slovnik

Kapitola 27

Posvátné uctívání falu

Každé náboženství má sexuální původ. V Africe a Asii je uctívání lingam-jóni a vnějších genitálií běžné. Posvátný buddhismus je sexuální. Ve zen buddhismu se také učí sexuální magie. Buddha učil sexuální magii v tajnosti. Ve světě existuje mnoho falických božstev. Šiva, Agni, a Šakti jsou falická božstva v Indii.

Šiva

Šiva

Legba v Africe, Venuše, Bakchus, Priapus a Dionýsos v Řecku a Římě byly falická božstva.

Faličtí Bohové a posvátné lesy židů byli zasvěceny sexuálnímu kultu. Někdy však kněží těchto falických kultů podlehli pokušení (sexu) a selhali, což nakonec vedlo k divokým bakchantským orgiím. Hérodotos cituje následující: "Všechny ženy v Babylonu se museli prostituovat s kněžími v chrámech Milétu."

Mezitím, v Řecku a Římě, v chrámech Vesty, Venuše, Afrodity, Eset atd., kněžky si věrně plnily své svaté sexuální kněžské povinnosti. V Kappadokii, Antiochii, Pamploně, na Kypru, a Bylosu, se konaly velké průvody, při kterých kněžky s nekonečnou úctou a mystickým velebením nesli velký falus, který měl reprezentovat Boha, nebo rozmnožovací symbol života a osiva.

 

Dionýsovský průvod s falem

Dionýsovský průvod s falem

Bible obsahuje rovněž mnoho narážek na falický kult. Slib z doby patriarchy Abraháma skládali Židé položením ruky pod stehno, což znamená, na posvátný pohlavní úd.

Poznámka editora: V českém a slovenském překladu bibli stojí: Vlož nyní ruku svou pod bedro mé - Genesis 24: 2 - No v původním překladu bibli stojí stehno a ne bedro. Celá fráze je vlastně eufemismem pro položením ruky na pohlavní úd.

Svátek stánků (zmiňovaný v Janovem evangeliu 7: 2) byly orgie podobné slavným Saturnáliím Římanů. Obřad obřízky je úplně falický.

Historie všech náboženství je plná symbolů a falických amuletů, jakými jsou například hebrejská micva, křesťanské stavění májů, atd. V dávných dobách se hluboko uctívali posvátné kameny, které měly falické podoby. Některé z těchto kamenů se podobaly mužskému pohlavnímu orgánu, jiné zase ženskému. Pazourkové křesací kameny a křemeny byly považovány za posvátné kameny, protože se jimi dal vytvořit oheň. Oheň, který se esotericky rozvíjel v páteři pohanských kněží jako božské privilegium.

V křesťanství najdeme mnoho zmínek o uctívání falu. Obřízka Ježíše, svátek Tří králů (Zjevení Páně), Slavnost nejsvětějšího Kristova těla a krve atd., jsou falické svátky probrané od svatých pohanských náboženství.

Holubice, symbol Ducha svatého a smyslná Venuše/Afrodita, jsou vždy představovány jako falické nástroje používané Duchem svatým k oplodnění Panny Marie. Samotné slovo "sacrosanct" (svatosvatý) je odvozeno z latinského slova sacrosanctus, od sacro - posvátným obřadem (šestý pád od sacrum - křížová kost) a sanctus (svatý, posvátný) a tudíž jeho původ je falický.

Falický kult je náramně božský. Falický kult je transcendentální vědecký a hluboce filozofický. V nadcházející éře Vodnáře vědci v laboratořích objeví energetické a mystické principy falu a dělohy.

Planeta Uran řídí pohlavní žlázy ve kterých se ukrývají obrovské síly, které věda objeví v nové éře. Pak vědci otevřeně uznají vědeckou hodnotu falických kultů.

V semínku/semeni se ukrývá celý potenciál univerzálního života. Materialistická věda současné doby neví nic jiného, ​​než ironicky kritizovat to, o čem nemá ani ponětí.

Na kameny dlážděných nádvořích aztéckých chrámů, se muži a ženy sexuálně sjednocovali za účelem probuzení kundaliní. Páry zůstávaly v chrámech celé měsíce a roky, přičemž se navzájem milovali a mazlili a praktikovali sexuální magii bez rozlití semene. Avšak ti, kteří dosáhli ejakulace semene byli odsouzeni k smrti. Jejich hlavy byly sťati sekerou. Takto zaplatili za svoji svatokrádež.

Nahé tance a sexuální magie byly naprostým základem Eleusinských mystérií. Uctívání falu je základem hlubokého uvědomění si svého Bytí.

Všechny hlavní zednářské nástroje slouží k práci s kamenem. Každý zednářský mistr musí otesávat svůj filozofický kámen. Tímto kamenem je sex. Chrám věčného Otce musíme vybudovat na živém kameni. (První Petrov list: 2: 1-10)

Sex a had

Jistý zasvěcenec, jehož jméno neuvádím, píše:

"Úplným ovládnutím hadí síly může člověk docílit téměř všeho. Dokáže pohnout horami či kráčet po vodě, levitovat nebo se může nechat pohřbít do země v zapečetěné schránce, z níž vyjde živý ve kteroukoliv stanovenou dobu.

Pradávným kněžím bylo známo, že auru lze za určitých podmínek vidět a také to, že se kundaliní může probudit prostřednictvím sexu.

Hadí síla je dole stočená jako ohromné silné pero od hodin. I ona může způsobit stejnou škodu jako pero, když se náhle uvolní (u těch, kteří se dopustí zločinu vypuštění semene).

Tato zvláštní síla je umístěna ve spodní části páteře, v místě, které leží blízko rozmnožovacích orgánů. Lidé z Dálného východu si to uvědomují, někteří hinduisté používají sex při náboženských obřadech. K dosažení specifických účinků používají odlišné formy sexuálního projevu (sexuální magii) a jiné sexuální polohy, jimiž těchto výsledků skutečně dosahují. Před mnoha a mnoha staletími naši předkové sex uctívali. Vyznávali falus. V chrámech se odehrávaly určité obřady, které kundaliní probouzely, poskytujíce tak člověku jasnovidnost, telepatii a mnoho ostatních esoterických schopností.

Sex, který se v lásce správně a určitým způsobem provozuje, může člověku zvýšit vibrace. Může vyvolat to, co lidé z Dálného východu nazývají otevírání lotosových květů (otevírání čaker), a obejmout duchovní svět. Je schopen vyvolat vzedmutí kundaliní, která probudí určitá centra. Sexu a kundaliní by se však nikdy nemělo zneužívat. Jedno by mělo doplňovat a vyvažovat druhé. Náboženství, která tvrdí, že mezi manžely by neměl být žádný sex, se tragicky mýlí.

Takže náboženství, která hlásají, že člověk by neměl mít žádné sexuální zkušeností, se pokoušejí potlačit vývoj jednotlivců i celé rasy.

 

Funguje to následujícím způsobem: v magnetismu se získá silný magnet uspořádáním molekul látky do jednoho směru. Na příklad v kousku železa jsou normálně všechny molekuly různě nasměrovány jako nedisciplinovaný dav. Jsou náhodně uspořádány, ale když se zapůsobí určitou silou (v případě železa silou magnetizující), všechny molekuly se obrátí stejným směrem, takže člověk získá velikou magnetickou sílu, bez níž by nebylo žádné rádio nebo elektřina, bez níž by nebyly silnice ani železniční či letecká doprava.

Když se v člověku kundaliní probudí, když hadí oheň oživne, všechny molekuly se v těle nastaví jedním směrem, protože je kundaliní při probuzení do tohoto směru přetáhne. Lidské tělo pak začne pulzovat životem a zdravím, stane se mocným ve vědění a dokáže vidět všechno.

Jsou různé způsoby, jak kundaliní probudit úplně (Kama Kalpa obsahuje všechny tyto polohy), ale pro nesmírnou sílu a vyniknutí nad ostatními, které by takové probuzení přivodilo, by se to s výjimkou těch dostatečně duchovně vyspělých nemělo provádět, protože této síly se dá i zneužít ke zlu. Kundaliní se u manželského páru dá probudit částečně (i úplně) a navodit oživení některých center. Ve skutečné extázi důvěrného styku se molekuly těla nastaví tak, že mnoho z nich ční jedním směrem, čímž lidé získají velikou dynamickou sílu.

Až všechen falešný stud a nepravé učení o sexu pominou, pak člověk opět povstane jako veliká bytost a znovu bude schopen zaujmout své místo poutníka ke hvězdám."

Falický kult je tak starý jako svět. Sex musí pomoci kundaliní a kundaliní musí pomoci sexu. Ani sex ani kundaliní nesmí být zneužity. Sexuální magie musí být vykonávána pouze jednou za den.

"Muž a žena nejsou pouhou hmotou z protoplazmy, masem přilepeným ke kostře. Člověk je, anebo může být, cosi mnohem většího. Zde, na Zemi, jsme pouhými loutkami našeho nadvědomí, které se přechodně zdržuje v astrálu a získává zkušenosti prostřednictvím hmotného těla, které je loutkou, nástrojem astrálu.

Fyziologové spolu s ostatními lidské tělo rozpitvali a všechno zredukovali na hmotu z masa a kostí. Mohou diskutovat o té či oné kosti, přít se o různých orgánech, ale to všechno jsou jenom záležitosti hmoty. Neobjevili, a ani se o to nepokusili, tajnější, neuchopitelné skutečnosti, takové, které Indové, Číňané a Tibeťané znali už řadu staletí před Kristem.

Páteř je opravdu velice důležitá struktura. Ukrývá v sobě míchu, bez níž by člověk byl ochrnutý a lidsky neužitečný. Ale páteř má význam mnohem větší. Přímo středem páteřního nervu, míchy, probíhá kanál, který se táhne až do jiné dimenze (čtvrté, páté, šesté atd.). Tímto kanálem, jestliže se probudí, může stoupat síla, známá jako kundaliní. Ve spodku páteře je to, co lidé na Dálném východě nazývají hadí oheň. Je to sídlo života samého. U průměrného západního člověka je tato ohromná síla nevyužitá, dřímající a nečinností téměř ochrnutá. Vypadá skutečně jako had stočený ve spodku páteře, který má nesmírnou sílu, který však z různých důvodů (díky ohavnému smilnění) nemůže prozatím uniknout za svoje hranice. Toto mýtické zpodobnění hada je známé jako kundaliní a u probuzených lidí z Dálného východu se může hadí síla v kanálu páteřního nervu zdvihnout, stoupat přímo vzhůru do mozku a dál až do astrálu. Když stoupá, její mocná síla zaktivizuje každou čakru čili energetické centrum, jako pupek, hrdlo a různé jiné oblasti. Probudí-li se tato centra, člověk se stává vitálním, silným a dominantním."

Uctívání falu, probuzení kundaliní, sexuální magie, nejsou vůbec nebezpečné, když se provádějí s četností a s láskou.

Sexuální magie by měla být praktikována jen mezi mužem a ženou. Ti lidé, kteří ji zneužívají a praktikují ji s jinými partnery mimo domov nevyhnutelně selžou.

Infrasexuální školy

Ve světě existuje mnoho infrasexuálnych škol, které smrtelně nenávidí falický kult a sexuální magii. Milovníci moudrosti se musí vyvarovat těchto škol, pokud se také nechtějí stát infrasexuálama.

Je nutné si uvědomit, že infrasexualita nesnáší normální sex a suprasex. Ve všech dobách se našli infrasexuálové, kteří se rouhali proti Třetímu Logu tím, že sex považovali za tabu, hřích, důvod pro stud a utajování, atd. Infrasexuální lidé mají školy, kde učí lidi nenávidět sex. Infrasexuální lidé se cítí být mahátmou, hierofantem, apod.

Milovníci moudrosti se často nechají zmást infrasexuálnymi lidmi. Tito infrasexuálové zajímají takové mystické, zbožné a nepopsatelné postoje podobné poustevníkům, že pokud člověk nemá určitou míru pochopení, tak může být velmi snadno sveden na cestu infrasexuality.

Zasvěcení a had

Bez falického kultu a bez sexuální magie je nemožné získat Zasvěcení velkých záhad.

Mnoho svobodných studentů, kteří jsou cudní získá Zasvěcování malých záhad v jejich superlativním a transcendentálním vědomi. No Zasvěcení velkých záhad nelze dosáhnout bez sexuální magie a kundaliní.

Malé záhady nejsou ničím jiným než zkušebním obdobím: řetěz, kterou musíme přetrhnout, školka esoterických studií, slabikář. Falický kult je jediný způsob, který dokáže dovést člověka k intimnímu uvědomění si Bytí.

had kundaliní je živen sexuální energií.

Tento artefakt z Peru, ukazuje, že had kundaliní je živen sexuální energií.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem