slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

D

Daat (Daath):

(Hebrejsky דעת znamená poznání / znalosti) Tento výraz je synonymem s Řeckým Gnóze (Gnosis). Ukrytá sféra na Stromu Života. Daat je Strom Života, který souvisí se sexualitou.

"Můj synu, naslouchej mé moudrosti (חכמה Chokma); nakloň své ucho k mému porozumění (בונה Binah), aby si sledoval (své) myšlenky a tvé rty budou hlídat poznání (Daat). - Přísloví 5

"Můj lid hyne, neboť nemá poznání (Daat-gnose). Protože si odmítl poznání (Daat-Gnóze), odmítnu tě, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zákon svého Boha si zapomněl, i já zapomenu na tvé syny." - Kniha proroka Ozeáše 4:6

Defekty:

Smrtelné hříchy, jejichž kombinace mají za následek miliony různých psychologických problémů.

"Analyzujte všechny lidské defekty a uvidíte, že všechny mají svůj základ v touze." - The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Devátá Sféra:

V Kabale je to odkaz na sefiru Jesod Stromu Života (Kabala). Když umístíte Strom Života před své tělo, tak vidíte, že Jesod souvisí s vašimi sexuálními orgány.

"Devátá Sféra Kabaly je sex." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)
Devátá Sféra také odkazuje na Jesod a na nejnižší sféru Klipotu.

"Velký mistr Hilarion IX řekl, že ve starověku bylo sestoupení do Deváté Sféry, největší zkouškou nejvyšší důstojnosti Hierofanta. Hermes, Buddha, Ježíš Kristus, Dante, Zarathuštra, Mohamed, Ráma, Krišna, Pythagoras, Platón a mnoho dalších, muselo sestoupit do Deváté Sféry, aby mohli pracovat s ohněm a vodou, které jsou původem světů, zvířat, lidských bytostí a Bohů. Zde začíná každé, pravé, bílé Zasvěcení." - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Devoluce:

Od latinského devolvere: zpětná evoluce, degenerace. Přirozená mechanická inklinace pro veškerou hmotu a energii v přírodě, aby se vrátili zpět k jejich stavu nečinné jednotnosti. Související s Arkánem 10: Odplata, Kolo Samsára. Devoluce je obrácený proces evoluce. Evoluce je komplikovaností hmoty a energie a devoluce je pomalý proces přírody zjednodušit hmotu nebo energii za použití sil.

Prostřednictvím devoluce se v infradimenzích přírody protoplazmatická hmota a energie sestupují, degradují a vzrůstají v hustotě, dokud nedosáhnou střed země, kde dosáhnou jejich konečný stav nečinné jednotnosti.

Devoluce přesouvá psychiku, morální hodnoty, vědomí nebo psychologické povinnosti do nižších degradovaných organismů (Klipot) skrze vzdání se našich psychologických hodnot zvířecímu chování, obzvláště sexuální degeneraci.

Déva:

(V sanskritu, "zářící") Bohové hinduistické mytologie.

"Dévové a Andělé nejsou nikdy níže postavení než lidé. Dévové a Andělé jsou Skutečné, Solární, Lidské Bytosti a to je vše. Dévové a Andělé jsou Znovuzrození." - The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

Déví:

Déví nebo Maheswari nebo Parasakti je nejvyšší Šakti nebo Síla Nejvyšší Bytosti. Když Višnu a Mahádéva zničili různých Asurů, síla Déví stála za nimi. Déví vzala Bráhmu, Višnu, a Rudru a dala jim potřebnou Šakti, aby mohli pokračovat v práci stvoření, uchování a zničení. Déví je Tvůrkyně vesmíru. Ona je univerzální matka. Durga, Kálí, Bhagavati, Bhavani, Ambala, Ambiká, Jagadamba, Kameswari, Ganga, Uma, Chandi, Chamunda, Lalita, Gaura, Kundaliní, Tara, Rajeswari, Tripurasundari atd., jsou všechny její formy. Během devíti dnů Dusserah je uctívána jako Durgá, Lakšmí a Sarasvatí. Déví je Matkou všech. Zbožný a špatný, bohatý a chudý, světec a hříšník, jsou všichni Její děti. Déví nebo Šakti je matka přírody. Ona je sama příroda. Celý svět je její tělo. Hory jsou Její kosti. Řeky jsou Její žíly. Oceán je Její močový měchýř. Slunce a Měsíc jsou Její oči. Vítr je Její dech. Agni je Jejími ústy. Ona řídí tuto světovou show. - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní, Déví

Dharma:

(Sanskrit; v Tibetštině chö) Slovo s mnoha úrovněmi použití. V sanskrtu, "Poctivost, služba." Vnitřní složení věci, které řídí její růst. Též, Zákon nebo Způsob. Tibetská verze chö naznačuje "změnu" nebo "přinesení transformace." Samotné spirituální učení je Dharma. Stejně, ovoce dobrých skutků, které dostaneme jako kompenzaci, je Dharma. Jakákoli velká pravda je Dharma. V běžném používání se slovo Dharma vztahuje na učení cesty ke konci utrpení a k výsledku této cesty. Jeden ze tří klenotů (Tri-Ratna).

Dharmadatu:

(Sanskrtského slovo, v tibetštině čhöjing nebo chos-nyid) Prázdnota, Absolutno. Vše-obepínající prostor, který je bez vzniku a počátku, z něhož vznikají všechny jevy.

Dhárana:

(Sanskrit) V pataňdžali józe, dhárana je čtvrtý krok, "koncentrace."

Diamantové oko:

Polyvize, oko vševědoucnosti, které se probudí, když posvátný oheň otevře sedmou církev s názvem Laodicea, koruna svatých.

Dhján-choán:

(Sanskrit) "Pán Světla." Kosmotvorca nebo Elohim. Božské inteligence, které dohlížejí na vesmír. "Dhjána-choán je ten, kdo se už zbavil čtyř těl hříchu, kterými jsou fyzické, astrální, mentální a příčinné tělo. Dhjána-choán se pohybuje a koná už jen se svou diamantovou duší. Již se osvobodil od májí (iluze), a proto žije šťastně v nirváně. " - Samael Aun Weor, Belzebubova Revoluce

Dhjána:

(Sanskrit; v Tibetčině sampten; v jazyce pali: jhana; v čínštině: Ch'an; japonsky: Zenna nebo Zen). Sanskrtský název odkazuje na "meditaci," ale je používán ve významu duševní stability a aktivního, meditativního rozjímání o povaze objektu.

1. V hinduismu, dhjána je pátou ze šesti fází pataňdžali jógy, a odkazuje se na stav vědomého klidu, s dokonalou koncentrací na objekt meditace. Z toho stavu můžeme přejít do šesté fáze, samádhi.

2. V buddhismu, dhjána je pátou ze šesti páramit (dokonalostí). V tibetštině, termín sampten nebo bsam gtan, znamená "definitivní" nebo "zřízený," protože to je základ, ze kterého jsou dosažené všechny vědomé realizace.

Dhjáni Bódhisattva:

(Sanskrt) "Když chce Logos vstoupit do Světa, tak vypustí (vydechne) svého Nejvnitřnějšího. Nejvnitřnější pak spolu s Božskou Duší je Dhyani Bódhisattva Logosu." - The Manual of Practical Magic (Příručka Praktické Magie)

Dhjánibuddha:

(Sanskrit) "Meditační Buddha." Kterýkoliv z pěti symbolických aspektů Buddhy, často prezentovány jako "osvícené rodiny" Buddhů a bódhisattvů. Těchto pět Buddhových rodin, symbolizuje plně vyvinuté vědomí související s očištěnými skandhami.

Dhjána-pasa:

(Sanskrit) "lano dhjánů nebo duchů. Nepřekročitelný-kruh, kruh, pod kterým se nacházejí všichni ti, kteří jsou obětí falešné představy oddělenosti." - Teosofický slovník pojmů.

Dojmy:

Informace obdržené smysly a přeneseny do mozku. My nevidíme strom, my vidíme náš dojem toho stromu. Pro více informací čtěte, Transformace Dojmů.

Druhá komora:

Druhá komora je určena pro ty, kteří se zavázali ke gnózi a smrti ega. Druhá komora je držena v tajnosti, neboť se jedná o posvátnou a hlubokou důvěru. Viz: Komory

Druhá Smrt:

Úplně zničení ega v pekelných oblastech přírody, které na konci (po nepředstavitelném množství utrpení) očistí Esenci od všeho hříchu (karma), aby mohla znovu zkusit dosáhnout Sebeuvědomění Bytí.

"Kdo zvítězí, zdědí toto: budu mu Bohem (Inkarnuji se v něm) a on mi bude synem (protože je Kristifikován), Ale zbabělci, nevěrní, špinavci, vrazi, smilníci, zaklínači, modláři a všichni lháři budou mít podíl v jezeře hořícím ohněm a sírou; to je druhá smrt. (Kniha Zjevení 21). Toto jezero, které hoří ohněm a sírou je jezerem tělesné touhy. Toto jezero souvisí s nižšími zvířecími hloubkami lidské bytosti a její atomové oblasti v propasti. Ponuří se pomalu rozloží v propasti, dokud nezemřou. Toto je druhá smrt."- Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

"Když je spojení zvané "Antakarana," přes které komunikuje božské trio se svou "nižší esencí" přerušeno, nižší esence (uvězněná v egu) je ponechána oddělena a je potopena do propasti zničujících sil, kde se (její ego) kousek po kousku rozloží . Toto je Druhá Smrt, o níž vypráví Apokalypsa; toto je stav vědomí nazýván "Avitchi." - Samael, Aun Weor, The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu)

"Druhá Smrt je skutečně bolestivá. Ego se cítí, jako kdyby bylo rozděleno do různých částí, odpadají mu prsty, ruce, nohy. Trpí obrovským zhroucením." - z přednášky Záhady Života a Smrti (The Mysteries of Life and Death)

Drukp-ové (Drukpa):

(Také známí pod různými jmény jako Druk-pa, Dugpa, Brugpa, Dag Dugpa nebo Dad Dugpa) Termín Drukpa pochází z Dzongkha a tibetského འབྲུག་ཡུལ་ (brug yul), což znamená "země Bhútánu," a je složen z Druk, "drak," a pa, "osoba." V Asii, uvedené slovo odkazuje na lidi Bhútánu, země mezi Indií a Tibetem.

Drukpa se může také odkazovat na velkou sektu buddhismu, která se oddělila od Kagyug-pa "Těch z ústní tradice." Oni se považovali za dědice indických guruů: jejich učení, které sahá až do Vadžradhara, bylo přeneseno přes Dákiní, od Náropy k Marpovi a poté k asketickému a mystickému básníkovi Milarepovi. Milarepovi učedníci později založili nové kláštery, a objevily se nové odnože, mezi nimiž jsou Karmapa a Drukpa. Navzdory občasných vnitřním hádkám a extrémním rozdílům ve cvičeních, všechny tyto školy tvoří rád Kagyug-pa. Drukpa sekta se pozná podle jejich slavnostních velkých červených čepic, ale je třeba vědět, že oni nejsou jedinou skupinou "Červených čepic" (Nyingma-ové, založení Padmasambhavem, používají také červené čepice). V Drukp-ové zavedli zvláštní uctívání Dordže (Vadžra nebo blesk, symbol falu/penisu).

V mnoha knihách, Samael Aun Weor opakovaně psal, že "Drukp-ové" praktikují a učí černou tantru, prostřednictvím vypuštění sexuální energie. Pokud analyzujeme slovo "Drukp-ové," tak je jasné, že mluví o "Černých dracích," nebo lidech, kteří praktikují černou tantru. On neměl na mysli všechny lidi v Bhútánu nebo všech členů buddhistické sekty Drukpa. Takové obecné odsouzení by bylo takové směšné, jako je to, které učinili všichni ti, kteří odsuzují všech Židů za ukřižování Ježíše.

"V roce 1387, právě proto, tibetský reformátor Tsong Khapa hodil každou knihu nekromantie, kterou našel do ohně. Jako výsledek, někteří nespokojení lámové utvořil alianci s domorodými Bon-ama, a dnes v oblastech Sikkimu, Bhútánu a Nepálu, tvoří mocnou sektu černé magie, kde se oddávají ohavným černým rituálům." - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce

Duše:

Moderní definice a používání tohoto slova je zaplněna protiklady, bludnými představami a nesprávným použitím. V Gnózi (srdce všech náboženství), je význam velmi přesný. Anglické slovo pochází ze Staré Angličtiny sawol, znamenající "duchovní a emocionální část osoby."

V Kabale, duchovní a emocionální část osoby souvisí se sefirou Hod (emoce), Necach (mysl), Tiferet (vůle; Lidská Duše) a Gebura (vědomí; Božská Duše). Navíc tyto sefiroty procházejí fázemi růstu, vysvětleno jako pět typů nebo úrovní duše: nefeš, nešema, ruach, chaia a jechida.

V Hinduismu a v Buddhismu se slovo duše obvykle spojuje se sanskrtským slovem Átman, definovaný jako "já." (Pro více informací si vyhledejte Átman). Avšak toto slovo je století nesprávně interpretováno.

Gnóze souhlasí s Buddhovým učením, které vysvětluje, že neexistuje žádný trvalý, věčně existující element za hranicemi těla, který definuje osobu. Gnóze nás učí, že duše- i když vytvořená a očištěná- je pouze vozidlem / nástrojem, a jako taková je pomíjivá.

Ve skutečnosti, běžná osoba nemá "duši", ještě ne; má esenci nebo semínko duše, které musí být pěstováno skrze "znovuzrození." Jak Ježíš vysvětlil, "S trpělivostí získáš svou duši." (Lukáš 21) A proto, vývoj duše je pouze začátkem cesty k úplnému vývinu. Následně je tam mnohem větší práce, kterou je třeba dokončit.

Výraz "duše" by neměl být zaměňován s "duchem," který odkazuje na vyšší aspekt Nejvnitřnějšího (Átman nebo Chesed). 

Jinn (džin) Stav:

Stav, který je důsledkem přesunutí fyzického těla do čtvrté dimenze.

"Zatímco je tělo v "Džin" stavu, tak se může vznášet ve vzduchu (Laghima) nebo být ponořené ve vodě (Prakamya), nebo procházet ohněm, aniž by bylo popálené, nebo může být zmenšené na velikost atomu (Anima), nebo být zvětšeno až do bodu, kdy se rukou dotýká slunce nebo měsíce (Mahima). Tělo ponořené v nadsmyslových světech podléhá zákonům těchto světů. Tehdy je toto tělo plastické a elastické, takže může měnit tvar, snižovat svoji hmotnost (Laghima), nebo zvyšovat svoji hmotnost (Garima) dle přání… Když Ježíš kráčel po vodě Galilejského Moře, tehdy měl své tělo v "Džin" stavu. Peter byl schopen se osvobodit z řetězů a opustit vězení, díky podpoře Anděla, která mu pomohl umístit jeho tělo do "Džin" stavu. - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Džíva (Jiva):

(Sanskrt) Princip života. Život jako Absolutno nebo Monád nebo Átman-Budhi.

Džívátman:

(Sanskrit) Od džíva (जीव živá bytost), a Átman (Bytí, Nejniternější). Pochází z kořene jiv-"dýchat." Džívátman se používá ve významu individuální duši či esence.

"Džívátman je individuální duše, odraz Brahmá v avidjá nebo mysli. Paramátman je Nejvyšší Duše, Brahmá nebo Átman. Z empirického hlediska, Džívátman je konečné a podmíněné bytí, zatímco Paramátman je nekonečný, věčný, Sat-čit-ananda Brahman. V podstatě, Džívátman je totožný s Paramátmanem, když je zničena avidjá (nevědomost)." - Šrí Svámí Šivánanda

Džňána (Jnana):

(Sanskrt) Z kořene jna, "vědět." Znalosti, moudrost.