slovnik

Pancatattva rituál

Z pohledu gnóze, vlastně, v každé skutečné duchovní tradici, rozumíme, že všechno, co existuje, má svůj původ v lůně Matky Boží. Toto lůno je rozlehlost, prázdnota, kterou nazýváme Akáš neboli Ákáše. Jedná se o prvotní substanci, která také není substancí. Dalo by se říci, že se jedná o "nerozlišenou hmotu," no ono je to ještě před hmotou. Nazývá se to Mulaprakriti, což je velké lůno Matky Boží prostoru, a z tohoto lůna vzniká vše, co existuje, vše, co se projevuje. Takže v syntéze, říkáme, že všechny atomy, veškerá hmota, veškerá energie ve svém jádru, pochází z tohoto lůna.

Lůno Matky Boží prostoru je symbolizováno v knize Genesis jako prvotní vody. Stejně tak v mnoha jiných tradicích máme velký oceán nebo velké vody, z nichž vzniká život. Tuto tradici můžeme najít v hinduismu a v různých tradicích Střední a Jižní Ameriky.

Tyto vody jsou ženské a jsou surovinou nebo surovým základem všeho projevu.

V lůně se nachází semínko. Semínko je neposkvrněné vytvoření nebo neposkvrněné početí, z něhož vzniká život, a toto semínko je oplodněno nebo impregnováno mocí tří základních sil, nebo tím, co nazýváme Trojice. V křesťanství jim říkáme Otec, Syn a Duch svatý. Jedná se o Svaté Potvrzení, Svaté Popírání a Svaté Usmíření. Jedná se o tři základní síly, které jsou nutné pro všechny úrovně tvoření ve všech úrovních existence. Říkáme tomu zákon Tří a tento zákon je zásadní ve všech úrovních přírody. Takže na úplném začátku, předtím než se cokoli projeví, vidíme, že už je tam zákon tří, který modifikuje samotný proces tvoření nebo toho, co nazýváme "genezis (původ, zrod)", plodit, tvořit.

První impregnaci dělá Logos. "Logos" je řecké slovo, které znamená "slovo."

Na počátku bylo Slovo (Logos), to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. - Ján 1:1-3.

V Gnózi tuto trojici nazýváme, První, Druhý a Třetí Logos, kteří spolu dohromady tvoří Solární Logos. Tato trojice je tří-jednota: tři v jednom.

3 prvotni sily

Impregnace Božské Matky způsobuje kondenzaci nebo zhmotnění těchto sil do formy, a toto bylo ve starověku symbolizováno Matkou Boží s dítětem v náručí. Toto je počátek kondenzace nebo zhmotnění Božské Matky do formy a tato forma je dítě. Toto dítě známe pod názvem Kristus, který se také nazývá Hór, Avalókitéšvara, Quetzalcoatl a mnoho dalších jmen.

Dítě se rodí, aby bylo ukřižované. Dítě se rodí, aby se obětovalo. Tato prvotní energie se projevuje, aby se odevzdala pro existenci, aby ta mohla existovat. Aby existence mohla existovat, tak tato síla se musí objevit a obětovat sama sebe.

Takže v samém počátku vzniku jakékoli úrovni hmoty a energie, máme tři síly, máme Božskou Matku a máme Krista. Jedním z hlavních symbolů Krista je kříž. Kříž má mnoho úrovní významu a je mnohem starší než křesťanství. Je to jeden z nejstarších známých symbolů lidstva.

Toto světlo, tento Kristus, který je Solární Logos, toto světlo nebo energie, která se projevuje z lůna Matky Boží, je symbolizováno ve starověkých náboženstvích jako Slunce, Ra, Bůh Slunce nebo jako sluneční hrdina, který se objeví, aby se obětoval, aby dal vznik novému stvoření. Říkáme, že Kristus je světlo, ale duchovní světlo. Toto je Paprsek Stvoření. Tento Paprsek je ve skutečnosti tři v jednom, protože samotný Paprsek, Kristus, Solární Logos, je opravdu trojice tří sil vyjadřující se jako jeden celek. Takže to je důvod, proč říkáme, že se jedná o troj-jednotu. Jsou to tři síly, které když jsou jednotné a vyvážené, tak vytvářejí a tvoří.

Tyto tři síly mají své vlastní faktory a vlivy, které uplatňují a které my chápeme jako pozitivní, negativní a vyrovnávající. Symbolicky můžeme říci, že Otec je první síla, esence nebo původ moudrosti, a že Syn je opravdu původ nebo esence lásky, a že Duch svatý je třetí síla, jedná se o oplodňující oheň nebo inteligenci. Takže toto Sluneční Světlo, tento Slunečný Logos, když vzniká a projevuje se, aby mohl tvořit, tak v sobě obsahuje tyto tři aspekty.

V samotném základě hmoty a energie, aspekt třetího Logu, Duch svatý, vytváří v celém stvoření polaritu/dualitu, kterou my známe jako protiklady a právě prostřednictvím této duality nebo tohoto vlivu může nastat stvoření. Vidíme to v samotném základě hmoty. Abychom mohli vyprodukovat světlo, tak musíme mít interakci atomů vodíku s atomy uhlíku, a toto jsou doplňkové látky, které při vzájemné interakci, vytvářejí světlo. Toto stvoření je funkce Ducha svatého, který impregnuje Přírodu, hmotu a energii se základní dualitou a v této základní dualitě vzniká příležitost pro vznik nových látek. Toto je symbolizováno v samotném Kříži, který se skládá ze dvou čar, které se navzájem ovlivňují, které se vzájemně překřižují, vzájemně se doplňují, a tyto dvě čáry symbolizují pozitivní a negativní nebo mužské a ženské síly, které při sjednocení vytvářejí něco nového.

Když se podíváme na to, jak vzniká hmota z pohledu gnostického učení, tak chápeme, že základem samotné hmoty je světlo, světlo Solárního Logu. Pokud bychom si to měli představit, tak si nejdříve představíme univerzálního ducha života, což je ta rozlehlost nediferencované hmoty nebo ne-existence. Pod tím, oddělené od toho, máme říše hmoty, což jsou všechny ty různé dimenze, které známe, které jsou odděleny od nulté nebo sedmé dimenze. Mezi těmito říšemi univerzálního ducha života a hmoty je most, a tento most je opravdu prvním projevem hmoty, který se nachází mezi těmito dvěma světy a to se v gnóze nazývá, "vodík," (v angl. hydrogen). Vodík je prvním prvkem nebo prvním vznikem hmoty. Slovo "hydrogen" (vodík) se skládá z "hydro", co znamená voda a "gen", což se vztahuje na vytváření/generování nebo geneze/vznik. Přirozeně, že toto nám připomíná prvotní vody v knize Genesis.

Vodík je z vědeckého hlediska nejjednodušší prvek v periodické tabulce chemických prvků, a to se shoduje s tím, co učí gnóze o vlastnosti hmoty. Skrze modifikace této jedné formy, existuje veškerá hmota. Každý atom, každá struktura, je ve skutečnosti pouze kombinace různých forem vodíku. Vodík je modifikovaný podle počtu protonů, neutronů a elektronů, které má v sobě, na základě čehož vznikají nové prvky. Variace vodíku se spojují za účelem vytvoření více a více složitějších forem hmoty. Každý z těchto prvků je sexuálně přitahován ke svému doplňku. Takže například najdeme to, že sodík je sexuálně přitahován ke chloru, který v kombinaci, vytváří sůl. Takže tato kombinace doplňujících se prvků spočívá v samotném kořeni atomových struktur a od této úrovně až k vytvoření galaxií a vesmírů je tento proces neměnný.

Všechny úrovně stvoření se spoléhají na sexuální přitažlivost od atomové úrovně po univerzální úroveň, a to je základný princip, na němž spočívá celá struktura existence. Toto je symbolizováno v Kříži. Opět platí, že kříž nám ukazuje dvě překřížené příčky, které na sebe vzájemně působí, a když je táto interakce aktivní, tak kříž jev pohybu. Točící se kříž nebo kříž v plamenech je to, co nazýváme svastikou. Svastika je vlastně velmi starověký symbol, který je přítomen v tradicích po celém světě. Bohužel v minulém století ho někteří lidé v Evropě zneužili, ale tento symbol je mnohem starší než ti lidé a jedná se o svatý symbol.

swastika

Když rozebereme kříž, tak zjistíme, že se skládá se čtyř částí. Čtyři oddělené ruce, které vycházejí z centrálního bodu. Tyto čtyři body symbolizují základní čtyři prvky, které známe jako - vzduch, země, voda a oheň, ale také se vztahují k tomuto slovu "Tetragrammaton." Tetragrammaton v řečtině jednoduše znamená "slovo skládající se ze čtyř slov" nebo "slovo se čtyřmi částmi," a to se odkazuje na svaté jméno Boha, יהוה Iod Hei Vav Hei.

Tetragrammaton

Jedná se o čtyři hebrejská písmena a každé hebrejské písmeno je symbolické. Písmeno י Iod je mužské a symbolizuje mužský pohlavní orgán nebo falus. Písmeno ה Hei je ženské a symbolizuje dělohu. Písmeno ו Vav je také mužské a symbolizuje muže a také páteř, a písmeno ה Hei je opět ženské, které v tomto případě symbolizuje ženu. Takže kříž, při analýze z hlediska Tetragrammatonu skutečně ukazuje, sexuální vztah, který existuje ve všech úrovních přírody.

Na tomto kříži je ukřižován Kristus, sluneční světlo. Symbolicky vždy vidíme Kristifikované hrdiny nebo Slunečné hrdiny, jako jsou ukřižováni, což je symbolem samotného účelu existence pro toto Světlo. Kristus existuje, aby se obětoval ve prospěch vzniku a existence. Stejně tak se obětují i všichni Sluneční hrdinové a Sluneční Bohové a Bódhisattvové pro dobro všech ostatních tvorů. Toto je pravý účel existence lidské bytosti: naučit se obětovat ve prospěch ostatních.

K dispozici máme i další čtyři písmena vztahující se ke kříži: INRI, což je symbolický termín, který skrývá různé úrovně významu. Jedním z velmi důležitých významů je Ignis Natura Renovatur Integra, což je latinsky. Přeloženo to znamená "oheň neustále obnovuje přírodu," a tento oheň, samozřejmě, je oheň nebo sluneční světlo Krista. Je to oheň Ducha svatého, který neustále obnovuje přírodu díky obětování sebe sama, a samozřejmě toto máme symbolizováno v kříži. Takže když vidíme kříž s těmito písmeny INRI, tak jsme svědky symbolu samotné struktury existence: Kristus se nachází v každém atomu, v každé formě hmoty a energie, kde obětuje vlastní síly, aby se hmota mohla projevit.

Teď, abychom tomu trochu lépe porozuměli, tak se na to podíváme z jiného úhlu. Ta energie, ten zdroj energie nebo to světlo, které kmitá v nekonečnu, se v sanskrtu nazývá, Prána. Tato energie ve svém procesu projevení vydává záření nebo zvuk, produkuje vibrace, přičemž každá vibrace je vibrací zvuku i světla.

Vibrace této Prány, této energie, se začnou kondenzovat do Akáše, což je další nejhustší úrovní v pořadí. Akáše se dále kondenzuje do éteru a éter se pak začne odlišovat a rozvíjet do toho, co my nazýváme Tattvama.

My se nyní budeme zabývat čtyřmi základními tattvama (ve skutečnosti je jich sedm). Jedná se o Váju, Apas, Tejas a Prithvi. Tattva znamená "jsoucno" (?) nebo "esenci," takže chápeme, že tattva je modifikace éteru. Éter je zase jen kondenzací jemnějších forem světla nebo energie, a to Akáše a Prány.

Tyto čtyři tattvy se dále kondenzují a stávají se tím, co známe jako čtyři elementy fyzické hmoty. Váju je vzduch, Apas je voda, Tejas je oheň a Prithvi je Země. Tyto čtyři prvky krystalizují ve fyzickém světě a tvoří samotný základ pro všechny formy hmoty, které známe fyzicky. To je důvod, proč, když se podíváte na filozofii starověkých Řeků, tak oni se vždy odvolávají na čtyři elementy, a co se týče alchymistů západních tradic, tak oni se také odvolávají na čtyři elementy. Oni chápali, i když to zrovna nemuseli zapsat, že čtyři elementy, jsou jednoduše modifikacemi tattev, které jsou odvozeny z éteru, které jsou odvozeny z Akáše, které jsou odvozeny z Prány. Toto se stává důležitým, protože všechny tyto různé úrovně, jsou ve skutečnosti formy energie a světla, které pohánějí řádné fungování stvoření.

První materiál, první konkrétní prvek, který se krystalizuje z Prány, je vodík, a to je první krystalizace světla. Vodík je, jak jsme již řekli, nejjednodušší prvek a je základem vší existující hmoty a energie. V alchymistické vědě nazýváme všechny formy hmoty "vodík," ale my jim přiřazujeme různá čísla podle jejich relativní hustoty. Důvod, proč tak činíme je takový, abychom pochopili, jak se hmota liší ne tak obsahem svých atomů, ale své relativní hustoty nebo hmotnosti.

Tři prvotní síly krystalizují na vodík a z toho pocházejí všechny ostatní prvky a tyto primární prvky, jsou samozřejmě samotnou podstatou našeho blahobytu. Všechny prvky, které existují, jsou výsledkem transformace vodíku, různých forem nebo kombinací vodíků.

Ve všem, s čím my, jako fyzický organismus přicházíme do kontaktu, se nachází Kristus. Toto sluneční světlo, udržuje naživu všechno, co existuje, no táto energie je vždy modifikována podle procesů, kterými prochází. Tak, například, naše fyzické tělo vyžaduje určité prvky, aby bylo naživu. Stejně tak, naše psychika, naše vědomí, vyžaduje určité prvky, aby bylo naživu.

Potřebujeme jídlo, potřebujeme vzduch, potřebujeme vodu. Této prvky potřebujeme, abychom mohli pohánět naši pokračující existenci. Jedná se o výměnu nebo přeměnu energie, která je potřebná, abychom se i nadále mohli projevovat na této úrovni přírody. Velmi dobře víme, že pokud přestaneme jíst, tak se přestaneme projevovat na této úrovni přírody. Velmi dobře víme, že pokud přestaneme pít vodu, tak přestaneme existovat na této úrovni přírody a totéž platí i o vzduchu. To, co zkoumáme v gnóze, je přesně to, jak toto celé ovlivňuje účel a smysl naší existence.

Zákon oktávy

Abychom mohli zůstat naživu, tak musíme přijímat potravu. Potrava má v gnózi přiřazenou hodnotu vodíku DO 768. DO je nota. DO je první nota na oktávě sedmi not.

Zákon Sedmi, je základní zákon stvoření, který organizuje vše, co zákon Tří vytváří. Máme světlo, ale toto světlo je modifikované zákonem sedmi. Máme zvuk, ale tento zvuk je modifikovaný zákonem sedmi, zákonem oktávy. To je důvod, proč vždy mluvíme o sedmi čakrách, sedmi tělech a sedmi notách. Existuje mnoho úrovní, ve kterých se zákon sedmi projevuje.

Když se podíváme na stupnici DO RE MI FA SO LA SI, tak můžeme zkoumat, jak je energie řízena zákonem sedmi v našem vlastním organismu. První nota je DO. Když jíme jídlo, abychom udrželi naživu naše fyzické tělo, tak bereme jídlo a tomuto jídlo je přiřazena relativní hodnota nebo hustota DO 768. Číslo 768 odkazuje na relativní hmotnost nebo hustotu toho jídla nebo té látky ve vztahu k Práně. Pokud Prána je nejjednodušší forma látky, která se projevuje jako vodík - vodík má hodnotu 1 - pak 768, je 768 krát dále v modifikaci nebo relativní hustotě a hmotnosti. Dalo by se to také jinak říct, 768 bychom mohli popsat jako řady zákonů nebo modifikujících faktorů. V syntéze můžeme říci, že vodík DO 768 je velmi složitý, je velmi hustý, a to je důvod, proč naše tělo potřebuje trávit potraviny. To je důvod, proč máme trávicí systém.

Trávicí systém máme na to, aby bylo možné rozložit složené prvky a vytěžit z nich prvky, které potřebujeme k udržení fyzického těla. Celý náš trávicí systém je fyziologický proces řízený inteligencí Bytí prostřednictvím našeho instinktivního mozku. Tato energie se soustřeďuje na ten vodík s cílem jej rozložit, aby extrahovala důležité prvky a vyhodila ty, které nejsou potřeba.

Prostřednictvím procesu trávení, je vodíkům, které tělo zpracovává přiřazena nota RE, což je druhá nota, a která má relativní hustotu 384. To znamená, že jídlo se rozkládá, zjednodušuje, do další čistší formy energie.

Pokud přijímáme škodlivé potraviny nebo potraviny, které nejsou opravdovými potravinami, jako například rychlé občerstvení nebo coca cola nebo alkohol, tyto prvky neobsahují atomy čisté energie ze Solárního Logu, protože se nejedná o opravdové jídlo nebo jsou spíše otravné, takže z nich nic užitečného neextrahujeme. Ve skutečnosti, můžeme přijímat škodliviny z těchto látek, stejným způsobem, jako když dýcháme vzduch, který není čistý, nebo když kouříme. Dáváme do sebe prvky, které nejsou prospěšné pro organismus, které jsou ve skutečnosti škodlivé. Takže proces získávání čistých atomů pro blaho našeho organismu je ustrnut a zkažený samotnými prvky, které bereme dovnitř. Všichni velmi dobře víme, že jsme tím, co jíme, a tato pravda, vám bude stále jasnější.

Pokud se nám však podaří jíst nějaké dobré jídlo a dýchat čistý vzduch, pak tyto extrahované prvky přecházejí na jiný systém, který známe jako oběhový systém.

Srdce v kombinaci s plícemi čistí krev. Čistí prvky, které jsou zpracovány prostřednictvím oběhového systému, aby s těmito prvky mohlo nakrmit organismus. Vzduch a kyslík, který vdechujeme do plic, se spojuje a přidává do krevního oběhu v těle. V krvi máme prvky, které již extrahoval trávicí systém, a tak, atomy vodíku, s nimiž tělo pracuje, aby je proměnilo, se v této fázi nacházejí na notě MI, s relativní hmotností 192.

Syntéza nebo konečná extrakce z procesu čištění v oběhovém systému, je jakýsi druh potravy nebo energie, která je pak předána dále do mozku. Transformace energií, které se odehrávají v mozku, souvisí s notou FA a relativní hodnotou 96. Takže můžete vidět v pouze 4 krocích, jak rychle hmotnost vodíků klesla. Zabýváme se s čím dál jemnějšími a čistějšími formami energie.

Energie, které vyživují mozek a udržují jej zdravým, jsou získány z oběhového systému, z dýchacího ústrojí a z potravin, které přijímáme. To znamená, že cokoliv, co zpracovává srdce, má přímý vliv na zdraví mozku. Naše srdce je úzce spjato s našimi emocemi, a náš mozek je úzce spjat s našimi myšlenkami, takže na základě tohoto pak můžeme pochopit, jak důležité je mít dobrý přehled o tom, co se děje v naší psychice. Jednoduše znát a mít kontrolu nad našimi vlastními pocity a našimi vlastními myšlenkami. Velmi dobře víme, že lidé, kteří jsou nemocní ve svém srdci, skončí tak, že onemocní nejen v těle, ale i v mysli.

Mozek je nástrojem/prostředkem mentálního těla. Mozek je nástrojem/prostředkem myšlení. Mozek není samotnou myslí, je to orgán, který mysl používá. Mozek samozřejmě úzce souvisí s centrálním nervovým systémem a tento nervový systém je procesorem energie, transformátor energie.

Prostřednictvím centrálního nervového systému a mozku se k nám dostávají vjemy života. Vjemy života k nám vnikají skrze pět smyslů, jak se odvíjí život. Tyto vjemy jsou přijímány nervovým systémem jako energie, vibrace, zvuk, světlo.

Vjemy, které dostáváme od života, ovlivňují nejen zdraví našeho těla a mysli, ale i to, jak se energie transformuje v našem organismu. Tělo transformuje energie z potravin, ze vzduchu, z vody, pak je všechny pročistí a odešle, aby nakrmilo mozek. Tyto pročištěné prvky se kombinují s energií, kterou přijímáme prostřednictvím vjemů, které dostáváme od života.

Je jasné, že pokud přijímáme vjemy, které jsou plné chtíče, plné násilí, nenávisti nebo jakékoliv ohavnosti, tak nejenže to má silný dopad na naši psychiku, ale i na kvalitu transformace energie prováděnou našim tělem.

Pokud se díváme se scény násilí nebo pornografie nebo se krmíme s negativními emocemi, negativním myšlením, poraženeckými myšlenkami nebo kritickým, skeptickým myšlením nebo obviňujeme jiných, tak tato energie přímo ovlivňuje a impregnuje transformaci vodíku uvnitř organismu.

V mnoha případech jsou lidé tak ztotožněni s rozumem a tak závislí na negativních vjemech, že tam prostě není dostatek čisté energie, aby přešlo na druhou notu.

Nicméně pokud bychom poslouchali krásnou hudbu, obklopili se krásnými obrazy a zvuky a vyváženě a klidně žili, pak vjemy, které by se k nám dostali, by byly velmi vysoké kvality. To by zase na oplátku do značné míry podnítilo transformaci vodíku.strom-zivota-tela

Výsledkem transformace, která se odehrává na této úrovni, je pročištění jakékoliv energie a její následné odeslání na další úroveň, kde pak sestupuje přes páteř. Tato transformace souvisí s notou SOL a má relativní hodnotu 48.

Páteř se vztahuje k našim motorickým procesům. Také úzce souvisí se sympatickým nervovým systémem a tento systém je v přímém vztahu s naší emoční pohodou a astrálním tělem. Většina z nás vlastně nemá solární astrální tělo. My máme lunární astrální tělo, které se také nazývá Kama Rupa. Kama Rupa je sanskrtský název pro tělo touhy. Pokud se radujeme z vlivů, které vyvolávají naše vlastní touhy, které jsou spravovány prostřednictvím naší zvířecí povahy týkající se páteře a skrze touhy, které vznikají v našem srdci, pak energie těchto tužeb budou mít vliv na transformaci vodíků v našem organismu. To znamená, že pokud jsme se identifikovali s naším hněvem nebo naší závistí, pak energie těch pocitů poškodí transformaci vodíků. Negativní emoce poškozují transformaci energie.

Takže, ať už je na této úrovni získaná jakákoliv čistá energie, dále je pak předána na endokrinní systém, který úzce souvisí s vitálním tělem nebo tělem energie. Endokrinní systém je místem, kde se vyrábějí hormony a toto je notou LA s hodnotou 24, takže zde se již jedná o velmi přečištěnou energii.

Víme, že náš systém hormonů, endokrinní systém je v našem organismu velmi silnou a účinnou energií. Endokrinní systém je místo, kde najdeme všechny hormony a síly, které ovlivňují a vytvářejí mnoho typů chování a forem tvoření v našem organismu.

Tato úroveň naší psychiky se týká snů a zdraví našeho vitálního těla. Vitální tělo, které je vyšším aspektem fyzického těla, je tělo energie, nástrojem, jehož prostřednictvím jsou umožněny všechny metabolické a chemické procesy ve fyzickém těle. Když fyzické tělo spí, vitální tělo se nabíjí slunečním světlem skrze čakry.

Energie, které vyživují vitální tělo, slouží k obnovení fyzického těla a jsou kombinovány s energiemi, které jsme vytvořili a transformovali prostřednictvím procesů, které jsme již popsali, jako stravování, dýchání, oběhový systém, atd. Takže na této úrovni LA 24, kde máme tuto kombinaci energií, která je výsledkem ze všech trávicích, dýchacích a oběhových procesů prostřednictvím páteře a mozku v kombinaci s energiemi, které nasává vitální tělo, je veškerá tato energie velmi pročištěna, velmi silná, velmi účinná. Kdybychom to měli srovnat s palivem, které používáme k pohonu motorových vozidel, tak bychom řekli, že se jedná již o velmi vysokooktanový, velmi účinný, velmi silný, velmi prchavý druh energie.

Tato úroveň energie, nota LA, se vztahuje se k našemu parasympatickému systému, který je instinktivní nervový systém, který samozřejmě řídí všechny předchozí procesy, o kterých jsme diskutovali. Tento systém řídí motoricko/instinktivní procesy v těle pod inteligenci vitálního těla a je v přímém vztahu k Duchu svatému.

Všimněte si, že v note FA, SOL a LA, máme tři nervové systémy našeho organismus. Tři síly Otce, Syna a Ducha svatého a mentální, astrální a vitální těla. Zákon tří je zde velmi účinně navrstven, a co tento zákon tří využívá prostřednictvím těchto různých prostředků/nástrojů, jsou všechny ty energie, které jsme přijímali a transformovali jako organismus, a to jak fyzicky, tak i na jemnějších úrovních. Jaký to má celé smysl? Veškerá ta energie, všechna ta práce, celý ten mechanický proces, což nám bylo dáno jako dar, má za svůj účel vytvoření další nejsilnější úrovně, nejjemnějšího prvku, nejúčinnějšího prvku, který je notou SI. Vodík SI 12 je sexuální energie.

Sexuální energie je konečný výsledek všech transformačních procesů, které existují v našem organismu. Když dohromady spojíme a analyzujeme trávicí systém, oběhový systém, dýchací soustavu a všechny tři nervové systémy (což znamená: veškerý přísun z myšlení, fyzického i emočního cítění a vůle), tak všechno tohle se spojuje a vytváří v nás naši vlastní, osobní sexuální sílu. Čistota, účinnost a hodnota této sexuální síly je odvozena z našeho chování.

Čistota a síla naší sexuální energie je přímým důsledkem potravin, které jíme, vzduchu, který dýcháme, myšlenek, které si myslíme, pocitů, které máme a toho, jak se chováme.

Když jíme cokoliv, fyzické tělo prostřednictvím svých různých procesů si z toho jídla extrahuje to nejlepší a konečným výsledkem je sexuální energie.

Stejný proces probíhá, když dýcháme.

Stejný proces probíhá, když pijeme vodu.

Nicméně když začneme do rovnice přidávat naši vlastní vůli, tak začneme měnit přirozené funkce organismu. Naše vůle, která je projevená prostřednictvím činu, je klíčovým faktorem.

Pancatattva2

Celý tento transformační proces je alchymistický.

Alchymie je složené slovo. První část se skládá z "Al", která se vztahuje k arabskému slovu, Bůh, Alláh nebo Duch a toto samozřejmě úzce souvisí s hebrejským výrazem "El," což znamená Bůh. "Chem" je odvozen z řeckého slova "kimia," což znamená "sloučit nebo odlít kov." Alchymie znamená "sloučit náš kov s Bohem." Nejdůležitější kov, který máme uvnitř, je Merkur, symbol sexuální energie.

Náš vlastní Merkur je kámen, na kterém je postaven chrám. Chrám je duše. Pokud je Merkur nečistý, tak chrám nemůže stát. Merkur, kámen, musí být čistý a silný, abychom mohli vytvořit dům pro Pána.

Čistota a kvalita našeho Merkuru, je konečným výsledkem našeho vlastního chování. Pokud jíme nečisté jídlo, pokud pijeme nečisté tekutiny, jako je alkohol nebo chemické potraviny, jako je Coca Cola, limonády a všechny tyto "výhodné" potraviny, které jsou pro nás vyráběny, pak jaké prvky shromažďujeme pro stavbu našeho chrámu?

Tyto věci nemají žádnou výživnou hodnotu. Nemají žádné Sluneční světlo, protože jsou to sterilní chemické látky, které mají velmi těžkou hustotou, které neobsahují žádné Sluneční světlo. Tyto potraviny nejsou z přírody, jsou vyrobeny vědci, kteří nevědí nic o stvoření duše. Když přijímáme tyto druhy potravin, tak se vlastně krmíme ničím. To je důvod, proč, když lidé jedí a pijí tyto látky, tak onemocní. Fyzické tělo začne chátrat, onemocní a mysl degeneruje.

Pokud prozkoumáte historii tohoto lidstva, tak si všimnete, že od té doby, co jsme začali jíst silně zpracované, chemicky pozměněny potraviny, psychika lidstva se radikálně změnila. Jaký je výsledek? Ztratili jsme zdrženlivost. Ztratili jsme smysl pro to, co je slušné a co se patří. Velmi jsme se zdegenerovali. Ztloustli jsme, stali jsme se hrubými, sarkastickými, násilnými a hrozně urážející v myšlenkách, slovem i skutkem.

V Gnózi rozumíme, že je naší povinností, abychom se pokusili dávat do sebe zdravé jídlo, čistou vodu a čistý vzduch. Tyto elementy slouží jako dobrý základ pro produkování lepší energie, zdravějšího těla a zdravější mysli, ale co je ještě důležitější, je pracovat s psychikou, umět ji ovládat, protože energie, které dostáváme a transformujeme skrze vjemy života, které se k nám dostávají z externích zdrojů a skrze dojmy, které v sobě vytváříme, jsou jemnější, jsou silnější, než energie získané z jídla, ze vzduchu a vody. Tyto energie a dojmy mají přímý vliv na kvalitu transformace našich sexuálních sil. Pokud se tedy na toto podrobně podíváme, tak pochopíme, že to, co opravdu potřebujeme, je pochopit, jak transformovat energie vyváženým a zdravým způsobem.

V hinduistické tantře se nachází učení, které se nazývá Panchatattva rituál.

Pancatattva rituál

"Panca" je sanskrtské slovo, které znamená "pět" a "tattva" je sanskrtské slovo, které znamená "pravda", "podstata," "pravé bytí." Chápeme, že "tattva" je vibrace éteru, éter je transformace nebo vibrace Prány nebo Slunečního světla. Takže Pancatattva odkazuje na pět vibrací nebo pět druhů energií.

Rituál, je samozřejmě každá věda, která transformuje energii. Katolická mše, buddhistický rituál, aztécký rituál, jsou formou vědy, která existuje, za účelem přeměny Slunečního světla, přeměny Prány, aby udržely něco důležité. V tomto případě mluvíme o rituálech, které transformují Sluneční světlo, Pránu, energii Krista na druh potravy nebo pohonné látky, která bude živit vědomí a živit duši. Existují i další typy rituálů, které přeměňují tyto energie škodlivým způsobem, ale my o těchto věcech nemluvíme ani je neučíme.

Pancatattva rituál je věda, která transformuje energii, aby nakrmila duši. Tento rituál se odkazuje na to, co se nazývá "pět M." První z nich se v sanskrtu nazývá "Madya". Madya znamená "víno," ale v tomto případě, když mluvíme o víně, tak se jedná o hrozny. Hrozny a víno jsou v mnoha tradicích velmi symbolické. Víno je symbolem krve Krista, symbol ohně nebo energie, kterou potřebujeme, abychom mohli být naživu. Z hlediska Madya, tohoto sanskrtského výrazu, to, o čem tady mluvíme, je vibrace slunečního světla, které se projevuje skrze tatru Vayu, kterou známe jako vzduch. Takže alchymista nebo tantrik požívá hrozny nebo hroznovou šťávu s cílem získat ty nejčistší a nejúčinnější vodíky týkající se tattvy Vayu. Tato čistá energie je spotřebována jako součást procesu transformace energie organismu, k vytvoření nejčistší a nejúčinnější sexuální energie, která se stane základním stavebním kamenem chrámu duše.

Další "M" je "Mamsa," což znamená "maso." Maso se vztahuje k tattva Tejas, což je oheň. Takže alchymista nebo tantrik konzumuje červené maso, hovězí, jehněčí, kozí, tento typ zvířecího masa, který obsahuje oheň tattvy Tejas.

Pancatattva

Dále máme "Matsya," která se vztahuje na ryby a to je tattva Apas, která souvisí s vodami. Ryby obsahují vodíky, které náš organismus potřebuje, aby bylo možné vyrobit nejčistší a nejdokonalejší sexuální energii.

Další "M" je "Mudra," která se vztahuje na zrna Země, a to samozřejmě je Prithvi nebo element Země. Takže tato Mudra se týká obilí, zeleniny a ovoce.

Tyto čtyři "M," Madya, Mamsa, Matsya a Mudra se vztahují na čtyři druhy fyzických jídel, z nichž každé obsahuje vodíky týkající se čtyř hlavních tattev. Tyto atomy vodíku jsou velmi čisté energie, které mohou pomoci při vytváření a zpracování sexuální síly, kterou máme v našem organismu. Tyto čtyři jsou kombinovány s pátým "M," které je "Maithuna." Maithuna znamená pohlavní styk nebo sexualita. Toto je místo, kde se odehrává transmutace samotného éteru.

Těchto pět M je kondenzace Akáše, Prány, Slunečního světla. Konzumací těchto pět modifikací Akáše absorbujeme celou škálu vibrací slunečního světla ve hmotě, protože celá hmota je odvozena z těchto čtyř prvků, těchto čtyř tattev, a v kombinaci s éterem, pak do organismu dáváme základní vodíky samotné hmoty. Toto je způsob, jakým vybudujeme vyrovnaný vliv. Vyvážené energie jsou kompletním souborem energií, které potřebujeme v našem organismu k přeměně sexuální energie.

Tímto způsobem je alchymista nebo tantrik, schopný si uvědomit samotný účel svého života. Našim důvodem pro existenci, je splnit poslání Slunečního světla. Sluneční světlo nebo Kristus, obětoval sám sebe a vytvořil stvoření s cílem vytvořit Solární lidstvo. Slunečný muž nebo Sluneční žena je ztělesněním této Kristické síly, samotným odrazem této Kristické síly. My, jak jsme nyní, jsme Měsíčním projevem, to znamená, že jsme mechanickými, patříme k procesům Měsíce nebo přírody, nepodmanili jsme přírodu. Jsme otroci přírody a kvůli tomuto intenzivně trpíme.

Abychom mohli dobýt prvky přírody, abychom měli moc nad tvory a zvířaty a nad procesy a funkcemi Ohně, Vody, Vzduchu a Země, tak nejdříve musíme těmto prvkům velet v sobě. Tuto moc, tuto inteligenci získáme konzumací těchto sil a tím, že budeme instruováni Kristem skrze své posly, jak těmto prvkům přírody velet. Pokud nepracujeme s obilím, jak můžeme velet obilí? Pokud nepracujeme s vodami, jak jim můžeme velet? Musíme s nimi pracovat, pochopit je, strávit je, podrobit si je, abychom mohli být tím, čím nás nazvala Bible, tj. Králem a Královnou přírody.

Cesta Slunečního světla od nediferencovaného Absolutna přes všechny různé úrovně a dimenze, končí sexuální energií v našem organismu. Lidské fyzické tělo, je nejvyšším stvořením mechanické přírody. Měsíční mechanická příroda, dosahuje vrcholu v lidském organismu, ale to není vrchol existence, to není vrchol všeho stvoření. Za hranicemi lidského organismus máme mnoho úrovní existence, ale do těchto úrovní je možné vstoupit pouze tehdy, pokud zvítězíme nad měsíční mechanickou přírodou a přesáhneme tyto zákony. Toho je dosaženo tím, že dokážeme velet a ovládat přírodu v sobě. A samozřejmě tato práce je poháněna nejmocnější a nejsilnější energií, kterou máme k dispozici, což je přirozeně sexuální síla.

Když pracujeme se silou Kříže, tak využíváme síly Ducha svatého, tj. ohně, který se projevuje přitažlivostí protikladů, když pracujeme se silou mezi mužem a ženou. Když jsou muž a žena spojení, tak aktivují a rozněcují Kříž, který se stane živoucí, rozpálenou svastikou (hákový kříž), a to je původ stvoření.

Pokud muž a žena v sobě pracovali na zdokonalení tělesné tvorby sexuální energie, což znamená, že se správně stravovali, správně transformovali vněmy, které k nim přicházely, od okamžiku k okamžiku pracovali se svým vědomím a transformovali a transmutovali svou sexuální sílu, pak takto zkombinovaná mužská a ženská sexuální energie vstupuje do nové oktávy.

První oktáva, kterou jsme popsali od DO do SI, je oktávou mechanické přírody. Pokud rozlijeme sexuální energii, což znamená, že zažijeme orgasmus, tak tuto čistou energii z těla extrahujeme a ztratíme ji. Dále s ní už nemůžeme pracovat, je pryč, a jako takoví zůstáváme na úrovni, na které se právě nacházíme. Nadále jsme otroky sil, které nás v současnosti ovládají, čili síly přírody.

Pokud však tuto energii ušetříme, transformujeme a transmutujeme, pak tato energie může vstoupit do nové oktávy a uskutečnit nové výtvory. Tyto výtvory se nazývají sluneční astrální tělo, sluneční mentální tělo a sluneční kauzální/příčinné tělo.

To je způsob, jakým se člověk znovu narodí. "To, co se narodí z těla, je tělo." Co znamená, fyzické tělo. "To, co se narodí z Ducha, (Duch svatý), je Duch," neboli Duše.

Takže, syntéza je, že se musíme naučit, jak pracovat s pěti "M". Když konzumujeme potraviny, týkající se těchto čtyř základních Tattev, tak to musíme dělat vědomě, s vědomou pozorností, což znamená, že jsme přítomni, že si uvědomujeme to, co děláme, protože vědomí je naše jediné spojení s naším vlastním vnitřním božstvím.

Pokud si nejsme vědomi sebe, pokud nejsme přítomni, nepozorujeme se a nepamatujeme si sami sebe, tak spíme.

Tím, že přinášíme sílu vědomí, přinášíme energii, která ovlivňuje všechny transformace, které musíme dosáhnout. Když jsme si plně vědomi a přítomni, a pozorujeme naše tři mozky, tak přinášíme vliv Bytí do transformace vodíků.

Snahou gnostického studenta, je dělat vše s plným vědomím. Když jíme, tak konzumujeme tyto prvky, co musíme samozřejmě dělat s aktivním vědomím, a to nám umožňuje mít čistší a efektivnější transformaci těchto vodíků. Tuto vědomou pozornost spojujeme s mantrou: KRIIIIM. Tato mantra pomáhá těm silám (síle vědomí, energie přítomného okamžiku) aby se soustředily na transformaci těchto prvků.

Alchymista nebo tantrik, jí, pije a dýchá touto mantrou. Tuto mantru vyslovujeme uvnitř (mentálně) přitom jak jíme potraviny, při konzumaci masa, ryb a obilovin, přičemž s tímto zvukem vibrujeme s cílem ovlivnit transformaci těchto prvků. Podobně, tuto mantru KRIIIIM používáme v maithuně při naší sexuální transmutaci. Tato mantra má velkou sílu. To je obzvláště dobré pro likvidování nežádoucích prvků a extrakci žádoucích. Jinými slovy, pokud chcete transformovat jídlo a vzít z něj, co je dobré, tak použijte mantru KRIIIIM. Pokud chcete zničit ego a extrahovat vědomí, použijte mantru KRIIIIM.

Pomocí tohoto rituálu Pancatattva, pět "M," ve skutečnosti uctíváme Boží matku. To je důvod, proč je zobrazena ve středu obrázku. Pokud si přečtete jakoukoliv hinduistickou tantru, tak vám řeknou, že rituál Pancatattva, je za účelem uctívání Déví, Božské matky, a teď budete rozumět, proč. Řádnou transformací a přijímáním všech prvků, tj. atomů vodíku souvisejících s tattvama, používáme dar Matky Boží správným způsobem. Přijímáme ho vědomě, s radostí a s uvědoměním si oběti, kterou ona a její Syn, Kristus pro nás udělali. Pokud budeme v životě pokračovat tak, jak jsme, spící, tak si tento dar neuvědomíme, a proto ho nebudeme schopni plně využít. Takže Pancatattva rituál nám ve své syntéze ukazuje, jak využít energie v přírodě a v nás samých, aby se mohli přeměnit na něco víc.

Otázky a odpovědi

Posluchači: Co můžete říci o tattvickém rozvrhu?

Instruktor: Někteří spisovatelé popsali okultní nebo tattvický rozvrh, což je způsob, jak kodifikovat či zakreslit do diagramu projevy Tattev v přírodě kolem nás během dne. Ve skutečnosti, Samael Aun Weor v jedné se svých knih popsal tattvický rozvrh. No později od toho upustil a napsal, že nejlepší tattvický rozvrh je prostě pozorovat přírodu. Protože když prší, tak tattva, která se projevuje, je voda, Apas. Když je venku horko, máme Tejas. Takže on to zjednodušil, řekl, že nepotřebujeme složité rozvrhy, aby bylo možné vypočítat, která tattva nejvíce převládá.

Posluchači: Takže říkáte, že abychom měli dobrou kvalitu energie, tak musíme konzumovat všechny tattvy?

Instruktor: Správně. Abychom využili mechanické povahy, kterou máme, tak ji musíme krmit nejlepšími možnými prvky. Takže, pokud chcete něco vytvořit, tak se musíte ujistit, že máte ty nejlepší dostupné díly, jinak konečný výsledek nebude silný, nebude robustní. Sexuální energie je nejdokonalejší rafinací Slunečního světla v mechanické přírodě. Tato energie je výsledkem kondenzace nebo zhmotnění Akáše, Prány a Tattev. Takže když vezmeme tyto různé modifikace Prány a spojíme je zpět, za účelem vytvoření jednoho dokonalého tvaru, pak vytváříme nejsilnější možný konečný výsledek.

Posluchači: Když energie vstupuje do nové oktávy, rozkládá se vodík T12 dále na 6 nebo 3, když ho transmutujete?

Instruktor: Energie se transformuje do nové oktávy, takže noty a hodnoty se změní.

Posluchači: A co vegetariáni?

Instruktor: Vegetariáni jedí všechny prvky, snad s výjimkou ryb a masa. Konečným výsledkem je, že jejich sexuální síla nemá stejnou účinnost. Samozřejmě, že stále produkují pohlavní energii. Prostě jen nemá stejnou hodnotu jako sexuální energie, do které byly začleněny vodíky masa a ryb. To znamená, že vegetarián nebude mít tolik síly, nebude mít tolik paliva, tolik energie. Vegetariánství je široce obdivováno u mnohých duchovních a náboženských tradic. Ve skutečnosti, sám Samael Aun Weor byl po určitou dobu vegetariánem, ale později zjistil, že pro něj, aby mohl udělat ve své práci dobrý pokrok, tak potřeboval Oheň. Samotná práce je založena na Ohni a pro něj, aby dokázal plně využít a projevit tento Oheň, tak potřeboval tento prvek, tuto tattvu, takže jedl maso. Na podobný způsob, Jeho Svatost dalajlama, uvedl více či méně stejný výrok. Řekl, že obdivuje vegetariánství, protože na etickém základě, je to dobrá myšlenka, ale prakticky vzato, on sám není vegetariánem, protože potřebuje palivo masa.

Posluchači: Tvoří se Sluneční těla automaticky, když jsou energie správně transformovány?

Instruktor: Ne, mechanická příroda se zastaví na úrovni lidského organismu. Tvoření za hranice této úrovně vyžaduje inteligenci Ducha svatého, který není mechanický. Je to božská inteligence, je to Bůh. Bůh se neprojevuje prostřednictvím žádného mechanismu nebo mechanického procesu. ON má Svou vůli. Sluneční Těla jsou vytvářeny moudrostí a inteligencí Krista skrze Bytí a prostřednictvím síly Ducha svatého. Takové stvoření, je stvoření, které je založeno na vědomé práci a dobrovolnému utrpení nebo oběti v příkladu Krista. To znamená, že jeden může transmutovat, jeden může používat Pancatattva rituál, ale pokud nesplňuje požadavky, morální požadavky, etické požadavky, zasvěcovací požadavky samotného Krista, tak tyto výtvory nemohou být nikdy zrealizovány.

Posluchači: Jaké jsou ty testy?

Instruktor: Vytváření těl přímo souvisí s tím, co nazýváme Čtyři zkoušky.

Posluchači: Co je to?

Instruktor: Později o nich budeme podrobněji diskutovat, ale obecně můžeme říci, že Čtyři zkoušky jsou druhy testů, týkajících se Čtyřech elementů, a samozřejmě, že tyto prvky jsou základem tvoření, základem hmoty. Takže když se snažíme vytvořit těla nebo entity v jemnějších úrovních přírody, tak je také zakládáme na rovnováze těchto Čtyřech elementů. Ale v tomto případě, je to psychologické, později se k tomu dostaneme podrobněji.

Posluchači: Měli bychom mít všechny tattvy na místě v každém jídle nebo si můžeme dát snídani Země a Vzduchu a potom večeři Ohně a Vody?

Instruktor: Způsob, jakým budete kombinovat prvky je opravdu jen na vás. Existují kodifikované verze Pancatattva rituálu, kde vlastně v tomto rituálu používáte zástupce každé tattvy jako symbol, ale pokud jde o vaše každodenní požadavky na výživu, je to na vás. Jen se ujistěte, že jednou týdně nebo každý druhý týden, konzumujete rozmanitost těchto potravin v rovnováze.

Posluchači: Jak víme, kdy jsou prvky transformovány?

Instruktor: Když jste hladový, tak máte hlad na více prvků, ne? Takže, když jíte jídlo, o několik hodin později, budete mít hlad, což znamená, že tyto prvky byly spotřebovány. Totéž platí pro vytvoření sexuální energie a vyšších těl, neustále musíme nabírat energii.

Posluchači: Mistr Samael uvedl, že nejlepší čas k jídlu je během tattvy Prithvi, upustil od toho?

Instruktor: Pokud je mi známo, nejlepší čas k jídlu je, když máte hlad.

Posluchači: V některých z jeho spisů, Samael Aun Weor říká, že maso by se nemělo jíst každý den. Platí to při dodržování Pancatattva rituálu?

Instruktor: Maso je něco, co musí být řízeno s uvážlivostí. Důvodem je to, že obsahuje oheň, který je velmi silný prvek. Pokud je někdo začátečník v cvičeních transmutace, tak je pro ně moudré, aby dávali pozor na to, kolik masa konzumují, protože jíst příliš mnoho masa jim může dát příliš mnoho Ohně a způsobit jim, že selžou a budou mít problémy. Na druhou stranu, někdo, kdo má zkušenosti s transmutací a naučil se, kde má své vlastní psychologické hranice, je schopen konzumovat více Ohně. Takže, to je opravdu věc individuální zkušenosti.

Posluchači: A co vepřové?

Instruktor: Vepřové maso, je maso degenerovaného zvířete, což znamená, že je to zvíře, které sestupuje po sestupné straně přírody. Obecně řečeno, v gnózi rozumíme, že prasata jsou těla, které používají duše, které byly donedávna člověkem, ale ztratili možnost pokračovat v humanoidním těle. Takže z tohoto důvodu je tato duše velmi špinavá, velmi smyslná. Prasata smilní bez přestání. Maso z prasat obsahuje vodíky týkající se psychologických prvků obsažených v tomto tvoru. Proto, konzumace této energie je pro alchymistu nebo tantrika, který se chce Sebe-uvědomit velmi škodlivá. Je skutečně rozumné, abychom se vepřovému pokud je to možné vyhnuli, protože ten vodík nebo ty síly, nám zkomplikují zdokonalování našich vlastních sexuálních sil.

Posluchači: V knize Úvod do gnóze se uvádí, že existují další dvě tattvy nazývané Adhi a Samádhi. Můžete mi vysvětlit, kde tyto zapadají do grafu?

Instruktor: Ano, Adhi a Samádhi tattva, jsou dvě vyšší formy tattev. Jsou to vyšší modifikace éteru, které se vztahují k vyšším centrům, které máme uvnitř a o kterých budeme diskutovat v další přednášce.

Posluchači: Kde patří kuře?

Instruktor: Kuřecí maso je jen jídlo, jako mnohé jiné, které všichni jíme. Mistr, pokud vím, nemluvil o tom, že by mělo nějakou zvláštní hodnotu nad rámec pouhé výživy. Pokud jde o tattvy, když mluvíme o mase, tak máme na mysli červené maso. Takže Mistr jedl kuře, ale pokud jde o jeho tattvické hodnoty, nemám ponětí.

Toto je první část kurzu s názvem Transformace energie

přeložené z anglického originálu:The Pancatattva Ritual
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian