slovnik

Úvod

Napsal jsem tuto knihu pouze pro pár lidí; Říkám pár, protože většina lidí ji nepřijme, neporozumí jí a ani ji nebude chtít.

Když se objevilo první vydání této knihy, utvořilo to skvělé nadšení u studentů všech škol, lóží, náboženství, řádů, sekt a esoterických spolků. Výsledek tohoto nadšení byl vznik gnostické hnutí. Toto hnutí se začalo s hrstkou chápajících lidí a rozrostlo se do mezinárodního hnutí.

Mnoho studentů okultismu studovalo tuto knihu, no jenom pár jí porozumělo. Mnoho nadšenců s okouzlujícím obsahem Dokonalého manželství, se připojilo k zástupům gnostického hnutí. Přesto, ti, kteří neopustili toto gnostické hnutí, by mohly být spočítány na prstech jedné ruky. Mnozí slibovali věrnost před gnostickým oltářem, ale ve skutečnosti skoro všichni porušili svůj slib přísahy. Některý se tvářili jako skuteční apoštolové, jejichž obvinit by vyznělo jako svatokrádež, ale po dlouhém čase jsme si s ohromnou bolestí uvědomili, že byli také zrádci. Často bylo dostačující pro pár těchto falešných členů, aby si přečetli nějakou knihu, vyslechli si nového přednášejícího, který přišel do města, aby opustili gnostické hnutí.

Proto, v tomto boji o nový věk Vodnáře, který začal 4. Února 1962, mezi druhou a třetí hodinou odpoledne, jsme pochopili, že propast je plná upřímně mýlících se lidí a lidí s dobrými záměry.

Dokonalé manželství a Kosmický Kristus jsou syntézou všech náboženství, škol, řádů, sekt, lóží, jógy atd. Je to vážně politováníhodné, že tak mnoho lidí, kteří objevili syntézu, ji opustilo, jen aby upadli do složitého bludiště teorií.

Tradice nám říká, že v centru bludiště se nachází syntéza, to znamená labarum chrámu. Slovo bludiště (labyrint) je etymologicky odvozeno ze slova "labarum." Toto labarum je dvousečná sekera, a symbol mužské a ženské pohlavní síly.

Theseus a Minotaur

Théseus vítězí nad Minotaurem

Vskutku, každý, kdo najde syntézu a následně toto centrum bludiště opustí a vrátí se do komplikované chodby teorií, (která tvoří bludiště mysli), se dopustí největší hlouposti.

Kristus a pohlavní síla reprezentují náboženskou syntézu.

Pokud uděláme srovnávací studii náboženství, tak objevíme, že uctívání falu je jako základ všech škol, náboženství a esoterických sekt. Vzpomeňme si na Peristerskou vílu, služku Venuše, která byla přeměněna láskou na holubici. Vzpomeňme si na ctnostnou Venuši. Vzpomeňme si na průvod boha Priapose ve vznešeném starém Římě Césara, když kněžky chrámu, plné extáze majestátně nesli ohromný falus z posvátného dřeva. Na základě těchto příčin, Freud (zakladatel psychoanalýzy) říká, že náboženství mají původ v sexualitě.

V Dokonalém manželství jsou obsaženy tajemství ohně. Všechny ohňové kulty jsou absolutně sexuální. Vestálky byly skutečné kněžky lásky. S nimi zdrženliví kněží dosáhli úrovně mistra. Je smutné, že dnešní vestálky (jeptišky) neznají skutečný klíč k sexuální magii. Je politováníhodné, že dnešní kněží zapomněli klíč k sexu. Cítíme hlubokou bolest, když vidíme tolika jogínů ignorujíc úžasné tajemství jógy, tj. sexuální magii, nejvyšší syntézu všech systémů jógy.

Vestalky

Vestálky dohlížejí na posvátný oheň

Lidé jsou naplněni hrůzou, když slyší o sexuální magii, avšak nejsou naplněni hrůzou, když si dopřejí sexuální úchylky a zvířecí vášně.

Drazí čtenáři, v této knize máte syntézu všech náboženství, škol a sekt. Naše nauka, je naukou syntézy.

V hluboké noci století existovaly mocné civilizace a grandiózní mystéria. Jeptišky lásky byly vždy přítomny v chrámech. Ti, kteří se stali mistry Bílé lóže, s nimi praktikovali sexuální magii. Mistr musí být v nás zrozen prostřednictvím sexuální magie.

V sluneční zemi Kemetu, ve starověkém Egyptě faraónů, kdokoli, kdo prozradil tajemství Velkého arkána (sexuální magie), byl odsouzen k smrti. Byla mu useknuta hlava, jeho srdce bylo vytržené a jeho popel byl rozsypaný ve čtyřech větrech.

V zemi Aztéků, muži a ženy, prahnoucí stát se mistry, praktikovali sexuální magii po velmi dlouhou dobu, objímajíc se, milujíce se navzájem na nádvoří chrámu. V těchto praktikách chrámu komukoliv, kdo rozlil Hermův pohár, byla setnuta hlava za znesvěcení chrámu.

Všechny systémy intimního sebevzdělávání mají sexuální magii jako jejich hlavní praktickou syntézu. Každé náboženství, každý esoterický kult, má svou syntézu v sexuální magii (Arkánum A.Z.F.).

V mystériích Eleusisa, bylo nahé tančení nevyslovitelnou věcí. Sexuální magie byla hlavní základ mystérií. V těch dobách nikdo nemyslel na neslušné věci, protože si hluboce ctili sex. Zasvěcenci vědí, že Třetí Logos pracuje se sexem.

Napsali jsme tuto knihu s naprostou jasností; odkryli jsme to, co bylo zahaleno. Nyní, kdokoli chce na sobě pracovat do hloubky, může tak učinit. Zde je návod; zde je kompletní učení.

Už jsem byl napadán, ponižován, pomlouván a pronásledován atd., kvůli učení cesty dokonalého manželství. Na tom nezáleží. Nejprve to byla zrada a bolest z pomluvy, ale teď jsem se stal jako z oceli a zrada a pomluvy již více nebolí. Vím velmi dobře, že lidstvo nesnáší pravdu a smrtelně nesnáší proroků, a tak je normální, že za napsání této knihy mě nenávidí.

Je tu jen jedna věc, o kterou nám jde, jeden cíl, jeden důvod: Kristifikace.

Je nutné, aby se každý jeden kristifikoval. Je nutné inkarnovat Krista.

V této knize jsme pozvedli závoj Kristových mystérií. Vysvětlili jsme, co to je Kristův princip. Pozvali jsme všechny lidi, aby následovali cestu dokonalého manželství, aby dosáhli kristifikaci. Vysvětlili jsme, že Kristus není určitá osoba, ale že se jedná o univerzální kosmický a neosobní princip, který musí být asimilován každou osobou skrze sexuální magii. Přirozeně, všechno toto pobuřuje fanatiků, ale pravda je pravda a musíme ji dát na povrch, i kdyby nás to stálo život.

Učení Zend Avesta se shoduje se základními principy, které jsou obsaženy v Egyptské Knize Mrtvých, protože obě učení obsahují Kristův Princip. Homérova Iliada, Hebrejská Bible, Germánská Edda a starořímské Sibylské knihy, obsahují stejné Kristické Principy. Toto je dostatečné k prokázání, že Kristus je předchůdce Ježíše z Nazaretu. Kristus není pouze jeden jednotlivec. Kristus je kosmický princip, který musíme asimilovat v naší vlastní fyzické, psychické, somatické a duchovní podstatě, skrze sexuální magii.

Avalokitesvara

Avalókitéšvara, ztvárnění Krista, který kvůli lásce ke všem bytostem, se v mnoha podobách snaží natáhnout všemi směry.

Mezi Peršany Kristus je Ormuz, Ahura Mazda, hrozný nepřítel Ahrimana (Satan), jehož nosíme v sobě. Mezi hinduisty, Kršna je Kristus, a proto evangelium Kršny je velmi podobné tomu Ježíšovu. Mezi Egypťany Kristus je Osiris a kdokoli ho inkarnoval, byl Osirisovaný (Kristifikovaný). Mezi Číňany to je Fu Xi, Kosmický Kristus, který sestavil I-ťing (Knihu zákonů) a nazval ji Dračí ministři. Mezi Řeky se Kristus volá Zeus, Jupiter, Otec Bohů. Mezi Aztéky je to Quetzalcoatl, Mexický Kristus. V Germánské Edda Je to Baldr, Kristus, který byl zavražděn Hoderem, bohem války, šípem ze jmelí atd. Takto můžeme najít Krista v tisících starověkých textech a starých tradicích, které existovaly miliony let před Ježíšem. Toto vše nás nabádá akceptovat, že Kristus je kosmický princip obsažený v základních principech všech náboženství.

Ve skutečnosti je zde pouze jediné unikátní kosmické náboženství. Toto náboženství předkládá různé formy podle času a potřeb lidstva. Z toho důvodu jsou náboženské konflikty absurdní, protože ve svém základu jsou všechna náboženství pouze modifikací univerzálního kosmického náboženství. Z tohoto úhlu pohledu prohlašujeme, že tato kniha není proti žádnému náboženství, škole ani systému. Jediným poselstvím této knihy je dát lidstvu klíč k tajemství sexu, klíč, se kterým každá živá bytost může asimilovat Kristův princip obsažený v základě všech světových náboženství.

My uznáváme Ježíše-Ieus-Zeus-Jupiter jako nového Super-mana (člověka), který zcela asimiloval princip Krista, a stal se z toho důvodu, Bůh-člověk. Myslíme si, že tento jeho příklad je nutné napodobit. Ježíš byl dokonalý muž, pravý člověk v plném slova smyslu. Skrze sexuální magii dosáhl absolutní asimilaci univerzálního kosmického Kristova principu.

Těch pár oddaných, kteří chápou, musí správně studovat Janovo evangelium, kapitolu 3, verše 1 až 21. V té kapitole oddaný následovník dokonalého manželství, najde čistou a legitimní sexuální magii, jak ji učil Ježíš. Samozřejmě, že je to zašifrované, ale ten, kdo má chápání, to intuitivně pochopí.

Moderní lidstvo udělalo chybu, že oddělilo skvělého mistra Ježíše od všech jeho předchůdců, kteří se kristifikovali jako on. Toto zkazilo současné lidstvo. Musíme lépe porozumět, že všechna náboženství jsou ve skutečnosti pouze jedno náboženství.

Maria, Ježíšova matka, stejně jako Eset/Isis, Juno, Démétér, Ceres, Maia atd., reprezentují Kosmickou Matku Kundaliní, (sexuální oheň) ze které je vždy zrozen Kosmický Kristus.

Marie Magdaléna, stejně jako Salambo, Matres, lštar, Astarté, Afrodita a Venuše, všechny reprezentují kněžku-ženu se kterou musíme praktikovat sexuální magii, abychom probudili Oheň.

Mučedníci, Svatí, Panny, Andělé a Cherubínové, jsou stejný Bohové, Polobozi, Titáni, Bohyně, Víly, Kyklopové a Poslové bohů pohanské mytologie.

Nabozenske principy

Všechny náboženské principy křesťanství jsou pohanské, proto když dnešní náboženské formy zaniknou, jejich principy budou zavedeny novou náboženskou formou v budoucnosti.

Musíme pochopit co je Neposkvrněné početí. Musíme pochopit, že pouze díky dokonalému manželství může být zrozen Kristus v našich srdcích. Je naléhavé probudit oheň kundaliní (oheň Ducha svatého), abychom mohli inkarnovat Krista. Kdokoliv, kdo probudí kundaliní, se promění (jako Ganymédé) na orla Ducha, aby se vznesl k Olympu a stal se z něj nositel džbánu nepopsatelným Bohům.

Je politováníhodné, že katolický kněží zničili tak mnoho spisů, spálili tak mnoho cenných pokladů starověku. Naštěstí nebyli schopni zničit všechny. Během období Renesance byly díky statečným kněžím objeveny mnohé ohromné ​​knihy. A tak, navzdory pronásledování církve, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarch, Erasmus atd., byli schopni přeložit slavné práce, jako Iliada a Odysea od Homéra, skutečné knihy okultní vědy a sexuální magie. Také přeložili Eneida od Vergilia, Teogóniu, Práce a dny od Hesioda, Metamorfózy od Ovidia a ostatní díla Lucretiuse, Horace, Tibulluse, Tituse, Liviuse, Tacituse, Apuliuse, Cicera atd.

To vše je čistý gnosticismus. Je skutečně politováníhodné, že někteří ignorantští lidé se vzdávají gnóze a následují systémy a metody, které ignorují sexuální magii a dokonalé manželství.

My jsme odkryli všechny gnostické poklady, my jsme prozkoumali všechny základy dávných náboženství, a tak jsme objevili, že základ všech kultů tvoří nejvyšší klíč k sexuální magii. Nyní předáváme tento poklad, tento klíč trpícímu lidstvu. Mnoho lidí přečte tuto knihu, ale málo z nich ji pochopí.

Tato kniha je úplná kniha sexuální magie. Ti, kteří jsou zvyklí číst tisíce knih z čistého intelektuálního zájmu, ve skutečnosti ztratí příležitost studovat tuto knihu do hloubky. Tato kniha by neměla být čtena v rychlosti. Kdokoliv si myslí opak se mýlí. Je třeba ji studovat a zcela ji pochopit, ne pouze intelektem, ale na všech úrovních mysli. Intelekt je pouze malá část mysli. Intelekt není celá mysl. Z tohoto důvodu, ten kdo chápe tuto knihu pouze rozumově, ji nepochopil. Pouze vnitřní meditací je možné tuto knihu pochopit na všech úrovních mysli.

Abychom dosáhli kristifikaci je nutné praktikovat sexuální magii. V této knize čtenář objeví největší klíč k vnitřní seberealizaci. Nejsme proti žádnému náboženství, škole, sektě, řádu a lóži, protože víme, že všechny náboženské formy jsou projevem velkého kosmického univerzálního nekonečného náboženství, ukryté v každém atomu vesmíru.

Prostě učíme syntézu všech náboženství, škol, řádů a jiných věr. Naše nauka, je nauka syntézy.

Sexuální magie je praktikována v esoterickém křesťanství. Sexuální magie je praktikována v Zen Buddhismu. Sexuální magie je praktikována mezi zasvěcenými jogíny. Sexuální magie je praktikována mezi mohamedánskými súfisty. Sexuální magie byla praktikována v zasvěcovacích školách Tróje, Egypta, Říma, Kartága, a Eulisina. Sexuální magie byla praktikována záhadnými Mayami, Aztéky, Inky, druidy atd.

Krsna a Radha

Krišna (vpravo), hinduistický symbol Krista, se svou milenkou Radhou

Proto, sexuální magie a Kosmický Kristus jsou syntézou všech náboženství, škol a sekt. Učíme nauku syntézy. Tato nauka by nikdy nemohla být v rozporu s různými náboženskými formami. Naše učení se nachází ve všech náboženstvích, školách a jiných učeních. Pokud čtenář udělá seriózní studiu světových náboženství, tak objeví, že falus (pohlavní úd) a uterus (děloha) jako syntézu všech mystérií.

Nikdy neexistovalo náboženství nebo škola mystérií, kde by chyběl Kosmický Kristus a záhady sexu.

Nauka syntézy nemůže nikoho zranit, protože je to syntéza všeho.

Vyzýváme všechny stoupence všech škol, náboženství a jiných věr, aby udělali srovnávací studii všech náboženství.

Vyzýváme studenty všech ostatních systémů důvěrného sebepoznávání, aby studovali esoteriku sexu všech škol mystérií.

Vyzýváme všechny jogíny, aby studovali sexuální jógu a bílou tantru z Indie, bez níž žádný jogín nemůže dosáhnout absolutní osvobození.

Sexuální magie a Kristus jsou syntézou všech esoterických nauk, bez ohledu na název, náboženskou formu nebo doktrinální systém.

Útoky, kterých jsme se stali oběťmi, pronásledování, prokletí, exkomunikace atd., jsou kvůli neznalosti a nedostatku informací.

Syntéza obohacuje každé náboženství nebo esoterický kult. Syntéza nemůže nikoho zranit. Toto je nauka syntézy. Hluboce milujeme všechny náboženské formy; víme, že jsou milujícím projevem velkého kosmického univerzálního náboženství.

Hlavní náboženská syntéza je obsažena v dokonalém manželství. Bůh je Láska a Moudrost.

V Kristu a sexu je úplná syntéza všech lóží, řádů, škol, sekt, systémů a metod intimní seberealizace, na Východě i na Západě; Na Severu i na Jihu.

Inverenciálny mír.

Samael Aun Weor

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem