slovnik

Meditace: věda probuzení

Meditace je otevřený vchod v lidském člověku, který otevírá cestu do osobního poznání jakéhokoli přírodního jevu. Prostřednictvím vědecké a praktické techniky meditace, člověk už víc nepotřebuje v nic věřit: může znát.

Fyzické masy existují, které jsou nad a pod všemi hranicemi vnějších smyslových vjemů. Ty masy jsou neviditelné. Můžeme je vnímat pouze s jasnozřivosti (schopnost vědomí vidět jinou hmotu, tak jako v naší představě a ve snech).

Hmota je zhuštěná energie. Když její vibrace je velmi pomalá, je masou pod hranicemi vnějších smyslových vjemů. Když je její vibrující pohyb velmi rychlý, pak je hmota nad hranicemi vnějších smyslových vjemů. S teleskopem jsme schopni vidět pouze světy, jejichž stupeň vibrace působí mezi hranicemi vnějších smyslových vjemů.

Nad a pod hranicemi vnějších smyslových vjemů existují světy, solární systémy a souhvězdí obývané mnoha druhy lidských bytostí.

Takzvaná hmota, je pouze energie, která se zhušťuje do nekonečných hmot.

Smysly vnějšího vnímání proniknou pouze zlomek toho, co je vnímatelné - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodní 'zasvěcovací' cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

Meditace je přesná věda založená na skutečných a hmatatelných energiích, které jsou pro lidskou bytost přirozené. To co nám dává život, je vědomí. Probuzením vědomí aktivujeme všechny možnosti lidské bytosti.

Meditace je psychologická technika, která otevírá dveře smyslem, které jsou nyní spící. Moderní věda nám říká, že používáme pouze malý zlomek našeho mozku a našeho endokrinologického systému. Meditace harmonizuje a uskutečňuje plný potenciál těchto prostředků vnímání.

Meditace je vědecká metoda na využití a vstup do nejmocnějších oblastí lidské psychiky. Když je lidská psychika plně vyvinuta, stává se zářivým zdrojem klidu, moudrosti a vědomé činnosti. Meditace tyto kvality umožňuje a posiluje.

Meditace je sada nástrojů, které poskytují vstup do stavů vědomí, do kterých může vstoupit kdokoliv a kdekoliv pokud zná kroky. Tyhle kroky nemohou být změněny nebo přeskočeny. Nemohou být vylepšeny. Nemůže se jim vyhnout. Naučit se, jak meditovat, nevyžaduje peníze, členství, příslušnost nebo poddanství. Naučit se, jak meditovat, vyžaduje pouze sebeanalýzu, přesnou vědu a ochotu opustit teorie a přesvědčení, za výměnu zkušenostního poznání pravdy.

Meditace je prostředek k probuzení vědomí za účelem vnímání objektivní pravdy, bez zasahování mysli. Naše mysl je překážkou k pravdě. Pochopením pravdivé podstaty naší mysli, v ní způsobíme převrat, a tímhle ji přestavíme na užitečný nástroj, který může být ohromnou službou lidstvu.     

Pomocí vědy meditace může mít jakákoliv osoba zkušenost reality.

Dostat se ke zkušenosti reality je možné pouze, když se zastaví všechny myšlenky.

Erupce prázdnoty nám umožňuje zažít jasné světlo čisté reality.

Stále přítomné poznání, které je ve skutečnosti prázdné, bez vlastnosti nebo barvy, zbavené podmínky, je pravou realitou, univerzálním soucitem.

Vaše inteligence, jejíž skutečná podstata je prázdnota- která nemůže být viděna jako prázdnota nicoty, ale jako nespoutaná, naprostá inteligence: brilantní, univerzální a šťastná-je Vědomé Poznání, Buddha, univerzálně chytrá.

Vaše vlastní prázdné vědomé poznání a ta brilantní a radostná inteligence jsou neoddělitelné; jejich jednota formuje Darmakáju (Dharmakaya), stav dokonalého osvícení. - Samael Aun Weor, Fundamentals of Gnostic Education (Základy Gnostického Vzdělání)

Metody Meditace

Když se esoterik ponoří do sebe, do meditace, to, co hledá, jsou informace- Samael Aun Weor

V každém starodávném náboženství byli duchovní aspiranti instruování v metodě na probuzení jejich vědomí, aby mohli vnímat božskost. Zdali uspořádané, jako kroky Raja Jógy (Hinduismus) nebo prezentované jako stupně hloubavé klidu, jako například Raný Církevní Otcové (Křesťanství) nebo popsané abstraktním symbolismem (jako v Ch'an nebo Zen buddhismu), jevy popisované těmito systémy jsou obecně dostupné kterékoli lidské bytosti. Nezáleží na slovech a popisech, ale na činech a výsledcích, které jsou dostupné komukoliv, kdo se snaží.

Gnostický student studuje každou tradici meditace, aby porozuměl jevem, které popisují. Z tohoto důvodu se v Gnózi setkáte se Sanskrtem, Hebrejštinou, Řečtinou, Tibetštinou a s Latinskými termíny. Porozuměním těchto tradici se staneme zplnomocnění moudře navigovat výšky a hloubky lidského vědomí, a objevující se z takové zkušenosti jako moudřejší a uvědomělejší bytost.  

Bohužel, v moderní době se od starodávných metod do značné míry upustilo nebo zapomnělo. Arogance moderního lidstva se ukazuje v domnění, že my v tomto "pokrokovým věku" můžeme vylepšit meditační techniky našich předků. Věříme, že můžeme vynalézt přístroje nebo tabletky, které způsobí poznání, které v minulosti vytvořilo ohromné civilizace, zastaralým. Tohle je omyl, který jen vede bláznivých do hlubšího utrpení. Musíme rozpoznat, že příroda nikdy nedělá skoky: vše musí růst a vyvíjet se podle určitých zákonů. Nemůžete donutit strom, aby rostl rychleji. Sice se o to pokoušíme, ale to pouze ukazuje naši aroganci a naši hloupost. Snažíme se zdokonalit přírodu a výsledkem je pohroma. Totéž platí pro meditaci. Existují pravidla a zákony; pokud porozumíme pravidlům, tak se můžeme pohnout přímo k našemu cíli. Pokud pravidla ignorujeme, tak se nikam nedostaneme a namísto toho zůstaneme zklamaní nebo zmateni.

Mnoho lidí v dnešní době používá chemické nebo mechanické nástroje, ve snaze donutit změnu stavu vědomí. Mohou vstoupit do změněných stavů vědomí, ale tohle není meditace.

Meditace je věda na aktivaci spícího vědomí, které sídlí v psychice každé lidské bytosti. Aktivovat toto vědomí, znamená otevření vnitřního vnímání. Vidět to, co nemůže být viděno fyzickým zrakem. Metoda na dosažení této zkušenosti je stejná, bez ohledu na tradici meditace, kterou někdo studuje: abyste vyvinuli vnitřně vnímání, nejprve se musíte naučit kontrolovat vaše vnímání tady a teď.

V gnostické tradici najdete stovky meditačních technik, každá se specifickou funkcí a náležitým použitím. Ale všechny závisejí na jednom základě: probouzení vědomí z okamžiku do okamžiku. Vývoj robustní a účinné meditační praktiky zcela závisí na přísné a stálé snaze, být nepřetržitě ve stavu vědomého uvědomování se. Kvůli tomuto musíme studovat naši mysl.

Svět je nic, jen iluzorní mentální forma, která bude nevyhnutelně rozpuštěna na konci Velkého kosmického Dne.

Já, vaše tělo moji přátelé, vaše věci, moje rodina atd., jsou (ve své hloubce) co Hindustáni nazývají Maya (iluze): marné mentální formy, které dříve či později musí být zredukované do kosmického prachu.

Moje náklonnost, moje nejmilejší bytosti, které mně obklopují atd., jsou prostě formy kosmické mysli. Nemají skutečnou existenci.

Intelektuální dualismus, jako je potěšení a bolest, chvála a pomluva, triumf a porážka, bohatství a bída, představují bolestivý mechanismus mysli.

Pravé štěstí v nás nemůže existovat, dokud budeme otroky mysli.
Je naléhavé, abychom jezdili na oslu (mysl), za účelem vstupu do nebeského Jeruzaléma v Květnou Neděli. Hanebně, v současné době osel jezdí na nás, ubozí smrtelníci zemského bahna.

Nikdo nemůže znát Pravdu, zatímco je otrokem mysli. To, co je Realita, to není věcí předpokladů, ale přímé zkušenosti.

Ježíš, velký Kabír, řekl: "Poznejte pravdu a pravda vás vysvobodí." (Jan 8:32). Ale já vám řeknu, že ta Pravda není záležitostí potvrzení nebo popření víry nebo pochybnosti. Pravda musí být přímo prožita během nepřítomnosti "Já", za hranicemi mysli. Kdokoliv, kdo se osvobodí od intelektu, může zažít, může si živě ověřit, může pocítit element, který radikálně mění.

Když se osvobodíme od mysli, pak tato mysl je následně přestavěna na tvárný, elastický a užitečný nástroj, s kterým se vyjadřujeme ve vědomém světě.

Vyšší logika nás zve, abychom si uvědomili, že sebe osvobození a sebe vymanění z pod mysli, uvolňující se od vší mechanickosti, se ve skutečnosti rovná probuzení vědomí, ukončení automatizace.

To, co je mimo mysli, je Brahma, nevytvoření věčný prostor, to, co nemá žádné jméno, Realita.

Ale pojďme studovat fakta: kdo je ten, co se chce odpoutat, osvobodit se od ponižující mysli?

Na tuto otázku je lehké odpovědět tím, že je to vědomí, Buddhistický vnitřní princip, ta část naší duše, kterou máme v sobě, je to, co může a musí být osvobozeno. Opravdu, samotný účel mysli, je pouze hořkostí naší existence.

Autentické, oprávněné, skutečné štěstí, je možné pouze tehdy, pokud se osvobodíme od intelektu.

Nicméně musíme rozeznat, že existuje nepohodlí, právě tak jako hlavní překážka, abychom mohli získat vytoužené osvobození Esence. Poukazuji na ukrutný boj protikladů.

Esence, vědomí, dokonce i Buddhistická podstata, žije hanebně potlačena v přehnaném intelektuálním dualizme protikladů: ano a ne, dobro a zlo, vysoko a nízko, moje a tvoje, líbí a nelíbí, radost a bolest atd.

Rozhodně je osvěcující, abychom hluboce porozuměli, že když se tato bouře v oceánu mysli pozastaví a boj mezi protiklady skončí, Esence může uniknout a ponořit se do toho, co je Realitou.

Co je velmi náročné, pracné, namáhavé a vyčerpávající, je dosažení absolutního mentálního ticha ve všech a v každé jedné ze 49 podvědomých sekcí mysli.

Dosáhnout, získat klid a ticho, pouze v povrchní intelektuální úrovni nebo v nějakých podvědomých sekcích mysli, není dostatečné, protože Esence pokračuje dále, potlačována v ponořeném infravědomém a nevědomém dualizme.    

Prázdná mysl je něco extrémně povrchní, pusté a intelektuální. My potřebujeme klidnou reflexi (Serene reflection), pokud chceme opravdu dosáhnout klid a absolutní ticho mysli.  

Čínské slovo "Mo" znamená ticho nebo klid a slovo "Chao" znamená reflektovat (reflect) nebo pozorovat.

Následně, Mo Chao může být přeloženo jako "klidná reflexe" nebo "pokojné pozorování".

Avšak v čistém Gnosticisme je důležité pochopit, že termíny klid a reflexe mají daleko hlubší významy, a proto by měly být chápány se speciálními vedlejšími významy.

Význam klidu přesahuje to, co je normálně chápáno jako ticho nebo klid. Zahrnuje to výjimečný stav, který je mimo uvažování, tužeb, protikladů a slov. Znamená to situaci, která je mimo pozemského hluku.

Samo o sobě význam reflexe, je mimo toho, co je vždy chápáno jako rozjímání problému nebo myšlenky. 
Zde to slovo nenaznačuje mentální aktivitu nebo rozjímavé myšlení, nýbrž druh objektivního vědomí, jasného a reflektivního, vždy osvíceného ve svém vlastním zážitku.

Z tohohle důvodu klid, znamená klid žádné myšlenky a reflexe má význam intenzivního a jasného vědomí.

Klidná reflexe, je jasné vědomí v tichu žádné myšlenky. Když vládne dokonalý klid, tak je dosaženo pravého, hlubokého osvícení. - Samael Aun Weor, The Gnostic Magic of the Runes 
(Gnostická Magie Run)

přeloženo z anglického originálu: Meditation: The Science of Awakening