slovnik

Práce s Merkurem

Chápeme, že v základě celého stvoření je lůno Matky Boží. To se v sanskrtu nazývá Prakriti. Toto lůno ze sebe projevuje světlo, což je světlo Kristovo nebo Paprsek Stvoření. A tento paprsek je energie anebo "vyražení vpřed" tvůrčího impulsu, který je příčinou vzniku všech existujících jevů. Toto základní "jsoucno" nebo základní projev, který vede ke vzniku, je v gnóze známý jako Slunečný Logos. Slunečný, protože souvisí se sluncem nebo se zdrojem života a světla. A Logos, což v řečtině znamená "slovo" nebo "sloveso." My používáme termín Logos, protože slovo, které říkáme je výrazem nebo projevem myšlenky. Ta myšlenka je neprojevený impuls. Když se tento impuls projeví, tak se stává Logos. Řeč je Logos myšlenky. Takže pokud jde o kořen stvoření, tak vidíme stejný jev.

Prakriti obsahuje tento impuls, který se projevuje jako Logos nebo slovo. A to je důvod, proč v evangeliích v knize Jana se píše: "Na počátku bylo slovo." Podobně jako v knize Genesis, knize stvoření, slyšíme, že Bůh stvořil, když mluvil.

Tři tvořící síly

Toto je důležitý aspekt, kterému musíme rozumět, protože v základě celého stvoření je tento Slunečný Logos nebo jinými slovy, Kosmický Kristus. Tato síla, tato energie, je tři v jednom. Jedná se o horní trojúhelník Stromu Života, také známý jako Kabala. Tento nadpozemský trojúhelník se skládá ze tří koulí ve tvaru trojúhelníku. Tyto tři koule, jsou Nejsvětější Trojicí nebo troj-jednotou, což jsou tři aspekty jedné věci. V kabale nebo v hebrejštině, je známe jako Keter, Chokmah a Binah. V křesťanství se jim říká Otec, Syn a Duch svatý. A v hinduismu se jedná o Brahma, Višnu a Šiva.

3 prvotni sily

Tato trojice symbolizuje síly stvoření. Tyto síly jsou vyrovnávací silou nebo silou třech v rovnováze, ve vyváženém stavu. Tyto tři jsou: pozitivní síla nebo impuls k vytvoření, přijímající nebo negativní síla a vyrovnávající nebo urovnávající síla.

Tyto tři faktory nebo tři síly, jsou v základě všech forem stvoření, ve všech úrovních přírody. Tyto tři v jednom, je Kristus, jsou ohněm. Kristus je oheň, je to energie, je to světlo. Je to síla, která dává život a bez níž by žádný život nemohl existovat. Kristus je základem stvoření a kořenem existence. V srdci každého atomu je plamen nebo oheň Kristické síly. Tento základní oheň se nachází v srdci každého slunce, každé planety, každé rostliny, každého nerostu, každého organismu.

Z předchozích přednášek rozumíme, že tento Kristický oheň máme i v našem vlastním fyzickém organismu. Nachází se v nás v různých úrovních. V prvé řadě se jedná o ten oheň, který osvětluje a dává aktivitu a energii všem buňkám, molekulám a atomům, které máme uvnitř. No pak tu máme ještě vyšší aspekt tohoto ohně, který nazýváme sexuální energií. Sexuální energie je výsledek celého procesu všech mechanických funkcí našeho fyzického organismu, které berou a přijímají energii v různých úrovních, z potravin, ze vzduchu, z dojmů/vjemů. Všechna ta síla, všechno to světlo, které nazýváme vodík, všechna ta energie je pročištěna a syntetizovaná různými procesy našeho organismu ve spolupráci s čakrami a vitálním tělem. Konečnou syntézou této energie, všech těchto procesů je sexuální energie. Tento proces zdokonalování/pročišťování je univerzální. Vyskytuje se v každém organismu, který existuje, ať už se jedná o rostlinu, zvíře nebo nerost. Každý organismus přijímá, přetváří/transformuje a zjemňuje/pročišťuje energii. A konečnou syntézou tohoto zdokonalení je vždy sexuální energie.

Merkur, Hermes

MerkurPro hlubší pochopení se musíme podívat do symboliky a mytologie, které obsahují a ukrývají hlubší pravdy týkající se tohoto tématu. Pokud se podíváme do řecké mytologie, tak najdeme velmi zajímavou postavu, která úzce souvisí se sluncem nebo s Kristem. V řecké mytologii je nazýván Hermes. V římské mytologii je nazýván Merkur.

Hermes má prastarou tradici. On je poslem slunce. On je nejbližší společník slunce. A samozřejmě víme, že planeta Merkur je nejbližší planetou v naší sluneční soustavě ke slunci, a má velmi rychlou oběžnou dráhu. V mytologii se mu říká přímluvce nebo posel, který pracuje ve jménu slunce nebo Krista.

Když studujeme Hermese či Merkura, tak chápeme, že on byl vždy považován za boha plodnosti. A jako bůh plodnosti, byl uctíván symbolicky hromadou kamenů, které byly umístěny na křižovatkách. A to obsahuje velmi silný symbolismus. Víme, že v jakýkoli esoterické tradici, cestující je symbolem někoho, který kráčí po cestě zasvěcení. Toto souvisí s devátým Arkánem knihy Tarotu. Víme také, že křižovatka je také velmi významným symbolem, protože má tvar kříže. A Řekové, v dávných dobách brali kameny a na křižovatce je hromadily na kopu. Kámen je také velmi důležitým symbolem ve všech náboženstvích a mystických tradicích. Máme kámen mudrců a základní kámen, což jsou klíčové prvky. Ale tyto hromady kamenů se nazývaly Herm, Herma, takže na křižovatce byste se setkali s Hermem. A každý herm byl zdobený symbolem mužského falu (pohlavní úd). Postupně jak řecká civilizace časem pokročila v propracovanosti, tyto hromady kamenů se nakonec stali hranatými pilíři s falem, kterých na vrcholu zdobila hlava Merkuru či Herma. Je tedy zřejmé, že sjednocení kříže, falu a symbol Merkura obsahuje velmi silný symbolismus.

hermChápeme, že Hermes nebo Merkur, symbolizuje základní síly a základní energie v našem vlastním organismu. Když se podíváme na základní energie nebo nejsilnější síly, které máme uvnitř, tak se samozřejmě musíme podívat na sexuální energii. A to je to, co naznačuje herm. Herm nebo ten sloup zdobený falem, který se umisťoval na křižovatkách, říká, že Bůh Merkur se nachází v sexu. Merkur je klíčem k práci s křížem, abychom mohli být úspěšným cestovatelem v mnoha způsobech a cestách života.

Sexuální síla, jak víme, je konečným vyjádřením mechanické povahy, v našem organismu. Tato sexuální síla obsahuje zákon třech. Což je samo o sobě vyjádřením tohoto Kosmického Krista, tohoto ohně, který dává všem život. Z naší vlastní zkušeností a naší vlastní znalosti víme, že na to abychom mohli něco vytvořit, tak musíme spojit síly. Tak například, abychom mohli vytvořit fyzické tělo, dítě, tak potřebujeme pozitivní sílu, kterou je muž, potřebujeme přijímající sílu, což je žena, a pak potřebujeme sílu, která tyto dvě síly uvede do rovnováhy nebo která je spojí, a to je samozřejmě sex, což je Duch svatý. Když se tyto tři síly spojí, tak můžeme tvořit. Fyzicky vzato, samozřejmě, můžeme vytvořit dítě. Ale je tu jiný způsob, vyšší způsob, jak používat tyto tři stejné síly.

V každém z nás, se nachází konečná destilace této mechanické povahy. Proces transformace všech energií, které přijímáme, má za následek tvorbu sexuální energie. Ve starověké tradici alchymie, je sexuální energie známá jako surová hmota. Jedná se o základní sílu, se kterou musí alchymista pracovat. Samozřejmě, že alchymie, má také velmi starou historii. Víme, že alchymie je derivát pár slov, které jsou dány dohromady: Al, což souvisí s Alláhem nebo duchem, taktéž se vztahuje ke slovu El, což v hebrejštině znamená "Bůh," a Khem nebo chemie, což je řecky a znamená "spojit nebo odlít kov. " Takže spojit se nebo se odlít/slít s Bohem, je věda alchymie. Alchymie byla známá pod jiným názvem, což je spagirism. Toto slovo, spagirism, je kombinací dvou řeckých slov: spam, což znamená "extrahovat" a agirus, což znamená "znovu spojit."

Proces alchymie, je vzít surovou hmotu nebo olovo, základní kov a extrahovat z něj to, co je čisté. A potom sebrat tyto čisté prvky a vytvořit něco ušlechtilejšího. Všichni jsme slyšeli, že alchymista pracuje na extrahování zlata z olova. Tato surová hmota v nás, je Merkur, což je naše vlastní sexuální energie. Alchymisté nazývali sexuální energii Merkur, protože Merkur je vozidlem/nádobou slunce. Jinými slovy, je to vozidlo/nástroj tvůrčích sil kosmického Krista. Merkur, jako posel či přímluvce, je nástrojem, jehož prostřednictvím tyto tři síly mohou v nás pracovat.

Ve starověkém Rosikruciánském dokumentu, je Merkur nazýván "sophic hydrolith." Sophic je odvozen ze Sofie, což je "moudrost." Hydro souvisí s "vodou" a Lith je "kámen." Takže sophic hydrolith, Merkur, je "vodní kámen moudrosti." Fyzická hmota Merkura nebo rtuti, je obojí, kámen i kapalina, která je velmi těžká. Je to velmi mocný kov. Staří alchymisté používali Merkur, vodní kámen moudrosti, jako symbol tvůrčích sil naší vlastní sexuální energie. V té alchymistické tradici je Merkur jedním z nejdůležitějších prvků, které používali jako symbol jejich práce. Skutečný alchymista pracoval na opětovném sjednocení s jeho vlastním vnitřním Kristem. Snažil se, aby ze sebe odstranil vše, co je nečisté za účelem získání čistoty, a aby tuto čistotu mohl spojit s Bohem.

Merkur, jako symbol sexuální energie nebo sexuální síly, je také symbolem vod. V mnoha alchymistických obrazech a kreseb uvidíme Merkur ve vodách, stojícího ve vodách nebo stoupajícího z vod. A to je symbolem našich vlastních sexuálních vod.

Máme také sůl, která se vztahuje k elementu země, k tělu a k lidské bytosti.

A máme síru. síra je symbol ohně.

Tyto tři prvky, sůl, síra a Merkur/rtuť, samozřejmě představují tři síly. Symbolizují zákon třech nebo zákon trojúhelníku, který umožňuje tvoření.

Tyto tři prvky, sůl, síra a Merkur/rtuť, každý v sobě obsahuje ostatní tři. Uvnitř Merkuru, v naší vlastní sexuální energii, máme sůl a máme síru, což znamená, že máme zem a máme oheň. Naše vlastní sexuální vody Merkuru obsahují oheň a také zem i sůl. Stejným způsobem v samotném ohni, v síře, najdeme sůl a Merkur. Toto je analogické k základní trojici nadpozemského trojúhelníku. V Synovi máme Otce a Ducha svatého, a uvnitř Ducha svatého máme Syna a Otce. Tyto prvky najdeme v našem surovém Merkuru, což je konečnou syntézou mechanické přírody.

Z předcházející přednášky o rituálu pancatattva rozumíme, že mechanická příroda v našem vlastním organismu upravuje a syntetizuje energii na výrobu sexuální energie nebo toho, co my nazýváme vodík SI-12. Tento vodík je nejvyšším výtvorem mechanické přírody. Mechanická příroda v nás nemůže jít dál. Toto je konečná syntéza této energie z hlediska mechanických procesů.

V alchymistické tradici, je energie plynoucí z procesů mechanické přírody také nazývána Ens Seminis, což znamená, entita spermií /semene. A semeno v Gnózi znamená sexuální energii, ať už mužskou nebo ženskou. Nejedná se o výhradně mužskou energii.

V naší vlastní ens seminis, v naší vlastní sexuální síle, máme zákon třech. Máme sůl, síru a Merkur. Vajíčko a spermie jsou samy o sobě sůl, související s naším vlastním tělem. Uvnitř tohoto vajíčka a spermie máme oheň, což je ten tvůrčí potenciál Krista, což je síra, oheň. Takže, sexuální vody, které máme uvnitř, mají sůl a mají oheň. Tyto prvky jsou velmi důležité, oni jsou tím zákonem třech v našem nitru.

Stejný zákon třech vidíme, když se podíváme jen na samotné fyzické tělo. Co se týče varlat a vaječníků, jeden z nich je pozitivní a druhý z nich je negativní. Nebo jinými slovy, týkající se dvou, první dvě síly této trojice. Třetí vyrovnávající sílu máme v kostrči, ve spodní části páteře. Takže uvnitř našeho vlastního organismu máme tento zákon třech.

Svaty gralV tomto ens seminis, v tomto surovém Merkuru, což je netransmutovaný, hrubý Merkur, surová hmota, existuje další síla, která se nazývá "ens virtutis." Toto v latině znamená "ctnost" nebo skutečnou sílu a moc, která je obsažena v této sexuální síle. Virtutis souvisí s ctností a mužností. Jedná se o světlo, teplo a oheň bytí.

Alchymisté nám říkají, že musíme umístit surový Merkur do tavícího kelímku. V alchymistické tradici je kelímek nádoba. Název kelímek (crucible v angl.) úzce souvisí s křížem (cross v anlg.) nebo crux, což je velmi posvátný symbol. Kelímek je pohár, který obsahuje a v němž držíme sexuální sílu. Z toho poháru, z této sexuální síly, můžeme tvořit. No existují různé způsoby, jak s touto energií tvořit.

V evangeliích, pan Ježíš nám říká:

Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. - Ján 3-5

Co pod tímto rozumíme? Rozumíme, že voda je Merkur. Voda je naše sexuální síla. Duch je ens virtutis. Je to síla Bytí, Nejvnitřnějšího, našeho vlastního vnitřního Boha, stejně tak Ducha svatého, který je tím ohněm obsaženém v ens seminis. A pán Ježíš pokračuje a říká:

Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.

Co nám to říká, je, že existují dva základní způsoby, jak využít sexuální sílu. Můžeme vytvořit fyzicky, což znamená, že vytváříme sexuálně, a něco se rodí z těla. A co se narodilo z těla, je tělo, a samozřejmě v tomto případě se jedná o dítě. Každý zná postup, jak stvořit dítě. Ale Ježíš říká, že existuje i jiný způsob, a to, jak vytvořit z vody a ducha. A to znamená, vytvořit něco duchovně. Něco, co se vztahuje k duchu, k našemu vlastnímu vnitřnímu procesu, k našemu vlastnímu vnitřnímu božstvu. Takže muž, co je mužská síla, v kombinaci se ženou, což je měsíční síla, přijímající síla a síly Ducha svatého nebo sexuality, který tyto dvě síly uvede do rovnováhy, mají moc tvořit, ale otázkou je, zda vytvořit z těla nebo z ducha . Toto jsou dvě různé věci.

