slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Z

Zasvěcení:

Zasvěcení jsou etapy duchovního vývoje získané skrze přesnou vědu, která není známa lidstvu, protože byla vždy držena v tajnosti, a jediný, kdo ji odhalil, byl Samael Aun Weor.

Proces, při kterém se Nejvnitřnějšímu (vnitřní Otec) dostává uznání, postavení a větší zodpovědnosti ve vnitřních světech, a krůček po krůčku se přiblíží k Svému cíli: naprosté Sebeuvědomění, nebo jinými slovy, návrat do Absolutna. Zasvěcení se NIKDY nevztahuje na "já" nebo naši pozemskou osobnost. Zasvěcení je dosaženo skrze práci vykonanou psychologicky a duchovně lidskou duší.

Zasvěcení je vnitřní, duchovní, a ne fyzické.

"Je osm zasvěcení velkých záhad a devět zasvěcení menších záhad. Dosažení velkého zasvěcení velkých záhad je nemožné, aniž bychom prošli devíti zasvěceními menších záhad. Samael Aun Weor prohlašuje, že on byl první člověk na světě, který veřejně lidstvu doručil tajemství zasvěcení. Pokud čtenář této knihy chce vstoupit na cestu zasvěcení právě teď, ať pak studuje a zcela žije moje dvě knihy Dokonalé manželství a Belzebubova revoluce." - Samael Aun Weor, Esoterická medicína a praktická magie

"Autentické hodnosti a autentické bílé zasvěcení jsou přijímány ve vědomí. Tyto zasvěcovací obřady jsou prováděny ve vyšších světech. Zasvěcování jsou intimní realizace vědomí, které nesmějí být odhaleny, nebo o nichž se nesmí mluvit. Nikdo nemůže udělit zasvěcení nikomu. Zasvěcení je dosaženo prostřednictvím samotného života." - Samael Aun Weor, Velké záhady

"Jen Nejvnitřnější je ten, kdo jako jediný získává zasvěcení, hodnosti a slavnosti. Zasvěcování jsou pro Nejvnitřnějšího. Vy, nejste nic jiného než stín, který musí být zlikvidován." - Samael Aun Weor, Poselství Vodnáře

"Existuje devět zasvěcení menších záhad a sedm velkých zasvěcení velkých záhad. Nejvnitřnější je ten, komu se dostává všech těchto zasvěcení. Svědectví moudrosti říkají: "Před svítáním falešného úsvitu na zemi, ti, kteří přežili hurikán a bouři velebili Nejvnitřnějšího, to jim se ukázal úsvit. "Psychologické "já" nezískává zasvěcení. Lidská osobnost nezískává nic. Nicméně, "já" některých zasvěcenců se naplní pýchou, když říká "Já jsem mistr, mám takové a takové zasvěcení." A přesně na základě tohoto si "já" o sobě myslí, že je zasvěcencem a neustále se převtěluje, aby "se zdokonalilo," ale "já" se nikdy nemůže zdokonalit. "Já" se převtěluje pouze za účelem uspokojení tužeb. To je všechno." - Samael Aun Weor, Poselství Vodnáře

Zasvěcení velkých záhad:

Absolvování potřebných zkoušek vědomí, při výstupu do vyšších úrovní moudrosti. Prvních pět zasvěcení velkých záhad odpovídá vytvoření skutečné lidské bytosti. Více se dozvíte studováním těchto knih od Samaela Aun Weora: Dokonalé manželství, Tři hory, a Belzebubova revoluce.

"Velké zasvěcení je splynutí dvou principů: Átman-Budhi, a to prostřednictvím pěti hlavních zasvěcení velkých záhad. Při prvním zasvěcení dosáhneme splynutí Átman-Budhi, a při pátém zasvěcení přidáme do tohoto splynutí Manas, a tak sedmero/sedmice je zredukované na trojici: "Átman-Budhi Manas." Existuje celkem devět zasvěcení velkých záhad. " - Samael Aun Weor, Kurz zvěrokruhu

"Skutečnost, že jsem již dříve zmínil o pěti zasvěceních velkých záhad a teď jsem přišel mluvit o devíti, přijde mnohým lidem jako protiřečení si. Proto to musím objasnit: Naši lidskou evoluci si splníme pěti zasvěceními velkých záhad. Zbývající tři zasvěcení a titul "Pána světa" jsou "super-lidského" charakteru." - Samael Aun Weor, Okultní medicína a praktická magie

Zasvěcení menších záhad:

Zkušební kroky, které jsou vyžadovány od každého, kdo se chce vydat na cestu Seberealizace. Těchto devět zkoušek je daných všem učedníkům, kteří na sobě začínají vykonávat gnostickou práci. Pouze ti, kteří absolvují tyto zkoušky, mohou získat právo vstoupit do velkých záhad. Více se dozvíte v knize Dokonalé manželství.

"Pamatujte si, že každé z devíti zasvěceni malých záhad má hudební notu a nástroj, který ji vydává." - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce

"Chtít se rychle splynout s Nejvnitřnějším, aniž bychom prošli devíti zasvěceními menších záhad je podobné, jako získat doktorský titul v oboru medicíny, aniž bychom studovali všechny požadované roky na vysoké škole, nebo jako kdybychom se chtěli stát generálem, bez toho abychom prošli všemi vojenskými hodnostmi." - Samael Aun Weor, Kurz zvěrokruhu

"Během zasvěcení menších záhad, žák musí projít celou tragédií na Golgotě…” - Samael Aun Weor, Kurz zvěrokruhu

Záznamy Akáše nebo Akášické Záznamy:

Záznamy paměti země, její ras atd. V těchto záznamech je možné mít přístup k minulým, k přítomným a k budoucím událostem, které jsou dostupné ve vnitřních rovinách.

Znovuzrození:

Vytvoření Duše, jak učil Ježíš Nikodémovi:

1 Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.

2 Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.

3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.

4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?

5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.

6 Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. - Ján 3:1-6

V Gnosticismu a Esoterismu se pod pojmem Znovuzrození, rozumí vytvoření Solárních Těl a inkarnace Bytí." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

Inkarnovat Božskou Nesmrtelnou Trojici (Átman-Buddhi-Manas) znamená, Znovuzrození, co znamená odejít z Deváté Sféry. Dítě, které se narodí, pochází z dělohy. Kdokoliv, kdo se narodí ve Vyšších Světech, pochází z Deváté Sféry (Sex). Kdokoliv, kdo dosáhne Znovuzrození, má povolen vstup do chrámu znovuzrozených. Kdokoliv, kdo dosáhne Znovuzrození, se musí vzdát na věky sexu. Sexuální Akt je pro Znovuzrozené absolutně zakázán. Kdokoliv, kdo poruší tento zákon, ztratí své Solární Těla a padne do Údolí zatrpklosti." - Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatracená Árijská Rasa)

Abychom mohli inkarnovat Monada (Trojici), tak nejdříve musíme vytvořit Solární Těla, což je možné pouze pomocí Bílého Tantrismu.

Zohar:

(Sepher ha Zohar, ספר הזהר  , "Kniha Nádhery" z hebrejského זֹהַר  znamenající nádhera nebo jas) Velmi důležité Hebrejské písmo v kabalistické tradici.

"Sepher ha Zohar [" Kniha Nádhery "] byla pravděpodobně napsána Šimonem bar Jochajem (Simeon ben Jochai), učedníkem Akivy (Akiva ben Josef). Rabín Šimon byl v roce 161 našeho letopočtu odsouzen k smrti, Luciusem Verusem (Lucius Verus), spolu-vladařem Císaře Marca Aurelia Antonia. Šimon utekl se svým synem a skrývajíce se v jeskyni, přepsal rukopis Zoharu spolu s Eliasovou pomocí, který se jednou za čas objevil. Šimon byl dvanáct let v jeskyni, během kterých vyvinul komplikovaný symbolismus "Velké Tváře" a "Menší Tváře." Během rozhovoru s učedníky naposledy vydechl a "Lampa Izraele" byla uhašena. Jeho smrt a pohřbení byly doprovázeny mnoha nadpřirozenými úkazy. Legenda pokračuje ve vyprávění, že tajná nauka Kabalizmu existovala od počátku světa, ale že Rabín Šimon byl prvním člověkem, kterému bylo povoleno, aby ji zapsal. Dvanáct století později, byly knihy, které dal dohromady objeveny a publikovány pro prospěch lidstva Mojžíšem de Leonem. Pravděpodobnost je taková, že samotný Mojžíš dal dohromady Zohar kolem roku 1305 našeho letopočtu, čerpajíc svůj materiál z nezapsaných tajemství dřívějších Židovských mystiků." - Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, 1928 (Tajné Učení Všech Věků, 1928)

Mojžíš de Leon nemohl být autorem nebo padělatelem Zoharických děl v 13 století, z čehož je obviňován, že Ibn Gebirol dal stejné filosofické učení 225 let před Mojžíšem de Leonem. Žádný pravý kabalista nebo učenec nikdy nepopře ten fakt. Je jisté, že Ibn Gebirol založil své nauky na nejstarších kabalistických zdrojech, jmenovitě, "Chaldeánska Kniha Čísel," (the Chaldean Book of Numbers), stejně tak, už na neexistující Midrashim, bez pochyby stejné, jako ty použité Mojžíšem de Leonem . Rozdíl je pouze ve dvou způsobech pojednávajících o stejných esoterických subjektů, což zatímco dokazujíc enormní starobylost esoterického systému ukazuje na rozhodující kruh Talmudistického a dokonce i Křesťanského sektářství v kompilacích a glosářů Zoharického systému rabínem Mojžíšem. Ibn Gebirol nikdy necitoval ze Svatého Písma, aby prosadil učení (viz I. Myer 's Qabbalah, strana 7). Mojžíš de Leon udělal ze Zohare to, co zůstalo do dnešního dne, "doprovodný komentář ke… Knihám Pentateuch" (v stejných knihách), s několika pozdějšími dodatky učiněnými Křesťanskými rukama." - HP Blavatská, The Secret Doctrine, 1888 (Tajná Nauka, 1888)

Poznámka: Pentateuchové knihy-první ze tří rozdělení hebrejských posvátných knih, zahrnující prvních pět knih Starého Zákona považovány za celek.