slovnik

Potřeba změnit náš způsob myšlení

Zaprvé je třeba znát zákony Gnostické Esoterické Práce, pokud opravdu chceme radikální a svědomitou změnu. Ve jménu pravdy řekneme, že pokud existuje místo, kde bychom na sobě měli začít pracovat, tak to musí být vůči naší mysli a citem.

Bylo by například absurdní začít pracovat s motorickým centrem, které, jak již víte, souvisí s návyky, zvyky a činnostmi tohoto orgánu nebo střediska. Očividně to by bylo, jako začínat s absurdním fakírstvím. Mimochodem, když mluvíme o fakírech, v Indii jsou fakíři, kteří například vertikálně zvednou ruku, a takto ji udrží na dobu neurčitou, dokud neztuhne. Existují takoví, kteří zůstanou na stejném místě dvacet nebo třicet let, než se stanou sochy, ale co po tomto všem, jen tito fakíři získali? Je zřejmé, že vybudují určitou pevnou vůli. Nemůžeme si však myslet, že vytvoří Tělo Vědomé Vůle (Příčinné Tělo), to určitě ne.

Žádné tělo není možné vytvořit mimo Deváté Sféry. Pokud by bylo možné vytvořit jakékoli tělo za nepřítomnosti Deváté Sféry, pak bychom byli narození ze vzduchu, v nějakém jezeře, ze skály, nebyli bychom děti muže a ženy. Proto stvoření se děje v Deváté Sféře, to je jasné. Proto žádný fakír nedokáže vytvořit Tělo Vědomé Vůle mimo Deváté Sféry. A proto ti, kteří se věnují fakírství, nezískají nic kromě rozvoje určité síly vůle. Proto začít s motorickým centrem by bylo absurdní. Ještě horší by bylo začít pracovat se sexuálním centrem, aniž byste měli správně informace o základě Gnostické Nauky. Protože ten, kdo začne za takových podmínek, neví, co dělá. Nemá jasné vědomí o práci ve výhni kyklopů. Je jasné, že se může dopustit vážných chyb.

5_center_lidskeho_strojePřipomeňme si, že první centrum je intelektuální centrum. Druhé je emocionální. Třetí je motorické. Čtvrté je instinktivní a páté je sexuální centrum. Také existuje šesté centrum, což je Vyšší Emocionální Centrum, a sedmé, což je Vyšší Intelektuální Centrum. Ale pokud skutečně nezačneme s nižšími centry lidského stroje, dopustíme se chyb.

Předtím než cokoliv jiného, bychom v těchto studiích měli začít s intelektuálním a emocionálním centrem. Skutečně musíme změnit náš způsob myšlení, protože jinak budeme následovat nesprávnou cestu. K čemu by například bylo, že budete navštěvovat tyto přednášky, ale nezměníte svůj způsob myšlení? Zde vám přinášíme esoterická cvičení a vedeme vás v učení, ale pokud nezměníte svůj způsob myšlení, jaký význam má toto všechno, co se učíte?

Bylo vám řečeno, že musíme zničit ego, že se musíme obětovat pro lidstvo. Bylo vám řečeno, že musíme vytvořit Vyšší Existenční Těla našeho Bytí, ale pokud budete pokračovat v myšlení jako předtím, se stejnými duševními návyky jako kdysi, jaký význam má toto všechno, co se učíte, co teď posloucháte? Bylo vám řečeno, že musíte rozdrtit ego, ale vy pokračujete s vašimi starými, duševními návyky, s vašimi senilními formami a systémy myšlení. Proto, k čemu jsou tyto všechny informace, které jsou vám dávány?

Písmo svaté jasně mluví o "starém a novém víně." Kristus řekl, že nikdo by nenalévat nové víno do starých, ztvrdlých, kožených měchů, protože stará nádoba by praskla. Proto na uskladnění nového vína, potřebujeme novou, poddajnou nádobu. Velký Kabír Ježíš řekl, že nikoho by nenapadlo opravovat staré oblečení s kousky nové látky. Je nemyslitelné, abychom například roztrhaly nový oblek, abychom mohli opravit starý; to je absurdní, ne?

Stejným způsobem, nové učení je jako nové víno a potřebuje novou láhev nebo skladovací nádobu. Co je tato skladovací nádoba? "Mysl." Pokud nezanecháme své senilní formy myšlení, pokud budeme pokračovat v přemýšlení o návycích, které jsme měli kdysi, pak prostě ztrácíme čas.

Musíme změnit způsob myšlení; na nové víno potřebujeme nové nádoby. Proto musíme úplně změnit způsob myšlení, abychom mohli přijmout toto učení. Toto je jádrem věci. Protože pokud dostaneme toto učení, a jen jej přidáme do našeho starého způsobu myšlení, který jsme měli předtím, do našich duševních návyků, pak neděláme nic. Pokud chceme zaháknout "auto" gnostického učení za naše staré "auto," které je ošlehané časem, plné špíny a světáctví, pak děláme jen to, že blázníme sami sebe.

Především musí být připravena nádoba na přijetí vína gnostického učení. Tato nádoba je mysl. Pouze tímto způsobem, s novou transformovanou nádobou, můžeme přijmout víno gnostického učení. A to je to, co chci, aby všichni studenti rozuměli.

Musíme odstranit negativní emoce, protože tyto negativní emoce brání skutečné, radikální změně uvnitř. Je nemožné, abychom se změnili, pokud hluboko v nás máme stále negativní emoce. Musíme vyhubit ze svého srdce negativní typ emocí, které jsou skutečně škodlivé v každém slova smyslu. Osoba, která se nechá unést svými negativními emocemi, se stane totálním lhářem. Věnujte sobě pozornost, způsobu, jakým lžete, jak děláte falešné úsudky a poté, jak to litujete. Ale to je už příliš pozdě.

Proto bychom z naší povahy měly odstranit negativní emoce. Lži jsou určitě chybným spojením, protože oslabujeme Otcovu energii, život "Stařešiny/Starého Dnů," to jest našeho "hlubokého Vnitřního Bytí," která protéká vnitřním, kosmickým uspořádáním, dokud nedosáhne mysl. Pokud uděláme chybné spojení, pak energie nemůže proudit dále. Je to, jako kdyby byl přeřezaný elektrický drát, takže elektřina se nedostane do žárovky, která by nám dala světlo.

Tímto způsobem, lži a podvod, jak jsem již řekl, a opakuji, jsou chybnými spojeními. Když jsme mladí, jsme plní negativních emocí, a stáváme se lháři. Toto je tvrdá realita skutečnosti. Pokud opravdu pochopíme a začneme měnit způsob myšlení a cítění, velmi brzy se to odrazí v nás samých.

Když změníme způsob myšlení, cítění a jednání, pak jsme dokonale připraveni začít pracovat v tajemstvích sexu. Dopustily bychom se vážné chyby, pokud bychom hned dovolili lidem začít pracovat v Deváté Sféře, aniž by věděli základ nauky. To by bylo absurdní, protože lidé, kteří nezměnili způsob myšlení, kteří i nadále pokračují ve svém způsobu myšlení, kteří i nadále pokračují se stejnými návyky, lidé, kteří stejným způsobem cítí, kteří jsou oběťmi negativních emocí, nedokážou pochopit tajemství sexu, aniž by se přitom procesu nezničili. Pak, proč není zdůrazněno, že nejprve se musíme naučit vědu, abychom pak mohli pracovat v Deváté Sféře? Philippus Theophrastus Bombastus ven Hohenheim, Aureolus Paracelsus, měl v tomto pravdu.

Začněme pak tím, že změníme svůj způsob myšlení a cítění. Mnohým se dostane esoterického učení, ale pokud budou nadále přemýšlet jako předtím, jako tomu bylo před dvaceti lety, co očekávají? Ztrácejí čas. Učení bylo dáno lidem, aby si mohli uvědomit sami sebe, ale pokud budou i nadále přemýšlet jako předtím, samozřejmě, že jsou na špatné cestě.

Vím o případech, kdy některé osoby byly v Gnostickém učení dvacet nebo třicet let. Velmi vzdělaní, ano, teorií zvládají dobře, ale pokud pozorně prozkoumáme jejich zvyky, tak uvidíme, že mají stejné zvyky jako předtím. Vím o dalších, kteří jsou dokonce uvážliví, kteří plní své povinnosti, kteří vynikajícím způsobem hovoří o lásce, kteří zvládají nauku mimořádnou formou, ale já jsem je pozoroval, a jasně se ukázalo, že oni se chovají, jak se chovali, když nebyly gnostici. Chovají se tak, jak se chovali několik let dozadu. Mají staré zvyky, které měly, když ještě o těchto studiích nic nevěděli. Stále pokračují v těchto stejných, starých zvycích. Co tedy tyto osoby dělají? Samozřejmě, že si jen uboze sami sobě nalhávají, to je zřejmé.

Musíme začít tím, že změníme způsob myšlení, a později způsob cítění, naléváním nového vína, gnostického vína, do nové nádoby, ne do staré nádoby, starého ztvrdlého měchu. Senilní mysl, plná starých návyků, návyků, které jdou zpět dvacet nebo třicet let, není připravena přijmout víno gnóze. Taková mysl musí nuceně projít celkovou změnou. Pokud ne, mizerně bude mrhat svůj čas.

Psychologický spánek

V Orientu není neznámé, že lidé spí. Ale na Západě, si lidé myslí, že jsou vzhůru, a přesto dělají věci, které nechtějí dělat. Jsou posláni do války, když nechtějí, ale i tak jdou. Proč? Protože jsou zhypnotizovaní! Víte, že pokud zhypnotizován subjekt má například nařízeno jít a někoho zabít, tak to udělá. Toto již bylo zohledněno trestním zákoníkem ve všech zemích Země. K tomuto dochází u lidí ve všech zeměpisných šířkách. Jsou zhypnotizovaní, ale oni si myslí, že jsou vzhůru.

Pokud jim je řečeno, že nadešel čas jít do války, jdou do války. Nechtějí, ale jdou. Proč? Protože jsou zhypnotizovaní. Toto je velmi vážně, hrozně primitivní. Musíme se probudit z tohoto hypnotického spánku. To je sice pravda, ale jak se z toho spánku máme probudit? Pokud jsme spokojeni se svými duševními návyky, s osvojenými návyky nebo zvyky, se systémy uvažování, se sentimentálními zvyky následkem vlivu rodiny nebo dědictví, pak i přesto, že posloucháme toto učení, prostě ztrácíme čas.

Zeptejte se sami sebe, proč jste sem přišli? Za jakým účelem přijímáte toto učení? Pokud jste zde jen ze zvědavosti, pak by bylo pro vás lepší, kdybyste nepřišli. Pokud jste skutečně pocítili touhu se změnit, ale spokojeně si pokračujete se svým starým způsobem myšlení, tak si jenom sami sobě nalháváte.

Pokud chcete zaháknout "auto" gnóze za svou starou morálku, rozežranou časem a prohnilou až do morku kostí, no, to hrajete velmi hloupou hru, která vás nikam nedovede. Takže přestaňme si namlouvat. Vím, že se chcete změnit, tak začněme tedy tím, že změníme způsob myšlení. Každý z nás má svůj způsob myšlení, každý z nás si myslí, že jeho způsob je ten správný. Ve skutečnosti, různé způsoby myšlení v každém z nás, nemají v sobě nic správného, protože všichni jsme zhypnotizovaní. Jak může zhypnotizovaný člověk správně myslet? Ale vy si myslíte, že myslíte správně. V tom spočívá vaše chyba. Mentální návyky jsou k ničemu. Pokud se opravdu chcete změnit, tady máte nové učení. Tady máte víno gnóze. Ale prosím vás, na toto víno si přineste novou nádobu, ne staré ztvrdlé měchy, protože nové víno, staré, ztvrdlé nádoby roztrhne.

Chci, abych toto učení doručil jasně a seriózně všem bratřím a sestrám, a to je důvod, proč vás vyzývám, abyste změnili svůj způsob myšlení. Zamysleli jste se někdy, co je vědomí? Můžeme vůbec srovnávat vědomí? Je jasné, že se tam nachází určité světlo, které řídí svůj směr z jednoho místa na druhé.

Kde je vaše vědomí?

Musíme se naučit využívat vědomí právě tam, kde se nachází. Všude tam, kde se nachází naše vědomí, je místo, kde se nacházíme i my. Právě teď mě posloucháte, ale jste si jisti, že vědomí každého z vás je tady? Pokud je tady, to mě těší.

Ale jste si jisti, že je tady? Je možné, že je doma, v baru, může být v supermarketu, a tak tady jen vidíme osobnost takového a takového člověka.

Tímto způsobem, kdekoliv se nachází naše vědomí, tam se nacházíme i my. Co musíme udělat, je naučit se využívat, kde by mělo být umístěno. Pokud své vědomí umístíme do baru, bude se nacházet v baru, pokud jej umístíme do nevěstince, bude se nacházet v nevěstinci, když ho umístíme na trh, budeme mít dobrý nebo špatný trh. Všude tam, kde je umístěno naše vědomí, je místo, kde se nacházíme.

Bohužel vědomí je uvězněno. Chlípné "já" může vzít naše vědomí do nevěstince, "já" opilce, jej může vzít do baru, závistivé "já" jej může vzít někam do obchodu, "já" večírků jej může vzít do kamarádova domu atd. Možná se vám to zdá správné, nebýt schopen řídit své vědomí?

Je absurdní, abychom ho brali tam, kde by nemělo být, to je jasné. Bohužel, opakuji, naše vědomí je skutečně uvězněno a potlačeno uvnitř různých nelidských elementů, které v sobě nosíme.

Musíme rozbít všechny nežádoucí elementy, ve kterém je vědomí uvězněno. Ale řekněte mi, jsme schopni to udělat, pokud nezměníme svůj způsob myšlení? Pokud jsme příliš spokojeni se senilními a ustálenými, starými návyky, které máme v mysli? Trápilo by nás snad probuzení vědomí? Je jasné, že ne.

Pokud chceme změnu, změňme se nyní, změňme své duševní návyky, náš způsob myšlení. Když člověk skutečně změní svůj způsob myšlení, pak může zcela změnit své nitro. Jak může někdo říct, že vyvolá změnu ve svém vnitřním vědomí, pokud ho nechá unášet všude tam, kde jeho "já" chtějí, aby šlo? Skutečně nevíme, jak ho používat, a to je opravdu nešťastné. Pokud chceme změnu, a to radikální, musíme se učit o vědomí.

Bódhičitta a Bódhisattva

V Orientu se říká, že dříve než se narodí Bódhisattva, musí v nás existovat Bódhičitta. Ale především, co je to, co nazýváme Bódhisattva? Někteří z vás vědí, a jiní ne.

H.P. Blavatská říká, že když má člověk Příčinné, Duševní, Astrální a Fyzické tělo, tehdy je Bódhisattva. Bódhisattva je Lidská Duše, Příčinná Duše, která je těmito těly oděná. Je to Lidská Duše, pokrytá Vyššími, Existenčními Těly Bytí.

V Mahájána buddhismu, jsou bódhisattvové uznáni pouze ti, kteří se obětovali pro lidstvo přes postupné Mahá-manvantary. Podle Mahájána buddhismu existují dva typy Bódhisattvy. První jsou Pratjéka Buddhové, nebo lépe řečeno, ti, kteří se snaží stát Pratjéka Buddhy; tito se nikdy neobětují pro lidstvo. Nikdy nepoloží svůj život za své bratry a sestry, a je jasné, že kvůli tomu, nikdy neinkarnují intimního Krista. Ti druzí jsou pravými Bódhisattvy, ti, kteří se vzdali blaženosti Nirvány z lásky k lidstvu, ti, kteří v různých Mahá-manvantarach dali svou krev pro lidstvo. Ačkoli by raději žili šťastně v nirváně, zřekli se jakéhokoliv druhu štěstí pro své bratry a sestery na Zemi. Oni jsou jediní, kteří mohou opravdu inkarnovat Krista.

Ale vraťme se k Bódhičittě. Co je Bódhičitta? Je to vědomí, které je probuzeno, rozvinuté, proměnné na Zlaté Embryo. Právě toto, skutečné, hořící brnění, nás může ochránit před mocnostmi temnoty a které nám dává moudrost a zkušenost.

Předtím než se v člověku, v jeho nitru zrodí Bódhisattva, objeví se Bódhičitta; co znamená, probuzené a rozvinuté vědomí. Takže sami můžete vidět hodnotu tohoto daru, zvaného vědomí. Je škoda, že lidstvo má vědomí uvězněné uvnitř egu. A je jasné, že pokud budou lidé i nadále myslet stejně, jak myslí teď, cítit, jak cítí teď, a pokračovat ve svých stejných, starých, zatuchlých zvyků, nebudou moci probudit vědomí. To zůstane zhypnotizováno. Následkem čehož můžeme říci, že Bódhičitta se nikdy neobjeví.

Když se v člověku, v aspirantu objeví Bódhičitta, což je probuzeno a rozvinuté vědomí, pak se brzy objeví Bódhisattva. Očividně, Bódhisattva se vytváří v psychologické vrcholové fáze Bódhičitty. Bódhičitta je nádherná.

Moji drazí bratři a sestry, je opravdu skvělé, když člověk opravdu změní svůj způsob myšlení, protože právě tehdy a jen tehdy, bude usilovat o probuzení vědomí. Tehdy a jen tehdy vyvine skutečné úsilí, které povede ke zrození Bódhičitty. Dříve to není možné.

Bohužel žijeme v bolestivém světě. Všichni jste plní smutku, trápení. Pravé štěstí v tomto světě neexistuje, není to možné. Pokud bude existovat ego, vždy bude existovat bolest.

Dokud budeme pokračovat se žluklýma formami myšlení, nemůžeme být šťastní. Tak dlouho, jak budeme oběťmi negativních emocí, jakýkoliv typ štěstí je nemožný. Opravdu potřebujete dorazit ke štěstí.

Nebudeme schopni získat takovouto odměnu, pokud neprobudíme vědomí. A vědomí neprobudíme, pokud budeme pokračovat se způsobem myšlení, jaký máme teď. Proto je nutné, abychom pozorovali, co si myslíme. Změňme svůj staromódní způsob myšlení a připravme nové nádoby na nové víno, což je gnóze. Tímto způsobem budeme opravdu pracovat.

Mechanická příroda

Tento svět je udržován Zákony příčiny a následku, to jest, Zákony Karmy. Také se nazývají Akce a Následek. Například takový důsledek následuje, takovou akci. Toto je velmi komplikovaný svět. Je to svět asociací, mnohonásobných kombinací a neustálých propastí, bojů protikladů atd. Za těchto okolností není možné, aby v tomto světě mohlo existovat štěstí, i jen na okamžik.

Každý z nás musí zaplatit svou Karmu, máme plno dluhů. Tato Karma nám samozřejmě přináší více bolesti a hodně hořkosti, nejsme šťastní.

Mnoho lidí věří, že štěstí můžeme získat prostřednictvím mechanismu evoluce. To je falešná představa, protože Evoluce je mechanická. Zákon Evoluce spolu se Zákonem Devoluce, tvoří mechanické osy stroje, zvaného příroda.

Evoluce je v semínku, které klíčí, v stromě, který roste a nakonec produkuje ovoce. Devoluce je v stromě, který se degeneruje a nakonec se stane hromadou dřeva. Evoluce je u dítěte, které se začne tvořit v děloze matky, ve zvířeti, které se narodí, roste, vyvíjí se a žije v slunečním světle. Také existuje Devoluce u člověka, který stárne, degeneruje, stává se senilním a nakonec umírá. Toto je zcela mechanické.

Zákon Karmy je také mechanický, když se na něj dívá z pohledu Dvanáct Nidán. Co potřebujeme, je osvobodit se právě ze Zákona Karmy. Potřebujeme se osvobodit z mechanického pohybu přírody. Musíme se vysvobodit, no, to není možné skrze mechanickou evoluci.

Mechanická evoluce postupuje podle Zákonů Příčiny a Následku, Zákonů Asociací a Vícenásobných Kombinací atd. Co je mechanické, zůstane mechanické. Musíme se vyprostit ze Zákona Evoluce a také, ze Zákona Devoluce. Musíme udělat obrovský skok, abychom se dostali do Osvětlující Prázdnoty nebo Kosmického vědomí. Samozřejmě, že pak existuje protiklad mezi teorií relativity hlásanou Albertem Einsteinem a Kosmickým vědomím, které je známé jako Osvětlující Prázdnota. Co je relativní, je relativní. Mašinérie relativity funguje se Zákonem Protikladů. V boji protikladů je bolest, a to není štěstí. Pokud chceme pravé štěstí, musíme utéct z mechanického zákona relativity.

Osvětlující Prázdnota

Měl jsem sotva osmnáct, když jsem se pokusil o obrovský skok jít mimo čas a zkušenosti, abych zažil to, co není čas, to, co nazýváme zážitek Pradžňápáramitá ve své nejsurovější realitě. Nemůže být pro vás dostatečně zdůrazněna skutečnost, že takový zážitek jsem musel zopakovat třikrát.

V Osvětlující Prázdnotě neexistuje pojmový dualismus žádného typu. Mašinérie relativity by v Osvětlující Prázdnotě nefungovala ani Zákony Vzájemných Kombinací ani mechanických asociací atd. V Osvětlující Prázdnotě to není možné. V Osvětlující Prázdnotě by všechny teorie Einsteina byly zničeny.

Nepochybně, zážitek Osvětlující Prázdnoty je možný jen ve stavu Samádhi, nebo jak je to známé v Indii: Pradžňápáramitá.

V Osvětlující Prázdnotě neexistují formy žádného typu. Dalo by se říci, že se dostaneme za vesmír a bohy. V Osvětlující Prázdnotě bychom mohli najít správnou odpověď na otázku: "Pokud se celý vesmír zredukuje do bodu, do čeho se zredukuje samotný bod?"

Pro logickou mysl je taková odpověď nemožná nebo přinejmenším pro mysl, která funguje podle formální logiky. V Osvětlující Prázdnotě je taková odpověď zbytečná, ale sama o sobě připouští ohromnou realitu.

"Všechny věci se zredukují do bodu a bod se také zredukuje do všech věcí." Pak bychom mohli říci, že pronikneme do stavu Mahá-Samádhi, žijeme ve všech věcech, zbaveni všeho, a to samo o sobě je již nádherné, úžasné a nepopsatelné.

Osvětlující Prázdnota je možná pouze přes velký skok a za podmínky, že projdeme celkovým buddhistickým vyhlazením. V opačném případě by to bylo nemožné.

V těch dnech jsem neprošel buddhistickým vyhlazením a samozřejmě, jak jsem se blížil k Velké Realitě, vědomí se nesmírně rozšířilo. Je jasné, že v té situaci, tím, že jsem neprošel buddhistickým vyhlazením, jsem cítil nevýslovnou hrůzou, což je důvod, proč jsem se vrátil do vesmíru Einsteinovy relativity. Opakuji, proto jsem třikrát udělal ten experiment a třikrát zažil osvětlující Prázdnotu.

Tam existuje intuice transcendentální povahy. V oblasti intuice či ve světě intuice, existují různá stupně intuice. Nesporně, nejvyšší intuitivní stupeň je filozoficko-náboženských nebo filozoficko-mystických myslí. Jedná se o druh intuice, která odpovídá Pradžňápáramitě.

Taková schopnost mi proto umožnila jít za hranice světa kosmického vědomí (Osvětlující Prázdnoty) k Velké Realitě. Chci vám vážně zdůraznit, že tato cesta gnóze vede do Velké Reality. Je to mimo vesmír relativity, to znamená, že je to mimo mechanických zákonů relativity, za hranicemi, daleko za Osvětlující Prázdnotou. Do té doby je pro nás nezbytné, abychom podstoupili nejvyšší vyhlazení, aby vědomí, přeměněné na Bódhičittu, zcela probuzené, mohlo dosáhnout tento velký skok do Osvětlující Prázdnoty.

Řeknu vám, že musíme začít tím, že změníme způsob myšlení, že budeme na sobě správně pracovat. Nemohli bychom si představit sami sebe, že probouzíme vědomí, že rozvíjíme Bódhičittu, když jsme předtím nezměnili svůj způsob myšlení.

Je třeba vědět, jak meditovat, pochopit, co je technika meditace, co je předmět meditace. Co chceme dosáhnout meditací, nebo prostřednictvím meditace? Nikdo by nemohl mít mysl ve svatém klidu se senilním a starým způsobem myšlení. Nikdo nedokáže mít klid v srdci, když předtím ze sebe neodstranil všechny negativní a škodlivé emoce.

Když se gnostický Arhat ponoří do sebe, v těch chvílích začne pracovat na některých nelidských elementech, které objevil přes sebepozorování. Dejme tomu, že objevil hněv. S pomocí své Božské Matky Kundaliní, začne chápat psychický agregát hněvu. Po objevení a pochopení tohoto psychického agregátu hněvu, ji požádá o pomoc. Ona se pak pustí do rozdrcení takového agregátu, aby se na jeho místo, zrodila láska.

Tím jak ničíme všechny ty nelidské psychické agregáty, které nosíme uvnitř, naše vědomí se začne probouzet.

Hodně se toho v gnózi mluví o sexu, ale především musíme změnit svůj způsob myšlení, abychom si více uvědomili učení. To je jediný způsob, jak úspěšně pracovat v ohnivé výhni Vulkánu.

- Přednáška Potřeba změnit náš způsob myšlení od Samaela Aun Weora
- Přeloženo z anglického originálu: The Need to Change Our Way of Thinking