slovnik

Monadové a Esence

evoluce-devoluceMilí přátelé, opět se zde na tomto místě setkáváme, abychom podrobným způsobem hovořili o různých příčinách, které vedou intelektuální humanoidy přes pekelné oblasti dolů po klesající, devoluční cestě.  

Nepochybně v těchto okamžicích miliony devolučních, klesajících tvorů procházejí Acheronem, aby vstoupily do Avernusu. Po ukončení jejich cyklu existenci ve fyzickém trojrozměrném světě Euklida, se vlny humanoidů přestanou inkarnovat do lidských těl, aby se definitivně ponořili do minerálního království.

Rozhodně, zlo světa má svou hráz. Ano, nezáleží na tom, jaké obludné se zlo může stát, protože má určitou hranici. Co by se stalo s vesmírem, kdyby před zlem neexistovala nepřekonatelná překážka? Pak by se zlo zjevně nekonečně vyvíjelo, dokud by suverénně nevládlo všem sférám.

Zde stojí za to, zdůraznit s úplnou jasností ohromnou skutečnost 108 existencí, které jsou přiřazeny každé žijící esence, každému božímu psychickému principu.

108 existenci nám připomíná 108 korálků Buddhova náhrdelníku, jakož i 108 otáček, které Hind Brahman dělá kolem posvátné krávy. Je nepochybné, že s posledním otočením končí svůj denní obřad. Pak strčí ocas výše zmiňovaného alegorického zvířete do sklenice s vodou, který pak vypije.

Porozuměním tohoto všeho, pojďme nyní pokračovat.

Je jasné, že Svatá Matka Kundaliní, ohnivý had našich magických schopností, se pokouší dosáhnout uvědomění našeho vnitřního já v průběhu 108 existencí, které jsou každému z nás přiděleny. Je zjevné, že v průběhu takového cyklu po sobě jdoucích životů, máme nespočet příležitostí na sebeuvědomění. To, co má velkou cenu, je využití těch životů. Bohužel, my nepřetržitě sklouzávat zpět do omylů a tak je obvykle na konci selhání.

Je zřejmé a zjevné, že ne všechny lidské bytosti chtějí kráčet po cestě, která je povede ke konečnému osvobození.

Různí poslové, kteří přišli z hora-např. proroci, avatarové, velcí apoštolové nám vždy s naprostou přesností chtěli ukázat kamenitou cestu, která vede k autentickému a oprávněnému štěstí.

Bohužel, lidé nechtějí mít nic společného s boží moudrostí. Uvěznili mistrů, zavraždili avatary, koupali se v krvi spravedlivých. Smrtelně nenávidí všechno, co má příchuť božskosti.

Přesto, si všichni, jako Pilát Pontský myjí své ruce, přičemž jsou přesvědčeni, že jsou svatí a domnívají se, že pochodují po cestě dokonalosti.

Nemůžeme popírat důrazný a definitivní fakt, že existují miliony upřímných, ale mýlící se lidí, kteří se velmi upřímně chlubí, že jsou ctnostní a tedy si o sobě myslí to nejlepší.

V Tartarusu žijí všechny druhy poustevníků- např. mýlící se mystikové, vznešení fakíři, kněží různých kultů, všechny typy kajícníků, kteří by souhlasili s mnoha věcmi, kromě ukrutné pravdy, že jsou ztraceni a že pochodují po cestě zla.

Toto je důvod, proč velký Kabír Ježíš, podle práva uvedl:

Z tisíce, kteří mě hledají, mě najde jeden, z tisíce, kteří mě najdou, mě jeden bude následovat a z tisíce, kteří mě budou následovat si vyberu jednoho.

