slovnik

Účel Gnóze

Gnóze je starodávné a univerzální poznání, které je základem všeho poznání. Každá forma vědy, filozofie, umění a náboženství vznikla ze stejného zdroje. To je důvod, proč v starověku byly vědomosti učené integrovaným způsobem, jako jeden celek, na rozdíl od moderního přístupu, který se pokouší rozdělit poznání do oddělených oblastí, čímž uměle rozdělují něco, co by nemělo být rozděleno. To za následek všechny nejasnosti a nedorozumění, které sužují lidstvo po staletí, ve kterých náboženství bojuje s vědou a umění bojuje s náboženstvím atd. No realitou je, že nemůžete pochopit jedno bez druhého. Ti, kteří to pochopili, byli největšími mistry svého řemesla: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Beethoven, Wagner, pouze na jmenování některých západních příkladů. Účelem Gnóze je, aby nám pomohla si uvědomit náš vlastní, největší potenciál.

Pokud jde o náboženství, Gnóze je zdrojem poznání v každém hlavním náboženství. Není omezena na jednu konkrétní kulturu, místo nebo čas. Gnostickou Moudrost najdeme v Křesťanství, Buddhismu, Islámu, Hinduismu, Judaismu, Tantře, Zoroastrianismu, Pohanství a v mnoho dalších.

Gnóze je metoda na trénování vědomí (což Buddhisté nazývají mysl a Křesťané duší). Je to univerzální metoda, což znamená, že je kompatibilní se všemi náboženstvími a všemi mystickými tradicemi, protože popravdě, všechny jsou každopádně založené na vědě Gnózi! Takže student objeví, že ti kteří se učí a aplikují Gnostickou Moudrost, přicházejí z každé kultury, náboženství, tradice, mystického pozadí a v této vědě nacházejí společnou půdu.

Všechny náboženské alegorie, příběhy a učení naznačují, že se musíme změnit, abychom dosáhli cíle religare (sjednocení) náboženství. Tak jako jsme nyní, jsme přemoženi negativními emocionálními silami a negativními mentálními silami, které vytvářejí náramně utrpení v našich životech. Každá lidská bytost se denně potýká s neštěstím, s pochybnostmi, s hněvem, se strachem a dalšími. Tyto stavy nám způsobují, že jednáme škodlivými způsoby sobě a druhým, což na oplátku vytváří více utrpení pro všechny. Gnóze je přímý a velmi mocný způsob transformace těchto problémů, protože pracuje na úplných základech utrpení.

Gnóze je metoda na rozvíjení disciplíny a psychologické stability. Je to prostředek jako přijet k opravdovému vnitřnímu klidu. A ohromná krása Gnózi je, že představuje metodu, která používá nástroje, které již máme v sobě: nemusíme se spoléhat na nic a na nikoho, kromě nás samých. Pravdivě, naše štěstí a blaho záleží na nás, a když objevíme jak pěstovat takovéhle kvality pomocí transformace naší vlastní mysli, pak dospějeme k porozumění poselství, které bylo zvěstováno každým velkým Světcem a Prorokem.

Naše mysli vytvářejí naše životy. Stáváme se tím, co si myslíme. – Buddha Šákjamuni, z Dhammapada

Právě tak jako nám mnoho moudrých bytostí řeklo, vytváříme si naši vlastní realitu. Co sejeme, to sklízíme. Z tohoto důvodu, pokud zasadíme dobré semínka skrze odpovídající práci, tak můžeme vytvořit lepší život pro sebe a pro všechny kolem nás. Tohle se projeví přirozeně, jak si uvědomíme a změníme naše mylné názory o životě a o sobě.  

Hlavním základem této změny je rozpoznání chybného vnímání, které máme v sobě. Nevidíme podstatu skutečnosti a kvůli této nevědomosti se chytáme iluzí a jednáme způsoby, které odporují základním zákonem existence, které mají za následek utrpení pro nás i druhých. V syntéze, tato nevědomost je formou sebe sevření nebo mylný názor naší vlastní identity. Způsob jak změnit tento mylný názor je v pěstování té části nás samých, která vidí věci v jejich objektivní podobě a takto vytváří v naší vlastní mysli přírodní protilék proti nevědomosti a špatnému činu. Protilék, který je již součástí naší vlastní psychiky, ale který zůstává v dřímajícím nebo neaktivním stavu.

Pro dosažení tohoto se musíme naučit, které duševní stavy jsou pozitivní, a které jsou negativní, a musíme se naučit mezi nimi rozlišovat. Když v sobě uvidíme, jak pěstujeme mnoho různých stavů mysli a následně výsledky těchto stavů, přijdeme k porozumění pravé podstaty našeho vlastního života. Když uvidíme, jak náš vlastní hněv nám způsobují utrpení a pak na oplátku způsobuje utrpení druhým, budeme přinuceni tuhle naši vlastnost změnit. Podobně, když zažijeme ohromnou sílu jemnosti a pokory, tak budeme přirozeně přitahováni k pěstování těchto vlastností v nás samých. Transformace psychiky a života je něco, co může být pouze rozvinuté osobou, která se chce změnit a je inspirována vnímáním pravdy v sobě samých.

Tohle není změna, která může nastat přes noc. Skutečná změna vyžaduje dodržení některých přírodních zákonů a faktorů. Například při pěstování zahrady musí člověk pracovat se zákony přírody. Zahradník musí rozumět, jako slunce, vlhkost, semínka a další elementy spolu vzájemně souvisejí. Mít úspěšnou zahradu vyžaduje plánování, přípravu, správně úsilí a trpělivost. Stejně tak transformovat mysl vyžaduje pořádně množství správného úsilí a trpělivosti. Musíte mít dobré porozumění psychiky, mysli, emocí a jak všechny tyto elementy souvisejí s vnějšími okolnostmi. Všechno tohle poznání je součástí vědy Gnóze.

Je absolutně nutné, abyste měli rozsáhlé poznání věcí, abyste neztráceli čas v honbě za jedním aspektem práce. V gnostické tradici máme obrovskou kolekci duchovních spisů, které formují základ našeho porozumění. Na začátek, máme více než šedesát knih napsaných Samaelom Aun Weorom a stovky doplňkových přednášek a rozhovorů které dal. Tahle základní část poznání byla dána, k objasnění porozumění Křesťanské BibleZoharuBhagavadgíte, Germánských Eddas, vší ohromné psychologické moudrosti ukryté v řeckých mýtech, Homérovy Ilias a Odyssey a stovky dalších svazků z našeho náboženského a klasického dědictví. Gnóze se také nachází ve sto svazcích buddhistických súter a v dvěstě svazcích komentářů na ty sútry velkými mistry jako Congkhapa (Tsongkhapa) a Nágárdžuna. Gnóze sytí Tibetskou Tantrickou tradici a přetéká učeními Milaräpi, Dalajlamy a mnoha dalšími. Takže kdybyste měli shromáždit moudrost všech těchto tradic a začlenit je do vaší denní praxe, udělali byste obrovský skok dopředu ve vašem pochopení velkých duchovních pravd. Ale kdybyste měli pouze respektovat všechny tyto spisy a místo toho založit vaši praxi na nějakých malých textech nebo osobním výběru materiálů, pravděpodobně získáte nějaký užitek, ale váš duchovní postup nebude tak velký.     

Jsou dva způsoby, jak rozumět těmto vědomostem. Jeden je na povrchní, intelektuální úrovni, který je vyvinut čtením nebo poslechem přednášek a pomocí kterého postupně formujeme pojmové porozumění vědy, abychom se mohli změnit. Tohle je především zaměřené na pomáhaní nám rozpoznat rozdíl, mezi pozitivními a negativními stavy bytí a prostředky jako je kontrolovat.

Druhý je na zkušenostní úrovni, stupeň, na kterém si začneme uvědomovat praktickou aplikaci učení v nás samých.

Věda Gnózi je rozsáhlá a neuvěřitelně sofistikovaná mapa vesmíru a vědomí. A tak rozvinutí intelektuálního pochopení toho, může být nelehkou úlohou. Ale rozvinout zkušenostní poznání je dokonce těžší, protože to přichází jako výsledek nepřetržitým cvičením.

Zkušenostní poznání je vždy doprovázeno přítomností intuitivního poznání nebo moudrostí vědomí uvědomeného v srdci. Tohle je v podstatě emocionální moudrost, cosi co člověk cítí. Například z času na čas můžeme "cítit", že určité chování je špatné a tohle je forma intuice, protože to není racionální, je to emocionální. Avšak tohle je nejvšednější úroveň poznání; intuice je hluboce emocionální moudrost, která může být procítěná velmi mocným způsobem.

Z tohoto můžeme rozumět, že existují prospěšné i škodlivé emocionální stavy. Emoce je podstatná část života. Ale existují různé typy emocí. Existuje běžná a rozšířená zkušenost negativních emocí, těch pocitů, které jsou škodlivé a které mají za následek utrpení, i když se z nich těšíme. Mnoho lidí se těší a pěstuje pýchu, ale objektivní poznání nás vede k vidění, že pýcha vytváří utrpení. Podobně, mnoho lidí má potěšení ze svého hněvu, avšak ten samý hněv je zdrojem strašného utrpení. Proto, negativní emoce jsou tak nazývána částečně, kvůli výsledkům které přináší, a také kvůli svému zdroji v psychice.

Vyšší emoce zahrnují pocity a stavy, které moderní lidé velmi zřídka pociťují, protože ty přicházejí do psychiky přes psychologický prostředek, který vlastní velmi málo lidí. Ale i přesto můžeme prožít mnoho pozitivních emocionálních stavů, které ohromně zlepší a obohatí naše životy a jejichž efekt zahrnuje pozitivní posílení naší touhy změnit se k lepšímu.

A proto Gnóze je o naší změně. Je to precizní věda, která ukazuje způsob, jako zmenšit bolestivé emocionální a duševní stavy a místo toho pěstovat prospěšní.  Je to způsob na přeměnu naší nedisciplinované mysli na mysl disciplinovanou.

Jak víme, že takovýhle typ proměny je možný?

Za prvé, víme o zákoně nestálosti. Pravdivě, v každém okamžiku se všechno mění. Pomocí správných forem činů, člověk tu změnu může ovlivnit. Ale tak učinit vyžaduje, abyste věděli jak jednat a jak dosáhnout vytoužený efekt. Podobně, prostřednictvím rozlišování a duchovní moudrosti se učíme jak správně ovlivnit vnitřní, neustálé měnění psychiky, abychom dosáhli produktivnější a přínosnější výsledky.

Za druhé, je snadné vidět, že v přírodě vždy najdeme odporující síly. Světlo a tma, kyselý a zásaditý, teplo a chlad apod., jsou protipůsobící sily, které tančí kolem středu rovnováhy. Takováhle stejná situace existuje v naší vlastní mysli.

Když začneme zkoumat stav našeho duševního a emocionálního světa, tak najdeme mnoho protipůsobících proudů. A vidíme, že určité síly mohou přemoci druhé stejným způsobem, jako rozsvícení světla v temné místnosti způsobuje zmizení tmy. Gnóze nás učí, jak to v nás uskutečnit z okamžiku do okamžiku, abychom dosáhli psychologické rovnováhy, stavu, v němž zachováváme ustavičné vyvážení v naší duchovní a emocionální pohodě.

Táto rovnováha je založená na rozsáhlém porozumění naší vlastní psychologické situace a na rozlišovaní si vědomě vybrat, jako jednat, myslet a cítit.

Z tohohle všeho je jasné, že k dosažení cíle kteréhokoli náboženství, musí mít člověk pronikavé poznání mysli, doprovázené chápavým uvědomováním si emocionálních a duševních stavů.

Také je zjevné, že naše problémy a trápení vznikají z chybného vnímání nás samých a světa, z tohohle důvodu potřebujeme vyvinout schopnost zkoumání našich vjemů z okamžiku do okamžiku. Porozumění pravé podstaty reality je v tomto případě klíčové, protože je to naše vnímání reality, které určuje, jak jsme ve vztahu se vším: nás samých, těch kolem nás a každou situací, kterou procházíme. "Realitou" myslíme úplnou rozlohu existence a ne pouze náš vlastní povrchní pohled našeho malého rohu v ní, protože obrovská část našeho základního problému, je chybný pohled na realitu, což na oplátku způsobuje utrpení.

Tohle je důvod proč učení Samaela Aun Weora nabízí takové obrovské proniknutí do podstaty reality. Ve svých dílech diskutuje o původu reality, o Absolutním Abstraktním Prostoru, o podstatě hmoty a energie, o matematice stvoření a více. Pokud by dosažení hloubkového Sebeuvědomění bylo pouze záležitostí víry a oddanosti k jednomu nebo k druhému Bohu, pak by nepotřeboval vysvětlit podstatu reality v takových detailních a komplexních termínech. Z tohohle můžeme porozumět, že všechny tyto vysvětlení jsou nezbytné, abychom odstranili naše mylné hledisko.

Gnóze vyžaduje, abychom brali objektivní hledisko všech jevů. Nemůžeme se držet způsobu vidění věcí, jen proto, že se nám to líbí nebo proto, že je to naše tradice nebo to uspokojuje naše psychologické sklony. Jakékoli ohraničené stanovisko (např. náboženské, vědecké nebo metafyzické teorie) omezuje naši kapacitu přistoupit k objektivnímu poznání a tímhle způsobem bránící naší schopnosti vnímat pravou podstatu jakéhokoli jevu. Je nutné, abychom dali stranou jakékoliv osobní preference, pokud si přejeme vidět neodmyslitelnou pravdu života.

To platí zvláště pro to, jak se na sebe díváme. Tak dlouho jak se budeme vidět v nesprávném světle, do té doby se nebudeme vidět takoví, jací ve skutečnosti jsme. Pokud je tomu tak, pak nemůžeme začít přistupovat k samotnému objektivnímu pohledu reality.

Účel Gnózi není nic menšího, než úplná transformace jednotlivce, což na oplátku mění naši společnost a náš svět. Dosažení téhle přeměny závisí pouze na úsilí jedince a jeho snaze pracovat na své mysli.                                

přeloženo z anglického originálu: The Purpose of Gnosis