slovnik

5. Vipašjana a Jasnozřivost

Napsané Gnostickým Instruktorem

Smysly vnějšího vnímání mohou dosáhnout pouze zlomek toho, co je vnímatelné. - Samael Aun Weor

Mnoho lidí se snaží naučit meditovat k tomu, aby měly nějaký druh extatických zážitků nebo, aby byly lepšími než druzí lidé- nebo vyhledávat určitý druh pocitu, který za normálních okolností od života nedostaneme. Mnoho lidí v tomto duchu přistupuje k meditaci a přirozeně budou frustrovaní. Když někdo hledá naplnění potřeby prostřednictvím pocitu, tak bude vždy zklamán. Důvodem je to, že pocit je podmíněn všem zákonem přírody.

Jeden z těch základních zákonů je nazýván "život a smrt". Každý pocit je vibrací energie, která je zrozená, objevuje se a pak umírá.

Uslyšíte zvuk něčího hlasu. V té vibrací je zrození a smrt. Zvuk do vás narazí a to je zrození, je tam pocit toho zvuku a potom ten zvuk přestane, zemře, odejde. To je vše jen pocit. Ale přitom přijetí toho pocitu, je něco vyprovokované. To je to, co nazýváme REAKCE. Takže přímo zde vidíme Karmu, vidíme život a smrt. Karma je akce a následek. Když přijímáme tu vibraci, tak je způsobena reakce. Takže je tam akce a pak je tam následek. Následek je určen tím, jak je ten pocit interpretován.

Takže velmi jednoduchý příklad by byl, kdybych řekl slovo, "Sprostý", váš mozek, vaše osobnost, by minutu zápasila, aby to přeložila… Říkám že, "Vy jste sprostí" nebo pouze říkám to slovo? Vzniká tam překlad. Všechny pocity, když přijímáme mechanicky, jsou přeloženy. Znamená to, že s myslí přijímáme informace a ten pocit překládáme podle své vlastní idiosynkrazie- to, jak byla zformována naše osobnost, jak se vyvinula naše psychika, apod., což znamená, že to překládáme subjektivně. Překládáme to podle naší vlastní psychiky. Porozumění fenoménu překládání je absolutně kritické, abychom mohli efektivně pracovat v Gnostické Práci.

Každý vjem přechází ze smyslů do mysli. "Já" překládá všechny informace, které jsou shromážděné myslí podle svých vlastních předsudků, tužeb, obav, vzpomínek, předpojatosti, určitého typu zlomyslnosti, fanatismu, nenávisti, závisti, žárlivosti, vášně, atd., atd. - Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinologie a Kriminologie). 

Nyní, když mluvíme o meditaci, tak ve skutečnosti hovoříme o tom, jak celý tento proces transformovat, jak to změnit. Meditace je skutečně o zostření vnímání, prohloubení vnímání. Každý, kdo je naživu, má určitou úroveň vědomí. Přirozeností vědomí je vnímat, ale vnímání může být subjektivní nebo objektivní. Vnímání se může dít mechanicky nebo se může dít vědomě. Existují vyšší úrovně vědomí, vyšší úrovně vnímání. A nižší úrovně vědomí, jsou nižšími úrovněmi vnímání. Takže je to věcí stupňů.

Nyní, základní vlastnost vědomí je dost hluboká a dokonce i v moderní materialistické vědě, běžná a konvenční věda, fyzici a různí jiní vědci začínají objevovat, že vědomí je ve všem. Není omezeno pouze fyzickým tělem člověka nebo zvířete. Objevili, že i samotné světlo má vědomí, které je schopné se rozhodovat- mluvíme o světle, o surové energii.

Proto je snadné si uvědomit, že vědomí je ve všem, a tak vše na sobě navzájem závisí, vše je propojené, nic není odděleno. V nás máme vědomí, protože máme schopnost vnímání. Ale- tady je místo, kde začnou vyvstávat rozdíly: Jak vnímáme? Vnímáme mechanicky nebo vědomě? Toto je velmi hluboká otázka. Většina lidí by automaticky odpověděla, "samozřejmě, že Vědomě". Ale žádný z velkých mistrů to nikdy neřekl, žádné pravé učení to nikdy neřeklo- všichni řekli pravý opak… Spíme; jsme zhypnotizování. Zhypnotizování jsme přesně proto, protože naše vnímání je podvedeno, znamenajíc, že jednáme v mylné představě, co se v sanskrtu nazývá Maya, Iluze, Ignorance (Neznalost). Být v klamlivé představě znamená, být v obraze, který je falešný. Když porozumíme, že základní vlastností vědomí je vnímat, tak můžeme říct, "Ano, všichni vnímáme". Na určité úrovni Bytí je tam fungující vědomí, ale co vnímáme a jak to vnímáme?   

Popravdě řečeno, z tohoto porozumění těchto jednoduchých věcí, které jsme dosud uspořádali, můžeme porozumět něčemu velmi důležitému. Vnímání obrazů má velmi pěkný název, který nyní všichni používají na vydělání peněz. Říká se tomu jasnovidectví či jasnozřivost. Jasnovidectví je jednoduše vnímání obrazů; to je vše. Je to schopnost vnímání obraznosti. A skutečnost věci je taková, že všichni umí vnímat obrazy; všichni vnímáme obraznost. Dokonce i slepá osoba vnímá obraznost, pouze odlišným způsobem, protože stále vnímají pocity. Všechny pocity jsou formou obraznosti. Z tohoto můžeme porozumět, že všechny vnímající bytosti jsou jasnozřivé. Každý a všechno je jasnozřivé. Vše co žije, vnímá obraznost a tedy všechno je jasnozřivé.

Pro moudré si představit, znamená vidět. - Samael Aun Weor

Ale jsou různé druhy jasnozřivosti. Máme pozitivní jasnozřivost a negativní jasnozřivost. Pozitivní a Negativní. Docela jednoduše, pozitivní jasnozřivost vnímá vědomou obraznost, objektivní obraznost, znamenajíc "obrazy bez klamné představy." Záporná jasnozřivost, mechanická jasnozřivost, vnímá obraznost klamné představy a vnímá je jako skutečné, je to subjektivní. 

Jasnovidectví byl termín, který byl vymyšlený některými okultisty, lidmi, kteří se zajímali o mysticismus. Bylo to vymyšleno k zakrytí toho, co věděli; to je vše. Tento termín vymysleli na zmatení lidí, protože jasnovidectví je prostě Představivost. Takže, když někoho slyšíte vyprávět, že rozvinuli jasnovidectví, je možné, že oni nechápou, že každý je jasnovidec. Nebo pokud vám chce někdo zaúčtovat peníze, aby vás udělal jasnozřivého, tak to vás okrádají, protože už jste; avšak existuje mnoho forem jasnozřivosti.

Jasnozřivost používáme 24 hodin denně. To není zveličování; protože 24 hodin denně vnímáme pocity. Někdy vnímáme pocity vědomě, ale většinou je vnímáme podvědomě či nevědomě nebo infravedomě- znamenajíc, v úrovních mysli, které nevnímáme přímo. Ta nepřetržitá řetěz chaotických myšlenek a obrazů je jasnozřivost. Intuice je jasnozřivost. City jsou jasnozřivé. Je to schopnost vnímat pocity, nemusí to být pouze vizuální pocity.

Takže představivost má dvě strany: pozitivní představivost, což je vědomě směrována představa, znamenajíc, že je tam přítomno vědomí, a že to řídí vědomá vůle.

Negativní představivost, což je fantazie, denní snění a toto je to, co myslím, když říkám, že jasnozřivost používáme 24 hodin denně. Denně sníme, fantazírujeme, představujeme si, divím se, předpokládáme, domníváme se, děláme si starosti… Všechno toto zahrnuje negativní jasnozřivost, protože vše je závislé na subjektivní představivosti.

Samael Aun Weor řekl,

Vědoma představivost je jasným prostředkem, skrze který se odráží nebe, záhady života a smrti a Bytí. Mechanická představivost je odlišná. Je formovaná sutí vzpomínek, a to je fantazie.

Jsme velmi představiví (imaginativní). Neustále používáme naši představivost, avšak většinou času používáme naši představivost skrze klamnou představu. Donekonečna fantazírujeme. Děláme si starosti o našeho syna nebo naši dceru a představujeme si, že se jim dějí hrozivé věci. - "Ó, co když se jim přihodí dopravní nehoda; co když je někdo zneužije, nebo co když nemají peníze a jsou bezdomovci nebo nemocní…”. V těchto starostech vytváříme spoustu obraznosti; a to je nevědomá jasnozřivost. Není tam žádné vědomí- pouze klamlivá představa- úzkost, starosti, strach, připoutání.

Strachujeme se o naši družku: "Co když mě opustí; co když mě skutečně nemiluje; co když mě podvádí; co když onemocní a zemře; co když mi ublíží…”. Všechno toto se vztahuje k obrazům a všechny tyto obrazy, jsou negativní jasnozřivost. Jsou to opravdové entity, které vytváříme.

Musíme pochopit, že naše fyziologie není omezena fyzickou hmotou, že všechny formy energie mají určitou materiální existenci. Myšlenka je formou energie, ano, ale sám Einstein řekl, že energie je hmota a hmota je energie. A tedy od Einsteina víme, že samotná myšlenka je také hmota, ale je to hmota v 5 dimenzi, v Mentální Rovině, ve Světě Mysli, co je v Kabale nazývané Necach. Každá myšlenka, kterou vytvoříme, souvisí se skutečnou formací hmoty; má formu a existuje ve Světě Mysli.

Totéž platí o emocích, akorát tyto jsou ve Světě Emocí, což je v Kabale nazývané Hod (toto je rovněž v 5 dimenzi).

Vyvolávání emocí a odpovídaní a reagování na události s emocemi, produkuje energetické výsledky: karmu ve světě emocí. 

Akce a následek vztahující se k emocím a myšlenkám, ovlivňuje protoplazmatickou hmotu nebo hmotu, která podléhá odlišným zákonem, než těm, které ovlivňují fyzickou hmotu.

Způsob, jakým nyní žijeme je, že myslíme a cítíme bez vědomí hmoty nebo bez vědomí forem myšlení a cítění. Ve světech mysli a emocí vytváříme akce a následky, avšak bez toho, abychom si to uvědomovali. 

Takže co se v meditaci chceme naučit, je vzít vědomí, které jsme rozvíjeli pomocí koncentračních cvičení, schopnost stabilního držení vědomí (tedy už máme určité úspěchy v Šamathe), a učíme se nasměrovat to vědomí, aby pozorováno samotnou mysl, aby pozorovalo vše, co se v mysli objeví, všechny ty myšlenky, všechny ty obrazy, všechny ty pocity a být schopen rozlišit a rozpoznat, co je skutečné a co ne, co je iluze a co je pravda. Toto rozlišování musí být skutečně po celý den aktivní, dlouho před tím, než si sednete meditovat. Toto je to, o čem je celé Sebe-pamatování -naučit se nasměrovat vědomí, s cílem prořezávání se skrze iluzí naší vlastní mysli. V meditaci to děláme také, ale bez přidání dalších příchozích pocitů; vědomí izolujeme od vnějších pocitů, abychom se mohli uvnitř soustředit na 100%.

Vipašjana

A toto je místo, kde vstupuje Vipašjana. Pamatujte si, že termín Vipašjana (vipashyana / vipassana), znamená "speciální vhled (proniknutí do podstaty věci)", a to znamená proniknutí do podstaty jevu, všech jevů, všech forem energie a hmoty. Vipašjana je vnitřní-pohled, zrak, vnímání, vize… schopnost vnímání podstaty pocitu, podstaty obraznosti, podstaty jevu, všeho- ale vnímat to bez připoutání, bez pýchy, bez strachu, bez starosti, bez úzkosti- naučit se to vnímat se Šamathou, která je tím jasným blahem, tím přebýváním v klidu, ta stabilita a pokojnost vědomí.

Pokud se nepustíme do tohoto typu cvičení, tak budeme žít život zatížení naší mechanickou představivostí a karmou, kterou to vytváří. Takže, naučit se Sebe-pamatovat a naučit se meditovat, je skutečně se naučit rozpoznat iluzi "já", falešného pocitu vlastní osobnosti, klamlivou "sebe" představu, toho, kdo si myslím, že jsem, toho, za koho bych chtěl být brán. Všichni lidé si ve svých myslích postavili vlastní věznice a to vězení je falešným pocitem vlastní osobnosti. Náš život žijeme kráčející po Čáře Života, neustále se nahánějící za pocity, které podporují naše pojetí naší identity. Chceme, aby naše vlasy odrážely to, za koho bychom chtěli, aby nás brali. Chceme, aby naše auto ukazovalo to, kdo chceme, aby si lidé mysleli, že jsme… naše oblečení, naše vzdělání, náš způsob řeči, naši práci. Všechny tyto věci chceme na to, abychom projektovali náš určitý pocit vlastní osobnosti, určitý koncept, který jsme si v mysli vybudovali. Chceme věřit, že je to pravda a chceme, aby i druzí věřili, že je to pravda. Ale celý cirkus je iluze. Není to skutečné, a přesto den co den je 100% naší energie vyčerpané na snažení se to udělat skutečným- toto je iluze, která drží lidstvo zhypnotizováno a spícím.

Kdo je největší propagátor tohoto způsobu života? Americká kultura. Americká kultura prostřednictvím svých reklam, televize, filmů, hudby tlačí tento koncept s ohromnou silou- že, "Šťastní můžete být pouze tehdy, pokud máte peníze, šťastní můžete být, pouze pokud jste pěkní, šťastní můžete být, pouze pokud vám lidé závidí. Pouze tehdy můžete být šťastní, když víte, že lidé nejsou tak dobří jako vy. Pouze tehdy můžete být šťastní, když máte sex, když s vámi každý chce mít sex a vy máte skrze sex moc nad všemi."

Toto je Americký ideál a platí to pro oba, muže i ženy a je to nesprávné; je to lež, protože všechno to, celý ten stroj, se spoléhá na pocity, které jsou pomíjivé. Spoléhá se to na vzhled těla, které zestárne a zemře, a tudíž je pomíjivé, atd.

Spoléháme na naše přátele, aby nám dali emocionální pocit, že nás milují. Spoléháme na naše rodiny, aby nám dali emocionální pocit, že jsme dobrým člověkem. A pokud nám to nedají, tak se opravdu naštveme a hledáme odplatu.

Pokud naše společnost projektuje obraz, že na to, abyste byli úspěšní, musíte být blond, určité výšky s určitou velikostí prsou a pokud nemáme žádnou z těchto věcí, tak se cítíme ponížení, cítíme se bezcenní… a mnoho lidí kvůli těmto důvodům spáchá sebevraždu, přesto, že všechno je to iluze, je to lež. V jaké tragické situaci se nacházíme! A přece, kdo vidí tuto pravdu. Kolik nesčetných milionů, žije den co den zhypnotizováno programováním naší kultury a umírají v osamělosti, cítící se zahanbeni, nespokojení, osamělí nebo rozčílení…

Žádný fundamentální lepší nebo horší vzhled neexistuje a přesto jsme velmi silně přesvědčeni, že náš vzhled je velmi důležitý. Je to lež. Všichni jsme účastníci tohoto mýtu, protože jdeme spolu s tím. A ještě to i podporujeme u druhých. Všechno toto, je mechanická jasnozřivost, nevědomá iluze, která není reálná.

My tomu věříme, že je to reálné, protože našemu egu dovolujeme, aby překládalo dojmy, které přijímáme od ostatních. Našemu egu dovolujeme, aby interpretovalo vše, co vidíme a slyšíme, a tak věříme tomu, co nám ego řekne skrze obrazy, které vytváří v našich myslích a srdcích. A samozřejmě ego, je zcela očividně brilantním lhářem.

tri-mozgyMáme Tři Mozky:

  1. Intelekt
  2. Srdce
  3. Akce / Čin: motoricko-instinktivní-sexuální mozek

24h denně přijímáme energii ve formě pocitů. Všechny dojmy života nás bombardují z pěti smyslů a my ty informace přijímáme a překládáme podle tohoto falešného pocitu vlastní osobnosti.

Takže, pokud k nám někdo přichází a říká, že musíme mít "úspěch", že musíme být úspěšní, buď uspějeme, nebo zemřeme- a my si vybudujeme takovýto druh etiky, tento typ životního stylu, pak tento úspěch se musí dostavit za každou cenu. Existuje mnoho lidí, kteří žijí tímto způsobem, že obětují své rodiny, své vlastní zdraví, svou vlastní pohodu, aby dosáhli to, co oni nazývají "úspěch". Co přijímají, je pocit v Třech Mozcích. A ta mechanická představivost překládá všechny dojmy života a porovnává je s tou etikou.

Takže, mají určité auto, řekněme Volvo. A podle zkušenosti, kterou mají, pokud máte tuto etiku, tak je dobré mít Volvo, protože všichni jejich přátelé, kteří tuto etiku podporují, říkají, že Volvo je známkou úspěchu, říká to o vás, že se dostáváte nahoru, "postupujete". Pak jednoho dne tento chlápek jde na nějakou schůzku s někým, s nímž by chtěl opravdu dělat byznys. A tento člověk říká, "Opravdu nejlepší auto, jaké můžeš mít je Jaguár. To je známkou vytříbeného vkusu. To je známkou, že se vám v životě daří. "Tento člověk bude okamžitě v konfliktu, okamžitě bude v bolesti, úzkostlivý a v rozpacích, pokud tento nový klient bude chtít odvést nebo jít na oběd. Bude tam obrovský konflikt, protože teď je přesvědčen, že nová etika je, Jaguár je lepší auto. "Co budu teď dělat?!!!” Napětí, stres, úzkost, obava, strach, hanba… vše kvůli jednomu dojmu, který byl přijat mechanicky a přeložen podle tohoto "já" úspěchu.

Toto se děje v každém z nás po celý den; prostě to nevidíme. Je to jemné; nedokážeme vidět naši vlastní tvář. Ta tvář, kterou máme je falešná; není skutečná. My jsme si vybudovali život, který podporuje naše přesvědčení ve falešné vlastní osobnosti. Toto je mechanická představivost.

V každém případě, v každé touze, je spojená série obraznosti. Naskrz hloubky a šířky našich subjektivních představ, jsou obrazy: subjektivní, mechanické obrazy, které jsou v mysli opakovaně zpracovávány. Všechny tyto obrazy, jsou přeloženými obrazy, vytvořenými subjektivními interpretacemi ega. Když si tyto obrazy v mysli prohlédneme (skrze fantazii, skrze denní snění), tak ve skutečnosti pouze znovu navštěvujeme ty pocity související s těmi obrazy.

Když se mysl setká s jakoukoli danou situací a my jsme bez přítomnosti vědomí (znamenajíc, že jsme ve stavu Sebe-zapomínání), tak všechny ty pocity (související s pěti fyzickými smysly), jsou mechanicky přijímány egem a překládané.

Ty pocity, přeloženy falešným pocitem vlastní osobnosti, myslí, jsou přidány k psychice. V mysli se stanou dalšími komplikacemi; vytvářejí utrpení.

Je nepopiratelné, že teď ten člověk z našeho příkladu, se bude zoufale snažit prodat to Volvo a za každou cenu získat Jaguár. A tedy takto to je, jak se my všichni ponoříme do dluhů, do vlastnictví mnoha věcí, které jsme stejně nikdy nechtěli- získání vzdělání, budujíc si celý život, a všechno jen, abychom uspokojili někoho jiného představu. Kolik lidí může opravdu říci, že život, který dosud žili, byl zcela podle toho, co věděli, že je pro ně nutné? Pro své vlastní blaho, pro slávu svého vlastního vnitřního Boha? Pravděpodobně většina z nás to nemůže říct. A pokud bychom byli upřímní, tak bychom viděli, jak v určitých chvílích života, jsme byli ovlivněni, možná když jsme byli úplně malí- rodiče říkali, "Synu, nemůžeš být umělcem, nevyděláš na živobytí; musíš být doktorem". Takže jdeme studovat a po celý život jsme vnitřně rozpolcení. Toto je velmi běžné. Ve svém základě, ty dojmy těch slov, které ta osoba řekla, malé poznámky, byly pouze pocity, které byly nesprávně přeloženy. Kdyby se ten člověk učil, jak se sebe-pamatovat a jak meditovat- tak by ta slova viděl, cítil je, zažil je- "Nejlepší auto jaké můžeš mít je Jaguár" - ale, kdyby se pozoroval, sebe-pamatoval, tak pak by přímo tam, ten překlad mohl být zrušen. "Zrušit," znamená vidět druhou stranu, vnímat pravdu, rozpoznat, že ten výrok byl názor založený na marnivosti, na pohledu druhé osoby.

Takže se to stává naší volbou- buď ty dojmy akceptujeme jako pravdu nebo ne- na základě toho jednáme nebo ne. Ten, kdo zruší dojmy, přijímá všechny dojmy života vědomě, vybírající si jako bude jednat, nikdy nereagující mechanicky. A první pravidlo učení se, jak rušit dojmy je, nikdy, nikdy, nikdy za žádných okolností nevyjadřujte negativní emoce- Nikdy! To je první pravidlo- jestli osoba neustále vyjadřuje negativní emoce, tak tehdy neruší dojmy.

Zrušení je umění a je to umění vědomí- být přítomen a všechny dojmy přímo přijímat. Meditace je postavena na těchto základech- protože, když se učíte správně meditovat, tak se učíte sedět a pozorovat všechny dojmy, které jsou v mysli- myšlenky, city, pocity, které se uvnitř objevují- a vědomí tam musí být, aby ty dojmy zrušilo. Toto je způsob, jak začneme čistit mysl od klamu- právě tak, jak jsme se naučili vědomě vnímat vnější pocity a zrušit ty pocity- rovněž se musíme naučit vnímat a zrušit vnitřní pocity, prořezat se skrze klam. Není to nemožné, ale chce to hodně disciplíny.

Když nevíme jak zrušit, tak to ukazujeme skrze vyjádření našich negativních emocí. Stěžujeme se. Kritizujeme. Jsme sarkastický. Jsme pomstychtiví. Jsme rozhořčeni. Bojíme se. Jsme pyšní a marniví nebo jsme zahanbeni a nesnášíme se; Všechno toto, jsou negativní emoce, protože vyjadřují touhu falešného pocitu vlastní osobnosti. Pokud je vyjadřujeme, žijeme, věříme jim, tak tehdy je nerušíme, Nepamatujete si sebe, a tedy nemůžeme vstoupit do opravdové meditace.

Musíme rozpoznat, jak externě a interně žijeme své životy, nahánějící se za pocity, na kterých je tento pocit vlastní osobnosti založen. My chceme úspěch, chceme být slavní, protože chceme mít pocit, že nás lidé milují, chválí nás, závidí nám nebo nás dokonce nesnášejí- tyto pocity chceme v našem srdci, v naší mysli, v našem těle. Vše co chceme, jsou pocity.

Chceme peníze, protože chceme mít pocit bezpečí.

Chceme sex, protože chceme ty pocity- ano, částečně fyzicky, ale většinou je to emocionální. Chceme být milováni, chceme být s někým přepojeni, chceme cítit, že někam patříme, že jsme v bezpečí.

Chceme, aby nás lidé obdivovali, protože chceme emocionální pocit, že nám závidí, že jsme milováni, že jsme obdivování.

Popravdě, když na to přijde, tak všechno je to o chtění emocionálních pocitů. Chceme mít vzdělání, abychom se cítili moudrý, abychom se cítili, že víme co děláme, abychom se cítili, že jsme něco dokázali. Všechno jsou to pocity. 

Přesně v tom je iluze- že věříme, že pocity jsou skutečné, když popravdě se ty pocity objevují a mizí. Žádný pocit není permanentní. Úspěch netrvá; ani chudoba. Život netrvá, protože všichni zemřeme. Každý má možnost se rozmazlovat jak chce, pronásledováním touhy, kolik jen chce… a na konci zemřeme, a co jsme dokázali? - s těmi všemi pocity, co nám zbylo? - jedna věc: touha po dalších.

satyrToto je význam Řeckého mýtu Satyra, který je poloviční člověk a poloviční koza- Satyr není nikdy spokojen. Trpí neukojenou touhou a to je základní charakteristikou každé touhy- je to neukojitelné. Popravdě, Univerzální Gnosticismus učí velmi jasně, že touha po pocitu, je zvířecím instinktem. Abychom mohli vstoupit do Skutečného Lidského Království, musíme zcela přemoci naši zvířecí povahu. A tedy Satyr, jako poloviční zvíře, symbolizuje současně lidstvo: lidi, kteří jsou pohlceni touhou po pocitech.

Nikdo, nikdy, nikdy, nikdy neuspokojí jejich touhu. V Hinduistické posvátné knize se píše:

Touha není nikdy uspokojena, právě tak, jako oheň nikdy nevyhasne, čím více mu dáváte paliva.

Touha nebude nikdy uhašena, pokud ji budete neustále krmit. Stejně tak, falešný pocit vlastní osobnosti, "já", který je zcela závislí na pocitech, nikdy nezemře, pokud ho budete neustále krmit.

"Já" je zdrojem všeho utrpení, bez výjimky. Osvobození od utrpení je osvobození od falešného sebe, od "já". A to je objektivní, vědoma svoboda. Nazývá se to Satori, Samádhi, extáze, nirvána, osvobození, osvícení. Všechno to jsou termíny, které popisují zkušenost osvobození se od ega. Dokud nezrušíme naše fantazie o životě a o sobě, do té doby budeme trpět. Pokud budeme neustále krmit náš pocit identity, do té doby budeme trpět.

Když opravdu prozkoumáme pravdu o našich životech, tak uvidíme, že své životy jsme vnímali vždy skrze fantazii. Vždy jsme to vnímali skrze tuto falešnou identitu- to, co si myslím, že jsem a to, co si myslím, že chci. Když toto prozkoumáme, tak vidíme, že ve skutečnosti jsme tohoto falešného sebe vybudovali, protože jsme vyděšení z pravdy. Nesneseme vidět rozpory, které máme v našich vlastních myslích. To je důvod, proč všichni říkáme, "Já jsem to neudělal; to jsem nebyl já." "To jsem nechtěl udělat; to jsem nebyl já." "Nechtěl jsem tě uhodit; to jsem nebyl já." "Nechtěl jsem tě zradit; nechtěl jsem lhát, to jsem nebyl já." "Nechtěl jsem krást; to jsem nebyl já." "Nechtěl jsem toho chlapa zabít; byla to nehoda; jsem nevinný; to jsem nebyl já." "Trpěl jsem kvůli mým rodičům- nebyla to MOJE vina." Můj manžel byl debil- skutečně jsem při něm trpěla."

