slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

S

Sadhaka:

(Sanskrt) Duchovní aspirant.

Sahadža (Sahaja) Maithuna:

(Sanskrt) Sahaja, "přírodní / přirozený." Maithuna, "posvátný pohlavní styk"

Samádhi:

(Sanskrit) Doslovně znamená "spojení" nebo "kombinace" a její tibetský ekvivalent znamená "držet se toho, co je hluboké a definitivní," nebo ting nge dzin, což znamená, "neochvějně držet, aby tam nebyl žádný pohyb." K dalším souvisejícím pojmem patří: satori, extáze, manteia, apod. Samádhi je stav vědomí. Na západě, je tento termín používán k popisu extatického stavu vědomí, v němž esence uniká od bolestivého omezení mysli ("já"), a tak zažívá to, co je skutečné: Bytí, Velká realita. Existuje mnoho úrovní samádhi. V sútrach a tantrách název samádhi má mnohem širší uplatnění, jehož přesná interpretace závisí na tom, která škola a učení ho používá.

"Extáze není nějaký mlhavý stav, ale transcendentální stav údivu, který je spojen s dokonalou duševní jasností."- Samael Aun Weor, Eliminace Satanova ocasu

Sannyasin:

(Sanskrit, doslovně "ten, kdo odvrhl") asketa.

Sattva:

Jedna ze tří gun nebo kvalit přírody. Kvalita dobra, radosti, jasnosti, klidu, osvětlení, oddělení nebo čistoty. "Nejvyšší" ze tří kvalit.

Sebeuvědomění (Seberealizace):

Dosažení dokonalého poznání. Tato fráze je lepší vyjádřena jako, "Uvědomování Nejvnitřnějšího Seba," nebo "Uvědomění pravé podstaty sebe." V konečné úrovni, toto je zkušenostní, vědomé poznání Absolutna, které je synonymem s Prázdnotou, Šúnjatá nebo Ne-bytí. 

Sebe-pamatování:

Stav aktivního vědomí ovládaného vůlí, které začíná s uvědomováním si bytí tady a teď. Tento stav má mnoho úrovní. Skutečné Sebe-pamatování se děje bez myšlení nebo mentálního zpracování: je to stav vědomého vnímání a zahrnuje pamatování si vnitřního Bytí.

"Hle, jaké obtížné je setrvat s probuzeným vědomím z chvíle do chvíle, z okamžiku do okamžiku, ze sekundy na sekundu. Avšak pokud má člověk skutečnou touhu stát se zcela probuzeným- toto je začátek- člověk se nesmí ani na moment zapomenout. Ano, kdekoliv, kde člověk jde, si musí pamatovat sám sebe - v jakýmkoli obývacím pokoji nebo na jakékoli ulici, kterou kráčí, běhá nebo řídí auto, zda je den nebo noc- kdekoli, kde se může člověk nacházet, v práci nebo v obchodě , kdekoli: člověk se musí pamatovat během přítomnosti jakéhokoli krásného předmětu nebo před jakýmkoli výkladem, kde se vystavují velmi krásné věci, apod., jinými slovy, člověk se nesmí s ničím, co se mu líbí nebo je tím uchvácen, identifikovat." - Klíč SOM

Sebepozorování:

Cvičení pozornosti, v němž se člověk učí, jak se stát nezaujatým pozorovatelem svého vlastního psychologického procesu. Pravé sebepozorování je aktivní práce nasměrovaného vědomí, bez zasahování myšlenek, emocí nebo pocitů.

"Záměrně potřebujeme nasměrovat pozornost směrem k našemu vlastnímu nitru. Toto není pasivní pozornost. Vskutku toto je dynamická pozornost, která pochází ze strany pozorovatele, zatímco emoce patří ke straně, která je pozorována." - Samael Aun Weor, Revolutionary Psychology (Revoluční Psychologie)

Sefira:

(Hebrejsky) množné číslo: Sefirot. Doslovně, "klenot."

1. Emanace Božství.

"10 Sefirot univerzální vibrace se vynořuje z Ein Sof (Ain Soph), což je Mikrokosmická Hvězda, která naviguje naše nitro. Tato Hvězda je Skutečné Bytí našeho Bytí. Mluví se o 10 sefirot, ale ve skutečnosti jich je 12; Ein Sof je jedenáctou a její temný protiklad je v Propasti, což je dvanáctou Sefirou. Toto je dvanáct sfér nebo univerzálních oblastí, které beze zmatku mezi sebou navzájem pronikají." - Tarot a Kabala

2. Jméno Boží Matky  

Semeno:

Sexuální energie jakéhokoliv tvora nebo entity. V Gnózi, "semeno" je výraz používaný pro sexuální energii obou mužských a ženských těl.

Semínko/sperma/semínko/zrníčko:

Symbol sexuálního semínka, posvátné spermie, ens seminis.

neboť Bůh zachrání Sión a zbuduje judská města; budou tam sídlit a mít je ve vlastnictví.

Potomstvo (semínka) jeho služebníků je bude dědičně držet; budou v nich bydlet ti, kdo milují jeho jméno. - Žalmy 69:36-37

"Starověké národy uctívali kukuřici, pšenici a rýži, protože představují posvátné semínko/semeno. Mayové a Nahuálové (Aztékové) symbolizovaly Merkur moudrých kukuřicí. Blízký východ a Evropa viděly požehnané semínko v pšenici. Čína, Japonsko a Indie viděly posvátné spermie v rýži. Pouze pomocí vědy transmutace můžeme proměnit ens seminis na tvůrčí energii, což znamená na Merkur. Kdo má Merkur moudrých, může v sobě vytvořit vyšší existenční těla Bytí. Kdo má v sobě Merkur moudrých, bude bydlet ve městě Heliopolis. Bůh zachrání Sión na základě Merkuru moudrých. Vnitřní města budou postavena a zasvěcenec v nich bude bydlet a vlastnit je. Město světla, Nebeský Jeruzalém, musí být postaven v každé lidské bytosti." - Odhalená Pistis Sofia

Sex:

"Sex je základním kamenem rodiny, protože bez něj by rodina nemohla existovat. Sex je základním kamenem člověka, protože bez něj by nemohl vzniknout člověk. Sex je základním kamenem Vesmíru, protože bez něj by Vesmír nemohl existovat." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

"Sex dokáže člověka osvobodit nebo zotročit. Nikdo nemůže dosáhnout celistvosti, nikdo se nemůže hluboko Sebe-uvědomit bez sexuální energie. Sex je silou Duše." - Samael Aun Weor, Alchemy and Kabbalah (Alchymie a Kabala)

Sexuální Alchymie:

Esoterické znalosti obsažené ve starověké tradici Alchymie. Západní ekvivalent Tantry.
"Filozofie Sexuální Alchymie má své principy ve škole Esejců, v Alexandrijské škole, v Pythagorovu učení, v mystériích Egypta, Tróji, Říma, Kartága, Eulisina, stejně jako i v moudrosti Aztéků, Mayů, atd. Procedury vědy Sexuální Alchymie musíme studovat v knihách: Paracelse, Nicholase Flamela, Raymonda Lullyho. Tyto procedury také najdeme ukryté v závoji všech symbolů, ve všech hieratických postav starověkých hieroglyfů mnoha starověkých chrámů, stejně jako i v Řeckých a Egyptských mýtech." - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Sexuální Energie:

"Sexuální energie se dělí na tři odlišné typy. První: energie týkající se rozmnožování rasy a zdraví fyzického těla obecně. Druhý: energie týkající se oblasti myšlení, cítění a vůle. Třetí: energie, která souvisí s Božským Duchem člověka. Vskutku, sexuální energie je bez pochyby nejjemnější a nejsilnější energie, normálně produkovaná a přenášena lidským organismem. Vše, co člověk je, včetně tří oblastí myšlení, cítění a vůle, není nic jiného, než přesný výsledek odlišných modifikací sexuální energie." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Solární / Sluneční Těla:

