slovnik

Avatar Vodnáře

Uvědomte si, že ve světě gnostické církve (Církev Krista), existují nikoliv dva nebo tři patriarchové, ale pouze jeden a on je pátým ze sedmi, jehož já jsem instrumentem-pravděpodobně příliš nedokonalý, ale jsem jeho instrumentem.

Ano, moje bezvýznamná osoba je bezcenná, nemá žádnou cenu, nemá cenu ničeho. Přesto, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je (Aun) někdo, kdo je Pán Moci a pro kteroukoli organizaci je nemožné, že kvetla bez pomoci moci. Z tohoto důvodu moje bezvýznamná osoba není hodna pět centů (já osobně nedám za svou osobu nikl), přesto opakuji, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je pátý ze sedmi, Pán Moci.          

kakli-avatarPochopte, že Kalki Avatar je s jistotou Avatarem věku Kali Juga v době Vodnáře. Slovo avatar znamená "posel". Nepochybně, pochopme, že posel je ten, kdo předává zprávu, a protože práce odevzdání poselství byla udělena mně, tak to je důvod, proč jsem zvaným poslem, což v sanskrtu je "avatar".

Posel nebo avatar v nejúplnějším významu slova je kurýr, člověk, který doručuje poselství, služebník nebo služebná ohromného Díla. Takže slovo avatar nesmí být mylně vyložené; musí být specifikováno s naprostou jasností.

Já jsem proto služebník nebo člen posádky nebo posel, který předává zprávu (poselství). Před určitým časem jsem řekl, že jsem kosmický doručovatel, jelikož předávám obsah kosmického dopisu. Z tohoto důvodu moji milovaní bratři a sestry, slovo avatar nesmí nikdy vést k aroganci, protože to neznamená nic jiného než posel, člen posádky, který odevzdává poselství, apoštolský list, a to je vše.

buddha-maitrejaCo se týče Buddhy Maitréja, tato dvě slova musíme trochu analyzovat, aby to nebylo mylně vyloženo. Nejniternější-Buddha je skutečné Bytí, nejniternější každého z nás. Takto, když někoho nejniternější nebo skutečné Bytí dosáhl odpovídající důvěrnou Seberealizaci, pak je deklarován Buddhou. Ale, termín Maitréja je individuální i kolektivní; takto s individuálního pohledu, reprezentuje učitele, jehož jméno je Maitréja, ale s kolektivního pohledu Buddha Maitréja musí být chápan-v nejkompletnější významu slova-jako kterýkoliv zasvěcenec, kterému se podařilo Kristifikovať se, a to je všechno. 

Řekl jsem: den, kdy bude hořet, uvidíme kouř! Pamatujte, že v době Ježíše se také objevilo mnoho proroků a všichni se nazývali avatary Ryb, ale pouze jeden zvítězil, a to byl Ježíš Nazaretský Kristus. V době Atlantidy se objevilo mnoho proroků, mnoho mesiášů, kteří se považovali za avatary, a tak chtěli, aby také podle toho byli uctíváni, ale pouze jeden zvítězil a vyšel triumfálně z řad vod univerzální záplavy; ten a pouze jediný byl Manu Vaisvasvata, který mezi zemětřeseními a povodněmi vzal svých lidí do Asijské centrální planiny. 

Podobně, moji bratři, mnozí se v našich časech budou přehlašovat za avatary, ale fakta budou mluvit sami za sebe, a v den velkého ohně avatar bude poznán automaticky. To jest, ten který bude schopen vyvést své lidi z řad kouře a plamenů v klíčový a definitivní moment na konci árijské rasy: ten bude avatar. Takže, fakta budou mluvit sami za sebe. Opakuji, fakta budou mluvit; strom je poznán podle svého ovoce; z takového stromu je takové ovoce. V každém případě zde doručuji poselství; Já jsem avatar, i když mnozí tomu nebudou věřit. Přesto, ať je naše ohromná armáda připravena. To je všechno.

Pro lepší porozumění čtenáře, a abychom byli více specifičtí o charakteristikách Gnostické poselství, nyní citujeme otázku položenou Mistru Samaelovi:

Otázka: říká se, že vaše poselství je skutečným Základem Nauky. Je logické, že tak kompletní Učení obsahuje všechny části základy nauky. Ale je ten Základ Nauky stejný jako u Mojžíše, Ježíše, atd. nebo jsou tam nějaké rozdíly?

Odpověď:  ZÁKLADNÍ ZÁSADY OHROMNEJ UNIVERZÁLNÍ MOUDROSTI SE VŽDY SHODUJÍ
Buddha, Hermes Trismegistus, Quetzalcoatl nebo Ježíš Nazaretský, Velký Kabír, atd. všichni doručili Poselství. Každé poselství v sobě obsahuje stejné Kosmické Zásady neosobního a univerzálního druhu. 

Základ Nauky, který nyní doručujeme je revoluční v nejkompletnějším významu slova, ale obsahuje stejné Principy, které učil Buddha v tajnosti své učedníky nebo stejné principy, které Velký Kabír v tajnosti doručil svým učedníkům; je to stejný Základ Nauky, ale prezentován revolučním způsobem. 

Nebudu se snažit přesvědčovat nedůvěřivé; S takovými věcmi nebudu marnit čas. Kdokoliv, kdo chce tuto nauku akceptovat, ji může akceptovat; kdokoli, kdo chce tuto nauku odmítnout, ji může odmítnout; každý tomu může se svojí myslí rozumět, jak chce. Kdokoliv, kdo chce věřit, může věřit; kdokoliv, kdo nechce věřit, nemusí věřit. Nám to nepřekáží.

Očividně nemůžeme doufat, že Antikrist Falešné Vědy se bude zajímat o tuto nauku. Známe je velmi dobře; víme, že jeho následovníci jsou plní pýchy; věří, že vědí všechno. Je jasné, že proti nám budou útočit a urážlivě žvanit, ale nám to nepřekáží.

H.P.BlavatskaNestane se nám to, co se stalo Madam Blavatské, která byla usmrcena s tak mnoha pomluvami, která zemřela ze smutku. Pro ten důvod je nazývána "velký mučedník 19. století ". My nebudeme trpět stejnými pomluvami lidí." Chvála mě nedělá lepším a kriticizmus mě nedělá horším,  protože jsem vždy, co jsem "Nevadí nám, zda nás kritizují nebo ne. Nás zajímá pouze jediná věc: doručit zprávu, a to je vše.

Mluvíme tímto způsobem podepřením zkušeností. Mohli bychom předvést mnoho ukázek, ale bylo by to zbytečné. Velkou chybou je přesvědčovat nedůvěřivé lidí. To je vskutku co zabilo Madam Blavatskou. Je jasné, že taková žena je nádherně citlivá, a když byla veřejně tak tvrdě napadena, když byla ponižována a pomlouvaná, tak potom onemocněla a zemřela.

Víme jaké je lidstvo. Známe ten lehký úsměv nedůvěřivých lidí. A jak jsme už řekli; pokud přesvědčíme 10 000 skeptiků dnes, zítra přijde dalších milion, a my bychom nikdy neskončila takovou absurdní roli.

V tomto smyslu jsme více praktičtí: my učíme klíče, tak aby se přesvědčil každý sám. Pokud chce být někdo přesvědčen, musí experimentovat na vlastní kůži, ale ne na naší.

Učíme například, jak cestovat v astrálním těle, takže každý to může na vlastní kůži zažít. Učíme systém, jak s fyzickým tělem vstoupit do čtvrté dimenze, takže každý může cestovat s vlastními těly masa a krve, aby zakusili věci Ultra-dimenzí. Takže kdokoli, kdo chce vidět, slyšet a dotknout se ohromných realit vyšších světů, se bude muset snažit na sobě pracovat.

Doručujeme tajemství OHROMNÉHO ARKÁNUM a NAUKY psané v mnoha knihách, které jsou již na mnoha místech na zemi. Provádíme práci, kterou nám svěřil Vědomí Kruh Slunečného Lidstva: abychom zformovali gnostické hnutí; a tohle hnutí bude stále silnější. Naše knihy právě teď studuje mnoho lidí, tisíce lidí a v budoucnu jich bude mnohem více. 
(Poznámka / psané dne 25. 10. 2009 / - toto ale neplatí o Českém a Slovenském národě, marně byste v knihkupectví nebo na internetu hledali nějaké (přeloženy) knihy od Samaela Aun Weora).

Zahájili jsme velkou veřejnou kampaň v celé Latinské Americe, Spojených Státech, Kanadě, Evropě, Africe a Asii; všemi směry jsme vyslali misionáře, kteří dávají přednášky na univerzitách, kulturních akcích, v rádiu, v televizi, v domovech, atd. a otevírají školy, kde se studují ohromné záhady a vědecké aspekty nekonečného kosmu.

Chceme vytvořit Celosvětovou Armádu spásy. Narazíme na reakcionáře? To je pravda! Víte, že existuje mnoho škol pseudo-esoterického a pseudo-okultistického typu, které jsou stále věrné teoriím dob minulých a které nic nového neakceptují. Musíme je nechat s jejich staromódními a otřepanými plány. My jsme revoluční lidé a reakcionáře nás nebudou schopni zastavit. Naše učení je pro ty, kteří akceptují REVOLUCI VĚDOMÍ.

Rudolf-SteinerV roce 1912 dr. Rudolf Steiner předpověděl, že "přijde nadřízené/vyšší/ učení", a očividně to se právě děje. Nejprve bylo třeba připravit prostředí, které je již nyní připraveno. Pouze takovým způsobem může být nadřízené učení doručeno lidstvu…                              

My potřebujeme eliminaci nebo úplné zničení ega; potřebujeme, aby psychické agregáty zcela zmizely, abychom mohli být vysvobozeni z omylu a bolesti. Protože, skutečně jediná věc, kterou intelektuální zvíře chybně nazývané člověkem vlastní, nejlepší věc, je Esence, psychický materiál, který je částí lidské duše - Teosofické Vyšší Manas. Z tohoto důvodu humanoid (tvor podobající se člověku) ještě nevlastní Duši. 

Každopádně nejdůležitější věc v lidském životě, je stát se skutečným člověkem, CHAMBERÓN - což značí Mudrc nebo Světec-v nejkompletnější významu slova. Je zřejmé, že aby se někdo mohl stát mudrcem a světcem, tak je potřeba, aby v sobě zemřel, protože jinak je nemožné stát se Chamberónem.

monadNesmrtelná trojice ÁTMAN-BUDDHI-MANAS je zmiňovaná v mnoha svatých textech, avšak kdo jí inkarnoval? Víme, že Esence je součástí duše a s touto částí můžeme zhotovit to, co Tao nazývá ZLATÉ EMBRYO. Toto zlaté embryo přichází, aby v nás zřídilo dokonalou rovnováhu mezi materiálními a duchovními aspekty. Ale takové Embryo je nemožné zhotovit, pokud jsme předtím neosvobodili esenci, která je zatlačena v egu, Já, Já sám. Když je ego rozdrcené, pak Esence nebo Buddha je transformována na Zlaté Embryo.

Pouze osoba, která vlastní ZLATÉ EMBRYO, je vědoma. Kdokoliv, kdo je v sobě schopen zhotovit zázračné ZLATÉ EMBRYO, se probudí ve všech oblastech nebo světech Prostoru a inkarnuje svou nesmrtelnou trojici. Bez jakékoliv pochybnosti, kdokoli, kdo dosáhne ten cíl, se stává POVĚŘENÝM ČLOVĚKEMADEPTEM VĚDOMÉHO KRUHU SLUNEČNÉHO LIDSTVA. To je všechno.   

Návštěvníci Bódhisattvy

Samael1Milovaní bratři a sestry Univerzálního Gnostického Hnutí, inverentní mír.

Ve jménu pravdy vám chci důrazně říci, že nechci přijímat návštěvníků.

Nepochybně, nejsem nic víc než pošťák, kurýr, muž, který doručuje zprávu…

To by byl pro vás bod zlomu hlouposti, abyste přišli z vaší země do hlavního města Mexika, s jediným účelem, abyste navštívili obyčejného listonoše, zaměstnance, který vám v minulosti doručil dopis… Proč byste na to plýtvali penězi? Proč byste navštívili prostého kurýra, ubohého listonoše? Studování poselství je pro vás lepší, napsané učení doručeno v knihách…

99% lidí, kteří mě v minulosti navštívili, jsou dnes vyhlášenými nepřáteli gnostické nauky: spálili se…

Co je nejhorší, a toto je nejzávažnější, že ti kteří jsou spálení, jdou a pálí druhých… Ano ti spálení jsou ti, kteří rozpouštějí skupiny, strhávají Lumisiálov (gnostické školy), atd. 

Ale proč se moji návštěvníci spálili? Jaká je skutečná příčina? Co je toho základem nebo podkladem? Odpovědět na všechny tyto otázky je naléhavé, neodkladné a nezbytné… Konkrétní, jasnou a definitivní odpověď můžeme najít v mnohočetném utváření mysli.

Je nepochybné, že každý student si ve svém intelektu udělal model, postavu Mistra… Takový obraz má mylné mentální odvození, které jsou možná vyňaty z pseudo-okultistické literatury… Samozřejmě, když se ta imaginární postava neshoduje se skutečným člověkem, s poslem nebo kurýrem, tak vzniká klam nebo rozčarování. A tedy takto se moji návštěvníci spálí, a takto se násobí nepřátelé Gnóze…

Mnohočetné jsou intelektové obrazy mých různých návštěvníků: jejich formy mysli jsou různé…

Někteří, když přemýšlejí o poslovi, tak si ho představují jako exotického poustevníka minulých časů, podobnému ke Palemonovy (Palemon the style) následovníku Antónia (Antonio the ancient)...

samaelDruzí předpokládají, že vypadá jako kající se stařec, nosící pytlovinu na svém zbičovaném těle. Další si ho představují jako vznešeného mudrce, leckdy vykračujícího si ulicemi Mexika, nosící blyštící se turban a bílou tuniku…

Další si mě vyobrazují jako světce nekonečně žijícího mezi zapálenými voskovými svíčkami a voňavými květinami v nepopsatelné svatyni…

Avšak tvrdá realita faktů je, že posel Nové Éry je průměrným obyčejným a běžným občanem, nikdo, jehož hodnota je ta nejmenší.

Nepochybně pro tyto a mnohé další důvody, je cestování z dalekých zemí za účelem navštívit někoho, kdo za to nestojí, malichernostmi velmi špatného vkusu… Takže jděte a navštivte knihovny, archeologické muzea, Egyptské ruiny, atd.., To je rozhodně lepší…

Fámy

Prakticky jsme si byli schopni jasně ověřit, že návštěvníci nepřicházejí, aby se od posla naučili, ale aby pozorovali jeho soukromý život. A takto najdou, co mohou vidět všichni v domě leckterého souseda: domácí drobné práce, talíř na stole, ručník na utření rukou atd. Vše toto znepokojuje návštěvníků, kteří přijdou hledat divy a zázraky… Protože všichni z nich mají své vědomí spící, proto vnímají pouze monotónnost mého běžného života, věci v obýváku a v kuchyni, události na mém jídelním stole atd. Takže pro návštěvníky, není možné najít dokonalosti. Možná si myslí, že mám na růžích ustláno?

A tedy výsledkem tohoto všeho jsou klepy. Návštěvník je ošizen, když v mém domě nenajde kouzelníka nebo něco podobného druhu; pak on nebo ona se stává klepnou. A tedy takto ti, kteří mohli kráčet po cestě na hraně nože, skončí odvrácením se ze skutečné cesty…  

Pomluvy

Nejsem víc, protože mě chválí a nejsem ani méně, protože mě pomlouvají: Vždy jsem to, co jsem. A proto urážky, které vůči mně byly vrženy, mi neublíží. Upřímně, nestarám se o jejich kriticizmus, ale bohužel, když slabí poslouchají takové pomluvy, tak se odvrátí ze skutečné cesty, která vede ke konečnému osvobození.