slovnik

Kapitola 31

Eskymáci ze severu

Některé tradice tvrdí, že Eskymáci z Grónska a Aljašky mají svůj původ ve vzdáleném ostrově Thule. Říká se, že Eskymáci jsou smíchání s vetřelci z Polynésie, Tunguska a Dene.

Velký gnostický rozekruciánsky mistr Arnold Krumm-Heller mluví vznešeně o vzdáleném Thule, posvátném ostrově. Don Mario Rosso de Luna říká, že tento ostrov stále existuje, avšak nachází se v džin stavu. Víme, že na tomto ostrově existovala první hlavní rasa.

Polární hlavní rasa byla vyvinuta uvnitř zcela odlišného prostředí od současného. V té době, která se datuje více než tři sta milion let dozadu, planeta byla opravdu částečně éterická a částečně fyzická. Vypadala jako zakřivený modrý oceán, jako obloha v noci.

V těch dobách, lidská bytost mohla vznášet v atmosféře. Lidská těla byla androgynní a éterická. Tato těla byly elastická a jemná. Tito lidé si mohli měnit formu svých těl, jak se jim zalíbilo. Od gigantických těl (deset až dvacet metrů vysokých) až po trpasličí výšku, nebo se mohly zmenšit na velikost dnešního lidského těla.

Nemůžeme říci, že tito lidé byli hermafrodičtí. Tato první hlavní rasa byla androgynní. Sexuální energie tehdy fungovala rozdílně a proto k rozmnožování docházelo pomocí dělení. V určeném momentě, původní organismus se rozdělil na dvě poloviny. Toto je podobné dělení buněk. Vždy když došlo k tomuto aktu, nastala modlitba a hluboké velebení božskosti.

I když se to může zdát úžasné, první hlavní rasa dosáhla velmi vysokou úroveň civilizace. Domy, paláce, města a velkolepé chrámy byly postaveny ohebným a éterickým materiálem této původní Země. Přirozeně že materialističtí ignoranti současnosti se budou smát na našich tvrzeních, protože nikdy nenašli pozůstatky takové civilizace. Je nemožné najít pozůstatky takové starověké civilizace, protože Země byla tehdy éterická, tj. vytvořená z predhmoty. Pouze v paměti přírody mohou velcí jasnovidci najít vše o žijící historii první hlavní rasy.

Toto byla protoplazmatická hlavní rasa. Toto byla oprávněna protoplasma lidské rasy. Velcí jasnovidci se mohou otevřeně smát na teoretické protoplasmě následovatelů Darwina a Haeckela.

Fosilní pozůstatky lidských bytostí nalezené v suterénních jeskyních Země nemají nic společného s protoplazmatickou hlavní rasou. Ty ostatky patří zdegenerovaným kmenem, potomkem potopené Atlantidy.

Náboženství, věda a filosofie byly zcela sjednoceny v kultuře polární hlavní rasy. Obyvatelé vzdáleného Thule, byli bódhisattvové mistrů z jiných mahá-manvantár.

Adam a Eva byli jednou bytostí. V současnosti, Adam a Eva jsou odděleni a trpí. Proto hledají jeden druhého s neukojitelná žízní sjednotit se. Pouze během sexuálního aktu je muž a žena jednou bytostí. V těch momentech sexuální smyslnosti má muž a žena ohromnou radost z bytí jedné bytosti.

Kosmické rituály té doby jsou velmi zajímavé. Trénovaní jasnovidci mohou v jejich chrámech objevit čisté okultní zednářství. Nicméně, ty rituály se tak lišily od dnešních rituálů, že by bylo nemožné pro moderního zednář připustit, že tyto rituály byly zednářské.

Světlo chrámu nepřicházelo z klasických světel, ale bylo všude kolem. Na trůnech se střídalo mnoho hodnostářů. Někdy první hodnostář obsadil trůn, pak ho náhle opustil, aby ho vyměnil za trůn druhého hodnostáře. Vysocí hodnostáři se vznášely, aby si mezi sebou mohly vyměňovat trůny. Na svých rouchách měli kombinace černé a bílé barvy, které reprezentovaly boj mezi duchem a hmotou. Konstrukce chrámu byla dokonalá. Symboly a nástroje práce byly použity opačně, aby reprezentovaly drama projektovanou během staletí, tj. sestup ducha do hmoty. A tak s úžasem můžeme rozjímat nad obrácenými žezly, kalichy, apod. - Vše obrácené. V té době život sestupoval směrem k hmotě a proto bylo nutné dát tomu symbolické vyjádření.

Jejich posvátné průvody byly grandiózní. Díky těmto posvátným doprovodem se dali velké mystéria a velký sestup ducha do hmoty pochopit. Tento sestup byl očekávaná velkolepá událost, která se měla naplnit během nadcházejících staletí. Tato velkolepá událost byla očekávána s velkou touhou, stejně jako se v dnešní době očekává návrat lidské bytosti do vyšších světů.

Jazyk protoplazmatický hlavní rasy byl zlatým slovem, univerzální jazyk, jehož kombinace zvuků tvořily kosmické jevy různých druhů. Ti, kteří následují cestu dokonalého manželství, objeví tento původní jazyk ve svém nitru. Když posvátný oheň dosáhne úrovně krku, tehdy začneme mluvit ve velmi čistém stoupajícím božském jazyce, který jako řeka ze zlata jemně proudí podél husté džungle Slunce. Kosmické zákony přírody byly učené bohem jejich vlastními vnitřními otci; zpíváním v tomto jazyce.

Písma první hlavní rasy byly napsány runama. Kladívko zednářů pochází ze šípu egyptského boha Ra, a toto je runa.

V té epoše, rituály polárního chrámu byly všechny runické. Pohyby představitelů byly runické. Toto je božské písmo. Nezapomeňme, že svastika je runa. Hebrejské písmena jsou modifikace runických písmen.

Kolébka okultní moudrosti nebyla v Asii jako mnozí věří. Pravá kolébka okultní moudrosti byla na posvátném ostrově, vzdáleném Thule, o kterém Huirakoča vyprávěl tolik nádherných věcí.

V době protoplazmatické hlavní rasy se tento posvátný ostrov nenacházel na severu. V té době byl tento ostrov kontinentem, jehož přesná pozice byla na rovníku. Mnohem později se díky otáčení zemské osy, tento ostrov dostal na sever. Otáčení zemské osy již bylo prokázáno moderní vědou. V současnosti se póly rozbíhají směrem k rovníku.

Současní Eskymáci, i když smísení s jinými rasami, nejsou potomky první hlavní rasy. Spíše to jsou zdegenerovaní Atlanťané, kteří přesto uchovávají některé velmi zajímavé tradice. Tito lidé mají rodinné pouto, které je mezi sebou sjednocuje. Každý patriarcha používá speciální amulet, sestávající z určitého symbolu, totemového znaku, nebo jména druhu posvátného zvířete, který pak předává svým potomkům.

Mnoho myslitelů se může domnívat, že Eskymácká rasa by mohla mít svůj původ u původních seveřanů první epochy, protože žijí blízko severního pólu.

Je zajímavé vědět, že mezi starověkými Eskymáky neexistovala žádná speciální autorita, žádný indiánský náčelník nebo král. Byli řízení radou starších. Mladí muži si vzali ženy z jiných rodů v dokonalém manželství, avšak amulet sloužil jako významný znak pro vyhnutí se manželství mezi příbuznými. V jisté době mezi nimi existovalo polyandrie. Zabili každé děvčátko, které bylo narozené dříve než se narodil chlapec. Naštěstí od tohoto barbarského zvyku už upustili.

Eskymáci

Ve své knize s názvem Historie manželství, R. Westermarch říká, že Eskymáci půjčují nebo zaměňují své ženy jiným mužům. Toto je opravdu cizoložný zvyk, hrozný zvyk, neslučitelný s doktrínou, kterou učil zbožňovaný Spasitel Ježíš Kristus. Nicméně, každé pravidlo má svou výjimku a nemůžeme tedy věřit, že všichni Eskymáci mají stejný barbarský zvyk. V zahradě Pána je kousek ze všeho.

Pro Eskymáky je zvykem zabalit pozůstalých do kůží a pohřbít je pod mohylou obklopenou plotem. Na Aleutských ostrovech byli svázáni lany a pohřbeni v štěrbinách útesů.

Eskymáci znají zákon věčného návratu. Vědí, že ego se vrací do nového lůna. Fetiše nebo maličké panenky Eskymáků symbolizují esenci. Věří, že esence je malá a drobná, avšak jejich kněží jsou si velmi vědomi skutečnosti, že pomocí esence vytvoříme duši.

Těhotenství, narození dítěte, puberta a smrt jsou oslavované speciálními esoterickými praktikami.

Eskymáci uctívají ženský princip Boha. Milují svou vznešenou Sednu, která žije v hloubkách oceánu a posílá mořské zvířata pro jejich výživu.

Přirozeně, učení ignoranti, kteří nevědí nic o okultní vědě, se smějí na božském náboženství Eskymáků.

Nejlepší chvalozpěvy a rituály Eskymáků jsou určeny pro božskou matku. Symbolické cesty šamana (kněze) za hledáním starověké Sedny (aby ji utěšil, když se zlobí) a průvody, které komunita provádí, aby ji smířili, nám připomínají symbolické cesty zednářských stoupenců kolem lóže. Cesty jsou externí symboly povznesení stoupencova vědomí přes vyšší světy. Pět okultních zednářských symbolických cest je úzce spojených s pěti zasvěceními hlavních mystérií. Když bezbožní ignoranti vidí tyto cesty Eskymáků, nedělají nic jiného jen se smějí na tom, co neznají. Smějí se jako idioti, smějí se na tom, co neznají.

Eskymáci vědí s naprostou přesností (jako pravý zasvěcenec, který probudil svůj šestý smysl) že džinové, skřítci, gnómové, obři, salamandry ohně, nymfy, atd. existují. Naštěstí poté, co oficiální věda akceptovala hypnotizmus a pokřtila ho jménem hypnologie, musí akceptovat jasnovidnost jako logický důsledek. Pouze tímto způsobem je možné vysvětlit, jak je možné, že subjekt v hypnotickém stavu dokáže vidět přes zeď, nebo nás informovat o událostech, které se dějí tisíce kilometrů od něj.

Co věda dnes zamítne, zítra přijme. Dnes ti, kteří se smějí Paracelsovi a Eskymákům kvůli elementálům, gnómům, skřítkům, salamandrům, džinům, nymfám, vílám, atd., se budou muset smát na sobě a stydět se, když tyto tvory budou znovuobjevené vědou. Kdo by před pěti lety věřil v blavora (druh slepýše)? Nyní, v roce 1961, významný vědec, jeden z těch, který se dříve považoval za nedůvěřivého, objevil tohoto slavného blavora. Tato beznohý ještěr má schopnost odpojit svůj ocas v čase nebezpečí, který mu později snadno doroste zpět. Když se blavor ocitne v nebezpečí, napaden nějakým zvířetem, tak se stočí, ztuhne, a hodí se po zvířeti. Pak okamžitě odpojí svůj ocas a jeho hlava okamžitě unikne. Zvíře je zaneprázdněno blavorovým ocasem, zatímco blavorova hlava se zachrání. Později mu z hlavy naroste nový ocas. A takto je to se vším; příroda skrývá mnoho úžasů. A proto je nutné se naučit a respektovat všechna náboženství, protože nejsou ničím jiným, pouze formami jednoho univerzálního náboženství. Ohromné ​​pravdy a kosmické vědy se nacházejí v každém náboženství, které však učení ignoranti tohoto barbarského věku vůbec neznají.

Všichni ti, kteří chtějí dosáhnout hlubokou realizaci Bytí, musí pracovat v laboratoři se sírou (oheň), azotem (vzduch), lidskou bytostí (voda) a býkem (zem) Tyto čtyři elementy tvoří kříž. Alchymista, který následuje cestu dokonalého manželství, musí transmutovat olovo na zlato uvnitř hlubokých jeskyní obrovského pohoří (páteř).

V tomto obrovském pohoří žijí trpaslíci, ochránci všech pokladů Země, velký alchymisté, kteří transmutují olovo na zlato.

Trpaslíci pracují se salamandry ohně, s vílami vzduchu a se smyslnými nymfami čistých vod života. Žhavé salamandry oplodňují bouřlivé nymfy a šťastné a hravé víly stimulují oheň laboratorní pece (čakra nazývaná církev Efezu), aby se voda (semeno) mohla vypařit ze své nádoby (sexuálních orgánů). Semenné páry stoupají komínem do palírny (mozku). Tam trpaslíci provedou velkou destilaci, dokonale transmutujíc zbývající olovo na zlato.

Je nutné proměnit olovo osobnosti na čisté zlato ducha. Pouze tímto způsobem můžeme znovu mluvit velmi čistým božským jazykem. Naším mottem je thelema (síla vůle).

Musíme projít přes pět velkých zasvěcení ohně, která jsou symbolizovaná třemi stupni okultního zednářství. Musíme se vrátit, jít zpět k božské moudrosti vzdáleného Thule. Mnoho bylo řečeného o vzdáleném Thule, zemi bohů. Je to místo, kde žijí předkové Eskymáků a Aztéků. Také tam žije i Quetzalcoatl, který z Thule přišel a do Thule se i vrátil.

Císař Montecuzma poslal skupinu velvyslanecký mágů do mysteriózního Thule. Šli tam v džin stavu, tj. cestovali čtvrtou dimenzí. Vzdálený Thule je posvátná země, posvátný ostrov, první kontinent, který existoval a poslední, který bude existovat. Tento kontinent se nachází na polární čepičce severu ve čtvrté dimenzi. Aztécký mágové posláni Monteczumem tam přišli v džin stavu, přinášejíc dárky pro předky Aztéků. Při jejich návratu přinesly zprávu pro Monteczumu a Aztéků, kterou bychom mohli shrnout takto: "Pokud nezastavíte vaše vášně, krutosti a hříchy, budete potrestáni. Bílí muži přijdou z moře, dobydou vás a zničí. "Všechno toto bylo naplněno s příchodem Španělů v Mexiku.

Téma o čtvrté dimenzi a posvátné zemi ve čtvrté dimenzi na severním pólu může u učených ignorantů vyvolat smích. Avšak tito ignoranti nestudovali všechny dimenze vesmíru. Je smutné, že matematika nedokáže definovat všechny dimenze vesmíru. "Každé matematické vysvětlení vždy souvisí s tím, jak daný člověk chápe různé reality." Toto je myšlení s formální logikou. Naštěstí existuje dialektická logika, která nám dovoluje použít matematiku, abychom mohli definovat šest hlavních dimenzí vesmíru.

Obecně, dimenze jsou reprezentovány mocninami: první, druhá, třetí, čtvrtá, atd. Toto bylo přesně to, co poskytlo základ Charlesovi Howardovi Hintonu, aby zkonstruoval svou slavnou teorii nadkrychle (teserakt) neboli čtyřrozměrného tělesa (a 4 - 4D Objem, hrana a umocněná na čtvrtou). Toto je zápis dimenzí ve formě mocnin. 

nadkrychle

Mnoho autorů tvrdí, že matematika nemá nic společného s dimenzemi, protože mezi dimenzemi údajně neexistuje rozdíl. Tento pojem se nám zdá mylný. Věříme, že rozdíl mezi dimenzemi je zřetelný, a že celý vesmír je tvořen podle zákonů čísel, míry a váhy. Co se děje je to, že zatímco mysl je uvězněna ve formální logice, limitujeme využití matematiky na trojrozměrný svět. Musíme se nutně naučit dialektickou logiku, abychom byli schopni zvážit zobrazení dimenzí pomocí mocnin, jako něco logického. Toto je možné pouze dialekticky s dialektickou logikou.

Metageometrie studuje "vyšší prostor". Metageometrie je určena k tomu, aby zcela nahradila Euklidovskou geometrii. Skutečně, Euklidovská geometrie slouží pouze k prozkoumání vlastností určitého fyzického prostoru. Nicméně pokud chceme opustit studiu čtvrté dimenze, je zřejmé, že fyzika se zastaví ve svém postupu.

Nejdůležitější tajemství vší mechaniky se nachází ve čtvrté souřadnici.

Přínosem metageometrie je to, že trojrozměrný svět považuje pouze jako průřez vyššího prostoru. Bod v třídimenzionálním prostoru je pouze průřezem nebo plátkem metageometrické čáry. S formální logikou je nemožné považovat metageometrické čáry jako vzdálenosti mezi body v našem prostoru, a tak je nemožné je zastupovat čísly. Avšak s dialektickou logikou, metageometrické čáry mají vzdálenosti mezi body našeho prostoru a můžeme je znázornit jako čísla a vlastnosti. A proto není absurdní tvrdit, že severní pól patří do čtvrté dimenze. Také by nebylo absurdní tvrdit, ve světle dialektického logického myšlení, že tento pól je obývání lidmi, kteří mají fyzická těla. Dokonce dokážeme vytvořit i mapu tohoto pólu a toto by bylo akceptováno dialektickou logikou. Formální logika, na druhé straně, kromě považování našich tvrzení za absurdní, by vedla k omylu.

Vskutku, trojrozměrnost světa existuje v naší psychice, v našem nástroji vnímání. Právě v psychice také najdeme všechny zázraky vyšších dimenzí, pokud ovšem rozvineme jasnozřivost, jasnoslyšení atd. tj., pokud zdokonalíme náš psychický nástroj. Studovat vyšší dimenze přírody můžeme jen rozvinutím našich schopností vnitřního vnímání.

Materialistický pozitivismus postavil okolo svobodného zkoumání a vlastního výzkumu velkou zeď, kterou můžeme porovnat s velkou čínskou zdí. Dnes, učení ignoranti odsuzují všechno to, co se neshoduje s touto zdí, jako nevědecké.

Materialistický pozitivismus je konzervativní a reakcionářský. My gnostici jsme revolucionáři a naprosto odmítáme reakcionářské a konzervativní myšlenky.

Immanuel Kant, velký německý filozof, považuje prostor jako schopnost vnímání světa skrze naše vědomí.

"Podmínky našeho prostoru nosíme v sobě, a proto právě v sobě najdeme podmínky, které nám umožní vytvořit vzájemné souvislosti mezi naším prostorem a vyšším prostorem."

Po vynalezení mikroskopu se před námi otevřely dveře do nekonečně malého "světa." Stejně se nám otevře i svět čtvrté dimenze, když probudíme šestý smysl.

Ti, kteří vyvinuli šestý smysl, mohou studovat Akášické záznamy přírody a objevit skutečnost čtvrté dimenze severního pólu, o kterém jsme se v této knize zmínili.

První hlavní rasa, která existovala ve světě, byla černé barvy. Toto byla protoplazmatická hlavní rasa, androgynní rasa, která se rozmnožovala dělením (podobným dělení buněk).

První hlavní rasa žila uvnitř čtvrté dimenze. Planeta Země byla ponořena ve čtvrté dimenzi. Tato hlavní rasa měla obrovskou civilizaci. Mluvilo se tam zlatým jazykem a psalo se runovým písmem. Tato písmena mají velkou esoterickou sílu. V té epoše, anděl Uriel napsal vzácnou kosmickou knihu runovým písmem. Tuto knihu můžeme studovat pouze v Akášických záznamech.

Typ vnímání a zobrazování, které měli lidé první hlavní rasy nebylo tak subjektivní jako je vnímání a zobrazování dnešního lidstva. Tito polární lidé měli jasné, dokonalé a objektivní zobrazování a vnímání. Tělesa viděli jasně a úplně. V současnosti lidé vidí pouze strany, úhly, stěny, povrchy atd. V současnosti nikdo nevidí tělesa ve své úplnosti. Dnešní lidé jsou zdegenerovaní a proto mají nekompletní a subjektivní vnímání a zobrazování, které je zcela zdegenerované a subjektivní.

Musíme se vrátit do výchozího bodu a obnovit svůj psychický nástroj přes sexuální magii a vnitřní meditaci, abychom znovu získali objektivní zobrazování a vnímání.

Je nutné eliminovat všechny ty subjektivní prvky z našich zobrazování a vnímání. Toto je možné pouze vylepšením kvality zobrazováni s technikou meditace a obnovením psychického nástroje sexuální magií.

Kolébka okultní moudrosti je na severu a ne na východě jak tvrdí někteří orientalisté.

Eskymáci si zachovávají mnoho náboženských tradic, které jsou hodny seriózního výzkumu.

Archimedes řekl, "Dejte mi pevný bod, dostatečně silný a páku, dostatečně dlouhou a pohnu světem/vesmírem." Archimedes hledal páku, aby pohnul vesmírem. Tato páka existuje. Elif Lévi říká, že tato páka je astrální světlo. My raději mluvíme zřetelněji a prohlašujeme, že Archimédova páka je kundaliní.

Kdokoli probudí kundaliní může umístit své tělo z masa a kostí do čtvrté dimenze, aby se přemístil do vzdáleného Thule, země bohů. Kdokoliv ví, jak se modlit a prosit matku kundaliní, může ji upřímně prosit, aby ho umístila do čtvrté dimenze a přemístila ho na posvátný ostrov. Kundaliní je Archimédova páka, páka se kterou se můžeme umístit do čtvrté dimenze, abychom mohli cestovat s naším fyzickým tělem.

Vynález páky okamžitě oddělil primitivního člověka od zvířete, a opravdu byl spojen se skutečným objevením se pojmů. Pokud psychicky pochopíme činnost páky do hloubky, můžeme s úžasem objevit, že se skládá z konstrukce správného sylogizmu. Jestli někdo neví, jak správně zkonstruovat sylogismus, nemůže zcela pochopit činnost páky. Sylogismus v psychické sféře je doslova stejná věc, jako páka ve fyzické sféře. Opravdu můžeme prohlásit, že bytosti, které žijí na Zemi jsou rozděleny do dvou skupin: ti, kteří znají činnost páky, a ti, kteří její činnost neznají.

Lidská bytost potřebuje Archimédova páku, super astrálního hada, aby se umístila do čtvrté dimenze a přemístila se se svým tělem do země bohů.

Cestu, která nás vede do vyššího řádu věcí ve vyšších dimenzích prostoru najdeme tehdy, když se matematika vzdá hlavních axiomům identity a rozdílu.

Velký spisovatel Petr Uspenskij (P.D. Ouspensky) řekl: "Ve světě nekonečných a proměnlivých veličin, veličina si nemusí být rovná. Jedna část může být stejná jako celek, a ze dvou stejných veličin, jedna může být nekonečně větší než druhá. "

Opravdu, toto tvrzení se může zdát absurdní, když to studujeme ve světle matematiky konstantních a konečných čísel. Nicméně je pravda, úplná pravda, a nic jiného než pravda, že matematika konstantních a konečných čísel je počet vztahů, které existují mezi neexistujícími veličinami, tj. výpočet absurdity. A proto můžeme zcela prohlásit, že to, co se jeví jako absurdní z pohledu matematiky, by mohla být vskutku pravda, i když lidé tomu nevěří.

Na jednom setkání, jeden slavný penolog řekl, "Abychom objevili pravdu, musíme se vzdát logiky." Částečně tento právník mluvil pravdu a částečně ne. Opravdu se musíme vzdát formální logiky, ale ne logiky samotné, protože logika je umění správného myšlení. Pokud přestaneme myslet správně, určitě upadneme do absurdnosti. V jeho knize Kritika čistého rozumu, Immanuel Kant nám ukázal cestu transcendentální logiky. Před Baconem a slavným Aristotelem, ve starověkých písmech posvátné země véd, formule pro vyšší logiku již byla dána. Tyto formule byly zapsány ve velmi starých knihách. Tato logika je dialektická logika, toto je intuitivní logika, logika extáze, logika nekonečna. Tato logika existovala dávno před deduktivní a induktivní logikou. Když lidská bytost ovládne úžasný klíč mysli, nazývající se dialektická logika, pak může otevřít mysteriózní dveře světa přirozených příčin, bez rizika upadnutí do omylu. Axiomy dialektické logiky mohou být formulovány pouze během extáze.

Pokud opravdu chceme hluboce pochopit vícerozměrný svět a navštívit posvátný ostrov bohů umístěn v severní polární čepičce, musíme nutně vyhodit vše z chrámu naší mysli, všechny intelektuální idoly, které se staly axiomy. Musíme osvobodit mysl, osvobodit ji z formální logiky, která je dobrá pouze pro Moliéra a jeho karikatury.

Džin země, zázraky ukryté v Tisíce a jedné noci, zlaté země obývané nevýslovnými bohy úsvitu se stanou ohromnou realitou, když najdeme Archimédova páku. Pomocí této mysteriózní páky se umístíme do čtvrté dimenze.

Nadešla hodina osvobození mysli a probuzení kundaliní. Také nadešla chvíle pro lidskou bytost, aby se naučila, jak vstoupit do čtvrté dimenze, kdy se jí zlíbí. Pokud někdo, kdo probudil kundaliní, poprosí svou matku kundaliní v momentech usínání o umístění do čtvrté dimenze, a aby ho přemístila směrem k posvátnému ostrovu severního pólu, pak si můžete být jisti drahý čtenář, že k tomuto zázraku nevyhnutelně dojde. Jediná věc, kterou musí zasvěcenec vědět, je vstát z postele při zachování spánku. Had mu pomůže se vším, pokud on sám ví, jak si pomoci sám sobě.

"Pomoz si sám a pak i Bůh ti pomůže."

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem