slovnik

Kapitola 33

Kristus

Zbožňován Bůh Kristos (Kristus) pochází ze starověkých kultů boha ohně. Písmena P (pohřební hranice) a X (kříž) jsou hieroglyfy, které reprezentují tvoření/výrobu posvátného ohně.

symbol-Krista

Kristus byl uctíván v mystériích Mitru, Apollóna, Afrodity, Jupitera, Januse, Vesty, Bakchusa, Astarté, Démétér, Quetzalcoatla atd.

Kristický princip nikdy nechyběl v žádném náboženství. Všechna náboženství jsou jedno. Náboženství je neodmyslitelné k životu, jako je vlhkost neodmyslitelná k vodě. Velké kosmické univerzální náboženství se modifikuje do tisíců forem náboženství. A tak, aplikováním hlavních principů velkého kosmického univerzálního náboženství, jsou si všichni kněží navzájem zcela totožní.

A proto, mezi mohamedánský knězem a židovským knězem nebo mezi pohanským knězem a oprávněným křesťanským knězem neexistuje žádný základní rozdíl. Náboženství je pouze jedno. Toto náboženství je jedinečné a naprosto univerzální. Obřady šintoistického kněze z Japonska, nebo mongolského lámy, jsou podobné obřadem šamanů a čarodějů z Afriky a Oceánie.

Když určité formy náboženství zdegenerují, tak se vytratí; avšak univerzální život vytvoří nové náboženské formy, aby je nahradili.

Autentické původní gnostické křesťanství pochází z pohanství. Před pohanstvím, kosmický Kristus byl uctíván ve všech kultech. V Egyptě, Kristus byl Oziris a kdokoliv ho inkarnoval byl osirifikován. Ve všech dobách existovaly mistři, kteří do sebe absorbovali nekonečný univerzální kristický princip. V Egyptě, Hermes byl Kristus. V Mexiku byl Kristus Quetzalcoatl. V posvátné Indii, Krišna byl Kristus. Ve svaté zemi, velký gnostický Ježíš (který se vzdělával v Egyptě) byl ten, kterému mu se dostalo velké pocty absorbování univerzálního Kristického principu, na základě čehož byl hodný překřtění svrchovanou autonomií ohně a kříže, tj. Kristosom.

Nazaretský Ježíš-Iesus-Zeus je moderní muž, který zcela inkarnoval univerzální kristický princip. Před Ježíšem inkarnovalo mnoho mistrů tento Kristický princip ohně.

Rabín z Galilei je bůh, protože zcela inkarnoval kosmického Krista. Hermes, Quetzalcoatl, Krišna jsou bohové, protože také inkarnovali kosmického Krista.

Je nutné uctívat bohy, protože oni svým oddaným pomáhají.

"Proste a dostanete! Hledejte a naleznete! Tlučte a otevřou vám!" - Matouš 7:7

Sexuální magie je umění tvoření /výroby ohně. Tvořit nebo vyrobit oheň, rozvinout ho a inkarnovat Krista můžeme pouze dokonalým manželstvím. Takto se staneme bohy.

Kristický princip je vždy stejný. Mistři, kteří ho inkarnovali jsou žijící Buddhové. Mezi nimi jsou vždy hierarchie. Buddha-Ježíš je nejvyšší zasvěcenec univerzálního bílého bratrství.

Když náboženská forma naplní svou roli, rozpadne se. Ježíš Kristus byl vlastně iniciátorem nové éry. Ježíš byl náboženská nutnost tehdejší epochy. Na konci Římské říše, pohanské kněžské kasty upadli do největší hanby. Masy už více nerespektovali kněží a umělci ve svých komediích, zesměšnili božské rituály, kde sarkasticky dávali božstvům Olympu a Avernusu různé přezdívky. Je bolestivé vidět, jak tito lidé zobrazily boha Bakchuse jako opilou ženu a jindy ho zase zesměšnili jako břichatého opilce jedoucího na oslu. Nevýslovnou a požehnanou bohyni Venuši zobrazili jako cizoložnou ženu, která hledala pouze orgiastický požitek, přičemž byla následována nymfami, které byly naháněné satyry v přítomnosti bohů Pana a Bakchuse.

Během této epochy náboženského úpadku, Řekové a Římané nerespektovali ani Marsa, boha války. Sarkasticky ho představovali chyceného v neviditelné síti vulkánu, jak se dopouští smilstva se svou ženou, nádhernou Venuší. Způsob jakým zesměšňovali toho, kterého chtěli urazit (sarkasmem, ironií, atd.), jasně ukazuje úpadek pohanství. Ani Jupiter Olympu, otec bohů, neunikl znesvěcení, protože i on byl v mnoha satirách představován jak horlivě svádí bohyně, nymfy a smrtelnice. Priapus se stal hrozbou manželů a Olymp, starověké sídlo bohů, se stalo místem orgií.

Hrozný Avernus (peklo) řízené Plutem, které po nesčetně mnoho století bylo zdrojem hrůzy, už nikoho nestrašilo a stalo se předmětem komedie s intrikami různého druhu, sarkasmem a výsměchem, který přiváděl každého do smíchu. Kletby a exkomunikace vykonávané kněžími, papeži, biskupy, atd., už neměli žádný účinek, protože lidé je už nerespektovali. Náboženská forma naplnila svoji roli a její smrt byla neodvratitelná. Většina kněží pak zdegenerovala a zaprodala se v již zdegenerovaných chrámech Vesty, Venuše-Afrodity a Apollóna.

Během té epochy mnoho pohanských kněží se stalo tuláky, komedianty, loutkáři, žebráky. Běžní lidé se jim vysmívali, utíkali za nimi, a házeli po nich kameny. Takto náboženská forma římského pohanství skončila. Tato forma již naplnila svou roli a jediné pro ni zbývající řešení byl zánik.

Svět potřeboval něco nového. Univerzální náboženství se muselo projevit v nové formě. Ježíš byl iniciátorem nové éry. Vskutku, Ježíš Kristus byl božský hrdina nového věku.

Nicejský koncil, který se konal v roce 325 našeho letopočtu, nevytvořil nového hrdinu jak si mnozí materialisté myslí. V Nicejském koncilu oficiálně uznaly novou doktrínu a člověka, který stál za její zrodem.

Tato doktrína byla původní křesťanství, dnes nahrazeno římskokatolickou sektou, a muž, který stal za její zrodem, byl Ježíš. Mnoho mužů se považovalo za avatarů nové éry, avšak nikdo z nich, kromě Ježíše, neučil doktrínu nové éry. Fakta hovoří za sebe a Ježíš mluvil fakty a proto byl uznán jako iniciátor nové éry.

 

Jezis-Kristus

Jedinečný a autentický obraz našeho Pána Ježíše Krista. Převzato ze smaragdové řezby, která byla zhotovena na příkaz římského císaře Tiberia. Pochází z pokladu Konstantinopole a byla předána papeži Inocencovi VIII tureckým sultánem jako výkupné za svého bratra, kterého křesťané drželi v zajetí. Tento obrázek byl převzat přímo z nesmírně cenného smaragdu, patřící vatikánské státní pokladny.

Učení Ježíše je Kristický esoterismus, solární náboženství všech věků a staletí.

Gnosticismus učený Ježíšem je náboženství Slunce, původní křesťanství bohů úsvitu.

Nicejský koncil vlastně udělil legální status nové náboženské formě, která dlouho odolávala hrozivému pronásledování a utrpení. Stačí si vzpomenout na arénu lvů (v časech Nera), kde tímto divokým šelmám házeli křesťany jako potravu.

Vzpomeňme si na epochu katakomb a utrpení všech gnostiků. Bylo to skutečně správné, že Nicejský koncil nakonec oficiálně uznal solární doktrínu a muže, který inkarnoval kosmického Krista.

Ujasňujeme, že svatí bohové náboženství Egypta, Řecka, Říma, Ibérie, Skandinávie, Galie, Německa, Asýrie, Arménie, Babylonu, Persie atd. nezemřeli. Tito bohové naplnili svou roli a pak odešli, to je všechno. V příští Mahá-manvataře, když nadejde jejich čas, se tito nevýslovní bohové a jejich božské náboženství vrátí, aby se znovu projevily.

Když náboženská forma zmizí, své ekumenické univerzální principy svěřuje do náboženské formy, která následuje. Toto je zákon života.

Ježíš má božské vlastnosti Krišny, Buddhy, Dia-Jupitera, Apollóna. Všichni z nich byli narození z panny. Opravdu, Kristus se vždy rodí z panny, matky světa. Každý mistr praktikuje sexuální magii, a tak, symbolicky říkajíc, můžeme tvrdit, že Kristus je narozený v lůně kněžské ženy.

Emblémy, symboly a dramata narození bohů jsou vždy stejné. Bůh Mitra se narodil 24. Prosince o půlnoci, tak jako Ježíš. Místo narození Ježíše bylo v Betlémě. Tento název pochází ze jména boha babylonských a germánských lidí, kteří svého slunečního boha nazývali Bel nebo Beleno. Příběh o narození v Belene nebo Betlémě byl vymyšlen proto, aby lidé snáze pochopili skutečnost muže, který inkarnoval Kristické Slunce.

A tak bohyně Eset, Juno, Démétér, Ceres, Vesta, Maia, byly personifikovány v matce hierofanta Ježíše. Hebrejská dívka Marie byla velký zasvěcenec. Toto ví každý okultista. Všechny bohyně matky mohou oprávněně reprezentovat božskou matku kundaliní, z níž je vždy zrozené univerzální slovo života.

Všichni umučení světci, panny, andělé, cherubové, serafíni, archandělé, síly, mocnosti a trůny jsou stejní polobozi, titáni, bohyně, víly, kyklopové a poslové Bohů, avšak s novými jmény. Náboženské principy jsou vždy stejné. Náboženské formy se mohou měnit, avšak principy se nemění, protože existuje pouze jedno univerzální náboženství.

Starověké kláštery jeptišek se znovuobjevili v nové formě. Nicméně byla to smůla, protože středověcí mniši používali jeptišky pouze na smilnění, protože neznali velké arkánum. Pokud by znali velké arkánum, jeptišky by naplnili svou úlohu a mniši by dosáhli hlubokou realizaci Bytí. A pak by římskokatolická forma nezdegenerovala a Kristický esoterismus by nyní zářil ve všech chrámech.

V novém věku Vodnáře, tento gnostický kristický esoterismus nahradí katolickou formu náboženství, a lidská bytost bude znovu uctívat nepopsatelné bohy. Dokonalé manželství je náboženská cesta nového věku.

Inkarnovat kosmického Krista bez sexuální magie je nemožné. Láska je nejvyšší náboženství. Bůh je láska. Nadešla hodina, abychom do hloubky pochopili to, co se nazývá láska. Opravdu, láska je jediný druh energie, který nás může zcela Kristifikovat.

Sex je kámen Slunce. Sex je základním kamenem, na kterém můžeme postavit chrám pro Pána.

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. To se stalo na pokyn Pána; věc v našich očích obdivuhodná. - Matouš 21:42

Přesně tento kámen zavrhují infrasexuální lidé, kteří si myslí, že jsou dokonalí. Je to opravdu něco úžasné, že tento kámen, považující se za tabu, něco hříšného, nebo jednoduše jako nástroj pro potěšení, je umístěn v čele rohu chrámu.

Proto vám říkám: "Vám se Boží království vezme a dá se národu, který bude přinášet úrodu. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. "Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. - Matouš 21: 43-45

Sex je základním kamenem rodiny, protože bez něj by rodina nemohla existovat. Sex je základním kamenem lidské bytosti, protože bez něj by lidská bytost neexistovala. Sex je základním kamenem vesmíru, protože bez něj by neexistoval vesmír.

Sexuální energie třetího Logu proudí ze středu každé mlhoviny a z víru každého atomu. Když tato energie přestane proudit ze středu Země, tato planeta zemře.

Sexuální energie třetího Logu se vyjadřuje třemi způsoby:

1. rozmnožení druhu

2. evoluce lidské rasy

3. duchovní rozvoj

Kundaliní je tatáž energie, se kterou třetí Logos vytváří všechny prvky Země.

V přírodě existují tři druhy energie: první je energie Otce, druhá je energie Syna a třetí je energie Ducha Svatého. V Indii, Otec je Brahmá, Syn je Višnu a Duch svatý je Šiva.

tri_prvotni_sily

Tři síly symbolizované na stromě života: Keter (Otec, Brahmá), Chokmah (Syn, Višnu), Binah (Duch svatý, Šiva)

Síla Ducha se musí vrátit dovnitř a nahoru. Je nutné, aby sexuální síly byly sublimovány do srdce. V tomto magnetickém centru jsou tyto síly smíchané se silami Syna, aby mohli vystoupit do vyšších světů. Pouze ten, kdo dosáhne úplný vývin kundaliní, je zcela Kristifikován. Pouze ti, kteří jsou Kristifikovaní mohou inkarnovat Otce.

Syn je jedno s Otcem a Otec je jedno se Synem. Nikdo nedosáhne Otce jinak, než skrze Syna. Tak je to napsáno.

Síly Otce, Syna a Ducha svatého sestupují, aby se později mohli vrátit dovnitř a nahoru. Toto je zákon.

Energie Ducha Svatého sestupují do sexuálních orgánů. Energie Syna sestupují do srdce a energie Otce do mysli. Zpátky nahoru se vracíme pomocí energií Ducha Svatého. Při tomto návratu nás čekají úžasná setkání. V srdci se setkáme s Kristem a v mysli s Otcem. Tyto setkání znamenají náš vnitřní a vzestupný návrat. Takto projdeme přes čtvrtou, pátou a šestou dimenzi prostoru. Takto se zcela osvobodíme.

Hodně toho bylo řečeno o hierofantu Ježíši, nicméně faktem je, že nikdo nezná jeho osobní biografii. Existuje tendence kastrovat Ježíše. Křesťanská sekta popisuje Ježíše jako infrasexuála, zženštilého, slabého, avšak místy rozzlobeného jako náladová žena. Samozřejmě, že toto všechno je absurdní. Skutečnost je, že nikdo nezná osobní život Ježíše, protože nemáme jeho biografii. Pouze se schopnostmi objektivního jasnovidectví můžeme studovat život Ježíše v Akášických záznamech přírody. Akáše je jemná substance, která proniká a prostupuje celým vesmírem. Všechny události Země a její rasy, život Ježíše atd., jsou v akáše popsány jako věčně žijící film. Toto médium prostupuje i vzduchem. Rádio-televizní věda bude mít nástroje dostačující na vidění Akášických záznamů na konci tohoto století. Pak budou lidé s tímto nástrojem studovat osobní život hierofanta Ježíše.

Už víme, že veškerý pohyb je relativní, a že existuje pouze jedna konstanta. A tou je rychlost světla. Světlo cestuje s přesnou konstantní rychlostí. Astronomové s jejich čočkami objevují hvězdy, které už přestaly existovat. To, co vidí, a hvězdy, které fotografují, jsou pouze pamětí, akáše. Mnoho těchto hvězd je tak vzdálených, že světlo, které z nich přichází, mohlo začít svou cestu před stvořením světa. Tato pomalost světla, tato konstanta, by mohla ve skutečnosti přispět k vytvoření určitých speciálních přístrojů, se kterými bychom mohli vidět minulost. Nic z tohoto není nemožné. A tak, s velmi speciálním teleskopem, s velmi speciální rádio-televizí, je možné zachytit zvuky světla, události a děje, které se staly na Zemi od počátku světa. Věda toto dosáhne velmi brzy, na konci tohoto století. Pak bude možné napsat biografii Ježíše.

V astrálním těle gnostici studují akášické záznamy kdykoli je to nutné. Známe život velkého mistra a víme, že Ježíš byl kompletní muž v plném slova smyslu. Ježíš měl ženu kněžku, protože nebyl infrasexuál. Žena Ježíše byla evidentně kompletní dámská adeptka s velkými tajnými silami. Ježíš cestoval Evropou a byl členem určité školy mystérií ve Středozemí. Ježíš studoval v Egyptě a praktikoval sexuální magii se svou ženou uvnitř pyramid. Takto zrekapituloval zasvěcení a později dosáhl Venušino zasvěcení. Ježíš cestoval přes Persii, Indii, atd. A tak, velký mistr byl mistr v naprostém slova smyslu.

Čtyři evangelia jsou opravdu čtyři spisy alchymie a bílé magie. Zasvěcení začíná s transmutací vody života (semene) na alchymistické víno světla. K tomuto zázraku dochází při sňatku v Káně. Zázrak se děje vždy v manželském svazku. S tímto zázrakem začneme kráčet po cestě zasvěcení. Celá drama života, umučení a smrt Ježíše, je tak stará jako svět. Tato drama pochází z minulosti, ze starověkých náboženství a je známá v každém koutě světa. Tato drama je aplikovatelná na Ježíše a obecně na všech, kteří následují cestu na hraně nože. Tato drama není osobní život jednoho muže. Tato drama je esoterický život všech těch, kteří následují tajnou cestu. Tato drama může být aplikována na Ježíše a také na jakýchkoliv jiných Kristifikovaných zasvěcenců. Opravdu, tato drama života, umučení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše je kosmická drama, která existovala dávno před existencí světa. Tato drama je známá ve všech světech nekonečného vesmíru.

Svatba v Káně

Svatba v Káně

Čtyři evangelia mohou být pochopena pouze s klíčem sexuální magie a dokonalého manželství. Čtyři evangelia byla napsána jen proto, aby sloužila jako příručka té hrstce, která následuje cestu na hraně nože. Čtyři evangelia nebyla nikdy napsána pro masy. Práce adaptace kosmického dramatu do nového věku byla úžasná. Na této úloze se podíleli tajné skupiny zasvěcenců, kteří odvedli úžasnou práci.

Když profánní lidé studují evangelia, překroutí je. Ježíš měl odvahu absorbovat Kristickou substanci ve všech svých vnitřních vozidlech. Dosáhl to pracováním s INRI (ohněm). Takto byl hierofant schopný být jedno s Otcem, Ježíš se stal Kristem a vystoupil k Otci. Každý, kdo absorbuje Kristickou substanci ve fyzickém, biologickém, psychickém a duchovním já, se stane Kristem. A proto Kristus není nějaký druh člověka nebo božský jednotlivec. Kristus je kosmická substance, která se nachází v celém nekonečném vesmíru. Krista musíme vytvořit v sobě. Toto je možné pouze pomocí INRI (ohně).

Kristus nemůže udělat nic bez hada. Had se vyvíjí, rozvíjí a postupuje pouze praktikováním sexuální magie.

Kdokoliv vytvoří Krista, stane se Kristem. Pouze Kristus může vystoupit k Otci. Otec není ani člověk, ani božský jednotlivec. Otec, Syn a Duch svatý jsou substance, síly, duchovní a ohromně božské energie. To je vše. Nicméně bohužel se děje to, že lidé mají výrazný sklon tyto vyšší síly antropomorfizovat.

Ježíš žil drama umučení, ovšem nebyl jediný, který ji žil. Před ním ji žili také někteří zasvěcenci jako Hermes, Quetzalcoatl, Krišna, Orfeus, Buddha, atd. Po něm ji žilo pár dalších. Drama umučení je kosmická.

Kristus a sexuální magie jsou syntézou všech náboženství, škol a vyznání. Dokonalé manželství neublíží nikomu. Všichni kněží všech náboženství, učitelé škol, uctívači Krista milovníci moudrosti, mohou následovat cestu dokonalého manželství. Syntéza neublíží nikomu, spíše všem polepší. Toto je doktrína syntézy. Toto je doktrína nové éry.

My, členové všech škol, náboženství, sekt, řádů, atd., bychom nejlépe udělali to, kdybychom se shodli na tom, že základem nové civilizace je dokonalé manželství, založené na moudrosti hada. Potřebujeme novou civilizaci založenou na dokonalém manželství. Celý svět je v krizi a pouze láska nás může zachránit.

My gnostici nejsme proti žádnému náboženství, protože toto by byl nesmysl. Všechna náboženství jsou potřebná. Všechna náboženství jsou rozdílnou manifestací univerzálního nekonečného kosmického náboženství. Lidstvo bez náboženství by byla seriózní a politováníhodná věc. Věříme, že všechny školy a sekty naplňují svou roli učení, studování, diskuse atd. Co je důležité a opravdu podstatné, aby lidé následovali cestu dokonalého manželství. Láska nezraní nikoho a ani nikomu neublíží. Gnóze je plamen, z něhož pocházejí všechna náboženství, školy a víry. Gnóze je moudrost a láska.

Ti, kteří věří, že časem dosáhnou Kristifikaci skrze evoluci, neustálým návratem do tohoto světa a získáváním mnoha zkušeností, se opravdu mýlí. Ti, kteří takto myslí, odkládají chybu ze století na století, z života do života, avšak realita je taková, že na konci budou ztraceni v propasti.

My gnostici nepopíráme zákon evoluce. Pouze tvrdíme, že tento zákon nikoho nekristifukuje. Zákony evoluce a devoluce jsou čistě mechanické zákony přírody, které se dějí současně v celé laboratoři přírody. Mnoho organismů, mnoho druhů je výsledkem devoluce a mnoho jiných organismů a druhů je výsledkem evoluce. Skutečně vážný problém leží v připisování evoluci aspekty, ctnosti a kvality, které nemá. Evoluce nekristifikuje nikoho. Každý, kdo se chce kristifikovat potřebuje revoluci vědomí. Toto je možné pouze pracováním se zrnem.

Musíme ujasnit, že práce se zrnem má tři plně definovány aspekty.

  1. narodit se
  2. zemřít
  3. obětovat se pro ubohé, trpící lidstvo

Narodit se, je zcela sexuální záležitost. Zemřít, je záležitostí svatosti. Obětovat se pro lidstvo, je kristocentrismus.

Anděl se v nás musí narodit. Tento anděl je narozený z vlastního sexuálního semene. Satan musí zemřít a toto je záležitostí svatosti. Musíme darovat náš život, aby ostatní mohli žít. Toto je kristocentrismus.

Hierofant Ježíš opravdu žil celou drama umučení tak, jak byla napsána. I když my jsme opravdu politováníhodné červi Země, my také musíme žít drama umučení.

Ježíš byl syn římského vojáka a hebrejské ženy. Velký hierofant byl střední postavy se světlou pletí, jemno opálený paprsky Slunce. Velký mistr měl černé vlasy a bradu stejné barvy. Jeho oči byly jako dvě nepopsatelné noci.

Slovo Nazaretský pochází ze slova nazar, což znamená "muž s rovným nosem." Ježíš neměl zahnutý nos jak mají židé. Velký mistr měl rovný nos. Toto je typické pro bílou Evropskou rasu. Ježíš byl žid pouze ze strany jeho hebrejské matky Marie, avšak z jeho otcovy strany byl bílé keltské rasy. Jeho otec byl římský voják. Žena Ježíše, kněžka, byla taktéž bílé rasy, která měla velké esoterické schopnosti, které prokázala když cestovala s Nazarénem přes středomořské země napříč Evropou.

Ježíš byl kompletní muž. Ježíš nebyl kastrovaný jedinec, jako mnoho náboženství popisuje. Ježíš následoval cestu dokonalého manželství. Ježíš vytvořil v sobě Krista praktikováním sexuální magie se svou ženou. Co zde tvrdíme šokuje fanatiků. Ale když vědcům se dostanou do rukou záznamy akáše, pak tito lidé uvidí, že jsme měli pravdu, protože budou schopni vidět na vlastní oči život Ježíše, pomocí ultramoderní televize. (Nezáleží jak se tento nástroj bude nazývat v budoucnu).

Celá historie světa bude poznána pomocí akášických záznamů. Životy všech velkých bytostí, úplná historie Kleopatry a Marka Antonia, atd. Čas běží a fakta potvrdí naše tvrzení.

Když jsme dokončovali těchto třiatřicet kapitol dokonalého manželství, byli jsme informováni, že velký mistr Ježíš se momentálně nachází v západní části spojených státech. Velký mistr chodí po ulicích anonymně a nepoznaně, obléká se jako jakýkoli občan a nikdo ho nezná. Vyzařuje z něj ohromný proud kristické energie, který je rozptýlen po celé Americe. Velký mistr si stále udržuje stejné tělo, jaké měl ve Svaté zemi. Velký hierofant Ježíš doopravdy na třetí den vstal z mrtvých a stále žije ve svém fyzickém těle. Ježíš dosáhl zmrtvýchvstání pomocí elixíru nesmrtelnosti. Ježíš získal elixír nesmrtelnosti, protože byl kristifikován. Ježíš byl kristifikován. Ježíš se krisitikoval protože následoval cestu dokonalého manželství.

Uzavíráme těchto třiatřicet kapitol tvrzením, že ve středu čtyř cest nazývaných náboženství, věda, umění a filozofie se nachází úžasná syntéza. Tou je dokonalé manželství.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem