slovnik

Gaio

Když v nejvyšší svatyni Šalamounova chrámu, velekněz zpíval ohromnou mantru I.A.O., tak zvuk bubnů se rozléhal po celém chrámu, aby bezbožníci nemohli slyšet ohromné ​​I.A.O.

V knize Gnostická církev, velký mistr Huirakoča poznamenal následující:

"Diodurus řekl: Věz, že ze všech bohů je I.A.O. nejvyšší."

"Hádes je v zimě, Zeus začíná na jaře, Helios je v létě, a během podzimu vstupuje do činnosti I.A.O., neustále pracujíc."

I.A.O. je Jovis Pater, Jupiter, jehož židé nespravedlivě volají Jahve.

I.A.O. nabízí víno života, zatímco Jupiter je služebník Slunce.

Huirakoča poznamenal: "I.A.O. je jméno Boha mezi gnostiky." Božský duch je symbolizován samohláskou O, která znamená věčný kruh. Písmeno I symbolizuje vnitřní Bytí každé lidské bytosti, ale obě se prolínají s písmenem A, jako bod opory. Toto je silná mantra nebo magické slovo, které musí muž zpívat při praktikování sexuální magie se svou ženou.

Zvuk těchto tří mocných samohlásek musí být prodloužený takto: IIIIIIIIIIIIIII, AAAAAAAAAAAAAA, OOOOOOOOOOOOO, to znamená prodlužovat zvuk každé samohlásky. Vzduch vdechujeme, abychom naplnili plíce, pak ho vydechneme. Při vdechování počítáme do dvaceti, následně zadržíme vzduch a počítáme do dalších dvacet, a pak vydechneme vokalizováním písmene I. Při vydechování také počítáme do dvaceti. Opakujte stejný postup s písmenem A, a pak s písmenem O. Udělejte to sedm krát. A pak pokračujte s mocnými starodávnými mantrami: Kawlakaw, Sawlasaw, Zeesar.

Kawlakaw rozechvívá lidského ducha.

Sawlasaw rozechvívá pozemskou lidskou osobnost.

Zeesar rozechvívá astrální tělo lidské bytosti. Toto jsou velmi starodávné mantry.

Boží Spasitel světa zpíval posvátnou mantru ohně se svou kněžkou-ženou při praktikování sexuální magie v pyramidě Kefren. Tato mantra je INRI. Takto Pán všeho zbožňování praktikoval v Egyptě se svou Isis/Eset. Tuto mantru kombinoval s pěti samohláskami IEOUA .

INRI, ENRE, ONRO, UNRU, ANRA. První mantra je na jasnozřivost. Druhá na jasnoslyšení, třetí na srdeční čakru, centrum intuice. Čtvrtá je na solární plexus nebo telepatické centrum. Pátá je na plicní čakru, která nám dává schopnost pamatování si minulých inkarnací.

Mantra INRI a její čtyři derivace k čakrám, jsou vokalizované jejich rozdělením do dvou slabik a pak prodlužováním zvuku každé ze čtyř magických písmen. S těmito mantrami přinášíme sexuální oheň do čaker během praktikování sexuální magie.

Vrátíme se nyní zpět k I.A.O., které, jak jsme již zmínili, je jméno Boha mezi gnostiky a rádi bychom k tomu přidali následující:

Samohláska I, rozechvívá epifýzu a embryo duše, které má každá bytost inkarnováno.

Samohláska A, umísťuje fyzické vozidlo do vysokého stavu vibrací.

Impozantní O, rozechvívá pohlavní žlázy a úžasně transmutuje semenní tekutinu, dokud není transformována v kristickou energii, která vítězně stoupá do kalichu (mozku).

Evangelium svatého Jana začíná chválením Slova:

Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. - Evangelium podle sv. Jana 1:1-5

Slovo Ján může být rozděleno do pěti slabik v následujícím pořadí: IEOUA, IEOUAN (Jan). Celé evangelium svatého Jana je evangelium Slova.

Existují lidé, kteří chtějí oddělit Božské Slovo od sexuální magie. Toto je absurdní.

Nikdo nemůže inkarnovat Slovo bez sexuální magie. Ježíš, který je inkarnace Slova sám o sobě, Ježíš, který je Slovo přeměněno v tělo, učil sexuální magii právě v evangeliu svatého Jana. Nyní Je nutné studovat kapitolu 3 evangelia svatého Jana od verše jeden po verš jednadvacet. Hle…

Jezis a Nikodem

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž u Židů.

On přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže dělat takové znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh."

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit království Boží."

Podívejte, drahý čtenáři, výše uvedené tvrzení je sexuální problém. Narodit se, vždy bylo a vždy bude sexuální problém. Nikdo se nemůže narodit z teorií. Nikdy jsme nepotkali osobu zrozenou z teorie nebo hypotézy. Narodit se, to není otázka víry. Pokud bychom se mohli jednoduše narodit z víry v evangelia, tak proč všichni studenti Bible nebyli narození? Narodit se, není otázka víry. Žádné dítě se nenarodilo z víry. Narodili se ze sexuálního styku. Toto je sexuální záležitost. Nikodém nevěděl o velkém arkánu. A tak, ve své nevědomosti odpověděl:

„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.

Je pro vás nutné, drahý čtenáři, abyste věděl, že voda, o níž se v evangeliu vypráví, je samotným semenem a že Duch je oheň. Syn člověka je narozený z vody a ohně. Toto je absolutně sexuální tvrzení.

Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.

Je nezbytné, aby se v nás zrodil mistr.

Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

V skutku, ten, který je narozený z ducha na chvíli zazáří a později zmizí mezi masami. Masy nedokážou vidět super-člověka. Super-člověk se stává neviditelný pro masy. Přesně jako kukla nemůže vidět motýla, když létá, stejně tak běžná lidská bytost ztrácí z očí super-člověka. Nikodém nechápal ničemu z tohoto, a proto mu odpověděl takto:

„Jak se to může stát?“
„Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?“ odpověděl mu Ježíš.

Faktem je, že Nikodém znal posvátné texty, protože byl rabín. Avšak neznal sexuální magii, protože Nikodém nebyl zasvěcenec. Ježíš pokračoval a řekl:

„Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte.

Ježíš mu podal svědectví o tom, co věděl, viděl a s čím měl zkušenost, protože Ježíš praktikoval sexuální magii s vestálkou z pyramidy Kefren. Takto se narodil. Takto se připravil na inkarnaci Krista. Tímto způsobem byl schopen inkarnovat Krista v Jordánské řece.

Všichni víme, že po opuštění Egypta, Ježíš cestoval do Indie, Tibetu, Persie atd., A pak, po vrácení se do svaté země získal venušino zasvěcení v Jordánské řece. Když Jan pokřtil mistra Ježíše, pak Kristus vstoupil do duše mistra.

Kristus se stal člověkem. Ježíš se stal božským. Výsledek této božsko-lidské kombinace se nazývá syn člověka (super-člověk).

Pokud by Ježíš nepraktikoval sexuální magii v Egyptě, nebyl by schopen inkarnovat Krista. Byl by z něj opravdu velký mistr, ale ne žijící obraz super-člověka.

Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské?

Tímto tvrzením velký mistr zdůrazňuje, že mluví o pozemských věcech, o praktikování sexuální magii. Bez ní nemůžeme být zrození. Pokud lidé nevěří pozemským věcem, jak mohou věřit nebeským věcem?

"Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka."

"Já" nemůže vstoupit do nebe, protože nesestoupilo z nebe. "Já" je satan, který musí být nutně odstraněn. Toto je zákon.

Mluvě o posvátném hadovi, velký mistr řekl:

"Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka."

Musíme vyzdvihnout hada na hůl, jak to udělal Mojžíš na poušti. Toto je záležitost sexuální magie, protože kundaliní může být vyzdvihnuta pouze se sexuální magií.

A tak, pouze touto cestou můžeme v sobě vyzdvihnout syna člověka, super-člověka.

…Syn člověka musí být vyzdvižen, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život.“

Racionální homonkulus (zárodek člověka), chybně nazývaný lidskou bytostí, stále nemá autentické astrální, mentální a příčinné vozidla. A tak, ve skutečnosti je pouze fantom.

Je nezbytné, abychom praktikovali sexuální magii, abychom žili cestou dokonalého manželství, abychom vytvořili kristické-astrální, kristické-mentální a kristické-příčinné těla.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život.

Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.

Kdo v něho věří, nebude souzen. Ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.

My tvrdíme, že pravá víra a důvěra je podložena fakty. Každý, kdo nevěří v sexuální magii, nemůže být zrozený, i když řekne: "Věřím v Božího syna." Víra bez skutků je mrtvá. Každý, kdo nevěří v sexuální magii učenou Ježíšem Nikodémovi, nevěří v Božího syna. Tito lidé jsou ztraceni.

A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé.

Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo (nenávidí sexuální magii) a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 

Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.

Všechno toto jsou citáty z evangelia podle svatého Jana. Musíme se narodit na všech sférách.

Co dělají ubohý muž nebo žena naplněn teoriemi, při praktikování cvičení atd., když se nenarodil na astrální sféře?

Co dobrého přinese pracování s myslí, když stále nemáme mentální tělo?

A proto, první věc, co musí člověk udělat, je vytvoření vnitřních vozidel a pak může praktikovat a studovat cokoliv jen chce. A tak, nejprve musíme vytvořit vnitřní vozidla, abychom měli právo inkarnovat duši a později Slovo.

Když je zrozené legitimní astrální tělo, staneme se nesmrtelní ve světě dvaceti čtyř zákonů (lunární svět).

Když je zrozené autentické mentální tělo, stáváme se nesmrtelní ve světech s dvanácti zákony (svět Merkuru nebo mysli).

Když je zrozené skutečné příčinné tělo, získáme nesmrtelnost ve světě šesti zákonů (příčinný svět, nebo jinak svět Venuše). Když dosáhneme těchto výšek, tak inkarnujeme naši lidskou duši. A takto se staneme skutečnými lidskými bytostmi.

Strom života (Kabala)

Strom života (Kabala)

Tyto kristická vozidla jsou zrozená ze sexu. Toto je sexuální záležitost. Jak nahoře tak i dole. Pokud je fyzické tělo narozené ze sexu, taktéž vyšší vozidla musí být zrozená ze sexu.

Kdokoliv vytvoří svá kristická vozidla, inkarnuje svou duši a mluví zlatým Slovem. Toto je jazyk moci, kterým mluvili lidé na dávné zemi zvané Arkadia, kde byli uctívané děti ohně. Toto je jazyk, kterým mluví celý vesmír, božský jazyk ohromné ​​síly. Toto byl mysteriózní jazyk, ve kterém anděl z Babylonu napsal, "Mene, Mene, Tehel Upharsin" na velké hostině krále Belšasara. Ještě v tu samou noc byl proveden rozsudek, Babylon byl zničen a král zemřel.

Hodně toho bylo řečeného o univerzálním jazyce. Nicméně, mluvit jím můžeme, pouze když inkarnujeme duši, když kundaliní vzkvétá na našich plodných rtech v podobě Slova. Když lidstvo opustilo ráj, jako důsledek vypuštění semene, tak zapomnělo božský jazyk, který plave majestátně jako řeka zlata přes hustou džungli Slunce. Kořeny všech jazyků se shodují s božským prvotním jazykem. Sexuální magie je jediná cesta, která existuje, abychom s tímto zlatým jazykem mohli opět mluvit. Existuje úzký vztah mezi sexuálními orgány a tvůrčím hrtanem. Ve starých školách mystérií, zasvěcenci měli zakázáno mluvit o předpotopních katastrofách kvůli strachu, že je vyvolají a znovu zhmotní. Staří hierofanti věděli, že existuje blízký vztah mezi prvky přírody a Slovem.

Kniha s názvem Logos Mantra Magie, od velkého gnostického rozekruciánskeho mistra dr. Arnolda Krum-Hellera, je skutečný klenot okultního poznání. Velký mistr končí svou knihu slovy: "V dávných dobách existovala škola mystérií, kde byl kruh, na kterém byl vyryt obraz Iris a Serapise sjednocených hadem." Dr. Krum-Heller pokračuje: "Tady syntetizuji vše, co je napsáno v této knize."

