slovnik

Kapitola 18

Vědomí, podvědomí, supravědomí, jasnovidné vědomí

To, co nazýváme běžným probuzeným vědomím, je hluboký spánek. Běžný probuzený stav vědomí je spojen s pěti smysly a mozkem. Lidé věří, že jsou probuzení a to je naprostá lež. Denně lidé žijí v nejhlubším spánku.

Supravědomí

Supravědomí je vlastnost nejvnitřnějšího (ducha). Schopnost supravědomí je intuice.

Je nutné, abychom přinutili naše supravědomí, aby pracovalo pro intuici, aby se stalo silným. Pamatujme, že orgán, který není používán se zakrní. Polyvize je intuitivní jasnozřivost. Je to božská vševědoucnost. Toto oko se nachází v epifýze. Zde sídlí lotos s tisíci okvětními lístky. Zde se nachází supravědomí. Epifýza se nachází v horní části mozku. Kdokoliv chce vyvinout supravědomí musí praktikovat vnitřní meditaci. Musíte se soustředit na svou božskou matku, která se nachází v hloubkách vašeho Bytí. Meditujte nad ní. Usínejte při modlení, aby uvedla vaše supravědomí do činnosti. Meditujte denně. Meditace je denní chléb moudrých. Meditací rozvinete supravědomí.

Paměť

Potřebujete paměť, abyste si zapamatovali vnitřní zážitky. Nevypouštějte semeno. Musíte vědět, že v semeni se nacházejí miliony mikroskopických mozkových buněk. Nemůžete je ztratit.

Speciální výživa na rozvinutí síly paměti

Připravte si snídani s kyselým (podle pH) ovocem a mletými mandlemi s medem (včelím medem). Takto poskytnete mozku potřebnou výživu s nezbytnými atomy pro paměť.

Vnitřní zážitky

Ego žije ve vnitřních světech a cestuje na různá místa, dokud fyzické tělo spí. Tam, ve vnitřních světech, jsme vystaveni mnohým zkouškám. Je to v chrámu vnitřních světů, kde se nám dostává zasvěcení. A proto je nutné, abychom si zapamatovali všechno to, co děláme mimo těla. A tak, s instrukcemi, které jsou dány v této knize, bude každá lidská bytost schopná probudit vědomí a zapamatovat si vnitřní zážitky.

Je bolestivé vědět, že existuje mnoho zasvěcenců, kteří pracují ve velkých chrámech bílé lóže, dokud jejich fyzické tělo spí, ale přesto si nic nepamatují, protože jejich paměť je zakrslá.

Zde máte cvičení na rozvinutí paměti. Praktikujte intenzivně. Přinuťte své podvědomí do práce. Probuďte vědomí a uveďte své supravědomí do činnosti.

Jasnozřivost a pseudo-jasnozřivost

Existuje jasnozřivost a pseudo-jasnozřivost. Gnostický student musí jasně rozlišovat mezi těmito dvěma formami mimosmyslového vnímání.

Jasnozřivost je založena na objektivitě. Avšak pseudo-jasnozřivost je založena na subjektivitě.

Chápejte, že objektivitou myslíme duchovní realitu, duchovní svět. Chápejte, že subjektivitou myslíme fyzický svět, svět iluzí, to, co nemá žádnou realitu.

Střední oblast také existuje, je to astrální svět, který může být objektivní nebo subjektivní, vzhledem na stupeň duchovního stupně každé osoby.

Pseudo-jasnozřivost je katalogizována s obrazovým vnímáním, fantazií, uměle vyvolanými halucinacemi, absurdními sny, astrálními vizemi, které se neshodují s konkrétními fakty, čtením svých vlastních projektovaných, podvědomých myšlenek v astrálním světle, nevědomé vytvoření astrálních vizí, které jsou později interpretovány jako autentické skutečnosti, atd.

Stejným způsobem, v oblasti pseudo-jasnozřivosti, najdeme subjektivní mysticismus, falešný mysticismus a pseudo-mystické stavy, které nemají žádné spojení s intenzivním a jasným cítěním. Nejčastěji jsou tyto stavy spojené s příběhy a pseudo-magií, jinými slovy, falešnými náboženskými vlivy, které jsou projektovány nevědomě v astrálním světle. A tak obecně pseudo-jasnozřivost je spojena se vším tím, co je v ortodoxní literatuře spojené se slovem "krása" (pokušení).

Objektivní jasnozřivost

Existují čtyři stavy, které vedou nováčka do nevýslovných výšek objektivní jasnozřivosti:

První: Hluboký spánek

Druhý: Spaní se sny

Třetí: Bdělý stav

Čtvrtý: Turiya nebo stav dokonalého osvícení

Ve skutečnosti je pouze turiya autentický jasnovidec. Je nemožné dosáhnout těchto výšek bez narození se v příčinném světě. Kdokoliv si přeje dosáhnout stavu turiya, musí důkladně studovat polo-nevědomé psychické procesy, které ve skutečnosti představují původ mnoha forem sebeklamu, sebe-pokušení a hypnózy.

1. Gnostik musí nejprve dosáhnout schopnost zadržet chod svých myšlenek, schopnost nemyslet. Opravdu jen ten, kdo dosáhne tuto schopnost, může slyšet hlas ticha.

2.Když gnostický student dokáže nemyslet, musí se naučit soustředit své myšlenky na jednu věc.

3. Třetí krok je správná meditace. Toto přináší do mysli první záblesky nového vědomí.

4. Čtvrtý krok je rozjímání, extáze, samádhi. Toto je stav turiya (dokonalá jasnozřivost)

Objasnění

V gnostickém hnutí existuje pouze pár turiyů. Je nutné udělat toto vyjasnění, protože kromě malých, velmi vzácných výjimek, zde existují pouze pseudo-jasnovidci a subjektivní mystikové.

Ve skutečnosti všechny mystické školy a všechny duchovní hnutí jsou plné pomýlených pseudo-jasnovidců, kteří nadělají více škody než dobra. Oni jsou ti, kteří si dávají titul mistra. Mezi nimi se nacházejí slavné reinkarnace jako Jan Křtitel, které známe více než tucet, Marie Magdaléna atd. Tento typ člověka věří, že zasvěcení je jednoduché jako foukání skla při výrobě lahví. A tak, na základě jejich údajné moci a jejich absurdních vizích, které jsou vytvořeny jejich morbidní mentalitou, předpovídají a exkomunikují druhých podle jejich rozmaru, jak se jim líbí, pomlouvají lidi a nazývají ostatních černými mágy, tvrdíc, že ​​určití lidé jsou padlí apod.

Gnostické hnutí se musí očistit od takového zla a škodlivého moru. A proto jsme začali s vyloučením pana x.

Už neplánujeme více tolerovat nezdravou morbidnost všech těch pomýlených pseudo-jasnovidců a subjektivních mystiků.

My šíříme duchovní, intelektuální kulturu, slušnost, jemnost, logické analýzy, konceptuální syntézu, akademickou kulturu, vyšší matematiku, filozofii, vědu, umění, náboženství atd.

A proto nejsme v žádném případě ochotni pokračovat v akceptování pomluv halucinujících lidí a ani šílenství snílků.

Ve skutečnosti, subjektivní jasnovidec proměňuje svůj snící typ vědomí do bdělého stavu vědomí, aby viděl své vlastní projektované sny. A tak, tyto projektované sny se mění podle nálady snílka. V minulosti jsme byli schopni potvrdit, že když někteří pseudo-jasnovidec souhlasil s našimi myšlenkami a koncepty, tak nás viděl jako anděly nebo bohy, a tak nás velebil a zbožňoval. Avšak když změnil své koncepty, když pseudo-jasnovidec ucítil entuziasmus vůči nějaké nové škole, když si přečetl knihu, která se mu zdála úžasná, když poslouchal přednášejícího, který přišel do města, když se rozhodl změnit organizaci nebo školu, pak nás obvinil, že jsme černí mágové a viděl nás jako démony atd. Toto prokazuje, že tito pseudo-jasnovidci jsou pouze snílci, kteří vidí své vlastní sny, projektované v astrálním světle.

Studenti, kteří opravdu chtějí dosáhnout nevýslovné výšky pravdy a oprávněné jasnozřivosti, se musí mít skutečně na pozoru před těmi, kteří podléhají sebeklamu, a proto se musí podrobit autentické esoterické disciplíně.

Skutečnost

Skutečný a oprávněný jasnovidec, který dosáhl supravědomí, nikdy netvrdí, že je jasnovidec a nemluví všude, že jím je. Když dává rady, dělá to tak, že ostatním neříká, že je to založeno na jeho jasnozřivosti.

Ve všech gnostických svatyních se musí vyvarovat takových lidí, kteří se vychvalují a nazývají se jasnovidci.

Ve všech gnostických svatyních se musí dávat největší pozor, aby se ochránili před velkolepými pseudo-jasnovidci, kteří se od času na čas objeví na scéně, aby pomlouvali a kazily pověst ostatním tvrdíc, že ​​ten a ten je čaroděj, že tamten je černý mág, další zase padlý, apod. Je nezbytné pochopit, že žádný autentický turiya nemá pýchu. Opravdu všichni ti, kteří říkají "Já jsem reinkarnace Máří Magdalény, Jana Křtitele, Napoleona" atd., jsou namyšlení hlupáci, zmateni pseudo-jasnovidci, hloupí blázni.

Před úžasnou a nádhernou majestátností Otce jsme ničím, jen ubohými částicemi prachu, ohavnými bahnitými červy. Co říkám v tomto odstavci není myšleno v alegorickém ani v symbolickém smyslu. Doslova a bez obalu říkám hroznou skutečnost.

Ve skutečnosti je to "já", které tvrdí "Já jsem mistr takový a takový, reinkarnace proroka toho a toho" atd. Jistě zvířecí "já", je satan. Je to "já", ego-ďábel, který se cítí být mistrem, mahátmou, hierofantem, prorokem, atd.

Vědomí, podvědomí a supravědomí

Vědomí, podvědomí a supravědomí jsou shrnuty do jedné věci: lidského vědomí. A proto musíme probudit vědomí. Kdokoliv probudí vědomí se stane supravědomým, dosáhne výšek supravědomí. Takový jedinec se stane osvícením jasnovidcem, turiyou. Je nezbytné přeměnit podvědomí na vědomí a úplně probudit vědomí.

Je nutné, pro úplnost vědomí, abychom se zcela probudili. Pouze osoba, která má úplnost vědomí probuzenou, je skutečný jasnovidec, osvícenec, turiya.

Takzvané podvědomí, nevědomí atd., jsou pouze různé formy, nebo zóny spícího vědomí. Je nutné, abychom probudili vědomí, abychom se stali osvícencem, jasnovidcem, supravědomým jedincem.

Šest základních dimenzí

Za těmito třemi známými dimenzemi - délka, šířka a výška - existuje čtvrtá dimenze, tato dimenze je čas. Za časem máme pátou dimenzi, tato dimenze je věčnost. Ba co víc, my tvrdíme, že za věčností existuje šestá dimenze, tato dimenze je za věčností a časem. Právě v této šesté hlavní dimenzi začíná úplné osvobození. A proto pouze ta osoba, která se probudí ve všech šesti hlavních dimenzích vesmíru, je skutečný jasnovidec, turiya, oprávněný osvícenec.

strom_zivota_dimenze

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem