slovnik

Kapitola 12

Dva rituály

Určité temné rituály, které přežily z nejvzdálenějších epoch stále existují. Čarodějky z Thesálie praktikovali určité rituály na svých hřbitovech nebo panteonech, aby vyvolaly stíny mrtvých. A tak, na výročí smrti svých milovaných se shromažďovali při hrobkách na hřbitově a mezi nejstrašnějšími vřískoty si propíchli prsa aby mohla proudit krev. Toto sloužilo jako vozidlo pro duchy mrtvých, aby se zhmotnily ve fyzickém světě. Velký zasvěcenec Homér vypráví ve své knize Odysea něco ohledně rituálu prováděném čarodějem z Kalypsinho ostrova, kde vládla krutá bohyně Kirké. Tento čaroděj v jámě přeřízl zvířeti hrdlo, kterou následně naplnil krví. V tomto okamžiku začal vyvolávat proroka z Théb. Homér řekl, že prorok přijal pozvání a díky té prolité krve se dokázal zcela materializovat. Tento prorok z Théb osobně mluvil s Odysseem a předpověděl mu mnoho věcí.

Moudrý autor v díle Tak pravil Zarathuštra řekl: "Pište krví a zjistíte, že krev je duch."

Goethe oznámil prostřednictvím Mefistofela: "Krev je tekutina vzácných vlastností."

Poslední večeře

Poslední večeře je magický obřad s ohromnou silou, je to něco velmi podobné dávnému obřadu krve bratrství. Tradice tohoto bratrstva naznačuje, že pokud si dvě nebo více osob smíchají krev v nádobě a pak ji z ní vypijí, zůstanou pomocí krve věční bratři. A tak, astrální těla těchto lidí zůstanou úzce spojeny po celou věčnost. Hebrejci připisují krvi velmi speciální charakteristiku. Poslední večeře byla obřadem krvi. Každý z apoštolů přinesl kapky své krve ve sklenici a přelily je do kalichu Ježíše Krista. Milovaný Ježíš také daroval svou královskou krev do tohoto kalichu. A takto se smíchala krev Ježíše Krista ve svatém grálu s krví jeho učedníků.

Poslední večeře

Tradice nám také říká, že Ježíš dal učedníkům jíst droboučké kousky svého vlastního masa.

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim, řka: "Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. "Podobně po večeři vzal kalich a řekl:" Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás." - Lukáš 22: 19-20

A takto byla podepsána smlouva. Všechny smlouvy jsou podepsány krví. Astrální tělo Ježíše Krista zůstalo spojené a sjednoceno s jeho učedníky a s celým lidstvem pomocí krevní smlouvy. Milovaný je Spasitel světa. Tento krvavý obřad je tak starý jako nekonečnost. Všichni velcí avatáry ji potvrdily od nejdávnějších dob. Velký pán Atlantidy byl také na poslední večeři se svými učedníky.

Tato krvavá ceremonie nebyla vymyšlena božským mistrem. Toto je velmi stará ceremonie, krvavá ceremonie velkých avatárů.

Každé gnostické pomazání, v jakémkoliv kultu nebo víře, sektě, nebo náboženství, je spojeno, vnitřně sjednoceno, s poslední večeří našeho zbožňovaného Pána skrze krevní smlouvu. Svatá, prastará, křesťanská gnostická církev, do které máme čest patřit, udržuje v tajnosti prastaré rituály, používané apoštoly.

Toto byly rituály křesťanů, kteří se potkávali v katakombách Říma, během vlády císaře Nera. Toto jsou rituály esejců, pokorné kasty velkých zasvěcenců, ke kterým patřil Ježíš Kristus. Toto jsou prastaré rituály starodávných křesťanů. Tyto rituály jsou velmi silné. Celek naší tajné vědy velkého arkána je v nich obsažen. Při rituálu vokalizujeme určité mantry, které mají sílu sublimovat sexuální energii do srdce. Vnitřní Kristus žije v chrámu srdce. Když jsou sexuální energie sublimovány do srdce, mají obrovskou radost při míchání se silami vnitřního Krista, aby mohli vstoupit do vyšších světů.

Naše rituály jsou opakované na všech sedmi velkých kosmických úrovních. Rituální ceremonie stanoví tajný kanál z fyzické oblasti, přecházející přes všech sedm velkých úrovní do světa solárního Logu. Kristické atomy solárního Logu sestupují přes tento kanál a tak se akumulují v chlebu a víně. Takto se chleba a víno opravdu mění na tělo a krev Kristovu procesem transsubstanciace. Během jídla chleba a pití vína se Kristické atomy slučují s organismem a přecházejí do vnitřních těl, aby v nás probudily síly solárního původu. Apoštolové pili krev Kristovu a jedli tělo Kristovo.

Sexuální síly a rituál

V knize Keř hory Oreb (The Bush of Horeb) od Dr. Adouma (Magus jefa) jsme našli popis černé mše ze středověkých dob. Dr. Adoum popisuje paragraf přejatý z knihy od Huysmanse. Toto je opravdu zajímavý popis, který nemůžeme jinak, jak poskytnout našim čtenářům. Podívejme se:

"Jako hlavní pravidlo kněze by mělo být úřadování. Měl by se úplně svléknout, pak na sebe navléknout obyčejné kněžské roucho. Na oltáři leží nahá žena, obvykle prosebníčka. Dvě nahé ženy slouží jako pomocnice, a v časech když pomáhali dospívající dívky, museli být nutně nahé. Ti, kteří se zúčastnili služby, byli oblečeni nebo nazí, podle přítomné nálady. Kněz provedl všechny rituální ceremonie a přítomné publikum provázelo rituál obscénními gesty.

Atmosféra se stále více nabíjela, prostředí se zkapalnilo do nejvyššího stupně ... Opravdu všechno bylo do rituálu zapojeno: ticho, tma a duchovní pohlcení ... Tekutina byla přitažlivá tj. účastníků dostala do kontaktu s elementály. Pokud během ceremonie, žena ležící na oltáři, soustředila svou pozornost na touhu, nebylo neobvyklé vyprodukovat absolutně skutečný přenos této touhy, přenos, který proměnil objekt její touhy ve skutečnou posedlost. Tímto byl cíl konečně dosažen. Proto v ten den nebo během následujících dní, kdy nastalo uskutečnění vytouženého jevu, byl připsán štědrosti satana. Avšak toto tekuté prostředí provázely vždy nepříjemnosti, jako: podrážděné nervy a u některých členů shromáždění vyvolání hysterické krize, která se občas stala kolektivní.

"Nebylo neobvyklé vidět ženu v daný moment mimo smyslů, jak si ze sebe strhává šaty a pak muže, jako přepadávají divokým posunkům.

Najednou, dvě nebo tři ženy propadly násilným křečím přičemž padli dolů z oltáře. Jednoduše byli média, které se dostaly do transu. Byli posedlí a všichni vypadali být uspokojeni."

To je nejdále kam zajdeme s příběhem popsaným Huysmansem a předepsaným Dr. Adoumom. Díky tomuto příběhu můžeme pochopit, jak byly rituály a sexuální síly zneužity pro činy ohromného zla. Je jasné, že během rituálu tohoto typu, rozvášněný nervózní stav, absolutně sexuální a vášnivý, násilně určuje určitý druh mentální síly, která je nasycena kreativní energií. Výsledek takového rituálu je magický jev.

Všechny rituály se provádějí ve spojení s krví a semenem. Rituál je dvousečný meč, který brání a dává život čistým a ctnostným, ale zraňuje a ničí nečistých a temných. Rituál je mocnější než dynamit nebo nůž.

Při rituálu pracujeme s nukleárními silami. Atomová energie je dar od Boha, který tak, jak dokáže léčit, dokáže i zabíjet. Proto každý chrám, ve kterém se koná svaté gnostické pomazání, je kvůli tomuto opravdu atomová energetická továrna.

I v Atlantidě černí mágové vykonávali podobné rituály spojené se sexuálními silami. Výsledek těchto zneužití bylo potopení tohoto kontinentu, který předtím dosáhl extrémně vysoký stupeň civilizace.

Sexuální formy jsou úzce spjaty se čtyřmi elementy přírody. Všechny temné rituály, všechny temné mše, mají fatální uspořádání v přírodě. Nyní objasníme, jaké byly příčiny potopení Atlantidy. Sexuální energie je jako elektřina. Nachází se všude. Je to síla, která se nachází v elektronech. Tato síla proudí v jádru každého atomu a uprostřed každé mlhoviny. Bez této síly by světy v nekonečném vesmíru neexistovaly. Toto je kreativní síla třetího Logu. Bílí i černí mágové pracují s touto silou. Bílí mágové pracují s bílými rituály. Černí mágové pracují s černými rituály. Poslední večeře milovaného Spasitele světa má extrémně starou tradici, která je ztracena ve věčné noci. Černá mše a všechny ceremonie temných vycházejí z velmi starověké lunární minulosti. V každé epoše existovaly dva typy rituálů: rituál světla a rituál temna. Rituál je praktická magie. Černí mágové smrtelně nesnášejí svatou eucharistii. Mágové temnoty odůvodňují jejich nenávist ke rituálu chleba a vína různými důvody. Někdy přiřazují evangeliím různé vrtošivé interpretace založené na jejich fantazii. Jejich vlastní podvědomí jejich podvádí. Snaží se držet co nejdál od rituálu poslední večeře tak, jak je to jen možné. Nesnášejí poslední večeři zbožňování Pána. Naši stoupenci musí být bdělí a ostražití při takových typech lidí. Každý kdo nenávidí rituály poslední večeře je černý mág. Každý, kdo odmítá chléb a víno gnostického pomazání, zamítá tělo a krev Kristovu. Tyto typy lidí jsou černí mágové.

Gnostická církev

Existují čtyři velmi důležité cesty, které musí znát každé dokonalé manželství:

1. cesta fakíra

2. cesta mnicha

3. cesta jogína

4. cesta harmonizované lidské bytosti

Univerzální, křesťanské gnostické hnutí má školu i náboženství.

Zažíváme první cestu v praktickém životě, učíce se žít počestně. Druhá cesta leží v naší církvi. Naše gnostická církev má své svátosti, rituály a klášterní život. Třetí cesta souvisí s okultními praktikami. Máme esoterické praktiky, speciální cvičení pro rozvinutí skrytých sil lidské bytosti.

Vedle čtvrté cestě, která se nazývá také "cesta prozíravého člověka" žijeme prakticky v nejkompletnější rovnováze. Studujeme alchymii a kabalu. Pracujeme na odstranění psychologického "já".

Nejsme členy římskokatolické církve. Tuto církev následuje pouze ten, kdo jde cestou mnicha. Následujeme všechny čtyři cesty. Máme cestu mnicha v našem gnostickém náboženství se všemi patriarchy, arcibiskupy, biskupy a kněžími. Kvůli tomuto nepatříme do římskokatolické církve. Nejsme proti žádnému náboženství, škole a ani sektě. Mnoho kněží římskokatolické církve přišlo do našich řad. Lidé z mnoha organizací se přidružili k našemu gnostickému hnutí. Naše gnostická církev je jedna z nejkompletnějších. Na cestě fakíra se učíme počestnosti. Na cestě mnicha rozvineme emoce. Na cestě jogína praktikujeme esoterické cvičení, které aktivují skryté okultní síly člověka. Na cestě vyrovnaného člověka pracujeme s alchymií a kabalou a usilujeme o odstranění "já".

Naše gnostická církev je duchovní církev. Tato církev se nachází ve vyšších světech.

Také máme mnoho chrámů ve fyzickém světě. Navíc jsme otevřeli tisíce gnostických škol světla, kde se konají svaté rituály a studují tajné nauky milovaného Spasitele. Nesmíme zapomenout, že naše gnostické hnutí má školu i náboženství. Už bylo rozhodně potvrzeno, že Ježíš Kristus byl Gnostik. Spasitel světa byl aktivním členem kasty esejců, mystiků, kteří si nikdy nezkracovali vlasy ani brady. Gnostická církev je autentická původní křesťanská církev, jejímž prvním papežem byl gnostický zasvěcenec Peter. Pavel z Tarsu patřil do této církve. Byl Nazarejec. Nazarejci byly další gnostickou sektou. Původní Kristova církev byla pravým, hlavním, esoterickým kmenem, ze kterého vzniklo mnoho dalších nových křesťanských sekt jako například: římskokatolická církev, protestantismus, adventisté, arménská církev atd. Popravdě, rozhodli jsme se udělat kořen křesťanství, gnosticismus veřejně známý. Toto je původní křesťanská církev. Patriarchát Basilides patřil ke gnostické církve. Basilides byl slavný alchymista, který zanechal sedmistrannou knihu z olova, která podle mistra Krumm-Hellera je udržována v Kiercherskom muzeu ve Vatikánu. Tato kniha nemůže být pochopena archeology, protože je to kniha okultní vědy. Basilides byl učedník svatého Matouše. Dnešní římský katolicismus není skutečný katolicismus. Oprávněný, původní katolicismus je původní gnostický katolicismus. Popravdě, toto je hlavní důvod proč jsme se zcela distancovali od římskokatolické sekty. Světci jako: Saturninus z Antiochu, proslavený kabalista, patřili do původní křesťanské katolické gnostické církve; Šimon-mág, který se bohužel odchýlil; Karpokrates, který založil několik gnostických klášterů ve Španělsku, Marcion z Ponta, Svatý Tomáš, Svatý Valentýn, velký mistr hlavních mystérií nazývaný Svatý Augustin, Tertullian, Svatý Ambrož, Irenej, Hypelet, Epifanius, Klement z Alexandrie, Marek, velký gnostik, který se staral o svaté gnostické pomazání a zanechal nám mimořádně učení o cestě sexuálních sil přes dvanáct zodiakálních/zvířetníkových dveří lidského organismu. Také Cerdon, Empedokles, Svatý Jeroným a mnoho dalších světců bylo členy původní křesťanské katolické gnostické církve, od níž se odchýlila dnešní římskokatolická sekta.

Svátosti

V naší gnostické církve máme křest, společenství chleba a vína, manželství, zpověď (přátelské konverzace mezi mistry a žáky) a nakonec, mimořádně pomazání. Gnostické manželství je v duchovní církve velmi zajímavé. V této svátosti si žena obléká roucho gnostické jeptišky a její muž ji dostane za ženu. Svatí mistři sezdávají a ona se stává jeho ženou se slibem cudnosti.

Kristus

Gnostická církev zbožňuje Spasitele světa Ježíše. Gnostická církev ví, že Ježíš inkarnoval Krista a proto ho zbožňují. Kristus není člověk ani božský jedinec. Kristus je titul daný všem seberealizovaným mistrům. Kristus je vojsko hlasu. Kristus je slovo. Slovo je daleko za tělem, duší a duchem. Každý, kdo je schopen inkarnovat slovo, získá titul Krista. Kristus je samotné slovo. Je nezbytné, aby každý z nás inkarnoval slovo.

Když se v nás slovo stane tělem, říkáme slovem světla. Ve skutečnosti, mnoho mistrů inkarnovalo Krista. V tajné Indii, Kristus jogín Babaji žil miliony let, Babaji je nesmrtelný. Velký mistr moudrosti Kout Humi také inkarnoval Krista. Sanat Kumara, zakladatel velké fakulty zasvěcenců z bílé lóže je další žijící Kristus. V minulosti mnozí inkarnovali Krista. V přítomnosti inkarnovali Krista jen někteří. V budoucnu inkarnují Krista mnozí. Jan Křtitel také inkarnoval Krista. Jan Křtitel je žijící Kristus. Rozdíl mezi Ježíšem a ostatními mistry, kteří inkarnovali Krista, je v hierarchii. Ježíš je nejvyšší solární zasvěcenec kosmu.

Vzkříšení

Svrchovaný, velký mistr Ježíš, žije dnes se stejným fyzickým tělem, se kterým vstal z mrtvých. V současné době žije velký mistr v Šambale. Toto je tajná krajina orientálního Tibetu. Mnoho dalších vzkříšené mistrů žije se svrchovaným velkým mistrem ve spolupráci na velké práci Otce.

Zobrazení Šambaly v Tibetském buddhismu

Zobrazení Šambaly v Tibetském buddhismu

Pomazání

Zasvěcený kněz, ve stavu extáze, vnímá podstatu Krista a magicky přenáší svůj vlastní vliv na chléb a víno, a tak, probouzení Kristovy substance, která se nachází v těchto prvcích, které mohou dělat zázraky, probouzí Kristické síly našich vnitřních vozidel.

Posvátná roucha

Ve velkých gnostických katedrálách, gnostičtí kněží obvykle používají tři roucha všech katolických kněží (klerika, rocheta, ornát).

Tyto tři roucha oprávněně patří původní křesťanské katolické gnostické církve. Také používají čepice. Tři roucha naskládané jedno na druhém, reprezentují tělo, duši a ducha; fyzické, astrální a duchovní světy. Čepice značí, že je muž. Když káže, pokrývá si hlavu, aby znázornil, že vyjadřuje pouze vlastní názory.

V gnostických školách světla, kněz a Eset/Isis používají pouze blankytně modrou tuniku s bílým lanovým opaskem. Také nosí obuté sandály. Eset/Isis z gnostických škol světla si kryje hlavu bílým závojem. To je vše. Jednou jsme požádali účastníky, aby si oblékli svou vlastní tuniku, podobnou tomu, kterou nosí jejich Nejvnitřnější ve vnitřních světech, podle jejich esoterického stupně. Později jsme tento zvyk zakázali, protože mnoho účastníků to zneužívalo a myslelo si, že jsou vysocí zasvěcenci, oblečeni v nádherných tunikách a nazývali se zvučnými jmény. A co víc, vede to k pýše. Mnozí z nich se viděli v tunikách určitého stupně a během rituálu byli naplněni ješitností a pýchou. Povrchně a pohrdavě se dívali na ty, kteří byli nižšího esoterického stupně.

Zřizování oltáře

Oltář pro svatou mši musí být vyroben z kamene. Pamatujte, že pracujeme s kamenem mudrců (sex). Oltář také symbolizuje filozofickou Zemi. Základ kalichu, stonek základny, posvátný pohár, symbolizuje květinu. To znamená, že Kristická substance Slunce proniká dělohou Země a zajišťuje klíčení zrna, dovolující energii pšenice růst, dokud se neobjeví ovoce (semínko). Když bylo zrno odevzdáno, zbytek umírá. Veškerá síla Slunečního Krista zůstává uzavřena v zrnku. Stejně je to s vínem. Slunce zapříčiňuje dozrání hroznů. Veškerá síla Slunečního Krista zůstává uzavřena v hroznech. S gnostickým pomazáním jsou všechny solární síly uvolněné z chleba a vína. Pak působí v našem organismu, kristifikujúc nás.

Zjevení

Zjevení je manifestace, odhalení nebo povznesení Krista v nás. Podle Krumm-Hellera, Dietrich, významný teolog poznamenal: "Pokud toužíte po dosažení spojení nebo sjednocení s božskou podstatou, pak musíte postupovat podle těchto čtyř způsobů.

1.Přijetím Boha (Eucharistie)

2.Milostným sjednocením (sexuální magie)

3.Synovskou láskou (cítit, že jsme Boží děti)

4.Smrtí a vzkříšením

Gnostici žijí těmito čtyřmi cestami.

Prétor (druh mše)

Ve vyšších světech existuje gnostická církev, katedrála duše. V této katedrále jsou prováděny rituály v pátek a v neděli za úsvitu (nebo kdykoli je to nutné), pro dobro lidstva. Mnoho oddaných stoupenců se shromažďuje na prétoru v astrálních tělech. Jsou i tací atleti vědy džin, kteří si na prétor berou své fyzické tělo. A tak, všichni tito oddaní stoupenci mají to štěstí přijmout chléb a víno.

Klíč k provedení vědomé astrální projekce

Klíč k astrální projekci je velmi jednoduchý, vše, co musíte udělat je, že usnete mentálně odříkávajíc mantru FARAON. Tato je rozdělena do tří hlásek: fa, ra, on. Když se stoupenec ocitne mezi přesunem, který existuje mezi bdělostí a spánkem, jde hluboko do svého nitra, vědomého sebe pozorování a později jemně vyskočí z postele, zcela ztotožněn se svým lehkým, fluidním duchem. Astrální tělo každého stoupence se může zúčastnit prétoru. Ti, kteří ještě nevytvořili své Kristické-astrální těla, se velmi trápí, protože se nemohou naučit astrální projekci kvůli tisícům překážek a ani po ohromném množství práce. Ti, kteří v minulých reinkarnacích vytvořili Kristické astrální těla, opouštějí tělo s naprostou lehkostí.

Klíč k umístění fyzického těla do stavu džin

Stoupenec se soustředí na mistra Oguara. Stoupenec by měl usnout recitující tuto modlitbu:

Věřím v Krista, věřím v Oguara, Babaji, Mataji a mistrů džinu. Vezměte mě z postele ve fyzickém těle, vezměte mě do gnostického kostelu s fyzickým tělem ve stavu džin.

Stoupenec by měl opakovat tuto modlitbu tisíc krát. Stoupenec by měl usínat recitující tuto modlitbu. Když se stoupenec cítí více ospale než bděle, když cítí, že jeho tělo je slabé a plné únavy, když se cítí ospale, když už začíná snít, měl by vyjít ven z postele, přičemž se snaží udržet spánek jako lakomec střežící svůj poklad. Veškerá síla je ve spánku. V těchto chvílích jsou v činnosti ohromně mocné síly, které zvyšují vibrační stupeň fyzického těla, zrychlujíc pohyb atomu na úžasnou rychlost. Potom se tělo dostane do stavu džin, pronikaje do hyperprostoru. Pokud student vyskočí se záměrem vznášet se, s překvapením zjistí, že dokáže létat. V tomto stavu je neviditelný fyzickému světu. V tomto stavu se může zúčastnit prétoru.

Když fyzické tělo vstupuje do stavu džin, začne se nafukovat od kotníků směrem ke hlavě.

Přesně řečeno, fyzické tělo se ve skutečnosti nenafukuje, spíše astrální síly do něj plně pronikají, dávajíc mu nafouknutý vzhled.

Hlavní aspekty gnostického rituálu

Když katolický kněz při bohoslužbě předčítá ze Svatého Písma, přičemž přechází z epištoly do evangelia, pro rouhající katolíky to jednoduše znamená, že Herodes posílá Krista zpět k Pilátovi, ale pro gnostické kněze tato pasáž znamená přechod z jednoho světa do druhého, tj. po smrti.

Čtyři roční období

My gnostici víme o rozdílných rutinách, které se dějí během změny ročních období. V astrále existují andělé, kteří se během těchto ročních období střídají v pomáhání lidstvu: Rafael na jaře, Uriel v létě, Michael během podzimu a Gabriel v zimě. Všichni tito andělé se zapojují do rituálů, aby nám pomohli.

Otčenáš

Mezi všemi rituálními modlitbami je nejsilnější Otčenáš (modlitba k Pánu).

Toto je magická modlitba s obrovskou silou.

Představivost, inspirace a intuice jsou tři povinné cesty zasvěcení.

Mistr Huirakoča říká následující:

"Nejprve je nutné vidět duchovní věci (Boha) vnitřně:

1. "Otče náš, jenž jsi na nebesích."

Pak se musíme naučit naslouchat Slovu, tj. Božskému slovu:

2. "Posvěť se jméno tvé," jinými slovy, Božské slovo, úžasné jméno Boha, kreativní slovo.

Nakonec připravíme své duchovní tělo na intuici:

3. "Přijď království tvé," tj. s vyslovováním Slova, manter, k nám přijde vnitřní království svatých mistrů.

"Tato trojice se nachází v prvních třech prosbách Otčenáši.

Sjednocení s Bohem sestává z provádění všech těchto proseb. Zbytek zůstává vyřešen ... "

Krumm-Heller poznamenal, že s těmito třemi prosbami jsme provedli úplnou prosbu a pokud se nám ji jednoho dne podaří zrealizovat, už budeme bohy, a tak už více nemusíme žádat.

Gnostická církev udržuje všechny tajné učení zbožňovaného Spasitele světa. Gnostická církev je náboženství štěstí a krásy. Gnostická církev je panenský kmen, ze kterého vzešly všechny římské sekty, které zbožňují Krista. Gnostická církev je jediná církev, která udržuje v tajnosti učení, které učil Kristus ze svých rtů, do uší učedníků.

Nejsme proti žádnému náboženství. Zveme lidi všech svatých náboženství, kteří zbožňují Pána, aby studovali naše tajné nauky.

Nesmíme zapomínat, že existují rituály světla a temnoty. My vlastníme tajné rituály zbožňovaného Spasitele světa.

Nepodceňujeme a ani neopovrhujeme žádným náboženstvím. Všechna náboženství jsou drahocenné perly navléknuté na zlaté niti božskosti. My pouze opakujeme, že gnóze je oheň, z něhož vzešli všechna náboženství světa. To je vše.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem