slovnik

Tantra - Kontinuum

V gnóze, studujeme přírodu jako komplexní celek. Činíme tak z důvodu, abychom měli naprosto kompletní a velmi syntetické chápání zákonů, které řídí naši existenci. Gnóze je velmi rozsáhlá a komplexní ve svém rozsahu. Mít rozsáhlé pochopení je velmi důležité, abychom rozuměli samému sebe a svému místu ve vesmíru.

Život není tak jednoduchý, jak se může zdát skrze pět smyslů. Materialistická věda to už začíná chápat a to zejména ti, kteří zkoumají mechaniku velmi malých částic, jako kvanta a mechaniku atomů. Tito badatelé objevují zákony a funkce energie a hmoty, které rozhodně přesahují chápání vědy před 10, 20 nebo 50 lety. Chování energie a hmoty v jejím samotném základu je pro intelekt velmi těžké pochopit a současní vědci to začínají vidět- jejich věda je stále blíže k mysticismu, než byla věda Newtona, věda minulého století.

strom_zivotaGnostici zkoumají stejný jev, ale z jiného úhlu pohledu. My zkoumáme podstatu jevů v našem vlastním vědomí a v zrcadle, které máme v naší vlastní psychice. Toto zrcadlo, když je čisté, je schopné odrážet celý vesmír a prokázat duši a vědomí skutečný účel a projevy energie a hmoty. V gnózi, studujeme tuto obrovskou existenci pomocí piktogramu, mapy nebo symbolu, který nazýváme Strom života. V současné době je obecně známý jako Kabala, no bohužel dopracovat se ke skutečnému pochopení této mapy je velmi obtížné.

Když se na tuto kabalu nebo Strom života dobře podíváte, tak uvidíte, že na samém vrcholu začíná Absolutní abstraktní prostor, který je obrovský, prvotní potenciál. Tento potenciál nebo lůno, je rozlohou potenciální existence. Mohli bychom říci, že v určitém smyslu se jedná o oplodněnou hmotu nebo žádnou-hmotu, která tvoří základ samotné hmoty. My se to snažíme vysvětlit v symbolech, abychom to dokázali pochopit, ale skutečné pochopení nelze získat myslí, rozumem, to se musí zažít vědomím, což je něco jiného.

Z tohoto obrovského potenciálu se objevují první záblesky existence, co je to, co nazýváme nekonečno. Tradicemi po celém světě je nekonečno velmi často symbolizováno kruhem. V tradičním gnosticismu vidíme symbol hada, jak požírá svůj vlastní ocas. Tento symbol představuje mnoho věcí, hlavně úzce souvisí s kruhem Zen, což je narychlo nakreslený kruh, který představuje kontinuum přírody, kontinuum energie. Tento kruh je nula nebo samotné lůno.

Když tento nulový bod, toto nekonečno, něco projeví, tak v tomto kruhu uvidíme tečku nebo bod, a to je první vznik něčeho. Tato tečka symbolizuje to, co nazýváme Monád nebo náš Nejniternější, náš vlastní Božský Duch. No aby se tento Monád, tento Duch nebo tato inteligence mohla vyjádřit, tak se musí rozdělit na dvě části. Představte si kruh s tečkou uprostřed, pak si představte, že ta tečka se rozšíří směrem nahoru a dolů, aby vytvořila čáru, a tato čára rozděluje kruh na dvě části.

Tento proces rozdělení symbolizuje základní pohyby, které se vyskytují v kořeni veškeré hmoty a energie. Rozdělení do dvou je základní východisko, ze kterého pochází všechno stvoření.

Na Stromu života, když se toto lůno rozdělí na dvě části, tak se objevuje to, co nazýváme יהוה Iod-Havah nebo Iod-Heveh, co znamená:

Tato stejná dualita mužského a ženského principu je obsažena v hebrejském slově Elohim. Elohim znamená také mnohost. El je jednotné číslo pro Boha a Elohim je jednotné číslo pro Bohyni. Elohim je množné číslo pro bohy a bohyň.

Když se ten bod nebo tečka v lůně rozšíří směrem ven a kruh je rozdělen na dvě části, tak vidíme spojení základní duality a toto spojení samo o sobě tvoří třetí princip nebo třetí faktor. Takže zde vidíme tři síly:

Toto je Zákon tří. Gnostický termín je Triamazicamno. Zákon tří je univerzální zákon, který se nachází v každém náboženství, každé mystické tradici, každém duchovním učení. Zákon tří je Trojice, nebo Tří-Jednota, Tri-V-Jednom, zákon tří je základem veškeré hmoty. Tři síly vyjadřují energii, aby bylo možné tvořit a když se tyto tři síly zhmotní, tak sestoupí do hmoty, a hmota se zhmotňuje prostřednictvím čtyř elementů. O tomto jsme diskutovali v předchozích přednáškách, takže já to jen opakuji, abychom zřídili určité parametry pro dnešní rozhovor.

Čtyři prvky jsou známé ve všech různých tradicích, a v Bibli, jsou symbolizované v knihách Ezechiela a v knize Zjevení čtyřmi Cherubíny nebo čtyřmi Elohim, kteří drží čtyři větry Země. Tito čtyři andělé nebo čtyři prvky, symbolizují energii, symbolizují inteligenci.

Elohim_Jecira

Pravděpodobně jste si všimli, že jsme se právě přesunuli z nuly do jedné, do dvou, do tří, a nyní do čtyř. Čísla jsou základem všeho. Kabala je věda o číslech a jakýkoli tradiční, světský, materialistický matematik vám řekne totéž: vše je zredukováno na čísla, dokonce i lidská bytost. Takže, studium čísel v tomto smyslu je opravdu studium základních zákonů.

Tyto čtyři inteligence, které jsou projevem Zákona tří, jsou základem všech atomů, vodíků, částic, molekul, buněk, všech organismů, které existují od nejmenších po největší. Každá existující forma může být zredukována do těchto čtyř prvků a může být zredukována do nejjednodušších forem hmoty, což v gnóze nazýváme "vodík."

sexualni organyV přírodě existuje obrovská hierarchie, mnoho úrovní stvoření a mnoho úrovní existence, ale skrze celou tuto hierarchii, vidíme základní zákony, které zůstávají neměnné- jedním z nich je Zákon tří. Zákon tří je nutný na všech úrovních existence, aby mohlo dojít ke stvoření. V tomto kurzu jsme se často zmiňovali o tom, že co se týká našeho vlastního druhu, tak je to zřejmé. Za účelem vytvoření nového člověka, potřebujeme tři síly: potřebujeme muže, ženu a sexualitu, což je ta spojující síla, která tyto dva dvojité prvky přitahuje dohromady.

Zákon tří se nachází v každém atomu, v každé buňce, v každé částici hmoty, která existuje. V sobě, uvnitř naší psychiky, funguje stejný zákon. Tento Zákon tří se nachází v mnoha aspektech sebe. Co se týče psychiky, tak v první řadě studujeme tři mozky nebo tři rozdělení naší vlastní psychické činnosti:

Tři mozky jsou transformátory energie, která pochází z jakéhokoli zdroje, který je krmí.

Jedním takovým zdrojem je božský zdroj energie, který může krmit naše tři mozky. V křesťanství se tento zdroj nazývá Otec, Syn a Duch svatý. Tyto tři aspekty Božské Tří-jednoty, jsou tři dechy, tři větry nebo síly, které sestupují z Absolutna a které dokážou dodat energii našim vlastním třem mozkem:

Mluvili jsme o transformaci energie v přírodě. Mluvili jsme o rituálu Pancatattva, který se týká toho, jak energie sestupuje do tattev, které se pak stávají prvky, a jak jednotlivec může využít těchto prvků tím, jak se chová, co je a co pije. Dále jsme povídali o tom, jak pracovat s Merkurem, který je sexuální energií v každém tvoru. V dnešní přednášce to všechno spojíme dohromady.

Prvořadý a nejhlavnější bod, na který se musíme podívat, když se podíváme na průběh toho kurzu, je základní axiom nebo funkce, která je přítomna v každé přednášce, v každém aspektu gnóze: jedna věc je mechanická příroda a další věc je vědoma vůle. Mezi těmito dvěma musíte rozlišovat. Během našeho života, si musíme uvědomit rozdíl mezi působením a vlivem mechanické přírody a mezi působením a vlivem naší vlastní vůle. Bez jasného pochopení rozdílu mezi nimi, nemůžeme pochopit o čem vlastně gnóze je.

Síla vůle

Náš fyzický organismus, mechanicky řečeno, je jen vozidlo, je to stroj. Fyzické tělo je nejdokonalejší technologie, která existuje na této planetě. Tomuto vozidlu, které obýváme a používáme na dennodenní bázi, vůbec nechápeme, a je to k naší vlastní škodě, protože v tomto vozidle, v tomto nádherném, neuvěřitelném, fyzickém těle, jsou nástroje, energie a síly, které potřebujeme k dosažení samotného účelu naší existence. Je smutné, že lidstvo to ignoruje, lidstvo nemá ani tušení. Ale aby bylo možné využít možnosti fyzického organismu, tak musíme pochopit rozdíl mezi mechanickou povahou a vědomou vůlí.

Skutečnou otázkou je, co je vůle? Jaká je naše vůle? Opravdu víme, co to znamená? Impulzivně, všichni řekneme: "Samozřejmě, že vím! Mám svou vůli, dělám, co chci, dělám to, co se mi zachce." Ale to vlastně není pravda. Pokud jsme opravdu upřímní, pokud se podíváme na to, jak vedeme život, tak uvidíme, že drtivou většinu času vůči životu pouze reagujeme. Pouze reagujeme na okolnosti a situace, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Většina našich rozhodnutí jsou rozhodnutí učiněná z kouta, do kterého jsme zatlačeni, a kde máme jednu nebo dvě možnosti, pokud vůbec tolik.

Ve skutečnosti máme jen velmi málo prostoru pro vyjádření čisté vůli. Důvodem je příčina a následek, v sanskrtu známé jako karma. V sobě jsme si vytvořili psychologii, která vytvořila cyklus opakujících se situací v našich životech, a která nás staví do pozice, kdy jen velmi zřídka, jsme schopni jednat svobodně, s totální vůlí. Pokud se na to podíváme, a vrátíme se trochu zpět, a podíváme se na průběh lidské evoluce na větším měřítku, tak vidíme spoustu děsivých věcí. Naše společnost se vyvíjí takovým způsobem, že nikdo ve skutečnosti nemá žádnou jasnou představu o tom, co se děje, a přesto každý z nás přispívá k chaosu.

Z pohledu gnóze, když studujeme vývoj lidského druhu, tak vidíme, že naše vlastní Božská jiskra, esence nebo vědomí, které máme, je vloženo do přírody, a je mu dána příležitost k růstu. K tomuto růstu dochází skrze rozvoj prostřednictvím hierarchií inteligencí, které jsme popsali výše. Tyto hierarchie jsou seřazeny od základny, přes minerální království, nahoru k rostlinné a živočišné říši a konečně ke království lidského organismu, což je vrchol, což je nejvyšší úrovní, kterou může mechanická příroda poskytnout pro naše evoluční potřeby.

Dostat se dál za stav, ve kterém se v současnosti nacházíme, je nemožné tak dlouho, dokud se budeme spoléhat na mechanickou přírodu, a důkazy jsou všude kolem nás. Zem odpovídá útokem. Ničíme se navzájem, ničíme naši planetu. Celá naše společnost trpí masivními kolapsy na každé úrovni. Naše komunity jsou roztříštěné, naše rodiny se rozdělují, naše rodinné struktury jsou úplně rozbité. Nyní je těžké najít rodinu, která zůstane pohromadě, myslím tím, manžel a manželka-to je nyní vzácností. Pokud studujete sociologii, tak víte, že rodinná jednotka je základem civilizace, protože rodinná jednotka je to, co vytváří komunity, společnosti a kultury, jestliže se tato rodinná jednotka rozpadne, tak civilizace se rozpadne také.

Takže, v celosvětovém měřítku, vidíme psychologické důkazy, sociální důkazy, sexuální důkazy, že naše kultura a naše komunita nejenže se nevyvíjí dopředu, ale místo toho je to čím dál horší.

Prostřednictvím procesu naší evoluce jako jednotlivec, když vstoupíme do toho království lidského organismu, tak nám je dána nová schopnost. V předchozích královstvích jsme vyvinuli mysl, ale jen do úrovně zvířete. V lidském organismu, nám je dáno uvažování, schopnost porovnávat a rozhodovat se na základě individuální vůli. To je nová schopnost, která vzniká se získáním lidského organismu. S touto schopností máme na výběr, jak se budeme dále rozvíjet. Musíme bojovat, abychom překonali svou zvířecí povahu, kterou jsme zdědili, a udělali další krok v našem vývoji, který je vědomý a založen na vůli. Jinak zůstaneme jako zvíře, protože naše mysl je stále mysl zvířete, ale se schopností uvažování.

Pokud se podíváme na naši kulturu, televizi, filmy, knihy, časopisy, hudbu, tak uvidíme, že drtivá většina lidstva má zájem zůstat jako zvířata, vedená pudem a touhou. Lidé prostě chtějí žít jako zvířata, jídlo, spánek, sex, boj a následování instinktivní touhy.

Lidstvo, je po pravdě řečeno lůno. Lidstvo je obrovské lůno, ve kterém jsou nošeny tvory. Každý lidský organismus je lůno, v němž je semínko, embryo.

Z lůna lidstva se rodí dva druhy tvorů, v závislosti na tom, jak je semínko nošeno. V náboženských termínech, nazýváme bytosti, které se z tohoto lůna vynoří, buď andělé, nebo démoni. Existuje mnoho dalších jmen v závislosti na tradici, kterou zkoumáme. Anděl je zdokonalená duše, duše, která překročila svou mechanickou povahu a stala se skutečným člověkem. Démon, je otrokem mechanické povahy a je odtržen od Ducha. Anděl vyzařuje čistotu, cudnost, ctnost. Démon vyzařuje chtíč, hněv, pýchu, závist apod.

Lidstvo jako lůno, vyrábí v masovém měřítku, ale co se z tohoto lůna vynořuje.

Rozdíl mezi gestací anděla a démona je vůle. Vytvoření jednoho nebo druhého závisí na našem použití vůle, ale tato vůle má různou polaritu. Vůle anděla je odrazem Boží vůli, vůli Slunce-Ducha. Vůle démona je ego, pýcha, chtíč, hněv.

Vůle je definována tím, jak jeden pracuje s energií.

Energie je neustále v pohybu. V každém okamžiku na každém místě, máme energii a pohyb. Máme energii, která se stává hmotou a hmotu, která se stává energií a konstantní a neustále se měnící kolísání mezi těmito dvěma. Síla vůle je to, jak se k této transformaci stavíme, jak s ní pracujeme.

Nic, co existuje, je stále. Nic, co je projevené, je zcela klidné. Ve všem existuje pohyb, a to, jak s touto energií pracujeme, je založeno na kvalitě naší mysli. Pokud je naše mysl plná obrazů a myšlenek nenávisti, pomsty, žárlivosti, tak se budeme vzájemně propojovat s energiemi přírody a života v souladu s těmito individuálními vůlemi žárlivosti. Totéž platí o hněvu, nenávisti a pýše. Tato interakce produkuje výsledky, protože jak víme, každý čin vytváří následek.

Tantra

Toto kontinuum energie, tento neustálý tok energie jako příčiny a následku, se v sanskrtu nazývá: Tantra. Slovo tantra znamená "smyčka, tok, kontinuum." Je to neustálý pohyb energie a hmoty. Slovo tantra má velkou moc, protože odkazuje na kořenový pohyb energie ve všech úrovních existence.

Slovo tantra má v gnózi dvě základní aplikace:

Toto slovo tantra je bohužel hrubě zneužíváno lidstvem, to bude jasné později v tomto rozhovoru proč.

Tantra je jednou z nejstarších věd, která existuje. Povaha a věda tantry je přítomna v každém náboženství a to bez výjimky, neboť bez učení a znalosti tantry, nemůže existovat žádné náboženství. Tantra nebo náboženství má mnoho podtypů, mnoho forem, mnoho různých podob. To, co lidé běžně nazývají tantra, je jen jedním aspektem něčeho většího.

Tradičně, v každém náboženství, školy mysticismu nebo esoterické vědy, povaha tantry byla před začátečníky vždy zadržovaná. Tantra byla odhalena až kvalifikovanými instruktory pro studenty, kteří byli velmi dobře připraveni. Co to znamená je to, že studenti museli zasvětit mnoho let studiu a meditaci, a vypěstovat si v sobě velmi sofistikovaný smysl pro porozumění, a co je nejdůležitější, bylo od nich požadováno, aby měli velmi čistou mysl. Kvůli čemu si myslíte, že to bylo? Tantra je kontinuum energie, ale pokud tuto energii dáme do spojitosti s naší kvalitou mysli, bude to mít nevyhnutelně následky. Pokud máme velmi špinavou, zmatenou, nemocnou a nevyrovnanou mysl, tak i toto spojení s touto energií bude navázáno nesprávným způsobem, což samozřejmě vyprodukuje výsledky, karmu. To je to, co se nyní děje na této planetě. Ve většině škol, které tvrdí, že učí tantru, studenti jsou seznámeni s poznáním, které nemohou pochopit, protože jejich mysl je velmi chaotická a plná tužeb. Navíc, vědomosti, které jsou jim podávány, jsou jim podávány nesprávným způsobem, a to vytváří karmické následky, které způsobují utrpení.

Tantra je přítomna v učení hinduismu, buddhismu v taoismu, to je dobře známé. Co není všeobecně známo, je to, že celé aztécké a mayské náboženství bylo založeno na tantře, stejně jako je skutečné křesťanství. Bible je plná tantrických zobrazení [i Archa smlouvy je tantrickým symbolem], a to víme s určitostí, protože i samotný Ježíš to řekl, když řekl svým učedníkům:

"Nebo vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno." - Matouš 13:11

Uvedl, velmi jasně, že pouze ti, kteří jsou připraveni, kteří jsou kvalifikovaní, mohou získat úplné učení křesťanství. Toto učení se ztratilo v konvenčních církvích.

Aby bylo možné pochopit a správně porozumět tantře, musíme pochopit něco o vůli. Existují dva základní typy vůle:

První typ vůle, Kristická vůle, je přesně popsána v Mahájána buddhismu. Mahájána znamená "větší vozidlo," jedná se o formu buddhismu, který vyjadřuje ideál bódhisattvy. Bódhisattva, podle Mahájána buddhismu, je někdo, kdo se oddává téměř výhradně ve prospěch druhých- taková oddanost je dokonalým vyjádřením Kristické vůle. Zákon Krista je obětování se.

První dalajlama napsal:

Nikdy nedoufal pouze ve svůj prospěch, slibujeme, že se budeme více o více angažovat výhradně ve prospěch ostatních. Ať se nám rychle a snadno podaří dosáhnout stadia Buddhy, abychom neustále mohli splňovat potřeby bytostí.

Toto je čistý Mahájána buddhismus a čistá Kristická vůle: absence vlastní identity, absence sebe ztotožnění, absence hrdosti. Dokonalá a čistá Kristova vůle nemá žádnou hrdost, žádnou vlastní zainteresovanost- jedná se o čistý a úplný soucit. Tento ideál soucitu je ztělesněný v sanskrtském termínu bódhičitta. Bódhičitta znamená "probuzená mysl" nebo "mysl moudrosti," a tato mysl moudrosti je mysl Chokmah. Chokmah je hebrejsky moudrost, což je druhá sefira na Stromu života a která souvisí s Kristem. Bódhičitta je Kristova mysl, Kristova vůle, dokonalý soucit. Gnóze je Mahájána buddhismus. Přesto, gnóze jde za hranice mahájány, a učí více než tradiční Mahájána buddhismus. Gnóze je Tantrajána.

Tantra je věda, jak využít všechny vnitřně procházející a transformační energie, které existují v našem nitru. Tyto energie jsou příčinou skutečnosti lidské existence. Pochopit podstatu naší vlastní energie, je pochopit podstatu života, mysli a utrpení.

Využití této energie vyžaduje specifické vědecké postupy a procesy. Toto v materialistické vědě známe velmi dobře. Na dodání elektřiny, na vyrobení energie, potřebujeme přesné postupy a nástroje. Tantra je stejná, ale zabývá se jemnějšími druhy energie. K těmto energiím se nelze dostat prostřednictvím přesvědčení nebo teorie, ale pouze pomocí přesných metod.

Některé z nástrojů a postupů, jak se dostat k této energii jsou známé pod názvem "rituál." Tantra je věda o rituálu, metoda aplikovat vědecké chápání, vědecké postupy, za účelem získání kontroly nad energií. Každý rituál je způsob, jak soustředit vůli. Například katolická mše je magický rituál. Nazývá se to "náboženství," protože je to schváleno úředními činiteli, ale přesto se jedná o magický rituál, velmi podobný jakémukoliv rituálu, který se odehrává u tibetských buddhistů, u starověkých aztéckých kněží, u šamanů, u hinduistických tantriků apod.

Každý rituál je forma magie, kde se soustřeďuje vůle. To, jak používáme naši vůli, určuje, kdo jsme a čím se staneme. V gnóze velmi dobře víme - ze studia příčiny a následku, zákonu karmy - že to, co jsme nyní, v této chvíli, je výsledkem našich činů. Faktem je, že jakýkoli atom, jakákoliv částečka vašeho fyzického organismu, je taková, jaká je, jako přímý důsledek vašich činů v minulosti. Tělo, které máte, barva vlasů, barva očí, způsob, jakým kráčíte, to, jak mluvíte, slova, která vybíráte, kvalita vaší mysli, jsou kompletně a stoprocentně váš vlastní výtvor, protože jsou výsledkem vašich minulých činů. Vašim fyzickým smyslem to nemusí být zrovna zřejmé, protože pokud chcete vidět příčiny hmoty, tak musíte být schopni vidět za hmotu.

Také velmi dobře víme, že to, jak se právě chováme, určuje, kým se staneme. Každý čin, který právě provádíme, jsou příčiny, které mají následky. To je nezbytné a nevyhnutelné, a to je základem tantry.

Tantra je věda o působení v myšlení, slovem, skutkem. Jednat s čistou vědomou vůlí, znamená pracovat s kontinuem energie, aby se dosáhlo dobrých výsledků. Jednat nesprávně, chovat se neslušně, jednat z pýchy, z hněvu, ze strachu ze zlosti, znamená jednat s kontinuem energie nesprávným způsobem a vytvářet utrpení. Tento rozdíl musí být ve vaší mysli zcela jasný, protože každý okamžik vašeho jednání je to, co vytváří vaše utrpení nebo štěstí.

Když pochopíme, že všechny atomy našeho těla, celá struktura našeho těla je výsledkem našeho předchozího jednání, pak budeme lépe připraveni pochopit něco, co se v běžné biologii učí velmi otevřeně, a to je podstata našich pohlavních znaků.

Pohlavní znaky

Tradičně, konvenční věda učí, že existují tři primární pohlavní znaky. V jakékoli škole, kde se studuje biologie, vám řeknou, že primární pohlavní znaky lidského organismu jsou pohlavní orgány. V gnóze a v tradiční vědě, jasně rozlišujeme mezi mužskými a ženskými primárními pohlavními znaky. Jedná se o odlišné pohlavní orgány a jejich fungování je jiné. Tento funkcionalismus produkuje výsledky, stejně jako při jakékoliv formě činnosti, na jakékoliv úrovni přírody. To znamená, že to, jak budeme používat pohlavní orgány, bude vytvářet výsledky, příčiny a následku. Výsledkem používání pohlavních orgánů jsou sekundární pohlavní znaky.

V tradiční vědě je všeobecně známo, že sekundární pohlavní znaky jsou fyzikální vlastnosti, které se vyvíjejí během puberty a které dále zvýrazňují anatomický rozdíl mezi muži a ženami. V dnešní době tento rozdíl není až tak jasný. V gnózi řekneme trochu více, jdeme hlouběji. Sekundární pohlavní znaky jsou karmou za používání našich pohlavních orgánů. Příklady jsou vidět v mužském vzezření žen a v zženštilém vzezření mužů. Další příklad můžeme vidět u kněží, mnichů a jeptišek, kteří se fyzicky a psychicky změnily, protože zneužívali své sexuální síly. Dobrým příkladem je španělská inkvizice, kdy kněží a mniši věřili, že jednají velmi dobře. Snažili se odvést tok svých sexuálních sil bez vědecké cudnosti a tím nejenže poškozovali svou vlastní sexuální energii, ale i svou mysl. Výsledkem byla fyzická změna, obvykle byli extrémně hubení nebo velmi tlustí, a psychická změna, jejich mysl se stala velmi nevyrovnanou, proto začali mučit a zabíjet, přičemž věřili, že jednají správně.

Stejný případ vidíme v současné době v moderních církvích. Nesprávné používání sexuálních sil má za následek vážné zločiny proti lidskosti, a přesto tito kněží své zločiny omlouvají a ukrývají.

Sekundární pohlavní znaky jsou dále modifikovány tím, co materialistická věda nazývá terciární nebo třetí povahy. Terciární znaky jsou psychické vlastnosti, které jsou získávány prostřednictvím kultury.

V současné době je chápání sexuality na této planetě hluboce zkorumpované. Touha tak nakazila lidskou psychiku, že jsme sexuálně zmateni. Lidé míchají síly, které by se neměly míchat a to vytváří utrpení. O tomto existuje dostatek důkazů, které jsou všude snadno viditelné.

Mechanická příroda rozvíjí naše sexuální znaky v závislosti na povaze naší psychiky, a to stejným způsobem, jako určité dramata dětství mění vývoj lidského organismu a způsobují určité chování, které se objeví později. Například dítě, které je sexuálně zneužíváno, bude mít jako dospělý traumata, což bude mít následky. Ty traumata vyvolají další činy, které vyvolají další důsledky, a takový člověk degeneruje, obecně řečeno bude ještě horší. Pokud budou reagovat na tyto traumata, tak reagují na ty touhy, co pouze zhorší jejich vlastní utrpení, které budou šířit mezi ostatní. A to je tragédie. Takové sexuální zneužívání způsobuje trauma, způsobuje změny v psychice a fyziologii, které se přenášejí z existence do existence.

Materialistická psychologie a sexuologie studují, podle svých nejlepších schopností povahu sexuálního traumatu, no nedokážou začlenit růst těchto problémů z existence do existence, jako energie pokračuje od života k životu, a jak se psychika vyvíjí v závislosti na své povaze, tím jak prochází přírodou. V gnózi víme, že člověk musí probudit vědomí, aby se mohl dostat ke kořeni těchto problémů. Protože současní psychologové ignorují tuto jednoduchou skutečnost, tak se nikdy nedostanou ke kořenům problému.

Upozorňujeme na to, protože v dnešní době existuje mnoho lidí, kteří jsou odklonění od přirozené sexuality lidského organismu a kteří se účastní činností, které jsou proti přírodě. Přesto se omlouvají tím, že říkají, že "takto se narodili." Co si neuvědomují, je to, že pokud se "tak narodili," je to proto, že vytvořili příčiny v jejich předchozích životech. Tyto sklony jsou výsledky předchozích činů, a to je všechno. Mluvím o tom proto, že existuje mnoho lidí, kteří říkají, že příroda je "prostě taková," a tak bychom se s tím měli smířit a podpořit je. To je stejné jako říct, že bychom měli akceptovat a podporovat alkoholika, protože jeho tělo chce alkohol. Sexuální závislosti a sexuální degenerace jsou škodlivé pro každého. Nikdy by neměly být akceptovány a podporovány.

Musíme pochopit, že v těle se vyvíjíme v závislosti na tom, jak používáme sexuální energii. Naše budoucnost je dána tím, jak používáme sexuální energii. To, jak používáme sexuální sílu, určuje, kým se staneme. Pokud se podíváme na primární a sekundární vlastnosti jakékoli osoby, tak můžeme hodně vidět o psychologii a karmě této osoby.

Existují základní způsoby využití sexuální energie. Musíme si uvědomit, že sex je základem života. Bez sexu by nebyl žádný život. Bez sexu by nebyla žádná rodina, žádná společnost, neexistoval by žádný svět, neexistoval by žádný vesmír, protože vesmír je postaven na sexuální energii.

Použití sexuální energie

Sexuální energie je síla třetího Logu, Ducha svatého, která se vyjadřuje třemi způsoby:

První z nich žene rozmnožování našeho přírodního druhu.

Druhý určuje vývoj lidské rasy. Musíme si uvědomit, že náš vývoj se řídí použitím sexuální síly. Je zřejmé, že podle toho, jak se páříme, se naše rasa vyvíjí nebo degeneruje. No v těchto časech, čelíme vážné krizi. V dnešní době malé děti, velmi malé děti, se stávají sexuálně aktivní. Najdeme malé děti, které již sexuálně zneužívají jiné děti. To není normální, to není přirozené, to není dobré. No stává se to stále běžnějším jevem, přičemž každou generací se toto sexuální zneužívání šíří jako lesní požár.

Touhy zdegenerované lidské psychiky po sexuálním experimentování jsou stále více a více prominentní a zkorumpované. Namísto toho, aby se sexuální degenerace stávala těžší pro sexuální devianty, tak se stává jednodušší, protože stále více zemí legalizuje nepřirozené sexuální chování. Takzvané "civilizované" země legalizují a podporují deviantní sexuální chování. Používáme termín "deviantní" v tom smyslu, že takové chování je manipulace sexuální energie, které se odchyluje (angl. deviate) od fungování zdravého vývoje organizmu a rasy.

Zmíníme chování, jako je… no, je lepší, když je nevzpomenu. Všichni velmi dobře víme, jaké typy věcí se dějí. To se neděje jen v jiných zemích, to se děje v sousedním domě, a naše kultura a naše společnost to podporuje, možná ne na povrchu, ale nenápadně, jako když dovolíme v našem domě pornografii nebo když ignorujeme, že naše děti se vyžívají v pornografii, ve škodlivé televizi a v jiných škodlivých vjemech.

I když máme velmi rádi naši údajnou "sexuální svobodu," ta je ve skutečnosti příčinou rozpadu našich rodinných struktur. Existuje přímý vztah mezi naším údajným "sexuálním vyjádřením," a mírou rozvodovosti a rozpadu rodiny. Tyto rodinné struktury poskytují zdravý domov pro rostoucí děti, no tyto struktury neexistují. Děti jsou nyní zaplaveny obrazy pornografie, zločinu a degenerace, a to je to, co napodobují, a my všichni to dovolujeme.

Sexuální touha způsobuje rozpad rodin, protože muži a ženy hledají nové sexuální pocity. Díky zneužívání sexuální energie se naše civilizace rozpadá.

To znamená, že lidstvo se nevyvíjí, ale degeneruje, selhává.

Neváhejte se podívat na jakoukoliv sociální strukturu, která existuje na povrchu země, a uvidíte to. Uvidíte zhoršování problémů, větší komplikace, větší potíže, méně odpovědí a více odůvodňování.

Takže vývoj lidstva je řízen právě použitím sexuální síly.

Třetí aspekt nebo třetí způsob vyjadřování, je duchovní vývoj.

Mechanická příroda sem nemůže vůbec vstoupit. Mechanická příroda může ovlivnit reprodukci a do jisté míry ovlivnit vývoj, ale na duchovní vývoj za hranice humanoidního organismu to nemá žádný vliv. Vidíme to snadno: lidstvo jako celek, neví, co je Bůh. Víme, co je fanatismus, víme, jak se navzájem zabíjet a říkat že to děláme "pro Boha," ale to nemá nic společného s Bohem, to nemá nic společného s náboženstvím, to má co do činění s degenerovanou myslí. To vše je důsledkem zneužití sexuální energie.

Pokud se naučíme, jak používat sexuální sílu správným způsobem, tak v každém z těchto případů tří způsobů využití sexuální energie, můžeme měnit, můžeme změnit vývoj naší rasy, naší kultury a můžeme změnit své vlastní duchovní vyhlídky. K tomu musíme pochopit, že existují tři druhy sexuality.

Normální sexualita je definována v esoterickém učení každého náboženství a je ztělesněná u těch, kteří nemají sexuální konflikty žádného druhu. To znamená, že nikdo ze současného lidstva nemá normální sexualitu, protože všichni mají sexuální konflikty. Osvobodit se ze sexuálního konfliktu, znamená překonat náš aktuální stav člověka. Mít normální sexualitu, znamená být na úrovni lidstva, které je symbolizováno jako muž a žena v ráji.

Abychom tomu mohli lépe porozumět, tak musíme vědět, že sexuální energie jako taková, je také rozdělena do tří odlišných typů.

Sexuální energie je bezpochyby nejjemnější a nejsilnější energie běžně vyráběná a přepravována přes náš organismus. Vše, co jsme, je výsledkem modifikace sexuální energie. Kontrolovat a řídit tuto energii s vědomou vůlí je velmi obtížné.

Kromě toho, její přítomnost představuje zdroj obrovské síly. Když je tato síla zneužita, tak to vytváří katastrofu. V organismu, jsou kanály, které mohou směřovat a vést tuto energii, aby ji bylo možné šířit zdravým způsobem, ale pokud tato energie pronikne do jiných oblastí našeho organismu, výsledkem je destrukce.

Jako názorný příklad si vezměme kněží, mnichů a jeptišky, kteří dodržují to, co nazývají "cudnost," no oni netransmutují svou sexuální energii, výsledkem čehož je, že se stanou fanatiky nebo se stanou duševně nevyrovnanými nebo se stanou velmi cyničtí nebo se stanou homosexuály nebo budou masturbovat, což vyčerpává z organismu vitalitu, vytváří psychologickou závislost, a vytváří škodlivé psychické látky, které neustále pohlcují život jejich tvůrce. Jeden z těchto výsledků nastane, protože sexuální energie musí jednat. Tyto modifikace se dějí, protože tito lidé nevědí o vědě vědecké cudnosti (tantra), což je způsob, jak využít tuto energii a nasměrovat ji pozitivním směrem.

Každý negativní mentální postoj vede přímo nebo nepřímo k destruktivnímu využití sexuální energie.

Normální sexualita nám dává moc vytvářet zdravé děti, tvořit ve světě umění a ve světě vědy. Sexuální energie využita vyrovnanou myslí, může vyprodukovat skutečnou revoluci. Právě toto dělali všechny velké osobnosti z naší historie: Mozart, Beethoven, Platón, Pythagoras a mnoho dalších skvělých historických osobností. Lidstvo nemůže pochopit, jak dokázali to, co dokázali, jak mohli uskutečnit taková díla. Oni věděli, jak pozitivně pracovat se sexuální energií, kterou řídili s vědomou Kristickou vůlí.

Nicméně, negativní mentální přístup nutí sexuální energii obíhat nesprávně, což se stává smrtelným úrazem, způsobuje to ničení, což je zcela zjevné ve většině nynějších výtvorů lidstva. V těchto dobách jen velmi zřídka můžete najít tvorbu opravdu krásných děl, ale najít zdegenerované, temné, cynické, sarkastické výtvory to je jednoduché. Důvodem je povaha naší psychiky a to, jak používáme sexuální energii.

Muž a žena, kteří se sexuálně sjednotí, pracují s touto silou. Mohou ji použít k vytvoření velmi pozitivním způsobem, ale pokud je tato energie místo toho používaná na krmení touhy, pak se stává destruktivní.

To krásné světlo, které dává páru tolik tvůrčí síly, když je uvolněna přes orgasmus, tak se stává luciferskou, stává se destruktivní. To způsobí, že kouzlo lásky se vytratí. Touha je velmi rychle nespokojená a chce novou stimulaci, nové partnery, nové experimenty. Takovým způsobem je nemožné dosáhnout spokojenosti.

Sexuální síla je čistá a tvořivá síla Boha. Kristus je láska. Když naše zvířecí mysl pošpiní sexuální akt s touhou zvířete, tak zvíře se chce v této energii vyžívat a učinit ji zvířecí. Když je energie vypuzena skrze takovéto ztotožnění, tak láska (Kristus) odejde. To je v dnešní době evidentní u mnoha párů, kteří se setkají, jeden skrze druhého se ženou za touhou a vyčerpají ji, a nakonec se začnou nenávidět, páchat cizoložství, dopouštět se trestných činů, protože láska je pryč. Pokud by tento pár věděl, jak pracovat se svou sexuální energií pozitivně, tak jejich láska by rostla, mohli by vytvořit nejkrásnější stvoření, jaké si je možné představit.

Normální sexualita znamená zadržet a udržet sexuální energii. Toto je v gnózi považováno za normální, protože to bylo pravidlo, které bylo v rajské zahradě dáno lidu. Toto pravidlo je psáno v Bibli a v každé jiné posvátné knize. V Bibli, ve Starém zákoně najdeme tento citát,

Muž, z něhož by vyšlo símě scházení, zmyje vodou všecko tělo své, a bude nečistý až do večera. - Levitikus 15-16

Další citát,

Eunuch, který má rozbité nebo odstraněny varlata, nebo odříznut pohlavní úd, nesmí vejít do Hospodinova shromáždění. - Kniha Deuteronomium kapitola 23-1

Tyto a mnohé ony citace ukazují, že správné užívání sexuální síly je příčinou duchovního vývoje. Tato věda, která využívá tuto sexuální sílu správným způsobem, se nazývá Bílá Tantra. Bílá se nazývá proto, že je čistá.

Je tragédií, že muž vypustí šest nebo sedm milionů spermií, když jen jedna je potřebná na stvoření dítěte. Všechny tyto organismy obsahují sílu, potenci, sílu muže. Když je muž vypustí, tak tato síla a potence odejde, což samozřejmě muž pociťuje. Muž, který ztrácí sexuální energii, se cítí vyčerpaný. Jeden starý citát říká,

Omne animal post coitum triste: Všechna zvířata jsou po ejakulaci smutná.

Je to pravda, protože v hloubi duše cítíme ztrátu něčeho posvátného.

Pokud lidský organismus obnoví sexuální systém, jaký byl v Ráji, tak sexuální energie může být uložena, udržena a lidský organismus může proměnit v něco víc. Toto je velké tajemství skryté v každém náboženství.

Nicméně, lidstvo preferuje sexuální systém Lucifera, což je naprosto abnormální systém a je nazýván smilstvo. Smilnit znamená použít sexuální energii na zesílení touhy. Fyzicky smilníme, když vypudíme sexuální energii skrze orgasmus. No také smilníme citově v astrálním světě a mentálně skrze mysl v mentálním světě. Vědecká cudnost nebo bílá Tantra, je prostředkem k zadržení a zvládnutí sexuální energie ve všech sférách lidského organismu, v srdci, v mysli a dál.

Ti, kteří se zapojují do chlípných rozhovorů, kteří si prohlížejí pornografické časopisy, kteří sledují erotické filmy, plýtvají ohromným množstvím energie v mysli a v srdci. Duchovně řečeno, stanou se z nich velmi chudí lidé, kteří si přivodí psycho-sexuální impotenci. V dnešní době je velmi dobře známo, že impotence je zuřící problém, a to je důvod, proč vědci vymýšlejí pilulky, které poškozují endokrinní systém a které vyvádějí tělo z rovnováhy - ničí naši fyziologii a poškozují mysl. V Tomášově evangeliu čteme citát, který říká,

Pokud přinesete ven to, co je ve vás, tak to, co je ve vás, vás zachrání, ale pokud nepřinesete ven to, co je ve vás, tak to, co je ve vás, vás zničí. - Evangelium podle Tomáše

Toto jasně odkazuje na sexuální energii. Pokud své sexuální síly, svou sexuální energii, přineseme ven, pokud ji použijeme s vědomou Kristickou vůlí, se soucitem vůči lidstvu, bez pýchy a žádostivosti, pak můžeme být uchráněni od utrpení, od naší vlastní karmy. Nicméně pokud ji nepřineseme ven, tak nás tato energie zničí, jako je tomu nyní s lidstvem.

Pro muže a ženy se v dnešní době stává zcela přirozené, že trpí sexuální dysfunkcí a materialističtí vědci si neuvědomují, že sexuální dysfunkce je karmickým výsledkem použití sexu u té osoby. Pokud by se takový jedinec naučil vědecké cudnosti, naučit se, jak proměnit své sexuální síly, tehdy by mohl zvrátit průběh vlastního degenerativního procesu. Ale, bohužel, lidé dávají přednost sexuální fantazii, která ničí mysl a která ničí přirozené funkce sexuální energie. Infra-sexualita je výsledek tohoto zneužití.

Osoba, která je ztotožněna se sexuální touhou, která se oddává sexuální fantazii, se transformuje na infra-sexuála. Infra znamená "pod" nebo podřadné, a infra-sexuál, je otrokem touhy. Infra-sexuál, je každá osoba, která se stala otrokem svého vlastního sexuálního traumatu. Tyto typy osob neustále masturbují, převádějí sexuální experimenty, které nejsou přirozené pro lidský organismus, a v důsledku toho dále poškozují vlastní psychiku, a dále se poškozují.

Je to jen zřídka diskutována skutečnost, že duševní instituce jsou plné onanistů. Masturbace je obrovský problém, který způsobuje duševní nerovnováhu. Bohužel, naše kultura to podporuje a považuje to za přirozené, přičemž je to pro mysl vlastně velmi destruktivní.

Podobně homosexuální neřesti, psycho-sexuální neřesti a všechny formy sexuální fantazie způsobují poškození v mysli a fyziologii.

Nicméně, existuje mnoho takových, dokonce miliony, kteří přijímají infra-sexualitu a aplikují ji na Tantru. Ve skutečnosti, můžete jít do jakéhokoliv knihkupectví, vzít jakoukoliv knihu o tantře, a je 99% šance, že to bude kniha infra-sexuality nebo jinými slovy, černá tantra. Najít knihu bílé tantry je velmi vzácné. Důvodem je: Černí tantrikové nechtějí, abyste ji našli.

Typy Tantry

Černá tantra je způsob, jak aplikovat vědecké postupy, jak využít sexuální energii, ale pod vedením touhy, pod vedením pýchy, pod vlivem chtíče, závisti, žárlivosti. Říkáme tomu "černá," protože je začerněná chtíčem, pýchou, lstivostí, podvodem a všemi druhy touhy.

Obvykle černá tantra podporuje touhu, orgasmus, cizoložství. Přesto v mnoha případech rozdíl mezi bílou a černou tantrou není tak snadno postřehnutelný. Mnoho škol vypadá, že učí čistě bílý tantrismus, ale tajně, učí černý tantrismus a v některých případech je velmi těžké říct rozdíl. Ti, kteří praktikují tyto typy tantry, se nemusí nazývat tantrikové, mohou se nazývat jakkoliv. V současné době je velmi populární hinduistická tantra, buddhistická tantra, čínská tantra nebo to, co mu říkají taoistická alchymie a všechno toto učení se dováží na západ a rychle se šíří. Nicméně, něco musíme zvážit: Proč? S jakým cílem, s jakým záměrem? Jaké jsou plody těchto škol? Jaké jsou plody těchto učení? Co vytvářejí? To je něco, co stojí za prozkoumání.

Pravé, skutečné a čisté duchovní učení bylo vždy zdarma, nabízené ve prospěch lidstva, aby bylo zmírněno utrpení lidstva. Účtovat si 5.000 dolarů za víkend tantry by vám mělo něco říci o záměrech učitele. Slibovat velké uspokojení a sexuální vzrušení by vám mělo něco říci o záměrech učitele. Nabízet orgie a sexuální experimentování by vám mělo něco říct o učiteli.

Bohužel, lidstvo je tak naivní, že uvěříme čemukoliv, co nám řeknou, tak dlouho, dokud to odpovídá našim touhám. A právě to je háček.

Nechceme pochopit, že touha je příčinou utrpení. Krmit touhu, stimulovat touhu, znamená nárůst utrpení.

Je to velmi jednoduché: jakákoli forma tantry, která slibuje zvýšení touhy, zvýšení sexuálního uspokojení by měla být zpochybněna. Touha nemůže být odstraněna, pokud je krmena, a pokud touha není odstraněna, utrpení bude přetrvávat.

Mezi těmito dvěma formami černé a bílé tantry, existuje ještě jedna, která se nazývá šedá tantra. Šedá tantra učí, že jedinec by měl uchovat svou sexuální energii po krátkou dobu, možná na týden, možná na měsíc. Ti, kteří praktikují tento typ tantry, se nemusí nazývat tantrikové, mají mnoho jmen, ale hlavní rozlišovací faktor u nich je ten, že smilní nebo rozlévají sexuální energii jednou týdně nebo jednou za měsíc. Tato forma tantry nevyhnutelně vede k černé tantře, protože touha není odstraněna, ale roste. Touha je velmi šikovná ve své schopnosti oklamat nás.

Bílá tantra vždy učí tři faktory:

V šedé a černé tantře můžete najít prvky, které vypadají jako tyto tři faktory. Můžete najít mnoho lidí, kteří mluví o karma józe, nutnosti sloužit lidstvu s láskou. Mluví o moudrosti, mluví o soucitu, ale ve svých postupech a rituálech rozlévají svoji sexuální energii, takže ze svého organismu odstraňují entitu Krista (bódhičitta nebo tigle).

Třetí Logos rozvádí sexuální energii ve všech prvcích. V přírodě existují tři druhy přírody, týkající se těchto tří sil: energie Otce, Syna a Ducha svatého. Síla Ducha svatého se musí vrátit dovnitř a nahoru, tyto síly, sexuální síly, musí být vyzvednuty nahoru, aby se mohli smíchat se silami Syna, který je v srdci. Jen ten, kdo dosáhne kompletního vývoje této sexuální energie, se může stát kristifikovaným nebo se může stát jedním s touto Kristickou vůlí, s tou Kristickou energií. A jen ten, kdo je kristifikovaný, se může stát jedním s Otcem, Bohem. Syn je jedno s Otcem a Otec je jedno se Synem a nikdo nedosáhne Otce jinak, než skrze Syna. Chcete-li dosáhnout Syna, tak musíte pracovat se silami Ducha svatého.

Sexuální jóga, bílá tantra, je druhem supra-sexuálního fungování. Supra znamená za hranice nebo vyšší. Vstoupit do supra-sexuality znamená překonat normální sexualitu a samozřejmě normální, máme na mysli transmutaci. Rozlévání sexuální energie prostřednictvím orgasmu je abnormální. Vstoupit do supra-sexuality znamená vstoupit do rozvoje a vytváření super-člověka, supra-člověka nebo nad-duši, nad-člověka, jak se tomu v některých systémech říká. To je ztělesnění Krista.

Supra-sexualita produkuje nové, sekundární pohlavní znaky. Na východě, se nazývají znamení Buddhy. Existuje třicet dva základních znaků, které identifikují zasvěcence jako Buddhu, a tyto znaky jsou pěstovány a rozvíjeny správným používáním sexuální energie.

Správným využitím sil a energií, které jsou v našich vlastních hormonech, se změníme na něco vyššího, než je oběť mechanického života. Hormony obsahují všechnu potenci a sílu, která má na starosti hlavně rozvoj těla. Tím že tyto hormony, které se nacházejí v sexuálních silách, uchováme a využijeme prostřednictvím vědecké cudnosti, tím svůj organismus posílíme a nabijeme energií. Organismus se revitalizuje a ozdraví. Přirozeně, že tato energie také regeneruje mysl.

symbol sfingyPomocí vůle ovládat tuto energii pozitivním způsobem, tantrik rozvíjí schopnost manipulovat síly přírody. Sexuální energie je tattvy, prvky, které se nacházejí všude v přírodě. Ovládat tyto prvky v sobě, má za následek, že je můžeme ovládat v přírodě. Toto je symbolizováno ve Sfinze.

Čtyři zvířata, čtyři Elohim nebo čtyři svaté bytosti, jsou člověk, orel, býk a lev. Ve Sfinze, vidíme tytéž bytosti, které představují čtyři živly.

Sfinga je kompletní syntéza lidské bytosti.

Vytvoření Sfingy v nás, je výsledkem využití sexuální energie v souladu s kristickou vůlí. Každý z těchto čtyř tvorů, v nás psychicky i energeticky představuje čtyři elementy.

Tyto čtyři elementy jsou syntetizovány jako kříž. Kříž je alchymistický symbol, který představuje křížení muže a ženy za účelem tvoření. Když je tento kříž oživován ohněm Ducha, tak se točí a tvoří svastiku.

Tyto prvky odpovídají morálním kvalitám člověka, čtyřem zvířatům Sfingy, čtyřem zvířatům z knihy Zjevení a samozřejmě Kříži.

Tyto čtyři jsou v Bibli představované čtyřmi evangelií:

Toto jsou klasické symboly křesťanství, které představují a demonstrují nutnost, jak tyto čtyři prvky využít, a to prostřednictvím naší vůle a způsobu, jakým používáme sexuální energii.

Současný Dalajlama řekl, že z pohledu tantry, tělesné vitální energie jsou vozidla/prostředky mysli. Když jsou tyto vitální energie čisté a jemné, stejným způsobem bude ovlivněn i stav mysli, a transformací těchto tělesných energií, změníme stav vědomí. Tantra, jak se učí v tibetském buddhismu je stejná, jak se učí v gnosticismu, pouze s povrchními rozdíly. Podstatou tantry je toto: člověk má schopnost transformovat sama sebe. Tato transformace je určena vůlí.

Tato vůle je definována buď: nesobeckou kristickou vůlí nebo vůlí touhy? Je to vůle pod kontrolou touhy po pocitu, pýchou, sexuální žádostivostí, hněvem, závistí nebo je to vůle řízena kristickou silou, obětí, soucitem?

Zrealizovat cíl bílé tantry vyžaduje smrt ega, sebe, falešného já. Pouze tato smrt, odstranění touhy, odstranění sobeckého hlediska, může dovolit síle Bytí, síle Krista, aby se projevila a pracovala skrze nás. To je možné pouze prostřednictvím sexuální transmutace.

Energie Krista je sexuální energie. Pokud tuto energii uvnitř nemáme, tak nemůžeme pracovat se silami Krista. Můžeme věřit tomu, co chceme, můžeme si myslet, co chceme, ale zrození na všech úrovních je sexuální úkolem.

Klíč k veškeré moci se nachází ve spojení muže a ženy. Co je důležité je to, aby se pár naučil, jak nedosáhnout orgasmus, aby se vzdali touhy a aby transmutovali energii v souladu s Kristickou vůlí.

Semeno, sexuální síla, nemůže být nikdy v žádném případě, žádným způsobem vypuštěna. To je základní pravidlo pro vstup do bílé tantry.

Lidský život sám o sobě, takový jaký je, nemá žádný význam. Narodit se, žít a zemřít, trpět, jako červ v blátě pod žárem slunce, nemá žádný smysl. Rozmnožovat se jako zvíře a pak po dlouhém období utrpení zemřít, je tragédie. Pokud to je život, pak to nestojí za to žít. Naštěstí to není jediný způsob. Existuje možnost, jak změnit sebe a život, tím, že budeme pracovat se silami Krista. Tím, že překonáme svou přirozenou zvířecí povahu, tím, že překonáme vlastní špatné návyky, tím, že změníme povahu vlastní mysli, a aktem vůle využívat energie, které v nás přirozeně vznikají správným způsobem. A samozřejmě, že jako výsledek z toho musí přijít dobré věci, protože to je zákon.

Otázky a odpovědi

Posluchači: Jak se dá v této době obětovat pro ostatní?

Instruktor: Oběť je dosažena v úrovních. Je zřejmé, že nejvyšší obětí je odevzdat sám sebe ve prospěch druhých, jakýmkoliv způsobem jste schopni. To může začít tak jednoduše, jak nedovolit sobě, abyste způsobovaly utrpení. Například, můžete být opravdu na někoho naštvaný, ale pokud se ho rozhodnete ušetřit od náporu vašeho hněvu, to je oběť, protože se vzdáváte vůle tohoto hněvu vyjádřit a způsobit druhé osobě bolest.

Posluchači: Je to opravdu utrpení?

Instruktor: Když je někdo na vás naštvaný, netrpíte? Ano, trpíme. Nebo když někdo na vás nadává nebo když vás někdo obviňuje, a zlobit se, znamená trpět. Takže ovládnout v sobě takové chování, je akt oběti, na této úrovni.

Pracovat na vlastním egu, změnit způsob, jakým chceme jednat z touhy, z vlastního zájmu, je forma sebeobětování. Větší obětí, je dát příležitost ostatním, aby učinili totéž, výukou gnóze a to jakýmkoliv způsobem, jakým jste schopný. Takže existují úrovně.

Klíčem k úspěchu je nutnost pracovat s třemi faktory, každý den, v každém okamžiku. Vůbec v žádném okamžiku nesmíme dovolit, aby se v nás projevily negativní emoce. Negativní emoce v nás mohou vyvolávat "dobrý pocit." Negativní emoce nebo pocity jakéhokoliv ega se mohou zdát dobré nebo normální, to však neznamená, že jsou dobré nebo normální. Vyjádřit negativní emoce je zločin.

Zamezit takovým touhám v projevu, znamená přestat je krmit v srdci, mysli a v jednání. Zadržet hněv, pýchu nebo závist, nedovolit jim ovládat vaše chování, spustí proces smrti tohoto ega.

Současně musíme vytvářet pozitivní kroky, jednat ctnostným způsobem. Takže pokud například někdo nám dělá něco škodlivého a my zamezíme impulzivní egoistické reakci, tím zahájíme proces smrti té touhy v mysli, ale pak musíme jít dál a na oplátku musíme odpovědět ctnostným jednáním, které může být přímé nebo nepřímé. Důležité je vůči této osobě pěstovat lásku.

Posluchači: V sobě samém nebo vůči druhým (navenek)?

Instruktor: To záleží. Určitě musíte pěstovat lásku k druhým v sobě, což nemusí být vždy viditelné přímo, fyzicky, ale přinejmenším, musíte pěstovat lásku k této osobě v sobě samém, to je začátek narození: kultivovat ctnost, pochopit ctnost, tyto dvě jsou zcela spojeny, život a smrt ve vlastním srdci, ve vlastní mysli a v činech. A pak třetí je, musíme se obětovat. Tyto dvě mohou být syntetizovány v našem jednání, jako oběť. Takže, pokud nám někdo ubližuje, dělají něco špatného a my na to neodpovíme, tak vytváříme lásku, což je samo o sobě oběť, protože přijímáme jejich jednání vůči nám a nereagujeme na to negativně.

Posluchači: Tak, to nestačí jen ignorovat?

Instruktor: Ne, nemůžete to ignorovat, nemůžete to potlačovat, musíte to pochopit a to je velmi těžké, vyžaduje to hodně vůle, vyžaduje to Kristickou vůli, a to je bílá tantra.

Důležitým bodem o tantře je, že je to činnost v každém okamžiku. Ano, tantra nepochybně odkazuje na určité metody a postupy, ale ve skutečnosti, tantra je kontinuum: je to psychologický proces probíhající od okamžiku k okamžiku. Použít vědu bílé tantry ve vlastním životě, není něco, co děláte jen jednou za den, je to něco, co musíte dělat neustále, s kontinuitou. To je samozřejmě v modifikaci našeho chování. Pokud to děláme správně, pak se obětováváme, obětováváme své vlastní ego, naše vlastní zájmy, naše vlastní touhy, ve prospěch druhých. To neznamená, že musíme dát všechny peníze na charitu, důležitější je, abychom se vzdali svých vlastních zájmů, našeho společenského postavení, vzdát se zájmu, že nás budou respektovat nebo milovat, a místo toho se zaměřit na to, abychom my milovali a respektovali ostatních.

Posluchači: Mohli byste uvést příklad nádechu a výdechu při cvičení pránájámy?

Instruktor: V gnóze se vyučují různé pránájámy [transmutační cvičení využívající dech]. Rytmus a načasování pránájámy by měl být přirozený, týkající se stavu uvolnění, ve kterém se právě nacházíte. Sílit délku dechu může být škodlivé. Je lepší se uvolnit a přirozeně dýchat, krátce zadržet dech, vydechnout, nadechnout, zadržet, vydechnout. Nemělo by to být děláno na sílu. Nemělo by to být striktní a rigidní, mělo by to být uvolněné. Pokud děláme dechová cvičení a jsme stále napětí, tak kráčíme špatným směrem.

Cvičení pránájámy přeměňuje sexuální energii za účelem ovlivnění mysli, pomáhá vyjasnit mysl. Pránájáma je jako sací čerpadlo, které čistí nečistoty z mysli s cílem ji uklidnit. Pokud jsme během cvičení stále napětí, rozrušení a strnulí, tak odporujeme účelu tohoto cvičení.

Posluchači: Je lepší dělat mantry na posílení nervového systému?

Instruktor: Ano, mantry můžete také použít. Můžete použít mantry, pránájámy a můžete je zkombinovat. Existuje mnoho variací cvičení. Co popisuji, je základním cílem, který má uvolnit mysl a tělo. Takže musíte dělat pránájámu s uvolněním.

Toto je třetí a zároveň poslední část kurzu s názvem Transformace energie

přeložené z anglického originálu:Tantra - The continuum
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian

Konec.