slovnik

7. Základ

Napsané Gnostickým Instruktorem

Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima. Protož pravím vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu činícímu užitky jeho. A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej. - Matouš 21: 42-44

Když čteme Písma mnoha náboženství, tak slyšíme o filozofickém kameni (kameni mudrců), Merkuru, kameni. V Evangeliích Ježíš hovoří o kameni (Simon Peter: Cephas Patar, kámen), na kterém musí být postaven chrám. Toto je základní kámen, který stavitelé odmítli; ale, který musí být základním kamenem nebo hlavní oporou Chrámu. Toto jsou zednářské a kabalistických termíny. Evangelia Ježíše jsou kabalistickými. Vztahují se k tajemství alchymie, k tajemství Kabaly, které nejsou vůbec chápány současným náboženstvím. Tyto prvky byly vyhozené před dávnými, dávnými časy. Bez chápání alchymie a Kabaly je nemožné pochopit Bibli. 

xochipilliV Zednářství vidíme Krychlový Kámen nebo Dokonalý Kámen. Mezi Aztéky vidíme kámen, na kterém stojí nebo sedí Bohové. Totéž je jasně viditelné v hinduismu. Tento kámen je symbolem základu, který je v Kabale nazýván Jesod (Yesod). Jesod znamená "základ" a je devátou sefirou na Stromě Života. 

Abychom pochopili, co tento základ je, tak musíme pochopit, co je Kabala a jak funguje. Kabala je symbol, je to mapa, piktogram, který vyjadřuje, jak se projevuje energie a jak funguje. Je to mapa vesmíru a duše. Všechny úrovně Přírody umisťuje do diagramu, na tomto grafu může být zmapováno všechno co existuje. Na této mapě je možné pochopit všechny Božstva Bohů, božské bytosti a démony a jak navzájem souvisejí. Je to nesmírný nástroj a každá oblast, každý kruh je světem nebo říší. Je to vibrace, je to forma energie, je to forma světla. Je to místo. Je to způsob chápání života, chápání fyzického těla, chápání vnitřních těl, chápání mysli. Vše může být zredukované do Kabaly. Ale toto v těchto dnech není dobře pochopeno. 

Když porozumíme něco o vytváření mýtů všech různých náboženství, tak zjistíme, že se tam nacházejí některé stále motivy a některé stále elementy. Hlavně nacházíme Trojici. Toto je svatý nadpozemský Trojúhelník, vyšší trojúhelník, nebeský trojúhelník. Toto se v řečtině nazývá Logos. Toto je v křesťanství Trojice-Otec, Syn a Duch Svatý. Toto je v hinduismu Brahma, Višnu a Šiva. Toto jsou tři vyšší Bohové, Aztéckého a Mayského náboženství. Každý systém, každé náboženství obsahuje tuto Trojici. 

Tato Trojice je Jednota, která se projevuje různými způsoby, ale stvořit může pouze jedním způsobem. My jako lidská bytost se můžeme vyjádřit skrze naše oči, skrze řeč, skrze psaní, skrze symboly. Ale život můžeme stvořit pouze jedním způsobem. Existuje jen jeden způsob, jakým může lidská bytost stvořit, umožnit vzniknutí života, a to je skrze sex. A stejně to je i s Božstvím. Všichni známe to přísloví: "Jak nahoře, tak dole". Opak je také pravda: Jak dole, tak nahoře. 

Vše co existuje je stvořeno s téže energie. Je to původní energie, která přichází z Nicoty a nazývá se Světlo. Má mnoho jmen: Kristus, Quetzalcoatl, Okidanok, Kulkulkan, Avalókitéšvara. Všechny tyto jsou stejná síla. Toto je Světlo Krista. Toto je Světlo, které dává život. Toto je solární / sluneční síla, která je základem všech náboženství. 

Všechny pravé náboženství mají slunečního hrdinu: Apollón, Ježíš, Hérakles, Mitra, Quetzalcoatl, atd. Toto všechno jsou božstva nebo Bohové, kteří jsou dopravními prostředky / nástroji / nositeli Slunce, kteří přinášejí světlo Krista, sluneční světlo a umožňují vzniknutí života. A toto je důvod, proč RA, Egyptský Bůh je Slunce, a Slunce je původem a zdrojem života. 

strom-zivotaTo světlo se nazývá Paprsek Stvoření. Toto je solární energie, která sestupuje, která se stává stromem života. Kristus skrze Ježíše řekl "Já jsem světlo světa, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne", Kosmický Kristus, Sluneční Božstvo. 

V Egyptě způsob, jakým se stát osvíceným, bylo skrze Osirise; Je to stejné, jako Kristus. A ten, kdo se stal Kristifikovaným, byl Osirisovaným, Kristus je titul, je to energie, vibrace, nesmírná inteligence, která není omezena pouze na jednu osobu v našich dějinách. Projevuje se mnoho krát a na mnoha místech a bude tak činit i nadále. Je to Krišna, Rama, všechny sluneční božstva ve všech různých tradicích a kulturách světa. 

Když se to světlo projeví, tak je vibrací. Lůno Božské Matky Prostoru (prakriri) vysílá ten paprsek. Při sestupování ten paprsek začne houstnout a stávat se více materiálním. Jeho sestup je výtvorem přírody, stvoření. Toto je Sedm Dní Genesis v Makrokosmu, toto všechno jsou etapy, kterými vzniká život a kterými sestupuje v úrovních rostoucí hustoty. To je to, co máme na tom stromě: všechny úrovně zvyšující se hustoty. Na samém vrcholu stromu máme nulovou dimenzi, mimo početí. Nazývají to "nestvořené světlo", co si mysl nedokáže představit, "neprojevené", "nicota". A z toho, se stává něco, ale to něco, se postupně jak to sestupuje, stává těžším a těžším. Jak ta energie sestupuje, tak má různé názvy. Nazývá se Prána, a když sestoupí o trochu níže, nazývá se Akáša, o trochu níže se nazývá Éter. Toto jsou variace zvyšující se složitosti, zvyšující se hustoty, jak se ta energie stává hmotou. 

V současné fyzice už víme, že energie a hmota jsou totéž, ale v různých formách, v různých vibracích, pouze to trochu mění svou formu. A totéž je známo v Kabale a ve všech esoterických tradicích, že ve svém jádru, veškerá hmota vychází ze stejného fundamentálního zdroje. Všechno je to vibrace, všechno to spolu souvisí a je propojené, a to je ta vzájemná závislost, o níž jsme mluvili na začátku kurzu. 

Vše je vzájemně propojené, veškerá energie a veškerá hmota. Veškerá energie vytváří reakce a ta reakce se nazývá karma. Tato hmota, tato energie se začne rozlišovat do všech různých světů a úrovní života. Od vesmírů do galaxií, do planet, do solárních systémů, celou cestu dolů do fyzických těl, jako těch našich, do molekul, do atomů, do subatomárních částic. Všechno toto, vše co existuje, vše co si dokážeme představit, je ve svém jádru Kristus, světlo, život. Vše co existuje, obsahuje v sobě tento oheň. Vše co tvoří příroda, má v sobě jiskru Krista a to je to, co tomu umožňuje existovat. To je důvod, proč vědci neumí vyprodukovat jednoduchou buňku, ani jen jednoduchou molekulu vody. Vědí z čehož je fyzicky vyrobena, znají její vodík a kyslík. Ale neumí vyrobit vodu, protože neumí tvořit, protože nevědí co je Kristus, ten oheň, který je uvnitř té vody. 

Voda obsahuje oheň. Každá rostlina obsahuje oheň, každý kámen. Každý dech, který se nadechnete, je projevem ohně toho světla. Jak to světlo sestupuje a začne se rozlišovat do všech forem hmoty, tak začneme vidět zřetelné rozdíly mezi energií. Z éteru máme to, co nazýváme tattva, (sanskrtského slovo), což jsou prostě vibrace éteru. Existují Apas, Pritwi, Tejas a Vaju. Toto jsou čtyři hlavní Tatwy. Tyto čtyři, když sestoupí trochu víc, jsou takzvané čtyři Přírodní elementy: voda, země, oheň a vzduch. 

Existují i jiné Tatwy (Adi a Samádhi). Existuje mnoho různých modalit éteru, akáše, prány. Ale ve svém jádru jsou to všechno energie. Všechny sestupují ze stejného místa. 

Když se ta energie nakonec dostane do fyzického světa, tak se projeví jako nejjednodušší prvek, což je Vodík. Je to nejjednodušší prvek, jaký existuje. Atomovou hodnotu má 1. Takže pokud se podíváte na periodickou tabulku prvků, tak uvidíte, že prvním prvkem v tabulce je Vodík. A v okultistické tradici, po tisíce let bylo známo, že z tohoto základního chemického prvku pocházejí všechny ostatní prvky. Toto je první projevení Krista ve fyzické hmotě. Ale vodík se projevuje a stává se složitějším. Z této jednoduché sloučeniny máme vodu, kalcium, železo, všechny různé prvky, které tvoří vše, co bylo vytvořeno. Ve skutečnosti fyzické slunce, vědci říkají, se skládá hlavně z vodíku. Fyzické slunce je prý hlavně vodík, nejjednodušší prvek, surový prvek, ze kterého je vše vyrobeno. 

My jako fyzické tělo se skládáme z různých kombinací materiálů, které jsou všechny ve svém jádru Vodík. Abychom mohli žít, tak přijímáme různé kombinace energií (forem). Od okamžiku do okamžiku se v každé úrovni fyzického těla děje složitá transformace. 

Nad čím se zastavuje rozum je to, jak dokonale bylo vše vytvořeno a jak my, jako lidé, stále odmítáme rozpoznat v tomto designu inteligenci. Je omračující, že nedokážeme vidět tu nesmírnou inteligenci, která stojí za jednoduchou konstrukcí atomu nebo prvku vodíku, a natož nesmírnou složitost lidského těla. My máme tu aroganci věřit, že to byla nehoda. Je ohromující, že dnem za dnem žijeme zapomínající, že toto není žádná nehoda a, že existuje účel, pro který jsme dostali tento dar fyzického těla, účel, který neustále ignorujeme. 

Pokud jde o fyzickou hmotu, pokud jde o fyzická těla, tak na této planetě neexistuje žádný lepší prostředek / nástroj; nic není přizpůsobivější, sofistikovanější nebo záhadnější. Nic není tak chabě pochopeno. Tvrdíme, že rozumíme mnohým věcem, a přece používáme pouze velmi malé procento našeho mozku. Tvrdíme, že rozumíme našemu fyzickému tělu, a přece existuje mnoho orgánů a mnoho systémů, které nedokážeme zjistit, na co tam jsou, a přece fungují. Nedokážeme reprodukovat jednoduchý prvek, buňku, molekulu vody, a přesto prohlašujeme suverénní znalost fyzického těla, které je kolekcí neuvěřitelně sofistikovaných systémů, které fungují bez jakéhokoliv našeho zásahu. Vůbec o tom nemusíme přemýšlet a přece naše tělo dělá každý okamžik zázraky. Velmi málo musíme udělat proto, aby naše tělo přežilo. Dýcháme automaticky, nemusíme o tom moc přemýšlet. Potřebujeme jíst a pít a musíme mít nějakou činnost, abychom se o tyto věci postarali. Za předpokladu, že tyto okolnosti jsou splněny, toto tělo se narodí, roste a vyvíjí se a na určitou dobu ho obýváme. Ale my ho obýváme s naprostou neznalostí jeho funkce a pravého účelu. Rosteme a spekulujeme, a když nenajdeme odpovědi, tak se rozptýlíme s pocity, které fyzickým tělem přijímáme. A rozptylujeme se do té doby, dokud to fyzické tělo nezačne chátrat a nezemře. A toto je způsob života pro většinu lidstva a neuvěřitelná tragédie. 

Abychom přežili, potřebujeme tři druhy potravy: 

  1. fyzickou potravu a vodu
  2. vzduch
  3. dojmy

Toto fyzické tělo přijímá všechny tyto elementy. Všechny tyto elementy jsou vibracemi slunečního světla. 

Na to, abychom byli zdraví, přijímáme sluneční světlo v jeho surové podobě. Jsou tam energie, které naše tělo z toho slunečního světla přeměňuje. 

Nasáváme vzduch a tělo samo získává potřebné elementy, potřebné částice, potřebnou energii a oheň ze vzduchu, aby se mohlo udržet naživu. Co je nepotřebné pak vyloučíme. 

Přijímáme potravu, která je zatím nejtěžší vibrací, tělo tu potravu samo zpracovává, transformuje ji, promění ji, extrahuje co je užitečné, a vyloučí co je nepotřebné. 

Toto platí pro každý mechanický proces těla. Vdechujeme co je nezbytné, vydechujeme co je nepotřebné. Pijeme vodu, kterou potřebujeme a co nepotřebujeme, vylučujeme skrze močení. Jíme potraviny, které potřebujeme a tělo vyloučí co je nepotřebné. Je to ustavičný proces očišťování, zdokonalování elementů, které přijímáme.

Ale v případě dojmů, tu máme něco jiného. Dojmy jsou výsledkem všech pocitů, které přijímáme prostřednictvím našich fyzických smyslů. Bohužel jsme se nikdy neučili, jako všechny ty dojmy života čistit, přeměnit, proměnit. Takže všechno přijímáme a cpeme do mysli a do srdce. A takto v naší psychice budujeme neuvěřitelný chaos. 

Docela jednoduše, sluneční světlo přijímáme mnoha různými způsoby a v mnoha různých formách. Tyto dvě přednášky s názvem Transformace dojmů a Pancatattwa Rituál, detailně vysvětlují, jak tento proces funguje, jak jsou všechny subjekty zapojené: dýchací ústrojí, srdce, plíce, mozek, žlázy, všechny jsou zapojeny v přijímání všech forem energie, potravin, vody, vzduchu, dojmů a transformující to, čisticí to, vylepšující to na něco jiného. Takže byste potřebovali slyšet ty přednášky nebo studovat ty kapitoly v knize, abyste tomuto mohli hlouběji porozumět. 

Když se učíme Sebe-pozorovat, tak se učíme jako Přeměnit Dojmy, všechny pocity přijímat s vědomím, a tímto je transformovat: vědomě přijímat to, co potřebujeme a odmítat to, co nepotřebujeme. 

strom-jesodVýsledek mechanických transformací potravin a vzduchu lze nalézt v Jesodu. 

Každou noc, kdy fyzicky spíme, vyšší aspekt fyzického těla, které je nazýváno vitální tělo přijímá solární energii, Paprsek Stvoření, aby obnovilo spotřebovanou energii, kterou přes den používáme. Toto je důvod, proč spíme, aby fyzické tělo mohlo být nehybné a znovu nabito. Je to vitální tělo, které prostřednictvím čaker znovu dobíjí a ukládá energii a řídí zpracování té energie. Vitální Tělo odpovídá Jesodu (Yesod), Deváté Sféře. Je to vyšší aspekt fyzického těla, které je na Stromě Života Malkut (Malkuth). 

Veškerá energie z Vitálního Těla je přijímána fyzickým tělem. Je transformována a zpracovávána skrze nervovou soustavu (z čaker) a je zkombinovaná s energiemi z našeho jídla a vody prostřednictvím trávení, prostřednictvím oběhové soustavy, atd. a v konečném důsledku je přijata endokrinologickým systémem, žlázami. Ta energie je zpracována a transformována, dokud nakonec nedosáhne své nejvyšší formy projevu, z hlediska mechanické přírody, pokud jde o to, co může mechanická příroda proto udělat. Ta forma je to, co my nazýváme sexuální energie. Z tohoto důvodu nejvyšším, nejmocnějším, projevením Paprsku Stvoření v tomto fyzickém světě je sexuální energie: je to nejmocnější energie, k jaké můžeme mít přístup. 

V Alchymii se sexuální energie nazývá Merkur. 

Hmota leží před očima všech, všichni ji vidí, dotýkají se jí, milují ji, ale ji neznají. Je nádherná a odporná, vzácná a nízké hodnoty, a nachází se všude… Ale abychom byli struční, naše Hmota má tolik jmen, kolik je věcí ve světě; to je důvod, proč ji hloupí neznají. - The Golden Tract (Zlatý traktát) 

Merkur (Rtuť) je tekutý kámen. Je to symbol sexuální energie: základ života 

Nevejde do shromáždění Hospodinova, kdož by měl stlučené aneb odňaté lůno. - Deuteronomium 23:1

Původní překlad krále Jakuba:

He that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the congregation of the LORD. - Deuteronomy 23:1

Ten, který je raněn v kameni (v kamenech), nebo má odříznutý pohlavní úd, nesmí vejít (nevejde) do shromáždění Hospodinova. - Deuteronomium 23:1 - doslovný překlad krále Jakuba

V Gnosticismu je sexuální energie nazývaná Vodík Ti-12. "Vodík", protože je to jen projevení toho základního čistého vodíku. Nazývá se to Ti nebo Si, protože je to sedmá nota oktávy: Do Re Mi Fa So La Ti. A 12 proto, protože to je jeho atomová hmotnost. 

V Gnosticismu rozumíme, že když přijímáme fyzická stravu, tak má atomovou hmotnost 768. Prošlo to docela velkým pročištěním, aby to dosáhlo 12. Mnoho bylo odstraněno. Toto je jedna úroveň významu pojmu alchymie. Toto je mechanická úroveň, že fyzické tělo alchymický odstraní nečistoty, aby udělalo něco dokonalým. Cílem Ohromného Díla je pokračování této dokonalosti skrze vědomou práci: děláním to s vědomou vůlí v těch oblastech, kde se to nedělá a nemůže dít mechanicky. 

Pokud se na Mikrokosmické úrovni podíváme na Strom Života, jak na mapu lidského těla, tak naše hlava je na vrchu (korunována Ketérem), a konečné vylepšení Vitálního Těla a endokrinologické systému je vloženo do Jesodu, co jsou sexuální orgány. 

Růst a vývoj fyzického těla je řízený endokrinologickým systémem. Endokrinologický systém má svůj nejvyšší projev v sexuální energii. Všichni víme, že epifýza řídí růst fyzického těla, když rosteme. Když dosáhneme puberty, tak epifýza ve většině lidí přestane růst, protože většina lidí začíná tu sexuální energii používat různým způsobem a epifýza už nemá tu energii, kterou měla dříve. 

Nelze popřít, že sexuální energie je těžištěm veškeré lidské činnosti. Je zcela očividné, když se objektivně podíváte na naši civilizaci a všechny civilizace celé naší historie, že základem, motivací veškeré činnosti, je sex. Touha po moci je obvykle touha po sexuální moci. Touha po odplatě, slávě, po bohatství je obvykle zakořeněna v určité formě sexuální žádostivosti, v určité formě dychtění. Kvůli touze jdeme do války. Zabíjíme, rabujeme, znásilňujeme, snažíme se o hrdinské činy, snažíme se o úspěch, protože chceme být obdivování, oceňování, chtění, všechno to má svůj základ v sexuální žádostivosti, snažíc se získat pozornost, energii druhých. 

Stejně, sexuální energie je také základem našeho spirituálního (duchovního) života. Pokud porozumíme, že všechno stvoření je výsledkem sexuální aktivity, tak uvidíme, že naše fyzické tělo existuje pouze proto, protože naši rodiče měli sex, měli tu činnost, tu lásku, a z toho stvořili fyzické tělo. Totéž platí i pro všechny ostatní osoby, které kdy existovaly a které kdy budou existovat. Vše co je zrozené, je zrozené ze sexu.

Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. - Ján 3:3 

Věda Alchymie je metoda, jak se zrodit jako Duše. 

Formy a způsob, jako je sexualita prováděna se liší od tvora k tvorovi. Mezi lidmi máme své zvyky. Mezi zvířaty mají své zvyky. Mezi rostlinami mají své zvyky. Některé se rozmnožují nepohlavně, některé se rozmnožují dělením. Mezi minerály mají své zvyky a také se rozmnožují sexuálně. Stejně to platí pro planety, slunce, hvězdy a měsíce, všechny mají svůj původ ve světle Krista. To světlo je projevem lůna Matky Boží. 

Ve všem Božském stvoření je život tvořen skrze sex. Proto na stvoření vyšší bytosti, Bůh rovněž tvoří skrze sex, ale v souladu s Jeho zákony. 

Logos se rozvíjí do dvou: muž (mužský aspekt) a žena (ženský aspekt). Toto je Duch Svatý, Bina (Binah). Toto je Abba a Aima, Otec / Matka. Toto je Tibetské jab-jum, toto je u Hindů Šiva-Šakti (Shiva-Shakti) a toto je způsob, jakým Bůh tvoří. 

Toto je Elohim. Eloa je ženská. El je Bůh a je mužský a jednotný a znamená "On". Elohim je množné. Je to El a Eloa dohromady, mužské a ženské, Elohim. Pokud budete číst Bibli, v původní hebrejštině se píše:

A Elohim řekl, buď světlo. 

Znamenajíc Bůh, jako Otec-Matka. 

Duch Svatý sestoupil do Marie, jako Svatá Holubice; Byla pannou předtím, během a po narození jejího syna, Spasitele. Mojžíš, Padmasambava, Quetzalcoatl, Buddha, Zoroaster, Fu Xi a o mnoho dalších velkých Mistrů se říká, že byly neposkvrněného početí, zrození ohněm a vodou. 

Duch Svatý (Bina) je aspekt Krista, který tvoří. Šiva je tvůrce-ničitel. On je Jah-Hevah: DuchSvatý, tvořivá a ničící síla Boha. Šakti je jeho družka: Šakti je Oheň. Oheň Ducha Svatého je umístěn v našich sexuálních orgánech. Oheň, Šakti je zdrojem osvícení. 

Žádný, jehož varlata jsou rozdrcené nebo jehož pohlavní úd je oddělen, nevstoupí do shromáždění Hospodinovo. 

Způsob, jak vstoupit do království nebeského, je prostřednictvím řádného používání a řízení sexuální energie. Neexistuje žádný způsob, jak si mylně vykládat toto učení. 

Muž, z něhož by vyšlo símě scházení, zmyje vodou všecko tělo své (transmutovaná energie), a bude nečistý až do večera (večer je symbol smrti: dokud nejsou ega mrtvá, do té doby jsme nečistí). - Leviticus 15:16

Symbol Křtu, je symbolem braní sexuální energie z vod, které jsou ve vás uvnitř a přeměnit je, umístit je na vrchol vaší hlavy, obnovujíc sestup tohoto paprsku zpět na začátek. Voda je brána knězem (symbol našeho Vnitřního kněze: Átman, Chesed) a je umístěna na korunu, Sahasrara čakra, Laodicia, na vrchol hlavy, jako symbol čistoty, jako symbol svátosti, jako symbol uzavřené dohody. 

Podobně obřad obřízky je degenerace starověkého obřadu zasvěcení, v němž ten, který přijímá Zasvěcení, se zavazuje ke kontrole sexuální síly, že bude mít kontrolu a sílu vůle, aby nebyl zvířetem. 

Vody sexuality jsou lůnem všeho stvoření. Každý Anděl a každý Démon je zrozen ze sexu. Lidstvo je lůno. To, jak používáme sexuální sílu určuje, kým se staneme. Pokud tu energii rozlijeme a použijeme na posílení a podporu touhy po pocitu, tak se staneme zvířaty. To je proto, že zvířata žijí instinktivně a jsou hnané instinktivní touhou a pocitem. Pokud se nám nepodaří ovládnout tento aspekt naší psychiky, tak zůstaneme jako zvířata a vlastně budeme jako bestie, jinak známý jako démoni. Toto je zjevně viditelné v naší kultuře. Vkus tohoto lidstva, již více není vznešeného charakteru. Už se více nezajímá o překrásnou klasickou hudbu, překrásné klasické umění, jemnosti Přírody. Jako kolektivní celek upřednostňujeme exploze násilí a bestiální sexuality, které dáváme do našich filmů, reklam, televize a do našich knih. Jako lidstvo máme vkus pro zvířecí pocit, a ne pro andělské povznesení. Všichni to máme ve své psychice a to je důvod, proč je meditace tak strašně těžká, protože mysl je pohlcena zvířecí touhou. Pokud dokážeme změnit toto, tak dokážeme změnit všechno. 

Proto vám říkám: Jestliže vaše spravedlnost nebude větší než spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do království nebeského. Vy tedy buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. - Ježíš Nazaretský 

Toto je důvod, proč je Jesod nazýván základem. Sexuální energie je základem života. Zde se odvíjí celý život. 

Sexuální energie je základní energií všech našich aktivit.  

strom-klipotKdyž přemýšlíme, tak používáme modifikaci sexuální energie prostřednictvím intelektu. 

Když cítíme, naše emoce jsou vytvořeny modifikací sexuální energie. 

Když jednáme, tak sexuální energii používáme jako palivo. 

Pokud dovolíme naší zvířecí povaze, aby nás kontrolovala, tak dovolujeme tomuto paprsku, aby pokračoval ven skrze fyzické tělo, skrze orgasmus. 

Fyzicky vytvoříme další fyzické tělo. A takto se tato energie projevuje tady, a to je její konečný účel. 

Psychologicky, pokud tuto energii vyloučíme, tak bude nadále sestupovat dolů z Malkutu a negativní vytvářet naše vlastní peklo, náš vlastní Klipot. 

Lidstvo jako celek si díky vylučování sexuální energie, vytvořilo svůj vlastní Klipot. 

Když je Paprsek Stvoření přenášen skrze zvířecí touhu, tak pokračuje v tvoření, ale negativně, co má za následek karmu a utrpení. 

Toto je důvod, proč celý základ každého hlavního náboženství, je nutnost dobýt zvířecí touhu. 

To, jak myslíme, cítíme a jednáme, to vytváří. 

Pokud přemýšlíme, cítíme a jednáme pod vedením zvířecí touhy, tak vytvoříme výsledky: karmu. Oddávat se příjemným pocitem, tlačí kyvadlo přírody ke kývání; karma je příroda nastolující rovnováhu podle Zákona kyvadla: oddávejte se v příjemných pocitech a příroda vám přinese bolest. To je nezbytné: to je Zákon. Čím více se snažíme vyhnout bolesti, tím větší bolesti budeme čelit. (A jen nesmírně narušená osoba se toto pokusí obrátit vytvořením bolesti, aby získala potěšení: toto je to, co dělají démoni). 

Co je nutné je to, abychom se naučili žít uprostřed: ani nebažit po potěšeni, ani se vyhýbat bolesti. Toto přinese kyvadlo k odpočinku. 

Tuto činnost dosáhneme tím, že se přestaneme oddávat zvířecímu chování ve všech třech mozcích. Ale základem, nejsilnější dopad, který v našem životě můžeme udělat, je zřízení rovnováhy v našem sexuálním životě. 

Pokud se naučíme transformovat sexuální energii, zadržet ji, přeměnit ji, tak tu energii zpět obnovíme nahoru skrze strom. Přestaneme tvořit v Klipotu a vrátíme tu energii zpět nahoru, k vytvoření duši. 

Na tomto základě, na dokonalosti síly vůle, zvýšíme naši Úroveň Bytí; vyzdvihneme tu energii do středního sloupu Stromu Života: Čára Vědomí. 

Ta sexuální energie se transformuje a promění se nad úroveň vodíku Ti-12 a stane se potravou pro jemnější úrovně našeho vlastního vědomí. Takto se pozitivně probudíme. V podstatě tu sílu zdokonalujeme. V našem nitru vytváříme dokonalého člověka.

Pokud místo toho budeme nadále ztotožnění s touhami a s pocity, tak ta energie stále tvoří, ale v pekle, a vytváří to, co nyní známe jako ego: sexuální žádostivost, touha, strach, závist, pýcha, hanba. 

Co je úžasné je to, že tato energie, která je základem všech našich aktivit, je přijímána tělem a transformovaná tělem a pak se stává hlavní výživou těla. Kristus, Slunce dává život makrokosmu, vesmíru. Kristus-Slunce nám také dává život vnitřně, jako fyzickému tělu, jako duši. Ale pokud tu sílu vezmeme, tu energii a použijeme ji na krmení touhy, pak se stává ničitelem: Šiva je tvůrce a ničitel. Vytváří ego a tím ničí duši. Vytváří náš strach, naše úzkosti, naše připoutání, naše obavy. 

Dívky mají tuto fantazii o svém dokonalém manželovi, kterou budují od velmi mladého věku a ta představa je krmena jejich matkami, sestrami, televizí, filmy, všemi fantaziemi, které si vybudovaly. Ta síla, ta představivost je krmena sexuální energií. Tím, že je tato energie vkládaná do těchto fantazií, tak tvoří a tyto fantazie dělá pro nás skutečnými. A takto máme ideál, který jsme si vyrobili, který se pak stane měřítkem, podle kterého bude každý muž, kterého ta žena potká srovnáván. A žádný muž se nikdy nepřiblíží k té fantazii. Není to možné. Takže jemným způsobem, v každé ženské psychice je kritik, který říká: “Není až takový dobrý, zasloužím si něco lepšího ". To je důvod, proč trpíme. A samozřejmě muži mají stejný problém. 

My všichni, když vidíme druhé lidi, tak je hodnotíme na základě našeho standardu; krmíme standard, dáváme mu palivo. Na ulici vidíme člověka a přehlížíme si ho. "No, má 5 z mých 10 bodů". Do té představy, do té fantazie mysli, dáváme energii své mysli, srdce a činnosti a děláme ji silnější. Sami sebe chytáme do pasti. 

Totéž platí o představě o nás samých, zda jsme dost dobří nebo ne, zda jsme dosáhli dost nebo ne, zda jsme lepší než kdokoli jiný nebo ne. Používáme stejné ideály, stejné fantazie, stejné projekce mysli pro porovnání, a všechno je to vlastnoručně vytvořená lež, a vše je to zakořeněné v zneužívání sexuální energie. 

Toto se v Gnosticismu nazývá sexuální zneužívání. V Gnosticismu, sexuální zneužívání není jen fyzické sexuální zneužívání druhé osoby, je to zneužívání energie Krista, která je v našem nitru. Sexuální zneužívání je bujně rostoucím problémem lidstva, a to je důvodem, proč se nacházíme v situaci, v jaké se nacházíme, a to je důvod, proč jsme všichni v temnotě, v nevědomosti (v neznalosti). 

Vitální tělo, které je vyšší částí fyzického těla, má čtyři aspekty nebo čtyři vrstvy. Tyto se nazývají čtyři étery. Pamatujte si, že vitální tělo je základem všech energií fyzického těla. To je to, co podporuje všechny funkce fyzického těla. Bez vitálního těla, nemůže existovat žádné fyzické tělo. V určitém slova smyslu, jsou jedno a to samé. Tělo Chi (Či), tělo energie, tělo, se kterým pracují akupunkturisti, aura je vitální tělo. 

Éter Života je ten aspekt vitálního těla, který řídí a podporuje rozmnožování. 

Chemický éter je ten aspekt vitálního těla, který transformuje a řídí všechny organické a chemické živiny fyzického těla. Je odpovědný za trávení, dýchání, fungování čaker na energetické úrovni, za všechny energie, které potřebují být transformovány. 

Reflexní éter řídí paměť, představivost, sílu vůle. 

Světelný éter řídí vnímání. 

Když dosáhneme pubertu, tak se naučíme jak masturbovat a mít sex s ostatními, fantazírovat. Na základě tohoto se učíme, jak vyčerpat tuto energii, která je v našich třech mozcích taková mocná. Většina z nás následuje svou kulturu, svou rodinu a přátele a smilní. Vyléváme tuto energii, díváme se na pornografii, čteme romantické romány, sledujeme filmy a sníme o dokonalém partnerovi. Takto je sexuální energie vyhozena ven z vitálního těla a začneme ji rozlévat, vylučovat, zbavovat se jí. 

Proč to děláme? Protože nás pálí. Je to oheň. Ten oheň se radikálně mění, když dosáhneme puberty. Až do toho věku, byl ten oheň zapojen v růstu fyzického těla, rozvíjením tří mozků, které máme, jeden po druhém. Když dosáhneme 12, 13, nebo 14 začneme být nesmírně podráždění. Něco se mění. V této době se mění naše žlázy, tělo se mění velmi rychle a mění se mysl. Ta energie potřebuje fungovat novým způsobem. Ale my nevíme, jak ji použít. My jako rasa, jsme ty klíče dávno zahodili, protože jsme se více zajímali o touhu, pocit, o sexuální žádostivost. A tak naší karmou je, že o tom nevíme a proto trpíme. Toto je to, o čem je příběh o Rajské Zahradě. 

Říkají, že žena je pokušení.
Ne, Ne, tak to není.
Říkají, že peníze jsou pokušením.
Ne, Ne, tak to není.
Říkají, že pozemkový majetek je pokušení.
Ne, Ne, tak to není.
Skutečné pokušení je neukojitelný apetit mysli,
Ó, Pane Guheswara!
-Hinduismus. Allam Prabhu, Vacana 91 

Kvalita semene (sexuální energie u mužů a žen) je úzce spojena se schopností představivosti; pokud je spáchán zločin přelití tohoto elixíru, tak tvůrčí schopnost, průsvitnost, představivost je ochuzena. Tehdy je v mysli nemožné udržet jakýkoli krásný obraz se stejnou svěžestí, kterou bychom mohli použít pro stvoření života a formy nové zářivé bytosti. - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře) 

Když vyloučíme sexuální energii, skrze oddávaní se v mysli zvířecí touze, tak srdce a sexuální aktivita, všechny étery Vitálního Těla budou vyčerpány. Toto je důvod, proč, když jsme mladí, tak naše paměť je docela dobrá. Naše schopnosti představivosti jsou velmi silné a naše těla jsou obecně zdravé, v souladu s naší karmou. Ale ve věku puberty vstupujeme do velmi vážných problémů, poznáváme nesmírnou úzkost. Trápení teenagera nelze srovnávat s ničím, čímž si v životě projdete. Každý den tolik zmatku, tolik složitosti, tolik bolesti. A protože naše kultura, naše karma nás neučí správné metody, tak ty zážitky se prohloubí, nadále budeme vylučovat tuto energii a tím naše představivost, naše paměť, naše síla vůle (z nichž všechny jsou řízené étery vitálního těla), náš smysl skutečné hodnoty sebe sama jako duše, jsou všechny vyčerpány a více a více se spoléháme na falešné obrazy, aby nám poskytli ochranu. Bereme energii a začneme krmit falešné obrazy mysli: vytváříme iluzi, abychom se vyrovnali s naším utrpením. 

Představujeme si ideálního partnera, ideální život, ideálního sebe. Právě tyto ideály nás staví do rozporu s naší pravou přirozeností, proti všem ostatním na světě a především proti našemu vlastnímu vnitřnímu Bohu. Jsou to ideály zrozené ze strachu a z pýchy a nikoli z vědomí. Rozlijeme energii, vyčerpáme vitální tělo a kousek po kousku v souladu s naší karmou a našim zdravotním stavem, onemocníme. Onemocníme ve všech třech mozcích. 

Někteří lidé onemocní okamžitě, ještě jako teenageři. Rozvinou se u nich vážné mentální nebo vážné emocionální problémy. Někteří z nás onemocní později, protože máme určitou Dharmu, na níž můžeme jezdit. Ale jakmile vyčerpáme energii vitálního těla, tak je nevyhnutelné, že onemocníme, protože vitální tělo je energetickou a organickou základnou fyzického těla. Rakovina je nemocí vitálního těla. To je důvod, proč s ní máme takové potíže, protože léčíme výsledek a ne zdroj. Stejně je to s AIDS. Herpes, Tuberkulóza, Cholera, všechny tyto hrozné choroby jsou karmou. 

Neumíme si vzpomenout své sny, protože mrháme sexuální energií. Neumíme si vzpomenout své minulé existence, nedokážeme si vzpomenout své dětství, nedokážeme si vzpomenout, co se stalo minulý měsíc, nedokážeme si vzpomenout, kde jsme byli toto ráno nebo o čem jsme přemýšleli, protože ve vitálním těle není žádná energie. Tyto étery jsou zcela degenerované. 

Mezi lidmi se rozmáhá nemoc; není tam žádná energie, která by nás vyléčila, protože jí mrháme. Avšak pokud to změníme; když se sblížíme s tím, co se nazývá Ohromné Arkánum, tajemství tajemství, poznání poznání, podstata, srdce, zdroj všech mystických tradic, tak to můžeme změnit. To ohromné tajemství bylo střeženo po tisíce let osvícenými bytosti, anděly, mistry. To, co přesně teď vidíte, je zdrojem veškeré moci, vší slávy, je to vykoupení, které najdeme ve správném používání sexuality. Dveře ke všem způsobem utrpení a bolesti jsou skrze nesprávné používání sexuality. Démon je vytvořen skrze sex. Stejně tak Anděl, Buddha, Avatár je vytvořen skrze správné a čisté užívání sexu. Je zcela zřejmé, že Anděl nemá žádnou sexuální žádostivost, Buddha nemá žádnou zvířecí touhu, probuzen Mistr nemá žádnou touhu po pocitu, žádnou zvířecí chlípnost. Ale démon to ztělesňuje. My všichni jsme v tomto smyslu démonickými, protože naše mysl donekonečna baží a hledá po pocitu, ustavičně, bez přestání. Nemáme žádné právo být hrdí, být marniví, být povrchní. Musíme rozpoznat pravý charakter naší vlastní psychiky a snažit se to změnit. 

Toto je důvod, proč všechny starověké náboženství vyžadovali sexuální čistotu svých učedníků. Toto je důvod, proč cudnost byla vždy největší ctností, a to vždy až dosud. Dokonce i před 100 lety byla cudnost velmi vysoce ceněna, vždy tak byla, až dosud. Naše nové "sexuální osvobození" považujeme za naši velkou ctnost. Zničili jsme všechny mravnosti minulosti a přece nedokážeme připustit, že zničení starověké morálky, bylo našim vlastním zničením. My jsme ti, kteří ničí svou planetu, kteří se ničí navzájem a to je přesně kvůli tomu, že jsme zničili náš smysl pro ctnost. Tyto dvě jsou stejné. Nyní považujeme pýchu za ctnost. Hněv považujeme za ctnost. Pokud o tomto pochybujete, tak sledujte televizi: naše zábava je 100% organizována kolem dokazování, jako jsou chlípnost, pýcha, hněv, zvířecí touha, moc, sarkasmus a krutost "pozitivními, obdivuhodnými dobrými vlastnostmi". 

Bílá Tantra vždy učí zřeknutí se orgasmu a zvířecí touhy, odstranění a očištění všech tužeb po pocitu sexuální žádostivosti, pýchy, hněvu, strachu, závidění, chamtivosti, nenasytnosti, všech připoutáni. 

Černá Tantra učí, jak si splnit touhy, tečka. To je důvod, proč když teď půjdete do jakéhokoli knihkupectví, jakýkoli školy kdekoliv ve světě a podíváte se na knihy nebo učení o Tantře, tak 99 procent bude černá magie, protože oni učí, jak krmit touhu, jak krmit pocity, jak stimulovat sexuální žádostivost a tedy, jak prohloubit naši karmu a naše utrpení. Síly a entity, které stojí za těmi učeními, získávají kvůli tomu neuvěřitelnou moc a neuvěřitelnou karmu. Za každý čin je karma. Nikdo tomuto Zákonu neunikne. 

Karma a Kristus jsou jedno a totéž. Karma je projevem jeho Zákona. A dokonce Ježíš v evangeliích řekl: 

Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona (Karma), až se všecky věci stanou. - Matouš 5:18

Proto je pro nás, kteří jsme porušili Zákon takovým obrovským způsobem nutné, abychom to napravili. V alchymii existuje slavný výrok, který se nazývá Vitriol, to znamená: 

Sestupte do země, kterou napravováním (upravováním) najdete okultní kámen. 

krychlovy-kamenZemě je zde, Malkut, fyzické tělo. Pokud sestoupíme do země, najdeme Jesod, vody. Uvnitř země máme černé vody propasti, naší vlastní mysli, všech našich hříchů, všech našich lží, všech našich chyb. Musíme je napravit, pochopit je, změnit je, abychom mohli najít Zdokonalený Kámen. Dokonalý Kámen má 9 stran: 9 je odkazem na 9 sféru, Jesodu, sex, Základ. 

Tato technika se pak stává, že vezmeme tu energii a správně ji použijeme, přestaneme ní plýtvat. Pochopili jsme, že tou energií mrháme, ne pouze skrze fyzický akt orgasmu, mrháme ji skrze mysl, skrze srdce a skrze sex. Ježíš také v evangeliích řekl, 

Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém. - Matouš 5:28

Pokaždé, každou chvíli, každý okamžik, ve kterém je sexuální energie zpracovávána třemi mozky zneužita, vytváříme něco v mysli. 

Když někoho vidíme a vůči té osobě cítíme sexuální žádostivost, tak v psychice vytváříme obraz. Tento obraz má ve vnitřních světech materiální skutečnost. Při krmení množstvím energie, a to zejména prostřednictvím opakovaných chlipných myšlenek a citů nebo něčím ještě horším, prostřednictvím vizualizace a masturbace nebo sexu, se ten obraz stává velmi tučný a mocný. Každý z nás jsme si ve svých vlastních myslích a ve svém vlastním prostředí vytvořily tyto typy entit. A oni potřebují potravu. Jsou to skutečné entity, stejně jako my. Ačkoli oni nejsou skutečné v tom smyslu, že by byly stvořeny Bohem. Jsou to přízraky. Chtějí být krmeny. To je důvod, proč jsme neustále pronásledováni chlipnými myšlenkami. Protože ty entity, které jsme v minulosti vytvořili, jsou krmena chlipnou energií. Jsou vytvořené chlípnosti a jsou krmena chlípnosti. Proto chtějí to jídlo. Nutí nás, abychom se dívali na obrázky, na lidi, abychom snili, fantazírovali, představovali si, aby se mohli nakrmit. Takže co děláme je to, že naše vitální tělo vyprázdníme, abychom mohli nakrmit tyto entity. A pokud jejich neodstraníme nyní, tak v budoucnosti budou našimi pronásledovateli. 

Máme entity související s hněvem, pýchou, závistí, strachem. Nazývají se ega. Všechny jsou projevy mysli; v Tibetu je nazývají psychické agregáty. Také se nazývají defekty, já, ega. Jsou to bloky, krystalizace, falešné výtvory astrálního světla a jsou karmou. Obsahují v sobě semena toho, jak byly stvořeny a projevit se mohou pouze tak, jak byly vytvořeny. 

Ardžuna / Arjuna / (symbol Lidské Duše): 

Jaká je to síla, která nás spoutává k sobeckým skutkům, Ó Krišna? Jaká síla s námi hýbe, dokonce i proti naší vůli, jako kdyby nás nutila? 

Krišna (symbol Krista): 

Je to sobecká touha a hněv, vznikající ze stavu známého jako vášeň; toto jsou choutky a zlo, které ohrožují člověka v tomto životě. 

Právě tak, jak je oheň zakryt kouřem a zrcadlo zakryté prachem, stejně jako je embryo obalené hluboko v děloze, tak je poznání skryté sobeckou touhou- skryté Ardžuna tímto neuhasitelným ohněm po sebeuspokojení, zarytý nepřítel moudrých. 

Sobecká touha se nachází v smyslech, v mysli a v intelektu, zavádí je a zahrabuje moudrost v mylné představě. Bojuj se vší silou, Ardžuna! Kontroluj své smysly, podmaň si svého nepřítele, ničitele poznání a realizace.

-Bhagavadgíta 3.36-41 

Když si uvědomíme, že zabíjíme, zrazujeme, pácháme zločiny s našimi myšlenkami, našimi city, a že zato je karma, tak se to stává velmi vážnou prací. To, abychom byli výjimečně disciplinovaní, se stává nutností. Ta síla vůle, kterou potřebujeme, síla vůle Šamathy, musí být vždy s námi, bez přestání. Toto je vůle, abychom se sebe-pamatovaly. Toto je vůle, abychom proměnily energii, proměňovali, vůle se změnit, vůle se vykoupit, vůle stát se slušným člověkem. 

Všichni si myslíme, že jsme slušní lidé a všichni se mýlíme, protože v každém z nás jsou semena zločinu. Všichni jsme zradili, zabili, smilnili, všichni jsme cizoložníci. Nikdo z nás nemá důvod, být na sebe hrdý. Nikdo z nás není Anděl. A tedy nemáme nic, kromě jedné věci: šance se změnit. 

Nejprve přestaneme s chováním fyzicky, o kterém víme, že je nesprávné. Když děláme něco, co bychom neměli dělat, tak to víme, i když neposloucháme, ve svém srdci to víme, v sobě. Tyto věci je třeba změnit. Musíme být seriózní a odhodlání. 

Dále potřebujeme změnit způsob, jak myslíme, vytrénovat mysl prostřednictvím Sebe-pamatování, prostřednictvím Sebepozorování a prostřednictvím meditace. Svou mysl musíme důkladně pochopit s oddaností a čestnosti. 

Zaprvé, změňte své chování. 

Zadruhé, meditujte nad svým chováním. Pochopte ho, modlete se, prostě o pomoc. 

Teprve když jsou splněny tyto podmínky, pak můžete přejít k odstranění vad ze své psychiky. 

Musíme očistit svou mysl od jakékoliv touhy. 

Ve všech úrovních vědomí musíme dávat pozor na "já", protože mnoho věrných a upřímných oddaných stoupenců, kteří dosáhli cudnost v tomto údolí slz, se ve světě kosmické Mysli stali hroznými smilníky. 

Už jste někdy alespoň jednou meditovali nad nebezpečím erotických obrázků? Pamatujte si, že ve své mysli máte šikovného překladatele. Tento překladatel je "já", který vždy zrazuje oddaných stoupenců Cesty. Toto "já" vytváří mentální figuríny, žijících démonů Mentální Roviny.Oddaní stoupenci smilní s těmito démony v Mentální Rovině. 

Kina jsou pravými chrámy Černé Magie Mentální Roviny, protože mysl vytváří žijící figuríny, svádivých démonů, kteří jsou absolutními duplikáty erotických obrázků, které jsme viděli ve filmech nebo v novinách nebo v pornografických časopisech. 

"Já" nás zrazuje v jiných úrovních vědomí. Jednoduché erotické slovo, se stane smilstvem v Mentálním Světě. 

Ironické slovo znamená násilí v Mentální Rovině, z tohoto důvodu musíme milovat, zbožňovat svých nejhorších nepřátel. - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Tajné pravidlo, které se učí v každé pozitivní esoterické tradici je toto: nikdy nerozlijte sexuální energii skrze orgasmus. 

Nicméně, je toho víc: člověk musí denně pracovat na likvidování psychologických defektů, které zaplňují mysl a toto je možné, pouze využitím sexuální síly, jako zbraně. Mysl se nedokáže sama eliminovat: my potřebujeme nástroj, který je silnější než mysl. Co by mohlo být silnější, než samotná základní energie všeho stvoření? 

Svobodný člověk se učí, jak transmutovat (přeměňovat) sexuální energii prostřednictvím pránájámy. 

Ženatý člověk se učí, jak transmutovat sexuální energii prostřednictvím sexuální jógy. Pro více informací, čtěte The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství). 

Když uděláte muže a ženu jedním, tehdy vstoupíte do království. - Tomášovo evangelium 

Každý meditující musí uchovávat sexuální energii a využít ji jako zbraň proti mysli. Toto je účel každé velké mystické a náboženské tradice: odstranit odpad a navrátit duši zpět ke svému původu. Proč je lidstvo stále uvnitř bez Boha? Protože lidstvo neklepalo na dveře skrze transmutaci sexuální energie. 

Pránájáma (Pranayama) je uváděna jako jeden z hlavních kroků meditace. 

Správně vykonávat pránájámu, je zadržet (transmutovat) energii. A jak víme, nejsilnější energie, je sexuální energie. 

Když je ta energie zadržena, transmutovaná, tak může být využita a řízena. Gnostický meditující řídí svou sexuální sílu, pomocí své vlastní vnitřní Matky Boží: Šakti, ženský aspekt Ducha svatého (Šiva). Ona je Athéna, bojovná bohyně, která posiluje hrdinu k dobytí jeho vlastních psychologických defektů: Medúza, hypnotizující, svůdná síla obráceného hada. 

Když Perseus dospěl, Polydectes ho poslal, aby se pokusil přemoci Medúzu, hrozné monstrum, které zpustošilo krajinu. Kdysi byla překrásnou dívkou, jejíž vlasy byly její hlavní nádherou (dlouhé vlasy, jako symbol cudnosti: kdysi byla čisté vědomí v cudnosti), ale když se opovážila soupeřit v kráse s Minervou (Athéna; zde vidíme zrod pýchy), bohyně ji zbavila jejího půvabu a proměnila její krásné kadeře na syčící hady (Medúza se stala obrácenou: měsíční had, Eva, pád, vytvoření Klipotu) 

atenaStala se kruté monstrum, takového hrozného aspektu, že žádný živý tvor na ni nemohl pohlédnout bez toho, aby se neproměnil na kámen. Všude kolem jeskyně, kde sídlila, bylo možno vidět kamenné postavy lidí a zvířat, kteří ji náhodou zahlédli a s tím pohledem zkameněli (po zazření její temné krásy, se ztotožnili s touhou, která dává zrodu egu, těžké a tvrdé mentální formaci, která uvnitř vězní vědomí. Toto je Hrubý Kámen). 

Perseus, oblíbený Minervou (jeho Boží Matkou Kundaliní) a Merkurem (Hermes, sexuální energie), z nichž první mu půjčila svůj štít (Sebepozorování, Sebe-pamatování a Meditace) a druhý své okřídlené boty (Sexuální Alchymie; boty, které potřebujeme, abychom mohli kráčet po cestě), se přiblížil k Medúze, dokud spala (využití její mechanické povahy) a dávajíc si pozor, aby se na ni přímo nepodíval (s rizikem, že se ztotožní s touhou), ale řízený jejím obrazem, odrážejícím se v jasném štítu, (stabilizovaným a pročištěním vědomím prostřednictvím hluboké nehybnosti mysli v Šamathe), který nesl, (díky mnohým trpělivým rokům cvičení), jí uťal hlavu ("já") a dal ji Minervě (Athéna). 

-Bullfinchová Mytologie (Bulfinch's Mythology) 

Když se mysl přirozeně usadí do klidného, jasného jezera, tak se v ní odráží vesmír. Toto je Perseův odrážející se (reflexní) štít: mysl, která přebývá v klidu (Šamatha). Když hledíme do toho jezera, tak vnímáme nebesa (Vipašjana). A tak se dozvíme to, co bylo předtím pro nás neviditelné. 

Pránájáma (Pranayama): Ham-Sah 

Existuje mnoho různých esoterických systémů, pro transmutovaní semenní entity na sexuální energii. Samozřejmě, nejmocnější (Arkánum AZF) musí být prováděn mužem a ženou- mluvíme konkrétně o Sahadža Maithuna, sexuální jóga, Bílá Tantra; někde jinde dáme všechny detaily pro toto cvičení. Nyní, pro tuto chvíli vysvětlíme cvičení, které může být praktikovány těmi, kteří jsou svobodní, stejně jako těmi, kteří jsou oddáni. Právě teď vám řeknu metodu; prosím, věnujte pozornost… 

Pohodlně se usaďte: východním způsobem (se zkříženýma nohama) nebo západním způsobem (na pohodlném křesle). Uvolněte své tělo, jak to dělají děti. 

Velmi pomalu se hluboce nadechněte a představte si, že ta tvořivá energie stoupá přes semenné kanály nahoru do mozku; mentálně vyslovujte mantru HAM, takto HAAAAAAAAAMM. Vydechněte, krátce a rychle, při vyslovování nahlas mantry SAH: SAAAAAAAHH… 

Nepochybně se nadechujete nosem a vydechujete ústy. Zatímco se nadechujete "mantralizujte" posvátnou slabiku HAM (mentálně, protože se nadechujete nosem); ale při vydechování můžete vyslovit slabiku SAH se zvukem. 

Úžasný symbol, který na Východě dělá chaotické vody života úrodnými, je Ham-Sah, Třetí Logos. 

Obyčejně, sexuální vody proudí z nitra směrem ven odstředivým způsobem a to je důvod, proč existují poluce; když máte sen, založený na Sexuálním Centru, tak dochází k polucím, ke ztrátě Posvátného Spermatu nebo Semenní Tekutiny… 

Pokud člověk uspořádá svůj vitální systém a namísto usmíření odstředivého systému, použije dostředivý systém, což znamená, pokud člověk přinutí sexuální síly proudit z venku dovnitř prostřednictvím transmutace, tehdy tam nejsou žádné poluce, i když tam mohou být erotické sny. 

Člověk potřebuje uspořádat své sexuální síly, pokud se chce vyhnout polucím; tyto síly jsou úzce spojeny s jeho výživou, s pranou, se životem-to je zřejmé. Proto existuje hluboký vztah mezi sexuálními silami a dýcháním, takže pokud jsou obě řádně zkombinované a zharmonizované, tak způsobují fundamentální změny ve fyzické a psychologické anatomii. 

Na čem záleží je, abychom přinutili sexuální energie, aby znovu proudily dovnitř a směrem nahoru dostředivým způsobem; pouze takto je možné, vyprodukovat specifickou změnu v úřadě a ve funkcích, které ta sexuální tvořivá síla může plnit. Během meditace je třeba si představit tuto tvořivou energii v akci, aby tato energie stoupala do mozku rytmickým, přirozeným způsobem, prostřednictvím vokalizovaní mantry HAM-SAH, nezapomínajíc synchronizovat vdechování a vydechování vzduchu v dokonalé koncentraci, harmonii a rytmu. 

Dovolte nám dát jasně najevo, že vdechování musí být hlubší než vydechování, jednoduše proto, protože potřebujeme, aby tvořivá energie proudila z venku dovnitř; což znamená, vydechnutí musí být kratší než nadechnutí. 

S tímto cvičením přijde chvíle, kdy bude celá energie proudit dovnitř a směrem nahoru. Je zřejmé, že takto uspořádána tvořivá energie-dostředivou způsobem-se stane mimořádným nástrojem pro Esenci, nástrojem k probuzení Vědomí. 

Učím vás pravý Bílý Tantrismus; toto je cvičení, používané Tantrickými Školami v Himalájích a v Hindustánu; toto je cvičení, jehož prostřednictvím může člověk dosáhnout Extázi nebo Samádhi nebo jakkoliv to chcete nazývat. 

-Samael Aun Weor, The Transutation of Sexual Energy (Transmutace Sexuální Energie) 

Zde končí Kurz: Úvod do Gnostické Meditace. Tento kurz je pouze povrchním úvodem do hluboké a mocné praktiky, jejíž skutečná aplikace a funkce může být objevena pouze v sobě. 

Aby bylo možné pochopit obsah tohoto kurzu, je nutné cvičit. Číst a studovat bez meditace je jako čtení knih o zahradničení, ale nikdy se nedotýkat půdy. Aby bylo možné pěstovat zahradu, je nutné pracovat v zemi. 

Gnostický učedníci musí kultivovat klid. 

Pokoj je nejmocnějším klíčem pro rozvoj jasnozřivosti. 

Hněv ničí harmonii celosti a zcela ničí okvětní lístky ohnivé růži uprostřed čela (tzv. třetí oko.) 

Hněv rozvrací astrální světlo na jed známý jako IMPERIL, který poškozuje okvětní lístky ohnivé růži uprostřed čela a blokuje kanály velkého sympatického nervového systému. Je nutné, aby se točila čakra jasnozřivosti se samohláskou "I". Tato samohláska musí být vokalizovaná denně, prodlužováním zvuku té samohlásky následujícím způsobem: iiiiiiiiiiiiii. 

Musíme rozjímat nad vnitřními obrazy, ve vznešeném klidu plamenů spalujícího myšlení, bez skličujícího procesu uvažování. 

V přítomnosti vnitřního obrazu, musí naše mysl proudit neoddělitelně se sladkým tokem myšlení. 
Naše mysl vibruje vlnami rozlišení mezi představovými obrazy. 

Rozlišení je přímé vnímání pravdy, bez procesu abstraktního výběru. 

Když proces výběru rozdělí mysl mezi boj protikladů, pak jsou vnitřní obrazy ukryty, jako hvězdy za bouřkovými mraky uvažování. 

Musíme se naučit myslet se srdcem a cítit s hlavou. 

Naše mysl se musí stát znamenitě vnímavou a delikátní… 

Mysl se musí osvobodit od všech typů pout, aby mohla pochopit život volný ve svém pohybu. 

Obdivujeme odvahu. 

Touhy všech typů, jsou pro mysl pouty. 

Předsudky a předpojatosti jsou pouty pro porozumění.

Školy jsou klece, kde mysl zůstává vězněm. 

Vždy se musíme učit žít v přítomnosti, protože život je vždy věčným okamžikem. 

Naše mysl se musí přeměnit na flexibilní a delikátní nástroj pro Nejvnitřnějšího. 

Naše mysl se musí přeměnit na dítě. 

Během cvičení vnitřní meditace, musíme být v nejabsolutnějším vnitřním klidu, protože každé rozrušení mysli a každý (přístup)postoj nebo netrpělivost ruší mysl a brání ve vnímání vnitřních obrazů. 

Ve fyzickém světě, je každá činnost doprovázena pohybem našich rukou, nohou, atd.… Avšak ve vnitřních světech potřebujeme nejhlubší vnitřní klid a absolutní ticho, abychom mohli přijmout vnitřní obrazy, které přicházejí do mysli jako půvab… jako požehnání. 

Je nepostradatelné, aby naši učedníci kultivovali krásnou vlastnost úcty. 

Musíme hluboce uctívat všechny posvátné a svaté věci. 

Musíme hluboce uctívat všechna díla Stvořitele. 

Musíme hluboce uctívat ctihodných Mistrů Univerzálního Bílého Bratrstva. 

Respekt a úcta pro nás zcela otevírají dveře vyšších světů. 

Nikoho nesmíme upřednostňovat. Se stejným respektem a úctou se musíme postarat o žebráka, jakož i o džentlmena. 

Musíme kultivovat stejnou zdvořilost pro bohaté a chudé, stejně tak pro šlechtice a sedláka, abychom se o nich stejně postarali bez žádných zvýhodněni. 

Musíme kultivovat trpělivost a rozvahu. 

Mravenci a včely jsou trpělivé a rozvážně. 

Musíme ukončit veškerou dychtivost po hromadění a po chamtivosti. 

Musíme se naučit být lhostejní před zlatem a bohatstvím. 

Musíme se naučit více oceňovat nauku srdce. 

Ten, kdo opovrhuje naukou srdce, protože následuje nauku oka (teorie, školy, knižní kultura, atd..) Nemůže nikdy dosáhnout velké realizace. 

- Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Růže) 

 

Hledejte schopnou družku (manžela/ku)
a tajemství Dakinis, (Ohromné Arkánum, moudrost Andělů)
moudrost blaženosti a prázdnoty se vynoří uvnitř… 

osvobozeni od dualistického sevření (bažení a odporu)
obraťte tok sestupujícího nektaru (sexuální energie)
a rozptylte ho po celém těle… (prostřednictvím transmutace) 

Když to dobře aplikujete, tak dosáhnete Budhovství(Budhahood) v tomto životě.
-Tilopa z "Mahámudra Písně" (The Song of Mahamudra) 

Toto je sedmá a zároveň poslední část kurzu s názvem Gnostická meditace

přeloženo z anglického originálu: The Foundation
přednáška daná gnostickým instruktorem 
gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian

Konec