Odkaz na posvátné prostředky (nástroje), které musí zasvěcenec vybudovat, aby mohl vystoupit do vyšších světů. Různé tradice je počítají odlišně, záleží z hlediska jakého pohledu. Fyzické, vitální, astrální, mentální a příčinné těla, které jsou vytvořeny skrze počáteční fáze Alchymie / Tanry a to poskytuje základ pro existenci v jejich odpovídajících úrovních přírody, právě tak jako fyzické tělo poskytuje základ pro existenci ve fyzickém světě. Tato těla nebo prostředky jsou nadřazeny (vyšší), protože jsou vytvořeny ze Solární (Kristické) Energie, jako je tomu v rozporu s podřadnými (nižšími) měsíčními těly, které dostaneme od přírody. Také známé jako Svatební Oděv (Křesťanství), Merkabah (Kabala), To Soma Heliakon (v řečtině), a Sahu (v egyptštině).

solarni-tela

"Všichni Mistři Bílé Lóži, Andělé, Archandělé, Vladaři, Moci, Serafíni (rád Andělů) atd., atd., atd., jsou oděni Solárními Těly. Pouze ti, kteří mají Solární Těla, mají inkarnované Bytí. Pouze ten, který má Bytí, je autentickou Lidskou Bytostí." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

Solární těla jsou vozidla, jejichž prostřednictvím lze vyjádřit a projevit sluneční síla Krista. Jedná se o vozidla, která jsou na mnohem vyšším stupni vývoje jako měsíční materiálnost protoplazmatické hmoty.

Kristus je energie za hranicemi ducha, vědomí, vůle, mysli, emocí, vitálností nebo mechaničnosti. Kristus je nadpozemská koruna jakéhokoliv bódhisattvy, který inkarnoval Pána, prostřednictvím zvláštního požehnání a práva být oděný v solárních svatebních oděvech.

Pouze vytvořením duše, tj. vytvořením solárních těl, můžeme inkarnovat své vědomí a duchovní síly přicházející z hora. Duši vytvoříme praktikováním alchymie a prací na očištění své mysli (pochopením a odstraněním ega, defektů, neřestí, chyb, atd.). Tak jak nás učil mučedník Kalvárie prostřednictvím svého ukřižování: "INRI."

In Necis Renascor Integer... "Smrtí se znovu rodím nedotčen a čistý!"

Síra:

Posvátný Oheň.

"Síra je (symbol) oheň Alchymie" - Rozprava o Sexuální Alchymii (Treatise of Sexual Alchemy)

Arzénová Síra: Ego

Skutečné Bytí:

"Naše skutečné Bytí je vnitřní Kristus. Naše skutečné Bytí je univerzální přirozenosti. Naše skutečné Bytí není ani druh vyššího ani druh nižšího "já". Naše skutečné Bytí je neosobní, univerzální, božské. On překračuje každý koncept "já", mě, mé osoby, ega atd., atd., atd.," - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Slovo/Sloveso:

Slovo nebo Sloveso je v řečtině Logos. V řecké a hebrejské metafyzice je sjednocujícím principem světa. Logos je projevené božství každé země a lidí; vnější vyjádření nebo následek a příčina, která je navždy ukryta. (Řeč je "logos" myšlenky). Logos má tři aspekty, univerzálně známe jako Trojice (Trinity) nebo Trimurti. První Logos je Otec, Brahmá. Druhý Logos je Syn, Višnu. Třetí Logos je Duch Svatý, Šiva. Ten, kdo inkarnuje Logos, se stává Logos.

"Logos není jednotlivec. Logos je armáda nepopsatelných bytostí"- Endocrinology & Criminology (Endokrinologie a Kriminologie).

Slunce:

Dárce a podporovatel života. Symbol Kosmického Krista. Také může symbolizovat muže (vyváženého ženou, měsícem). Co se týče planetárního vlivu, Slunce souvisí s: "Vysokými hodnostáři, mystickými záležitostmi, společenskými pozicemi, vysokými Hierarchiemi, atd." - Z Manuálu Praktické Magie (Manual of Practical Magic).

Řízené Michaelem (jeden ze sedmi Andělů).

Smyslová Mysl:

Jedna ze tří typů myslí, které máme. "Nepochybně, smyslová mysl si rozvíjí své základní koncepty skrze vnější smyslové vjemy. Smyslová Mysl je za těchto podmínek velmi surová a materiální. Nic nedokáže akceptovat, což nebylo fyzicky demonstrováno. Vzhledem k tomu, že fundamentální koncepty Smyslové Mysli, jsou založeny na vnějších smyslových datech, tak nepochybně nemůže vědět nic o tom, co je skutečné, o pravdě, o záhadách života a smrti, o Duši a o Duchu atd. Pro darebáky intelektu, totálně uvězněných svými vnějšími smysly a uvězněných v základních konceptech Smyslové Mysli, jsou naše esoterická studia bláznovstvím. V uvažování nad absurdnem, v nepříčetném světě, v důsledku podmínění vnějším smyslovým světem, mají pravdu. Jak by mohla Smyslová Mysl akceptovat něco, co není smyslové?" - Samael Aun Weor, Great Rebellion, (Velká Vzpoura)

Strážce prahu:

"Teurgie je jedna věc a nekromancie je druhá… Vnitřní mistr teurgistu je Nejvnitřnější. Vnitřní mistr nekromanta je jeho strážce prahu, kterému říkají strážce jejich vědomí, strážce okrsku, strážce jejich komory, strážce jejich svatyně… Nejvnitřnější je náš božský duch, naše skutečné Bytí, náš vnitřní Anděl. Strážce prahu je vnitřní hloubka našeho zvířecího "já." Nejvnitřnější je hořící plamen Orébu. Podle Mojžíše je Nejvnitřnější Ruach Elohim, který zasel vody na počátku světa. On je Král Slunce, náš Božský Monád, Ciceronovo druhé ego. Strážce prahu je náš Satan… naše vnitřní bestie, která je zdrojem všech našich zvířecích vášní a brutálních choutek… Skutečné Bytí teurgistu je Nejvnitřnějším. Vyšší nekromantovo "já," je strážce prahu. Síly Nejvnitřnějšího jsou božské. Síly strážce prahu jsou ďábelské. Teurgista uctívá Nejvnitřnějšího. Nekromant uctívá strážce prahu. Teurgista využívá síly svého Nejvnitřnějšího na provádění velké praktické magie. Nekromant uctívá strážce prahu pro svou černou magii." - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce

strom_zivotaStrom života ke stažení ve velkém formátu (Pouze klikněte na velký formát):

(Hebrejsky עץ החיים) Ačkoli hebrejský termín je v množném čísle ("Strom životů"), obvykle se překládá jako jednotné.

"Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života [עץ החיים] a stromu poznání dobrého a zlého." - Genesis 2: 9

Tento strom představuje strukturu duše (mikrokosmu) a vesmíru (makrokosmu).

"Strom života je páteř. Tento strom moudrosti je také deset sefirotů, dvaadvacet kreativních symbolů Velké arkány, písmena, zvuky a čísla, pomocí kterých Logos (Bůh) stvořil vesmír."

Střední Mysl:

Také nazývána Mystická Mysl. Jedna ze tří typů mysli.

V Střední Mysli najdeme náboženské přesvědčení, nerozbitné dogmata atd. - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Superman/Super-člověk:

Název Superman se poprvé objevil v angličtině v roce 1903, kdy George Bernard Shaw překládal německý Ubermensch, "vysoce vyvinutý člověk, který přesahuje dobro a zlo," z knihy "Tak řekl Zarathustra" (1883-1891), napsanou Friedrichem Nietzschem (1844 - 1900). Tento termín se vztahuje k typu člověka, který je daleko za hranicemi obyčejného člověka.

Obecně platí, že existují tři typy lidí:

  1. Obyčejný člověk (z úcty nazývaný tzv.. Lidská bytost / člověk): intelektuální zvíře
  2. Skutečná lidská bytost nebo člověk (z manas, mysl): někdo, kdo vytvořil Duši (sluneční těla, symbolizované jako Ezechielovo nebo Kršnovo vozidlo, svatební oděv Ježíše Krista, posvátné zbraně hrdinů mytologie, atd. Tyto osoby jsou Světci, Mistry nebo Buddhové různých úrovní.
  3. Superman: Skutečná lidská bytost, která kromě toho inkarnovala i Kosmického Krista, a tak jdoucí nad rámec obyčejné svatosti nebo buddhovství, směřující k nejvyššímu dosažení osvobození. Toto jsou zakladatelé náboženství, ničitelé dogmat a tradic, velcí rebelové duchovního světla.

"Davy hovoří o Supermanu jako o zvráceném, neboť On nepasuje do jejich strnulých dogmat, zbožných řečí anebo do morálních pravidel vážných lidí. Lidé nesnáší Supermana. Ukřižují ho spolu se zločinci, protože mu nerozumí, protože jsou vůči němu zaujatí, protože ho vidí skrze brýle toho, co je považováno za svaté, i když je to ve skutečnosti ďábelské. Superman je jako blesk, který uhodí do zvrácených. Je jako něco skvostného, co nebylo pochopeno a později je ztraceno v legendách. Superman není ani světec ani zloduch. Je nad rámec svatosti a zločinnosti. Nicméně lidé ho buď mají za světce anebo za zloducha. Superman se na chvíli zatřpytí v temnotě tohoto světa a hned nato navždy zmizí. V Supermanu září rudý Kristus, revoluční Kristus, Pán velké vzpoury." - Samael Aun Weor, Velká vzpoura

Sušumná:

"Když studujeme stavbu, umístění a funkci míchy a sušumná nádí, tak snadno můžeme říci, že dávní jogíni nazývali míchu sušumná nádí. Západní anatomie se zabývá hrubou/materiální formou a funkcí míchy, zatímco jogíni z dávných dob se zabývali především o její jemnou (sukshma) povahu. Nyní v kundaliní józe, byste měli mít důkladné znalosti o této nádí. Sušumná se táhne od múládháry čakry (druhý obratel kostrční oblasti) do brahmarandhra. Západní anatomie připouští, že v míše se nachází centrální kanál, zvaný canalis centralis a že mícha se skládá ze šedé a bílé mozkové hmoty. Mícha je vložena nebo visí v dutině páteře. Stejným způsobem, sušumná je vložena do páteřního kanálu a má jemné části." - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Svatá Matka:

"Mezi Aztéky byla známá jako Tonantzin, mezi Řeky jako počestná Diana. V Egyptě byla Isis, Svatá Matko, jejíž žádný smrtelník nezvedl závoj. Neexistuje absolutně žádná pochybnost, že esoterické Křesťanství nikdy neopustilo uctívání Svaté Matky Kundaliní. Očividně ona je Marah nebo lépe řečeno RAM-IO, MARY. Co ortodoxní náboženství nespecifikovalo, alespoň co se týče exoterického nebo veřejného kruhu, je aspekt Isis v její osobní lidské podobě. To že tato Svatá Matka existuje individuálně v každé lidské bytosti, bylo očividně učené pouze zasvěcencům v tajnosti. Na toto musí být neustále kladen důraz, že Matka-Bůh, Rhea, Cybele, Adonia nebo jakékoli jméno jaké se nám líbí, je variantou našeho vlastního individuálního Bytí, v tady a teď. Výhradně konstatováno, každý z nás má svou vlastní, příslušnou, individuální Svatou Matku." - The Great Rebellion-Velká Vzpoura

"Déví Kundaliní, Posvátná Královna Šivy (Shiva), naše osobní Svatá Kosmická Individuální Matka, tvoří v každém tvorovi pět nadsmyslných Mystických aspektů, které musíme jmenovat:

  1. Neprojevená Prakriti
  2. Počestná Diana, Isis, Tonantzin, Maria nebo lépe řečeno Ram-Io
  3. Hrozná Hekate, Persefona, Coatlicue, královna pekel a smrti; postrach lásky a zákona
  4. Speciální individuální Matka Příroda, tvůrce a architekt našeho fyzického organismu
  5. Živelná (Elementální) Čarodějka, komu dlužíme každý životní impuls, každý instinkt"

-vyjmuto ze Záhady Zlatého Rozkvětu-The Mystery of Golden Blossom

Svrchovaná samostatnost:

Svrchovanost (Nejvyšší moc)
Samostatnost (svébytnost, nezávislost)

Obecně definováno jako "to, co je osobité samo o sobě." V okultismu, se pod pojmem Svrchovaná samostatnost rozumí "hluboký Prostor, plný radosti, který je nepopsatelným záhadným zdrojem sedmi kosmů. Jedná se o tajemný původ všeho toho, co známe jako Duch, Hmota, Vesmír, Slunce, Světy apod."