Také v osmé lekci Kurzu Zvěrokruhu, Dr. Krum-Heller napsal odstavec, který pobouřil mnoha "všeznalců". Po mistrovy smrti se snažili tento odstavec překroutit podle sebe, podle svých vlastních teorií. Nyní si přeložme tento odstavec přesně tak, jak ho mistr Huirakoča napsal:

"Místo soulože, která vede k orgasmu, člověk by měl v hlubokém rozjímání kultivovat sladké pohlazení, milostná slova a jemné doteky, přičemž svou mysl drží stále oddělenou od zvířecí sexuality, snažíc se udržet nejčistší duchovnost, jako by byl akt skutečnou náboženskou ceremonií.

No přece, muž může a také by měl zasunout penis do ženské vagíny a udržet ho tam, aby u obou partnerů mohlo dojít k božskému pocitu plné radosti, který může trvat hodiny, a vytáhnout ho ve chvíli, kdy se blíží orgasmus, aby se zabránilo ejakulaci semene. Tímto způsobem budou mít pokaždé větší chuť se vzájemně laskat.

Toto může být opakované tolikrát, kolik chceme, aniž nám to způsobovalo únavu. Právě naopak, toto je magický klíč k dennímu omlazování, udržování zdravého těla a prodlužování života, protože tato stálá magnetizace je fontánou zdraví.

Víme, že v normálním magnetismu, magnetizér vede proudy do subjektu. Pokud má tento magnetizér vyvinuté tyto síly, tak může uzdravit druhých. Přenos magnetických proudů se běžně provádí pomocí očí nebo rukou, ale je nutné říci, že neexistuje lepší, ani silnější vodič jakými jsou citlivé orgány penisu a vagíny, které jsou tisíckrát silnější a tisíc krát lepší než ostatní.

Pokud toto praktikuje mnoho lidí, tak ve svém okolí šíří sílu a úspěch vůči všem těm, s nimiž se dostanou do komerčního nebo sociálního styku. Během aktu vznešené a božské magnetizace, na kterou zde odkazujeme, se muž a žena vzájemně magnetizují, přičemž jeden pro druhého jsou jako hudební nástroj, na který když se zahraje, tak ze sebe vydává nádherné zvuky záhadných a sladkých harmonií. Struny tohoto nástroje se šíří po celém těle, a jsou to právě rty a prsty, jimiž tyto struny rozechvějeme, za předpokladu, že je dodržována největší čistota během aktu." Toto je konec výroku Dr. Krumm-Hellera.

A tak, toto je cesta zasvěcení. Touto cestou dosáhneme inkarnaci Slova.

Můžeme být rozekruciáni, teozofisté nebo studenti duchovna. Můžeme praktikovat jógu, a neexistuje žádné pochybení o tom, že ve všem tomto najdeme úžasné práce a velkolepé esoterické praktiky, ale pokud nepraktikujeme sexuální magii, tak nebudeme schopni vytvořit kristicko-astrální, kristicko-mentální a kristicko-volní vozidla. Bez sexuální magie se nemůžeme znovu narodit. Praktikujte, co si přejete, ve škole jaké si přejete. Modlete se v chrámu, který se vám nejvíce líbí, ale praktikujte sexuální magii. Žijte cestu dokonalého manželství. Nejsme proti žádnému svatému náboženství, řádu nebo sektě. Všechny tyto posvátné instituce jsou nutné. Nicméně radíme vám, abyste žili cestou dokonalého manželství. Dokonalé manželství není proti žádnému náboženskému způsobu života nebo esoterickým praktikám svaté jógy.

Gnostické hnutí tvoří lidé ze všech náboženství, škol, lóží, sekt, řádů atd.

Drahý čtenáři, pamatujte na svatý klenot s jeho I.A.O. I.A.O. je ukryto v G.A.I.O. (GAIUS). A tak, pracujte s I.A.O.

Kněz, mistr každé lóže, stoupenec jógy, každý bude schopen se narodit, bude schopen si udržet svou pravou cudnost, pokud bude praktikovat sexuální magii.

Ať je požehnáno I.A.O.; požehnaná buď sexuální magie; požehnané buď dokonalé manželství. V sexuální magii najdeme syntézu všech náboženství, škol, řádů a jógy.

Každý systém pro realizaci Bytí bez sexuální magie je nekompletní, a tak je neužitečný.

Kristus a sexuální magie představují nejvyšší praktickou syntézu všech náboženství.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem