slovnik

Techniky Snové Jógy

Vzpomenutí si snu

Každý gnostický student musí po probuzení se ze spánku provést retrospektivně cvičení založené na procesu jeho snu, aby si vzpomněl všechny ty místa, která navštívil během hodin spánku. Víme již, že ego velmi mnoho cestuje, chodí směrem, kde jsme byli fyzicky, opakujíc všechno to, co jsme viděli a slyšeli.

Mistři dávají instrukce svým žákům, když jsou mimo fyzického těla.

Z tohohle důvodu je nutné vědět, jak skutečně meditovat a pak praktikovat to, co jsme se naučili během hodin spánku. V době probouzení se, je nutné, abychom se fyzicky nepohnuli, protože pohybem je Astrál rozrušen a vzpomínky jsou ztraceny. Je nutné zkombinovat retrospektivně cvičení s následující mantrou RAOM GAOM (pro výslovnost klikněte na mantru). Každé slovo je rozděleno do dvou slabik. Samohláska O se musí zdůraznit. Tato mantra je pro studenty to, co je dynamit pro horníky. A tak jak si horník pomocí dynamitu otevírá cestu přes vnitřnosti země, podobně i student pomocí této mantry si otevírá cestu k vzpomínkám svého podvědomí.

Klíč k Astrální Projekci

Máme toho dost říct, co se týká projekcí Eidolonu (astrální tělo) a nadsmyslového cestování mimo fyzického těla.

V těchto okamžicích, kdy píšu tyhle stránky, mi přicházejí do paměti mimořádné a úžasné události.

S houževnatostí mnicha v jeho cele, zhodnocujíc staré kroniky mé zdlouhavé existence, mi přichází na mysl Eliphas Levi.

Jedné noci, mimo hutné formy jsem šel všude vyvolávající duši zesnulého, toho, kdo byl v životě nazýván opat Alphonse Louis Constant (Eliphas Levi).

Našel jsem ho sedícího za starým stolem ve vznešené hale starého paláce. 

S velkou zdvořilostí se zvedl ze svého křesla a s úctou mě přivítal.

"Přišel jsem tě požádat o velkou laskavost," řekl jsem, "Chtěl bych, abys mi dal klíč, abych mohl okamžitě, kdykoliv, když potřebuji odjet v astrálním těle".

"S radostí", odpověděl opat, "ale nejdříve bych chtěl, aby si mi do zítra přinesl následující domácí úkol: Co je nejpříšernější věc, která existuje na zemi?".

"Prosím, dej mi ten klíč teď…”

"Ne! Přines mi domácí úkol a já ti ten klíč dám s radostí ".

Problém, co mi dal opat, se stal skládající hádankou, protože na světě je tolik příšerných věcí, že abych řekl pravdu, nenašel jsem žádné řešení.

Pozorujíc jsem putoval každou ulicí ve městě, snažíce se objevit nejpříšernější věc, a když už jsem myslel, že jsem ji našel, tak se objevilo něco horšího; najednou mé chápání osvítil paprsek světla.

"Á!" Řekl jsem si, "Rozumím. Nejpříšernější věc musí být, podle zákona protikladných analogii, protipólem nejvelkolepější věci ".

"Dobře!" Ale co je nejvelkolepější věc, která existuje na této otřesné tváři tohoto sklíčeného světa? "

Tehdy mě jasně napadlo; Hora lebek, trpká Golgota a velký Kabír Ježíš umírající na kříži pro Lásku všeho trpícího lidstva. 

Tehdy jsem vykřikl: "Láska je nejvelkolepější věc, která na zemi existuje! Heuréka! Heuréka! Heuréka! Teď jsem objevil tajemství. Nenávist je protikladem nejvelkolepější věci".

Řešení toho komplexního problému se ukázalo být jasné. Nepochybně jsem se musel znovu spojit s Eliphasom Levim.

Projektování Eidolonu bylo pro mě rutinou, protože s touto drahocennou schopností jsem se očividně narodil.

Pokud jsem hledal speciální klíč, tak jsem to dělal ne pro mou bezvýznamnou bezcennou osobu, ale pro mnoho dalších lidí, kteří touží po vědomé a pozitivní astrální projekci.

Cestováním s Eidolonem nebo magickým dvojníkem velmi daleko od mého fyzického těla, jsem se přesouval přes různé země pátrající po opatovi, ale nikde jsem ho nemohl najít.

Najednou jsem neočekávaně ucítil telepatické předvolání a vstoupil jsem do přepychového zámku a tam byl opat, ale…

Och! Jaké překvapení! Jaký div! Co je tohle? Eliphas se stal nemluvnětem ležícím v kolébce. Opravdu unikátní případ, ne?  

S úctou jsem přistoupil k dítěti a velmi potichu jsem řekl: "Mistře. Přináším domácí úkol; nejpříšernější věc, která existuje na zemi je nenávist. Teď chci, aby si splnil své slovo. Dej mi ten klíč…”

Ale k mému údivu, to dítě zůstalo ticho, zatímco já jsem zoufal bez pochopení, že mlčení je výřečností moudrosti.

Z času na čas jsem ho ze zoufalství vzal do náruče, prosící, ale všechno marně, to nemluvně bylo podobné mlčící sfinze.

Jak dlouho to bude trvat? Nevěděl jsem! Ve věčnosti čas neexistuje a minulost a budoucnost se spojují ve věčném nyní.

Nakonec, cítící se podveden jsem položil to dítě do kolébky a velmi smutně jsem opustil ten ctihodný, prastarý dům.

Prošli dny, měsíce a roky a já jsem se stále cítil oklamaný; cítil jsem se, jako kdyby opat nedodržel své slovo, které dal s takovou závažností, ale jednoho dne mi svitlo. Vzpomněl jsem si na frázi, kterou řekl Kabír Ježíš: "Nechte malé děti ke mně přicházet a nebrzděte je, neboť království nebeské patří takovým, jako jsou ony."

"Och! Rozumím ", řekl jsem si. "Je to svrchovaně důležité, je nezbytné, aby v mysli a v srdci bylo znovu získáno dětství. Dokud se nestanete jako malé děti, nikdy do království nebeského nevstoupíte."

Ten návrat, ten pohyb zpět k bodu počátečního odjezdu, je nemožný bez toho, abychom předtím v sobě nezemřeli. Esence, vědomí, je bohužel potlačené mezi všemi těmi psychickými agregáty, které jako zlověstný celek představují ego.

Pouze vyhlazením takových zkřivených, temných agregátů, se může Esence probudit do stavu prastaré nevinnosti.

Esence je uvolněná, když všechny podvědomé elementy byly zredukované na kosmický prach. Tehdy znovu získáme ztracené dětství.

Novalis říká, "Vědomí je vlastní lidskou Esencí v kompletní transformaci, původně nebeské Bytí."

Je očividně zřejmé, že když se vědomí probudí, tak vědoma astrálním projekce už není více problémem.

Po hlubokém porozumění všech těchto procesů lidské psychiky, mi opat ve vyšších světech odevzdal druhou část majestátního klíče.

Toto byla série mantrických zvuků s nimiž člověk může vědomě a pozitivně dosáhnout projekce Eidolonu.

Pro prospěch našich gnostických studentů, je užitečné didakticky zřídit šikovnou posloupnost těchto magických zvuků.

  1. Dlouhé a jemné pískání podobné ptáčkovi.
  2. Intonace samohlásky E (Eeeeeeeeee) prodlužující ten zvuk s notou "RE" hudební stupnice.
  3. Zanoťte R, aby rezonovalo s hudební "SI" napodobující vysoký tón dětského hlasu; něco podobného k ostrému zvuku ručního mlýnku nebo k mimořádně jemnému a delikátnímu motoru (Rrrrrrrrrr).  
  4. Velmi delikátně rezonujte S, podobné k lahodnému a jemnému pískání (Ssssssssss).

Upřesnění: bod a) je skutečné a účinné pískání. Bod d) je pouze podobné k pískání.  

Asána (poloha)

Gnostický student leží na zádech tváří nahoře v pozici mrtvého muže.

Student roztáhne špičky na nohou ve tvaru vějíře, chodidla v patách spolu, ruce podél těla, celý fyzický prostředek dobře uvolněn.

Oddaný stoupenec zatímco usíná, musí v hluboké meditaci opakovaně zpívat magické zvuky.

Elementály (živly)

Je zjištěno, že tyhle mantry úzce souvisejí s elementálnou třídou ptáků, a je zřejmé, že budou účinně asistovat oddanému stoupenci, pomáhajíc mu v astrální projekci.

Každý pták je fyzickým tělem elementálu. Elementály vždy napomáhají, za předpokladu, že novic má vhodné chování.

Pokud aspirant dychtí po pomoci od elementální třídy ptáků, musí se naučit je milovat. Ti, kteří páchají zločin omezování Nebeských tvorů v ohavných klecích, nikdy tuhle podporu nedostanou.

Krmte ptáků Nebes, změňte se na osvoboditele těchto tvorů, otevřete dveře jejich věznic a bude vám poskytnuta pomoc.

Když jsem poprvé experimentoval s tímto majestátním klíčem, po intonovaní těchto manter jsem se cítil lehký a vzdušný, jako kdyby něco proniklo Eidolonom.

Je samozřejmé, že jsem nečekal, dokud budu zvednut z postele; sám jsem ji opustil. Dobrovolně jsem se zvedl a velmi pomalu jsem odkráčel z domu. Nevinné elementály přátelských ptáků uvnitř mého astrálního těla mi pomohli v astrální projekci.

Uzavření

V téhle kapitole jsme odhalili dva zásadné aspekty majestátního klíče.

Úplný a absolutní vývin těchto dvou částí velkého klíče, nám dovolí dle přání se projektovat vědomým a pozitivním způsobem do astrálu.

Kdokoliv v skutku touží zažít ohromné reality vyšších světů, musí v sobě vyvinout ty dva aspekty tohoto ohromného klíče.

Vyňaté ze Záhady Zlatého Rozkvětu (The Mystery of Golden Blossom) napsané v 1972 Samaelom Aun Weorom.


Zvuk Anahat

V buňkách mozku zní nepřetržitě "tichý malý hlas". Tohle je ostrý, syčivý zvuk. Tohle je zvuk "cvrlikajícího cvrčka", syčivého hada ", zvuk" Anahat ". Hlas Brahmy má 10 tónovaní, které se Teurgista musí naučit jak poslouchat. Tak jak se včela absorbuje v nektaru květu, stejně by se měla i studentova mysl absorbovat do toho zvuku.

Kdokoli, kdo si přeje vnímat zvuk Anahat, musí vyprázdnit mysl, musí uklidnit mysl, ale ne násilně uklidnit; opakujeme, uklidnit.

Pojďme si uvědomit rozdíl mezi myslí, která je klidná, protože pochopila, že myslet je zbytečné a myslí, která je uměle zklidněná (umlčená). Pochopte rozdíl mezi myslí, která dosáhne spontánně, přirozené ticho a myslí, která byla umlčena silou, násilně.

Když je mysl klidná, v hlubokém tichu, tehdy může student nutně vnímat zvuk cvrčka: slabounký, ostrý, pronikavý zvuk. A co víc, když je studentova duše absorbovaná v takovém mystickém zvuku, tehdy se mu otevřou dveře mystérií. Následně v těch momentech instinktivně vstaňte z postele a opusťte místnost; jděte směrem ke Chrámu Bílé lóži, nebo kdekoliv do Vesmíru.

Učedník se musí naučit, jak hrát na Orfeovu lyru. Tato lyra je Slovo, Zvuk, ohromné Slovo!

Vyňaté z Logos Mantra Theurgy (Logos Mantra Teurgia) napsané v 1953 Samaelom Aun Weorom.


Mantra TAI RE RE RE

Žák musí vstoupit do dřímavého stavu, během vokalizování mantry: TAI RE RE RE... (pro výslovnost klikněte na mantru).

Tahle mantra musí být silně zpívaná zdůrazňujíc samohlásku A: TAAAAAAAIIIIIIIII.

Tři zbývající slabiky jsou hláskované tak, že dáme E melodický, prodloužený zvuk podobný zvonu. Nerolujte R; vyslovte ho jednoduše:

REEEEEEEEE ... REEEEEEEEE .... REEEEEEEEEE ....

Slabiku TAI zpívejte v hlubokém tónu.

Slabiku RE opakujte třikrát ve vyšším tónu jako TAI. 

Když už je žák v dřímajícím stavu, (což je přesně ten stav mezi bděním a spánkem) on/ona musí bez váhání, lenosti, pochybnosti nebo uvažování vstát ze své postele: vstaňte přirozeně jako reflektující činnost nebo instinktivním, automatickým a absolutně dětským způsobem. Například, pozorujte ptáky: když jdou vzlétnout, oni neuvažují, neukrývají pochybnosti nebo předsudky, prostě instinktivně odletí pryč, mohli bychom říci automaticky. Žák musí napodobit ptáky a pokračovat tímhle způsobem. Proto musí vstát z postele, opustit místnost a odejít směrem ke kterémukoli rohu nebo místu nekonečna.

Když říkáme, že žák musí vstát z postele, tohle musí být přeloženo do účinné a okamžité činnosti, bez přemýšlení o tom.

Vyňaté z Logos Mantra Theurgy (Logos Mantra Teurgia) napsané 1953 Samaelom Aun Weorom.


Mantra EGIPTO

Naši žáci musí nabýt schopnost projekce astrálního těla. Tahle schopnost je získaná denním hodinu vokalizováním mantry Egipto (pro výslovnost klikněte na mantru). Samohláska "E" způsobuje vibraci štítné žlázy a uděluje stoupenců schopnost okultního ucha. "G" probouzí čakru jater, a když tahle čakra dosáhne svého úplného vývinu, tehdy může stoupenec vstoupit a opustit fyzické tělo kdykoli podle přání. Samohláska "I" zkombinovaná s písmenem "P" rozvíjí u zasvěcence jasnovidectví a schopnost odcestování v astrálním těle přes okno Brahmi, což je epifýza. Písmeno "T" vyslovte z větší silou nad samohláskou "O", která je úzce spojena s čakrou srdce; tohle je způsob jakým zasvěcenec může získat schopnost projektování se přes svůj solar plexus a tím cestovat ve svém astrálním těle.

Správná výslovnost téhle mantry je následující:

Eeeeeeeeeegggggggggiiiiiiiiippppppppppttttoooooooo

Ti, kteří stále nemají schopnost projektovat se v astrálním těle s našimi klíči, postrádají tuto schopnost. Proto ji musí nejprve nabýt hodinou denně vokalizováním mantry Egipto. Tahle mantra zcela rozvíjí čakry související s projekcí astrálního těla. Tohle je způsob, jakým učedník získá schopnost vstupování do a vystupování z fyzického těla podle přání. Jakmile je získána schopnost pro astrální projekci, učedník vstoupí a vystoupí z fyzického těla podle přání.

Poznámka: při vokalizovaní mantry Egipto umístěte svou pozornost na Egyptské pyramidy. 

Vyňaté ze Sedmi Slov (The Seven Words) napsané v 1953 Samaelom Aun Weorom, zahrnuté v Glorian edici Logos Mantra Theurgy (Logos Mantra Teurgia)


Mantra OOOO a Srdcová Čakra

Mnoho okultistických studentů chce vnitřní osvícení a hrozně trpí, protože navzdory mnoha rokům studování a esoterických praktik, zůstávají rovněž slepí a nevědomí, jako když poprvé začali číst první knihy. My, Bratři Chrámu víme skrze svých vlastních zážitků, že srdeční čakra je pro vnitřní osvícení rozhodující. Skvělá hindustánská kniha Shiva Samhita mluví velmi obšírně o prospěších získanými jogínem meditující nad čakrou pokojného srdce: "Jogín získává nesmírně znalosti, zná minulost, přítomnost a budoucnost; má jasnoslyšení, jasnovidectví a může se pohybovat přes vítr kdekoli, kde chce. Vidí adepty a jogínu Bohyni; získává schopnost zvanou Kheckari (pohybovat se skrze vítr) a bluchari (schopnost chození dle přání do všech rohů světa)".

Ti, kteří se chtějí naučit jak odejít v astrálním těle dle přání, ti, kteří chtějí vstoupit do džin nauky, naučit se jak se umístit do čtvrté dimenze s fyzickým tělem a cestovat se svým fyzickým tělem do kteréhokoli vzdáleného místa ve světě, bez potřeby letadla; ti, kteří nutně potřebují probudit jasnovidectví a jasnoslyšelnost, musí denně koncentrovat svou mysl na srdeční čakru a hluboce meditovat nad tímhle úžasným centrem. Meditovat hodinu denně nad tímhle centrem je úžasné. Mantra této čakry je samohláska O, která je vokalizovaná prodlužujícím zvukem, takhle:

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Během předchozího indikovaného cvičení, se musí člověk modlit ke Kristu, prosit ho o probuzení srdeční čakry.

Vyňaté z Dokonalého Manželství (The Perfect Matrimony) napsané v 1950 Samaelom Aun Weorom.

Poznámka: Co je důležité, je, abychom všechna cvičení dělali vědomě, to znamená mít soustředěné uvědomování na mantru, kterou vykonáváme, tak aby to vědomí posílilo a nutilo magnetické disky k pohybu.

Při vokalizovaní manter je podstatná koncentrace. Tam, kde nasměrujeme pozornost, spotřebujeme kreativní energii. Když je za našimi činnostmi vědomí, tak ty činnosti jsou posíleny, zvláště ve spojení s esoterickým cvičením. Pokud spíme a opakujeme mantru mechanicky, tak to nebude mít žádný účinek.  

Závěrečná poznámka:

Mnoho klíčů jsme dali na vědomé cestování s Astrálním Tělem, takže tisíce studentů se naučilo jak cestovat ve svém Astrálním Těle. Avšak v praxi jsme viděli, že ti lidé, kteří ani na vteřinu nedokážou utišit mysl, kteří jsou zvyklí skákat z jedné školy do druhé, z lóže do lóže, stále zvědaví, stále něčím zaměstnáni, nejsou schopni vědomě Astrální Cestovat.

- Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

Vyňaté z gnostického fóra:

Otázky gnostickým instruktorům:

Otázka: Musíme tyhle mantry vokalizovat (vydávat hlas) pouze nahlas nebo je lze dělat mentálně?  

Odpověď: Můžete dělat oba způsoby. Já považuji za účinné nejdříve vokalizovat nahlas, pak postupně utišit hlas, dokud se činnost nevykonává mentálně. Tohle může usnadnit soustředění se na cvičení, raději než to pouze dělat mentálně, ztrácet koncentraci a usínat.

Pokud žijete s rodinou a dalšími osobami, tak můžete vyslovovat mantry ve vaší mysli. Oba přístupy jsou stejně dobré.

Otázka: Když vyslovujeme mantry mentálně, je lépe synchronizovat to s dýcháním nebo ne?

Odpověď: Nejúčinnější přístup je zapomenout dech, tělo a všechny pocity a ponořit se do vnitřního zvuku mantry. Tohle nedokážete udělat, pokud máte obavy o váš fyzický dech.

V meditaci musí být tělo ponecháno vzadu. Pokud je naše pozornost na těle, tak nemeditujeme.