slovnik

Kapitola 26

Totemismus

Ignoranti dialektického materialismu kritizují Totemismus. Smějí se na tom, aniž by tomu vůbec rozuměli. My gnostici chápeme vznešenost totemizmu a víme, že toto učení leží na základních principech okultismu.

Totemisti znají zákon reinkarnace a zákony, které řídí evoluci všech živých bytostí do hloubky. Vědí, že karma je zákon příčiny a následku. Chápou, že všechny živé bytosti jsou podmíněny karmě.

Velcí zasvěcenci totemizmu prozkoumali (svými jasnozřivé silami) vnitřní život celého stvoření a na těchto vědeckých objevech založili principy svého učení. Tyto principy jsou zcela neznámé pro materialistických ignorantů.

Totemisti vědí z vědeckého hlediska, že každý minerální atom je fyzické tělo inteligentního elementálu. Totemisti vědí, že tento minerální atom se vyvíjí, dokud se nestane duší rostliny. Duše rostlin jsou rostlinné elementály, které Paracelsus ví, jak použít pro léčebné účely. Za pomoci rostlin dokážeme přivolat bouře a zemětřesení. Za pomoci rostlin dokážeme vyléčit nemocné lidi na dálku. Rostlinné elementály jsou všemocné, protože rozvinuli svou kundaliní, protože nikdy nesmilní.

Totemisti vědí, že tyto elementály se později skrze evoluci stanou zvířecími elementály.

Velcí mágové vědí o zvířecí elementální magii. A tak často s těmito zvířecími elementály, konají hotové zázraky.

Totemisti vědí, že po dosažení požadovaného evolučního vývoje se tito zvířecí elementálové stanou lidskými bytostmi. Každý patřičně vyvinutí zvířecí elementál se reinkarnuje do lidského těla.

Totemistickí kněží moudře poznamenali, že pokud lidská bytost dělá zlo, tak se může navrátit do původního stavu, a tak se stát znovu zvířetem. Toto je pravda.

Každá perverzní lidská bytost se opět vrací do zvířecího stavu. Často se může reinkarnovat jako zvíře, avšak k této přeměně na zvíře dojde pouze na astrální úrovni. A proto, toto tvrzení totemistov je pravdivé. Je také velmi pravdivé, že perverzní lidé se opravdu mohou reinkarnovat do těl divokých zvířat.

Existují případy, kdy nejčistší duše světců se reinkarnovali do určitých druhů zvířat. Toto je kvůli tomu, aby pomohly některým druhům vyvinout se a pozvednout je do vyššího stupně vědomí. A proto, principy totemistov jsou správné.

Totemisti znají zákon karmy do hloubky a vědí, že osud každého člověka je výsledek jeho karmy z minulého života.

Kmeny, kde bydleli totemisti, si tradičně uctívali určitou rostlinu, nebo minerálního elementála, kterého znali přes přímou zkušenost. Obvykle tento elementál poskytoval domorodému kmenu spoustu služeb. Když je totemem strom, tak do jeho kůry vyřežou lidskou postavu. Nyní máme vysvětlení všech těch mýtů a divných bajek, které hovoří o podivných bytostech, polo-člověk, polo-zvířatech, jako kentauři, minotauři, sfingy, atd. Tyto podivné obrazy totemizmu jsou skutečným pokladem obsahujícím drahokamy moudrosti, které jsou zcela neznámé materialistickým ignorantům. Tito materialističtí ignoranti vědí pouze jako se smát. Victor Hugo řekl: "Ten, kdo se směje na tom co nezná, je ignorant, který kráčí po cestě pitomosti."

V totemizme je zakázáno zabít zvíře, které je považováno za totem. Toto zvíře bylo vybráno ze svých druhů, protože má v sobě určité tajné charakteristiky, které může rozeznat pouze jasnovidec. Moudrý totemistickí kněží uctívají zvířecího nebo rostlinného elementála, který slouží jako nástroj pro božskost. Toto stvoření je moc vážené a jeho smrt je možná pouze velmi posvátnou liturgií a několika dny běžného naříkání. Civilizovaní neznalí lidé tomuto nerozumí, protože se oddělili od přírody. Avšak totemistickí kněží tomu rozumí.

Poklady totemizmu najdeme ve všech náboženských kultech. V hinduismu uctívají bílou krávu, Chaldejci pokorného beránka, Egypťané vola, Arabové velblouda, Inkové lamu, Mexičané psa a kolibříka, původní gnostici uctívali beránka, rybu a bílou holubici jako symbol Ducha svatého.

Beránek boží, symbol Krista

Beránek boží, symbol Krista

Určité rostlinné nebo zvířecí elementály, bývaly vždy uctívané. Musíme pochopit, že tyto elementální stvoření jsou všudypřítomné, protože neopustily Eden.

Velcí rostlinní elementálové jsou skuteční andělé, kteří pracují pro celé lidstvo v éterické sféře magnetických polí.

Rostlinní elementálové se reprodukují sexuální magií. Existuje mezi nimi posvátné páření, při kterém semínko přejde do lůna bez nutnosti ejakulace semene. Každé zvíře je tělo elementála. Každá rostlina je fyzické tělo elementála. Tito elementálové jsou posvátní a vykonávají zázraky v Edenu. Nejmocnější elementálové jsou uctíváni tím, že se v jejich podobě vyřízne totem.

Když se lidská bytost naučí, jak se rozmnožovat bez vypuštění semene, tehdy vstoupí do Edenu. Tam pozná elementální bytosti totemistov. Tyto bytosti jsou neposkvrněné.

Zvířecí elementálové jsou samy o sobě nevinní. Někteří sice hloupě mrhají semenem, avšak z tohoto je nemůžeme vinit, protože jejich božská jiskra je stále nevinná. Tato jiskra se do nich ještě nevtělila. Jedná se tedy o tvora, který nemá o sobě vědomí, tj. neuvědomuje si své Bytí, které ještě nepřevzalo kontrolu nad svými vozidly/těly. Takové tělo si i přesto stále uchovává své ohne. To, co se znovu vtěluje do zvířecího těla, je pouze stín této jiskry, její ego (protoplazmatická těla) zatím pouze v potenciálním stavu.

Rostlinní elementálové jsou čistší, krásnější. Reprodukují se jako bohové. Mezi nimi existuje dokonalé manželství.

Dokonalé manželství najdeme také v minerální říši. Milují se navzájem a reprodukují, mají děti, mají svůj vlastní jazyk a zvyky. Neplýtvájí semennou tekutinou, jsou kompletní. Jsou dokonalejší než zvířecí elementálové, protože na rozdíl od nich, nikdy neplýtvají semennou tekutinou.

V Edenu, elementálové žijí šťastně. Každý, kdo následuje cestu dokonalého manželství, vstoupí do Edenu. Ve skutečnosti, každý, kdo zcela rozvinul posvátný oheň, vstoupí do Edenu.

Úplné rozvinutí kundaliní nám dovoluje navštívit Eden s éterickým tělem. Eden je éterická rovina, oblast intenzivní modré barvy, kde vládne pouze štěstí. Ti, kteří se naučili milovat, žijí v Edenu.

Totemoví bohové

Bohové prostě existují a křesťanství je uctívá pod různými jmény jako andělé, archandělé, serafové, síly, trůny, atd.

Nevzdělaní materialisté věří, že lidská bytost vytvořila bohy ohně, vzduchu, vody a země ze strachu. Tento koncept učených ignorantů materialismu je zcela nepravdivý. Brzy se objeví speciální čočky, přes které bude možné vidět auru, astrální tělo, astrální svět, odloučené ega od těla a bohů astrálního světa. Poté, všechny hloupé tvrzení učených ignorantů budou přeměněny na prach. Lidská bytost bude znovu mít v úctě nevýslovných bohů. Tito bohové existovali ještě předtím než se objevil svět.

Elementálové

Paracelsus řekl, že musíme zapřáhnout elementálů přírody do kočáru vědy, abychom byli schopni létat vzduchem, jezdit na orlovi, chodit po vodě a cestovat na nejvzdálenější místa Země za pár okamžiků.

Existují elementálové, kteří nám mohou pomoci astrální cestovat. Jedním z nich je elementál stromu Datura Arborea, který je v mnoha zemích známý jako borrachero, andělská trouba nebo květ noci. Tento elementál může vzít libovolnou lidskou bytost ven z těla do astrálního světa. Pro gnostického studenta stačí mít jeden takový strom doma. Je nutné si získat přízeň elementála tohoto stromu. Během noci se student soustředí na elementála tohoto stromu, přičemž bude vokalizovat hlásku "KAM" mnoho krát, dokud neusne, prosíci elementála tohoto stromu, aby ho vzal ven z fyzického těla a přesunul do kterékoli části nekonečného kosmu. Tento rostlinný elementál pomůže těm, kteří vědí jak prosit s vírou a láskou.

V Peru tento strom Datura Arborea znají jako Floripondio a v Bolívaru v Kolumbii pod názvem Higanton. Mnozí lidé mají s těmito praktikami okamžitý úspěch, protože jsou hypersenzitivní, ale na druhé straně, máme také lidi, kteří nejsou hypersenzitivní. Tito lidé musí hodně trénovat, aby dosáhli vítězství.

andělská trouba/trumpeta

Datura arborea, andělská trouba/trumpeta

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem