slovnik

Typy duchovních škol

Zlomyslní lidé s nedostatkem pochopení se mylně domnívají, že gnostické hnutí je proti školám, náboženstvím, kněžským řádem, duchovním společenstvím a sektám. Nic nemůže být dále od pravdy. Nejsme proti nikomu. My jen odhalujeme a poukazujeme, kde je nebezpečí.

My, Mistři vědomého kruhu slunečního lidstva, jsme povinni mluvit, když je potřeba, ale také mlčet, když je to potřeba. Tak jako existuje trestní mlčení, stejně tak existují i hanebné slova. Je stejně špatné mluvit, když se musí mlčet, jako je špatné mlčet, když se musí mluvit. To však neznamená, že my, mistři, jsme proti někomu. Nikoho nenávidíme, ani na nikoho neútočíme, my pouze odhalujeme nebezpečí. To je vše.

Existují čtyři typy škol:

1. Školy, které učí, jak vykrystalizovat duši
2. Školy, které učí, jak vykrystalizovat duši a inkarnovat Ducha (Bytí)
3. Školy, které pomáhají lidstvu jako určitá forma mateřské školy
4. Školy černé magie.

Podívejme se na tyto čtyři typy škol v postupném pořadí.

1. Školy, které učí, jak vykrystalizovat duši

Pro pobožné lidi je vykrystalizování duše něco neobvyklého. Mnoho z nich nás pomlouvalo a považovalo nás za materialistické lidi. My opravdu nejsme materialisté. Jsme esoterici a to je vše. Intelektuální zvíře, mylně nazývané člověkem věří, že už má duši. Nebojte se ani nebuďte rozhořčeni, s trpělivostí pozorujte, analyzujte, zkoumejte…

Intelektuální zvíře má pouze inkarnovanou Buddhatu; tj. vnitřní buddhistický princip, esenci, psychický materiál, surový materiál potřebný k vytvoření duše.

Je třeba probudit vědomí, probudit Buddhatu, posílit ji a zindividualizovat ji. Taková činnost se nazývá vytvoření duše. Školy, které učí, jak získat duši jsou řízeny instruktory, kteří svou duši již mají. Jen ten, kdo má duši může učit jiných kompletní systém vytváření duše.

Všechny školy, které učí, jak získat duši velmi dobře vědí, že lidská bytost má mnohočetné "já", které uboze plýtvá psychickým materiálem v atomových výbuších hněvu, nenasytnosti, žádostivosti, pýchy, lenosti, obžerství atd.

Bohužel, dokud bude v lidech existovat mnohočetné "já", tak budeme ztrácet síly Buddhaty. Pokud opravdu chceme vytvořit duši, tak je nutné rozpustit "já". Skutečná práce instruktora, který už má duši, je napravit všechny, kteří se chtějí napravit, znormalizovat lidi, řídit školu normálnosti. Opravdu, jen ti, kteří jsou normální, se mohou rozvíjet. Pouze ti, kteří jsou normální, se mohou stát super-normálními. Většina lidí nemá duši. Jsou řízení mnohočetným "já", a proto nemají individualitu. Jsou abnormální. Toto je pro mnoho lidí těžké přijmout, ale je to pravda. Musíme mluvit pravdu za každou cenu.

Každý instruktor s duší musí své žáky učit teorii, jak získat duši. Avšak toto je relativní. Žák musí dělat práci, protože instruktor nemůže dělat práci za žáka. Každý z nich musí následovat cestu sám. Instruktor "školy-duše" pracuje s embryi duší, pomáhá jim v jejich růstu, vývoji a pokroku.

Každá škola, která učí rozpuštění "já", je školou duše. Školy duše existují v učení Krišnamurtiho, Čchan buddhismu, Zen buddhismu, Súfizmu, křesťanském "klidu", atd. Každá škola duše vyučuje techniku pro rozpuštění "já." Skutečně, jen přes tvořivé pochopení všech našich chyb, ve všech hlubokých úrovních mysli, je "já" bezpochyby rozdrcené.

Školy duše také vyučují systémy a techniky na probuzení sil Budhaty. Školy duše mají velmi účinné metody na probuzení Budhaty. Školy duše učí vědu vnitřní meditace, jejímž prostřednictvím se vědomí, Buddhata, probouzí. Tímto způsobem dosáhneme vnitřní osvícení.

Instruktoři škol duše chtějí zničení mnohočetného "já"; Satana. Instruktoři škol duší se snaží, aby uvnitř každé lidské bytosti přebýval pouze jeden obyvatel, tj. Buddhata; duše.

Opravdu, podstata Buddhaty je štěstí. Buddhata sama o sobě je štěstí. Každá škola, která vyučuje rozpuštění "já", je školou duše; školou, která učí, jak vykrystalizovat duši.

2. Školy, které učí, jak vykrystalizovat duši a inkarnovat Ducha (Bytí)

Každá škola, která učí, jak vytvořit duši a ducha je školou regenerace. Školy, které učí jen to, jak vykrystalizovat duši dělají dobrou práci, ale ty, které učí, jak vytvořit duši a ducha dělají vynikající práci.

Ten, který jen vykrystalizuje duši (skrze rozpuštění "já") může být smrtelný nebo nesmrtelný. Takový člověk je nesmrtelný, pokud vstoupí do školy regenerace, a smrtelný pokud nevstoupí do žádné školy regenerace. Každá škola regenerace učí maithunu nebo sexuální magii. Ten, který odmítá posvátný oheň sexu, se stává smrtelným. Duše, která nechce přijmout posvátný oheň třetího Logu, ztrácí své vnitřní síly, kousek po kousku, a po mnoha reinkarnacích, nakonec umírá.

Když pracujeme na vytvoření naší duše, tak naše práce je prováděna v molekulárním světě. Když pracujeme na vytvoření Ducha, tak pracujeme v solárním elektronickém světě (příčinném světě, světě Monáda). Běžné intelektuální zvířata opravdu znají pouze tento buněčný svět (fyzický svět).

Každá pravá škola regenerace učí tři základní faktory pro revoluci vědomí. Tyto tři faktory jsou: zemřít, narodit se, obětovat se pro lidstvo. Mnohočetné "já" musí zemřít, abychom mohli vytvořit duši.

Musíme pracovat s vodíkem Si-12 sexuální energie, přeměňovat ho skrze sexuální alchymii, abychom měli právo na dosažení Znovuzrození.

Nesmrtelnými se staneme, pouze pokud se v našem nitru zrodí anděl. Je absurdní uvažovat o příchodu ohně, pokud nevíme, jak transmutovat sexuální energii. Posvátný oheň je výsledkem transmutace našich sexuálních sekretů.

Ten, který neví, jak provádět maithunu (sexuální magii) nemůže přijmout posvátný oheň. Pokud duše nepřijme oheň, tak se stane slabou, a kousek po kousku po mnoha staletích zemře.

Gnostické hnutí je školou regenerace, která praktikuje tři základní principy revoluce vědomí.

Jiné školy regenerace jsou: Tibetský Tantrický buddhismus, žlutý kostel lámů, Súfism se svými tančícími derviši, čchan buddhismus v Číně, atd. V minulosti existovaly velkolepé školy regenerace. Připomeňme si Eleusinské mystéria, Egyptské, Aztécké, Mayské a Incké mystéria, Orfické mystéria, mystéria Kabírů a Daktylů.

Nejhorší nepřátelé škol regenerace jsou infrasexuálové, kteří jsou nepřáteli regenerace. Infrasexuál se domnívá, že je lepší než osoby s normální sexualitou a smrtelně nenávidí suprasexualitu.

Gnostické hnutí je školou regenerace, kterou infrasexuálové smrtelně nenávidí.

Zdegenerované lidé infrasexuality se považují za dokonalejších než Třetí Logos. Tím, že vyprávějí, že: "Sex je něco hrozně hrubého", "sexuální magie je materialistická a zvířecí", "my pracujeme pro zduchovnění" atd., se vůči Třetímu Logu rouhají.

Zdegenerované lidé infrasexuality se považují za čistších jako Duch Svatý, a vůči sexu a sexuální magii říkají pouze strašné věci.

Připomeňme si, že tři základní síly vesmíru jsou:

1. Vůle Otce.
2. Představivost Syna.
3. Sexuální síla Ducha Svatého.

Ti, kteří říkají proti některé z těchto tří Logoických sil, jsou ve skutečnosti černí mágové.

Práce s vodíkem Si-12 je opravdu nesmírná. Zasvěcenec musí žít kosmickou drama. Zasvěcenec se musí stát ústřední postavou tohoto kosmického dramatu.

Zasvěcenec, který dosáhl vytvoření duše a ducha má plné právo inkarnovat svou božskou nesmrtelnou trojici (Átman-Buddhi-Manas).

Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojně. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. - Matouš 25:29

Je absurdní tvrdit, že Boží trojice je již inkarnována. Pouze tím, že vytvoříme duši a ducha ji můžeme inkarnovat.

3. Školy, které pomáhají lidstvu jako určitá forma mateřské školy

Existují tisíce škol, které pomáhají lidstvu jako určitá forma mateřské školy. Tyto školy nevedou k seberealizaci, ale jsou užitečné, protože tyto školy učí první základní představy o okultní moudrosti. Mezi nimi najdeme Teozofickou společnost, pseudo-okultní školy, jako je například škola Maxe Heindela, duchovní centra, jógová centra, mentalistické centra, pseudo-ezoterické centra apod. Všechny tyto školy mají hodně dobrého i zlého, ale jsou užitečné. V nich se dozvídáme první slova znalostí. Díky nim získáme informace o zákonech karmy a reinkarnace. Prostřednictvím nich se dozvídáme něco o vyšších světech.

Mateřská škola je vždy užitečná. No problém by nastal, pokud bychom v ní zůstali celý náš život. Mateřská škola nám nemůže pomoci dosáhnout seberealizaci. Co nám může mateřská škola dát, jsou prvotní, základní informace. To je vše.

V mateřské školce najdeme stovky teorií a autorů, kteří bojují mezi sebou. Někteří prohlašují, že pro studenta dýchací cvičení jsou dobrá, jiní říkají, že jsou špatná. Někteří říkají studentům, že nesmí jíst maso, jiní říkají, že mohou. Někteří říkají studentům, že něco je bílé, jiní jim říkají, že je to černé atd.

Všechny typy mateřských škol věří, že mají pravdu. Slibují, že mají pravdu, ale ve skutečnosti ji nemá žádná. Pravda k nám nepřijde na základě toho, čemu věříme nebo čemu nevěříme. Pravda k nám přijde pouze tehdy, když "já" zemře, a když se v nás zrodí Bytí.

Existují tisíce studentů, kteří tráví celý život v mateřské škole. Existují tisíce studentů, kteří žijí přeskakující ze školy do školy, vždy pátrající, vždy hloupí, vždy nerozumní. Každý si plní hlavu s protichůdnými teoriemi, a pokud mají to štěstí, že neztratí svou mysl, tak se dožijí stáří jako lidé, kteří zcela selhali, aniž dosáhli vnitřní seberealizaci.

Fanatici mateřské školy nenávidí gnostické hnutí a označují nás jako "černých mágů" atd. V podstatě jsou to jen neznalí lidé, kteří nás nechápou, lidé, kteří ještě nepochopili zasvěcovací učení školy regenerace. Z tohoto důvodu si zaslouží soucit.

Problém s mateřskou školou, negativním aspektem těchto škol, je to, že jsou plné infrasexuálných lidí, lidí, kteří urážejí Třetí Logos, tím že říkají, že "sex je něco prokleté, špinavé, materialistické," apod. Nechceme říkat, že všichni studenti mateřské školy jsou infrasexuálové. No bez pochyb tvrdíme, že jich je tam hojně.

4. Školy černé magie

Existují tři druhy tantry: bílá, černá a šedá. Školy bílé tantry jsou založeny na bílé tantře. Školy černé magie jsou založeny na černé tantře. Školy šedé tantry jsou zmatené, vágní, nicméně aspiranta vedou k černé tantře.

Bílá tantra je sexuální spojení bez ejakulace ens seminis. Černá tantra je sexuální spojení s ejakulací ens seminis. Šedá tantra je sexuální spojení, ve kterém někdy dochází k ejakulaci ens seminis, a někdy ne.

Školy regenerace zakazují ejakulaci ens seminis, školy černé magie nezakazují ejakulaci ens seminis, a dokonce ejakulaci (svým způsobem) obhajují s frázemi a náboženskými větami.

Zasvěcenci tantrických škol pracují s vodíkem Si-12 (toto je vodík sexu). Tento vodík je zpracován v lidském organismu, v souladu se zákony hudební oktávy, od Do do Si.

Celý lidský organismus se vyvíjí v živné půdě s notami Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sloveso (slovo), hudba, je zdrojem všeho stvoření.

Poté, co je vodík Si-12 inteligentně zpracovaný (skrze maithunu, bez ejakulace ens seminis) může dostat další šok, který ho dostane do noty Do druhé vyšší oktávy. Potom, po úplném nasycení všech organických buněk, se vykrystalizuje v nádherné formě nezávislého, světelného a zářícího těla: do astrálního těla adeptů a andělů velké bílé lóže (sluneční astrální tělo).

Průměrný člověk nemá astrální tělo, on jen má ego, které cestuje po astrálním světě během běžného spánku a po smrti. Ego nahrazuje astrální tělo.

Opravdu, astrální tělo je luxus, který má jen velmi málo lidí. Musíme transmutovat olovo na zlato, musíme vytvořit astrální tělo. To může být možné pouze díky vodíku Si-12.

Astrální tělo je řízeno 24 zákony a jeho základní potravou je vodík 24. Ten, kdo už má astrálního tělo, může umístit vodík Si-12 (skrze sexuální transmutaci) do noty Do třetí vyšší oktávy. Pak se úžasný vodík Si-12 vykrystalizuje do nádherné podoby mentálního těla. V této podobě, bude mít zasvěcenec Kristovu-mysl gnostického Arhata.

Mentální tělo je řízeno 12 zákony a jeho základní potravinou je vodík 12 mysli, který nesmí být zaměňován s vodíkem Si-12 sexu (Vyjasňuji to, aby se předešlo nedorozumění).

Mysl gnostického Arhata úžasně září ve světě vesmírného ohně. Je to mysl, která dělá divy a zázraky, je to mysl, která dokáže zázraky.

Každý zasvěcenec, který má zdravé fyzické, astrální a mentální tělo musí způsobit další šok vodíku Si-12 (skrze sexuální magii, bez ejakulace ens seminis), aby ho bylo možné posunout do noty Do, vyšší oktávy. Takový čin bude mít za následek krystalizaci vodíku Si-12 v podobě těla vědomé vůle. Po dosažení této výšky, budeme mít vyšší, existenční těla Bytí, Ducha.

V teozofii se o těle vědomé vůle mluví jako o příčinném těle. Tito lidé se mylně domnívají, že všechny lidské bytosti ho mají. Po pravdě řečeno, toto tělo mají pouze adepti velké bílé lóže. Toto tělo je řízeno 6 zákony a jeho základní potravinou je vodík 6.

Pouze ten, kdo má vyšší existenční těla Bytí může dosáhnout inkarnaci své Božské nesmrtelné Trojice (Átman-Buddhi-Manas). Pouze tento je pravou lidskou bytostí (člověkem), mistr velkých záhad velké bílé lóže.

Bílý Adept je samozřejmě pozitivní krystalizace vodíku Si-12. No také musíme vysvětlit, že existují i negativní krystalizace; adepti černé lóže. Oni také pracují s vodíkem Si-12. No oni praktikují černé sexuální tantrické rituály. Během pohlavního spojení ejakulují semennou tekutinu. Také vyvolávají další šoky na vodík Si-12, které ho dostávají do hudebních oktáv (tyto oktávy jsou nižší než ty v tomto světě, ve kterém žijeme). Pak se vodík Si-12 krystalizuje v egu, posiluje ho a rozvíjí ho se všemi jeho zlověstnými, ponořenými, ďábelskými silami…

V Tibetu, Drugpa klan praktikuje černou tantru. Černí zasvěcenci klanu Drugpa ejakulují ens seminis mysticky. Drugpa klan červené čepice má fatální systém znovu absorbování ens seminis (nabitý ženskými atomy) ze samotné ženské vagíny. Se silou mysli, to znovu absorbují přes močovou trubici a posílají to do mozku. Tímto způsobem adepti levé cesty předstírají, že míchají solární a lunární atomy, s cílem "probuzení Kundaliní." Jejich úmysly jsou dobré, ale postup je špatný, protože rozlité ens seminis je nabité atomy tajného nepřítele. Negativním důsledkem takového postupu je negativní probuzení Kundaliní (vyvine se Kundabuffer orgán) a negativní krystalizace vodíku Si-12. V západním světě se školy černé tantry schovávají za vyprávění o Kristu a evangeliích, mluví se o nevypověditelných věcech, žehnající a mysticky rozlévající ens seminis. Tyto školy získají stejné neúspěšné výsledky jako klan Drugpa.

Existují tisíce škol, které se zdají být bělejší než sníh, přesto jsou černější než uhlí. Je velmi těžké rozpoznat černé školy. Jejich temní instruktoři, kteří jsou démoni, předstírají, že jsou žijící Kristové, a přirozeně fascinují své následovníky. Jeden se nestačí divit, když poslouchá těch vlků, oblečených v rouchu beránka. Často tito upřímní, s dobrým úmyslem, ale mýlící se lidé, říkají nevyslovitelné věci, a jeví se, že jsou charitativní a pobožnůstkářští. Jak může o nich někdo pochybovat, v přítomnosti takové příjemnosti? Jak může někdo zpochybňovat jejich laskavost? Jak může někdo zpochybňovat jejich něhu a lásku? Nejkurióznějším aspektem je to, že tito adepti levé cesty obyčejně říkají proti černé magii (jak se dá o nich pochybovat, že?). No oni jsou černější než uhlí (a to je hrozný problém).

Existují školy černé magie, které praktikují vyprázdnění mysli. Chtějí prázdnou mysl, aniž by věděli Zen buddhismus, aniž by kdy použili Kóan, aniž by kdy studovali vědu Pratjáhára a zákon duševní bipolarity, aniž by věděli zákon, jehož prostřednictvím esence mysli je osvobozena od zápasu protikladů, aby se mohla smíchat s Monádem a tím dosáhnout Satori (osvícení).

Fanatici těchto černých škol se domnívají, že mít prázdnou mysl (nebo lépe, když řekneme, že klid mysli) je něco tak jednoduché, jak foukání a vyrábění lahví a čekající na okamžik, kdy do nich vstoupí velká Realita, aby z nich mohlo být vyhnáno to zvíře, ty bestiální entity, které tvoří mnohočetné "já". Chtějí, aby božstvo vstoupilo do nich, aniž by vlastnili solární vozidla (tato vozidla mají pouze ti, kteří intenzivně pracovali s vodíkem Si-12). Snažit se inkarnovat velkou realitu bez toho, abychom měli solární vozidla, je jako chtít osedlat koně bez toho, abychom vůbec nějakého koně měli. Fanatici těchto škol se chtějí stát vědomi podvědomí, aniž by odstranili "já" a aniž by vůbec pracovali s vodíkem Si-12.

Je strašné se na ně dívat, jak padají na zem, s pěnou u úst, uprostřed epileptických záchvatů (jsou posedlí, ale myslí, že si vedou dobře). Mnoho z nich je v Subub, stejně jako v spiritualistických centrech, "Chenrezianů" apod.

Tito ubozí fanatici černých škol si nechtějí uvědomit, že oni jsou ještě embrya, která nemají astrální tělo, která místo toho mají jen ego. Ve fyzickém světě vypadají jako lidské bytosti, zatímco v molekulární oblasti jsou to pouze snící, podvědomé, chladné a přeludné stíny. Tito ubozí imbecili ignorují, že nemají mentální tělo. Oni jen mají mnohočetné, mentální "já", které využívají mentální látku jako prostředek.

Tito ubozí hlupáci ignorují, že nemají tělo vědomé vůle, a že oni jen mají sílu touhy. Tito temní fanatici věří, že jsou polobozi, a že božstvo se může projevit skrze ně, i když nemají vyšší existenční těla Bytí…

Černý mágové jsou na sto procent lunární. Musíme se osvobodit od vlivu Měsíce a stát se solárními lidskými bytostmi. Musíme pracovat s vodíkem Si-12, transmutovat ho v souladu se zákonem oktáv, za účelem vytvoření vyšších existenčních těl Bytí. Tímto způsobem se proměníme na skutečné a opravdové lidské bytosti.

Školy jógy

V dnešní době existuje mnoho literatury o józe. Skupiny jógy jsou všude. Je nutné vyjasnit tento aspekt, pro dobro všech učedníků Světla. V Hindustánské tradici, existuje sedm velkých škol jógy, a všechny z nich jsou užitečné, protože pomáhají jako určitá forma mateřské školy pro lidstvo.

Ve školách jógy je mnoho věcí užitečných a mnoho věcí k ničemu. Je nutné rozlišovat mezi užitečným a zbytečným.

Studenti, kteří to berou opravdu vážně, kteří šli do Hindustánu, dobře vědí, že nejlepší ze všech těchto škol, nejtranscendentálnější škola, je sex jóga, bílá tantra.

Hatha jóga je typ mateřské školy, když se cvičí pouze pro fyzické účely, když se cvičí jako druh gymnastiky, ale tantrická Hatha Jóga není formou mateřské školy. Vlastním právem je to škola regenerace, protože souvisí s maithunou (sexuální magií) a všemi tantrickým sadhanami nebo moudrými pozicemi sexuální magie.

Raja jóga je formou mateřské školy, pokud je jen v souvislosti s čakrami nebo magnetickými koly okultní anatomie člověka, ale když je v kombinaci s Kundaliní jógou a sexuální magií, tak to už není forma mateřské školy a vlastně se stává školou regenerace. Džňána jóga je formou mateřské školy, když její hlavní starostí je jen mysl a její schopnosti, ale když je v kombinaci s bílou tantrou, tak to už není forma mateřské školy, a vlastně se stává školou regenerace.

Bhakti jóga nebo zbožná cesta, je formou mateřské školy, pokud je pouze v souvislosti s náboženskými cvičeními, ale když je v kombinaci s maithunou, tak to už není forma mateřské školy. Pak je to škola regenerace.

Karma jóga je formou mateřské školy, když se v ní pouze studuje cesta přímého jednání (v teoretické formě), když oddaný stoupenec nemůže změnit okolnosti života, oddaný stoupenec nemá Bytí. Připomeňme si, že ten, kdo jedná, je Bytí. Intelektuální zvíře má pouze iluzi, že jedná, ale ve skutečnosti nedělá nic. Vše se děje přes něj. Pouze Bytí může změnit okolnosti života. Na to, abychom mohli mít v sobě Bytí, je nutné praktikovat sexuální magii, abychom mohli zničit "já" a obětovat se pro lidstvo.

Laya jóga je formou mateřské školy, když se s ní pracuje pouze v oblasti dýchání a meditace. Už to není forma mateřské školy, když je v kombinaci s maithunou (sexuální magií).

Samádhi jóga je typ mateřské školy, když není v kombinaci s maithunou, protože nejvyšší forma extáze je dosažena s maithunou (sexuální magií).

Ti, kteří cestovali po Indii, Tibetu, Číny, Japonska, Velkého Tartaru, atd., velmi dobře vědí, že nejvážnější forma jógy se nachází v tantře. Ve skutečnosti, bez tantry (sexuální magie) je absolutně nemožné dosáhnout zasvěcení.

Exoterický nebo veřejný kruh každé školy jógy, je formou mateřské školy. Esoterismus nebo tajný kruh každé školy jógy, není formou mateřské školy, ale je školou regenerace.

V dávných dobách se maithuna vyučovala veřejně ve všech hindustánských ašramech. Bohužel, malí bratři a sestry byli urážliví a vytvořili skandály. Guruové těchto ašramů museli zavřít oponu esoterismu a dnes se maithuna vyučuje v některých ašramech pouze v tajnosti. Takové dramatické rozhodnutí, provedené guruy těchto ašramů, přetvořilo jejich ašramy do formy mateřské školy. Avšak tito guruové stále praktikují maithunu a učí ji pouze těch, kteří jsou nejlépe připraveny (aby se zabránilo skandálům).

V západním světě se jóga správně nepochopila a přirozeně se objevilo mnoho infrasexuálů, kteří nenávidí sex.

Opravdu, jóga bez sexu, bez maithuny, je jako zahrada bez vody. Jóga bez sexu je jen určitou formou školky, ale ne školou regenerace. Jóga bez maithuny nemůže nikomu pomoci k Seberealizaci.

Připomeňme si školu Jógánandy (Paramahansa Yogananda / Paramhansa Jógánanda). Známe krijá jógu (Kriya) Jógánandy. Studovali jsme ji hluboce a je neúplná. Chybí jí tantra, potřebuje tantru Tibetu. Jógánandovi se nedostala kompletní krijá. A právě z tohoto důvodu s takovou krijá jógou nemůže nikdo dosáhnout Seberealizace. Tímto nechceme říci, že taková krijá je k ničemu, ale je jasné, že je užitečná pouze jako určitá forma mateřské školy, a to je vše.

Je absurdní znehodnocovat gnózi, znehodnocovat znalosti tím, že takovou krijá jógu zavedeme do gnostického hnutí.

Opravdu, Jógánandova krijá jóga je pouze odnoží Laya krijá nebo tantrické sádhany Tibetu. Bez tantry je taková krijá jóga neúplná a proto s ní nikdo nemůže dosáhnout Seberealizaci. Ani Jógánanda nedosáhl Seberealizaci. Jógánanda se musí reinkarnovat a pracovat s maithunou, pouze tímto způsobem dosáhne vnitřní Seberealizaci...

Velmi vážná situace s fanatiky infrasexuality je ta, že jsou zcela přesvědčeni, že dokážou dosáhnout Seberealizaci tím, že se vzdají sexu, nebo tím, že budou smilnit.

Teozofické a pseudo-Rosikruciánské školy přesvědčili pseudo-okultistické studenty, že intelektuální zvíře už má sedm těl. Takový koncept je falešný. Skutečností je, že kvůli nedostatku kosmického zasvěcení, jasnovidci teozofické společnosti podali nedostatečné informace, kde zaměňují astrální látky a ego s legitimním astrálním tělem. Také popletli ty, kteří zaměňují legii "já" za autentické mentální tělo a Esenci neboli Buddhatu za příčinné tělo, atd. Tímto způsobem a s takovými hypotézami v mysli je jasné, že fanatici jógy, pseudo-esoterici nebo pseudo-okultisté atd., nepochopili nutnost vytvoření vnitřních těl (oni věří, že je už mají, a to kvůli dezinformacím).

Pokud by dokázali do hloubky pochopit vnitřní těla a vycházeli by ze zákona filozofických analogií, tak je samozřejmé, že by pracovali s maithunou nebo sexuální magií, protože by pochopili, že "jak nahoře, tak dole" - pokud sexuálním aktem dokážeme zplodit děti, pak (podle zákona filozofických analogií) se stejným aktem dokážeme zplodit vnitřní těla.

Bohužel, naši pseudo-okultistický bratři mají hrozně mylné informace. Nevědomost je matkou všech chyb…

přeložené z anglického originálu: Types of Spiritual Schools