slovnik

1. Palivo pro duchovní zážitek

V Gnostické tradici máme zájem o pochopení něčeho hlubšího o životě, ne pouze jít s proudem každodenní existence, ale proniknout závojem a vidět něco fundamentální a pravdivé. Jinými slovy Gnostický student se nespoléhá pouze na jednoduché přesvědčení, ale namísto toho chce vidět a zažít pravdu, poznat pravdu, cítit ji, ochutnat ji, dotknout se jí, žít ji.

Abychom pochopili, co znamená Gnóze, co to je- na rozdíl od pouze teorie, představy nebo slova, které říkáme -musíme využít velmi speciální formu energie, formu energie, kterou má každý z nás, ale kterou jsme se bohužel nikdy nenaučili, jak použít, a tak zůstává nepovšimnuta, vyčerpaná a v nejhorších případech zneužívaná. Tato energie je stejná energie, která je příčinou všeho co existuje, je to samotná síla, samotná fontána, která živý veškerý život. Tato energie se nachází v nás, v každé úrovni toho, co nás tvoří člověkem. Gnostický student hledá, jako:

Toto jsou tři základní fáze, kterými musí projít každý duchovní aspirant jakékoliv tradice.

První krok je vědět, co ta energie je, znát ji, vidět ji, zažít ji, ochutnat ji, dotknout se jí, použít ji. Tato energie je samotným palivem duchovního zážitku.

Základy pro duchovní pokrok

Vše co existuje, podléhá příčině a následku.

Na to, abychom se dostali do určité okolnosti, k určitému zážitku, musely být vytvořeny příčiny, aby ten zážitek mohl nastat.

K tomu, abyste se šli projít, musí být splněny mnohé příčiny a podmínky: potřebujete zdravé tělo a místo na procházku, potřebujete vědět, jak chodit, potřebujete svobodu, abyste mohli kráčet. Podobně pokud chceme kráčet duchovně, musíme se naučit jak, musíme zřídit příčiny a podmínky a pak potřebujeme svobodu, abychom to mohli udělat.

Kvůli Karmě, příčiny a následku, existuje mnoho faktorů, které souvisejí se získáním duchovního zážitku. Mnoho lidí se přidá k různým náboženstvím nebo školám, včetně Gnostické tradice, a mylně se domnívá, že poté co slyšeli teorii nebo ji přijali, a začali v ní věřit, tak jsou na cestě k Bohu nebo k osvobození. Toto je chybný názor. Učení se o energii, učení se o parametrech duchovního růstu -příčin a následků -neznamená to samé, jako zakusit tu energii. Nato musíte jít k dalšímu kroku, což je použití učení, aplikovat ho, realizovat ho ve vašem životě. Totéž platí, zda se nazýváte Gnostik, Katolík nebo Buddhista.

Pouze věřit nestačí. Přesvědčení nic nevytváří. To, co vytváří, je jednání. To je kořen slova Karma. Karma, znamená příčina a následek, ale kořenem slova je Karman, co je ze sanskrtu a znamená "jednat." Karma je zákon jednání a následku, zda se nazýváme Gnostikové nebo Křesťané nebo Buddhisté nebo Židé nebo Muslimové.

Všechny náboženství sdílejí společný zájem, společný záměr, což je touha zažít pravdu. Toto je naléhavost v srdci, pocit v srdci, že to, co vidíme v našem každodenním životě, není celek života. Po pravdě řečeno, kdyby to, co vidíme v našem každodenním životě, byl celek života, život by nestál za to, abychom ho žili.

Toto odhaluje druhý společný prvek mezi všemi nábožensky založenými lidmi. Myslím tím ty, kteří pouze nevěří, ale kteří praktikují- a to je pocit odříkání se, chuť, pochopení a porozumění, že to, co pozemsky běžně vidíme, je zbytečné a bezúčelné, a že skutečný účel žití, smysl života, je proniknout tímto závojem, abychom viděli za hranice této fyzické iluze a zažili pravdu. Toto hledisko označuje duši.

Pravý praktik Gnóze nebo jakéhokoli náboženství je ten, který si uvědomil a ve svém srdci ví, že je unavený z utrpení. Chce, aby utrpení skončilo. Většina z nás má tendenci na to zapomenout, protože uvízneme v náboženské nebo politické debatě, honem za penězi nebo majetkem, a ve všech různých rozptýlení, které se v životě objeví. Ale v jádru, v srdci duchovně inspirované osoby, je pocit, že tento fyzický život není jen o žití, a že v tom musí být něco víc.

My Gnostikové jsme unavení z utrpení. My chceme vědět, jak to změnit. Jedinou odpověď na utrpení nelze nalézt ve vnějších okolnostech. Balzám nebo lék na utrpení není možné najít v práci, v manželce/ovi, v manželství, v dětech, nemůžeme ho najít v přestěhování se do jiného města nebo země, nebo v novém šatníku nebo účesu. Řešení se nachází ve vašem vědomí, ve vaší duši. To je důvod, proč nám dal Buddha Šákjamuni své překrásné první učení: čtyři vznešené pravdy.

Já, učedníci, stejně jako vy, budeme putovat přes tuto sérii znovuzrození tak dlouho, dokud nepochopíme a neuvědomíme si čtyři věci. A co jsou tyto čtyři věci? Jsou to: Vznešená Pravda o Utrpení, Vznešená Pravda o Vzniku Utrpení, Vznešená Pravda o Zániku Utrpení, Vznešená Pravda o Cestě, která vede ke zničení Utrpení. - Buddha Šákjamuni

Vznešené pravdy v podstatě říkají, že existuje utrpení, a že to utrpení je způsobeno touhou. Pokud člověk eliminuje svou touhu, utrpení skončí. A že existuje cesta, jak toho dosáhnout. Tato cesta má mnoho jmen. Na Východě ji nazývají Dharma. Na Západě ji nazývají mnoha různými jmény, ale to, které používáme my, je Gnóze, což je stejné jako sanskrtské jméno džňána (jnana), které na Východě používají, což znamená Gnóze.

Tato věda má účel, a to je dát nám praktickou zkušenost, která nám ukazuje, jak ukončit utrpení. Konec trápení je dosaženo ukončením touhy. Touha je příčinou utrpení. Touha má mnoho podob; není to jen koncept touhy. Když vidíte, jaký je život složitý, jak složitá je vaše mysl, taková je složitá touha. Všechno utrpení ve všech světech, je způsobeno touhou; taková je touha složitá. Pokud si ve své mysli dokážete představit všechny ty světy a všechny ty trpící tvory, tak taková je touha složitá. Takže tento problém není snadné rozluštit, ale dá se rozluštit ve vás. Poté, co to dokážete v sobě, můžete pomoci i druhým, a toto je hlavní základ tohoto učení.

Kladu na toto důraz, protože bez dobrého pochopení těchto faktorů- Karma a utrpení- je velmi snadné být zmatený, rozptýlený a stažen do různých směrů ve vašem duchovním životě. Toto je důvod, proč v tradičních náboženstvích jsou tyto faktory samotným základem, na kterém musí každý student dlouho pracovat předtím, než jim představí vyšší koncepty, vyšší cvičení. V každém učení základního stupně se klade důraz na Karmu, což je příčina a následek, co v praxi znamená etika.

Základem každého náboženství je etika: vědět, jak se chovat. Musíme se naučit, jaké jednání přináší dobré výsledky, a jaké jednání přináší špatné výsledky. Toto nevíme, protože stále pro sebe a druhých vytváříme utrpení. Abychom mohli duchovně pokročit, potřebujeme velmi dobře vědět o následcích jednání, protože tak dlouho, jak budete pokračovat v jednání, které způsobuje újmu, nemůžete uspět v žádném vyšším cvičení; je to nemožné.

Ten, kdo nemá tento základní výcvik, bude i nadále vytvářet příliš mnoho negativní energie pro sebe i druhých. A proto snažením se praktikovat vyšší cvičení, nepřinese žádné prospěšné plody. Kromě toho musíte pochopit, že vaše jednání vytváří utrpení nejen pro vás, ale i pro ostatní.

Bódhičitta

Když někdo opravdu pochopí tyto dva vzájemně propojené koncepty- příčiny a následku a utrpení- něco se v nich změní. Pochopení znamená vědomé poznání, ne pouze koncept nebo přesvědčení. Ten, kdo si je vědom těchto skutečností se stává jinou osobou, protože od okamžiku do okamžiku začne být velmi přemýšlivý ve svém každodenním životě: v tom, jak jednají s druhými lidmi, jak se chovají, jak používají řeč, jak používají tělo, jako používají mysl. Tento typ osoby začne vyzařovat novou sílu, novou energii, která se na Východě nazývá Bódhičitta, a kterou na Západě nazýváme soucit, láska. Ale toto není prostě pozemská láska. Bódhičitta je druhem moudrosti-lásky, která je daleko za vším, co si dokážeme představit ve spojitosti s naším konceptem lásky. Bódhičitta je vědoma láska, druh lásky, který má mistr, anděl, je to láska, kterou vyjadřuje anděl.

Bódhičitta je vědoma láska, která se ukazuje v jednání dotyčné osoby. Člověk, který má Bódhičittu, dělá vždy vše proto, aby neubližoval druhým. Bódhičitta je změna mysli. Ten, kdo má Bódhičittu, má mysl, která se liší od zbytku nás. Bódhičitta může být přeložena jako "mysl moudrosti."

Jakmile začne osoba ukazovat známky, že Bódhičitta se opravdu vynořuje v jeho myšlení a v jeho jednání, pak může dostat vyššího učení, které ukazuje, jak vzít nejhlubší, základní energie v našem nitru a využít je ve prospěch druhých. Jedná se o velmi účinné a nebezpečné techniky, a to je důvod, proč je toto učení tradičně vyučováno pouze těm, kteří již v sobě tyto faktory vědomě zřídili. Opět, vědomě znamená, že tomu porozuměli nejen intelektuálně, ale také ve svém těle, ve svém srdci, ve své mysli, ve svém jednání. Vědí, že když něco provedou, tak to bude mít následek. Vědí to. Pro takového člověka to není jen koncept, není to něco, na co zapomene, jako například "Ó ano, musím si pamatovat příčinu a následek." Takový lidé to vědí, je to v jejich atomech. Navíc vědí, že každé škodlivé jednání, které provedou, způsobuje utrpení. Pokud je to sobecké jednání, pokud je to modifikované touhou, tak to způsobí utrpení, i když to utrpení není viditelné okamžitě po jednání. Rovněž žijí s naléhavostí sloužit druhým, pomáhat jim, zmírnit jejich utrpení. Toto je Bódhičitta. Takoví lidé jsou schopni přijmout vyšší učení a energii použít novým způsobem, protože jsou mentálně vytrénovaní, aby využívali energii způsobem, který nebude poškozovat. To je důvod, proč po mnoho staletí bylo nejvyšší učení jakéhokoli náboženství vždy chráněno, vždy bylo drženo v tajnosti.

Lidstvo neví, co je v esoterickém srdci každého náboženství. Všichni si myslí, že vědí; můžete si koupit tisícovku knih o "esoterickém tajném učení," ale většinou jsou to lži. Lidstvo nezná tajné učení, protože toto nebylo lidstvu nikdy učené. Skutečné tajné učení nebylo nikdy dáno ve fyzickém světě. To, co my nazýváme "tajné učení," jsou buď lži, nebo jen mateřská školka pro opravdové učení. Dokonce i učení Samaela Aun Weora- což je část tajného učení, které bylo zveřejněno v náš prospěch- je pouze předpokoj ke skutečnému, tajnému učení.

Toto není něco, za co bychom měli vinit lidstvo nebo odsuzovat lidí nebo dívat se na lidi z vrchu. Ani bychom se neměli zlobit na ty, kteří toto poznání chránili. Lidstvo nebylo připraveno. Lidstvo není vyspělé. Po staletí a staletí bylo lidstvo držené v předpokoji, vstupní hale chrámu a nebylo uvedeno do mystérií, protože lidstvo je nevyspělé. Důkazy jsou všude. Toto lidstvo miluje válku. To je důvod, proč máme po celá desetiletí na této planetě neustálý válečný stav. Podívejte se, zda dokážete najít jediný rok bez války, nedokážete! To je důvod, proč toto srdce mystérií bylo před lidstvem zatajováno. A proto, když slyšíte lidi říkat toto nebo tamto o "tajném učení," nebo že se prohlašují za tohoto nebo tamtoho "velkého zvířete," tak byste je měli prostě ignorovat. Dejte si nohy na zem a buďte praktičtí: podívejte se na fakta. Podívejte se na realitu. Jsme ovládání touhou. Nejsme vyspělí.

Ano, tajné učení se začalo odhalovat, ale ne celé. Byly nám dány pouze určité klíče. Byly nám dány klíče, které umožňují studentovi otevřít dveře ke skutečnému učení, ale úplné učení nenajdete nikde ve fyzickém světě, v žádné škole, pod žádným jménem. Skutečné učení není ve fyzickém světě- ne v Gnostickém hnutí, ne v Tibetském hnutí, ne mezi Křesťany, ani v žádné buddhistické skupině, ani v žádné jiné skupině na světě. Skutečné učení se nachází ve vnitřních světech. Abyste se k tomuto učení dostali, musíte probudit vědomí a jít do těch míst. Když prokážete tuto úroveň vyspělosti, pak vás tam budou učit, protože jste prokázali, že to myslíte vážně, a že dokážete ovládat svou mysl, a že dokážete ovládat svou energii; což je klíčovým faktorem.

Kde začít

Takže abychom to získali, pracujeme zde ve fyzickém světě na zřízení těchto základů:

Bódhičitta je úplně nová mysl. Bódhičitta je Kristova mysl. Je to druh mysli, která se stará pouze o blaho ostatních bytostí. Taková mysl dokáže využít vyšší učení. Pokud nemáme Bódhičittu, vyšší učení je pro nás naprosto k ničemu. Vlastně může být nebezpečné. To je důvod, proč je nám odepřeno. Pravděpodobně tomu budete rozumět o trochu víc, při procházení touto přednáškou.

Jak jsem již zmínil, naším duchovním cílem nebo záměrem, je mít zkušenost, vidět pravdu, vědět něco o tom, co se děje na jiných úrovních existence, ne pouze tohoto fyzického světa, ale vědět: Odkud jsme opravdu přišli? Co je Bůh? Co opravdu znamenají sny? Tyto typy otázek nelze zodpovědět prostřednictvím našich fyzických smyslů nebo prostřednictvím knihy; nelze je zodpovědět prostřednictvím jakéhokoli druhu přesvědčení. Zodpovězené mohou být pouze prostřednictvím osobní zkušenosti: skrze vědomí, probuzené a využito.

Abychom to dokázali udělat, musíme začít s použitím našeho fyzického těla. Toto je naše vozidlo, naše plavidlo. Na kabalistickém stromu života je fyzické tělo symbolizováno sefirou Malkut, což je nejnižší sféra. Malkut se týká fyzického světa a fyzického těla. Malkut je třetí dimenze. Takže najděte si chvilku a uvědomte si své fyzické tělo.

Toto plavidlo, tento dopravní prostředek, který všichni považujeme za samozřejmost, je vozidlem, které potřebujete, abyste měli duchovní zážitek.

Vím, že si rádi myslíme, že duchovní zážitek nemá nic společného s tělem, ale toto je nesprávné. Potřebujeme toto tělo. Potřebujeme ho, abychom byli zdraví a silní. Potřebujeme ho, abychom byli velmi uvolnění a v rovnováze, protože toto tělo je nádobou, která přijímá a proměňuje všechny síly, které jsou pro vědomí nutné, aby mohlo dělat svou práci.

Tři klenoty ve vodách

Potřebujeme toto tělo, ale musíme vědět, jak jej používat. Nejvyšším cílem Gnóze - srdce jakéhokoliv náboženství - je si plně uvědomit kapacity našeho vědomí, plně se rozvinout jako člověk, stát se skutečným člověkem. Vrchol tohoto rozvoje, této kapacity jsme viděli vyjádřený ve všech, největších mistrů všech náboženství - Ježíš, Buddha, Krišna - tito ohromní mistři ukázali nepředstavitelnou lásku a inteligenci. Tento nejvyšší potenciál je symbolizován na tomto obrázku, v rukou Lhu.

lhu

Bytost, která je tu zobrazena, jak vystupuje z vody, se v tibetštině nazývá lhu. V sanskritu je to slovo Naga. Naga znamená had. Lhu nebo Naga je typ bytosti, která není člověkem, a obvykle se ve fyzickém světě neobjevuje, ačkoli může. Jsou to elementální duchové, prvotní inteligence přírody, kteří chrání obrovské množství vědomostí a energie. Jakýkoliv šaman pracuje s lhu, se silami přírody.

Každá vodní plocha má lhu. Řeka má lhu, jezero má lhu, strom, kámen i hora. Toto všechno jsou elementální síly přírody, ale teď si pamatujte tělo. Sedíte v těle, které se skládá ze všech těchto elementů přírody. Každý den přijímáte z přírody více elementů. Přijímáte energie a komponenty lhu a ony se stávají vaším tělem. Ale my to děláme nevědomě, bez jakéhokoliv vědomí, co tyto elementy jsou, co s nimi děláme a čím se stávají.

My máme tendenci jíst odpadky. Máme tendenci pít odpadky. Máme tendenci dýchat v odpadcích. Přesto jsme to, co jíme! Toto je důvod, proč jsou naše těla nemocná. Toto je důvod, proč jsou naše mysli nemocné. Jíme odpadky nejen ústy, ale i skrze oči. Víte, ne jen jídlo přijímáme na přeměnu energie, a ne jen vzduch, ale také dojmy, skrze oči, skrze uši. Dojmy jsou jídlem. Copak jste si nevšimli, že dostanete chuť na obrázky? Že bažíte po své oblíbené TV show, knize, magazínu nebo hudbě? Bažíte po nich, protože potřebujete dojmy. Tyto dojmy jsou jídlem. Jsou to dojmy, které proměňujete na energii, ale bohužel dojmy, které přijímáme, jsou většinou odpadky.

Toto lhu představuje prvotní inteligenci přírody, která má význam ve vztahu s přírodou kolem nás a také uvnitř nás. Ona drží v ruce Norbu. Norbu je tibetské slovo, které znamená klenot. Tento klenot je v její v ruce rozpálený. Toto je velmi specifický Norbu. Představuje nejvyšší potenciál lidské bytosti. Představuje to, čím se můžeme stát. Sanskrtský ekvivalent je Vadžrasattva, což znamená "diamantová duše," dokonalá duše. Diamant je to, co považujeme za dokonalý drahokam, proč je dokonalý? Protože odráží světlo. Toto je to, co dělá dokonalá duše: přijímá všechno světlo vesmíru a odráží ho ven, za účelem vytvoření krásy, ne na vytvoření války, násilí, chlípnosti, pýchy, ale aby vytvořila krásu, krásu božskosti. Toto je Vadžrasattva, zdokonalená duše; toto je náš nejvyšší potenciál.

Toto lhu nám ukazuje, že v rukou v přírody je tajemství, ale všimněte si, že lhu vystupuje z vody. Toto je skrytý aspekt tohoto učení. Voda je místo, kde je tento tajný potenciál ukrytý - ne fyzická voda, ale duchovní voda, éterická voda, psychologická voda. Voda je zde symbolem. Voda je symbolem v každém náboženství, velmi důležitým symbolem.

Pokud si pamatujete, na začátku knihy Genesis, jedna z prvních věcí, která se stane je, že vody jsou rozděleny. Tyto vody se v hebrejštině nazývají Majim (מים), co se píše se dvěma Mem: otevřený Mem מ na začátku, pak Jod י, a uzavřený Mem ם na konci. Takže Majim ukazuje dvě vody, Mem nahoře, což představuje nebeské vody, pak ve středu Jod, a Mem dolů, což představuje vody níže. Toto má obrovský význam na mnoha úrovních, ale nejpodstatnější úroveň pro naši diskusi dnes je, jak to platí pro nás. Tyto vody se nacházejí v našem nitru v různých úrovních, ale musíme vědět, jak a co to znamená.

jogin_v_meditaci

Tento obrázek ukazuje jogína v meditaci. Na úrovni hlavy vidíme vody tekoucí z nebe. Toto jsou vody shora, z vyšších světů, které jsou zobrazeny na úrovni jeho hlavy.

Tyto vody jsou שמים Šamajim. Hebrejské slovo Šamajim znamená "ohnivé vody," ale obvykle je to překládáno jako Nebe. Šamajim je Majim plus písmeno ש Šin. Písmeno Šin znamená oheň, takže ve vodách je oheň.

Tento jogín pracuje v meditaci, což je cvičení na práci s myslí, a tento obrázek ukazuje, že mysl je úzce spojena s vodami. Jinými slovy, když napíšeme slovo Majim vertikálně a umístíme jej před tělo, tak první Mem je v naší hlavě, a víte, že mozek plave ve vodě? Toto jsou vody našeho, vlastního, osobního nebe, vody nahoře, ale tyto vody v míše a kolem mozku nesedí jen na jednom místě, vody, ve kterých mozek spočívá, jsou tekutinami páteře a tyto tekutiny cestují celou cestu dolů po páteři; tyto vody protékají našim nervovým systémem. Tyto vody jsou velmi důležité.

samaim

Tento meditující pracuje se základními aspekty nebo kroky meditace, ale především s meditací, jak ji učí ve vyšší úrovni škol. Objasněme si to: tato přednáška předpokládá, že jste již porozuměli aspektem základní úrovně. Co znamená, že když posloucháte to, co v této přednášce vysvětluji, tak vězte, že toto se nevztahuje k základní úrovni učení, co bychom mohli nazvat Šrávakajána, Hínajána nebo Théraváda Vipašjana cvičeními. V této přednášce nediskutujete o obyčejných koncentračních cvičeních. Když v této přednášce mluvím o meditaci, tak mluvím o meditaci na úrovni Tantra, třetí úroveň učení. To znamená, že osoba, která pracuje s meditací na této úrovni, pracuje s těmito čtyřmi základními aspekty.

Nejdůležitější je začít s relaxací. Skutečný student meditace začíná tím, že se uvolní, a to nejen fyzicky, ale psychicky a emocionálně. Bez relaxace je jakékoliv cvičení meditace zbytečné.

Zadruhé se naučí používat modlitbu, která otevírá srdce. Bez modlitby, bez otevřeného srdce, bude meditační cvičení selháním.

Zatřetí, pracují s koncentrací, zaměřit pozornost na jednu věc. Bez koncentrace je mysl roztržitá a meditace selže.

Čtvrtou složkou je vizualizace, v níž osoba využívá schopnosti představivosti, aby viděla.
Když jsou tyto čtyři složky aktivní, meditace je možná.

Toto je to, co jsme nedávno studovali na našem meditačním výletě. Vždy začínáme uvolněním - a opravdu, po celou dobu bychom se měli nepřetržitě uvolňovat, nepřetržitě se připravovat na meditaci. Nikdy bychom neměli být napětí. Napětí je frustrovaná touha. Pokud v sobě někdy najdete napětí, je to proto, že jste frustrovaní. Tato frustrace je frustrovaná touha; může to být hněv, strach, chtíč, pýcha, atd. Pokud jste napětí, tak nemůžete meditovat.

Vždy začínáme s relaxací. Jogín na tomto obrázku je velmi uvolněný. Vím, že tato poloha by pravděpodobně nebyla uvolňující pro žádného z nás, ale on je na to zvyklý - samozřejmě, že na té stěně je už namalovaný několik let, takže měl dostatečně dlouhý čas na to, aby si na to zvykl.

Symbol v jeho srdci představuje jeho modlitbu. Tento symbol je tibetské písmeno A. V posledních přednáškách o runách, jste poslouchali o mantře A. Toto je mimořádně důležité, pamatujte si, že toto je první zvuk, které dítě vydává, když vychází z dělohy, aaaaaa. Toto je první objevení se dechu.

Na tomto obrázku, aaaa je v srdci, a pod ním je lotos, který je květem srdce. Toto nám ukazuje, že naše modlitba musí být upřímná, ne pouze modlitba v mysli, jako například "Ó, Bože, prosím tě dej mi to auto," nebo "Ó, Bože, mrzí mě, že jsem se dnes špatně choval, polepším se, prosím, odpusť mi. "Skutečná modlitba není intelektuální, ale emocionální. Modlitba by měla být ze srdce. Efektivní a upřímná modlitba otevírá srdce.

Toto je velmi důležité, takže mi to dovolte zopakovat: uvolněte tělo, mysl a srdce, aby se pak při našem modlení, toto srdce mohlo otevřít. Můžeme být uvolnění fyzicky, ale když máme srdce plné zatrpklosti, strachu, úzkosti, když se stresujeme o práci, o manžela/ku nebo o děti, pak emocionálně můžeme být velmi napětí. Když jsme emocionálně napětí, modlitba nemůže nastat, meditace nemůže nastat. Musíme být uvolnění, upřímní a musíme otevřít srdce, abychom si mohli popovídat s Bohem. Otevření našeho srdce, je nezbytným předpokladem pro meditaci, musí to být.

Dalším krokem je koncentrace, kde soustředíme svou pozornost. Tato snaha soustředit naši pozornost souvisí s epifýzou, která se nachází v centru mozku, v těch vyšších vodách.
Všimněte si, co se tu děje, což je velmi důležité: pokud toto slovo Majim umístíme před tělo tohoto jogína, tak můžeme vidět tyto vyšší vody, jak se vztahují k jeho hlavě, Jod se vztahuje k jeho srdci, a nižší Mem se vztahuje k základně páteře, což je sexuální voda, sexuální vody, tvůrčí vody, z nichž vychází veškerý život.
Jinými slovy, prostřednictvím relaxace, modlitby a koncentrace, v nás otevřeme spojení mezi nižšími a vyššími vodami.

Proč je to důležité? Protože chceme poznat Boha. Chceme zažít pravdu. Chceme zažít realitu. Tato realita je oheň, reprezentovaný hebrejským písmenem Šin, který sestupuje shora, který vytváří Šamajim. Tento oheň do nás sestupuje, aby v nás zaplnil ty vody. Tento oheň Šin je inspirace.

Mistr Samael Aun Weor učil, že meditace se skládá ze tří fází:

Kroky, které jsem vám zatím vysvětlil, vás připraví pro první krok: představivost. Uvolněte se, modlete se, soustředíte se, představte si. Když vám vaše představivost začne ukazovat obrázky - protože se nacházíte ve stavu uvolněnosti, modlitby, vizualizace a koncentrace - tehdy se otevírá představivost a přichází inspirace; to je ten oheň, Šin.

Pokud nevíte o čem mluvím, pokud jste nikdy neměli takový zážitek, to je důvod, proč dávám tuto přednášku: aby vám pomohla zjistit, proč takový zážitek nemáte. To, co popisuji v této přednášce, jsou základní principy, které může kdokoliv použít, a které jsou harmonické s jakýmkoliv náboženstvím, s jakýmkoliv cvičením. Ale abyste mohli zažít realitu, na to potřebujete plavidlo/nádobu, potřebujete příčiny a podmínky, které tento zážitek umožní. V první řadě potřebujeme fyzické tělo, což naštěstí všichni máme; nemusí to být právě tělo, které bychom chtěli, ale ho máme. Pokud se o něj postaráme, tak můžeme mít tyto zážitky. Ale ještě tam musí být něco jiného, ​​ne pouze samotné tělo, to není dostačující, jak již pravděpodobně všichni víme: na této planetě jsou miliardy lidí, kteří nezažili realitu. Proč? Jednoduché: nemají palivo, které by ten oheň mohl použít na jejich osvícení. V Bibli se píše:

Neboť Bůh náš jest oheň spalující. - List Hebrejcům 12:29

Oheň potřebuje palivo, aby mohl hořet, aby mohl osvětlit.

Poskytujeme toto palivo? Je něco v nás, co může Bůh použít jako palivo, aby osvítil naši mysl a probudil ohně našeho srdce? Tímto ohněm jsou sexuální vody. To je důvod, proč náboženství po celou dobu zdůrazňovali cudnost.

dznanakumara

Tento obrázek ukazuje jogína, který byl studentem Gurua Rinpočheho, Padmasambhava. Jméno toho jogína je Džňánakumara, což znamená "král Gnóze." Džňánakumara je ukázán v pozici, která odráží jeho mytologii; je vyobrazen, jak se po mnoho let ukrývá v jeskyni a na živu se udržuje jednou věcí, což je voda, kterou vzal ze skály. Tu vodu nabírá s vrchní částí lidské lebky. Není to doslovné, je to symbolické, ale co to znamená? Znamená to, že Džňánakumara, tento Mistr Gnóze, transmutoval své sexuální vody směrem nahoru, až do hlavy; tyto vody brával ze skály. Co je skála? Je to základní kámen, Jesod na Stromu Života; základ chrámu, kámen, který stavitelé neuznaly, kámen, který stavitelé odmítli."

Základním kamenem je kámen studny, na níž seděl Ježíš, když učil Samaritánku,

I přišla žena z Samaři vážiti vody, Kteréžto řekl Ježíš: Dej mi píti." - Evangelium podle Jana 4:7

Voda je brána z kamene. Ježíš řekl,

Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody prýštící se k životu věčnému.

Řekla jemu žena: Pane, dej mi té vody, ať bych nežíznila, ani chodila sem vážiti.

 Řekl jí Ježíš: Jdi, zavolej muže svého, a přijď sem. - Evangelium podle Jana 4:14-16

Znamenajíc, že tajemství je sexuální. Džňánakumara nám toto všechno ukazuje.

Každý plamen potřebuje palivo, aby mohl hořet. Posvátný plamen našeho svícnu (páteř) má také své palivo. Toto palivo je náš zlatý olej. Je to naše Kristonické semeno. Člověk, který plýtvá svým posvátným olejem, nemůže zapálit svůj svícen. - Samael Aun Weor

jogin_a_nadi

Tento další obrázek nám ukazuje, jak jsou vody sexu transmutované a zvednuté přes tři kanálky skrze střed těla: střední sloupec páteře a dva sloupce, dvě formy energie po obou stranách. Transformována energie proudí nahoru do mozku. Opět v jeho srdci vidíme písmeno A, ale co je to kolem jeho hlavy? To je okno: okno epifýzy. Když transmutujeme vody a přinášíme je do hlavy - skrze které je vytvořen celý život - tak ta síla v té vodě přivádí epifýzu k životu, omlazuje ji, regeneruje ji; všechna ta energie, všechna ta síla jde do epifýzy, která je zdrojem jasnozřivosti, co je místo, kde si představujeme, co je naše okno k Božskosti.

meditujici_jogin

Tento obrázek ukazuje jogína v meditaci se třemi kanálky na páteři, a nad hlavou má oheň; tento oheň je stejný jako hebrejské písmeno ש Šin. Vedle úst má tibetské písmeno Ha ཧ. Nad hlavou má oheň, a nad tím ohněm, písmeno A, a z toho písmene A, vidíme nádherné záření a pak obrázek nebe nebo nirvány.

Tento obrázek se vztahuje k tradici zvanou Tummo, což je specifický druh techniky, který se vyučuje v různých školách buddhismu. V Gnostické tradici to nazýváme Pránájáma. Existuje celá škála Pránájáma cvičení. Sanskrtské slovo Pránájáma znamená "využití větrů." Samozřejmě že se to nevztahuje k fyzickému větru, ale k éterickému větru- jinými slovy to, co nazýváme étery. Využití větrů znamená využití energií. Tyto energie jsou ukázány zde, na této cestě, která vede do chrámu ve vnitřních světech. Jogín používá mantry; tyto písmena jsou A a Ha, ale vidíte, že nenamalovali celou mantru. Ví někdo, jaká je celá mantra? Ano, Ham-Sah. Víte jaký zvuk vydává oheň? Ssssssssssaaaaaaaahhhhhh.

Na obrázku při jeho ústech vidíme samohlásku Ha. Cvičení Pránájámy Ham-Sah: Ham je mantra, kterou vyslovujeme mentálně, když se nadechujeme; vdechujeme vzduch, abychom vzali životně důležité proudy, éterické proudy do těla. Při mentálním vyslovování mantry Haaaammmm, si představujeme, jak ta energie stoupá vzhůru po páteři, a všechna ta energie jde nahoru do mozku, to je spodní část tohoto obrázku: Haaaammmm. Tato Haaaammmm je Ha, která je při jeho ústech, která přináší M (Mem), vody, zdola nahoru, nižší vody do vyšších vod, sexuální vody do vod mozku: Haaaammmm. Pak oheň, který je v těch vodách osvěcuje mozek, obnovuje ho, dává mu život a energii, a pak Jogín s výdechem vyslovuje Sssssssssaaaaaaaaahhhh. Spolu to způsobí, že oheň, který je ve vodách, stoupá do mozku, osvěcuje epifýzu, a otevírá jasnozřivost, dává nám moc, abychom viděli za hranice fyzických smyslů. Na tomto obrázku je to velmi krásné ilustrované.

Toto je technika Ham-Sah . Je to jednoduché, efektivní a funguje to. Tato technika ilustrovaná v tajném chrámu, je stejnou technikou s určitými variacemi, která se vyučuje všem zasvěceným členům všech náboženských skupin po celém světě. Je to jádro stejné techniky, která se vyučuje ve vnitřních světech na přípravu studentů, za účelem probuzení jejich vědomí, a aby mohli jít do chrámu, za účelem získání vyššího učení.

Vývoj těla

Vše, co potřebujete je zde, v tomto těle, ve kterém sedíte, je to neuvěřitelné vozidlo / dopravní prostředek. Pečujte o něj. Přestaňte ho ničit. Přestaňte do něj dávat odpadky. Uvolněte se. Napětí ničí tělo. Napětí a stres ničí mysl, tělo, a způsobuje velmi rychlé stárnutí.

Pokud jste po celou dobu ve stresu a v napětí, to neznamená, že musíte změnit své povolání, přestěhovat se jinam, prodat svůj dům a všechnu tu dramatickou vnější činnost; abyste změnili stres, musíte změnit svůj postoj.

Nejradikálnější, životní změnu, kterou musíte udělat, je ve vašem postoji. Proměňte to, proč jste takoví vystresovaní: jaká touha, strach, úzkost, pýcha, chtíč ten stres způsobuje, to je to, na čem musíte pracovat. Změňte svůj vztah k vnějším věcem. Tato změna je uvnitř.

Využijte síly, které jsou ve vašem těle. V první řadě sexuální energii, což je nejmocnější síla, ke které máme přístup: jedna spermie nebo vajíčko dokáže vytvořit život. To je hodně síly. Navíc tato jedna spermie nebo vajíčko obsahuje absolutně všechno, co jste, syntetizované do té jedné malé věci. Je tam hodně síly. Podívejme se na toto.

Vaši rodiče - i když se vám nelíbí na to pomyslet - měli alespoň jednou sex. Vím, že je to znepokojivé (smích), ale měli vás, a ten akt měl hodně síly. V tom okamžiku, kdy došlo k početí, se sjednotily dva malinké organismy a staly se jedním, a začal proces dekódování vaší Karmy, a vypracování těla jako odraz vaší Karmy, všech příčin, které jste uvedli do pohybu v předchozí existenci. Po dobu devíti měsíců se to tělo připravovalo v temnotě, a pak bylo vrženo do fyzického světa, aby začalo trpět, a aby začalo platit své dluhy.

Podívejme se, jak se tento děj odehrává; od okamžiku narození do sedmi let jste se naučili, jak to tělo používat, jak pohybovat všemi jeho částmi, jako kráčet, utíkat, jezdit na kole, lézt po stromě, používat svůj jazyk, mluvit - naučili jste se rozvíjet své motorické schopnosti. Navíc jste byli krásní; každé dítě je krásné, dokonalé, skutečně! Každé dítě vyzařuje tolik krásy.

Pak kolem sedmého roku života se měníme. Naše Karma se zintenzivňuje, neboť se začíná začleňovat do naší psychiky; začneme být nevrlí, podráždění, pyšní, pomstychtiví, začneme se bát. Začneme rozvíjet svůj intelekt. Začneme se pokoušet zjistit, co znamená svět, o čem je život, co je to za místo, ve kterém se nacházíme. Máme mnoho otázek a toto pokračuje pár let, obvykle do třinácti nebo čtrnácti.

Potom začneme pociťovat něco jiného; začneme se emocionálně rozvíjet. Přátelé se stanou důležitějšími a také i opačné pohlaví, které bývalo skutečně nechutné, ale najednou už není tak nechutné. Začneme se měnit a staneme se emocionálně zúčastněnou osobou, společenští. Toto pokračuje až do věku kolem dvaceti jedna, když se vlastně staneme dospělými.

Pojďme poukázat na něco velmi důležitého, co se děje v těchto třech fázích. Děje se zde velmi významná změna - v minulosti, to bylo kolem třináctého nebo čtrnáctého věku, kdy naše dětinská krása začíná odcházet pryč. To krásné dítě začíná být nesnesitelný teenager, který může být atraktivní fyzicky, ale citově a psychicky začne ukazovat mnoho konfliktů, mnoho problémů, mnoho bolesti, mnoho zápasů a obtíží. Proč?

Když rosteme v těch prvních pár let, tak veškerá energie v našem těle je zaměřena na růst těla. Nejzásadnější růst se uskutečňuje mezi narozením a kolem třináctého nebo čtrnáctého roku; nastává tam obrovský růst; představte si to: z jediné buňky na čtrnáctileté dítě. To je dramatická změna. Ke konci této změny, a to až do dvacítky, jsou tam malé vzplanutí, ale z větší části se z hlediska rozměrů blížíme k naší velikosti, protože kolem dvanácti do čtrnácti, se zaměření této energie, která se v nás nachází, posouvá, mění se s pubertou.

Ta krása, kterou jsme měli jako dítě, ta energie, kterou jsme měli jako dítě, se změní. Nevím, zda máte způsob, jak pozorovat děti teď, ale když jsou mladí, tak mají hodně energie a my dospělí nedokážeme držet krok. Proč? Jaký je rozdíl mezi dítětem a mnou; není to jen věk, je tam i jiný rozdíl: dítě neplýtvá žádnou energií. Je velmi aktivní, ale neplýtvá žádnou energií. Veškerá jeho energie proudí přirozeně a normálně, tak jak má. Jinými slovy jeho mysl neběží jako nákladní vlak, jeho srdce se nevzdouvá s množstvím úzkosti, stresu, starosti, připoutanosti, strachu a touhy. Jeho mysl je prázdná. Jeho mysl se stará jen o to jablko a to odtahové autíčko, a jaké jsou zajímavé, a to je vše! Nepřemýšlí o účtech, o tom, co budeme dnes dělat; nic ho netrápí. Nachází se v okamžiku. Je tady a teď, a to je vše. To je důvod, proč má tolik energie a je tak šťastné a tak krásné, a my jsme tak oškliví a v bolesti.

Když dosáhneme puberty, tak ta energie, která předtím vypracovávala tělo a pomáhala rozvíjet mysl, se přemístí a začne se soustředit na rozvoj srdce, ale kvůli naší Karmě, kvůli našim touhám, začneme dělat mnoho chyb. Sexuální energie, která nás zdokonalovala a pomáhala nám růst, se stává neovladatelnou, a my jsme nebyli nikdy školení, jak s ní zacházet. Pokud jste starší osoba, tak si jen vzpomeňte, jak vás ta energie pálila, když jste měli patnáct, šestnáct, a kolik té energie se vás zmocnilo a třáslo s vámi jako s hadrovou panenkou, tak, že jste neměli žádnou kontrolu nad svou myslí a tělem. Mladí muži mají erekci, aniž by ji chtěli, nedokážou ovládat oči ani myšlenky. Mladé ženy mají vzdouvající se emoce, které je berou do výšek a do pekla. Toto je sexuální energie v pohybu, psychologicky v nás, kterou jsme se bohužel nikdy nenaučili, jak používat. Bohužel jsme zašli za svými kamarády a naučili se, jak masturbovat, jak mít sex; naučili jsme se, jak se dívat na pornografii a pohlcujíc množství romantických románů a romantických filmů, za účelem přeměny té energie prostřednictvím našich tužeb. Takto jsme se dostali do hodně konfliktů, a tu energii obrátili z něčeho tvůrčího na něco destruktivní. Toto je důvod, proč jsme ve stavu, v jakém teď jsme.

Pokud se naučíme, jak tuto energii ovládat pomocí vůle, modlitby, tak může být přeměněna pozitivním způsobem. Toto je důvod, proč v každém náboženství bylo zadržení sexuální energie nezbytnou podmínkou pro vstup do vyšších záhad. Toto učilo každé náboženství - ne vlastníkem domu, ne muži a ženě v jejich domě se svými dětmi, oni to nepotřebovali, nezajímalo je to. Mluvím o lidech, kteří byli již unaveni z utrpení a kteří chtěli vstoupit do skutečného náboženství a kteří chtěli znát pravdu. Takovým lidem, kteří se vzdali materialistického života, jakmile vešli do dveří kostela nebo chrámu, byl vždy dán první pokyn: přestaňte smilnit, pro vás platí, žádné další sexuální zneužívání, zadržte tuto energii a naučte se ji transformovat. Učili se techniky jako Pránájáma, mantra a modlitba, různé nástroje pro zahájení využívání této energie.

Sexuální energie

Energie sexuálních vod se přímo spojuje s vodami mozku. Někteří lidé v dnešní době - přesně řečeno, doktoři - říkají, že masturbace je zdravá; říkají, že orgasmus je zdravý, a tvrdí, že mají takzvaný důkaz, ale prostý fakt je, že neudělali jedinou studiu lidí, kteří transmutovali sexuální energii, a tedy nemají žádnou kontrolní skupinu. Vůbec nepoužili vědecké metody! Takže na toto téma nemůžeme doktory poslouchat; doktoři nebyli zasvěceni do toho učení, ani ho nepraktikovali, ani ho nestudovali. Nevědí nic o vědecké cudnosti a transmutaci. Doktoři smilní. Doktoři mají orgasmus. Oni nevědí o sexuálních mystériích. Pokud by byli studovali svých kněží, lámů, rabínů - těch, kteří znají ezoterickou tradici - tak by našli pravdu o transmutaci, která je v každé náboženské tradici, ale ukrytá. Skuteční kněží, rabíni, lámové a imámové všichni vědí - nebo by měli vědět - že musí uchovat sexuální energii a transformovat ji pro své duchovní cvičení. Naneštěstí v dnešní době to mnoho z nich už neví a ani je to netrápí, ale přesto, toto je odvěké učení. Kdyby toto doktoři studovali, tak by zjistili, že všechna ta moc, která je v sexuální energii obnovuje nervový systém a obnovuje epifýzu, a že uvnitř v těle probouzí všechny možné funkce, o kterých běžný člověk nemá ani potuchy, konkrétně čakry nebo energetická centra, které jsou v běžném člověku nečinné.

tibetska_anatomie

Tento obrázek je z tibetské lékařské tantry. Je založen na znalostech, které jsou staré tisíce let. Tento obrázek ukazuje intimní spojení mezi sexuální energií a myslí.

Řeknu vám to bez obalu, pokud studujete mysl, tak musíte studovat sex, a pokud studujete sex, tak musíte studovat mysl; jsou neoddělitelné.

Pokud studujete Mahájána Buddhismus, pak znáte výraz Bódhičitta. Ale pokud jste ještě nebyli uvedeni do Tantry, pak si neuvědomujete skutečný význam Bódhičitty.

V Mahájána učení, sanskrtské slova Bódhičitta odkazuje na soucit (vědoma láska) a pochopení Absolutna. Ale v Tantře, Bódhičitta znamená sexuální energie. Jedná se o velmi hluboké učení, které se dostane jen velmi málo lidem. Co to ​​odhaluje, je to, že plný rozvoj Bódhičitty je závislý na sexuální energii. Pokud nepracujete s ovládáním a přeměnou sexuální energie, tak nikdy v životě nedokážete plně rozvinout Bódhičittu.

S hrdostí držitele vadžry (což znamená s pocitem božskosti a respektu, nikoli zvířecí chlípností),
vadžra s lotosem vstupují do lotosu (muž a žena se spojí).

S lingamom (mužský pohlavní orgán) umístěním v bhage (ženský pohlavní orgán),

jogín provádí hum phat (tajné mantry);

Bódhičitta (sexuální energie) není vypuštěna. - Vimalaprabha, Stainless Light (Neposkvrněné Světlo), ohromný komentář od Pundariky

Nyní, toto je velmi důležitý bod, protože existují tři druhy Tantry. Pokud půjdete do jakékoliv skupiny, která tvrdí, že učí Tantru, tak všichni budou mluvit o stejných věcech. Většina z nich v současnosti mluví jen o sexu, a většina z nich to používá jako svou návnadu: říkají, že prostřednictvím Tantry byste mohli mít více orgasmů, nebo prostřednictvím Tantry byste mohli mít více potěšení, nebo prostřednictvím Tantry se můžete spojit s Bohem, atd., atd., atd. Ti, vážnější vám řeknou, že Tantra není jen o sexu, že slovo Tantra znamená "kontinuum energie." Mnozí z nich budou hovořit o Bódhičittě a probuzení soucitu pro druhé, atd. Většina z nich mluví o třech základních faktorech, klasifikované jako Narození, Smrt a Obětování. Narození prostě znamená probuzení vědomí, vytvoření Duše, toto učí většina z nich. Smrt znamená odstranění ega, zničení touhy, agregátů nebo zatemnění před vnímáním, toto také mnoho z nich učí. Obětování znamená sloužit ostatním, pomáhat druhým, a také většina z nich to učí. Tak jak pak víte, kdy je škola nebo učení, dobré nebo špatné?

Jak víte, kdy je učení černé, šedé nebo bílé? Černá škola produkuje démony, asurů, lidi, kteří jsou připoutáni k touze, a tím zvětšují utrpení. Bílé školy produkují Buddhy, lidi, kteří jsou osvobozeni od touhy, a tím osvobozeni od utrpení. Šedé školy jsou smíšené, ale obvykle skončí jako černé. Jelikož všechny tři školy učí velmi podobné teorie a techniky, při posuzování z fyzického světa není snadné mezi nimi rozlišit, ale při pohledu z vnitřních světů, je to jednodušší.

Ve fyzickém světě si můžete zajít do jakékoliv školy Tantry - nebo tzv. esoterického učení - a všechny na vás udělají dobrý dojem. Všichni budou mít velkých mistrů, na kterých se spoléhají. Všichni mají velmi působivou rodovou linii. Všichni mají hluboko, pronikavé písma. Hovoří o kráse, lásce, soucitu, službě druhým, a o všech věcech, které bychom očekávali, že budou učit. Některé z nich učí o cudnosti, a některé z nich ne, některé z nich učí o odstranění ega, a některé z nich ne. Fyzicky, je téměř nemožné vědět, kdy je škola dobrá nebo špatná. To je důvod, proč se musíte naučit probudit své vědomí a jít do vnitřních světů to prozkoumat.

Některé z nich hovoří o čakrách, o tom, jak využít energii, sexuální energii na probuzení čaker. Čakry nejsou nic neobvyklého, avšak jsou používány jako něco exotického, aby přilákaly lidi, ale poslouchejte: tak či onak, každý z vás právě nyní používá čakry. Čakra je vír energie, místo, kde se energie pohybuje z jednoho místa na druhé. Je to jako nervové spojení, ale na energii. Takže když cítíte něco emocionálně související s vaším srdcem, pokud se tam pohybuje jakákoliv energie, pak je srdeční čakra aktivní, ale záleží, jaký je to druh energie. Je vaše srdce plné ctnostných emocí nebo sobeckých? Drtivá většina toho, co cítíme, je zkorumpovaná určitým druhem touhy. Sebepozorováním se naučíte, jak se vaše čakry pohybují. Není to složité.

Když pracujete se sexuální energií, tak probouzíte čakry. V sexuálním aktu se hýbe mnoho energie a cítíme mnoho věcí, mnohé, které nedokážeme ani pojmenovat. Jsme uchváceni sexualitou, protože prožíváme druhy vjemů a pocitů, které nejsou jen fyzické, ale i velmi hluboké, a které se vztahují k čakrám, k duchovním věcem a touze!

Pokud se naučíme používat sexuální energii pozitivním způsobem, tak můžeme probudit čakry pozitivním způsobem, ale pokud se naučíme sexuální energii používat s touhou, tak probudíme čakry negativním způsobem; výsledek bude utrpení. Pamatujte na první Buddhovo učení; touha způsobuje utrpení, pokud provádíme sexuální aktivitu v kombinaci s touhou, tak vytváříme utrpení. Každý si to může zakusit na vlastní kůži; toto je základní učení každého náboženství.

Všechny tyto síly máme ve svém těle; musíme se naučit, jak je správně používat. Fyzicky tu zažíváme spoustu věcí, například, všichni dokážete cítit a uvědomovat si myšlenku. Víte, kdy se děje myšlení, ale myšlenky nejsou fyzické; používají mozek, ale myšlenka není v mozku nebo částí mozku, pouze tudy prochází. Myšlenka není fyzická. Myšlenka se vztahuje k páté dimenzi, k mentálnímu tělu, což je v Kabale nazývané Necach.

Také pociťujeme emoce; někdy můžeme pociťovat určitý druh pocitu, když jsou emoce velmi silné, ale obvykle, tak jaksi cítíme emoce, ale nejsme si přesně jisti, kde ty emoce jsou nebo odkud přicházejí. To je proto, že emoce souvisejí s pátou dimenzí; nejsou fyzické. Emoce souvisí s astrálním tělem.

Máme spoustu energie, která souvisí s vitálním tělem; toto je energie, která našemu fyzickému tělo dává schopnost aktivity. Toto je základem energie, kterou vidíme využívanou u dětí; je to zdraví a vitalita jejich vitálního těla. Co je zde důležité pochopit je to, že vitální tělo je kanálem pro myšlenky, emoce a vůli.

sest_dimenzi_pet_tel

Vitální tělo je kanál, nádoba; vitální tělo je vyšším aspektem fyzického těla. Je to tělo energie. Pokud zajdete za akupunkturistou, on pracuje na vašem vitálním těle. Když vám strne ruka, to mravenčení je dočasné oddělení vitálního těla. Pokud jste někdy meditovali a cítili, že sedíte určitým způsobem, ale pak současně jste cítili, že sedíte jinak, to je vitální tělo, je to tělo energie.

Představte si koně. Víte jak vypadá kůň? Nikdo zde nemá obrázek koně? Ale ano, máte, všichni máte, ve své mysli. Víte jak ten obrázek vidíte? Prostřednictvím svého vitálního těla. Představte si matku. Víte jak ten obrázek vidíte? Prostřednictvím svého vitálního těla.

Vitální tělo

Vaše vitální tělo je tam, kde se nachází veškerá vaše energie, zvláště sexuální energie. Takže teď, co si myslíte, že se stane, když tu energii zneužijete? Pamatujte si, vysvětloval jsem o tom jogínovi, který čerpá energie z pohlavních orgánů nahoru do mysli, pracujíc s touto energií, která sestupuje shora. Toto je možné díky vitálnímu tělu, ne fyzickému tělu. Fyzické tělo je pouze maso; co dělá fyzické tělo zajímavým, je vitální tělo, které se v něm nachází, což je jeho čtyřdimenzionálním aspektem. Vitální tělo je elektřina nebo energie fyzického těla. Když se cítíte sexuálně vzrušení, to je aktivace sexuální energie, která je součástí vašeho vitálního těla. Když používáte představivost, to je vaše vitální tělo. Když si představujete, tak při tom nepoužíváte fyzické tělo, že? Myslím, že ne. Vaše fyzické tělo si nepředstavuje, ale vaše mysl. A obrázky vidíte tady, fyzicky, protože vitální tělo je přenáší z páté dimenze.

Když přemýšlíte, když jste si vědomi myšlenky, tak to vnímáte skrze nádobu vitálního těla. Ta myšlenka se odráží ve vitálním těle. Když pociťujete emoce, tyto emoce jsou v astrálním těle, ale vy je cítíte a vnímáte prostřednictvím nádoby vitálního těla. A co vůle? Vědomí? Vnímáme je skrze vitální tělo. Všechny tyto psychologické jevy jsou vnímány fyzicky, díky vitálnímu tělu.

Vitální tělo má čtyři hlavní aspekty, které můžeme nazvat obaly nebo étery, jedná se o čtyři kanály, které tvoří vitální tělo. Dva nižší z nich jsou:

Éter života je aspekt vitálního těla, který má na starost rozmnožování; sexuální energii. Znáte to, když žena říká, že jí tikají biologické hodiny? Její biologické hodiny nejsou fyzické tělo, je to éter vitálního těla odpovědný za energii reprodukce.

Když trávíte potravu, dýcháte, když váš žaludek transformuje živiny na energii, aby vyživil mysl a srdce, to je chemický éter, je to éter, který se nachází ve vitálním těle, který spravuje energie transformace.

A co vaše smysly? No, všichni slyšíte můj hlas, ale jak? Zvuk přechází do fyzického ucha, ale poté, co se stane? Ví někdo? Slyšeli jsme o tom hodně teorií, ale víme? Pokud budete meditovat, tak to můžete zjistit. Zvuk prochází skrze ušního kanálu, ve vlákně v uchu vibruje, a je přeměněn na energetické pulzy, které proudí do mozku, ale co se stane potom? Mozek je jen nádoba, která pohybuje energií z jednoho místa na druhé. Mozek není nic víc než to. Mozek je sám o sobě pouze mrtvou hmotou, ale má energii, a ta energie je vitální tělo. Zvuk se odráží od mozku do mysli. Reflexní éter vitálního těla je to, co odráží ty vibrace do psychiky. Vaše mysl je ta, která umí anglicky, a ví, jak přeložit to, co říkám do významu, pojmu, obrázků, a také vaše srdce, vaše astrální tělo, které to překládá emocionálně, pokud bych náhodou řekl něco pro vás důležité. Takže vidíte, tento aspekt vitálního těla slouží k odrážení údajů ze smyslů, a to nejen fyzických, ale i vnitřních smyslů, odrážejíc tyto informace do psychiky, do mysli, do duše.

Když jste si právě teď představili svou matku, jak jste to udělali? Nedá se to pouze se samotnou fyzickou hmotou. Když řeknu, představte si svou matku, tento obrázek se někde objeví, ale nevíme kde, všichni řekneme, "je to v mé mysli," akorát, že nevíme, kde to je. Mysl se nachází v páté dimenzi; v mentálním těle. Ten obrázek je vytvořen prostřednictvím vaší vůle, vědomé vůle, doufejme, že proudící skrz světelný éter vitálního těla. Tento éter je částí vitálního těla, která projektuje přes vůli a představivost; světelný, znamená světlo.

Toto je velmi důležité pro meditujícího ke studiu. Vzpomínáte si na kroky meditace?

Když se uvolňujeme, tak uvolňujeme vitální tělo, protože uvolňujeme fyzické tělo a vyšší část fyzického těla je vitální tělo. Takže když je uvolněné fyzické tělo, pak se může uvolnit naše energetické tělo, což znamená, že to energetické tělo, ten kanál energie, se zcela uklidní, znehybní. Když je vodní plocha klidná, neodráží věci dokonale? Vaše vitální tělo souvisí s elementem vody, s tattvou vod, a když je klidné, tak dokáže dokonale odrážet. Uvolnění fyzického těla a vitálního těla vytváří klid, který umožňuje, aby se obrazy odrážely/zrcadlily bez zmatku.

Skrze modlitbu aktivujeme srdce, emocionální tělo, které prohlubuje schopnost jasného odrážení/zrcadlení obrazů. Mistr Samael řekl, že když absorbujeme étery vitálního těla do astrálního těla, tehdy se naše jasnozřivé vnímání radikálně zlepší, to je to, co děláme s modlitbou: uvolníme se, modlíme se, a spojíme vitální a astrální komponenty- energie a emoce. Pak se soustředíme. Toto je způsob, jakým soustředíme mysl; Necach, pomocí Tiferetu, co je vůle. Všechny tyto části jsou nyní spojeny. Fyzické tělo uvolňuje vitální tělo, modlíme se, abychom přinesli emocionální tělo, a pomocí vůle soustředíme mysl, toto všechno se stává jedním, soustředěné na jednu věc; abychom byli přítomni tady a teď.

Aktivace energie

Teprve pak můžeme začít něco dělat, toto je bod, kdy se děje magie. Když máme přítomnost Boha, když zužitkováváme všechny své síly a energie, když jsme soustředění a máme otevřené a upřímné srdce, když se upřímně podíváme do vizualizace, tak se nám otevřou oči ducha, jasnozřivosti, představivosti, moci vidět, toto je reprezentováno obrázky nad jogíni , kteří jsou v meditaci.

padmasambhava_jako_guru_vadzradhara

Před tisíci lety přinesl Guru Rinpočhe, Padmasambhava, Tantru do Tibetu. Zde je v podobě Vadžradhara. Tato podoba představuje jednotu představivosti a vůle, jednotu moudrosti a metodu, která je v některých tradicích Mahájána přeložena jako činnost a vize. To představuje, jak se z vody vynořuje duchovní život. V rukou drží Vadžru a zvon, které mají hluboký význam.

Pokud chceme duchovní život, musíme se podívat do svých vod. Zda jsme svobodní/é nebo ženatý/vdané, tajemství je v našich sexuálních vodách. Pokud jste někdy viděli Tantrický Buddhistický rituál, vůdce vždy používá dva prvky: vadžra (sanskrtské slovo nebo v tibetštině: Dordže) a zvonek. Vadžra vypadá jako symbol nekonečna ∞, a to i opravdu představuje.

vadzra_a_zvonek

Termín Vadžra v sanskrtu znamená blesk, reprezentuje to falus, mužský pohlavní orgán. Zvonek, na druhé straně, reprezentuje ženský pohlavní orgán. To je důvod, proč musíme pracovat s oběma, vadžra a zvonek, muž-žena. Toto je tajemství Tantry, ať už jsme svobodní/é nebo v páru: tuto energii používáme v harmonii a v rovnováze s božskostí.

Vadzrapani

Tento obrázek ukazuje, jak se to dělá. Toto je obrázek Vadžrapáni. Vadžrapána je sanskrtské slovo a znamená "vadžra v ruce." Podívejte se na to, co má v ruce: to je Vadžra. Je to falus. Toto božstvo představuje zuřivost pevné vůle, která je potřebná k udržení kontroly nad sexuální energií. To vyžaduje hodně pevné vůle, protože naše mysl je velmi poškozena. Snadno jsme svedeni touhou. Vyžaduje to hodně vůle, ale díky síle vadžri a zvonku, vůle ve spojení s představivostí, se tato síla dá využít. Pokud se této energie zbavujeme skrze orgasmus nebo skrze psychologické zneužívání, jako pýcha nebo závist, tak nebudeme mít vůbec žádné vize.

Pár má možnost dostat se k této síle do vyššího stupně, protože tyto síly božství jsou zastoupeny ve třech faktorech nebo třech elementech v pohlavních orgánech. Tyto tři síly trojice jsou přítomny u muže i ženy, a když se spojí, tak tvoří pečeť Vadžradhara nebo Vadžra Dákiní, což je pečeť Šalamouna, Davidova hvězda. Šesticípá hvězda představuje jednotu muže a ženy, ale také představuje spojení moudrosti a metody. Takže v syntéze, co to pro nás znamená je to, že musíme opravdu začít brát vážně, jak využíváme svou energii.

adam_a_eva_trojuhelniky

mandala-vadzradakini

Ve středu této mandaly máme Tummo, "zuřivá žena," naše Božská Matka Kundaliní nebo Kandali, která dokáže zničit všechny naše defekty, za předpokladu, že pro oheň poskytujeme palivo. Nejsilnější způsob, jakým toto palivo poskytnout, je skrze sexuální spolupráci, při spojení dvou trojúhelníků: muže a ženy.

Při meditaci se musíme prakticky podívat na to, co děláme. Neustálá meditace je způsob, jakým ve své práci zůstaneme inspirováni. Vím, že učení je velmi krásné a komplikované. Dali jsme stovky přednášek a existují stovky knih, a toto všechno je nesmírně krásné a spletité, a my potřebujeme vědět všechny tyto informace, musíme studovat, a to je to, co nás připravuje na interpretaci našich zážitků, ale pokud nemáme žádné zážitky, tak co budeme interpretovat? Pokud pouze studujeme a studujeme a studujeme, ale nemáme nic na interpretování, tak musíme přehodnotit své cvičení. Musíme mít zážitky. Neříkám, že každý den musíme jít navštívit planetu Mars v astrálním těle; to by bylo úžasné, ale přinejmenším musíme vidět, jak v současnosti způsobujeme trápení. To je druh zážitku/zkušenosti, který potřebujeme: praktické zkušenosti, které nám pomáhají rozplétat problémy, které máme a problémy, které způsobujeme ostatním.

Palivo k tomu je v našem nitru: jsou to tyto vody. Základem pro duchovní vhled je, jak používáme vody sexu, vody své mysli a vztah mezi nimi. Jak jsem na začátku vysvětloval, hebrejské písmeno Jod, které je mezi dvěma Mem, je opravdu významné. O Jodu jsme dali několik přednášek, které jsou sotva špičkou ledovce. Jod je nejmenší hebrejské písmeno; hluboko se týká toho, kdo jsme jako lidské bytosti. Naše podstata, naše jádro, naše syntéza je Jod. Písmeno Jod představuje muže, ženu, osobu, ale pouze jako tečku, protože to je to, co jsme: jsme jen bezvýznamné tečky prachu v kosmickém měřítku věcí. Ale v té tečce je potenciál stát se kompletní lidskou bytostí, Vadžrasattvou, diamantovou duší, a to je důvod, proč tento symbol písmene Jod, přesně odpovídá symbolu v tibetském buddhismu zvaným Tigle, což je přeloženo jako tečka nebo kapka. Tigle představuje skvrnku nebo tečku prvotního vědomí, ba co víc, je to sexuální energie. Jod je sexuální energie.

Naše esence jako osoba, je v naší sexuální energii, ta jediná spermie nebo jediné vajíčko, pomocí kterého můžeme vytvořit dítě, vše co jsme, je v tom Tigle nebo Jodu. Takže tím, že to využijeme, transformujeme, se můžeme stát Vadžrasattva nebo diamantová duše. Jinými slovy, namísto plýtvání touto energií, a vytváření problémů prostřednictvím touhy, a vytvářením zkázy a bolesti, vezmeme tuto tvůrčí energii, a vytváříme pro druhé, pro božstvo; vytváříme duši, krásu. Každý Buddha, každý Anděl se narodil tímto způsobem. Žádný jiný způsob neexistuje; vše co je ve vesmíru zrozené, je zrozené ze sexuální energie: démon je zrozen z chtíče, anděl je zrozen z cudnosti. Oba jsou zrození ze sexu.

Takže když používáme sexuální energii pomocí mysli, pomocí své představivosti, tak tvoříme. Když krmíme touhu, tak vytváříme pekelné věci, ega, figuríny, entity. Když jsme byli teenageři a učili se dívat na pornografii, chlipně se dívat na opačné pohlaví, tehdy jsme používali tuto sexuální energii k vytváření forem ve své mysli, a tak jsme si ve své mysli vybudovali obrázek, mnoho obrázků toho, co chceme. Muž si představuje chlípnou ženu, jak dělá všechny věci, které od ní chce, aby mu dělala, a se svou sexuální energií nasměrovanou skrze vitální tělo spolu se svou myslí, vytváří ve své mysli formy. Tyto formy jsou skutečné, a chtějí více energie, a tak tento chlapík začne mít s tou ženou sny, které si představoval, a ta žena v jeho snech přijde každou noc, aby získala více energie. Takže každou noc se mu zdají sny a rozlévá sexuální energii tím, že má mokré sny, poluce. Totéž se děje se ženami; žena si představuje svého dokonalého muže, který každou noc přichází, aby se jí dvořil a byl romantický, a ona se vzruší a ztratí sexuální energii skrze ten imaginativní akt, a to krmí tu formu v její mysli; noc za nocí tato forma přichází, aby získala více energie. Tyto formy existují, protože my jsme je vytvořili, a každý z nás jich má.

Takže pokud máme potíže se zapamatováním si svých snů, když jdeme v noci spát, a jsme úplně v bezvědomí po celou noc, proč? Neboť nemáme žádnou energii. Po celý den ní plýtváme, stresem, úzkostí a honbou za všemi svými touhami, a když jdeme spát, tak jsme totálně vyčerpaní, a tak nevíme, co se s námi v noci děje, ale mohu vám dát malou pomůcku: v noci, ve svých snech, děláme to samé, co po celý den: konáme mechanicky, nevědomě. To je důvod, proč ráno, když se probudíme, tak si pomyslíme, "Snil jsem o práci, a zabil jsem svého šéfa," a to proto, že během dne jste opravdu naštvaní na svého šéfa, jestli o tom víte nebo ne, máte v sobě hodně zlosti. Nebo se vám v noci sní, že máte sex se svým sousedem/kou, nebo s vaším spolupracovníkem/cí, protože během dne sexuálně bažíte po svém sousedovi/ce nebo spolupracovníkovi/cí, a tím mrháte vší vaší energií a v mysli vytváříte formy, které jsou karmické, které způsobují utrpení.

Toto je důvod, proč jsme tam, kde jsme. Takže protilátka: v každém okamžiku si vědomě zvolte, jak používáte svou energii. Naučte se, jak používáte svou energii, a jaké jsou důsledky. Pozorujte, co se stane, když vůči někomu cítíte hněv, a začnete o tom hodně přemýšlet, a začnete o tom i snít, jaký je výsledek? Hněv zesílí. Když krmíte touhu, stává se silnější, neodejde. Co se stane, když se ji pokusíte ignorovat? Také neodejde pryč, čeká na okamžik, kdy nedáváte pozor, aby mohla vtrhnout dovnitř, a získat jakoukoliv energii ke které se může dostat. Takže ji nemůžete ani ignorovat ani krmit. Musíte si vybrat střední cestu, což znamená, že ji budete neustále pozorovat (tu touhu): neoddávat se jí, nevyhýbat se jí, ale sledovat ji, učit se o ní, přestat ji krmit, ale prostřednictvím sebepoznání.

Pokud chcete povznést energie sexu, tak to dělejte s uvědomováním. Učte se o svém sexuálním chování. Změňte to, o kterém ve svém srdci víte, že je špatné. Pokaždé, když se dopustíte toho jednání, si prohlubujete své utrpení - pokaždé. Takže, přestaňte, ale přestaňte s tím, že to jednání pochopíte. Přestaňte tím, že tomu porozumíte, že proč. Přestaňte prostřednictvím vědění ve svém srdci, že toto je to, co musíte udělat, a nevracejte se k tomu (k tomu chování/jednání).

Během dne musíte trénovat své smysly, protože celý den využíváme energie v závislosti na tom, jak používáme své smysly. Sexuální energie a mysl spolu úzce souvisí. Pokaždé, když se na někoho žádostivě podíváte, tak tu energii transformujeme - která byla čistá, která přišla od Boha - a vy z ní uděláte něco démonického, a okamžitě si v mysli vytvoříte obraz té osoby. O tomto se nedá dohadovat. Nemůžete říci: "No, já se pouze na vteřinu podívám, protože chci pochopit svůj chtíč." To je podvod vytvořen vašim egem. V okamžiku, kdy se oddáte chtíči, se ta energie přemění na chtíč, i když se nepodíváte; stačí se pouze oddávat duševně. Jakmile si mysl holduje, ta energie se transformuje, polarizuje se na chtíč. Pokud se opravdu podíváte, tak proces se urychlí a prohloubí. Jakmile máte ve svém srdci nebo mysli chtíč, probíhá transformace. Naučte se, jak tento proces zastavit. Naučte se využívat tuto energii, a zažít to, co se stane, když ji využijete.

Totéž platí pro každé ego, každý defekt: strach, pýcha, žárlivost, závist, hněv, všechny ty emoce, které jsou negativní a ubližují nám, všem dáváme energii a všechny nám ubližují.

Takže pokud si lámete hlavu nad tím, že proč když už nějakou dobu meditujete, nebo děláte vokalizace, mantry nebo různé cvičení, nemáte žádné duchovní zážitky, zde je odpověď: vše je příčina a následek. Pokud nemáte zážitky, je to kvůli dvěma potenciálním důvodům:

K nápravě nedostatku energie použijte protilátku: což je šetření své energie; přestaňte ní plýtvat skrze sexuální zneužívání nebo psychologické návyky. Každému člověku je dáno dostatečné množství energie, aby mohl mít duchovní zážitky, a proto zjistíte, kde jí mrháte, a změňte ty návyky za lepší chování.

K nápravě karmických překážek: každý den pracujte s třemi faktory a neustále kontrolujte způsob, jakým praktikujete.

Karmickou překážkou je příčina a následek. Pokud provádíte duchovní cvičení nesprávně, pak nemůžete vytvářet výsledky, které hledáte, to znamená, že vytváříte karmické překážky. K vytvoření výsledků, které hledáte, je třeba uvést do chodu správně příčiny. Nepředpokládejte, že víte, jak cvičit, dokud se duchovní zážitky nestanou spontánními, přirozenými, a stálými. Do té doby, pracujte na zlepšení a přehodnocení své metodologie.

Kromě toho, někdy, i když můžeme správně cvičit, duchovní zážitky se neobjevují, protože prostě si je nezasloužíme. Protilátkou jsou tři faktory, ale obzvláště faktory smrti a oběti. Intenzivně pracovat na egu, je nejdůležitější způsob, jak zaplatit karmu. Za druhé, sloužit ostatním, především duchovně. Čím více dokážete pomoci lidem k nalezení cesty, tím více si dokážete splatit své vlastní dluhy.

Učení funguje. Gnóze byla prokázána efektivní stovkami tisíci lidí, takže nedostatek duchovních zážitků není vinou učení. Pokud chcete mít pochopení a porozumění vaší situace, pokud chcete vidět Boha, pokud chcete zažít něco pravdivé, tak pracujte na zlepšení svého cvičení. Za prvé, šetřete energii, pokud šetříte energií a nemáte zážitky, může to být vaše Karma; možná, že musíte na chvíli trpět v temnotě; to se stává. Může to být dlouho, ale obvykle se o tom dozvíte. Dám vám příklad ze své vlastní zkušenosti. Před mnoha lety jsem si prošel dlouhou dobou, kdy jsem velmi vážně meditoval - nepamatuji si přesně, ale musel jsem meditovat tak dvě nebo tři hodiny denně - a cítil jsem hodně emocionální bolesti, protože jsem neměl žádné duchovní zážitky. Chtěl jsem vidět věci, aby mi moje vizualizace přinesla ovoce a mohl jsem něco vidět, ale nic jsem neviděl, takže jsem byl ve velké bolesti. Jednoho dne, jsem meditoval a snažil se netrápit se svou touhou po zážitku, pouze jsem se snažil uvolnit, a najednou jsem si uvědomil, že vidím - ne s fyzickými očima, ty byly zavřené, ale s mými astrálními očima - a cítil jsem se, že "aaaa, Vida, konečně!" A pak, v tu chvíli, bylo to, jako kdyby se mi nějaká páska pomalu spouštěla přes oči, a víc jsem už neviděl. Pak jsem pochopil: to byla moje Karma. Musel jsem trpět bolestí té touhy, kvůli svým vlastním zločinům. Zasloužil jsem si, že jsem neměl vize. Takže v té chvíli jsem to přijal. Ustoupil jsem Boží vůli. Řekl jsem: "Dobře, děkuji, chápu to, toto je to, co ode mne chceš, děkuji, zaplatím, co jsem dlužen; dovol mi to teď zaplatit, ať to mám za sebou." Takže přemýšlejte o tom a tvrdě pracujte

Otázky a odpovědi

Posluchači: řekl jste, že v Žluté Knize je mantra, která zní Ton Sa Ham a Ton Ra Ham, a pak jste zmínili Ham Sah… to je skoro totéž, protože v žluté knize se učí (nesrozumitelné)

Instruktor: Ton Sa Ham, Ton Ra Ham je mantra Egyptské Pránájámy, zatímco Ham Sah je mantrou jiné pránájámy. Mistr Samael učil mnoho různých pránájám. Existují různé variace. Egyptská pránájáma je pouze odlišná verze. Fungují poněkud odlišně, takže bych navrhoval, abyste je zkusili obojí, odděleně. Jednu dělejte týden nebo tak nějak, a pak dělejte týden druhou, pak uvidíte, že jsou trochu rozdílné.

Posluchači: Je to škodlivé nebo prospěšné, jestliže osoba, která nemasturbovala nebo neměla sex několik měsíců, ale teprve nedávno začala šlapat cestu Gnóze?

Instruktor: Existuje nějaká újma nebo prospěch pro člověka, který neměl pohlavní aktivitu sedm nebo osm měsíců nebo tak nějak? To opravdu záleží na vaší karmě a vaší situaci, zda je újma nebo prospěch v tom, co jste dělali. Nevím konkrétně, co jste dělali.

Odpovězme takto: každý den vaše tělo přijímá a transformuje energii. Každou noc, když spíte, vaše fyzické tělo jde spát a vaše vitální tělo se dobíjí; absorbuje sluneční energii a nabíjí se množstvím energie. Základní energie je tam sexuální energie; což je důvod, proč se muži ráno probouzejí s množstvím sexuální energie, velmi aktivní, protože vitální tělo bylo doplněno. Takže energie se vytváří každý den; co s tou energií děláte během dne? Nepoužíváme ji jen skrze pohlavní akt, ale používáme ji i skrze mysl, srdce, tělo, takže jak svou energii používáme? To je otázka, kterou se musíme zeptat sami sebe; způsobuje tato energie škodu, nebo nás vyživuje? Můžete se vyhýbat orgasmu, ale co pak dělá ta energie? Děláme s ní něco vědomě či nevědomě? Podstatou věci je, jak se chováte, co děláte se svým časem a energií. To bude pro každého jiné.

Posluchači: Jak můžeme rozvinout Bódhičittu, zvláště pokud necítíme nebo nemůžeme najít hluboký smysl pro soucit s lidmi kolem nás? Také jste řekli, že bychom se během meditace měli modlit se svým srdcem, znamená to, že bychom se měli modlit s emocemi, spíše než s mentální slovní formulací?

Instruktor: Dobré otázky. První je: jako rozvineme Bódhičittu, zejména v případě, když naše srdce necítí mnoho citu pro ostatní; to je velmi dobrá otázka. Jedná se pravděpodobně o stav většiny lidí. Rozvoj Bódhičitty není něco, co přichází rychle a snadno. Ve skutečnosti ve většině případů se to vyvíjí v průběhu několika životů. Bódhičitta je velmi hluboký element. Takže, pokud jste někdo, kdo ve svém srdci necítí moc emocí, tak jen pracujte s tím, kde jste, začněte s tím, kde jste, a čím jste jako člověk. Začněte s pozorováním svého chování, a jak působíte na ostatní lidi. Toto je důvod, proč základní školy začínají s karmou- příčina a následek - chtějí vidět, jak nás naše aktivity ovlivňují, a od toho začneme vidět, jak naše činy ovlivňují druhých. Důležitým detailem je zde toto: když vidíte, a opravdu pochopíte, že činnost, kterou jste provedli, vám ubližuje, a pak cítíte bolest a zjistíte v sobě utrpení, pak si uvědomíte, "Počkejte chvíli: Pokud si sám způsobuji trápení, tak to není dobré, není to dobrý pocit, je to bolestivé, ale také způsobuje utrpení tomu druhému člověku." To je to, co probudí vaše srdce. Začnete si uvědomovat, "nechci se cítit špatně, ale také způsobuji, že i tento druhý člověk se cítí špatně. Nechci, aby se cítil špatně." To je začátek Bódhičitty. Takže s tímto pracujte.

Druhá část otázky je o modlitbě; měla by být modlitba spíše emocionální než mentální? Obecně platí, že modlitba by měla být emocionálním spojením s naší vlastní božskostí, ale pokud naše emoční centrum je velmi suché, pokud necítíme mnoho emoce, pak je to těžké. Doporučil bych podobný typ cvičení: začněte s tím, že se budete pozorovat, dívejte se na své chování a proste Boha o pomoc. Začněte rozvíjet spojení s vaší vlastní Boží Matkou, ona je ta, která je schopna oživit ohně vašeho srdce skrze vaše sebepoznání. Tento vztah nebo spojení s Božskou Matkou je to, co otevře vaše srdce. Toto je mnohem jednodušší pro ženy jako pro muže. Pro muže, může být obtížné rozvíjet tento vztah, ale je to důležité, někteří muži mají tendenci myslet si, "já nebudu citově založený, jsem muž, musím být silný." Muži jsou silní, ale také mají i emoce; mají druh emocí, které jsou odlišné od žen, ale stejně důležité, stejně podstatné, a tuto schopnost musíme probudit. Je to opravdu důležité; Bódhičitta, která se vynoří skrze srdce muže, je odlišná od Bódhičitty v srdci ženy, a lidstvo potřebuje obojí.

Pokud je vaše modlitba chladná, suchá nebo bez života, pak pracujte s představivostí; najděte si nějaký obrázek nebo nějaký obraz Božství, ke kterému cítíte spojení, nebo vás inspiruje; může to být obraz, socha, mantra, příběh, který jste slyšeli o nějakém mistrovi nebo Božství. Pracujte na vizualizaci toho objektu a modlete se k tomu Božství, aby vám pomohlo otevřít srdce a rozvinout spojení.

Důležitým detailem k probuzení srdce: Vysvětloval jsem vám, že způsob, jakým využíváme energii, je psychologický, takže sexuální energie ve vitálním těle proudí do srdce a mysli. Když pracujeme s meditačními cvičeními, tak prostřednictvím modlitby otevíráme srdce, a prostřednictvím koncentrace a vizualizace pracujeme s epifýzou, takže energie proudí směrem nahoru, srdce je otevřené a aktivní, mysl je otevřená a aktivní. Ale tuto energii používáme po celý den i bez meditace. Takže když jsme během dne v práci a máme záblesky hněvu a pociťujeme sexuální touhu a záblesky pýchy nebo studu, tak tato stejná energie se pohybuje přes naše srdce a mysl, ale je poškozuje. Když posloucháme agresivní hudbu, sledujeme agresivní filmy, když se nacházíme při jakékoliv chlípné činnosti, jako koukání na pornografii nebo souložení s různými lidmi, tak tato energie je v pohybu a ničí srdce a mysl. Víte, proč lidé v dnešní době nejsou vnímaví nebo citliví? Protože jejich srdce jsou zcela zničeny. Emoční centrum je poškozené od intenzivní agresivní hudby, od intenzivních násilných her, od intenzivních násilných příběhů a filmů, a od všech těch věcí, kterými se vždy krmíme. Toto ničí emocionální centrum, které takto ztrácí svou citlivost. Totéž se děje s myslí a intelektem; poškodily se. Pokud to s touto vědou myslíte vážně, a začnete trénovat sexuální energii a krotit ji a vědomě ji směřovat prostřednictvím těchto různých cvičení, tak všechno správné fungování se obnoví: vaše srdce se obnoví, váš intelekt se obnoví, začnete se regenerovat. Gnóze je věda regenerace. Ta energie začne proudit do srdce a znovu ho udělá krásným. Vlévá se do mysli a znovu ji dělá krásnou. Takže pokud máte pocit, že necítíte emoce, a se svou myslí máte potíže, tak zůstaňte věrný svým cvičením. Buďte věrný své Božské Matce. Transmutujte své energie. Hodně se modlete. Nakonec, krůček po krůčku, začnete vidět, jak se objevují emoce, nové pocity a nové schopnosti v mysli, které tam předtím nebyly. Je to velmi krásné, ale vyžaduje to trpělivost.

Posluchači: Můžete něco říct ohledně soucitu, protože všichni žijeme zde, v této fyzické realitě, existuje vůbec bod, kde můžeme být skutečně příliš soucitní, kde bychom se museli odpoutat od řekněme, jiných lidí nebo okolnosti, které by nás mohly ovlivňovat, a můžete říct více o správné činnosti v konkrétních situacích?

Instruktor: Dovolte mi objasnit něco o soucitu. Toto slovo Bódhičitta je obvykle překládáno jako soucit, ale to není dobrý překlad. Slovo Bódhičitta doslova znamená "mysl moudrosti," a to je opravdu odlišné od jednoduchého soucitu. Myslím, že zvláště na Západě, se myšlenka soucitu stala velmi sentimentální. Lidé si myslí, že soucit znamená, že musíme dát peníze chudým lidem, nebo cítí lítost pro ty, kteří jsou na tom hůř než oni sami. Lítost nebo dávání chudým, může být dobré v některých případech, ale to není to, co znamená Bódhičitta. Bódhičitta znamená přesně to, co jste řekli, je to správná činnost ve správném okamžiku. Pokud jste rodič, někdy musíte své dítě naučit pořádku, to je moudrý soucit. Pokud jste učitel, který pracuje se studentem, tak někdy ho musíte naučit pořádku. Taková je Bódhičitta: je to Božská moudrost.

Když jsem na konci přednášky mluvil o jednání a způsobu, někteří lidé mohli být ztraceni; toto sjednocení je aktivována Bódhičitta. Když je toto sjednocení zrealizované ve vás, znamená to, že vaše Božstvo je schopné vás vést, jak jednat správným způsobem ve správný čas. Nikdo z nás nemá tuto schopnost plně vyvinutou, protože všichni trpíme množstvím eg a množstvím problémů. Ale pokud jsme opravdu upřímní a myslíme to vážně, a v kritických chvílích se opravdu snažíme poslouchat pokyny Boha, tak nám může pomoci za předpokladu, že nasloucháme. Takže odpověď na vaši otázku je, správné jednání se vynořuje, když je soucit zcela spojen s vědomým poznáním Absolutna. Na cestě k tomu musíme probudit vědomí a naslouchat hlasu ticha. Do té doby, jak víme, co je správné a co špatné? Věci se neustále mění; co je správné teď, může být za okamžik nesprávné. Pouze náš Nejvnitřnější ví, kdy a jak jednat. Karma je velmi komplikovaná. Znám lidi, kteří si myslí, že každý z nás musí vždy jednat určitým způsobem, dělat určité věci, podle stanovených kroků nebo pravidel, ale realita taková není. Každý má jinou Karmu. Každá situace se neustále mění. Co je správné pro mě, není správné pro každého. Takže upřímný student následuje svého vnitřního Mistra s otevřenou myslí, a proto je schopen se pohybovat kdykoliv, v jakémkoliv směru, aniž by byl něčím nebo někým omezen.

Posluchači: Takže bychom měli následovat vůli Bytí?

Instruktor: Rozhodně! Takže nyní naším úkolem je zjistit, co to je, a obvykle vám to neřekne až do poslední sekundy. [Smích] Samozřejmě že proto existuje důvod: protože bychom to zpackali. Kdyby vám váš Nejvnitřnější řekl, že: "Za pár let ti dám Gnózi, a všechny tvé ega budou muset zemřít." Řekl by z nás někdo: "Skvělé! Zní to dobře!," To si nemyslím! Všichni bychom udělali co je v našich silách, abychom se tomu vyhnuli. Takže obecně řečeno, váš Nejvnitřnější vám až do poslední sekundy neřekne, kdy musíte jednat, protože tehdy nemáte čas o tom přemýšlet, a zpackat to. Musíte udělat to, co musíte udělat, to je všechno, není čas na přemýšlení. Takže pokud jste frustrovaní tím, že si myslíte, že nejste vedeni, jen si uvědomte, "Dobře, je to moje chyba, protože on ví, že jsem hloupý/á a že si zpackám život, takže musím počkat, až mi řekne." To vyžaduje hodně trpělivosti.

Posluchači: Mistr udává mnoho praktik pro očistu vitálního těla s routou vonní, šalvějí a s vejci. Je něco, co můžeme dělat i sami, nebo by měl být přítomen kněz?

Instruktor: očišťování, které učíme, zahrnující šalvěj, routu, a vejce je možné použít kdykoliv potřebujete. Nejjednodušší je použít sušenou šalvěj nebo routu vonní. Zapalte ji a kouřem projděte všude kolem sebe, zatímco se modlíte nebo používáte zaklínadlo. Existuje mnoho praktik. Tato čistí vaše vnitřní těla, konkrétně vitální tělo od elementů, které vám mohou ublížit. Když jsem vysvětloval, že když používáte sexuální energii na představování si chlípných scén, něco je vytvořeno, z toho něčeho se stanou tvory jako hlodavci nebo hmyz v jiné dimenzi. Když žijete ve městě, jako je toto, špinavé, nechutné, tak tyto elementy se nacházejí všude. Musíme dělat neustále očišťování, alespoň jednou za týden, a řekl bych i častěji, pokud můžete. Tyto elementy kradou energii. Pokud půjdete do špinavého místa- bar, restaurace, kino, klub, dokonce i ve vlaku, určité části města, kde se lidé zabývají množstvím negativních činností- tak ty elementy jsou tam, a čekají, aby vám vzali energii, a když se objevíte vy, zářivý, mladý Gnostický student, který začíná šetřit svou energii, tak jste jako chodící baterie. Tyto elementy si řeknou: "Hej, jídlo zdarma!" A všichni se k vám připoutají a začnou vám brát energii, pak se začnete cítit vyčerpaný, a začnete přemýšlet, "Gnóze nefunguje, tyto metody jsou k ničemu." No, oni fungují, ale paraziti vám berou energii. Takže toto je proces učení, jak se chovat, jak se očišťovat, jak změnit mnohé aspekty vašeho života, dokud nejste schopni to zachovávat. Očišťování jsou důležité, jsem rád, že jste to zmínil.

Posluchači: Takže myslím si, že když vycházíte z města, tak byste se měli očišťovat? Dobře, neboť já musím ve městě pracovat.

Instruktor: Neustále, ano, a to je důvod, proč klademe důraz na použití hodně kadidla, zejména čistší kvality, protože to má lepší účinek. Pokud můžete pěstovat svou vlastní šalvěj, pak si s touto rostlinkou můžete rozvinout vztah a takhle to bude mít ještě lepší účinek. Já mám malou rostlinku šalvěje a každý rok ji sklízím; vydrží mi po zbytek roku. Velmi pomáhá. Existují různé rostliny, které se používají na očišťování. Jalovec je také velmi užitečný. Existuje mnoho dalších; studujte knihy, Okultní Medicína (Occult Medicine) a Ohnivá Růže (Igneous Rose). Je v nich mnoho praktik, které se týkají těchto druhů očišťování. Také jsou dobré sírové lázně. Také si můžete nasypat prášek síry do bot a ty výpary ze síry vám pomohou držet těch malých brouků od těla.

Posluchači: Jak se dá udělat z této cesty cíl života a všechny další aktivity druhořadé, ale v rovnováze s normálním životem?

Instruktor: Gnóze nevyžaduje, abychom se odtáhli od moderního života. Ve skutečnosti Gnóze nás učí, jak život transformovat a učinit z něj palivo pro náš duchovní růst. Učíme se, abychom byli ve všech svých povinnostech vědomi, a tím obraceje každou činnost na příležitost pro duchovní růst. Tímto způsobem nám všechno v životě může přispět k duchovnímu růstu.

Posluchači: Otázka se týká ochrany proti temnotě: transmutace dává sílu a ztráta energie způsobuje slabost, když student náhodně ztratí energii, jak mohou být jeho ochranné modlitby účinné?

Instruktor: Každá modlitba, kterou vykonáváme, má sílu úměrnou čistotě a množství energie, které ji pohání. Jedná se jednoduše o příčinu a následek. Obecně člověk, který s těmito cvičeními teprve začíná, nebude mít hodně energie, zatímco člověk, který už nějakou tu dobu praktikuje, by měl mít více energie (ne vždy, protože někdy mají špatné návyky, které ignorují).

Pokud někdo náhodou ztratil energii- například když měli mokrý sen, nebo svou energii nedokázali ovládat v nějaké jiné formě, jako je pýcha nebo zlost, a velmi se rozhněvali a prostřednictvím hněvu vypudili spoustu energie, pak samozřejmě, že budou mít méně energie. Je to jednoduché. Ta energie se zotaví, tak buďte trpěliví. Do té doby, meditujte nad tím, co způsobilo to selhání. Nedopusťte, aby se to stalo znovu. To přijde prostřednictvím pochopení, skrze pocit bolesti, že jste udělali chybu. Vím, že někteří lidé se tomu budou snažit vyhnout; uděláme chybu, nebo se s něčím ztotožníme, a pak řekneme, "Zapomeňme na to. No tak jsem udělal chybu, a co." Ale tímto jednáním to nepochopíme. Toto vyhýbání se vyšetřování, že proč k této události došlo, znamená, že příčina této události je tam stále: pouze se připravujete na to, aby se to později opakovalo.

Kdykoliv se něco stane, co litujete, buďte rád. Zní to divně, ne? Být vděčný za to, že jsem udělal chybu? Ale skutečný Gnostický student je vděčný, protože chytil chybu; v té chvíli je šance, že se napravíte od tendence takové chyby opakovat. Takže když se přistihnete, jak se s něčím ztotožňujete, neobviňujte se- lítost je nutná, ale nezačínejte budovat ostudu, sebe-odcizování, chodit si a zpívat každému svou píseň "Ach, ale jsem špatný, ale jsem špatný." Ne: buďte vděčný. Nyní máte nad čím meditovat. Studenti vždy říkají: "Nevím, nad čím mám meditovat." Důvodem je, že se nepozorují. Pokud se opravdu pozorujete, tak uvidíte, že máte toho až příliš nad čím byste mohli meditovat. Miluju, když student říká: "Nemám dost času, abych meditoval nad vším, co vidím." Tehdy vím, že ten člověk to bere vážně. Existuje tolik věcí, nad kterými se dá meditovat. Pokud v sobě nevidíte věci, které by se měly změnit, tak se třeba podívat hlouběji.

Posluchači: Ego je [nesrozumitelné] a my jsme byli různého pohlaví v předchozích životech, proč si sexuální touha vybírá opačné pohlaví na získání svých představ pokušení? Je sexuální touha vzpomínka nebo bažení oddělené od představy?

Instruktor: Sexuální touha, kterou vidíme pozemsky během fyzického života, je pouze povrchní sexuální touhou související s naší povrchní existencí- což znamená s naší současnou osobností. My nevidíme hloubky naší sexuální touhy. Když začnete meditovat a mít zážitky, tak uvidíte hlouběji do zvrácenosti ega, a budete velmi znepokojeni, vážně.

Je velmi znepokojující vidět, co je skutečně v našich myslích. Elementy, které jsme vytvořili z existence do existence, jsou stále v našich myslích, ale v hlubších úrovních, které nedokážeme vidět. Takže, pokud se tyto elementy snaží nakrmit, tak to jídlo hledají prostřednictvím naší současné osobnosti, prostřednictvím jakéhokoli způsobu, kterým se k tomu dostanou, a toto se v každé osobě liší v závislosti na jejich Karmě a jejich osobnosti. Ego je velmi komplikované. Neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak to syntetizovat, ale v podstatě: to, co vidíte teď, není celý obraz. Meditujte nad tím, co vidíte a snažte se jít hlouběji. Kousek po kousku začnete chápat, o čem mluvím.

Posluchači: Je normální, aby naše fyzická část byla prakticky přemožena a začala bušit a tlouct rychleji, když cítíme, že se nám probouzí srdce nebo při jiných zážitcích, nebo je to znamení odporu, například ego nebo strach.

Instruktor: Když pracujeme v tomto druhu vědy, existuje mnoho druhů zážitků, které se mohou objevit v různých částech našeho těla a psychiky. Bude to záviset na několika různých faktorech. Pokud někomu buší nebo pulzuje srdce, je jasné že je tam emocionální energie, ať už pozitivní nebo negativní, záleží na zážitku a na osobě, takže budete muset uvažovat a podívat se na to, co to je, neznám konkrétní situaci, takže je pro mě těžké říci. Nakonec, bez ohledu na to, jaké jsou v nás vyprovokované reakce, musíme se naučit, jak udržet svůj klid, a neztotožňovat se s žádným zážitkem. Je snadné se ztotožnit s "dobrým" nebo "špatným" zážitkem; zda ten zážitek definujeme tak či onak, pokud ztratíme sebeuvědomování a ztotožníme se, tak ten zážitek má za následek újmu.

 

Toto je první část kurzu s názvem Palivo pro duchovní zážitek

přeložené z anglického originálu: The Fuel for Spiritual Experience
přednáška daná Gnostickými Instruktory na gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian