slovnik

Gnóze: Mystická Věda

filomenaAmen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. - Ján 3:11

Během celé historie lidstva existovaly jednotlivci, jejichž mise byla vystupovat jako vodící světla v temnotě nevědomosti a nenávisti lidstva. Tito jednotlivci byli nazýváni Spasitelé, proroci, mistři, mágové, bódhisattvové, Buddhové, arhatové a synové člověka… S moudrými slovy, zázraky a ezoterickými psanými texty, tito muži a ženy zapříčinily změny k pokroku lidské duchovnosti.

I. Mysticismus

V knihách se dočteme, že tito svatí jednotlivci konají různé mise a že patřili do různých časových období, oblasti náboženství, sekt, tajných společností a esoterických řádů; přece však je u nich společná a přesná nauka, která se dědí ve vší jejich práci. Jako kdyby ve všech rasách a érách byl kosmický plán-vyslat těchto osvícených poslů, aby pracovali pro specifické mise, týkající se evoluce lidstva.
Manly P. Hall ve své knize "Orders of the Quest" (Řády Výpravy) uvádí:

 Existuje nezvratný masový důkaz ukazující existenci zasvěcených filozofů majících vyšší poznání božskosti a přírodních zákonů. Také existuje dostatečný důkaz, že tito zasvěcenci byli vyslanci Světového Spolku nebo Bratrstva Adeptů, které již existovalo od nejpradávnějších dob. Tyto zmiňované bratrstva byly nazývanými Filozofické Impérium, Velké školy, Univerzity Svatého Ducha a Neviditelná Vláda Světa. Odkazy k této nejvyšší instituci "pradávného bratrstva země" se objevují v posvátných spisech, filozofické literatuře a v mystických tradicích všech ras a národů lidstva. 

grecky-chram

… zmiňovali jsme se o toku tajné nauky jako Humanismus. Výraz není použit v jeho populárním pojetí, ale jako popis velkolepého programu tajných Škol za osvobození člověka z područí nevědomosti, pověry a strachu.

Začít to smutné osvobození, gnostický student se v sobě snaží zlepšit a vyvinout intuitivní princip, tu sílu, která zapříčiňuje, že člověk hledá Pravdu, ten princip, který zapříčiňuje, že hledáme, abychom se sami poznali. Ten princip je vědomí uvnitř jednotlivce, což je důvod a příčina pro všechny mystické zážitky. Vědomí je prostředek, nebo materiál použitý ve všech aktech Teurgie, mysticismu, nebo bílé magie. Eliphas Levi jednou napsal, "Magie je božství v člověku, skládající se z vědy v souladu s vírou".

Pravý Teurgista, mystik nebo prorok, je aspekt božskosti v jednotlivém člověku, je to Vnitřně Bytí, nejniternější. Je to příslušné Vnitřně Bytí zasvěcence, které se vyjadřuje přes slova a činy zasvěcence pomocí esence nebo příčinného principu. Neříkáme, že kterákoli osobnost jednotlivce je svatá, to ne. Jak uvádí Samael, "Teurgista je více uvnitř, hlubší, vážnější". (Z jeho knihy Logos Mantra Theurgy-Logos Mantra Teurgie). Není to tak jako mnozí fanatici věří, že osobnost světce je božská, ale je to ta božskost uvnitř světce, která je svatá. A je to právě zde, kde zasvěcenci Univerzálního bratrstva najdou skutečnou magii. Zbaven vnitřního řízení božskosti, člověk může najít pouze egoismus a takto se veškerá magie degeneruje do temnoty a obrátí se na černou. Smutné, toto se stává mnohým z falešných esoterických spolků a náboženství moderního lidstva. Proto pro toho, kdo se chce pustit do esoterických a okultních mystérií, ten musí hledat sjednocení a řízení uvnitř, čistě od "Pána Boha Pravdy." A toto je pravý význam Religion (Náboženství), samotné slovo pochází z latinského Religare, což znamená "sjednotit (s božskostí)." Stejný význam vidíme v sanskrtském slově Yoga (Jóga), což je stejný postup ve světle východního mysticismu.

Proto studenti Gnosticizmu, nenásledují žádného Guru nebo učitelů, kromě vnitřního Guru, pomocí zušlechťování vztahu mezi nimi a božskostí. Pravé učení Mistrů, kteří přišli na to, aby sloužily lidstvu, je míněno pouze, aby nám dalo prostředky na pěstování tohoto vztahu. Eliphas Levi napsal v "The Paradoxes of the Highest Science" (Paradoxem Nejvyšší Vědy)

Náboženství je Magie schválena autoritou.

rimskokatolicky-obrad


zidovsky-obrad

buddhisticky-obrad

 Moudří rozumějí co je pravé náboženství-je to věčná nevyhnutelnost. Pro poničené duše je to jařmo uvaleno vrtochami strachu a pošetilosti naděje. Pro vznešené duše, náboženství je síla, vyvěrající ze zesílené lásky Boha a lidstva.

II. Věda

Po tisíce let, Gnosticismus nabízel klíče k odemčení záhad, které leží hluboko uvnitř duše a sliboval jednu věc: objektivní poznání. Nežádáme studenty, aby věřili určité dogmatu. Proč věřit, když můžete vědět? To je, proč je řečeno, že naším cílem je nejniternější seberealizace Bytí, ale věda je naší metodou. Musíme být kritičtí, pozorní a odhodlaní, pokud máme dosáhnout tak vysoký cíl. Proto existují tři esoterické vědy, které se studují od úsvitu lidstva a které nabízejí prostředky pro dosažení našeho cíle.

Psychologie

"Všichni učení učitelé a instruktoři souhlasí, že děti nepoznají důvod jejich tužeb. Ale dospělí se také klopýtají jako děti na této zemi, nevědí, odkud přišli nebo kam jdou, málo jednající podle pravých účelů, ovládání koláči a holemi, nikomu se to nechce věřit, ale mně to připadá dost očividné.

Pojďme pozorovat člověka v jeho omezeném rozsahu a uvidíme, jak na něj působí dojmy, jak je posedlý myšlenkami, až nakonec rostoucí vášeň ho okrade o jakýkoliv možný klid mysli a stane se jeho zkázou "- Johannes von Goethe (výňatky z" The Sorrows of Young Werther "(Utrpení mladého Werthera)

Termín psychologie je složení slova pocházejícího z Řeckého slovo Psyche (duše) a Logos (slovo). Moderní psychologie jde pouze tak daleko, jak je studium mysli a egoistického já. Gnosticismus se boří hluboko do esoterického aspektu psychologie, snažící se začlenit porozumění ducha a duše ve spojení s myslí a s různými egami.

ezoterický: (gram.) Skrytý tajný, vnitřní, zasvěcený. Z Řeckého esotericos "vnitřní" ukrytý. (Z HP Blavatská "Teosofické Slovníky".)

Esoterická psychologie se snaží porozumět a eliminovat příčinu utrpení, tak jako Buddha Šákjamuni (Shakyamuni) učil před 2500 lety. S ohledem na tento aspekt psychologie, Buddha dal svým učedníkům čtyři vznešené pravdy. Ve stručnosti, první vznešená pravda je, že veškerý egocentrický život je utrpení. Druhá vznešená pravda je, že touha je příčina všeho utrpení. Třetí vznešená pravda je, že k odstranění utrpení, člověk musí eliminovat všechny své touhy. Čtvrtá vznešená pravda říká, aby si následoval co je v buddhismu nazývané "the Eightfold Path" (Osmidílná Stezka), tohle jsou způsoby, podle kterých člověk postupuje, aby odstranil touhu a utrpení.

Takže v Gnosticismu jedeme dál do srdce záležitosti. V esoterické psychologii musíme rozumět, jak touhy a defekty mysli zachycují a podmiňují vědomí lidské duše. Proto ve světle učení Samaela Aun Weora, analyzujeme tři hlavní aspekty psychologie: ego, esenci a osobnost.

EGO (latinsky "Já") Toto jsou různé neřesti, chyby, chtění, touhy, podmiňování, mechaničnosti atd. v mysli, v srdci a v činnosti člověka. Tím že se pozorujeme, uvidíme čistým a zřejmým způsobem, že máme mnoho různých tužeb často v rozporu a navzájem si odporující, bez žádného rýmu nebo důvodu. Říká se, že těchto eg máme mnoho tisíc, které dominují naši mysl, pocity a činnosti v kterémkoli okamžiku. Toto jsou elementy v naší psychice, které nám způsobují identifikaci s určitým samo uspokojivým pocitem, tyto tvoří falešnou identitu. Toto jsou elementy, které vedou ke všemu utrpení lidstva. Tyto elementy, Tibeťany nazývané psychické agregáty, podmiňují lidskou duši tím, že vězní esenci nebo příčinný princip v mnoha iluzorních stavech touhy. Ego je mnohost, jeho jméno je legie.

OSOBNOST (z lat. Persona, což znamená maska): Toto je viditelný aspekt lidského charakteru, protože dělá dojem na druhých. Formuje se od narození do sedmého roku života. Má tři hlavní vlivy, které se studují v gnostické studijní osnově. Naše osobnost nám může dát klíče k pochopení našeho psychologického make-upu a nás samých. Ale osobnost je pouze maska, může být nošena různými egami nebo může být pasivním nástrojem pro Nejniternějšího (Bytí) k vyjádření jeho samého ve světě.

ESENCE: Toto je inteligence vlastního Vnitřního Bytí, v mysli, v srdci a těle. Toto je co můžeme nazývat Vědomí, Buddhova Podstata, Buddhata atd. Nejniternější má dvě duše, jednu božskou a tu druhou lidskou; tyto tři aspekty tvoří našeho vlastního, určitého, individuálního Monada. Nejniternější, který je aspektem oboupohlavního vnitřního ducha, Vnitřní Bůh, posílá esenci lidské duše do světa, aby mohl tvořit. Dělá to takto, aby získal více znalostí ve spojitosti s mystériemi přírody. Takto s božskou inteligencí, Monad posílá esenci do světa, náš vlastní psychologicko-fyzikální svět: mentální, emocionální / astrální, vitální a fyzické těla. Tyto těla, určené jako prostředky kosmické inteligence Nejvnitřnějšího (Monada), se zidentifikovali a mysl se ztrácí ve světě, právě kvůli identifikaci s touhou po fyzickém pocitu. Takhle musíme rozumět egům, jak využívají naši osobnosti a jak vězní esenci způsobujíc nám, že zůstáváme uvěznění v základě a v povrchní úrovni bytí, což je v dnešní době tak běžné a přirozené. Nicméně je to pouze přes znovu spojení se s esencí, aby taková mise mohla být možná, protože ego nemůže pracovat na egu, utrpení pouze zvěčňuje více utrpení. Z tohoto důvodu, co studenti Gnosticismu hledají, je kontakt s esencí, je to přežité pouze v momentě, přinášejíc poznání, štěstí a porozumění. Přes esenci může student zažít Gnózi (intuitivní a přímé vědění), může to být přežité v různých mystických fázích a v rozmanitých dimenzích, protože esence je vícedimenzionální.

Alchymie

Alchymie byla zahrnuta ve školní osnově Univerzity Andělů, kterou Adam před pádem navštěvoval v Ráji. Mojžíš a Aron byli instruováni v mystériích transmutace samotným Bohem a stali se ohromní adepti v tajemstvích Kamene. Když andělé sestoupili, aby si vzali ženy z pomezi lidských dcer, jak je zaznamenáno v Enochovej knize, odhalili smrtelníkům drahocennou chemii na regeneraci elementů. - Manly P. Hall (Orders of the Great Work-Příkazy ohromného Díla)

krizeny-parTato starodávná metalurgická věda nám naznačuje pojetí těch, kteří se pokoušeli proměnit základní kovy na zlato. Slovo Alchymie se říká, že pochází ze starověkého Egypta (země Kem či Chem) a je to složení slova obsahujícího Al, z arabského Alláh a Kimi řecký termín znamenající "sloučit nebo odlít kov. Tedy pravý účel alchymie je "sloučit se s Bohem." Zde bychom také měli rozumět že, EL (v hebrejštině Bůh) a El[o]ah (v hebrejštině Bohyně) je podobný k arabskému slovu Alláh.

Tato věda není z těch, která může být brána jako zjevná. Alchymické nástroje hýřící barvami v laboratořích středověku, byly pouze použity jako symbolické nástroje na učení tajné nauky zasvěcencům, aby to nebylo zničené-inkvizicí. Strážci ohromného Arkánum tuto vědu žárlivě střežili. Toto je věda tvoření a dokonalosti. Pamatuj, když Ježíš řekl "S trpělivostí získáš svou duši". A v skutku, co člověk potřebuje, je trpělivost k provádění Magnum Opus, Největšího Díla. Symbolicky řečeno, tato věda je strom poznání dobra a zla.

hesperidky

 Kabala

Toto slovo pochází z hebrejského slova Kabel, což znamená "přijímat". Tento příjem, starověký Hebrejský Rabíni by řekli, odkazuje na přijímání skryté nauky. Zatímco masy by následovala nařízení exoterického náboženství a studovali základní část nauky, Bibli, Toru nebo Tanach, tyto knihy byly pouze doplňkové k tajné nauce studované kabalistickými Rabíny. Pro Rabíny, záhadný symbolismus v knihách "Zohar" a "Talmud" byla základní část tajné nauky. Gnosticismus odhalil tuto nejcennější tradici ve světle esoterismu. 

exoterické(řecky) vnější, obecní; všeobecně srozumitelné, opak esoterického nebo skrytého (z HP Blavatskej "Teosofického Slovníku".)

kabala-strom-zivotaKabala je založena na symbolech v hebrejštině nazývanými Otz Chiim nebo Strom Života. Tento symbol ukazuje různé aspekty vesmíru ve všech jeho dimenzích ve spojitosti s člověkem, s různými aspekty duše v souvislosti s božskostí. Ukazuje stvoření kosmu, stvoření individuálního života a stvoření duše. Ukazuje způsob, jakým každá kosmická jednotka přijímá a je ovlivňovaná kosmickými silami. Toto je pravý kabalistický příjem. V každém starodávném náboženství je symbolický "Strom Života". Který je ve středu Raja v Židovsko-křesťanských tradicích, který je Bódhi (Bodhi) Stromem Buddhy Šákjamuni (Shakyamuni), který je symbolizovaný v mayských katumoch Popol Vuh a Dubový Strom Norských záhad. Studenti jsou pobízení, aby četli takové knihy jako Mystická Kabala- Dion Fortune, Tarot a Kabala - Samael Aun Weor a Nadsmyslná Magie - Eliphas Levi, aby do hloubky porozuměli symbolickým strukturám Kabaly. Mít jasné pochopení Stromu Života v jeho základním použití, a člověk může odemknout dveře záhad věků.

Je to (Strom Života) rytý piktograf, to jest složený symbol, který je určen reprezentovat kosmos v jeho úplnosti a k tomu související duši člověka; čím více to studujeme, tím více vidíme, že je to úžasně adekvátní reprezentace; používáme ji jako inženýr nebo matematik používá své logaritmické pravítko, aby pozorně posoudil a vypočítával komplikovanosti existence, viditelné a neviditelné, ve vnější přírodě nebo ve skrytých hloubkách duše. - Dion Fortune (Mystical Qabalah-Mystická Kabala kapitola 6)

Proto studenti našich instituci jsou nabádáni, aby studovali tyto tři vědy a jak se používají ve všech starodávných náboženstvích. My nevylučujeme žádné náboženství, protože věříme, že nauka syntézy je nejpřesnější, objektivní, vše zahrnující a tolerantní. Pochopte tyto tři vědy a tyto tři vědy vám pomohou pochopit sebe duchovně a psychologicky. Tyto vědy by měly být studovány a použity. Neboť co je věda bez experimentování, teorii a faktů?

 III. Zasvěcení

"Zasvěcení je samotný život, žitý intenzivně s počestnosti a láskou". - Samael Aun Weor

Zasvěcení je velmi důležitý aspekt Gnosticismu. Proces zasvěcování odráží kosmos, jeho řád a zákony vesmíru v "lóži". Studentům našich instituci nedáváme hodnosti ani tituly, jako mnohé zasvěcovací školy; není to nutné. Zasvěcování jsou obdržené duší studenta v chrámech, které existují ve vyšších dimenzích přírody. Pravá lóže, řády a chrámy existují v astrální rovině a právě v astrální rovině se setkávají vnitřní (skryté) řády. Gnostický student se musí stát dokonalým v uměních meditace a astrálního cestování, aby byl schopen navštívit taková setkání. 

dalajlama

Zasvěcování jsou získány zásluhami srdce. Zasvěcení vyjadřuje evoluci a vývoj vědomí a duše. Pro dosažení těchto zasvěcení, se člověk musí naučit porazit sám sebe a očistit duši. Ten kdo dává iniciace je Nejvnitřnější. Toto očištění je dosaženo přes pochopení a eliminaci nežádoucích elementů v psychice, 
ty psychické agregáty, o nichž jsme se zmiňovali v části tohoto prospektu pod názvem Psychologie.

Nepochybně existují tři faktory, které vedou k pravému zasvěcení, které zde můžeme nazvat, Revolucí vědomí nebo Probuzení vědomí. Tyto tři faktory jsou následující:

Mystické (alchymický) Zrození

Tento druh zrození se týká kování vlastní duše, viz si část v tomto prospektu s názvem Alchymie. Pojďme přemýšlet o Ježíšových slovech, když hovořil s významným farizejem Nikodémem:

nikodemus“Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího. Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi. Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se z Ducha narodil". - Ján 3:5-8

Takto Ježíš mluvil tento symbolismus pro ty, kteří mají uši, aby slyšeli. Toto nemá být, jak si mnoho lidí myslí, bráno doslova ale, aby to bylo pochopeno na hlubší esoterické úrovni. A slovy, která říká, to vysvětluje. V těch slovech je hluboký symbolismus, který nemá být brán podle toho, co se na první pohled zdá:

Amen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. - Ján 3:11

 

Mystická (Psychologická) Smrt

Toto se vztahuje na umíraní lidských eg nebo psychologických já. Toto je cesta, na kterou se gnostický student vydává, aby zaplatil Karmu, kterou dluží a aby ukřižovat vlastní touhy, defekty a neřesti. Vadami a neřestmi se důrazně odvoláváme na ty defekty, které mohou být nazývané Hněv, Pýcha, Závist, hltavost, chlípnost a Lenost. Snažíme se o očištění, skrze pochopení našich defektů, skrze aplikaci sebepozorování a meditace jako našich nástrojů. Ale pouze po pochopení určitého defektu, může být defekt odstraněn. Vše utrpení světa je způsobené těmito vadami a každý z těchto defektů má své příslušné sobecké touhy. Svět a všechny jeho problémy je pouze celkovým množstvím jednotlivců, kteří v sobě nosí defekty. Z tohoto důvodu se musíme snažit změnit a tímto udělat skutečnou revoluci.

Oběť pro Lidstvo

Tento faktor je vidět v činech velkých avatarů a v tom, co provedli pro lidstvo. Ti, kteří položili svůj život za trpící lidstvo, aby dali učení v různých epochách, rasách a náboženství, nám ukázaly, jak se obětovat pro lidstvo. Čteme o mnoha velkých Mistrech, kteří položili svůj život pro trpící lidstvo a na oplátku dostali mučednictví. Obětování znamená dávat, a to bez touhy, abychom něco zato dostali, a to znamená dávat vědomě. Pokud dáme peníze chudému chlápkovi a on ty peníze následně utratí na škodlivý zvyk, který ubližuje jemu i lidstvu, jak to pak může být vědomé obětování? V našich činech musíme být moudří a ne lehkomyslní. Cesta do propasti je dlážděná dobrými úmysly. Musíme pomáhat způsobem, který nejlépe vyhovuje jednotlivci i lidstvu. Z tohoto důvodu je napsané, "Láska je zákon, ale vědoma Láska".

"Výsledky vždy mluví za sebe; mít dobré úmysly nemá žádný význam, pokud jsou výsledky katastrofální". - Samael Aun Weor

přeloženo z anglického originálu: The Science of Mysticism