Všichni jsme úplně složení z protikladů - 97% - a budujeme si obraz falešného sebe, abychom se vyhnuli vidění našich vlastních protikladů. Abychom sami sebe utišili, abychom dali leukoplast na náš strach, na naši hanbu, na naše ponížení… Nesneseme vidět naši vlastní odpovědnost, za naše vlastní utrpení a za utrpení, které jsme způsobili druhým.

Všichni chceme zoufale věřit, že všechno bude v pořádku, že budeme v bezpečí, že nikomu se neublíží, že nikdo nebude opravdu trpět a když zemřeme, tak všichni dohromady budeme někde šťastní. Zoufale chceme věřit těmto věcem - avšak ani jedna z nich není pravdivá- Právě teď, lidé hrozně trpí po celém světě. Utrpení je nepředstavitelné: psychické, mentální utrpení, fyzické utrpení, emocionální utrpení-nepředstavitelné. A přece, my máme aroganci to ignorovat a honit se za svými touhami, jednat, jako kdyby se nic špatného nedělo. Ignorujeme pravdu.

Chceme věřit tomu, že ještě dlouho nezemřete. Takže kultivujeme životní styl, který nám v to pomáhá věřit, a snažíme se získat přátele, kteří nám v to pomáhají věřit. Ale faktem zůstává, že každý, kdo zemře, to nečeká a jsou lidé, kteří umírají právě teď, kteří jsou opravdu šokováni, že umírají- a všichni říkají stejnou věc, "Já jsem si nemyslel, že se to stane mně!"

Iluze, vlastnoručně vytvořená iluze. Ignorance. Je to popírání reality. Meditace je o vnímání reality, pravdy, toho, co je, beze změn, bez omezení, bez uzpůsobení a bez zjednodušení. Je to vnímání reality, jak současně a objektivně existuje. A pokud to chcete, tak to můžete mít, ale musíte začít vidět pravdu o sobě- to je místo, kde to začíná, a tomuto kroku se nemůžete vyhnout. Nemůžete vnímat objektivní pravdy vesmíru, pokud jste neviděli pravdy své vlastní mysli, své vlastní psychiky.

Tři Typy Snílků

Chceme uvěřit, že stihneme udělat všechny věci, které chceme, že všichni nás budou mít rádi, že po sobě zanecháme úžasný odkaz pro lidstvo, krásnou rodinu, hodně peněz, hodně štěstí- a pravdou je, že nikdo z nás to pravděpodobně nedokáže - protože žijeme v iluzi, že to dokážeme. Promluvte si s lidmi, kteří jsou straší jako vy a zeptejte se na tyto typy otázek a uvidíte, že je to univerzální.

Každá lidská bytost cítí tyto pravdy ve svých srdcích a utíká od nich, vyhýbá se jim. A kdo je obrovským příkladem naší kultury? Ten, jehož nejvíce obdivujeme? Vždy je to snílek. My chceme, aby "lidé žili své sny". Toto je naše ohromná představa, "žít svůj sen". Podle Gnóze je osoba, která se snaží naplnit své sny, nazývaná sociopat- a dovolte mi vysvětlit proč.

Existují tři typy snílků. První typ je nejběžnější- všichni máme sny o tom, co si my myslíme, jak by měl vypadat život. Sníme o našem způsobu života, o tom, kdo si myslíme, že jsme, o kom sníme, že jsme. Každý z nás má v mysli takovou představu. "Já, ten a ten, jsem trpělivý, dobrý, milující, čestný, upřímný a budu dlouho žít a všichni mě budou mít rádi a mám určité problémy, ale v pohodě se přes ně dostanu". Všichni to máme. První typ snílka to má, ale moc o tom nemluví. Tato osoba může snít, že jednoho dne bude balerínou, možná jednoho dne budou bohatí, možná jednoho dne budou cestovat do Itálie nebo se ožení/vdají nebo budou mít děti. Bohužel, v některých zemích sní o tom, že jednoho dne budou mít v domě dostatek jídla na přípravu kompletního jídla, že jednoho dne se nebudou muset obávat vyjít ven na ulici, že je zabijí- někteří lidé mají jednoduché sny, jak tyto. Zde, v této zemi máme velmi propracované sny: jednoho dne se dostaneme do "Amerického Idolu" a vyhrajeme a všichni nás budou milovat a budeme velmi slavný. Dostaneme se k nahrávání reklam a budeme cestovat a nosit mnoho krásného oblečení, můžeme randit s kým chceme, a všichni naši kamarádi z minulosti nám budou závidět…

První typ snílka skončí promarněním svého života, protože svůj život žili sněním o tom, co by mohly být a nikdy skutečně nežijící život takový, jaký je. Tento typ člověka obvykle nemá rád svou práci, nijak zvlášť nemilují osobu s níž žijí, v ničem se necítí být obzvláště silní, ale jen tak se vlečou. Toto je nejběžnější snílek.

Druhý typ snílka je o trochu více nebezpečnějším- protože o svých snech každému říkají. "Ó, chci jít a založit si kapelu a být slavný jako Michael Jackson nebo Britney Spears, (nebo někdo)… a cestovat. Pojďme ty a já! "A všech svých kámošů nabudí. Co dělají je to, že infikují psychiku druhých. Druhý typ snílka povzbuzuje snění u druhých lidí. "Dokážeš to! Můžeš být nejlepším veterinářem na světě! "Je to velmi nebezpečné- protože oni rozšiřují iluzi a povzbuzují ji u druhých. Mohou nebo nemusí podle toho jednat; většina stráví své životy děláním si plánů a nikdy se nikde opravdu nedostanou. Říkají, "Přestěhujme se na Kostariku!" A do toho velkého nápadu zapojí svou rodinu nebo přátele, ale nakonec to nikam nevede a pak se objeví nový sen. "Otevřeme restauraci!" A stále dokola se sny, fantaziemi…

Třetí typ snílka je nejhorší a ze všech nejnebezpečnější a nyní jsou velmi běžní. Třetí typ je ten, kdo chce své sny udělat realitou. Tento typ člověka, například může mít sen, být slavný- a všechnu svou energii utratí na to, aby to provedly. Infikují ostatních; lžou ostatním, manipulují ostatních. Usilovně se snaží a bojují, aby se jejich vlastní mentálně výtvory staly fyzickými. Toto je snílek, kterého naše kultura tak strašně miluje. A důvodem je to, že tato úroveň snění udržuje lidí hluboce spících. Pokud budeme věřit, že budeme slavní, pokud na to spotřebujeme celou naši energii- dlouho budeme neškodnými ovečkami. Dokud budeme pronásledovat něco, co neexistuje, do té doby budeme ovládání; může se s námi manipulovat. Dokud média a zábavní průmysl nás budou držet zaměřených na tyto sny, tyto představy, tyto fantazie… do té doby si opravdu neuvědomíme, co se děje ve světě. A i nadále budeme kupovat Coca-Colu. A i nadále budeme kupovat Gap a Versace a všechny tyto druhy věcí, na které nás chtějí, abychom utráceli náš čas a energii. Všimněte si toto; většinu našeho volného času, teď trávíme nakupováním nebo sledováním reklam o nakupování. Jdeme kupovat oblečení, abychom kupovali. Tak hluboko jsme zhypnotizováni programem naší materialistické kultury, že opravdu věříme, že to je život, jaký chceme. Tudíž se nikdy nezměníme. A ti, kteří nás využívají, v tom budou i nadále pokračovat. A lidstvo bude trpět. 

Každý z nás má v sobě všechny tyto tři typy snílků. Jsou to odlišné typy eg. Možná, že máme převládající jeden nebo druhý typ- ale všechny tři typy mají svůj hlavní nástroj v mechanické jasnozřivosti. Nazývá se to fantazie a ta není skutečná. Naše životy žijeme snívající. Sníme o sobě, jací jsme, jak chceme, abychom byli vnímáni. Sníme o budoucnosti a sníme o minulosti- a nic z toho není skutečné. Toto je část důvodu toho, co Samael a ostatní učitelé tradice řekli, "Gnóze je revoluční." Na 100% se musíme vzepřít vůči naší vlastní psychice. My sami jsme naším nejhorším nepřítelem; naše vlastní mysl je ta, co nás hypnotizuje.

Pět Typů Jasnozřivosti

Někteří si přejí probudit svou jasnozřivost, zatímco neberou ohled na představivost. Když neberou v úvahu představivost, tehdy spadnou do stejné absurdity jako ti, kteří si přejí praktikovat meditaci bez ospalého stavu. Tito lidé selžou v rozvoji svých vnitřních schopností. Tito lidé porušují zákony přírody a tedy výsledkem je nutně nezdar. - Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žlutá Kniha)

Jak jsme dříve zmínili, existují různé druhy jasnozřivosti. Dva hlavní typy jsou: vědomá a mechanická. Ale tyto se ve skutečnosti dělí do určitých stupňů. Mechanická jasnozřivost, mechanická představivost má tři podtypy: podvědomou, nevědomou a infravědomou. Způsob jakým pracují, záleží na tom, jaké elementy mysli vytvářejí obrazy.

Podvědomá Jasnozřivost

Něco co je podvědomé znamená, že je to právě pod vědomím; "pod", jako podmořský- "právě pod vědomím". To znamená, že jsou to elementy, které nevidíme, ale které nás neustále ovlivňují. Takže vytvářejí chování nebo situaci, která v nás na oplátku vytváří reakci. Takže příklad by byl řekněme, že máme opravdu problém s vyděláním peněz. Ztratíme práci. Kdysi dávno byl náš vlastní otec ve stejné situaci a šel a vykradl 7-11, aby získal nějaké peníze. Toto si vědomě nepamatujeme- bylo to traumatické a my jsme to zablokovali. Ale teď jsme na mizině a dostaneme tento impuls, pocit jít a vyloupit obchod. Nevíme odkud to přišlo, ale to cítíme. Toto je podvědomá jasnozřivost. Podvědomí si v nás pamatuje ty obrazy otce a to vytváří impuls, který nás žene k jednání. Všichni to máme. Tyto informace můžeme získat z filmů, z televize, z knih, z příběhů- toto jsou impulsy, reakce, strach, úzkost, všechny tyto věci, které nás tlačí a které nevnímáme- Pod-vědomí, pod naší vědomou pozorností. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč se musíme naučit, jak se Sebe-pamatovat. Když se učíte Sebe-pamatování, tak se vlastně učíte, jak zpochybňovat všechny myšlenky, pocity a impulsy… podívat se na ně a říct, "Proč se cítím, že bych měl jít a udělat problém s touto osobou, jít a mít spor? - Co mě k tomu tlačí, abych to udělal?" A naučíte se zpochybňovat tyto věci, abyste nikdy nejednali mechanicky, impulsivně. Protože většinou času, jsou ty impulsy řízené elementy, které v mysli nevnímáme.

Jak jsme již naznačili, tyto typy chování se učíme z televize, z filmů, knih atd. atd. Všechny tyto formy informací dávají příklady našim egům, příklady, které chtějí ega imitovat.

Jak se učíme když jsme děti? Imitací. Jak jsme se všichni naučili brát drogy? Imitací. Sex? Imitací. Zrada? Cizoložství? Vražda?

Druhým příkladem podvědomé formy jasnozřivosti, jsou některé druhy snů- o stejné věci se nám může snít. Máme stejnou situaci: člověk je zoufalý pro peníze a má sen, že jde a vykrade obchod- Takže to vezme jako znamení, že toto je to, co by měl udělat. Takže vidíte, že jasnozřivost funguje, i když je ten člověk probuzen a i když spí. Když je člověk fyzicky probuzen, tak nemusí nutně vnímat obrazy sebe, jak vykrádá obchod; může cítit pouze impuls. Může cítit pouze pocit k jednání, ale stále je to jasnozřivost. Může vnímat obrazy v mysli. Může vnímat pocity v srdci, ale toto jsou mechanické impulsy.

100%  vražd je způsobeno negativní jasnozřivosti. - Samael Aun Weor

100% vražd je způsobeno lidmi, kteří nevědí jak rozlišit to, co se objevuje v jejich vlastních myslích.

Nevědomá (Bezvědomá) Jasnozřivost

Nevědomý vliv je něco, co se děje "bez vědomí".

Například: Slyšíme fámy o našem kamarádovi, že tento náš kamarád spí s někoho jiného družkou. Pak jdeme a mluvíme o tom. Na určité úrovni víme, že je to nesprávné, ale my máme rádi klepy. Toto je nevědomé, protože dobrovolně jdeme vůči něčemu, o čem víme, že je to správné. Chceme zažít ty pocity. Takže si vyslechneme příběh a v naší mysli si vytvoříme obrazy. Představíme si tu nevěru. Je to velmi rychlé… tyto obrazy se najednou objeví, zdá se to spontánní. Pouze se objeví; vidíme je, vidíme obraz… jdeme a povídáme o tom, jdeme a popisujeme obrazy, které jsme my vytvořili. Toto je způsob, jakým se příběhy znehodnocují. Jedna osoba řekne příběh a každá osoba ho zopakuje, a dokud se vrátí zpětně k vám, tak je zcela odlišný… Je to kvůli mechanické představivosti. Je to kvůli negativní jasnozřivosti; každá osoba, která ten příběh slyší, si ho představí, ale tato mechanická představivost je vytvořena egem "já", které překládá a mění ten příběh. Každý překlad je interpretací; není to objektivní. Není to doslovné; příběh se mění. Takže když o této osobě začneme klábosit, tak propagujeme obrazy, které jsou falešné, protože my ani nevíme, zda se to vůbec stalo. Pak o tom sníme a na základě toho dokonce můžeme také jednat. Můžeme říci manželovi/ce, "Ó, víš o tom, že tvůj  manžel/ka tě podvádí", a toto vůbec nemusí být pravda. Toto je nevědomé, protože děláme něco úmyslně. Víme, že je to nesprávné, ale my chceme ten pocit klepy a zrady, pomstít se.

Cizoložství je způsobeno nevědomou jasnozřivosti. Víme, že je to špatné, ale děláme to, protože chceme pocítit ty pocity, které jsme si již představili.

Infravědomá Jasnozřivost

Infravědomé vlivy přicházejí ze samotných hloubek mysli. Dokonce je ani nevnímáme. Způsob, jakým můžeme vnímat věci, které jsou infravědomé je, když máme noční můry. Noční můry jsou realitami vaší vlastní infravědomé mysli. Když máte noční můry o monstrech a démonech a že vás pronásledují a znásilňují… všechno je to vaše vlastní infravědomí. Jsou to aspekty vaší vlastní mysli, které existují v negativním aspektu 5 dimenze. Takže všechno je to reálné. Nejeví se to v očividné fyzické formě, ale je to skutečné.

Ego "já" jasnovidce zachycuje všechny nadsmyslové reprezentace, které přicházejí do jeho mysli a interpretuje je se svou nenávistí, žárlivostí, nedůvěrou, zlomyslnosti, vášní, vzpomínkami, závistí, arogancí, atd. Následné reakce jasnovidce jsou výsledkem jeho "já". - Samael Aun Weor

Většině spirituálních hledačů se nepodaří udělat pokrok, protože toto nevidí. Například můžeme slyšet příběh, že někdo spáchal čin, který je v rozporu s našimi morálními hodnotami. Když slyšíme ten příběh, a pokud jej přeložíme, pokud ho nezrušíte, tak si v mysli vybudujeme o té osobě reprezentaci. Vybudujeme si obraz: "Ó, ten člověk je špatný!" Od té doby se k nim chováme jinak. Pak o tom sníme. Jdeme domů a sní se nám, že ta osoba páchá ten čin. Pak se cítíme přesvědčeni. "Věděl jsem to! Jsou zlí! Musíme něco udělat!" Celá věc je mechanickou jasnozřivosti. A všechno to začalo, když ta osoba nezruší ty zvěsti. A tedy mnoho škol, mnoho náboženství padá do obrovských problémů, protože nikdy nerozpoznají vliv subjektivní mysli a vzájemně se zrazují a páchají zločiny. Je to velmi vážná a velmi běžná chyba.

Jasnovidec se musí naučit, jak rozjímat veškerou obraznost, fyzickou nebo nefyzickou, bez ovlivňování "já". To je podstatný faktor celého tohoto kurzu, a podstatný faktor všeho, co budete kdy v Gnózi studovat. V Gnózi můžete strávit 10, 20, 30 let a toto je hlavní pointa: musíte se naučit přijímat VŠECHNY dojmy bez Ega, bez "já." Ten, který se to naučí, se naučí vnímat s Objektivní Jasnozřivosti.

Vědomá a Supravědomá (Nadvědomá) Jasnozřivost

Nad nižšími formami jasnozřivosti, máme vědomou a nadvědomou jasnozřivost.

Nadvědomý (supravědomý) jasnovidec nemá vůbec žádné ego. To znamená, že supravědomý jasnovidec nemá žádný hněv, žádný strach, žádnou sexuální žádostivost, žádnou pýchu. Mají pocit sebe (vlastní identity), ale ten je Pravý (Pravdivý). Není falešný. Tento typ člověka nemá k ničemu nebo k nikomu absolutně žádné připoutání. Takový typ člověka je samozřejmě Ježíš nebo Buddha nebo Krišna - velmi svatá duše. Být svatý znamená, být očištěn, nemít nic nečistého. Toto se nevynoří žádným mechanickým způsobem nikde ve vesmíru. Úplná svatost duše je vědomá práce a vyžaduje dobrovolnou oběť, a neexistuje žádná jiná cesta okrem úplné eliminace všech forem touhy.

Co je zdrojem vší mizérie? Klamlivá představa založená na ignoranci naší vlastní pravé podstaty. A protože samotné srdce ignorance je vnitřní chytání se ega (já), tak kdokoliv, kdo si přeje získat úplné osvobození od všech druhů utrpení, by se měl snažit o upuštění od tohoto jemného, vrozeného ega, rozlišující a meditující nad prázdnotou vší inherentní existence. - Tsong Khapa

Práce začíná v tomto okamžiku. Od tohoto okamžiku až do konce, bez ohledu na to, kolik času máte ve fyzickém těle. Pokud se dokážete naučit vnímat všechny úkazy, jako ve své podstatě prázdné, znamenajíc bez dobrého nebo špatného, bez připoutání se, bez chytání se (něčeho), bez vyhýbání se, pokud se dokážete toto naučit, tak se naučíte vidět sami sebe takové, jací ve skutečnosti jste, beze strachu vidění pravdy a můžete překonat vaši vlastní mysl. Pak můžete začít ochutnávat, co je vlastně život. Pouze tehdy můžete mít přístup k objektivní jasnozřivosti, když začnete odstraňovat mechanickou jasnozřivost.

Řeknu to jinak. Vzhledem k procentům vědomí, které máme, máme 3% potenciální vědomé jasnozřivosti a 97% mechanické. Potenciální jasnozřivost znamená, pokud se naučíme jak ji používat, tak potom funguje. Pokud nevíme jak ji použít, tak nefunguje. Musíte se naučit jak používat vědomou jasnozřivost a musíte přestat používat nevědomou jasnozřivost- což znamená, prostě musíme odstranit všechny formy fantazie bez výjimky. Seriózní meditující musí přestat fantazírovat- Zcela! Fantazírování o čemkoliv- minulost nebo budoucnost. To zahrnuje fantazírování o tom, že jsme Buddha, že jsme světec nebo, že jsme probuzení nebo že máme Astrální Tělo. Nesmíte fantazírovat, protože to je mechanická jasnozřivost, i když fantazírujete o něčem, o čem si myslíte, že je to dobré. Fantazie musí přestat, denní snění musí přestat. Z tohoto místa se musíte naučit jak používat Vědomou Představivost.

Představivost je přirozená schopnost každé vnímající bytosti a v té představivosti, pokud je vědoma, můžete vnímat cokoli, co existuje kdekoli ve vesmíru. Každý to dokáže vnímat. Myslím, že to byl Da Vinci nebo Michelangelo, kdo řekl,

Nejvážnější z Ironií je to, že vnímání představivosti je skutečnější, než naše fyzické vnímání.

A přece, v těchto dnech většina z nás tuto pravdu nevidí, protože představivost, o níž on říká je vědoma. Vědomá představivost vnímá vyšší a nižší světy přímo a to vnímání je skutečnější než to, co vidíte teď- je to reálnější. S myslí je tomu těžké porozumět, ale kdokoli, kdo to opravdu vnímal, to ví. Když se naučíte vnímat skrze Vědomou Představivost, tak nikdy nic ve vašem životě už nebude stejné.

Takže prostřednictvím tohoto kurzu pracujeme s některými základními principy, aby nám pomohli naučit se, jak se máme nasměrovat směrem k Vědomé Představivosti.

V těchto moderních časech jsou aspiranti vlažní (ne příliš nadšeni). Nepracují na sobě nepřetržitým, horlivým způsobem. Toto je přesně kvůli konkrétnímu faktu, že nikdy nezažili to, co je mimo těla, mimo emocí a mysli, to, co je pravda. - Samael Aun Weor

Vědomý jasnovidec začne vnímat 4 dimenzi, 5, 6, a dokonce i 7, nulovou dimenzi… vidět toho pravdu a vidět nižší světy… vidět to takové, jaké to je, a vědět, že to je pravda- to je Gnóze. A meditace, jsou jediné dveře, které vám tu pravdu ukážu. Pod pojmem meditace, zahrnuji dostávání se ven z těla. Rozvoj tohoto závisí na každé osobě. Nikdo to za vás nemůže udělat. Neexistuje žádná magická pilulka. Můžete někomu zaplatit tolik, kolik jen chcete a ony to nedokážu za vás udělat. Dokážete to rozvinout pouze změnou toho, jak po celý den dáváte pozor.

Všechny obrazy, které ve vaší mysli vnímáte, jsou jasnozřivé. Když usínáte, tak zesílí. Když usínáte nebo se probouzíte ze spánku, tak můžete vidět věci velmi ostře. Je to proto, protože začínáte vcházet nebo vycházet z těchto světů. Zatímco fyzické tělo spí, vědomí, možná v egu nebo mimo ega si chodí v 5 dimenzi.

To, co se vám sní, jsou obrazy 5 dimenze. To je to, co sny jsou. Je to astrální svět nebo mentální (duševní) svět.

Když fantazírujete, tak promítáte obraz v astrálním nebo mentálním světě, ale ne pozitivní aspekt, promítáme negativní aspekt, který patří do těchto světů: podvědomí, nevědomí a infravědomí. Takže, když fantazírujete, že máte peníze, toto je vaše chamtivost, váš strach, vaše pýcha, promítání obraznosti v Klipotu. Takže vnímáte infradimenze. Akorát jsme na to nikdy neměli název. Když máte noční můry, tak vnímáte obraznost vašeho strachu, vaší chlípnosti, vaší pýchy v infradimenzích v Klipotu. Klipot (Klipoth) znamená "svět skořápek", a tímto se myslí "něco, co nic neobsahuje". Skořápka je prázdná; pěkná, ale nic v ní není. Všechny obrazy naší mysli jsou skořápkami- jsou pěkné, ale nemají vlastní existenci.

Takže vás nechám s posledním citátem, který uzavírá všech pět přednášek až po tuto, takže chci, abyste toto velmi pečlivě studovali.

Abyste tomu rozuměli, musíte rozumět, že Samsára je kolo utrpení; Nirvána má být jakoby nebe, je to blaženost.

Samsára a Nirvána se mezi sebou neliší více, než mezi okamžikem kdy je člověk nevědomý a vědomý, jelikož nejsme klamaní vnímáním, ale fixací. Osvobození se objevuje přirozeně, když rozpoznáme, že fixované myšlenky, jsou pouze mysl chytajíce se svých vlastních prázdných manifestací. - Padmasambhava, Osvobození Prostřednictvím Vidění s Otevřeným Uvědomováním (Liberation Through Seeing With Naked Awareness) 

Tento citát stručně vyjadřuje těch pět přednášek, které jsme dosud probírali. Mysl se neustále chytá iluze a prostřednictvím použití pozornosti to můžeme začít odsekávat, abychom viděli pravdu. To bylo řečeno Padmasambhavou, který byl Indickým tantrickým mistrem, který přinesl Tantrismus do Tibetu.

Čakry

Máme sedm základních čaker. Tělo má mnoho čaker, ale toto je sedm základních, které potřebujeme rozvinout, abychom se v těchto studiích mohli posunout dopředu. Dvě konkrétně se vztahují k jasnozřivosti. Jsou to dvě vrchní čakry, jedna se vztahuje ke koruně hlavy a druhá se rotace-cakervztahuje k tomu, co se nazývá Třetí Oko, mezi obočím. Obě tyto čakry mají hlavní notu. Mají energii, která je dokáže řádně stimulovat. Ta nota je zvuk I. Takže je velmi prospěšné tento zvuk vokalizovat. IIIIIIIIII v jakémkoli tónu, jaký je vám přirozený. Soustřeďte se na tyto dvě čakry, aby se naplnily světlem a aby se správně točili. Kladná rotace čaker je ve směru hodinových ručiček; jinými slovy, pokud na stěně pozorujeme hodiny, tak čakry (tak, jak je vidíme z našeho vnitra) se točí stejným směrem. Pokud bychom pozorovali čakry druhé osoby, tak by to vypadalo, že se točí proti směru.

Čakry jsou v nás většinu času buď nečinné, nebo stagnující. Když jsou stimulovány energií ega, tak se točí negativním (opačným směrem), například když jsme ztotožněni s negativní emocí, nebo když sníme o nějaké konkrétní touze. Většina spirituálních skupin učí lidi probouzet čakry negativně, prostřednictvím vizualizace tužeb a prostřednictvím různých cvičení, které pak stimulují čakry s egoistickou nebo zvířecí energií.

Úplné obnovení moci čaker, je možné pouze obnovením ohňů Ducha Svatého v naší páteři. Toto je dosaženo vstoupením do praktiky Alchymie.

Pokud budete vokalizovat 10 minut denně, začnete je léčit. Pokud to budete dělat hodinu denně, tak je vyléčíte o moc rychleji.

Toto cvičení funguje pouze tehdy, když vokalizujete a umístíte tam svou pozornost. "Kde jde pozornost, tam jde energie". Pokud je vaše pozornost ve zlosti, tak krmíte svůj hněv. Pokud je vaše pozornost v minulosti, tak krmíte své ego. Pokud je vaše pozornost ve vašich čakrách, tak krmíte čakry. Takže předtím než začnete meditovat, 5 nebo 10 minut vokalizujte. Vokalizujte při poslechu klasické hudby a ještě více je stimulujete. A když budete vokalizovat, tak se vždy modlíte k vaší Svaté Matce, aby vám pomohla, aby vám pomohla vidět.

Třetí čakra, která je velmi důležitá, je srdeční čakra, která se v sanskrtu nazývá Anahata. Tato souvisí se samohláskou O. O probouzí intuici a pomáhá s Astrálním Cestováním.

V této kultuře jsou lidé ze Západu skoro úplně odděleni od svého srdce. Potřebujeme hodně této samohlásky, této mantry. Srdce v Západní kultuře se stalo skoro nefunkčním; jako lidé jsme se stali velmi chladnými. Jako jednotlivci naše srdce je skoro mrtvé. Toto je část důvodu, proč jsou naše filmy takové prudké, protože jinak nic necítíme. A hudba je také velmi prudká, protože nic necítíme. Typicky, klasická hudba se zabývá se skutečnými jemnůstkami. Pokud máte otevřené srdce, tak ty věci můžete cítit a všechno jsou to emoce, odlišné vlastnosti a pocity srdce. To je důvod, proč v současné době většina lidí nemá rádo klasiku, protože už více nepřijímají jemné emoce; necítí to. Musíme se k tomu vrátit, musíme to v sobě pěstovat.

Největší fakt, který jsem objevil je, že ne síla vůle, ale fantazie-představivost je to, co tvoří. Představivost je tvořivá síla. Představivost vytváří realitu. - Richard Wagner

Týdenní Cvičení

Pro toto cvičení budete potřebovat nějakou rostlinu nebo strom, který dokážete snadno pozorovat z vašeho místa meditace.

Připravte se meditovat tím, že uvolníte své tři mozky způsobem, který jsme dříve popisovali.

Vokalizujte samohlásku O po dobu 5 až 10 minut, zatímco si ve vašem srdci představujete plamen. Udělejte ten obraz skutečným; radujete se z té vizualizace, ale zůstaňte soustředění na své srdce a zvuk.

Nyní vokalizujte samohlásku I, zatímco si ve svém čele, mezi obočím, představujete hromadění energie. Dělejte to po dobu 5 až 10 minut.

Nyní se modlete způsobem, který vám vyhovuje. Modlete se za pomoc, za asistenci, za radu, za sílu.

Začněte s úplnou pozorností pozorovat tu rostlinu. Na 100% se soustřeďte na mnohé detaily té rostliny. Studujte ji, abyste si pak vše o ní dokázali vyvolat ve své představivosti. Když cítíte, že jste se dostali k silnému stupni koncentrace a relaxace a velmi pozorně prozkoumaly tu rostlinu, tak zavřete oči. Teď si tu rostlinu představte ve své představivosti. Nedovolte mysli, aby si ten obraz předělala nebo, aby jakýmkoli způsobem zasáhla. Toto vyžaduje jemnost pozornosti: mysl se bude mnoha způsoby pokoušet vaši vědomou snahu rozptýlit nebo odklonit. Udržte vizualizaci té rostliny po dobu 10 až 15 minut.

Může se stát, že se správnou rovnováhou koncentrace a relaxace, začnete přijímat obrazy nového typu: obrazy, které nejsou vytvořeny myslí. Toto je to, co se musíme naučit: jak rozlišovat mezi obrazy, které jsou vytvořeny myslí a obrazy, které jsou přijímány vědomím.

Buďte důslední. Toto cvičení provádějte každý den alespoň jeden týden.  

Otázky a odpovědi:

Otázka: Snažím se pochopit, jak uvedu v soulad fantazírování s tvořivou myslí… pro spisovatele, zpěváka, herce?

Odpověď: Všichni skuteční velcí géniové, velcí: Da Vinci, Michelangelo, Bach, Mozart, Beethoven… tyto typy lidí znali Gnózi- většina z nich byly Zednáři. A většina z nich měla tuto tradici. Co věděli, bylo to, že existují dva způsoby jak tvořit: můžete tvořit z mechanické představivosti či vědomé představivosti.

Příklad: kolik symfonií napsal Beethoven? 9, ano, ale existovala 10; 9 bylo dokončeno… Deset Sefirotov. Devět souvisejících s nebesy a 10 je nedokončená: protože člověk je nedokončený, přinejmenším dokud nejsme Sebeuvědomění. Tehdy jsme dokončení. A způsob, jakým to udělal? Věděl jak používat vědomou jasnozřivost. Meditoval a v té meditaci vzal tu hudbu a zapsal ji. Stejně to bylo s Mozartem… Pokud se podíváte na jeho hudbu, nejsou tam žádné opravy. Napsal hrubou verzi a bylo to. Mozart byl Zednář a úplně ze stejného procesu pracoval.

Botticelli, který namaloval všechny ty krásné obrazy, které tak milujeme… ”Zrození Venuše”… krása těch postav je za hranicemi pochopení, hlavně když se na ty malby podíváte z blízka, nepřipadá to možné, že lidská ruka mohla vytvořit takové obrazy. A fakt je, že byl Zasvěcencem. Ty formy pozoroval se svou vědomou jasnozřivosti a maloval je tak, jak mu byly ukázány.

Mnoho lidí v současné době když tvoří, tak používá fantazii (mechanickou představivost nebo imitaci založenou na egu) a snažíme se tvořit z našeho falešného sebe pocitu. Takže většina umění a většina "tvůrčí" práce v těchto dnech je zrozená z mechanických a egoistických aspektů mysli. Velmi málo lidí tvoří s vědomou jasnozřivosti nebo vědomou představivostí. A je to jen dovednost, kterou je třeba rozvinout. Takže, pokud se naučíte správně meditovat, tak se tím způsobem naučíte vnímat.

Všechny knihy Mistra Samaela byly napsány z meditace. Posadil se za psací stroj, zavřel oči a čekal. Meditoval. Utišil mysl, oddělil se od ega (když ještě měl ego) a začal pozorovat. A modlil se a čekal. A jeho Bytí mu vnuklo slova a on je jednoduše zapsal. Takže to nejsou jen slova na papíře, ale jsou to vědomé informace. Toto je důvod, proč když to čtete znovu a znovu, tak je to jiná kniha a znova je to jiná kniha. Já jsem přečetl některé z těchto knih možná tak 10 krát a pokaždé najdu něco, co jsem nevěděl, že tam je. A to se velmi snažím to číst vědomě a i tak stále nacházím nové věci. Žádná lidská bytost nedokáže vytvořit taková díla, pouze Bůh to dokáže udělat a Bůh to dokáže udělat pouze skrze vědomí. Toto je důvod, proč opravdu velká umělecká díla jsou nesmrtelná, protože jsou naplněny božskostí. Obě Řecké sochy i Egyptské dílo, mají stejnou věc- pro mysl jsou nepochopitelné. A moderní repliky prostě nemají tu energii. Na povrchu mohou vypadat stejně, ale vás neosloví v srdci- je to kvůli tomu, že tam chybí vědomý element.

Otázka: Jak modlitba... používáte toto slovo modlitba a mnoho lidí se modlí odlišnými způsoby... na modlitbu se můžeme dívat podle toho odkud pocházíte, můžeme se na ni dívat, jako na formu touhy... pak je to afirmativní modlitba, modlící se z toho "Já Jsem" prostor, což znamená, že pokud se modlím z mé Esence, pak mám vše co potřebuji, takže mi to prostě dovolte potvrdit, že je to tak. Jaký je rozdíl mezi tím a touhou?

Odpověď: Pravá Esence, pravé já, nemá žádnou touhu. Touží po Bohu, znovu se spojit s Bytím, s naší Boží Matkou a Božím Otcem. To je touha. Ale touha, o níž tu hovoříme, je touha po pocitu, touha, která je formou připoutání; je to dychtění založeno na pocitu. Takže, když se modlíme, "Opravdu chci tu loď, prosím Bože dej mi tu loď". To je očividné. Ale když se modlíme, "Miluji svůj život. Jsem v bolesti, ale v srdci mám tolik radosti." To je skutečná modlitba, ta touha po Bohu, to volání duše. Nejlepší modlitba je velmi jednoduchá a přichází ze srdce. Dokonce nemusí mít ani slova, může to být pouze ta touha překonat všechny tyto odpadky života. Skutečná modlitba je beze slov. Skutečná modlitba je meditace, protože v ní je splynutí s Duchem. Tam je to přímé vnímání toho. To je skutečná modlitba a je to něco, co se každý může naučit.

Otázka: "Takže říkáte, že modlitba, afirmativní modlitba, modlení se z" já jsem "je úroveň, která je v pořádku, přijít k místu a být beze slov.

Odpověď: Já pouze podporuji modlitbu, tečka… naučit se s tím výrazem cítit příjemně, protože mnoho lidí se necítí. Mnoho lidí se cítí skutečně divně a to se musí změnit. Modlitba je něco, co je pro srdce velmi přirozené. Takže, v jakékoli formě, v níž použijete modlitbu, použijte ji. A tím jak budeme více a více chápat psychiku, tím se ta modlitba bude měnit.

Otázka: "Cítím se trochu zmaten”… jakože my jsme tady a toto je nějaký ideál, ale potřebuji nějaký most, abych se mohl dostat z této bažiny…

Odpověď: Dobře, mám pro vás skutečně jednoduchou odpověď. K tomuto jsme se měli dostat až později, ale možná to pomůže. Existuje rozdíl mezi těmito dvěma světy- vědoma jasnozřivost a mechanická jasnozřivost. Když fantazírujeme, když denně sníme, tak si představujeme, děláme si starosti, spekulujeme… všechno toto jsou mechanické představy. A co stojí za nimi, je svévůle, upoutání, nějaké "já" - může to být obava, může to být strach, může to být pýcha… způsob jakým to funguje je takový, že je to projektující (promítající).

Vědoma představivost je přijímající, ve své přirozenosti je to typicky ženské. Takže, když si představujete, tak dokonalá představivost přijímá obrazy objektivní reality. Co to znamená je to, že meditující se prostě otevře. Pokud se na nás podíváte teď, tak uvidíte, že jsme řetězem myšlenek, které se nikdy nezastavují- neustálý příval myšlenek a obrazů. Abyste byli schopni meditovat, musíte být schopni sedět v prázdném prostoru. Zde začíná pravá meditace. Skutečná meditace začíná v místě, kde není žádné překážení, je tam prázdnota, otevřenost. To je pravá Šamatha, přebývání v stabilitě. A v té stabilitě meditující jednoduše otevře své vnitřní vnímání, aby přijal obrazy. Toto je jasnozřivost, ale je to představivost, protože to používá ten nástroj vizualizace, ale není to vizualizace promítáním (projektováním) touhy. Je to přijímání toho, co nám je dáno. Na co si, ale musíme dávat pozor je to, že my máme takovou aktivní mysl; můžeme si myslet, že jsme přijímající, ale stále můžeme přijímat projekce ega. Začněte rozlišovat mezi obrazy, protože toto je opravdu klíčový prvek- jak rozlišovat mezi mechanickou a vědomou obrazností. Budete mít příval obrazů a bude to smíšené. Budete meditovat a vidět všechny druhy věcí, a naučit se, jak vidět co je co, vyžaduje zručnost.

Bůh hledá prázdnotu, aby ji mohl naplnit. - Samael Aun Weor

Otázka: s pokoušením si představit obraz jablka a udržet ho… Co se mi stává, je to, že dostávám záblesky toho znovu a znovu.

padmasambhavaOdpověď: Děláte to. To je ono. Jednoduše pokračujte a vracejte se v tom prostoru k budování toho obrazu. To je důvod, proč meditující používají tangkas (Tibetské obrazy; viz příklad vpravo). Důvod proč byly namalovány všechny ty fantastické komplikované obrazy, bylo pomoci meditujícímu rozvinout vizualizaci. Nebylo to na vložení Boha do nějaké formy. Takže začínající mniši se nejdříve naučí, jak meditovat, jak vizualizovat něco jednoduchého, jako jablko nebo kámen, nebo jednoduchý obrázek Buddhy. Začnou s jednou částí těla, oči, ústa nebo ruka a budou to vizualizovat. Postupně, kousek po kousku, přidají detaily. Opak je pravdou o všech velkých umělců. Ony začaly studovat obraz ve své představě a ten přeložili do fyzického světa. Skutečné velké umění, skutečná ohromná hudba je zhotovená tímto způsobem.

Začátek pro všechny meditující je stejný. Musíme se naučit jak si představit, ale s dokonalou koncentrací. A na tomto základě přichází všechno ostatní. Takže nesmíte polevit. Kousek po kousku se v nás ta schopnost rozvine, pokud pracujeme správným způsobem a pokud pracujeme se správnými nástroji. Je to část vědomí, která je to schopna udělat. Jen to vyžaduje trpělivost.

Otázka: Druhou věc, kterou jsem si všiml, je, že dokážu vyčarovat koncept jablka, ale to není správné.

Odpověď: Máte naprostou pravdu. Koncept je pouze částí mysli. Obraz je něco jiného. Koncept je představa. Můžete mít představu o jablku, myšlenku- "jablko". Ale zobrazení, to je něco odlišného. Obraz je odlišný. Je to stejná věc, jako když máte všechny tyto představy o tom, jaké to je v Itálii. Ale když jste tam byli a viděli jste to, tak ten zážitek vyhladí všechny ty představy. Totálně je překročí. Zcela stejné je to i s meditací. Když vnímáte něco přímo, tehdy nepotřebujete myšlenku. Myšlenky se stanou irelevantní.

Otázka: Měl jsem potíže na osobní úrovni s představováním si Boží Matky. Mé srdce ji chce vidět určitým způsobem. Umím vytvořit nějaký obraz a obvykle dostanu nápad a vidím nějaký obraz. Pokaždé mám opravdu problém, když si pomyslím na obraz Boha a mám pocit, jako by to byla ona.

Odpověď: Co se stane?

Otázka: Nějak mi to připadá, jako iluze.

Odpověď: Kdo to říká?

Otázka: Moje mysl

Odpověď: Vaše vlastní mysl klade odpor.

Otázka: Mám uspokojit mysl nebo co? Pokud si jdu představit Boží Matku, jak mám postupovat při představení si obrazu, kterému mohu věřit nebo cítit?

Odpověď: S vaším srdcem. Ne s vaší myslí. V případě jablka je to totéž. Pokud vám řeknu, "Představte si jablko". Objeví se obraz, možná pouze rychlý záblesk, ale něco tam je. Ale pak vaše mysl řekne, "Ne, ne, ne! Nemělo by být zelené! Mělo by být červené!" A pak se to vaše mysl pokouší změnit. Stejně to je i s vaší Boží Matkou. Myslíte, "Ó moje Matka Boží!" Potom si něco představíte a vaše mysl řekne, "Ne! Ona by tak nevypadala, je to příliš Disney!" (Smích) A to je mysl. Ale vidíte, že obrazy se objevují spontánně. To je to, co se musíme naučit zachovat a rozvojem pozornosti a učením se, jak odlišovat mezi chutí vědomé obraznosti a chutí mysli, to budeme udržovat čisté. A to je přesně to, o čem budeme dnes mluvit.

Samozřejmě, že na začátku nemusíme být vůbec schopni vnímat žádnou objevující se vědomou obraznost. Někteří z nás mohou mít mysl takovou aktivní s myšlenkami, slovy, představami, koncepty, atd.., že sedíme v chaosu myšlení a není tam dostatek pauzy pro proniknutí žádné obraznosti. V tomto případě jednoduše potřebujeme prohloubit naši koncentraci a relaxaci (ospalost). Když jsou tyto dvě správně rozvinuté, tak se dostatečně stabilizujeme, že můžeme začít rozlišovat všechny jednotlivé elementy, které se objevují uvnitř, a to zahrnuje kteroukoli formu obraznosti.

Pro člověka, který bojuje s myšlenkami a není schopen snadno vizualizovat, navrhuji, aby to zkoušel před a po spánku nebo kdykoliv si chce zdřímnout. V těchto chvílích je tělo přirozeně uvolněné a sklon k představení (snění) je poměrně silný, takže je snazší vytvořit vizualizace.

Otázka: Když si představím jablko, tak se mění. Mění svůj tvar, mění svou barvu a ne protože to manipuluji… začne to kroužit a pak mám detailní efekt a je to velmi detailní, ale tak uvažuji, jestli to náhodou nevědomě nemanipuluji…

Odpověď: Je tam mnoho věcí, které se tam dějí. Co potřebujete vyvinout je schopnost to udržet, kontrolovat tu obraznost s vědomou silou vůle. Takže, pokud máte schopnost vnímat obraz, další krok je ovládání, jak to vnímáte. Je rozdíl to ovládat ze svévole nebo z ega a ovládat to z vědomé vůle, a to je velmi jemné rozlišování. Ta čára, je tak tenká, jako žiletka. Ta přesná čára je to, co odlišuje démona od anděla; je to čára svévole. Naučit se mezi tím rozlišovat, vyžaduje mnoho cvičení. Ale na začátku, co bych doporučil je vybrat si obraz, který má objektivní formu; takže například, něco, co víte, že určitým způsobem existuje, jako například malba; může to být malba Matky Boží, může to být jakýkoli svatý obrázek. Fyzicky to studujte; "Toto je tvar, toto je obraz, toto je barva, toto je způsob, jak to funguje". A pak to přeneste do své představivosti a držte to. Naučte se to držet. Vědomí to chce přirozeně využít a jít hlouběji a ukázat vám ostatní věci. Ale na začátku se musíte naučit, jak to stabilizovat. To je první část. Co může být dobré, když jste schopen vnímat obraz, je vybrat si něco složitějšího. Pokud se jablko objevuje přirozeně a jste schopen s ním pohybovat a snadno jej vidět, tak si vyberte něco, jako například tangka Kolesa Samsáry, což bude vyžadovat velkou koncentraci a představující schopnost. Takže můžete vyzkoušet studovat něco, co je složitější. Toto kolo života je ohromně komplikované a bude to vyžadovat hodně rozvoje, abyste si to byli schopni dokonale představit. A samozřejmě, že existují meditující, kteří to dělají.

Toto je pátá část kurzu s názvem Gnostická meditace

přeloženo z anglického originálu: Vipashyana and Clairvoyance
přednáška daná gnostickým instruktorem 
gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian