slovnik

KARMA

Zákon Příčiny a Následku

Nemylte se: Bůh se vysmívat nedá. Co člověk zaseje, to také sklidí. - Galatiani 6: 7

Pravý a praktický význam tohoto slova Karma, je v naší moderní společnosti, k naší velké škodě, zcela bez povšimnutí. Karma ve skutečnosti může být nejméně chápaným aspektem duchovnosti na západě. Co je v tomto nejvíce překvapující, je nesporný význam v křesťanském náboženství, učení s kterým je většina z nás důvěrně známá. Ale ve skutečnosti principy, které Zákon Karmy od nás požaduje, abychom podle nich žili, jsou zcela ignorovány, navzdory jasnosti s jakou jich učil Ježíš.

Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

Amen, pravím vám: Dokud se nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmeno, ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nesplní.

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto přikázání, což i nejmenší, a tak by učil lidi, bude v Nebeském království nejmenší. Ale kdo jejich zachová a tak bude i učit, ten bude v království nebeském velký.

Proto vám říkám: Jestliže vaše spravedlnost nebude větší než spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do království nebeského.

Slyšeli jste, že otcem bylo řečeno: "Nezabiješ!" Kdo by tedy zabil, půjde před soud.

No já vám říkám: Před soud půjde každý, kdo se na svého bratra zlobí. Kdo svému bratru řekne: "hlupák," půjde před veľradu. A kdo mu řekne: "Ty bohapustou blázen," půjde do pekelného ohně.

Když tedy přinášíš dar na oltář a tam si rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,

nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; teprve potom přijď a obětuj svůj dar.

Pokonaj se včas se svým protivníkem, dokud si s ním na cestě, aby tě protivník nevydal soudci a soudce strážníkovi a aby tě neuvrhli do vězení.

Věru pravím tobě: nevyjdeš odtud, dokud nezaplatíš do ostatního halíře .- Matouš 5 kap.

Karma je univerzální zákon v celém stvoření: zákon příčiny a následku.

Existují tři věčné věci:

  1. Prostor
  2. Karma
  3. Nirvána

 Vesmír se vynořuje a upadá v cyklech zrození a smrti. Toto jsou kosmické dny a noci; ohromné období projevování a odpočinku. Během zrození a smrti světů, sluncí a kosmických systémů, KARMA je zákon, který vše uvádí do rovnováhy.

Přirozeně, Zákon Karmy je dobře pochopen na východě v hinduismu a buddhismu. V těch učení, je sanskrtský termín 'karma' definován jako zákon "příčiny a následku" nebo zákon důsledku ". Karma je odvozena ze základu slova Karman.  

Karman: (Sanskrit) čin. 

Očividně pro každý čin existuje následek. Toto je velmi dobře chápáno v materiální fyzice přes Newtonovy Zákony Pohybu. 

Pro každou akci existuje stejná a opačná reakce. - Newtonův třetí zákon

V gnózi rozumíme, že fyzický svět je podřadný mnoha dalším dimenzím nebo úrovním reality. Vědecky rozumíme, že světlo má mnoho úrovní vibrací. My s našimi fyzickými smysly vnímáme pouze extrémně úzké pásmo vibrace.

Prostřednictvím znalostí Kabaly přicházíme k porozumění, že rozsah světla, který vnímáme fyzicky koresponduje se světem Malkut: fyzický svět. Ale nad hranicí rozsahu viditelného světla je obrovské rozpínání světla: tento rozsah koresponduje s vyššími světy Kabaly nebo jinými slovy, nebesy. Podobně, rozsah nižších vibrací, který je také extrémně široký, koresponduje s nižšími světy Kabaly, nazývanými Klipot nebo Pekelné Říše.  

Všichni můžeme do určité míry vnímat důsledky činů v úzkém pásmu fyzické činnosti. Nevnímáme však důsledky činnosti v ultra-a infra oblastech. Všechny vibrace světla se bez zmatku mezi sebou prolínají.

V tomto okamžiku, jsme obklopeni světlem korespondujícím s každým rozsahem vibrace.

Když pohnete s rukou, vidíte fyzický čin a jeho výsledek. Ale svou ruku nevidíte pohybující se v ultrafialovém světle. Svou ruku nevidíte pohybovat se v infračerveném světle. Pokud máme prostředky tyto oblasti je možno vnímat. Avšak my nehovoříme o fyzických technologiích, které jsou pouze rozšířením fyzických smyslů: My mluvíme o psychologických technologiích, které se tradičně nazývají meditace, jasnozřivost a snová jóga.

Všechny činy mají výsledky v celém rozsahu světů. Pohyb vaší ruky produkuje výsledek, který nemůžete vnímat s fyzickými smysly.

Karma, příčina a následek je univerzální a vše-pronikavá.

Pravý význam Zákona Karmy, je pro mysl devastující. Pravá činnost tohoto zákona, realita tohoto zákona, je něco co mysl nedokáže pojmout. Protože zákon karmy je skutečný, je to samotná látka této celé existence kolem vás a ve vás. Určitým způsobem vy sami STE karma a také vše co cítíte, co děláte a nač myslíte.

Můžete si myslet, že to dokážete pochopit. Můžete si myslet, "Ano, Rozumím, že karma je zákon příčiny a následku, a že když něco udělám špatného, pak se mi něco špatného přihodí".    

Ano to je pravda. Pokud někomu ublížíte, pak bude ublíženo vám. To je úkolem toho zákona, vyvažování všech akcií. Zákon karmy je zákonem vah.

Tento zákon je všudypřítomný. Vše co učiníme, má svou reakci a odpověď. A možná někteří z nás to opravdu CHÁPOU a snaží se chovat dobře.

Ale skutečná hloubka tohoto zákona, hluboký dopad tohoto zákona, je něco, čemu nikdo z nás opravdu nerozumí. Protože pokud bychom tomu rozuměli, tak bychom nežili způsobem, jakým žijeme.

Co by se stalo, kdybychom skutečně rozuměli, že všechno co si myslíme, vytváří karmu?

Každá myšlenka!

Úplně každá, osamocená myšlenka, která vstupuje do vaší mysli, která je zpracována ve vaší mysli…

A co naše pocity, naše záměry, naše fantazie a naše činy? Samotná myšlenka může vytvořit karmu. To znamená, že naše myšlení něco vytváří. Naše mimo kontrolu mysl, která si běhá, myslí, zvažuje a představuje bez kontroly a bez uvědomění, vytváří neustálý tok energie, energie, která bude mít nutně nějaký následek.

Většina našeho myšlení se týká nás samotných. Většina, pokud ne všechny myšlenky jsou o nás, a o tom, co chceme. Většina, pokud ne všechny myšlenky, přicházejí ze sobecké touhy ze zájmu O SEBE, O MĚ, CO JÁ CHCI. A nemůžeme to kontrolovat. Nedokážeme přestat přemýšlet. Ti z nás, kdo se pokoušejí meditovat, čelí této ukrutné skutečnosti pokaždé, když se posadí. Myšlenky se dějí v mnoha úrovních mysli, obojí jemné i hrubé a projevující se bez naší vědomé volby.

Toto je pro nás pramen utrpení. Protože si nejsme vědomi následků tohoto způsobu života a tak pouze setrváváme v prohlubování našeho trápení.  

Toto není záležitost názoru. Toto není záležitosti, co říká jedna nauka nebo co říká nějaký učitel. Toto je záležitost života a smrti, bolesti a utrpení. Úplné pochopení tohoto zákona je absolutně nutné, bez ohledu na to, v jakou tradici věříte, bez ohledu na to, co chcete udělat se svým životem, protože cokoliv, co uděláte, je podmíněno zákonu karmy. Pokud zůstanete neznalí o tomto zákonu, tak nevytvoříte nic, jen problémy pro sebe a druhých.

Mnoho z nás si může myslet, že tento Zákon platí pouze pro věci, jako krádež nebo vražda. Ale opravdu to platí pro všechno v životě. Pamatujte na slova Mistra Ježíše, když řekl:

Slyšeli jste, že otcem bylo řečeno: "Nezabiješ!" Kdo by tedy zabil, půjde před soud.
No já vám říkám: Před soud půjde každý, kdo se na svého bratra zlobí. Kdo svému bratru řekne: "hlupák," půjde před veľradu. A kdo mu řekne: "Ty bohapustou blázen," půjde do pekelného ohně. - Matouš 5: 21,22

Ježíš nám v této moudrosti dává ohromné vodítko, že tento zákon bychom měli pochopit s naším svědomím a vědět, že můžeme zabít slovem, pohledem, s naší vůlí. Můžeme zabít i bez nože nebo zbraně. A dokonce nám říká, že tyto činy, které nám připadají takové normální, takové přijatelné, jsou příčinou soudu a potrestání. Říká, co řekl znova a znova: že budeme sklízet pouze to, co v životě sejeme. Tak jako děláme, tak budeme přijímat.

A pokud budeme den za dnem pokračovat v pěstování rozhořčení vůči naší manželce/ovi, našim spolupracovníkům a pokračujíc v krmení našeho hněvu vůči našemu otci a matce a pokračujíc vytvářením hněvu vůči lidem na ulici, v obchodě s potravinami, na dálnici, co si myslíte, že sejete na poli vašeho života? Jaké semena tam sadíte? A co očekáváte, že s těch semen vyroste?

To je očividné, ne? Pokud zasadíme semena hněvu, pak štěstí tam růst nebude. To je nemožné. Přesto to očekáváme. Pokud zasadíme semena chamtivosti, pak spokojenost tam růst nebude. Tímto způsobem se to nemůže stát! Pokud chcete pěstovat zelené fazole, tak nemůžete sázet pichlavý keřík, ale toto je přesně to, co děláme každý den.

Jakmile tento fakt hluboce pochopíme, uvidíme, že jsme odpovědní za stav našeho života, jsme odpovědní za blaho druhých, jsme zodpovědní za všechno, co v životě zažijeme. Ale pro nás, my nerozumíme, my viníme druhých, my viníme někoho druhého a nikdy nerozpoznáme, že hlavní osoba, která je příčinou omylů SME MY SAMI. 

Jakékoliv neštěstí by vás postihlo, je to za to, co vaše ruce získali (a provedli). - Korán 42.30

Všichni říkáme, "kdybych měl lepší práci" nebo lepšího manžela/ku nebo lepší auto nebo "pokud dostanu nový počítač nebo tuto novou knihu nebo pokud vydělám trochu více peněz nebo když se přestěhuji do druhého města, pak a pouze pak budu konečně spokojen a šťastný a pak začnu dělat dobro pro druhé. Jen co budu mít všechno, co potřebuji, udělám nějakou dobročinnost".

Všichni říkáme, "kvůli šéfovi jsem mizerný, kvůli mé sestře jsem naštvaný, kvůli mé ženě jsem úzkostlivý, kvůli mému kamarádovi jsem žárlivý… pokud se oni změní, pak se pro mě věci budou mít lépe. Pokud se můj manžel/ka změní, pak mohu být veselou osobou. Ale, pokud se bude chovat, jak se chová nadále, pak to nedokážu udělat ".

Jakékoliv ublížení, které může nepřítel udělat nepříteli nebo nenávistník nenávistníkovi, chorobně-vedená mysl může udělat daleko větší škodu .- Buddha Shakyamuni, z Dhammapada, 42

Sami sobě ubližujeme. To, že jsem mizerný v práci, není chyba mého šéfa. To, co vytváří moje utrpení, je moje reakce proti tomu. A ve skutečnosti je to karma: Pokud kvůli někomu trpím, tak je mou zodpovědností vidět, jak jsem já ubližoval druhým stejným způsobem.

Konfucius řekl:

Marně jsem hledal jediného člověka, schopného vidět své vlastní chyby, a aby sám sebe usvědčil.

Musíme začít zkoumat naše životy a naše mysli, abychom viděli, proč jsme v situaci, v níž se právě nacházíme. A jak na to všechno odpovídáme?

Všechny naše zvyky myšlení, zvyky cítění a zvyky činů, jsou egoistickými. Nikdo z nás nemá nesobecké zvyky. A právě toto je pro nás ohromným vodítkem, způsob, kterým můžeme zjistit, kdy a kde se chováme v rovnováze a kde se chováme mimo rovnováhy: musíme začít rozpoznávat, kdy konáme ze svévůle. Co znamená, hledajíc sebe uspokojení, našeho pocitu "já" naše připoutání, naše touhy, naše přání, naše pravidla, naše požadavky, naše pohledávky, naše sny, naše vášně. Když jsme zaujatí jen krmením nás samých, našich vlastních zájmů, OD KOHO KRADEME, ABY SME TAK MOHLI JEDNAT? Komu ubližujeme, abychom si sami mohli sloužit? Jaké nerovnováhy vytváříme? Všimněte si stav světa, nerovnováhy z kultury do kultury a všimněte si to v našem městě, v našich rodinách… Je to dost zjevné, že stav našeho světa, je výsledkem tohoto navyklého okouzlení ze “sebe ze mě a z já“...

Utrpení začíná ve chvíli, kdy jednáme ze svévůle. Pamatujte na příběh Adama a Evy: lidstvo bylo vyhoštěno z dokonalosti, když jsme jednali z touhy a šli proti Zákonu. A takto jsme začali platit za naše činy. Před tímto jsme byli v rovnováze se Zákonem, se Stvořením.

Je pro nás nutné rozeznat naši odpovědnost za náš život. Vše v našich životech je v konečném důsledku naše odpovědnost, zda se nám to líbí nebo ne. A čím dříve to rozpoznáme, tím dříve můžeme věci změnit. Abychom mohli začít vytvářet lepší život, musíme rozpoznat, že jsme to my, kdo vytváříme naše vlastní životy.

Snění nefunguje. Kontrola mysli, pozitivní myšlení, atd. jsou nic v porovnání s někým, kdo ví jak jednat v souladu se Zákonem.

Slyšel jsem a uvědomil jsem si, že nevolnictví a spasení jsou obě ve vašem nitru. - Acarangasutra 5.36

Zákon karmy je v činnosti vašeho života každý den. Každý okamžik. A v každém okamžiku, v každé činnosti, v každé myšlence, v každém pocitu něco vytváříme.

Pokud zatlačíte proti objektu, převrátí se. Podobně, pokud na vás v hněvu křičím, bude to mít na vás nesporný efekt. Dokonce, i když budu vůči vám cítit hněv, tak to budete pociťovat. A dokonce, pokud si o vás budu myslet zlostné myšlenky, tak to bude mít na vás efekt. Ale nejvážnější věc je, že každá z těchto fází od záměru k pocitu, k činu, mě ovlivňuje daleko silněji než vás. Je to jako by můj hněv byl mečem bez rukojeti a v pokusu vás pořezat si odřezávám vlastní ruku.

Takto to je, protože všechno co cítíme, myslíme a děláme, je energie.

Pouvažujte nad tímto: nyní je v západní vědě známo, že vše co vidíme je iluze, protože všechno je vyrobeno z energie. Hmota není ve skutečnosti pevná a ani trvající. Veškerá hmota se stává energií a veškerá energie se stává hmotou. Toto je něco, co bylo chápáno dávno předtím než to západní vědci "objevili", ale dokonce i teď je to něco, co nikdo z nás nedokáže opravdu pochopit.

Ve skutečnosti je tento fakt: vše ve vesmíru je energie. Energie se projevuje jako vibrace a je charakterizována neustálou transformací a změnou. Nic není stále nebo stojaté: vše se hýbe a mění.

My sami přecházíme nepřetržitou transformací, ačkoliv o ní nevíme. Každý den se naše těla dramaticky mění, ale my nemáme schopnost, abychom si toho všimli.

Naše těla, naše mysli, naše pocity, naše myšlenky, naše sny, naše touhy, naše záměry, naše přání, všechno je energie. Myšlenka je energie. Pocit lásky je energie.

Ať jsme v tomto okamžiku kdekoliv, tak tam najdeme ohromnou výměnu energie, která se děje od okamžiku do okamžiku. Neustále se tam dějí silné atomové procesy, ale my nemáme schopnost, abychom si toho všimli.

Když s vámi někdo mluví, tak k vám posílá energii. Když to přijímáte, tak nastává změna ve vaší psychice, ve vaší mysli a doufajíc, pokud jste přítomen a vědom, a nikoli v denním snění tak i transformace ve vašem vědomí.

Stejně, když přemýšlíte a pociťujete, tak se tam nacházejí energie, které se zpracovávají: veškerá tato výměna energie je proces tvoření a destrukce.

V transformaci se nachází zrození i smrt.

Když přemýšlíte, něco je vytvořeno.

Když pociťujete, něco je vytvořeno.

Takže karma se pak netýká pouze fyzického činu. Týká se úplnosti života, od prvního okamžiku do posledního. Každý okamžik je okamžikem, ve kterém je něco vytvořené. A v každém okamžiku je něco zničeno.

To není jen teorie nebo představa. Toto není dogma nebo přesvědčení. Toto je ZÁKON. A TEN JE. Nevědomost vás před zákonem neomlouvá. A ani opozice k zákonu. Nemusíte věřit, že vláda je spravedlivá ve svých zákonech a můžete se vůči těm zákonům postavit, ale pokud je porušíte, tak za to zaplatíte. Můžete zaparkovat na místě hasicího auta, ale za to zaplatíte. Podobně, můžete porušit Zákon Karmy, můžete dělat cokoliv, co si přejete, ale za to zaplatíte. A platba není příjemná.

Takže s ohledem na Zákon Karmu, je lepší být úplně vzdělaný.

Zákon Karmy je Zákonem rovnováhy. Zákon Karmy se snaží všechno ve vesmíru udržet v rovnováze. To je všechno. Není to zákon potrestání nebo odplaty. A ani není nemilosrdný. Ve skutečnosti, jak uvidíte později v kurzu (toto je vlastně přeložena pouze první část kurzu), je velmi milosrdný. 

A nejdůležitější, Zákon není "tam venku, aby tě dostal". Zákon bez slitování je tyranství a Bůh není krutý ani nespravedlivý. Tak jako vaše činy vytvořily následky, stejně tak pak můžete jednat dál, ale jiným způsobem, abyste vytvořili rozdílné následky, a tím zrušili vaše dluhy. Můžete pracovat se Zákonem, být v souladu se Zákonem a být v harmonii.

Proti Zákonu Lva se bojuje s váhami.

Pokud chcete rozmotat uzel, musíte nejprve porozumět jak byl uvázán. - Buddhismus.Surangama Sutra.

přeloženy z anglického originálu: Karma 1: Cause and Effect