slovnik

Štěstí, hudba, tanec a polibky

Pouze láska a moudrost by měla existovat v domech gnostických bratrů a sester. Ve skutečnosti si lidstvo plete lásku s touhou a touhu s láskou. Pouze velké duše mohou a vědí, jak milovat. V Edenu, dokonalý muž, miluje ohromnou ženu. Abychom mohli milovat, nejprve musíme být. Ti, kteří inkarnovali svou duši, opravdu vědí, jak milovat. "Já" neví, jak milovat. Démon "já", který dnes slibuje lásku je vyměněn za démona "já", který se necítí, že miluje. Už víme že "já" je mnohočetné. Mnohočetné "já" je skutečně legie. Celá posloupnost "já" je v neustálém boji. Říká se, že máme pouze jednu mysl: avšak my gnostikové tvrdíme, že máme mnoho myslí. Každý přelud mnohočetného já, má svou mysl. "Já", které zbožňuje a líbá svého/ji milovaného/nou, je vyměněno za "já", které ho/ji nenávidí. Musíme nejprve být, abychom mohli milovat. Současná lidská bytost není lidskou bytostí. Každý, kdo neinkarnoval svou duši, není lidská bytost. Současná lidská bytost nemá zatím skutečnou existenci. Legie démonů mluví přes lidská ústa. Toto jsou démoni, kteří slibují lásku, kteří opustí svého milovaného, ​​kteří nenávidí, démoni žárlivosti, hněvu, rozhořčení atd.

Navzdory předchozímu výroku, intelektuální zvíře mylně nazývané lidskou bytostí/člověkem, inkarnovali esenci, která je pouze částečkou jeho lidské duše, buddhata. Esence ví, jak milovat. "Já" neví, jak milovat. Musíme odpustit defekty, které má náš milovaný, protože tyto defekty pocházejí z falešného "já". Láska není odpovědná za spory. Ten, kdo je zodpovědný, je "já". Domy gnostických učenců musí mít v domech štěstí, hudbu a nevýslovné polibky. Tanec, láska a radost z milování zesiluje embryo duše, které v sobě mají děti. Tímto způsobem se dům gnostiků stává skutečným rájem lásky a moudrosti.

Alkohol a smilnění musí být odstraněny z prahu domů gnostiků. Nicméně, nesmíme být fanatici. Kdokoliv je neschopný snést jeden pohárek na společenských setkáních je tak slabý jako někdo, kdo se neumí kontrolovat a opije se. Smilnění je však něco jiného. Smilnění je neodpustitelné. Kdokoliv ejakuluje semeno, je smilník. A tak, pro ty, kteří dosahují orgasmu, pro smilníky, čeká propast a druhá smrt.

Člověk může být součástí všeho, ale neměl by být obětí ničeho. Musí být králem, ne otrokem. Někdo, kdo si vypil skleničku, nespáchal zločin, ale někdo, kdo se stane otrokem a obětí tohoto nápoje, spáchal zločin. Skutečný mistr je král nebes, země a pekel. Slaboch není králem. Slaboch je otrok.

Zasvěcenec se sexuálně spojuje pouze se svou manželkou, aby praktikovali sexuální magii; ubohý je ten, který se sjednocuje se svou manželkou, aby vypouštěl semeno. Zasvěcenec nezažívá ten pocit smrti, který cítí smilníci, když vypustí semeno. Muž je jedna polovička a žena je druhá polovička. Během sexuálního spojení pociťují štěstí ze stavu úplnosti. Ti, kteří nevypouštějí semeno, si zachovávají toto štěstí navěky. Aby se narodilo dítě, není třeba vypustit semeno. Spermie, která unikne bez vypuštění semene, je vybraná spermie, kvalitnější spermie, která je plně vyvinuta. Výsledek takového oplodnění je vskutku nový tvor vysokého řádu. Takto můžeme vytvořit rasu super-člověka.

Není nutné vypustit semeno, abychom zplodili dítě. Imbecilové mají rádi vypouštění semene. Gnostici nejsou imbecilové. Když se pár sexuální sjednotí, jasnovidci často vidí velmi jasné světlo, které kolem páru záři. Přesně v tom okamžiku, kreativní síly přírody slouží jako médium pro novou bytost. Když se pár nechá unést zvířecími touhami a později spáchá zločin vypuštění semene, tyto světelné síly odejdou a na jejich místo se dostanou satanské síly, luciferské síly krvavě červené barvy, které přinášejí hádky, žárlivost, cizoložství, pláč a zoufalství v domově. A takto, domovy, které mohly být nebem na Zemi, stanou se úplným peklem. Lidé, kteří nevypouštějí semeno, si zachovávají a akumulují mír, blahobyt, moudrost, štěstí a lásku. Hádky v domovech mohou být ukončeny s klíčem sexuální magie; toto je klíč k pravému štěstí.

Během aktu sexuální magie se páry nabíjejí magnetismem; vzájemně se magnetizují. Ženina pánev vyzařuje ženské proudy, zatímco její prsa vyzařují mužské. U muže tyto ženské proudy vyzařují z úst a mužské proudy vyzařují z pohlavního údu. Všechny tyto orgány musí být správně nabuzené pomocí sexuální magie, aby mohli vyzařovat a získávat, předávat a přijímat vitální magnetické síly, které se mimořádně zvyšují v kvantitě a kvalitě.

Úkolem nádherných tanců, radostné hudby a vášnivých polibků v domech gnostických zasvěcenců, kde mezi párem dochází k intimnímu sexuálnímu kontaktu, je vzájemná magnetizace muže a ženy. Magnetická síla je mužská a ženská zároveň. Muž potřebuje proudy své ženy, pokud si opravdu přeje postoupit a žena nutně potřebuje proudy svého muže, aby se u ní mohly rozvinout všechny její síly.

Když se pár vzájemně magnetizuje, denní byznys a štěstí, dělá hnízdečko z domova. Když se muž a žena sjednotí, něco je stvořené. Vědecká cudnost nám umožňuje transmutovat sexuální sekrece na světlo a oheň. Každé náboženství, které degeneruje, propaguje cudnost. Každé náboženství při svém zrodu a ve své úžasné slávě propaguje cestu dokonalého manželství. Buddha byl ženatý a ustanovil dokonalé manželství. Bohužel, po pěti stech letech, proroctví předpověděno panem Buddhou, že jeho dharma bude u konce a že sangha se rozdělí do opozičních sekt, bylo přesně naplněno. A to bylo právě tehdy, kdy se zrodilo buddhistické mnišství a nenávist dokonalého manželství.

Samantabhadra, "první Buddha," (Ádi-Buddha)

Samantabhadra, "první Buddha," (Ádi-Buddha), prvotní dokonalost všech osvícených vlastností, a guru všech Buddhů.

Ježíš, boží vykupitel, přinesl do světa kristický esoterismus. Náš milovaný, učil své stoupence cestu dokonalého manželství. Peter byl první papež církve, byl to ženatý muž. Peter nedržel celibát. Peter měl ženu.

Bohužel, po šesti stech letech se poselství milovaného zdeformovalo a římská církev se vrátila k mrtvé formě buddhistického mnišství, se svými klášterními mnichy a jeptiškami, které smrtelně nenávidí cestu dokonalého manželství. A takto po šesti stech letech křesťanství se stalo další poselství o dokonalém manželství nezbytné. Pak přišel Mohamed, velký učitel dokonalého manželství. Přirozeně, jako vždy, Muhamedovo učení bylo násilně zavrženo infrasexuálními muži, kteří nenáviděli ženy. Tato nechutná společnost nepřátel žen věřila, že pouze povinným celibátem lze dosáhnout Boha. Toto je zločin.

Sexuální abstinence učená infrasexuálními lidmi je absolutně nemožná. Příroda bojuje proti takovému typu abstinence. Noční poluce jsou výsledkem celibátu, který neodvratně zničí organismus. Každá osoba, která sexuální abstinuje, trpí nočními polucemi. Pohár, který se naplní, určitě přeteče. Luxus sexuální abstinence je možný pouze pro ty, kteří dosáhli království super-člověka. Tito lidé už proměnili svůj organismus na mechanismus věčné sexuální transmutace. Už vytrénovali své sexuální žlázy se sexuální magií. Jsou to lidští bohové. Oni jsou výsledek mnoha let sexuální magie a přísného vzdělávání v oblasti sexuální fyziologie.

Zasvěcenec miluje klasickou hudbu a pociťuje odpor k pekelné hudbě nemravných lidí. Afro-kubánská hudba probouzí v člověku nejnižší zvířecí instinkty. Zasvěcenec miluje hudbu velkých skladatelů. Například, Magická flétna od Mozarta nám připomíná Egyptské zasvěcení. Mezi Slovem a sexuálními silami existuje blízký vztah. Slovo velkého mistra Ježíše bylo kristifikováno pitím vína světla alchymistů z kalichu sexuality.

Duše je v těsném duchovním kontaktu s hudbou sfér, když posloucháme devět symfonií od Beethovena, nebo kompozice od Chopina, nebo božskou polonézu od Liszta. Hudba je Slovo Věčného Boha. Naše slova musí být nevýslovnou hudbou - tímto způsobem přeměňujeme tvůrčí energii do srdce. Nechutné, odporné, neslušné a vulgární slova mají moc znehodnocovat tvůrčí energii, měníc ji na pekelné síly.

V mystériích Eulisina, posvátné tance, nahé tance, vášnivé polibky a sexuální sjednocení proměnilo lidské bytosti v bohy. V těch časech, nikomu nenapadlo myslet na perverznosti, tehdy lidé mysleli pouze na svaté a hluboce náboženské záležitosti.

dionýské extáze

Řecké zobrazení dionýské extáze ve formě posvátného tance

Posvátné tance jsou staré jako sám svět. Jejich původ nalezneme v samotném úsvitu života na Zemi.

Súfiské tance a dervišští tanečníci jsou ohromně úžasní. Hudba by se měla probudit v lidském organismu, aby bylo možné mluvit Slovem Zlata.

Velký rytmus Mahavana a Chotavana, s jejich třemi věčnými tempy, udržují stabilní pohyb vesmíru. Toto jsou rytmy ohně. Když se duše jemně vznáší v posvátném vesmíru, tak nás musí doprovázet se svou písní, protože vesmír je udržován Slovem.

Dům gnostických zasvěcenců musí být plný krásy. Květiny, které naplňují vzduch vůní svou aroma, nádherné sochy, dokonalý pořádek a čistota, tvoří z každého domova skutečný gnostický chrám.

Eulisinova mystéria stále existují v tajnosti. Velký baltský zasvěcenec, Von Uxkull, je jeden z nejvyšších zasvěcenců této školy. Tento velký zasvěcenec praktikuje intenzivně sexuální magii. Musíme ujasnit, že sexuální magie může být praktikována pouze mezi mužem a ženou. Cizoložník a cizoložnice neodvratně selžou. Můžete být ženatí/vdané, pouze když je mezi vámi a vaší/im partnerkou/em láska. Láska je zákon, ale musí to být vědoma láska.

Ti, kteří používají poznání o sexuální magii na svádění žen, jsou černí mágové, kteří skončí v propasti, kde je čeká pouze naříkání a druhá smrt. Druhá smrt je tisíc krát horší než smrt fyzického těla.

Toto je naléhavá výzva pro všechny svobodné děvy a nevinné ženy. Varujeme je, že sexuální magii mohou praktikovat pouze se svými manžely. Musí se bránit proti všem mazaným liškám, které svádějí naivní slečny pod záminkou sexuální magie. Varujeme Vás, abyste se nedostali do pokušení.

Rovněž varujeme nenapravitelné smilnice této Země, že před očima Věčného Boha je nemožné se schovat. Tyto ubohé ženy, které využívají toto poznání jako záminku, aby ukojili své sexuální touhy, a aby se mohli válet v posteli rozkoši, se dostanou do propasti, kde vše co je čeká, je velký je pláč a skřípění zubů.

Říkáme jasně, abyste nás pochopili. Vraťte se, bezbožníci a bezbožnice. Sexuální magie je dvousečný meč. Čistých a ctnostných přeměňuje na bohy, ale hříšníky a zvrhlíků zraňuje a ničí.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem