slovnik

Co je Gnóze

Všechny znalosti/poznání pocházejí z jednoho zdroje. Lidstvo má pro tento zdroj mnoho jmen, my to mu říkáme Gnóze.

Gnóze: z řeckého γνῶσις. Znalosti/poznání.

  1. Vyšší význam slova gnóze, je poznání ze zkušenosti, zejména zkušenosti z božství nebo toho, co je za hranicemi pěti smyslů. Slovo gnóze se nevztahuje na znalosti, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie. Tento termín je synonymem hebrejského דעת "da'ath ," arabského ma'rifah, tibetského rigpä a sanskrtského "jna."
  2. Gnóze může také odkazovat na tradici, která ztělesňuje základní moudrost nebo poznání lidstva. Ve fyzickém světě pod tímto jménem nebyla známa, protože vždy přijala různá vzhledy v závislosti na kultuře, čase a místě.

Řecké slovo gnóze (γνῶσις) znamená druh znalostí/poznání, které pocházejí z vlastní zkušenosti a zahrnují celou osobu. To znamená, že se jedná o pravé poznání pravdy. Skutečnost nebo pravda, přesně nezapadá do představy, dogmata nebo teorie, a proto skutečná gnóze musí být také něco, co člověk musí zažít. Osobní zkušenost není přenosná v abstraktních pojmech. Pojem je pouze myšlenka, ale zkušenost je mnohem více, než jen myšlenka. Jinými slovy, skutečná gnóze je zážitek, který se vymyká pojmem, přesvědčení nebo jakékoli snaze o jeho interpretaci. Pokud tomu chcete pochopit, musíte to zažít. To je důvod, proč skutečné duchovno je založeno na vlastním úsilí, jak poznat pravdu, a způsob, jak dosáhnout tuto zkušenost je především praktický.

Nicméně abychom pochopili, co prožíváme, tak musíme studovat zkušeností ostatních. Za tímto účelem se raději spoléháme na ty, kteří v sobě ukázali kvality, které si my přejeme ztělesnit: hluboká láska ke všem bytostem, brilantní inteligence a oslnivá radost. A proto se spoléháme na nejvýznamnější lidské bytosti a jejich dědictví, v každé oblasti poznání: filozofie, vědy, umění a náboženství.

Každá studie světové filozofie, náboženství a duchovních tradic ukazuje stejné zásady, motivy a symboly. Zatímco někteří tvrdí, že se jedná o pouhou náhodu nebo nevědomý impuls, pravda je daleko mocnější: všudypřítomná symbolika a záměr světových tradic je všude stejný, protože existuje jeden všudypřítomný zdroj všeho poznání, ale jehož skutečná forma a význam je pouze mlhavě vnímána spícím vědomím lidstva. Právě kvůli tomuto občas přicházejí poslové, aby objasnili Jeden Pravdivý Zdroj: poslové jako Buddha, Ježíš, Mohammed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžíš, Fu Ji a mnoho dalších, všichni učili gnózi, ale podle potřeb doby a místa.

Bozi syn

Kdykoli Zákon upadá a smysl života je zapomenut, projevím se na zemi. Jsem zrozen v každém věku, abych chránil dobro, zničil zlo a znovu obnovil Zákon. - Hinduismus. Krišna v Bhagavad Gite 4.7-8

Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud se nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmeno, ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nesplní. - Křesťanství. Ježíš v Bibli, Matouš 5.17-18

My jsme ti vnukli (Muhamed, poselství), podobně jako jsme vnukli (poselství) Núhovi (Noemovi) a prorokem, kteří následovali po něm. A vnukli jsme Ibrahima (Abraháma) a Ismáílem a Išhaq (Izákovi) a Jáqubovi (Jakubovi) a kmenovým společenstvím (které vzešly z potomků Jakuba (p.) na jejichž čele stál některý z jeho synů) a Ísovi (Ježíšovi) a Ajjúbovi ( Júbovi) a Junus (Jonášovi) a Haruno (Aronovi) a Sulejmanem (Šalomounovi, všem těmto jsme vnukli jejich poselství, podobně jako jsme jej tobě, Muhamed, vnukli). A dali jsme Dávudovi (Davidovi) Zabúr (Zabúr je Kniha, která byla Davidovi Bohem daná a v níž byly Boží přikázání), 
A (vnukli jsme poselství) poslem, o nichž jsme ti předtím povídali, ale i poslem, o nichž jsme ti nevyprávěli (a o kterých nevíš). A Bůh promluvil k Mojžíšovi přímo (bez prostředníka), 
Posly (jsme poslali) oznamovatelů radostnou zvěst (pro věřící o tom, co pro ně bude připraveno) a varujících (před Božím trestem), aby lidé neměli vůči Bohu žádnou výmluvu posláním těchto poslů (aby se lidé, když budou dotázáni, proč nevěřili, nemohli vymluvit, že o ničem nevěděli a že nikdo k nim nebyl poslán, aby jejich varoval). A Bůh je věru mocný a moudrostí oplývá. - Islám. Korán 4.163-65

Je ti řečeno (Muhamed, ze strany těch, kteří odmítají věřit) jen to, co bylo řečeno poslem (kteří byli posláni) před tebou. -  Islám. Korán 41.43

Viděl jsem starodávnou Cestu, starodávnou cestu, kterou přešli skuteční osvícenci minulých časů. - Buddhismus. Samyutta Nikaya ii. 106

Mistr řekl, "Odevzdal jsem to, co jsem byl učen, bez jakéhokoli mého doplnění. Jsem věrný a miluji Starověkých (lidí, stařešinů)". - Konfucianismus. Literární sbírka (Analects) 7.1

Všechna náboženství mají stejné principy. Pod sluncem se rodí každé náboženství, roste, vyvíjí se, dělí se na mnoho sekt a umírá. Takhle to vždy bylo a bude. Náboženské principy nikdy nezemřou. Náboženské formy mohou zemřít, ale náboženské principy, jinými slovy, věčné hodnoty, nemohou nikdy zemřít. Pokračují a jsou převlečené v nových formách-Samael Aun Weor, Náboženské Principy.

Věčné hodnoty ztělesněny ve světových náboženstvích, vyjadřují hlavní požadavky pro vědomí, aby mohlo vstoupit do světla a plně si uvědomit smysl žití. Jinými slovy, srdeční poselství každého náboženství hledá probuzení vědomí a odstranění utrpení, aby věčné světlo mohlo být přímo poznané prostřednictvím přímé zkušenosti.

"Pravda je jedna, mudrci ji nazývají různými jmény - Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti." - Rig Véda

Řecké slovo Gnosis (Gnóze) se vztahuje na znalosti získané prostřednictvím zkušenosti probuzeného vědomí, oproti znalostem které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Pravá Gnóze je univerzální pro celé lidstvo, která osvobozuje vědomí od utrpení. Gnóze- pod jakýmkoli názvem v historii nebo kultuře-je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo pojmové poznání, víra nebo teorie. Gnostický student hledá získání své vlastní přímé zkušenosti světla (Pravdy) tím, že probudí vědomí a odstraní zatemnění před vnímáním. Metoda plnění úkolu se nazývá:

Gnóze (řecky) - poznání (vědomosti)
Jnana (sanskrt) - poznání
Daath (hebrejsky) - poznání
Dharma (sanskrt) - spravedlnost, zákon, pravda, učení
Torah (hebrejsky) - učení, instrukce, zákon

a mnoho dalších jmen. Porovnáním všech těchto starodávných učení, vidíme, že všechny náboženské formy mají ve svém srdci vědu Gnosticizmu: metodu k dosažení osobního poznání Pravdy.

"Ať už se ke Mně lidé dostanou jakkoli, budou stejně vítáni, protože cesta, kterou se vydají je z každé strany Má." - Kršna (Kristus) z Bhagavadgíta

Mnozí v dnešní době spojují slovo Gnóze s kolekcí textů nalezenou v pouštích Blízkého východu Nag Hammádí texty nebo Svitky od Mrtvého Moře. Pověstné příklady zahrnují Knihu Tomáše (The Book of Thomas), Evangelium podle Marie Magdalény (The Gospel According to Mary Magdalene), Hypostaze Archonů (The hypostasis of the Archons) nebo jednodušší překlad Hmota Vládců (The Substance of the Rulers) a Hrom, Dokonalá Mysl (Thunder, Perfect Mind). Někteří věří, že Gnóze je výhradně systémem víry dlouho ztracenými skupinami duchovních hledačů jako Esejci nebo Nazarejci. Nicméně pravdou je, že ty texty a skupiny jsou pouze malou částí mnohem staršího, více rozšířenějšího hnutí, které ale nemůže být vystopované pouze fyzickou evidencí: opravdu to může být poznané pouze přes probuzenou, vědomou zkušenost-ne pouze v tomto fyzickém světě, ale také i ve vnitřních světech a to prostřednictvím technik, jako například meditace, snová jóga a další.

Důkaz tohoto náboženského jádra může být nalezen jakoukoli studií porovnávání náboženství, v nichž stejné témata a symboly jsou všudypřítomné. Někteří se domnívají, že tohle je pouze čistá náhoda nebo nevědomý symbolismus, avšak pravda je daleko mocnější: v náboženství je všudypřítomný symbolismus, protože existuje jedno všudypřítomné náboženství, ale jehož pravá forma a význam je pouze mlhavě vnímána spícím vědomím lidstva. Pravé kvůli tomuto, z času na čas přijdou poslové, kteří objasňují jedno pravé náboženství: poslové jako Buddha, Ježíš, Mohamed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžíš, Fu Ji a mnoho dalších: všichni učili Gnózi, ale podle potřeb doby a místa.

buddha krisna mojzis mohamed padmasambhava zoroaster

Nejsme proti žádnému náboženství, škole, sekty, spolku nebo bratrství, protože víme, že všechny náboženské formy jsou manifestací ohromného kosmického univerzálního nekonečného náboženství dřímající v každém atomu vesmíru. Učíme syntézu všech náboženství, škol, spolků, bratrstev a vyznání. Naše nauka je naukou syntézy-Samael Aun Weor, The perfect matrimony (dokonalé manželství)

Ctihodná věda Gnózi, je univerzální pro celé lidstvo a je tím nejpodstatnějším ''poznáním'', které vychází ze zkušenosti objektivní reality, obecně prožité těmi, kteří úplné probudili a rozvinuli své vědomí. Věda nebo cesta ke svému vlastnímu poznání reality, vlastní zkušeností, se také nazývá Gnóze, protože vede k získání vlastní Gnóze základní pravdy.

Gnóze je ve své podstatě, metoda na uniknutí před utrpením, protože nato, abychom mohli zažít skutečnou pravdu, musíme opustit klamavou mysl, v níž všichni nesmírně trpíme. Naše klamné představy způsobují utrpení a brání nám ve vidění pravdy.

Metoda jak zažít skutečnou realitu je přesná a existovala po tisíciletí. Pravá Gnóze- vědomé poznání této zkušenosti-je bez separace, dogmata, politiky, fanatismu a sektářství. Gnóze pochází z božskosti a nemůže být uvězněná v omezených konceptech intelektu nebo prostého přesvědčení.

Znaky pravé Gnózi jsou viděny v největších světových bytostech: hluboký soucit, pronikavá moudrost a jiskřivá inteligence.

Máme každý důvod věřit, že všechny takříkajíc tajné školy starověkého světa byly větve z jednoho filozofického stromu, který se svými kořeny v nebi a se svými větvemi na zemi, je jako duch člověka neviditelný, ale s neustálou přítomnou příčinou objektivních nástrojů, které dávají výraz. Záhady byly kanály, přes které toto jedno filozofické světlo bylo impregnované a jejich zasvěcenci s oslnivým intelektuálním a duchovním porozuměním, byly dokonalé ovoce božského stromu, přinášející svědectví před materiálním světem nejasného zdroje všeho světla pravdy. - Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages (Tajemné učení všech věků, 1928)

Gnóze byla vyjádřena všemi velkými světovými světci a osvícenými dušemi, každý svými vlastními slovy a hlasem.

Všechny náboženství jsou drahé perly navlečené na zlaté niti božskosti-Samael Aun Weor

Gnóze je univerzální pro celé lidstvo a můžeme ji najít ve všech pravých náboženstvích a mystických tradic. A tedy ve všech se nachází Nauka syntézy: Univerzální Učení, s kterého se zrodila všechna náboženství. Tato původní vědomost je neodmyslitelná věda, kterou potřebuje každá lidská bytost, aby mohla znát záhady života a smrti přímo, osobně přes vlastní zkušenost.

Všechny náboženské formy jsou projevy ohromného Kosmického Univerzálního Nekonečného Náboženství dřímající v každém atomu vesmíru.

Gnóze je v buddhistickém učení, v tantrickém buddhismu z Tibetu, v Zen buddhismu z Japonska, v Ch'an buddhismu Číny, v Súfizme, v tanci dervišů, v egyptské, perské, chaldejské, pythagorejské, řecké, aztécké, mayské, incké, atd. moudrosti

Učíme syntézu všech náboženství, škol, spolků, bratrstev a vyznání. Naše nauka je naukou syntézy-Samael Aun Weor, The perfect matrimony (dokonalé manželství)

Srdce Gnózi

Srdce Gnózi je ohromné Arkánum (tajemství), Daath (nebo hebrejsky Da'ath, což znamená poznání), životní moudrost symbolizovaná jako strom poznání v příběhu o rajské zahradě. Adam a Eva ten strom zneuctili a byli vykázáni z ráje, tento příběh je symbolický.

adam-a-evaStarodávné kultury, které postavili velké pyramidy, které rozvinuli úžasné civilizace, které měli znalosti a technologie, že dokonce ani dnes nejsme jim schopni porozumět. Všichni věděli a uctívali záhadné vědy nadevše a největší tajemství, největší věda ze všech, Ohromné Arkánum nebo ohromná tajemná věda alchymie, byla nejdůležitější ze všech. Egypťané, Aztékové, Mayové, Chaldejci, Hinduisté, Tibeťané atd. všichni měli jako nejcennější poklad ohromné Arkánum.

Ve všech těchto civilizacích, esoterické znalosti byly vždy vyhrazeny pro elitní skupinu. Zda v Indii nebo v Egyptě nebo v Mayské nebo Aztécké civilizaci, mystické znalosti byly prodávány, praktikovány a zachovávány kněžstvím důkladně kultivovaných jednotlivců. Tito jednotlivci se museli podrobit nejpřísnější vyžadující kázni a směrnic. Aby mohli vstoupit do znalosti Ohromného Arkánum, museli procházet test za testem, potvrzujíc svou upřímnost a důvěryhodnost. Mnoho krát byly roky pozorování, aniž o tom sami věděli. Mnoho krát byli vypovězení, jen aby se vidělo, jak budou reagovat, čí budou stále respektovat sliby, které složili.

V předchozích dobách, specifický význam Stromu Poznání-nebo přesněji, Stromu Poznání Dobra a Zla-byl ukrytý, dokud se hledající neosvědčil, že je toho hoden. Bohužel touha poškozuje mysl, touha po moci a závidění vědění, vedlo mnohé k vyhrožování a i k usmrcení držitelů skryté moudrosti. Tímto byli skuteční zasvěcenci nuceni jít do úkrytů ve většině měst na zemi. Poznání muselo být ukryté, aby mohlo být chráněno.

upaleni-gnosticiZa zločin doprovázení Ježíše Krista ve Svaté zemi a kvůli slavení našich rituálů v římských katakombách, jsme my Gnostikové, čelili lvem na kruhovém náměstí v Římě. Potom později, po čase, jsme byli zaživa upáleni v plamenech římské katolické inkvizice. Dříve, jsme byli záhadní Esejci Palestiny. Takže, my tady nepředstavujeme nějakou příležitostnou doktrínu. Skrývali jsme se 20 století, ale nyní se znovu vrátíme do ulic, abychom na našich bedrech mohly nést starý, drsný a těžký kříž.

Pavel z Tarzu vzal naši doktrínu do Říma. Ano on byl Gnostik Nazarejec.

Ježíš - Kristus učil naši doktrínu v tajnosti svým 70 učedníkům.

Šetiáni (angl.Sethians), Peratejci (angl.Peratae), Nazarejci (angl.Nazarenes) a Esejci (angl.Essenes) byly Gnostikové. Egyptské a Aztécké záhady, záhady Říma, Tróje, Kartága, Eleusína (angl. Eleusis-starobylé Řecko), Indie, Druidů, Pythagorejců, Kambirců, Mitry a Persie atd. jsou ve své hloubce to, co nazýváme Gnóze nebo Gnosticismus.

Nyní znovu otevíráme starodávné Gnostické Svatyně, které byly s příchodem doby temna zavřené. Takhle otevíráme autentické Zasvěcovací Univerzity-Samael Aun Weor, The Major Myteries (Velké záhady)

Kdokoliv, kdo vážně studuje esoterizmus objeví, že základní věda, i když nikdy nevysvětlená otevřeně, je nezměnitelná, všichni praví zasvěcenci se shodují na základním principu vědy a umění, bez ohledu na jejich tradici nebo století, v němž žili. Ježíš Nazaretský, Hermes Trismegistos, Mojžíš, Svatý Augustin, Homér, Král Šalomoun, Buddha Šákjamuni, Indiánský tantrický mistr Padmasambhava, Mohamed, Eliphas Levi, H.P. Blavatská, Buddha Maitréja, Rudolf Steiner, Swami Sivananda, Nicolas Flamel, Basil Valentine, Master Moira, Max Heindel, Paracelsus, Arnold Krumm Heller, Dion Fortune, a Samael Aun Weor, autoři a mystikové v rozmezí 3000 let, vyhnanivšichni se shodují, všichni popisují přesně stejnou vědu, i když používají různé symboly a dialekty. Tato věda je přesně tatáž v záhadách Eleusov, Aztéků, Mayů, Chaldejců, Essejců atd. Toto vnitřní poznání, je ta Cesta, o které mluvil Ježíš Nazaretský:

Vchádzajte úzkou branou, protože široká brána a prostorná cesta vede do zatracení a mnoho je těch co přes ni vcházejí. Neboť úzká brána a těžká cesta vede k životu a málo je těch, co ji najdou. Matúš 7:13

Úzká brána je branou zpět do ráje; je to brána, přes kterou jsme vyšli před dávnými časy. Tato brána je poznání ohromného Arkánum. Praktikovat učení obsažené v tomto nejcennějším pokladu, je vkročení na pravou cestu. Tato cesta a kroky, které ji tvoří je definována v hebrejštině slovem Daath. Daath je ukrytá sféra Kabaly a znamená ''poznání.'' Je to strom poznání, ze kterého v rajské zahradě Adam a Eva snědli zakázané ovoce. Řecké slovo pro Daath (poznání) je Gnóze.

Existuje jedno základní učení. Toto učení mělo mnoho názvů a mnoho tvarů, protože věda a umění probuzení vědomí pozitivním způsobem jsou univerzální a věčné, ale před zrakem obyčejného člověka byly skryty. Co obyčejný člověk viděl, byla široká brána, která vede ke zkáze.

Mnoha si ani nenapadne uvědomit, že existuje obrovské množství škol, tradic a náboženství, které vzali základ duchovního poznání, ohromné Arkánum a úmyslně či nevědomě jej zničili. Ve většině případů, tyto jsou nejvíce respektovány, nejslavnější a ''nejpopulárnější'' učení; respektovány, slavné a populární právě proto, že nejsou ve střetu ze základními psychologickými problémy zdegenerované mysli.

Černá magie se obrací k mysli davu. Obrací se k zásadám naší civilizace. Nabízí něco za nic. Pokud je v lidském srdci chamtivost, tak setrvá jako hrozba pro poctivost a celistvost naší rasy. - Manly P. Hall from Magic: a Treatise on Esoteric Ethics (z Magie: Pojednání o Esoterické Etice)

Skryté významy všech ohromných náboženství byly vždy ostře chráněny a obecně nepřístupné, přesně proto, že obsahují strašnou moc. Moc všemi lehce nepochopena a využita sobeckými, vulgárními a běžnými charakteristikami lidstva. Odevzdání poznání vyžadovalo od studenta, aby byl ''zbožný, jemný a obávající se Boha'', nebo jinými slovy, opačný typ osoby od té, která chce pouze vyrobit zlato, aby nakrmila své touhy.

18. a 19. století opět zažilo zrychlení procesu spojování pramínků moudrosti. H. P. Blavatská se v její úžasné Tajné Nauce (1888), jasně vyjádřila:

Tyto pravdy se v žádném případě nepředstavují jako odhalení a ani autor nezastává pozici odhalitele záhadné nauky, která je nyní poprvé v lidské historii zpřístupněna lidem. Protože to, co je obsaženo v tomhle díle se nachází v tisících svazcích, zahrnujících skripta velkých asijských a H.P.Blavatskaraných evropských náboženství. Skrytých v rytých piktografech a symbolech a pravé kvůli tomuto závoji dosud nepostižitelné. Dnes se pokoušíme dát dohromady nejstarší nauky a udělat z nich jeden nezlomný celek. Jediná výhoda, kterou spisovatel má před jeho předchůdci je, že nehledá útočiště ve svých osobních spekulacích a teoriích. Protože tato práce je pouze částečně vyjádření toho, co se sama učila od studentů na vyšší úrovni, doplněná pouze v pár malých detailech jejím vlastním studiem a pozorováním. Publikace mnoha uvedených faktů v tomto dokumentu byla interpretována divokými a fantastickými spekulacemi, v nichž si libovali mnozí Teozofisti a studenti mysticismu posledních pár let ve snaze jak si představovali vypracovat kompletní systém myšlení z mála faktů, které jim předtím byly řečeno.

Je zbytečné vysvětlovat, že tato kniha není tajnou naukou ve své úplné celistvosti, ale pouze vybrané množství fragmentů jejích základních principů. Přičemž speciální pozornost je věnována některým faktem, které byly uchycené různými spisovateli a zcela zkomolené od pravdy.

Je asi vhodné se jasně vyjádřit, že toto učení obsažené v těchto svazcích, jakkoliv částečné a neúplné, nepatří k hinduistickému, zoroastriánskému, chaldejskému, ani egyptskému náboženství, ani výlučně buddhismu, islamismu, judaismu ani křesťanství. Základem těchto všech je Tajná Nauka. Z ní ve svém vzniku pramení různé náboženské systémy, které se nyní spojují zpět do jejich počátečního elementu, ze kterého každá záhada a dogma rostla, vyvíjela se a materializovala se. – H. P. Blavatská, The Secret Doctrine- 1888 (Tajná Nauka)

Nicméně řekla, že později přijde úplné odhalení záhad gnóze:

V 20. století může být mistry moudrosti seslán více informován a mnohem vhodnější učedník, aby dal konečný a nezvratný důkaz, že existuje věda zvaná Gupta-Vidya. A tato rovněž, stejně jako kdysi-záhadné zdroje Nilu, zdroj všech náboženství a filozofií současně poznaných světem, byla po mnoho let ztracená, ale nakonec znovu objevena. – H. P. Blavatská, The Secret Doctrine/Tajná Nauka/(1888)


New Age (nebo Nový věk)

4 února 1962, když přišel rok Vodnáře, lidstvo vstoupilo do úplné nové situace. S novým nebeským (astronomickým) vlivem jsme viděli příchod obrovské proměny ve společnosti: hromadná vzpoura proti starým způsobům, sexuální experimentování, obrovské sociální zemětřesení třesoucí všechny staré tradice. Na Západě jsme také viděli obrovskou duchovnu touhu a hlubokou žízeň po pravdě, po pravdivé duchovní zkušenosti (zážitku). Tyto dva elementy:

  1. vzpoura proti tradici a
  2. žízeň po duchovních znalostech,

jsou přímým důsledkem vlivu Vodnáře, nejrevolučnějšího znaku zvěrokruhu. Vodnář je nosič vody, důležitost toho uvidíte, když budete studovat díla výše uvedených učitelů. Jeho tajným významem je Poznání, přinašeč Poznání.

Nepochybně na konci 19. století a na počátku 20. století, mnoho vážených, vzdělaných, okultistických inteligencí předávalo lidstvu jednoduché, počáteční učení. Je jasné, že takové osoby pouze navrhli veřejně učit první písmena tajné nauky. Tehdy se moc nezdržovali s analýzami evolučních a devolučních zákonů. Již v roce 1912 Rudolf Steiner potvrdil, že oni, zasvěcenci té doby doručili jen nepatrné, základní znalosti, ale že mnohem později bude daná lidstvu vyšší esoterická nauka nadsmyslného charakteru. My nyní doručujeme tento druh vyšší esoterické nauky. - Samael Aun Weor, Peklo, Ďábel a Karma (1973)

vodnar

S Novým věkem přišlo náhle odhalení všech skrytých znalostí. Dveře k mystériím byli otevřené, aby se mohlo lidstvo před sebou samým zachránit. Toto odhalení se začalo prvním veřejným zveřejněním starověkých esoterických znalostí: publikací v roce 1950 Samaela Aun Weora - Dokonalé Manželství (The Perfect Matrimony). Vydání této knihy v té  době vyvolalo v duchovních dokonale-manzelstviskupinách divoký oheň - mnozí byli šokováni, mnozí byli pobouřeni a mnozí byli hluboce inspirováni. Římskokatolická církev se pokoušela Samaela uvěznit, což se jí i podařilo. Mnoho lidí se mu vyhrožovali zabitím, bylo spácháno několik pokusů. A přece nakonec vydání této knihy mělo za následek vznik Mezinárodního Gnostického Hnutí, rozšíření a rozmanitost škol, učitelů a studentů, jejichž poselství se nyní rozšířilo na každý kontinent na planetě, vše pod zástavou vztyčenou Samaelom Aun Weorem.

Když skutečné esoterické znalosti, pravé cestě k sebeuvědomění Bytí byly odhaleny, tak přišla oslňující sněhová bouře falešných znalostí ''vlci v ovčích kabátech'', kteří účelně nebo nevědomky se snažili zničit lidskou žízeň, aby mohli nakrmit svou vlastní touhu, pýchu, nenasytnost, marnivost atd. Takže nyní snadno najdeme tisíce knih o ''esoterickém učení'', ale velmi, velmi málo je pravých. Najdeme několik stovek knih o''esoterické tantře'', ale leckterý vzdělaný student snadno vidí, že jsou 100%-ní Černá Magie. V dnešní době najdeme spoustu učitelů, kteří jakože učí ''tajné znalosti'', ale jak můžeme vědět co je v lidech pravdivé a skutečné a co je klam ega?

S klíči odhalenými v dílech Samaela Aun Weora leckdo může začít rozlišovat, co je pravdivé a co ne v kterémkoli učení, z jakýkoli doby a místa. Jak říká v esoterické rozpravě o hermetické astrologii:

Zlaté dveře moudrosti se mohou změnit na široké dveře a širokou cestu, která vede ke zkáze, dveře magických umění praktikované s egoistickými konci. Jsme ve věku Kali-Juga, železná doba, černá doba a všichni studenti okultismu jsou náchylní se ztratit v černé cestě. Je to udivující vidět, chybný koncept zastávající ''malými bratry'' co se týká okultismu a lehkosti s jakou věří, že bez obrovské oběti se dostanou ke dveřím a překročí práh záhad.

Pravdivé a hluboké poznání Alchymie, Kabaly, Esoterické Psychologie a Meditace, je poznání, které promění obyčejnou lidskou bytost na Mistra, Anděla, Buddhu. Dosáhnout takovou náramnou proměnu, není věcí přesvědčení nebo konceptu, je to kompletní psychologická revoluce, revoluce celé osoby v každém detailu. Je to přesně určena věda, která je plná nebezpečí zevnitř i zvenku. Každý krok má potenciál k padnutí z cesty, takže to vyžaduje ohromnou opatrnost a ohromnou pozornost. Cesta je jen jedna, stejná cesta, kterou učil každý kristifikovaný mistr, stejná cesta, která osvětlovala všech Andělů a Buddhů každé tradice bez ohledu na kulturu, náboženství nebo dobu, v níž kvetla.

Je nemožné přinést duše do Světla bez záhad Světelného-království. - Ježíš z Pistis Sofie
(Kapitola 103)

Dokonale_manzelstviSamael Aun Weor napsal více než 60 knih osvětlujíc cestu k Seberealizaci Bytí. Jeho knihy jsou plné praktických cvičení a detailních instrukcí, týkajících se mnoha požadavků pro vstup k pravdivému a pravému zasvěcení. Založil Mezinárodní Gnostické Hnutí a zavedl mnoho úrovní instrukcí a pomoci pro lidstvo. Jeho celý život byl zasvěcen předkládání základních klíčů pro lidstvo, které potřebujeme pro probuzení vědomí. Byl známý svou přísností ve svých vyučovacích metodách a náročností ve svém poradenství, protože plně rozuměl nebezpečím cesty a mnoha pastí, které existují v našich myslích. Přesto nechce žádných následovníky nebo obdivovatele: chtěl nám pouze pomoci, abychom se osvobodili od utrpení.

přeloženo z anglického originálu: What is Gnosis?