Krišna s odpovídajícím textem, řekl následující:

Z tisíce lidí se možná jeden usiluje o dokonalost, dokonce i mezi těmi, kteří se snaží o dokonalost, jeden možná dosáhne dokonalosti a z řad dokonalých mě možná popravdě zná pouze jeden. - Bhagavadgíta 7:3

Když zdůrazňujíc obtížnost vstupu do království, Ježíš velký Kabír řekl:

Ale běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zžírate domy vdovské, za příčinou dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete. - Matouš 23: 13,14

Když velký Kabír Ježíš oslovil těch mnoha falešných apoštolů, kteří se potulují a všude zakládají různé sekty, které nikdy nevedou ke konečnému osvobození, řekl:

Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami! - Matouš 23: 15

Vážení přátelé, vznešení bratři, milé dámy, nejstrašnější věc tohoto tématu je, že ti kteří jsou ztraceni, upřímní ale mýlící se, si vždy myslí, že si vedou dobře. Co můžeme udělat, aby tito lidé pochopili, že si vedou špatně? Co můžeme udělat, aby porozuměli, že cesta, která vede do propasti je dlážděná dobrými úmysly? Jakým způsobem můžeme ukázat lidem se spícím vědomým, že sekta, do které patří nebo temná škola, k níž jsou přidružení, je zavede do pekla a ke druhé smrti? Je nepochybné, že nikdo si nemyslí o jeho sektě to nejhorší, všichni jsou přesvědčeni slovy svého slepého vůdce slepých.

Samozřejmě, a ve jménu pravdy, vám řekneme s ohromnou otevřeností, že pouze probuzením vědomí můžeme vidět úzkou, těsnou a náročnou cestu, která vede ke světlu.

lidstvo-v-pekle

Jak mohou ti, co spí vidět cestu? Mohla by snad mysl objevit pravdu? Ve velké knize univerzálního života je zlatými slovy napsáno, že mysl nedokáže rozpoznat to, co nikdy nepoznala. Věříte snad tomu, že mysl kdysi dávno pradávno znala, co je realita, co je pravda?

Je jasné, že chápání mysli jde od poznaného do nepoznaného. Pohybuje se v začarovaném kruhu. Takže takto se stává, že (pro mysl) pravda je nepoznaná od okamžiku do okamžiku.

Prosím vás, milí bratři, vážení přátelé a ctihodné dámy, abyste trochu rozjímali. Mysl může přijmout nebo odmítnout cokoliv jí chutná. Může věřit nebo pochybovat, atd., ale nikdy nemůže znát realitu.

Pozorně pozorujte, co se děje v různých koutech světa. Je jasné, že všude cirkulují posvátné knihy a jako základ slouží pro mnoho náboženských kultů. Přesto, kdo rozumí skrytým konceptem obsažených v těchto knihách? Kdo má úplné vědomí toho, co je napsáno v každém verši? Masy jsou pouze limitované věřit nebo zamítnout, a to je vše.

Jako důkaz toho co říkám se podívejte, kolik se utvořilo sekt z úžasných veršů čtyř křesťanských evangelií. Pokud by měli Křesťanští zasvěcenci plné vědomí křesťanských evangelií, kázaných velkým Kabírem Ježíšem, tak je očividné, že tak mnoho sekt by neexistovalo. Pravdivě, existovalo by pouze jedno Křesťanské náboženství univerzálního kosmického typu. Avšak věřící mezi sebou nejsou schopni dosáhnout shody, protože mají své vědomí spící; proto nic nevědí. Nic pro ně není zjevné, protože nikdy osobně nemluvili s Andělem. Nikdy vědomě a pozitivně nevstoupily do nebeských oblastí. Kráčejí, protože kráčejí druzí. Jedí, protože jedí druzí. Opakují, co říkají druzí. A takhle, tímto způsobem, se zavázanýma očima pochodují od kolébky do hrobu.

Bohužel, čas plyne s hrozivou rychlostí. Koloběh lidských existencí končí a nakonec zasvěcenci, přesvědčeni, že kráčejí po spravedlivé cestě, vstoupí do hrozného příbytku Pluta, kde je slyšet pouze pláč a skřípění zubů.

Sestup lidských vln do nitra planetárního organismu, je proveden sestupem přes zvířecí a rostlinné fáze, dokud s konečnou platností nevstoupí do minerální fáze, v samotném jádru planety Země.

Chci, abyste věděli, chci, abyste pochopili, že je to přesně v samotném centru této planety, kde miliony humanoidů procházejí druhou smrt, o níž mluví Apokalypsa (Zjevení sv. Jána).

Je evidentní, že zničení "sebe" vyhlazení ega, zánik svéhlavosti v hlubokých oblastech Avernusu, je pro zničení zla v každém z nás absolutně nezbytné.

Samozřejmě, pouze přes smrt ega je možné osvobození esence. Takto se esence znovu vzkřísí, vynoří se na planetární povrch k slunečnímu světlu, aby v bolestivém kole Samsáry znovu začala nový evoluční cyklický proces.

Opětovný vzestup se vždy koná v minerálním království, následně stoupající přes rostlinné a minerální fáze, až do znovu dobytí lidské fáze, která byla dříve ztracena. Je jasné, že když znovu vstoupíme do lidské fáze, tak je nám znovu přiděleno 108 existencí, které pokud pořádně nevyužijeme, nás nakonec dovedou směrem dolů přes sestupnou cestu, takto znovu se vracející do Avernusu. V každém případě, milí bratři, vážené dámy, které mě poslouchají, je pro vás dobře, abyste věděli, že těchto 3,000 cyklů kosmického projevu je vždy přidělených každé esence, každé duši.

Ti, kteří definitivně padnou, ti, kteří nevědí jak využít těchto nesčetných příležitostí, které nám těchto 3,000 cyklů uděluje, poskytuje, zůstanou navždy vyloučeni z mistrovství (úroveň, titul). V druhém případě, ta nesmrtelná jiskra, kterou má každý z nás uvnitř- jmenovitě, náš vznešený Monad- přitáhne zpět svou esenci, což znamená, jeho duchovní principy. Pohltí je do sebe, a následně se navždy ponoří do univerzálního ducha života. A takhle Monadové bez mistrovství, ty jiskry které nedosáhly mistrovství nebo kteří definitivně nechtěli mistrovství, zůstanou vyloučeni bez jakéhokoli hierarchického postavení. K tomu konci objasňuji, že ne všechny nesmrtelné jiskry, ne všichni vznešení Monadové chtějí mistrovství.

Ale když jakýkoli Monad, když kterákoli Božská Jiskra chce dosáhnout vznešeného postavení "Mistr Monad", tak je nesporné, že pak pracuje na své esenci, své duši. V tomto případě takový Monad ve své duši probudí nekonečné touhy nadsmyslné duchovnosti.

Otázka: Milovaný Mistře, na základě toho co jste právě vysvětlili, mi připadá, pokud se nemýlím, že toto je přesně to, co Lord Krišna chtěl, abychom věděli, když učil o převtělování duší, stejně jako i Mistr Pythagoras, který učil o metempsychóze (převtělování). Je to tak?

Samael Aun Weor: Poslouchám vyjádření spojené s džentlmenovou otázkou a samozřejmě mu dám rychlou odpověď.

Přátelé, dámy, to co dnes večer prohlašuji, má v skutku dokumentaci v Indii a v Řecku. První dokumentace v úžasné nauce prezentované starověkým hinduistickým Avatarem zvaným Krišna a druhá v Pythagorově nauce. Samozřejmě, metempsychóza velkého Řeckého filozofa Pythagora a nauka převtělování duší učení Hinduistickým Avatarem, jsou ve své struktuře a hloubce identické. Bohužel, lidé překroutili učení, aby to na konci mohli libovolným způsobem zamítnout.

Otázka: Vážený Mistr, čemuž vážně nerozumím je, proč významné osobnosti, proslulí jako mistři, jako například paní H. P. Blavatská a Charles Leadbeater stejně jako Annie Besan, zakladatelé Teosofické Společnosti, což byli lidé se schopnostmi jasnozřivosti, jasnoslišení a dalšími schopnostmi, si nikdy neuvědomili fakta, které učili velký Kabír Ježíš, stejně jako Krišna, Pythagoras a vy Mistr Samael. Ale právě naopak, v obrovských pojednáních, které jsou značně proslulé ve světě pseudo-esoterických škol prohlašovali, že všichni lidé dojdou k dokonalosti a takhle se stanou jedním s Otcem. Můžete vysvětlit takovou nesrovnalost?               

Samael Aun Weor: Rozuměl jsem džentlmenovu velmi důležitou otázku, tedy nepochybně udělám to, co je v mých silách, abych mu ihned odpověděl.

Pochopitelně, zákony evoluce a devoluce pracují harmonicky a koordinovaně v celé přírodě. Je nesporné, že vše co jde nahoru, půjde nakonec dolů. Každý vzestup, je následován sestupem. Proto by byla absurdnost, abychom předpokládali, že zákon evoluce je něco odlišného.

Pokud stoupáme po hoře, tak nepochybně dorazíme k jejímu vrcholu. Ale pak potřebujeme sestoupit. A takhle moji milovaní bratři se zákony evoluce a devoluce koordinují. 

Tyto dva ohromné zákony představují mechanické osy celé přírody. Pokud by kterýkoli z těchto zákonů, přestal pouze na okamžik fungovat, pak by se celé přírodní mechanismy opravdu paralyzovaly.   

Pochopte: evoluce existuje v zrnu, které klíčí, roste a vyvíjí se. No devoluce existuje, když uschne a zemře. Evoluce existuje v tvorovi, který se vyvíjí v mateřském lůně, v dítěti, které se narodí, u dospělého, u rostoucí mládeži. No devoluce existuje v člověku, který stárne a umírá. A takto jsou evoluční a devoluční procesy kompletně organizovány v obrovském stvoření.

Bohužel, ti kteří se uzavřely v "dogmatu evoluce", nejsou více schopni chápání nekonečně ničících a úpadkový procesů všeho co je, všeho co bylo, a všeho co bude.

Poslouchejte: ani evoluce ani devoluce nás nikdy nemohou dostat ke vnitřní seberealizaci Bytí. 

Pokud chceme být opravdu osvobození, pokud vážně toužíme po pravém štěstí, pak se potřebujeme urychleným a okamžitým způsobem vydat po cestě revoluce vědomí.

Není bezvýznamné podtrhnout nadsmyslnou a přesahující myšlenku, že není možné přijít k ohromné Realitě, dokud se budeme nepřetržitě točit v kole Samsáry. Dámy a pánové, k jakému užitku je neustálé vracení se do tohohle údolí slz, neustále se vyvíjet a zanikat a znovu a znovu sestupovat do pekelných světů?

Naší povinností je probuzení vědomí, abychom mohli vidět cestu, která nás dovede s naprostou přesností ke konečnému osvobození.

Nepochybně na konci 19. století a na počátku 20. století, mnoho vážených, vzdělaných, okultistických inteligencí předávalo lidstvu jednoduché, počáteční učení. Je jasné, že takové osoby pouze navrhli veřejně učit první písmena tajné nauky. Tehdy se moc nezdržovali s analýzami evolučních a devolučních zákonů. Již v roce 1912 Rudolf Steiner potvrdil, že oni, zasvěcenci té doby doručili jen nepatrné, základní znalosti, ale že mnohem později bude daná lidstvu vyšší esoterická nauka nadsmyslného charakteru. My nyní doručujeme tento druh vyšší esoterické nauky. Proto je nezbytné neodsuzovat nebo nekritizovat těch, kteří v minulosti určitým způsobem pracovali pro lidstvo. Udělali, co mohli, my teď musíme vysvětlit a objasnit.

Otázka: Mistře, uvedli jste, že někteří Monadové mají zájem o dosažení seberealizace, ale jiní ne. Ačkoliv všichni Monadové vycházejí z Absolutna. Já jsem rozuměl, že pátrání po seberealizaci je pro ně všechny nucená povinnost. Můžete o tomhle vysvětlit trochu víc?

Samael Aun Weor: Rozuměl jsem otázku tohohle mladíka, tedy rád odpovím: Přátelé, nejprve chci, abyste pochopili, že to, co je božské, Bůh, Univerzální Duch Života, není diktátorské. Pokud to, co je realita, pokud to, co je pravda, pokud to, co je mimo času, by byly diktátorské, jaký osud bychom mohli očekávat?

Přátelé, Bůh také individuálně respektuje svou vlastní svobodu. Tímto chci konstatovat, že v hrudi Božskosti neexistuje diktatura. Každá panenská jiskra, každý Monad má úplnou svobodu přijetí nebo odmítnutí mistrovství. Pochopeno?

Otázka: Mistře, na základě toho, co jste právě teď vysvětlili, pak můžeme konstatovat, že Monad je odpovědný za padnutí esence do pekla?

Samael Aun Weor: Mezi publikem vidím dámu, která se s úplnou upřímností zeptala tuto otázku, na kterou samozřejmě rád odpovím:

Dámy a Pánové, když boží Monad chce mistrovství, je jasné, že toho dosáhne, nepřetržitým, vnitřním, z jeho nejniternějších hloubek pracováním, na své esence. Nicméně je jasné a zřetelné, že pokud Monad nemá zájem o mistrovství, tak takový Monad nikdy neprobudí žádnou hlubokou touhu v inkarnované esenci. Očividně v tomto případě, esence zbavena každé touhy a uvězněna v egu, napěchovaná v "sobě" nakonec vstoupí do pekelných světů. Proto důrazně odpovídám: Monad je vinen za selhání esence. Protože, pokud by Monad hluboko pracoval na své esenci, tak je nesporné, že esence by nikdy nesestoupila do Tartarusu jako selhání.

Otázka:  Mistře, děsí mě pomyslet, že jako esence bych musel projít utrpením za 108 životů vynásobených 3,000 nebo spíše 324,000 lidskými existencemi, abych nakonec ve velkém schématu věcí, jako esence, musel žít v Absolutnu jako selhaný Monad nebo jinými slovy bez seberealizace. Za těchto okolností se vyplatí vynaložit veškeré možné úsilí a oběti na dosažení seberealizace, bez ohledu na to kolik to může být utrpení, protože tohle bude absolutně nic s porovnáním s tím, co na mě uvalí příroda, pokud si vyberu cestu selhání. Nemyslíte?

Samael Aun Weor: Vážený pane, velký příteli, dovolte mi důrazně říci, že každá Boží Jiskra, každý Monad si může vybrat cestu.

Je nepochybné, že v nekonečném vesmíru existují biliony absolutně nevinných Monadů, kteří jsou za hranicemi dobra a zla. Mnoho z nich se pokusilo o dosažení mistrovství, ale bohužel selhaly. Miliony dalších nikdy nechtělo mistrovství. Bez ohledu na to, teď jsou ponořeni v hrudi Univerzálního Ducha Života, vychutnávajíc si autentické boží štěstí, protože jsou záblesky božskosti. Bohužel, nejsou mistry.

Je jasné, že gentleman, který se zeptal tuto otázku, má enormní touhu. Je to proto, že váš vnitřní Monad vás motivuje; stále na vás pracuje. Vaší povinností je proto pokračovat s neústupností po cestě na hraně nože, až do dosažení vnitřní seberealizace Bytí.

Otázka:  Je to kvůli této lhostejnosti, že mnoho lidí, s nimiž hovoříme o Gnostickém učení, i když úplně pochopí, co jim vysvětlujeme, si nezvolí následovat cestu revoluce vědomí? Znamená to, že jejich Monad na nich nepracuje, aby následovaly cestu seberealizace?

Samael Aun Weor: Odpovím na tuto mladíkovo otázku.

Abychom se na toto téma mohli soustředit z různých úhlů, musíme hluboce uvažovat. Stává se, že mnoho Monadů rádo pochoduje pomalu, s rizikem, že jejich esence selžou v každém cyklu lidských existencí. Druzí Monadové dávají přednost pracování na své esence střídavým způsobem, bez ladu a skladu. A konečně máme Monady, kteří rozhodně nikdy nepracují na svých esencích.

A tak tohle je důvod, proč ne všechny osoby, které slyší toto učení, ho i akceptují. Při tom všem je vhodné vědět, že někdo, kdo například v této existenci neakceptoval evangelium nového Věku Vodnáře, ho může přijmout v následujících životech, pokud ještě nedospěl k 108 životu.

Otázka:  Mistře, patří Monadové, kteří nikdy nepracovali na své esence, pouze k této planetě Zemi nebo také existují i na ostatních planetách?

Samael Aun Weor: Mladý příteli, nezapomínejte na zákon filozofických analogií, zákon souladů a numerologie: "jak nahoře, tak dole."

Planeta Země není jedinou obydlenou planetou v hvězdném vesmíru. Množství obydlených světů je obrovskou realitou. Tohle si žádá, abychom pochopili, že Monadové z ostatních planet se také těší z úplné svobody přijetí nebo odmítnutí mistrovství.

Ale osobnost je rozdílná. A tedy chci o tom důrazně uvést následující: ne všechny existující lidské osobnosti, které žijí na ostatních obydlených světech nekonečného vesmíru, padli tak nízko jako my, obyvatelé planety Země.   

Přátelé, v různých sférách nekonečna existují úžasné planetární lidstva, která pochodují v souladu s velkými kosmickými zákony. Ale znovu opakuji, ne všichni Monadové chtějí mistrovství.

Pekla existují uvnitř všech planet, ve všech galaxií. Nicméně ne všechna planetární pekla jsou obydlené. Například: Naše Slunce je úžasná hvězda, jejíž světlo osvětluje všechny planety našeho slunečního systému ORS a je zajímavé vědět, že pekelné světy naší královské hvězdy jsou zcela čisté. Očividně v tomhle brilantním Slunci je nemožné najít kosmické selhání; ani jeden z obyvatelů nepochoduje v ponořené devoluci. Tvorové, které žijí na královské hvězdě, jsou úplně božský, ony jsou Sluneční Duchové.

Je dobré nezapomenout, že kterákoli kosmická jednotka, která vstoupí do života, vlastní minerální království, které je ponořené ve svých přirozených infradimenzích. I když existují světy, jejichž ponořené minerální království je hustě zalidněné, mezi nimi je naše planeta Země. Tohle nám naznačuje nebo ukazuje selhání mnoha Monadů.

Avšak my se potřebujeme do tohohle tématu zabořit trochu hlouběji a s naprostou jasností rozumět, že sestup kterékoli esence do strašného příbytku Pluta ne vždy znamená definitivní selhání. Je jasné, že konečné selhání je pouze pro esence, Monady, kteří nedosáhli vnitřní seberealizace během 3,000 cyklů nebo období existencí-lépe řečeno v 3,000 otáčkách kola Samsáry-protože, když přijedeme k poslednímu z těchto cyklů-jak jsem již mnoho krát řekl-dveře se zavřou.

Vybrané z Vánočního poselství 1973-1974 - "Yes, There is a Hell, a Devil, and Karma" (Ano, Peklo, Ďábel a Karma Existují) - napsané Samaelom Aun Weorom).

přeloženo z anglického originálu: Monads and Essences