slovnik

Kabala: Univerzálny strom života

Život je krásny, komplexný systém zákonov a vzájomne závislý pohyb hmoty a energie. Kabala je systematický prehľad toho, ako existencia funguje na každej úrovni, od mikrokozmu po makrokozmos. Kabala je základ všetkých náboženstiev, vedných odborov, filozofie a umenia. Kabala je univerzálna. Kabala ponúka poznanie toho, ako ľudská bytosť zapadá do prírody a ako funguje realita od najnižších a najhustejších úrovní až po tie najzvrchovanejšie. Prostredníctvom poznania kabaly človek zisťuje, na akej úrovni vedomia sa v kozme práve nachádza a ako prejsť na úrovne vyššie a dosiahnuť tak lepšieho stavu bytia v živote.

Kabala je univerzálne poznanie, ktoré sa vyskytuje v mnohých formách po celom svete. Hoci k ilustrácii používame hebrejské slovo Kabbalah, toto poznanie nie je vlastníctvom židovských alebo ktorýchkoľvek iných skupín. Kabala je tiež známa pod inými menami, ako napríklad Kalačakra v tibetskom budhizme. Moderná veda to nazýva "fyzika", ale vedci ešte neobjavili celú škálu tohto poznania. Aby dosiahli ďaleko za dosah fyzických zmyslov, musia použiť iné nástroje.

Slovo Kabbalah pochádza z hebrejčiny a môže byť vyslovované aj ako Cabala alebo Qabala, pretože to pochádza z hebrejského קבלה, kde קבל znamená "prijať / dostať". (Vyslovovanie s "K" je v gnostickej tradícii preferované, pretože tri ručičky písmená K reprezentujú tri primárne sily - svätá trojica, trojjedinosť). Koreň slova je kľúčový, pretože skutočná kabala nie je objav alebo teória, je to priamy vnem (príjem) pravdy. Keď uvidíme pravdu, žiadna teória alebo presvedčenie nám nie je potreba. Pravda jednoducho je. Navyše fundamentálna pravda nemôže byť poznaná fyzicky, pretože táto fundamentálna pravda je za dosahom fyzických zmyslov. Pretože naozajstný bádateľ kabaly vie, ako vnímať to, čo je za hranicami fyzických zmyslov.

Objektívne štúdium kabaly znamená byť skúsený v práci vo vnútorných svetoch ... Ten, kto tomu nerozumie, zostáva vo vnútri zmätený. Kabala je základ k porozumeniu jazyku týchto slov.  - Samuel Aun Weor, Tarot a Kabala

Kabala je základ všetkých foriem a duchovnej múdrosti, hoci je to známe pod mnohými inými názvami. Každé náboženstvo má kabalistický základ, aj napriek tomu, že tento základ môžu nazývať inými menami. Dokonca aj veda študuje kabalu, bez toho aby si to vedci uvedomovali.

Na západe kabala užíva primárny symbol známy ako Strom života, ktorý ilustruje organizačný princíp nachádzaný v každej mystickej tradícii.

... Strom života v strede záhrady Eden ...  - Genezis 2: 9

Strom života, ako jeden z dvoch hlavných stromov v záhrade Eden je jeden z koreňov všetkého ľudského poznania. Porozumieť Stromu života znamená chápať základnú formulu existencie.

Strom života je základ nespočetných pradávnych kultúr. Je to severský Yggdrasil, Strom života Mayov a Aztékov, Budhov strom Bodhi.

Kabala - Univerzalny strom zivota

Zľava doprava: Mojžišov horiaci ker, z gréckej mytológie strom Hesperidiek, egyptský strom života, budhistický majster Nágárdžuna pijúci zo stromu života.

Každá veľká mystická tradícia má hlbokú štruktúru kozmológie. Každá kozmológie korešponduje so Stromom života.

Kabalistická kozmológia je kresťanská gnóza. Bez toho by sme nemali kompletný systém náboženstva a je to práve nekompletný systém, čo bolo a je slabosťou kresťanstva. - Dion Fortune, Mystická kabala

Kabala je tiež veda o číslach. Kabala opisuje matematiku vo stvorení.

Kabala je tiež dôverne prepojená s pradávnym tajným Tarotom. Dvadsaťdva symbolov Tarotu zahŕňa celú božiu múdrosť a táto múdrosť je organizovaná a vysvetľovaná v Kabale.

Kvôli tak jednoduchej veci učenci napísali neuveriteľné množstvo teórií, že by sa z toho zbláznil každý, kto by dostal chuť stať sa intelektuálom prostredníctvom celého tohto arzenálu. - Samael Aun Weor

Kabala je symbolika vyjadrujúca štruktúru stvorenia. Porozumením Stromu života môže jedinec pochopiť štruktúru kozmu okolo nás i vo vnútri nás, pretože to mapuje makrokozmos aj mikrokozmos a všetko medzi tým. Avšak, toto porozumenie nemôže vzniknúť výhradne čítaním kníh a účasťou na prednáškach.

Sú dva druhy kabalistov: intelektuálni kabalisti a intuitívni kabalisti. Intelektuálni kabalisti sú čierni mágovia. Intuitívni kabalisti sú bieli mágovia. - Samael Aun Weor

Intelekt je ako nástroj použiteľný, keď slúži pod kontrolou Ducha. Ale keď sa intelekt snaží ovládať Ducha, stáva sa deštruktívnym. Intuitívnym kabalistom sa stáva ten, kto sa učí prostredníctvom skúsenosti vedomia. Intuitívny kabalista sa učí priamo, bez názorov a teórií. Hľadá radikálne intelektuálne vzdelanie: hlbinné pochopenie, poznania tajomstva kvalifikovaného priamym prieskumom.

K tomu, aby sa jedinec stal kompletným kabalistom, je potrebné študovať, a nahrať si učenie do pamäte. - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

V syntéze, intuitívny kabalista študuje spisy veľkých majstrov, potom báda, aby si všetko zistil na vlastnú päsť a akceptuje to, čo priamo prežije ako pravé. Dovtedy ostávajú spisy a názory ostatných iba prázdne spisy a názory.

Na dosiahnutie tejto úrovne poznania je nutné vedieť, ako užívať vedomie skrze sebapozorovanie a meditáciu. Keď je myseľ stabilná a tichá, hlas Ducha môže byť počutý; je to hlas intuície, ktorý odhaľuje všetko pravé poznanie.

Kabala-vsetky_telaKeď sa ezoterik snaží formulovať túto filozofiu pre komunikáciu s ostatnými, čelí faktu, že toto poznanie vyšších foriem existencie je získané procesom, ktorý nie je myšlienkového charakteru. Tento proces začína, keď sú myšlienky ponechané bokom. - Dion Fortune, Mystická Kabala

Preto je študent gnózy povzbudzovaný k porozumeniu kabaly skrze intelektuálne štúdium, ale aj k následnému meditovaniu, aby mohol pochopiť kabalu skrze intuíciu a priamu skúsenosť. Ten, kto si udržiava výhradne intelektuálne vedenie zlyháva v raste.

Kabalistické štúdium musí byť kombinované s prácou na sebe. Jedinec musí realizovať toto učenie vedome, inak budú znalosti v intelektuálnej forme stratené, hneď ako onen jedinec zomrie. - Samael Aun Weor

Podobne aj ten, kto odmietne študovať kabalu, zlyhá v raste, pretože odmieta štúdium krokov na ceste.

Musíme ísť strednou cestou: prieskum so všetkými poznávacími schopnosťami v psychologickej rovnováhe.