Studovali jsme, jak tato sexuální energie v nás vzniká, a jak tyto vody, které máme, hydro, vodík (hydrogen), je generující síla nebo tvořivá síla. V sexuální vodě je oheň. Sexuální vody obsahují oheň Ducha svatého a tento oheň musí jednat. Všichni velmi dobře víme, jaká mocná je v nás síla sexuální energie. Sexuální energie nás úplně podněcuje k jednání, aniž bychom jí byli schopni skutečně odolat. Je velmi silná. Je to těžiště veškeré lidské činnosti. Pokud se podíváte na podstatu jakéhokoli lidského konání, tak objevíte, že hlavním faktorem je sex. Tato energie, tento oheň, který je jádrem procesu každého atomu, každé molekuly a každé buňky, je také kořenem našeho vlastního chování. Bohužel nevíme, jak ji používat správným způsobem. Tento oheň, který nás nutí jednat a použít jej, nás nutí jednat v souladu s tím, jak je formována naše vlastní psychika.

Zákon

V předchozích přednáškách jsme diskutovali, jak jsme my jako organismus, přišli na svět. Náš vlastní duch, náš vlastní Monad, tato božská jiskra, se projektuje do hmoty. A my jako duše nebo jako zárodek duše, se v přírodě postupně rozvíjíme skrze po sobě jdoucí království/říše. Jinými slovy, jako organismus se vyvíjíme z minerální říše, do rostlinné říše, do živočišné říše. A prostřednictvím této cesty si budujeme mysl. Stáváme se sofistikovanějším typem stvoření.

evoluce

Poté, co se dostaneme do živočišné/zvířecí říše, máme zvířecí mysl, která je řízena instinktem. V živočišné říši vidíme, jak je sex instinktivním procesem a jako zvířata svůj instinkt bez námitek následují. To je proto, že nemají uvažování. Jsou poháněny instinktivními silami a jednají na základě energií, které se v nich projevují, aniž by je zpochybnili. Zvířata však, které jsou bez našeho vlivu, poslouchají tyto instinktivní síly v souladu s přírodními zákony. Takže na jaře, kdy se Slunce pohybuje vysoko na obloze, tak sexuální síla stoupá a požaduje, aby jednala. Zvířata se páří s cílem rozšířit produkci vlastního druhu. Poté, co uspěli v tomto aktu, tyto síly ustoupí do dalšího cyklu. Zvířata poslouchají. Ony používají sexualitu v souladu se zákony, kterými jsou podrobeny. Ony neporušují zákon. Výjimku tvoří zvířata, která byla infikována našim chováním, což je jiný příběh.

Když tyto embrya duše absolvují živočišnou říši a vstoupí do humanoidní říše, tam jim je dán nový nástroj, který nazýváme uvažování nebo intelekt. My jsme intelektuální zvířata. Máme stejnou zvířecí mysl, která je instinktivní myslí. Jediný rozdíl mezi námi a jakýmkoli zvířetem je, že my můžeme racionalizovat. Můžeme uvažovat. Můžeme odůvodňovat. Takže my, kteří máme tuto zvířecí mysl, jsme skutečně řízení instinktem. Přesto to nedokážeme vidět, protože své instinktivní chování omlouváme. Omlouváme své touhy, své vášně. Intelektuální zvíře je jediné zvíře, které používá sex pro potěšení. Intelektuální zvíře je jediné zvíře, které ničí své přirozené prostředí, jediné zvíře, které ničí životní prostor ostatních, jen tak, bez udání důvodu. To je proto, že naše psychika je velmi zkažená, zkažená touhou a přitažlivostí k pocitu.

V přírodě existuje zákon, který se nazývá zákon kyvadla. V přírodě máme mnoho typů pocitů. Máme pocity, které bychom mohli nazvat příjemné nebo dobré, a máme pocity které bychom mohli nazvat negativní, nepříjemné nebo špatné. Tvory živočišné říše zažívají všechny tyto druhy pocitů a vědí, co je bolest a vědí, co je radost. Avšak lidské intelektuální zvíře racionalizuje a uvažuje a stává se závislým na pocitu. Ochutnáme nebo zažijeme určitý pocit, který se nám líbí, a chceme jej znovu pocítit, takže tento pocit vyhledáváme a chceme ho zopakovat. Takže stejně je to is nepříjemnými nebo negativními pocity, chceme se jim vyhnout a držet se od nich dál. Ale zákon kyvadla je zákon, který spravuje energii. A jak sami dobře víte, pokud vezmete kyvadlo, což je určité závaží, které visí na niti nebo na řetízku a zatlačíte ho jedním směrem, tak přirozeně se bude muset vrátit druhým směrem, aby dosáhlo rovnováhy, která je uprostřed. No před dosažením této rovnováhy se vždy přehoupne na druhou stranu a zase zpátky.

kyvadlo

Když my jako mysl, neustále tlačíme směrem k radosti, k příjemnému pocitu, tak v přírodě nastavujeme přirozenou odezvu, kde se toto kyvadlo musí přehoupnout zpět opačným směrem, aby se vyvážilo. Vidíte tu tři síly? Vidíme pozitivní nebo impulzivní sílu, která tlačí. Pak máme negativní či přijímající sílu, která musí reagovat. A pak máte sílu rovnováhy, která je uprostřed. Ale my jako psychika nebo mysl jsme tak připoutáni k tomuto pozitivnímu nebo příjemnému pocitu nebo síle, že další dvě prostě ignorujeme. My si neuvědomujeme, že když prožíváme něco příjemného, tak přirozeně a velmi rychle zažijeme opak. Radost a bolest jsou dvě strany téže zkušenosti. Nemůžete mít jedno bez druhého. To je nemožné. Je to zákon přírody.

Ten, kdo se snaží ponořit do radosti se nastavuje, že bude ponořen do bolesti. Toto je základní pravda v učení Buddhy, který učil, že jediná cesta, je střední cesta, což je rovnováha mezi extrémy dobrého a zlého.

Učení Buddhy, učení Tao a učení Kosmického Krista ve všech jeho podobách vyjadřují tuto pravdu: buďte lhostejní, všechny jevy berte stejně. Ať už v radosti nebo v bolesti, buďte stejní. Nebuďte připoutáni k extrémům. Toto je cesta, vyrovnaného člověka, čtvrtá cesta, cesta Tao. Potřebujeme vědět, jak řídit extrémy kyvadla a být ve středu. To je způsob, jak vyvážit váhy života. Musíme se naučit, jak přijímat příjemné i nepříjemné pocity se stejnou základní reakcí, která je v skutku lhostejností.

Uprostřed tohoto všeho máme v sobě sexuální oheň, který musí jednat. Ale my, jako vědomí, jako duše, jsme uvězněni v této zvířecí mysli, která je hnána instinktivní touhou po příjemném pocitu. Naše instinktivní touha v nás vyvolává použití ohně nesprávným způsobem a intelekt používáme na odůvodnění a ospravedlnění svého chování.

Takovým hrubým příkladem by mohl být alkohol. Velmi dobře víme, že alkohol je pro náš organismus destruktivní. Velmi dobře víme, že alkohol ničí mozkové buňky, poškozuje procesy naší mysli, vytváří závislost v našem instinktu, a přesto se snažíme podat logické vysvětlení, proč ho užíváme. "No, já piji pouze společensky." "No, je to oslava narozenin" nebo "Je to svatba." "No, líbí se mi to a nemůžu to ovládat." To je pýcha. Sexuální žádostivost. Obžerství. Snažíme se omluvit svou závislost na pocitu a snažíme se ji odůvodnit. Sexuální sílu používáme pro potěšení, a snažíme se omluvit.

Ignorujeme zákony, které ustanovil kosmický Kristus v každé tradici. O jaký základní zákon se jedná?

Nesesmilníš

A přesto to děláme, a stejným písmem se to snažíme omluvit. My říkáme: "No, Bůh řekl, že se musíme plodit a množit se." Ale my ignorujeme význam tohoto Písma, což znamená, že se máme plodit z Ducha, abychom ho poznali.

Ve stejném písmu On sám velmi přímo říká, že mít výron semene znamená stát se nečistým. No my přesto svůj výron nebo vypuštění sexuální energie omlouváme. Touha po sexuálním pocitu je velmi silná, a když se skombinuje s naší zvířecí myslí a našim intelektuálním odůvodňováním, tak jediné co nás zajímá je použití tohoto ohně na uspokojení naší touhy po pocitu. Co však nevidíme je zákon kyvadla.

Touha

Pokud máte požár, který zuří ve vašem domě, co se stane, když na něj vylijete benzín? Bude to ještě horší. A přesto pokaždé, když prožíváme a cítíme touhu po pocitu, to je přesně to, co děláme. Krmíme tu touhu.

Cítíme touhu dát si čokoládový dort, což samo o sobě nemusí být škodlivé. Ale co když tato touha po cukru je u člověka, který trpí cukrovkou, který má zdravotní problémy. Co se stane, když ho sní? Pouze si pohorší svůj vlastní problém. A to je přesně to, co děláme. My ospravedlňujme své touhy. "Ale vždyť je to jen malý dortík. Budu cvičit, budu běhat a pak to bude v pořádku." Toto je způsob, jak omlouváme své vlastní zločiny proti sobě. A totéž děláme se sexuální energií. "Ale je to jen na jednu noc. Oba rozumíme, že je to jen teď." Namísto toho, abychom se snažili najít "Toho Pravého" nebo "Tu Pravou," tak máme "Toho Pravého Právě Teď " nebo "Tu Pravou Právě Teď." Není tam závazek. Nikdo nechápe tomu, co si sami sobě a jeden druhému skutečně děláme. My používáme sexuální sílu, která je vyjádřením Kosmického Krista, svatou sílu a energii pro naše vlastní zvířecí potěšení. To je zločin proti Duchu svatému.

Namísto toho, abychom tento oheň mírnili a ovládali, tak my ho krmíme. Cítíme touhu zažít pocity sexuality, která nás pohání masturbovat nebo najít partnera, abychom se do těchto pocitů mohli ponořit, ale přitom si neuvědomujeme, že tímto pouze tu touhu krmíme a posilujeme její kontrolu nad námi. Naše zvířecí mysl je zuřící bestie, která chce být krmena pocity. Když ji těmito pocity nakrmíme, tak tato zvěř se stává silnější.

Co je nejhorší, my zapomínáme, že sexuální oheň tvoří. Merkur obsahuje tři síly, které vytvářejí. Víme, že když pohlavním aktem spojíme muže a ženu, tak fyzicky vytvoříme děti. Takže, pokud praktikujeme sexuální akt v domě touhy, v domě vášně nebo pokud se dopustíme trestného činu masturbace, tak tuto sexuální sílu využíváme na tvoření, ale na tvoření čeho?

Sexuální oheň musí tvořit, protože to je jeho samotný účel existence. Sexuální oheň existuje pouze na to, aby tvořil. Ale pokud tvoří pod vlivem touhy, tak jediné co může vytvořit, je větší touha. Tak co tedy vytváří? Pokud je tato sexuální energie ovládaná chtíčem, tak vytváří chtíč. Když je tento sexuální oheň chycen v procesech našeho hněvu, tak tento oheň vytváří větší hněv. Když používáme představivost pro vizualizaci a představujeme si scény sexuality a přitom masturbujeme nebo máme pohlavní styk, tak tento oheň vytváří mentální formace chtíče uvnitř naší vlastní mysli. Toto je způsob, jakým vytváříme ego.

V alchymii se tomu říká Suchý Merkur. Suchý Merkur, protože nemá čisté energie Ducha svatého. Je to poškozený Merkur. Jedná se o síly slunce, které jsou obrácené a které tvoří v pekle.

Toto zase kazí naši vlastní síru a vytváří v nás to, co je v alchymii známé jako arzénová síra. Arzénová síra je otrávený oheň. V gnosticismu se tomu říká kundabuffer. Jedná se o starodávný název, který se vztahuje k tomuto sestupující ohni, který je symbolizován satanovým ocasem. Jedná se o negativní polarizovaný oheň, sexuální oheň, který sestupuje z kostrče dolů.

Závislost na pocitu v kombinaci se špatným využitím sexuální energie vede k vytvoření ega. Ego je pýcha, hněv, obžerství, závist, strach, vztek, sebeláska, sebenenávist, lenost, všechny tyto aspekty naší psychiky, o kterých si myslíme, že se jedná o "nás samých." Toto je "vášeň," číslo patnáct v knize Tarotu, což je ďábel. Ďábel je ta svůdná síla sestupujícího hada. Ďábel není nic jiného, než kundabuffer, negativní had sexuality, který nás pokouší, abychom ho krmili přes identifikaci s pocity. Ďábel je v nás.

Když touha zotročí naše uvažování, když podlehneme pokušení, když ji i nadále krmíme přes nesprávné činy, skrze nesprávné myšlení, skrze nesprávné pocity, tak krmíme ďábla. Dáváme ten oheň ďáblu a tímto ho posilujeme. To je způsob, jakým postupně upadáme, degenerujeme. Generovat znamená tvořit pozitivně, degenerovat znamená ničit. Sexuální energie je polarita. Je to oheň nebo síla, která musí jednat. Ale jako polarita, může buď tvořit, nebo ničit. Pokud je využívána touhou a vlastní vůlí, tak ničí mysl. Sexuální energie ničí tím, že vytváří destruktivní prvky, které známe jako agregáty nebo ega. V okamžiku, kdy my jako lidský organismus nebo intelektuální zvíře, začneme jednat tímto způsobem, je okamžik, kdy se začínáme degenerovat. To je smysl příběhu Adama a Evy a Kaina a Ábela. Když podlehneme pokušení, když se ztotožníme s pocity, tak přehoupneme zákon kyvadla, vytváříme ego. Začneme ničit vlastní psychiku. Jsme vyhnáni z ráje a naše touha zabíjí duši.

S každým egem, které vytvoříme, každou mentální formací, uvězňujeme svého vlastního ducha. Když jsou ens seminis, tyto tvůrčí vody využívané touhou, tak vytvářejí skořápku, vytvářejí formaci. A v ní se uvězní oheň nebo toto ens virtuti, toto ens seminis, tato voda. Duch, vědomí, je uvězněno v této skořápce. Když prostřednictvím masturbace a sexuality krmíme své mentální útvary/formace související s chtíčem, pak tyto formace berou na sebe určitou formu života, falešného života, stávají se osoby nebo zvířata uvnitř naší vlastní mysli. V latině se jedná o tzv. inkubus a sukubus. Onanista, který si představuje sexuálního partnera a který svou sexuální energii nasměruje k této touze, krmí svou tvořivou silou mentální formaci/výtvor, která vytváří falešného elementála/prvek nebo falešného tvora v přírodě, který chce být krmen. A tato mentální formace, ať už se jedná o inkubus nebo sukubus, patří k této osobě, je dítětem této osoby, které chce být krmeno, a chce být krmeno tím, čím bylo vytvořeno, což je sexuální energie. To je důvod, proč se tyto touhy stávají silnějšími, čím více je krmíme. Jediné co chtějí, je více jídla. A když je přestaneme krmit, když se snažíme uchovat svou vlastní sexuální sílu, tak se rozzuří, a my zůstaneme velmi nešťastný, protože tento oheň hoří a chce být použit. To je také důvod, proč jsme stále více nespokojený se sexem a potřebujeme čím dál více extrémnější a intenzivnější pocity.

Chovat se tímto způsobem, a být zotročen těmito touhami degeneruje mysl. Přestaneme se vyvíjet a začneme degenerovat. Evoluce sama o sobě nemůže nikoho zdokonalit, protože evoluce je jen jedna strana mince. Evoluce a devoluce jsou dvě strany téhož kola. Abychom se mohli opravdu změnit, abychom se mohli stát tím, čím bychom měli být, tak se musíme osvobodit z kyvadla evoluce a devoluce. Jediný způsob, jak to udělat, je skrze revoluci: vystoupit z kola ven. Vystoupit z kola evoluce a devoluce znamená, že musíme jít střední cestou. To vyžaduje, abychom se vzdali závislosti na pocitech a odporu. Obojí touha i odpor musí být překonány. Jestli se chcete ustálit v Tao, ve středu, tak musíte začít správně používat sexuální energii.

Musíme si uvědomit, že naše ego, tato mysl, kterou jsme vytvořili, nemůže vstoupit do nebe. Bůh se nemůže smíchat s naší pýchou, s naším chtíčem, s naší závistí. My, tak jako jsme nyní, nemůžeme vstoupit do těchto oblastí, protože ego, které máme, nemá nic společného s Bohem. To je náš výtvor. To je důvod, proč pan Ježíš řekl:

"Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."

My nejsme dokonalí, my jsme zkažení. Jsme zkažení vlastními touhami a svou ďábelskou vůlí. Musíme se změnit. A pokud nahlédneme do tradice alchymie, tak způsob, jakým to uskutečnit je, že musíme vzít síru, oheň a oplodnit Merkur, abychom mohli regenerovat sůl.To znamená, že pro sůl nebo tělo - pro nás - abychom se mohli regenerovat, aby mohlo dojít k regeneraci, k opětovnému stvoření, k sebeuvědomění, tak musíme oplodnit Merkur nebo impregnovat Merkur, sexuální vody s ohněm. Musíme vzít oheň Ducha svatého a zdokonalit vlastní Merkur.

Regenerace

Regenerujeme se tím, že využijme tvůrčí síly sexu. Tvůrčí síly jsou použity k vytvoření vyššího vozidla/prostředku, nového zrození, které překračuje omezení fyzické hmoty. Stejné sexuální síly jsou také používány ke zničení nečisté hmoty, olovo ega.

alchymieCesta k regeneraci začíná, když se naučíme, jak osvobodit duši Merkura. Duše Merkura je ens virtutis. Je to ten oheň nebo světlo Bytí, které je v našich sexuálních vodách. Jak máme osvobodit ens virtutis, světlo nebo oheň Bytí z ens seminis nebo našich vlastních sexuálních vod, pokud jej nemáme? Pokud vypouštíme sexuální vody z našeho vlastního organismu, jak máme extrahovat ens virtutis nebo to světlo, ten oheň? Nemůžeme. Pokud ve sklenici není voda, tak z něj nemůžeme pít. Abychom mohli extrahovat kovovou duši z Merkuru, abychom mohli regenerovat lidskou bytost, tak musíme naplnit sklenici s vodou. A to je důvod, proč kelímek v alchymii nebo jinými slovy, svatý grál je vždy zobrazen naplněný touto posvátnou tekutinou. Toto se nazývá "Merkur moudrých." Tato kapalina, ens seminis, obsahuje ens virtutis, což je ta kovová duše, která musí být získána/extrahována. V alchymistické terminologii se jedná o provedení sublimace. Sublimovat znamená "transformovat pevné do plynu." Musíme transformovat sexuální vody na něco jemnější. Mechanická příroda to udělat nemůže. Mechanická příroda vám může poskytnout jen surovou hmotu na práci, ale získat/extrahovat ens virtutis je dílem vůle - ovládnout a udržet tento oheň, tyto vody a extrahovat ens virtutis nebo kovovou duši.

Někteří lidé si to pletou s pojmem "celibát." Musíme si uvědomit, že celibát je běžně definován špatným způsobem. Pouze zadržovat sexuální vody uvnitř je nemožné, protože oheň, který je ve vodě musí jednat. To je důvod, proč kněží, mniši a jeptišky, kteří se snaží přimět k celibátu, degenerují svou vlastní mysl. To je důvod, proč v těchto dnech máme kněží, kteří zneužívají děti, a kteří mají sex tajně ve svých klášterech a kostelech, a to prostřednictvím masturbace, prostřednictvím homosexuality a jiných forem zneužívání. Zapomněli nebo nikdy se neučili správnou metodu, jak transformovat tuto energii.

Někdo, kdo je svobodný, kdo nemá manžela/ku, se potřebuje naučit techniky na transformaci této zadržované energie. V opačném případě je tento oheň, který je ve vodě spálí. Kněží středověku, kněží inkvizice, byli zkažení vlastními vodami, ohněm v této vodě. Stali se z nich fanatici a začali zabíjet a mučit, přičemž věřili, že jednají dobře. To bylo přímým důsledkem nesprávného použití sexuální energie. Podobně, jakýkoliv druh nevhodného sexuálního chování má za následek špatné chování v jiných způsobech, psychologicky. Fanatismus, násilí a to jak vnitřní, tak vnější, lze vystopovat k nesprávnému použití sexuální energie. V dnešní době existuje mnoho lidí, kteří věří, že dělají dobře a slouží Bohu, když zabíjejí lidi. A to proto, že jejich vlastní sexuální oheň směřuje opačným směrem.

Jeden ze symbolů Merkuru je Merkurova hůl/žezlo. Tento symbol nám ukazuje dva propletené hady, tvořící svatou osmičku. V hinduismu, jsou tyto dva hadi pojmenovaní Idá a Pingalá. Jsou to sluneční a lunární hadi. Jeden z nich je slunečný a druhý je lunární. To znamená, jeden je pozitivní a jeden negativní, pokud jde o polarizaci. Tyto dva hadi symbolizují jemnější kanálky nebo trubky, které vystupují od kostrče směrem k mozku. Po obou stranách se táhnou páteří a spojují se s nozdrami našeho organismu. Tyto dva kanálky nebo trubky jsou cesty, aby jimi mohla protékat energie. Ale v obyčejném člověku, je negativní nebo měsíční had padlý.

Merkurova hul/zezlo

V esoterickém křesťanství se ženský nebo negativní had volá Eva a v sanskrtu se nazývá Idá. Jedná se o sílu nebo vliv v psychice, která nás nutí k plození. Nutí nás plodit, vytvářet děti. A tím, že jsme ztotožněni s tímto pokušením, vyléváme svou vlastní sexuální sílu a vytváříme v sobě ego.

Když se naučíme, jak tuto sexuální energii udržet, transformovat ji pomocí technik vyučovaných v tantře a esoterické alchymii, tak se vlastně naučíme, jak tuto sexuální vodu vzít, jak ji držet ve sklenici pohlavních orgánů a sublimovat ji, přeměnit ji na plyn. Tento plyn nebo tyto výpary stoupají těmito dvěma kanálky, Idá a Pingalá. Je to akt vůle. Učíme se, jak tuto energii udržet, jak využít vlastní vůli k sublimaci této vody na plyn. To úzce souvisí s dechem, s tím, jak dýcháme, s pránou, s energií.

V řecké mytologii, v příběhu o Merkuru, Merkur najde dva hady, jak mezi sebou bojují. Tyto dva hadi jsou Idá a Pingalá. Solární had, Pingalá, Adam, který stoupá směrem k bytí, souvisí s vědomím, s našim vlastním duchem. Negativní had Eva je klesající a nutí nás k plození. Tyto dva hadi, mezi sebou bojují v naší psychice. Merkur je vidí, jak bojují. Přichází se žezlem, s holí, což je symbolem vůle, kralování a symbolem páteře. Mezi oba hady umístí svou hůl, což způsobí, že se usmíří. Rovnováha je dosažena skrze střední cestu, silou vůle. To je to, co tvoří slavný symbol Merkurové hole. A když je tato hůl umístěna, tak v horní části hole se rozsvítí koule a zrodí se křídla ducha. Toto je slavný symbol Merkurové hole.

Je jasné, že symbol obsahuje kompletní učení alchymie a cestu k regeneraci. Když se naučíme, jak využívat kovovou duši Merkuru, tuto páru, tak ji vyzvedneme skrze hadů Idá a Pingalá. A když jsou tyto hady obnoveny a když se setkají, tak dosáhneme rovnováhu, vyvážení.

hadi

Pár, muž a žena, kteří společně pracují na křížení Merkuru vlastních těl, vytvářejí něco nového. Vytvářejí něco duchovní spíše jako tělesné, z těla. Tento surový Merkur, který se zkříží mezi mužem a ženou má za následek vytvoření nové síly, tzv. kundaliní. Toto je oheň Letnice. Tento oheň je vysvobozen ze spodní části páteře a může stoupat po páteři a začít uvolňovat ducha z klece, čili z ega. Samozřejmě o tomto procesu se obšírně diskutuje v hinduismu a buddhismu, ale na Západě je to jen velmi slabě pochopeno.

Kundaliní

Proces uvolňování této energie začíná probouzet schopnosti, které máme uvnitř, které jsou nyní spící. Svobodný člověk, který se tuto rovnováhu snaží obnovit pouze sám u sebe, bez spolupráce s partnerem, se snaží přinést jiskry světla nebo ohně skrze Idá a Pingalá a může osvětlit ty magnetické centra, které jsou umístěny podél páteře, které nazýváme čakry, kostely. Tyto jiskry světla mohou vyvolat vize, mohou vyvolat zážitky, pochopení. Ale opravdu probudit tento oheň kundaliní vyžaduje spolupráci mezi manželem a manželkou, mužským a ženským principem. Tyto polarity, pozitivní i negativní, musí být zkombinované s usmiřovací silou Ducha svatého. To je způsob, jak zákon třech vytváří něco nového, správným způsobem.

Když se oheň kundaliní probudí, tak začne stoupat vzhůru po páteři, po třiatřiceti obratlích v souladu se zásluhami srdce. Oheň, který je tam probuzen, je živou inteligencí Boha. To nemá nic společného s mechanickou přírodou. Tento oheň se probouzí pod vedením vašeho vlastního Bytí a ne z vaší vlastní vůle. Svobodný člověk, který pracuje na vlastní pěst, nemůže probudit kundaliní, protože nemá k tomu potřebné síly/energie. Manželé, kteří pracují společně v cudnosti, což znamená, že zadržují sexuální energii, neplýtvají ji, nerozlévají ji, začnou extrahovat kovovou duši spermií. Tato pára pak může oplodnit Merkur. To je to, co alchymisté měli na mysli, když řekli, že síra, oheň musí oplodnit Merkur, aby se mohla zregenerovat sůl. Oheň nebo síra může oplodnit Merkur pouze mezi manželem a manželkou.

Když oheň stoupá po páteři, tak v různých stupních probouzí čakry. Ve spodní části páteře máme čakru Múládhára, která souvisí s církví Efezu v knize Zjevení. Múladhára je kořenem nebo základem. Když oheň prochází tímto kořenem, tak dále stoupá až k církvi Smyrna, což je čakra Svadhišthána, která souvisí s vodou. Poté vystoupáme až k Manipuře, která se vztahuje k ohni a k církvi Pergamus. Potom oheň dosáhne úroveň srdce, týkající se čakry Anáhata, související s církvi Thyatira v knize Zjevení. Pak dosáhneme úroveň hrdla, spojené s církvi Sárd a čakrou Višúddha, což znamená čistotu. Na úrovni hypofýzy mezi obočím, máme čakru Adžňá, která souvisí s církvi Filadelfie, a to se týká síly a moci a odvahy. A na vrcholu hlavy, církev Laodicea, což je čakra Sahasrára, čakra tisíc lístků, také známá jako svatozář svatých, koruna svatých. Těchto sedm čaker, které souvisejí s magnetickými sedmi centry a které souvisejí s kabalistickým světem Assiah a páteří, jsou ty síly, které souvisejí se sedmi vědomími, které musíme probudit.

Tím, že proměňujeme sexuální energii, nasycujeme sedm církví a sedm čaker a začneme probouzet ostatní smysly. Máme pět smyslů, které známe velmi dobře. Se stoupající kundaliní, probudíme dalších sedm. To nám dává dvanáct smyslů nebo dvanáct plodů Stromu života, které jsou zmíněny v knize Zjevení. A mezi ně patří: intuitivní jasnovidectví, schopnost astrálního cestování, pamatování si minulé životy, mít jasnoslyšení, jasnovidectví atd.

Oheň kundaliní, oheň Ducha svatého, stoupá v centrálním sloupci páteře, který obsahuje velmi jemné nervové vlákno, které se sv sanskrtu nazývá Sušumnou. Tyto nervová vlákna nebo nádí, Idá, Pingalá a Sušumná jsou polo-fyzické. Nemůžete je najít fyzicky, pokud se je pokusíte najít se skalpelem, tak neuspějete. Úzce souvisí s naší vnitřní fyziologií.

Když vložíme muže a ženu do kelímku, tj. alchymistické nádoby, s cílem vytvořit dítě, fyzicky, vytvořit něco z těla, stejným způsobem vložíme muže a ženu do kelímku s cílem vytvořit z ducha. Když jsou muž a žena, kteří neplýtvají a zadržují vody z Merkura umístění v nádobě, a když na tuto nádobu aplikujeme teplo nebo sexuální oheň, tak se vytvoří pára. Pára je kovová duše spermií, která je extrahována. Tato pára, skrze kombinaci muže a ženy, oplodňuje samotný Merkur, což způsobuje výstup kundaliní. Oplodněný Merkur je to, co vytváří duši. Oplodněný Merkur nebo Merkur, který byl dokonale sloučen se sírou a s ohněm, je to, co vytváří vnitřní těla: sluneční astrální tělo, sluneční mentální tělo a sluneční příčinné tělo. To je způsob, jak se člověk znovu narodí = kombinací vody a Ducha, v souladu s pokyny vydanými Mistrem Ježíšem.

Stejným způsobem, jako vytváříme fyzické tělo ve fyzické rovině (světě), vytváříme vnitřní těla ve vnitřních rovinách (světech). Ale na vytvoření těchto vnitřních těl, musíme uchovávat sexuální síly, používat je správným způsobem.

To je to, co měl apoštol Pavel z Tarsu na mysli, když psal, že se má sílu abstinence. To znamená, že osvobozuje duši Merkuru, aby ho mohl oplodnit. Také říká:

"Ti, kteří nemají tuto možnost, a nechtějí se spálit, se musí oženit/vdát."

Říká, že být ženatý, znamená, že člověk musí být v manželském svazku, aby mohl pracovat společně se svým partnerem, aby se nespálil, aby použil tuto energii správným způsobem. Ale dále říká:

"Když jste ženatí/vdané, musíte se chovat tak, jako když jste byli svobodní/é."

To znamená, že buďte ženatý, buďte spojený s manželem/kou, ale nemrhejte sexuální silou. Nekřižte surový Merkur s cílem vytvořit fyzicky. Krížte surový Merkur s cílem vytvořit duchovně, vnitřně. To je důvod, proč je pro nás nemožné mít druhé zrození, být znovu narozený, pokud rozléváme sexuální síly, pokud jimi plýtváme.

Oplodnění tohoto ohně, oplodněný Merkur, což je výsledek křížení muže a ženy, vyvolává vzestup kundaliní v páteři fyzického těla. Přebytek této energie jde dále s cílem vztyčit hady každého vnitřního těla: vitálního, astrálního, mentálního, příčinného, ​​atd. Každá následující oktáva vytváří nové výtvory vztahující se k duši, a toto je způsob, jak se znovu narodit.

Merkur-ohen

"Merkur je kovová duše exiohehari, kovová duše posvátných spermií, které musí přijmout oheň, aby mohli stoupat vzhůru. Sirný Merkur je ten, který stoupá páteřním kanálkem a otevírá čakry, magnetické centra člověka. Přebytek sirného Merkuru krystalizuje v astrálním těle. Astrálnímu tělu dává život. Pak krystalizuje v mentálním těle a nakonec krystalizuje v příčinném těle nebo těle vědomé vůle. Každý, kdo má fyzické, astrální, mentální a příčinné tělo, získá duchovní principy a stává se skutečným člověkem. Předtím než jeden vytvoří tato těla, je pouze intelektuální zvíře nesprávně nazývaný lidskou bytostí. "- Samael Aun Weor, Kabala mayských mystérií.

Tento oplodněný oheň způsobuje změny v psychice toho, kdo s ním pracuje. Probuzení tohoto ohně nazýváme Příchod ohně, a jedná se o nejdůležitější událost v životě každého intelektuálního zvířete. Oheň se probudí a přináší se sebou šest mystických zážitků.

První z nich se v sanskrtu nazývá Ánanda, což znamená blaženost, co se týče takového duchovního štěstí, které není závislé na jakémkoli pocitu. Jedná se o přirozenou a spontánní radost, která vzniká v psychice, čistě z důvodu, že jeden má tento oheň uvnitř, a to nemá nic společného s jakýmkoliv druhem externích jevů či utrpením.

Kampan je elektrická a magnetická, duchovní hyper-citlivost.

Utan je zvýšená schopnost sebeuvědomování, astrální projekce, mystických zážitků.

Gurnee je velmi silná duchovní touha.

Murch je spontánní uvolnění, zejména v souvislosti s meditací.

A Nidra, což je velmi specifický způsob, jak zkombinovat ospalost s pozorností, za účelem meditace a zkušenosti toho, co známe jako Tao nebo Brahma.

Těchto šest mystických zážitků se vyskytuje ve stupních týkajících se stupňů probuzení kundaliní. Takže, když kundaliní stoupá fyzickým tělem, tak zažíváme těchto šest mystických zkušenosti v této úrovni. A když je kundaliní zvednuta ve vitálním těle, tak těchto šest zážitků zažíváme ve větší míře. A takto postupně dál, jak vyzdvihujeme sedm těl duše. Ten oheň, který je vytváří je Jehovův oheň, oheň lásky, Svatodušní oheň, který je nad hlavami apoštolů v knize Skutků. Jedná se o základní/prvotní oheň, který osvětluje svatozář, kterou vidíme nad hlavami všech svatých, ať už na východě nebo na západě. Tyto ohne jsou ohne Krista. Chokmah, moudrost, sophia, oheň, který nám dává moudrost. Oheň v nás stoupá podle zásluh našeho srdce. Jinými slovy, se svatostí, s psychologickou čistotou.

Velmi dobře víme, že ego není možné míchat s Bohem. Kundaliní, oheň Ducha svatého se v nás může probudit pouze tehdy, pokud jsme se psychologicky zdokonalili. Toto je způsob, jak v nás tento oheň krůček po krůčku stoupá = tím, že proměníme své špatné skutky na správné jednání. Měníme se v závislosti na tom, jak chápeme a rozumíme naší vlastní mysli, jak rozumíme zákonu kyvadla, který je v nás, a jak rozumíme tomu ohni, který nás nutí jednat. Tím, že začneme používat svou vůli, začneme kontrolovat energii, která stojí za našim každým aktem, ať už se jedná o fyzický akt, emocionální nebo duševní. To je důvod, proč musíme pracovat se srdcem, abychom se očistili od nečisté motivace nebo ega. To je způsob, jak se znovu narodíme: skrze svatosti mysli, skrze cudnosti sexuální síly a skrze obětování pro druhé.

Když spojíme muže, (který je ztělesněním sluneční nebo pozitivní síly, který má tyto tři síly ve fyzickém těle, pozitivní a negativní ve varlatech a vyrovnávající v kostrči) a ženu, (která je ztělesněním přijímající síly, která má pozitivní a negativní sílu ve vaječnících a vyrovnávající v kostrči) se zákonem rovnováhy, Tao, Ducha svatého, tak tyto dva trojúhelníky vytvoří Šalomounovu pečeť, která je nejdokonalejším symbolem centrálního slunce Krista. Mistr Samael Aun Weor napsal, že pokaždé, když nesmrtelný architekt zaměří svou pozornost na jeden bod v prostoru, tak z tohoto bodu se vynořuje nádherná hvězda, která oznamuje zrození nového stavu vědomí, archetyp bytí, světa, hvězdy nebo slunce. A tato nádherná hvězda je Šalomounova pečeť, která je dokonalým symbolem Kristického slunce. Tato práce je realizována tím, že pracujeme s Merkurem v souladu se zákony danými kosmickým Kristem.

Kombinace těchto dvou trojúhelníků nastává skrze kříž. Takže do středu umístíme kříž a máme dokonalý symbol.

Otázky a odpovědi

Posluchači: Je to škodlivé nebo nakažlivé, jestliže pouze jeden z partnerů to praktikuje?

Instruktor: Myslíte tím, že jeden z partnerů přeměňuje svou sexuální energii a druhý ne? Je to těžké, ale je to možné.

Posluchači: Je to škodlivé?

Instruktor: Samael Aun Weor uvedl, že pokud je někdo v manželském svazku a pouze jeden z tohoto manželství chce vykonávat alchymii a přeměňovat své sexuální síly, nechť tedy tak dělají a stále ještě mohou postoupit ve své vlastní práci.

Posluchači: Takže můžete vytvořit astrální tělo?

Instruktor: Ano, je to takto možné.

Posluchači: Ale já jsem myslel, že jsou zapotřebí obě síly.

Instruktor: To ano, mužská a ženská síla se tam protínají. Ten, kdo nedělá práci nevytvoří vnitřní těla.

Posluchači: Tato osoba vlastně smilní?

Instruktor: Ano. Takoví lidé žádné vnitřní těla nevytvoří.

Posluchači: Nemá to vliv na druhou osobu?

Instruktor: Nemá to vliv na toho, kdo přeměňuje svou energii. Protože toto tvoření, které se odehrává ve vás, se odehrává ve vás, a jako muž máte sluneční sílu. Co potřebujete k uzavření vašeho vnitřního obvodu, je ženská síla. Nebude to sice tak silné, jako kdyby i ona pracovala stejným způsobem, ale stále budete tvořit.

Posluchači: To je to, co Pavel říká v Bibli: pokud váš/e manžel/ka nevěří, neodmítejte ho/ji.

Instruktor: Správně. V Bibli to Pavel naznačuje. Pokud váš/e manžel/ka nesouhlasí a nevěří v to, tak byste ho/ji neměli odmítnout. Protože možná časem nebo vašim příkladem ho/ji budete moci zachránit také.

Posluchači: Římané nazývají Paula Merkurem.

Instruktor: O, to je zajímavé, protože on je ten, kdo vypráví o využití sexuální síly.

Posluchači: Jsou čakry a církve přesně totéž nebo spolu jen úzce souvisí?

Instruktor: Navzájem spolu souvisejí. Způsob, jakým to můžete chápat, je takto: Církev je jako květináč a čakra je květina.

Posluchači: Když jste řekl, že mícha je spojena s nosními dírkami, je spojena skrze vrchol hlavy nebo jen protíná lebku?

Instruktor: Nádí, Idá a Pingalá jsou propojeny mezi pohlavními orgány a nozdrami.

Posluchači: Ale jak přesně jsou propojeny?

Instruktor: Jen energicky. Jsou to energetické kanálky.

Posluchači: Takže to není fyzicky?

Instruktor: Ne, není to fyzicky. Je to prostřednictvím energetických kanálů. Tělo je zaplněné miliony kanálů. Fyzicky to samozřejmě víme, ale platí to i energeticky. Tělo na fyzické úrovni má elektřinu, ale tato stejná organizace energie existuje ve vitálním těle, kde máme miliony energetických kanálů, ale primárně, ty jsou spojeny s páteří. Sušumná, Idá a Pingalá, souvisejí s kundaliní a v páteři tvoří ten zákon třech, ale všechny souvisí s dechem. Dech je místo, kde nasáváme sluneční světlo a pránu. Toto zkombinujeme s výpary Merkuru, abychom osvětlili naše vlastní vědomí.

Posluchači: Ptal jsem se, protože jsem chtěl vědět, jak si to mám představit, když dělám tohle cvičení.

Instruktor: Ano, můžete si představit spojení nebo vztah mezi energiemi, které stoupají z vašich pohlavních orgánů a jsou kombinovány s energiemi, které vdechujete skrze vzduch. A tato kombinace se děje v této plynné sublimaci vody, ať už jste svobodný nebo pracujete jako pár, děje se tam stejná kombinace prvků. Takže podobný proces vidíme už jen v mechanické přírodě, o kterém jsme mluvili v pancatattva rituálu, kde můžeme vidět, jak tělo přijímá určité prvky a kombinuje je s ostatními za účelem jejich zdokonalení/rafinace. Takže toto je mechanický proces, ale když k tomu aplikujete svou vůli, ať už prostřednictvím pránájámy nebo prostřednictvím Bílé Tantry (což je technika mezi manželským párem, kde zadržujete energii), pak děláte to, čemu se říká vědomá práce. Pracujete s vědomými zákony, nikoliv mechanickými. Není to mechanický proces. Neděje se to jen tak samo od sebe. Děje se to tím, že jednáte vědomě v souladu s vůlí vašeho vlastního Bytí. A právě On, vůle vašeho vlastního Bytí, Jeho energie a Jeho inteligence může nastartovat a umožnit vzestup těchto sil. Takže je to analogické s mechanickým procesem, ale je to zcela vědomý proces, což znamená, že se to nestane samo o sobě.

Posluchači: Takže se snažíte tento mechanický proces ovládnout, i když budete neustále rušen myslí, budete se i nadále snažit o hluboké dýchání...

Instruktor: Musíte neustále přinášet vědomou vůli do těchto procesů i do mechanických, to je důvod, proč v pancatattva rituálu se učíme používat mantru krim, což znamená, přinést naši vědomou vůli do tohoto mechanického procesu, abychom ho mohli dále zdokonalit.

Posluchači: Co znamená arkánum? V této přednášce jste mluvili o arkánum A.Z.F.

Instruktor: Arkánum je starodávné slovo. Má několik různých významů. Obyčejně ho chápeme jako tajemství nebo něco, co je známo pouze zasvěcencům. Arkana naznačuje esoterické znalosti/poznání nebo esoterické pravdy. Arkánum ve skutečnosti souvisí se zákonem. Máme dvacet dva arcana (což je množné číslo) tarotu, máme velké Arkánum (jednotné číslo), což je tajemství alchymie nebo bílé tantry, takže to znamená, že tyto arkany jsou pravdy nebo esoterické zákony, které tvoří základ skutečného náboženství. A to je symbolizováno a skryto v arše smlouvy. Arkánum smlouvy. A také v Noemovy arše nebo arkánum, což je ta esoterická pravda. A Archaea Řeků, co je to oplodňujícím nebo tvůrčí pole nebo chaos energie, ze kterého se rodí solární těla.

Posluchači: A co je A.Z.F.?

Instruktor: A.Z.F. se vztahuje k zákonu třech. Jedná se o tři základní síly, které se vztahují k soli, síře a Merkuru. Vztahující se k azoth, k fuego nebo k ohni a k aqua nebo vodě. Existuje mnoho významů, které se skrývají za A.Z.F., jedná se o alchymistický symbol.

Posluchači: Když si během transmutace pro svobodné představujeme energii, jak stoupá přes kanály, měli bychom si představit, jak se tyto kanály navzájem kříží? Kříží se pouze jednou?

Instruktor: Mistr Samael Aun Weor vysvětluje, že kanály Idá a Pingalá se navzájem překřižují a tvoří tři osmičky. Takže si představte tři osmičky naskládané na sebe a jak přes tyto kanály prochází energie. Vizualizace je efektivní a pomáhá s koncentrací a s prohlubováním vlastní meditace a porozumění. Ale někteří lidé mají s vizualizací problémy. Hlavní věc je, uvolnit se, provádět pránájámu, dýchat a modlit se.

Posluchači: Můžete nechat dech, aby táhl energii nahoru a získat stejný efekt?

Instruktor: Proces dýchání, když je spojen s vědomou vůlí, když se to dělá vědomě a pozorně, může být použit jako jednoduchá transmutace. Můžete se vydat na procházku, a když jste vědom a pozorný, tak dýcháním transmutujete. Můžete zpívat a zároveň přitom transmutovat. Ale to musí být něco, čeho jste si vědom, že provádíte. Důvodem je, že u nás je již dech polarizovaný negativně. Vdechujeme a vydechujeme, ne? Ale způsob, jakým jsou v nás tyto energie polarizované, je opakem toho, jak by to mělo být, díky charakteru naší psychiky. Takže proto používáme mantru s názvem Ham Sah, což je druh pránájámy. Když se nadechujeme, tak vyslovujeme mantru Ham a to je vlastně opakem způsobu, jakým normálně dýcháme. Když normálně dýcháme, tak při nádechu vdechujeme Sah. Takže tohle chceme obrátit. Mnoho škol v dnešní době učí tuto pránájámu jako Sah Ham. Takže vás učí, že při vdechování máte vyslovovat mantru Sah, ale my to už děláme. Je to negativní a rozhodně nám to nepomáhá se regenerovat. Takže to je důvod, proč v gnóze chápeme, že při nádechu musíme vyslovovat Ham a výdechu Sah. Prostě musíme obrátit proces a to je jen otázka vědomé vůle.

Posluchači: Ó, není náhodou Ham Sah labuť?

Instruktor: Ano. To je jeden z významů mantry. Tato Kalahamsah labuť je starobylý hinduistický symbol Ducha svatého. Je to čistá bílá labuť, která se vznáší nad vodami. Vody jsou samozřejmě symbolem sexuálních vod. Tato labuť je stejným symbolem, jako je v křesťanství holubice, Duch svatý, který se vznáší nad těmito vodami. Toto se vztahuje k Ruach Elohim z knihy Genesis, což je ten duch, který plave na vodách, který tvoří.

Posluchači: Mělo by se sah vyslovovat jako šepot?

Instruktor: Ano, při výdechu sah je [zašeptané] "sah." Je to tiché.

Toto je druhá část kurzu s názvem Transformace energie

přeložené z anglického originálu: Work with the Mercury
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian