slovnik

Kdo je Samael Aun Weor

Samael Aun Weor napsal více než 60 knih, dal tisíce přednášek a založil světové Gnostické Hnutí, jehož číslo členů je v milionech. I když tyto úspěchy jsou určitě působivé, jsou pouze bledým odrazem práce, kterou vykonal vnitřně, duchovně. A přece navzdory jeho moudrosti a velkorysost vůči lidstvu, řekl.

Nenásledujte mě. Jsem pouze ukazatel. Dosáhněte svou vlastní Seberealizaci.

Jeho celoživotní mise byla doručit lidstvu kompletní cestu k realizaci vnitřního Bytí, nebo jinými slovy celou a přesnou vědu, potřebnou kýmkoli, jakýmkoli náboženstvím, rasou, kulturou nebo vírou, kdo si přeje plně a kompletně rozvinout lidskou duši. Cestu, kterou učil, je cesta Bódhisattvy, ta záhadná a starodávná moudrost dlouho ukrytá v každém velkém náboženství.

Tak dlouho jako vesmír přetrvá 
a tak dlouho jako vydrží svět,
smím žít rozháněním útrap světa.
- Z příručky Bódhisattva způsob života-Šantidéva


Cesta Bódhisattvu, také známá jako přímá cesta, je cesta, kterou si málokdo vybere. Zatímco mnozí aspirují ke světlu, valná většina si vybere lehčí spirálovou cestu, která je dokonaná za mnohem delší dobu. Chodec, který kráčí po přímé silnici je vzácný, protože ta cesta je hořká, bolestivá a plná teroru. Ztělesněná v životním příběhu Ježíše Nazaretského, cesta Bódhisattvu je cesta ukřižování a utrpení v zájmu druhých.

samaelPřímá cesta, správný směr rozhodnutí, osmidílná cesta, nás vede z temnoty ke světlu. Toto je, co Kristus myslel, když nám řekl:

Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. - Ján 14:6

Ti kteří se vzdají štěstí Nirvány, pro lásku k lidstvu, ti kteří mají tělo nebo prostředek sluneční proměny, Nirmanakaya, jsou praví Bódhisattvové, kteří v skutku kráčejí po přímé cestě; znají slovo Pána.

Co se týče mě, já jsem chodec po přímé cestě, a takto učím doktrínu týkající se přímé cesty pro ty, kteří se chtějí vydat na přímou cestu. A pro ty, kteří se nechtějí vydat po přímé cestě, no je mi to líto, ale chvíle kdy se budou muset odpovídat, přijde: pak pro ty, kteří si vybrali Spirálovitě Nirvanickú Cestu, my kteří následujeme Přímou Cestu, musíme říci “nashledanou'', protože my jdeme směrem k absolutnu! - Samael Aun Weor


Očividně cesta, kterou učil Samael Aun Weor, je radikálním odklonem od učení spirálovité cesty a dokonce je ostře proti daleko více běžnému učení Baalim nebo Měsíční cesta. Takto, když student natrefí na Gnózi poprvé, tak je vždy šokován, pobouřen nebo uražen, protože toto učení odporuje tomu, čemu věříme nebo tomu, co máme v úctě. Při pozorněji studii bude objeveno, že Gnóze je v skutku Naukou Syntézy, vyjádřením Universální Moudrosti v srdci každého náboženství. Co je v konfliktu s Gnózí, jsou představy a interpretace lidstva. Pravda je Jedna; naše mysl je ta, která degeneruje Pravdu do názorů, dogmat, politiky a válek. 

Jako ztělesnění vzoru Bódhisattvy, který se vzdává všeho sobectví a místo toho hledá jak být prospěšný pro druhé, Samael Aun Weor odmítl jakékoli ponětí uctívání osobnosti nebo připoutání následovníků. Mnoho tisíc studentů během celého jeho života, na něj přenášelo své ideály, své potřeby a tohle pokračuje dodnes. Zatímco mnozí ho uctívají a vytvářejí z Gnóze další systém přesvědčení, jeho vlastní poselství je velmi jasné: Jediný Mistr, jehož máme následovat je naše vlastní vnitřní Božskost. Abychom dosáhli to vnitřní Božstvo, musíme z naší mysli odstranit pouhé přesvědčení: namísto toho musíme studovat cestu, jak ji učili všichni ohromní učitelé lidstva a toto učení využít v denní praxi.

Asi nejvíce pozoruhodné bylo, co napsal a učil. To nebyla pouze obyčejná teorie: na rozdíl od většiny autorů (speciálně těch, kteří píší o náboženství a duchovně), on učil z osobní zkušenosti (zážitků).

Jsou autoři, kteří píší zázraky, ale když se na ně někdo podívá, uvědomí si, že oni nežili to, co napsali; nezažili to sami na sobě, a to je, proč se mýlí. Já rozumím, že člověk musí psát to, co přímo sám zažil. Tímto způsobem jsem postupoval. - The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (1978) Úvodní (zasvěcovací) cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly

Pozemský Člověk a Nebeský Člověk

První člověk byl z země zemský, druhý člověk jest sám Pán s nebe. - Sv. Pavel z 1 Korintským 15:47

Abychom pochopili pravou identitu Samaela Aun Weore, je třeba chápat něco o identitě všech lidí: My, pozemští lidé jsme děti našeho vlastního, Individuálního, Vnitřního Božství. My jsme "první člověk" země a v sobě máme "druhého člověka", kterého v tomto okamžiku neznáme. To je příčina proč trpíme, protože nemáme přímý kontakt s naší vlastní, pravou, vnitřní podstatou. 

Cíl "náboženství" (Latin. religare- sjednotit) je znovu-sjednotit tyto dvě části. Toto je to, co je myšleno "Seberealizací Bytí". Pozemský člověk "si uvědomuje" svou vnitřní podstatu, Nebeského člověka.

A jakož jsme nesli obraz zemského, takť poneseme obraz i nebeského. Totoť pak pravím, bratři: Že tělo a krev království Božího dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti dědičně obdrží. - 1 Korintským 15:49-50

Abychom dokázali tento cíl, musíme odstranit veškerou zkaženost z vnitřku, protože Bůh, Nebeský Člověk v našem nitru, se nemůže smíchat s naší zkaženou psychikou.

Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest. - Matouš 5:48

Tohle je důvod, proč všechny pravá náboženství a mystické tradice kladou důraz na Svatost, nebo psychologickou čistotu. Ten, který se očistí od všeho zkaženého, může pak "zdědit Království" nebo jinými slovy, sjednotit se s jeho vlastním pravým "Já". Ale, tohle "já" není já, způsobem jak si ho my představujeme. Protože naše samotná existence je za hranicí chápání jakéhokoli "já" - skutečné já, je Bytí:

Naše skutečné Bytí je univerzální podstaty. Naše skutečné Bytí není druh vyššího (nadřazeného)nebo nižšího (podřazeného) "Já". Naše skutečné Bytí je neosobní, univerzální, božské. Přesahuje veškeré pojetí “já", mě, sebe, ego, atd. - The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Za hranicemi tohoto jsou ti, kteří se snaží ztělesnit více, vybírají si nejtěžší cestu ze všech a snaží se inkarnovat úplný zdroj vší moudrosti a slitování: univerzálního Kosmického Krista, známého též jako Jupiter, Višnu, Quetzalcoatl,
Avalókitéšvara a mnoho dalších jmen.

Cesta Bódhisattvu

Bódhisattva (Bodhisattva-Sanskrit) Doslovně, Bodhi znamená "osvícení" nebo "moudrost". Sattva znamená "esence" nebo "dobrota", proto výraz Bódhisattva doslova znamená "esence moudrosti".

V esoterickém, nebo tajném učení Tibetu a Gnosticizmu, Bódhisattva je lidská bytost, která přes náramnou práci na sobě, dosáhla Páté Zasvěcení Ohně (Tiphereth) a vybrala si pokračovat po přímé cestě, odmítajíc snadnější spirálovitou cestu (v Nirváně) a místo toho se vrátit, aby pomáhala trpícímu lidstvu. 

Touto obětí, jednotlivec inkarnuje Krista (
Avalókitéšvaru) tímto ztělesňující svrchovaný zdroj moudrosti a slitování. Kosmicky Kristus je známý v hebrejštině jako Chokmah, což doslovně znamená "moudrost".

Toto je vstup do Přímé Cesty na kompletní osvobození se od ega, cesta na kterou se vydává pouze velmi málo lidí kvůli faktu, že člověk musí zaplatit celou svou karmu v jednom životě. Ti, kteří se vydali na tuto cestu, byly nejmimořádnější postavy v lidské historii: Ježíš, Buddha, Mohamed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžíš, Padmasambhava, Milarepa, Johanka z Arku, Fu-Ji a mnoho dalších, jejichž jména nejsou pamatována nebo poznané.

Skutečný pokorný Bódhisattva se nikdy nechlubí. Pokorný Bódhisattva říká, "já jsem jen mizerný slimák z bahna země, jsem nikdo. Moje osoba nemá žádnou hodnotu. Práce je, co má cenu "

Bódhisattva je lidská duše Mistra. Mistr je vnitřní Bůh. - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Samael Aun Weor díky ohromné vnitřní psychologické revoluci, dosáhl slávu svého vnitřního Mistra a inkarnoval Kosmického Krista, stávající se Bódhisattvou nebo "esencí moudrosti (Chokmah)."    

Zasvěcující Život Pozemského Člověka

Samael Aun Weor, Bódhisattva Samaela, Ducha Ohně se narodil v Kolumbii v Jižní Americe. V raném věku si byl schopen pamatovat své minulé inkarnace. A takto věděl, kým byl.

mladysamaelNikdy se neztotožňoval se svým křesťanským jménem, protože věděl, že to byla pouze přechodná, náhodná událost života, která brzy zmizí s časem. I když mnoho lidí co ho znalo, stále rádo používalo jeho křesťanské jméno, my ho vynecháváme, protože tak jako on, chceme mluvit jen o jeho Skutečném Já nebo Skutečném Bytí. 

Ve věku osmnácti let, přes maha-samádhi přišel do kontaktu se svým Nejvnitřnějším a ve Vnitřních Světech se setkal se svým Guru.

Po absolvování ohromných zkoušek ve fyzickém světě, byl zasvěcen v Gnostickém Chrámu Vyšších Světů. Během zasvěcení si vzpomněl na své reinkarnace v Atlantidě, Lemúrii, Hyperborii a v Polární rase. Dosažením stavu prajnaparamita získal vstup do kosmických Záznamů Akáši (Paměti Přírody) a následně šel za hranice Polární Rasy, pamatujíci si minulé mahamanvatary (Kosmické Dny). Takto zjistil o vzniku člověka na této planetě znalosti, které napsal v jedné z jeho knih s názvem Gnostic Anthropology (Gnostické Antropologie).

Pomocí technik meditace, a sexuální dynamiky dosáhl ve svém nitru úplné vyhlazení podvědomí, nevědomí a infravedomí; takhle si vyvinul Supervědomí, které mu umožnilo zkoumat kosmické jevy ve všech sefirotov (sfér) Stromu Života. Také se stal schopným vědomě komunikovat se všemi vnímajícími bytostmi, které obývají odlišné sféry nebo dimenze, paralelní vesmíry kosmu. Takto si byl schopen přinést do svého fyzického mozku ohromné množství moudrostí, týkajících se esoterismu, manter, vzývání, Kabaly, esoterické psychologie, atd..

Mnoho krát vysvětloval svým učedníkům, jaké ohromné problémy měl s krystalizací moudrosti, kterou obdržel z Vnitřních Světů do současného jazyka. Musel se naučit Sanskrit, Latinsky, Řecky a Hebrejsky, aby mohl vysvětlit to, co bylo nemožné vyjádřit v běžném jazyce. Toto je důvod, proč, když někdo čte jeho knihy, najde, že jsou impregnované slovní zásobou odpovídající znalostem, kterou vyjadřuje. (Důvod, proč tato webová stránka má 
on-line slovník). Kterýkoli čtenář si při čtení jeho knih zlepší svůj vlastní jazyk duchovním způsobem.

Samael Aun Weor dosáhl úplnou Seberealizaci, když měl 61 let, a tedy v tom věku už prošel příšernými zkouškami, které mu umožnily dosáhnout stupně Vzkříšeného Mistra a návrat do Šangri-La. Od té doby působí ve fyzickém světě anonymně, zatímco současně pokračuje v jeho misi ve Vnitřních Světech.

Takto ho jeho Pravé Bytí, Samael, Duch Ohně, úplně absorboval ve své hrudi a stal se jeho součástí.

Nebeský Člověk

Velké množství informací o Samaelovi, Duchu Ohně, je psáno v mnoha ezoterických knihách. V některých místech je popisován jako démon a v dalších jako vznešený Anděl. Toto je kvůli neustálému pohybu v nebesích a v pekle; démoni se mohou zříci ďábla a pracovat na tom, aby se staly Anděly, a Andělé se mohou dopustit chyb a spadnout k ďáblu. Tohle je skutečný význam Jákobova žebříku.

kabala-stromI viděl ve snách, a aj, žebřík stál na zemi, jehožto vrch dosahal nebe; a aj, andělé Boží vstupovali a sestupovali po něm.. - Genesis 28:12

Žebřík je strom života.

Samael Aun Weor co se tohohle týče, řekl:

Skončil jsem přeměnou na padnutého Anděla. V mé mysli se vzkřísilo hodně eg a proměnil jsem se na skutečného ďábla.
Nyní, v této existenci, jsem pochopil potřebu eliminovat moje ega, potřebu dělat Velkolepou Práci Otce. A to je důvod, proč k vám všem dnes mluvím s rukou na srdci.
Samael Aun Weor je moje skutečné jméno jako Bódhisattva.
Samael je jméno mého Monada!


Jméno Samael Aun Weor je jeho pravé, věčné jméno. Každý tvor má své vlastní věčné jméno, které nemá nic společného s neposvátným jménem, které jsme dostali při narození.

Jako napsal ve své knize The Zodiac Course (Kurs Zvěrokruhu):

Samael Aun Weor je autentické jméno plamene obrovského ohně, před kterým musím ležet tváří k zemi. Samael Aun Weor znamená "Vůle Boží"...

Samael, vnitřní Bytí Samaela Aun Weora je vznešený Archanděl, který celou věčnost pomáhá lidstvu. Během naší historie byl znám pod různými jmény, ale asi nejvíce známý jako je Áres, Mars, Bůh Války. Jeho válka je vždy duchovní, válka proti zkaženosti lidské mysli. Toto poznání pomůže čtenáři pochopit, proč spisy a učení Samaela Aun Weora jsou takové přímé a mocné.

Samael (Áres) je ohromná kosmická inteligence, která je odpovědná za duchovní vývoj tohoto současného lidstva, které je dlouho známé jako "Árijská" (od Árese) rasa. (Bohužel, tento termín "Árijský rasa" byl zkažený mnoha nevědomými lidmi). Proto potřeboval svou pozemskou část, aby zde v tomhle fyzickém světě mohl pracovat pro lidstvo.

Jeho syn, Bódhisattva, padl do hanby po mnoho staletí a spáchal mnoho chyb. Kvůli tomuto, ho esoteristé minulých dob znali jako ohromného démona. Následně si Bódhisattva uvědomil své chyby a velmi těžce pracoval, aby je napravil. Nyní, Samael, vnitřně Bytí, má svého syna znovu vzpřímeného, a on byl schopen přinést své učení lidstvu. 

Kterýkoli novic může vyvolat Mistra Samaela ve Vnitřních Světech použitím technik, které dal v mnoha svých knihách, a toto vše přímo přezkoumat.

Učení Samaela Aun Weora

tri-mozgyNauka jeho Otce, Samaela, Ducha Ohně, je dána ve třech aspektech, kvůli tomu, že člověk má tři mozky: Intelektuální Mozek, Emocionální Mozek a Motoricko-Instinktivní-Sexuální Mozek. 

Napsal více než 60 knih, aby s moudrostí Ohně nakrmil Intelektuální Mozek svých učedníků. Jako obsáhli celek, tato díla ukazují cestu a nebezpečí práce. Intelektuálním učením se Nauky jeho Otce, je snazší kráčet po Cestě Seberealizace. 

Jelikož Nauka je velmi hluboká a někdy těžká pro intelekt, aby to pochopil, Samael přinesl z Vnitřních Světů pradávné zasvěcovací rituální díla, magicky kanál přes který Samael, Duch Ohně pracuje, aby s ohnivými atomy napomáhal Vědomí a Ducha těch, kteří vykonávají tuhle esoterickou práci, probouzející v nich mimořádnou intuici, která jim umožňuje pochopit jeho nauky. Mimořádná Intuice souvisí s Atomem Nús v levé komoře srdce a je spojena s tím, co se v Kabale nazývá "Přírodní Magie".   

Samael pomáhá leckterému novicovi, který ho vyvolá v ohnivé výhni Vulkánu, "Devátá Sféra", aby mohl kráčet po Cestě Na Hraně Nože a pomocí přeměny našich vitálních energií se stát pravým Člověkem.

Syntéza jeho Nauky je vykonávána, když člověk pracuje ve třech mozcích v naprosté rovnováze.

 Tradice Samaela Aun Weora

Během posledního století vzniklo mnoho škol a tradic, které se nazývají "Gnostickými", z nichž některé jsou výhradně založeny na suchých, starých textech, které byly odkryty v poušti. Některé jsou potomky různých "okultních" škol, které tvrdí, že mají nějaké spojení s pradávnými mystériemi. Ale v případě těch škol, které jsou založeny na tradici Samaela Aun Weora, existuje jeden markantní rozdíl: Aplikace praktických technik, aby to člověk mohl sám poznat. 

Gnóze znamená v řečtině poznání a je stejná jako v hebrejštině Daath, což je Strom Poznání. Toto poznání je za hranicemi víry nebo teorie: je to přímé poznání přes zkušenost.

V tradici Samaela Aun Weora od nikoho není žádané, aby něčemu věřil. Nejsou žádné požadavky na studenta, kromě jedné: použijte techniky, abyste to sami mohli znát. Znalosti, jakož i učitel jsou pouze indikacemi, ukazateli, které by člověk měl následovat, aby dosáhl cíle.

Připusťme, jsou školy a instruktoři s tradicí Samaela Aun Weora, kteří upustili od zřetele tohoto základního bodu a staly se pouze dalším "kultem osobnosti", který se snaží získat následovníků a stavět organizace. Toto, ale nemá nic společného s pravou Gnózi.

Samael Aun Weor toto naznačil mnoho krát, jako v tomto případě z jeho knihy The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu):  

Připouštím, že Nirvána může být námi získaná během jedné řádně využité reinkarnace. Samael Aun Weor vám přinesl tento kurz právě pro vás, abyste dosáhli Nirvánu rychle a za pár let. Nechci stoupence ani následovníky, pouze imitátory mého příkladu.
Nepřišel jsem, abych zformoval nějakou sektu, nebo jednu víru navíc, a ani mě nezajímají dnešní školy nebo někoho osobní přesvědčení!


Pravá Gnóze je zkušenostní poznání duše, které je daleko za hranicemi teorie, dogmatu, nebo víry. Proto z nás musíme vyhodit všechny teorie, dogmata a přesvědčení, abychom vstoupili do zkušenosti Reality (přímé poznání).

Mysl se musí osvobodit od všech druhů "škol", náboženství, sekt, přesvědčení apod. Všechny ty "klece" jsou nezdary, které mají za příčinu, že mysl je neschopná svobodně myslet. Je třeba, aby se mysl osvobodila od iluzí tohoto světa, a stala se skvělým a úžasným nástrojem Vnitřního Bytí. - Samael Aun Weor

přeloženo z anglického originálu: Who is Samael Aun Weor?