slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

B

BafometBafomet:

Odvozen z řeckého βαφή baphe, βάπτω ("ponořuji"), "ponoření" + Μῆτις, Metis "moudrost," "dovednost," nebo "řemeslo." Bafomet tedy znamená "křest" nebo zasvěcení do moudrosti. Bafomet představuje boha Pan, sílu přírody, kterou Adam a Eva musí zkrotit a ovládnout, aby se vrátili do Edenu.

Středověký mystický název byl obvykle spojován s kozou Mendése. Templáři Malty byli obviněni z uctívání Bafometu jako idol. Bafomet znamená křest moudrosti nebo zasvěcení, ale se ztrátou původních klíčů jeho skutečného významu, se tento symbol degradoval a zůstal nepochopen.

Symbol Bafometu se týká Arkány 15: Vášeň, jak je vysvětleno v tarotu a kabale.

Název Bafomet (Baphomet) skrývá při čtení pozpátku zprávu: Tem-o-h-p-ab, která je symbolem latinských slov "Templi ommun hominum pacis abbas," což znamená, "Otec chrámu univerzálního míru pro lidi."

Bandha:

Sanskrtský název pro "svázanost" nebo "svázat dohromady." Odkazuje na pozice v hinduistické józe.

Betlém:

"Dům chleba" v aramejštině a hebrejštině [בית לחם]. "Dům masa" v arabštině [بيت لحم]. U západních náboženství se jedná o svaté město a hluboký symbol. Rodiště krále Davida a Ježíše.

"K tomu, aby se mohl narodit Spasitel, je třeba, aby se opakovala událost Betléma; tato událost má velmi hluboký a zároveň symbolický význam. Město Betlém o němž se povídá v evangeliích, je velmi alegorické. Říká se, že za časů Ježíše Nazaretského toto malé město neexistovalo. Když analyzujeme slovo Belen (což v chaldejském jazyce znamená Betlém), tak dostaneme Bel-En. Bel v chaldejské terminologii znamená "věž ohně." Jak a kdy dosáhneme tuto věž ohně? Tím, že vytvoříme vyšší existenční těla Bytí , a když posvátný oheň dosáhne vrchní část mozku. Toto je způsob, jak dochází k události Betléma." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Bhagavadgíta:

Boží píseň. Pověstná Hinduistická svatá kniha, zahrnující 18 kapitol Bhisma Parvo Mahabharata.

Bílá Lóže/Bratrstvo:

Starověké shromáždění čistých duší, které zachovávají nejvyšší a nejposvátnější vědy: Bílá Magie nebo Bílá Tantra. Nazývá se Bílou kvůli své ryzosti a čistotě. Toto "Bratrstvo" nebo "Lóže" zahrnuje lidské bytosti nejvyššího řádu z každé rasy, kultury, vyznání a náboženství a obou pohlaví.

Bina (Binah):

(Hebrejsky בינה; znamená pochopení / porozumění; vztahující se k תבונה (tabuwn) inteligenci nebo poznání / znalostí ze zkušenosti). Třetí sefira na Stromě Života. Souvisí s Duchem Svatým. V Hinduismu známá jako Šiva-Šakti.

"Bina je Duch Svatý; On je Třetím Logosem, Hinduistický Pán Šiva, který se projevuje ve všem co je, co bylo, a bude, jak sexuální potence… Duch Svatý se rozvíjí do Nepopsatelné Ženy; Ona je Svatou Matkou; Je oděná do bílé halenky a modrého pláště. Duch Svatý je Šiva, Božský Manžel Šakti, Boží Matky Kundaliní."- Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

“… náležitá forma / tvar a obraz nejsou zformovány, dokud se vynoří z בינה Bina a následně byly zformovány a sloučeny. Svět, který má přijít, což je Bina, je také řemeslníkem všeho stvoření a je Elohimovim tajemstvím, které je tam zmíněno, jak je psáno: "A Elohim řekl, 'buď světlo,' a bylo světlo" a také, "A Elohim řekl, 'Buď nebe.' "Takže Bina je řemeslníkem, ten, který utváří, který vyrábí tvar světla, vody a nebe…” - Zohar 11:77

Bohyně:

Ženská, přijímající síla, prostřednictvím které dochází ke stvoření. V mnoha náboženstvích symbolizovaná postavami jako Eset/Isis, Maria, Mája, Tara, Isobertha, Rhea, Cybele, Gaea, atd. Beztvará-síla-hmota symbolizující přírodu, jejíž početí a porod odhaluje plodnost přírody. V hebrejštině je Eloah, ženský protějšek El, jejichž vzájemné spojení vytváří Elohim.

Bon-ové:

(Nebo Bhon-ové) Nejstarší náboženství v Tibetu, které bylo zastíněno hlavně (někteří říkají, že pronásledováno) příchodem buddhismu. Samael Aun Weor přijal vyjádření předchozích badatelů, kteří popisovali náboženství Bon jako v podstatě černé. Ale po dalším zkoumání zjistil, že ono to není nutně černé, jen extrémní v některých postupech.

Bódhičitta (Bodhichitta):

(Sanskrit; často psané bodhicitta, ale vyslovováno bódičita) Doslovně, Bodhi znamená osvícení nebo moudrost. Chitta znamená mysl. V syntéze, bódhičitta znamená osvícená mysl nebo mysl moudrosti. Tento výraz má mnoho úrovní aplikace.

  1. V přípravné formě se používá k popisu altruistického úmyslu k dosažení osvícení pro prospěch trpících bytostí.
  2. V Mahájána učení je to povznesený stav uvědomování (prajna), které přímo vnímá Prázdnotu.
  3. V tantře se to týká semenné tekutiny těla. Tibetská verze, byan-sems, může být přeložena buď jako "osvícená mysl" nebo "semeno."
  4. Samael Aun Weor často vyjadřoval syntézu tohoto výrazu, která kombinuje všechny tyto významy.

"Bódhičitta je probuzené a rozvinuté superlativní Vědomí Bytí. Bódhičitta se vynořuje v aspirantovi, který se obětuje pro své bližní, dávno předtím než jsou vytvořeny těla Merkuru… Pro Bódhičittu, což znamená zlatavé embryo, probuzené vědomí, je nutné, aby padla do osvíceného prázdného prostoru." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

"Očividně předtím než je zrozen Bódhisattva musí být v našem nitru zformována Bódhičitta. Navíc je důležité objasnit nutnost rozdrcení ega, "já", aby se mohl vynořit Bódhisattva. Bódhičitta je zformována s hodnotami lásky a se svrchovanou obětí pro naše blízké. Bódhisattva je zformován v prostředí a v psychologické atmosféře Bódhičitty." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

"Ten, kdo nemá Bódhičittu, přestože vytvořil vyšší existenční těla bytí, je stále nevědomým a absurdním." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Bódhisattva:

(Sanskrit) Doslovně, sanskrtský výraz Bodi znamená osvícení nebo moudrost, zatímco Satva znamená esence nebo dobrota; proto výraz Bódhisattva doslova znamená "esence moudrosti". Tibetský překlad tohoto slova je jangchub sempa. Jangchub (v sanskritu bodi) znamená osvícení a sempa (v sanskritu satva) znamená hrdina nebo bytost, proto význam "osvícený hrdina". Slovo jangchub je ze slova jang "překonávání a odstranění všech překážejících sil" a chub "uvědomění plného poznání". Sempa je odvolání k velkému soucitu. 14 Dalajlama řekl: “… bódhisattvové jsou bytosti, které z intenzivního soucitu nikdy neodchýlí svou pozornost od vnímajících bytostí; navždy zainteresovaní o blaho všech bytostí a zcela se odevzdají k zajištění toho blaha. A proto jméno Bódhisattva ukazuje bytost, která se prostřednictvím moudrosti, hrdinsky soustředí na dosažení osvícení ze soucitné starosti o všechny bytosti. Samotné slovo vyjadřuje klíčové kvality takové nekonečné altruistické bytosti."

"My Bódhisattvové soucitu, kteří nesmírně milujeme lidstvo, konstatujeme: pokud existuje jediná slza v lidském oku, pokud existuje pouze jedno trpící srdce, odmítáme akceptovat štěstí Nirvány… Musíme hledat prostředky jak se stát více a více užitečnými tomuto ubohému, trpícímu lidstvu." - Samael Aun Weor, The Major Myteries (Velké Záhady).

V esoterickém nebo tajném učení Tibetu a Gnosticismu, Bódhisattva je lidská bytost, která dosáhla páté zasvěcení ohně (Tiferet) a vybrala si pracovat dále pomocí prostředků Přímé Cesty, vzdávají se lehčí Spirálovité Cesty (v Nirváně) a namísto toho se vrátit, aby pomáhala trpícímu lidstvu. Skrze tuto oběť, tento jednotlivec inkarnuje Krista (Avalókitéšvara), tímto ztělesňující nejvyšší zdroj moudrosti a soucitu. Toto je vstup do Přímé Cesty na kompletní osvobození se od ega, cesta, na kterou se vydá velmi málo, kvůli faktu, že člověk musí zaplatit celou svou karmu v jednom životě. Ti, kteří se vydali na tuto cestu, byly nejmimořádnějšími postavami v lidské historii: Ježíš, Buddha, Mohamed, Quetzalcoatl, Kršna, Mojžíš, Padmasambhava, Milarepa, Johanka z Arku, Fu-Xi a mnoho dalších jejichž jména nejsou pamatována nebo známa. Samozřejmě i mezi Bódhisattvy existují mnohé úrovně Bytí: být Bódhisattvou neznamená, že dotyčný je osvícený. Zajímavě, Kristus v Hebrejštině je nazýván Chokma, což znamená "moudrost" a v sanskrtu je Kristus Višnu (Vishnu), základ slova "moudrost". Višnu je ten, kdo poslal své Avatáry do světa, aby vedly lidstvo. Těmito Avatáry byly Krišna, Buddha, Rama a Avatár tohoto věku: Kalki Avatár.

Skutečný pokorný Bódhisattva se nikdy nechlubí. Pokorný Bódhisattva říká, "Já jsem pouze mizerný šnek z bahna země, Já jsem nikdo. Moje osoba nemá žádnou hodnotu. Práce je to co má cenu." Bódhisattva je lidská duše Mistra. Mistr je vnitřní Bůh. - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

"Ať se rozumí, že Bódhisattva je semínko, zárodek s možností nadsmyslného, božského vývoje, pomocí tlaku z Výšky". - Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Božská Duše:

Ženský aspekt Monada, související se sefirou Gebura. Také nazývaná Buddhi.

Brahman:

(Sanskrit) Absolutno; Nejvyšší Realita nedualistické Védánty.

Nepleťte si Brahmana s:

Brahmá, Bůh Stvořitel, první z trojice
Bráhmana/y, "týkající se modlitby," komentáře véd
Bráhman, kněz; v angličtině obvykle jako "Brahmín"

Brahmá:

První aspekt Hinduistické Trojice, ty další dva jsou Višnu a Šiva. Brahmá je symbolem věčnosti, neměnný, původ stvoření a konečným kořenem sebe.

"Rozvoj božských vlastností je nezbytný pro dosažení Seberealizace. Brahman nebo Věčný, je čistota. Věčný, nemůže být dosažen bez dosažení čistoty. Brahman je pravda. Věčného nelze dosáhnout bez praktikování pravdy. Brahman je nebojácnost. Věčný nemůže být dosažen, pokud se nestanete absolutně nebojácným. […] Brahman je Sat Nebo Existence-Absolutno. […] Překonejte egoismus sebeobětováním, sebe-odevzdáním, sebezapřením se, a meditací nad neduálním, věčným, sebe-osvětlujícím Brahmanem, nejvnitřnějším Já, Vnitřním Vládcem, Nesmrtelným." - Swami Sivananda, All About Hinduism (Vše o Hinduismu).

Brahmačárja: 

(Sanskrt) Sexuální abstinence. 

Pseudo-esoteričtí a psedo-okultní reakcionáři se domnívají, že Kundaliní mohou probudit pomocí Brahmačárja nebo nuceným celibátem. Všichni zasvěcenci autentických škol mystérií, skrze přímou zkušenost vědí, že bez tantrických cvičení, je nemožné dosažení probuzení a rozvoje sedmi stupňů sil ohně. Existují dva typy Brahmačárja (sexuální abstinence): solární a lunární. Solární Brahmačárja je povinná pro všechny ty, kteří se již narodili ve vyšších světech se solárními těly, což znamená, pro ty, kteří opustili Devátou Sféru. Lunární Brahmačárju praktikuje mnoho upřímně se mýlících lidí, mnoho ignorantů, kteří nikdy nepracovali v Deváté Sféře, kteří nevybudovali solární těla, kteří jsou bez vnitřní seberealizace. Cvičení Brahmačárja je škodlivé pro ty, kteří nevybudovali solární těla, protože se nabijí s hrozně špatnými a strašnými vibracemi." - Samael Aun Weor, The Buddha 's Necklace (Buddhův Náhrdelník)

Brahmanádí:

Brahmanádí nebo "canalis centralis," se nachází po celé délce míchy, ve kterém stoupá kundaliní. Každé z našich sedmi těl má svou vlastní míchu a svůj Brahmanádí. - Samael Aun Weor, Kundaliní jóga

"V sušumne nádí se nachází nádí s názvem vadžra. V tomto nádí vadžra se nachází drobný kanálek ​​čitrá nádí, který je také nazýván Brahmanádí. Probuzená kundaliní prochází tímto čitrá nádí." - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Brahmarandhra:

(Sanskrit) "'Brahma-randhra' znamená otvor Bráhmana. Jedná se příbytek lidské duše, také známý jako" Dasamadvara, "desáté otevření nebo desáté dveře. Brahmarandhra je duté místo na temeni hlavy, známé jako přední fontanela u nově narozeného dítěte. Je to místo mezi temenní a týlní kostí. U dítěte je tato část velmi měkká. Když dítě vyroste, tento otvor se zahladí růstem kostí hlavy. Brahmá stvořil fyzické tělo a vstoupil (pravishat) do něj, aby mu prostřednictvím tohoto brahmarandhra dal vnitřní osvícení. V některých Upanišad je to takto uvedeno. Toto je nejdůležitější část. Je velmi vhodná pro nirguna dhjána (abstraktní meditace). Když se jogín v době smrti oddělí od fyzického těla, tento brahmarandhra praskne a tímto otvorem vyjde prána (kapala mokša). "Existuje 101 nervů srdce. Jeden z nich (sušumná) vyšel ven a propíchl hlavu. Vyjetím přes něj nahoru ven, dosáhneme nesmrtelnosti (kathopanishad). "- Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Bráhmanský kabel:

Mícha se svými dvěma nervovými kabely/kanály. Mícha je Bráhmanova tyč/hůl, Áronová hůl, hůl patriarchů, Mojžíšova hůl, žezlo božských králů a bambusová třtina sedmi třtinových uzlů jogínů v Indii.

Buddhata:

Odvozené od "buddhadatu" (Sanskrit), což znamená "esence Buddhy", vztahující se k Podstatě Buddhy nebo semínka. Toto je embryo duše, také známé jako Esence nebo Tathagatagarbha. Toto je malá jiskra vědomí, která sestupuje z lidské duše do Čtyř Těl Hříchu, aby mohla růst prostřednictvím zkušenosti v tomto bolestivém světě.

Buddha:

Doslovně, "probuzen." Jeden ze tří klenotů (Tri-ratna). Běžně je používán jednoduše s odkazem na Buddhu Šákjamuni ("zakladatel" Buddhismu), výraz Buddha je ve skutečnosti titul. Existuje velký počet Buddhů, každý na různé úrovni realizace. Na konečné úrovni, Buddha je bytost, která se zcela osvobodila od utrpení. Vnitřní Bytí (Hebrejsky: Chesed) se nejprve stane Buddhou, když Lidská Duše dokončí práci Čtvrtého Zasvěcení Ohně (týkající se Necach, mentálně tělo).

"Mnoho bylo řečeno o Buddzích. Není pochybností, že existují Rozjímaví Buddhové a Buddhové Projevu. Buddhové Projevu jsou tvorové, kteří ovládli mysl, kteří zničili ego, kteří nedovolili negativním emocím, aby vstoupili do jejich srdcí, kteří ve svých ani v myslích jiných nevytvořili mentální podobizny. Vzpomeňme si na Tsongkhapa, který se reinkarnovat v Tibetu; předtím byl Gautama Buddhou. Buddha Buddhy Amitábhy je něco jiného, jeho pravý božský prototyp. Amitábha je Rozjímavý Buddha, a Gautama bychom mohli říci, že je Buddha Projevu, světský (pozemský) Buddha nebo Bódhisattva. Nemůžeme popřít, že Amitábha se skrze Gautamu projevil brilantně. Nemůžeme popřít, že pozdější Amitábha poslal Gautamu (Bódhisattva nebo světský Buddha) přímo do nové reinkarnace. Pak se projevil jako Tsongkhapa. Toto jsou Rozjímaví Buddhové, jsou mistry své mysli, tvorové, kteří se osvobodili od mysli. Pánové uctívají Velkého Buddhu, kterých rovněž známe jako Logos a modlí se k němu." - Samael Aun Weor z přednášky nazvané Mental Representations (Mentální (Duševní) Zobrazení)

"Velmi dobře víme, že Átman-Buddhi je Vnitřním Buddhou, Buddhou, Nejvnitřnějším; takto to je napsáno v sanskrtských knihách. Tak tedy víme, že Kristus je Druhým logosem; že První Logos je Brahmá, Druhým je Višnu (Syn) a Třetí Logos (Duch Svatý) je Šiva. Z tohoto důvodu Vnitřní Kristus, evidentně a v úrovních Bytí nebo lépe řečeno, v úrovních našeho Nejvyššího a Transcendentálního Bytí, je za hranicemi našeho Vnitřního Buddhy, a přece se navzájem doplňují. Existují dva typy Buddhů; ano, toto víme. Existují Přechodní (pomíjiví) Buddhové a Trvalí Buddhové. Přechodný Buddha je Buddha, který v sobě stále nedosáhl inkarnaci Vnitřního Krista. Trvalý Buddha nebo Buddha Rozjímání je Buddha, který se již Kristifikoval, Buddha, který již přijal Vnitřního Krista ve své vnitřní přirozenosti. Tento typ Buddhy je Buddha Maitréja, vzhledem k tomu, že je to Buddha, který inkarnoval Vnitřního Krista (takto by měl být chápán výraz "Maitréja"). Takže Buddha Maitréja není osoba: Buddha Maitréja je titul, hodnost, který poukazuje na kteréhokoli Buddhu, který dosáhl Kristifikaci." - The Esoteric Path (Esoterická Cesta).

"Buddha se objevuje ve světě, aby vnímající bytosti mohly získat gnózi, kterou on sám získal. A tedy Buddhovy názorné ukázky cesty, jsou výhradně způsoby k přivedení vnímavých bytosti k Buddhovství (buddhahood)." - 14 Dalajlama 

Buddhova Podstata:

Embryo nebo semínko vědomí, z něhož se může vynořit náš vlastní vnitřní Buddha. Různé zvané tathgatagarbha, buddhata nebo Esence.  

Buddha Šákjamuni (Shakyamuni):

Často jednoduše nazýván, "Buddha," nebo Gautama Buddha. Je velkým zasvěcencem, který doručil svoji nauku lidstvu mezi 563 a 483 B. C. Buddha jednou shrnul jeho celé učení do jedné věty: "Učím o utrpení a o způsobu, jak jej ukončit."

Budhi:

(Sanskrit, doslovně "inteligence") aspekt mysli.

"Buddhi je čistý (vyšší) rozum. Sídlo buddhi je těsně pod temenem na hlavě v epifýze mozku. Buddhi se projevuje jen u těch osob, kteří rozvinuli správnou intuitivní diskriminaci nebo viveku. Obyčejný rozum světských lidí je pojmenován praktický rozum, který je nechápavý a má svá omezení. Sankhya budhi nebo budhi ve světle Sankhya filozofie, je vůle zkombinovaná s intelektem. Mysl je mikrokosmos. Mysl je májá. Mysl je přechodný stav mezi prakrti a Purušou, hmoty a ducha." - Šrí Svámí Šivánanda, Jóga v denním životě

"Když pomocí sádhany rozpustíme rozmanité, omezující schránky Átmanu, když pomocí mentálního cvičení nebo gymnastiky ovládneme vritti (mentální vlny) mysli, když vědomá mysl není aktivní, tehdy vstoupíte do říše duchovního života, super-vědomé mysli, kde se projevuje buddhi, čistý rozum a intuice, schopnost přímého poznání Pravdy. Přejdete do království klidu, kde není nikdo, s kým byste mohli mluvit, budete slyšet Boží hlas, který je velmi jasný a čistý a má rostoucí tendenci. Tento hlas poslouchejte s pozorností a zájmem. Bude vás vést. Je to hlas Boží." - Šrí Svámí Šivánanda, Esence jógy

V kabale se jedná o ženskou duchovní duši, která se vztahuje k sefiře Gebura. V celé světové literatuře je symbolizována, zejména jako Trojská Helena, v Božské komedii jako Beatrice, a v Starém zákoně jako Beth-šeba (hebrejsky doslovně "dcera sedmi"). Božská nebo duchovní duše je ženská duše Nejvnitřnějšího (Átmanu), nebo jeho "dcera." Veškerá síla, veškerá moc bohů a bohyň přebývá v Buddhi/Gebura, kosmickém vědomi, jak ve sklenici alabastru, kde vždy hoří plamen Vnitřního Bytí (Gedula, Átman, Nepopsatelný).

Buddhické Tělo:

Tělo vědomí, které se vztahuje k sefiře Gebura (Geburah).

Bůh:

Dokonalá, inteligentní, neosobní, nevýslovná, a neviditelná mnohonásobná jednota, nebo entita, kterou nikdo neviděl, ale jejíž síla a tvůrčí potenciál, je obsažen ve věčném rytmu stvoření.

"Pokud pojmem" Bůh "máte na mysli loutku namalovanou některými mrtvými sektami, tak vězte, že tato loutka nemá žádnou existenci. Tato loutka je vytvořena naší klamavou fantazií... Je lepší, když o Bohu uvažujeme jako o projevené jednotě, což je jinými slovy armáda Slova. Vy sami jste součástí této armády Slova - lépe řečeno, vaše vyšší část na Stromu života, tj. Keter hebrejské kabaly. Ohnivá a božská částice je proto fragmentem obrovské projevené jednoty, která není jednotlivec, a která nemá hlavu nebo nohy, ale která je pralátkou pronikající celým prostorem a životem neomezená ve svém pohybu. Tato projevená jednota pochází z neprojeveného Absolutna. Neprojevené Absolutno je nekonečné! Můžete najít konec prostoru? Ne, protože Absolutno je samotným prostorem. Kde můžete označit konec prostoru? A proto, pokud o Bohu budeme smýšlet tímto způsobem lépe tomuto celému porozumíme. Protože pokud mi budete vyprávět o Bohu, který žije na nebesích, gentleman s dlouhou bradou, která mu sahá po pupek, sedící na trůnu tyranie, vrhající blesky proti celému tomuto ubohému lidskému mraveništi, tak pak upřímně řečeno, nemohu s vámi souhlasit. Ve vztahu k této loutce, byste se mohli zeptat: "Kdo vytvořil tuto loutku?" Jenže tato loutka neexistuje. To je pouze zavádějící fantazie. V nejhlubších hlubinách svého bytí musíme pochopit, že jsme jen částice velkého oceánu univerzálního života, a to je všechno. Tímto způsobem musíme pochopit Boha, a ne o něm smýšlet jako o antropomorfické bytosti. Antropomorfismus napáchal mnoho škod. Když se ruští kosmonauti dostali do vesmíru ve svých slavných raketách, tak se zeptali: "Kde je Bůh, my jsme ho tu nikde nenašli." Proč? Protože lidstvo bylo učeno modlářství. Lidé se učí, že Bůh je pán tam nahoře na nebi, sedící na trůnu tyranie. Avšak toto celé je zavádějící a nepravdivé..." - Samael Aun Weor, Vše-pronikající Paprsek Okidanokh