slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

J

:

Jakýkoli subjektivní element v 49 úrovních mysli. Každé "já", má své myšlenky, pocity a činnosti.

"Špatné následky ohavného Kundabuffer orgánu jsou představovány tisíci a miliony malých "já" jakoby zvířecí a perverzní přirozenosti. V intelektuálním zvířeti neexistuje jedno ovládací centrum a ani ne jedno "já" nebo permanentní ego. Každá představa, každé cítění, každý pocit, každá touha, každé "já si přeji toto," každé "já si přeji takovou a takovou věc," každé "já miluji, já nemiluji," je odlišným já. Všechny tyto malé a hádavé "já", se mezi sebou hádají, bojují o nadvládu, nejsou mezi sebou propojeny, ani žádným způsobem koordinovány. Každé z těchto malých "já" je závislým na změnách okolností života a na změnách dojmů. Každé malé "já" má své vlastní představy, vlastní kritéria; pravá individualita v ubohém intelektuálním zvířeti neexistuje. Jeho koncepty, činnosti, představy, jsou závislé na "já", které v těch chvílích dominuje situaci." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetica Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

"Když lidská bytost zničí všechny své defekty, pak jeho "já" je rozpuštěné (vyhlazeno). Pravda k nám přichází, když je "já" rozpuštěné. Toto je způsob, jak se staneme dokonalými jasnovidci. Pravda je zrozená z tvůrčího pochopení. Pravda není dočasná, ale věčná a božská. "Já" nemůže znát pravdu, protože "já" je pouze shlukem vzpomínek. "Já" je časové (patří času). "Já" se narodí v čase a v čase i zemře. Smrt je pouze odečtení zlomků. Po ukončení matematické operace (smrt), zůstanou pouze hodnoty. Později se ty hodnoty vrátí do novorozených fyzických těl. Takové hodnoty jsou "já", vracející se ego. Z tohoto důvodu je "já", jen iluzí. Jakýkoli trestný čin, jakýkoli zločin, jakákoli neřest, jsou fatálním výsledkem potvrzení "já", sebe. Původ bolesti, leží uvnitř "já". "Já" je rozpuštěné, když vyhladíme touhu. Kde přebývá pravda, tam nemůže přebývat "já", protože pravda a "já" jsou neslučitelné. "Já" je dočasnou chybou Kolesa Samsáry (Kolo Reinkarnace a Karmy). "Já" je kacířstvím separatismu. "Já" je původem egoismu, nenávisti, smilstva, cizoložství, žárlivosti, hněvu, atd., atd. "Já" je žízní tužeb a zdrojem pýchy a marnivosti. A proto, aby člověk mohl inkarnovat pravdu, musí rozpustit "já". Nato abychom mohli dosáhnout věčného klidu, je nutno rozpustit "já", sebe. Nato, abychom mohli získat dokonalé jasnovidectví a nejvyšší osvícení, je nutno rozpustit "já". Pravda je Vnitřní Kristus každé lidské bytosti. "Já" je Satanem, jehož nosíme uvnitř. Kde je "já", tam nemůže být pravda. "Pravda nemůže vstoupit, kde přebývá "já". Pán je Pravdou."- Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Jasnoslyšení:

"Jasnoslyšení je schopnost slyšení ve vnitřních světech. Jasnoslyšení je magické ucho." - Manuál Praktické Magie

Jecira:

(Hebrejský יצירה, též Jetsirah nebo Olam Jetsirah) třetí ze čtyř kabalistických světů. Je to svět formování a andělů.

"A IHVH Elohim יצר pak z prachu země zformoval člověka…” - Genesis 02:07

Jehova:

(Hebrew יהוה) Esotericky Tetragrammaton, posvátné jméno sefiry Chokma na kabalistickém stromě života. Chokma je Kristus, druhý Logos, Syn Keteru, Otce. Chokma (Moudrost), v křesťanství představuje Ježíše-Krista. Název "Jehova" má mnoho použití. Může představovat naše vnitřní Bytí, ale také může odkazovat na:

1) "Nejvyšší vůdce pozitivního paprsku Měsíce je Jehova… Jehova žije běžně v Edenu. Eden je éterický svět. Každý, kdo se vrátí do Edenu je přijat Pánem Jehova." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

2) "Ve Starém zákoně, jméno Jehova je aplikováno na armádu Kosmotvorců nebo božských Androgynů, kteří vytvořili tento vesmír, spíše než na původní jméno Jod-heve." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

3) Jehova se kabalistické čte "Jod-Chavah," to znamená, že Jod (mužská vůle Ducha svatého v epifýze Adama, mozku) skrze cudnost dominuje "Chava" (ženská moc Ducha svatého - Eva, "Matka žijících" - pohlavních orgánů). Čili mozek vládne sexu.

Jeruzalém:

(Hebrejsky ירושלים) Yerushalayim, znamenajíc "základ klidu," ze základu yarah "hodil, vrhl" + Shalom "klid."

Nebeský Jeruzalém existuje v makrokosmu. Nebeský Jeruzalém také existuje uvnitř mikrokosmického člověka. Nové nebe a nová země budou existovat. Toto bude příští, nový, nebeský Jeruzalém makrokosmu. Když je člověk Kristifikován, pak se přemění na nový nebeský Jeruzalém mikrokosmu." Jak nahoře, tak dole." - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Jesod:

(Hebrejsky יסוד znamená základ) Devátá sefira Kabaly (Strom Života). V makrokosmickém vesmíru je Jesod čtvrtou dimenzí. V mikrokosmickém vesmíru (člověk), Jesod odpovídá sexuálním orgánům a Éterickému Tělu. V Bibli je Jesod Rájem, zaslíbené země.

"Jesod je Vitální nebo Éterické Tělo. Jesod je základem Třetího Logosu, centrum, kde gravituje sexuální síla Třetího Logosu. Sexuální síla, která je žijícím základem naší fyziologie gravituje v Jesode. Duch Svatý přebývá v Jesode." - Samael Aun Weor

"A král (Šalomoun) přikázal, a oni přinesli velké kameny, drahé kameny, (a) opracované kameny, aby položili יסד (základ) domu." - 1 Králové 5:17

Ješua (Yeshua):

(Hebrejsky יהשוה) Pochází ze Svatého Jména Boha יהוה naplněného ohněm ש. Ješua je titul, nikoli osobní jméno. Nejvíce známé je ve vztahu Yeshua Krestos (Ježíš Kristus). Znamená "Spasitel." Někteří to píšou Yeshu (ישו) nebo Yeshua (ישוע).

Ježíš:

Centrální osobnost křesťanství se nazývá Ježíš Kristus, ale to není jeho rodné jméno, je to získaný titul. Jméno "Ježíš," je odvozeno z aramejského (starověká hebrejština) slova, Ješua, což znamená "spasitel." To znamená, že původní použití tohoto termínu je jako čestného titulu, jako například "rabín."

Jinn (Džin) Stav:

Stav, který je důsledkem přesunutí fyzického těla do čtvrté dimenze.

"Zatímco je tělo v "Džin" stavu, tak se může vznášet ve vzduchu (Laghima) nebo být ponořené ve vodě (Prakamya), nebo procházet ohněm, aniž by bylo popálené, nebo může být zmenšené na velikost atomu (Anima), nebo být zvětšeno až do bodu, kdy se rukou dotýká slunce nebo měsíce (Mahima). Tělo ponořené v nadsmyslových světech podléhá zákonům těchto světů. Tehdy je toto tělo plastické a elastické, takže může měnit tvar, snižovat svoji hmotnost (Laghima), nebo zvyšovat svoji hmotnost (Garima) dle přání… Když Ježíš kráčel po vodě Galilejského Moře, tehdy měl své tělo v "Džin" stavu. Peter byl schopen se osvobodit z řetězů a opustit vězení, díky podpoře Anděla, která mu pomohl umístit jeho tělo do "Džin" stavu. - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Jozue nebo Iosua nebo Jošua:

(Hebrejsky יהושוע Jehošua, Řecky: Ἰησοῦς, oba názvy jsou shodné s Ježíšem). Postava v hebrejské Bibli (Exodus, Numberi a Jozue), vůdce izraelských kmenů po smrti Mojžíše. Ať už v Novém zákoně jako Ἰησοῦς (Ježíš), nebo v knihách Mojžíšových jako יהושוע (Jošua nebo Ozeáš), název je stejný (יהושוע), odvozený z hebrejského kořene ישע, "záchrana/spása," "spasit/osvobodit," nebo "být vítězný. "Takže symbol je všude stejný: zachránce nebo Mesiáš (Kristus), který se narodil uvnitř zasvěcence, aby osvobodil "lid Izraele" (vědomí) z otroctví ega.

Jóga (Yoga):

(Sanskrt) "sjednocení." Podobné s latinským "religare," základ slova "religion-ang." (náboženství). U Tibeťanů je to "mal-byor," což znamená "sjednocení s fundamentální podstatou reality."

"Slovo JÓGA pochází z kořene Yuj, což znamená spojit, a ve svém duchovním smyslu je to proces, kterým je lidský duch přinesený do blízkého a vědomého splynutí nebo je sloučen s Božským Duchem, podle povahy lidského ducha je držen odděleně od (Dvaita, Visishtadvaita ) nebo jeden s (Advaita) Božským Duchem." - Swami Sivananda, Kundalini Yoga (Kundaliní Jóga)

"Pantajali definuje jógu jako pozastavení všech funkcí mysli. Jako taková, kterákoli kniha o józe, která se nezabývá s těmito třemi aspekty subjektu, to jest, mysl, její funkce a metodou na jejich pozastavení, může být klidně odložena stranou jako nespolehlivá a nekompletní." - Swami Sivananda, Practical Lessons In Yoga (Praktické Lekce v Józe).

"Slovo jóga obecně znamená, spojení mysli se skutečným faktem…” - 14 Dalajlama

"Duše touží po sjednocení se svým Nejvnitřnějším, a Nejvnitřnějšího touží po sjednocení se svým Glorian." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

"V Gnózi se nachází všech sedm škol Jógy, avšak v syntetizovaném a naprosto praktickým způsobem. Tantrická Hatha Jóga se nachází v cvičeních Maithuny (Sexuální Magie). Praktická Raja Jóga se nachází v práci s čakrami. Gnana / Jnana Jóga se nachází v našich cvičeních a duševních disciplínách, které jsme kultivovali v tajnosti po miliony let. Bhakti Jóga je v našich modlitbách a rituálech. Laya Jóga je v našich meditačních a dýchacích cvičeních. Samádhi existuje v našich cvičeních s Maithunou a během našich hlubokých meditací. Cestu Karma Jógy žijeme v našich čestných skutcích, čestných myšlenkách, v čestných pocitech atd." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

"Jógu, kterou dnes potřebujeme, je vlastně starověká Gnostická Křesťanská Jóga, které zcela odmítá představu Hatha Jógy. Nedoporučujeme Hatha jógu jednoduše protože hovoříc duchovně, akrobatické kousky této disciplíny jsou bezvýsledné; měly by být ponechány akrobatem cirkusu." - Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žlutá Kniha)     

"Na Západě je jóga vyučována velmi špatně. Velké množství pseudo-moudrých Jogínů rozšířilo falešné přesvědčení, že skutečný Jogín musí být infrasexuál (nepřítel sexu). Někteří z těchto falešných jogínů dokonce ani nikdy nebyli v Indii; jsou to infrasexuálni pseudo-jogíni. Tito ignoranti věří, že dosáhnou hloubkové uvědomění pouze s jogistickými cvičeními, jako ásana, pránájáma, atd. Nejen že mají takové falešné přesvědčení, ale co je horší, že je rozšiřují; a takto svedou mnoho lidí pryč od těžkých, přímých a těsných dveří, které vedou ke světlu. Žádný autentický Zasvěcený Jogín z Indie by si nikdy nemyslel, že dokáže dosáhnout svou vnitřní seberealizaci s pránájámou nebo ásanou atd. Kterýkoli oprávněný Jogín z Indie velmi dobře ví, že takové jogistické cvičení jsou pouze spolu-pomocníky, které jsou velmi užitečné pro jejich zdraví a pro rozvoj jejich schopností atd. Pouze lidé ze Západu a pseudo-jogíni mají ve svých myslích přesvědčení, že s takovými cvičeními mohou dosáhnout Sebeuvědomění. V Ašramech Indie je velmi tajně praktikovaná Sexuální Magie. Jakýkoli Pravý Jogín Zasvěcenec z Indie, pracuje s Arkánem A.Z.F.  Toto je učeno Velkými Jogíny z Indie, kteří navštívili Západní svět, a pokud to nebylo učeno těmito velkými Zasvěcenými Hindustánskými Jogíny, pokud to v jejich knihách o józe nebylo publikováno, tak to bylo proto, aby se vyhnuli skandálem. Můžete si být absolutně jisti, že jogíni, kteří nepraktikují Sexuální Magii, nikdy nedosáhnou zrození ve Vyšších Světech. A tedy, kdokoli, kdo prohlašuje opak, je lhář a podvodník." - Samael Aun Weor, The Estoeric Course of Kabbalah (Ezoterický Kurz Kabaly)

Jóni:

(Sanskrit) Ženský sexuální orgán