. Dokonca aj ako prezident gnostického hnutia nie som dôležitý. Považujem sa za odporného červa v blate na zemskom povrchu, a to je všetko. Nemyslím si, alebo si nechcem o sebe myslieť, že som dôležitejší než vy. Som len vašim služobníkom, vašim pokorným služobníkom.

Pokiaľ budeme mať pocit samoľúbosti, tak kráčame po nesprávnej ceste.

preložené z anglického originálu: Transvaluation