slovnik

Abeceda Kabaly י Iod

Hebrejske pismeno Iod

Desiate písmeno hebrejskej abecedy je nazývané י Iod alebo Yod. Je najmenšie z dvadsiatich dvoch hebrejských písmen a vyzerá ako malá bodka alebo malá pomlčka.

Ako ste si možno uvedomili v priebehu týchto prednášok, ktoré sme dali o hebrejskej abecede, každé písmeno má význam vo vzťahu k Stromu života. Iod je desiate písmeno a ako také spája celý Strom života, ktorý je zvyčajne ilustrovaný obrazom desiatich sfér (pozri nižšie).

Cyklus existencie

V predchádzajúcich deviatich prednáškach sme vám opísali, ako svetlo Chokmah, lúč stvorenia, zostupuje nadol cez všetky úrovne hmoty a energie. Toto svetlo sa vynára z veľkej nepoznateľnej prázdnoty, Absolútna, čo sa v hebrejčine nazýva Ain Soph (Ein Sof). Keď sa toto svetlo na počiatku objaví z nepoznateľnej oblasti, z neprejaveného, čo je stav neexistencie, prvým vznikajúcim svetlom je Kristus, lúč Okidanokh, Ain Soph Aur (Ein Sof Ór). Toto hlboké svetlo vytryskne z Priestoru Božskej matky, Prakriti. Keď sa toto svetlo najprv objaví ako slnko, Kristus, duchovné svetlo za všetkou existenciou, objavuje sa ako bodka, škvrnka.

strom-zivota-tela

Táto bodka je symbolizovaná na Strome života ako Kether (hebrejsky "koruna"), úplne prvá sféra na Strome života. Takže Kether, Otec Otca, "koruna života", súvisí s písmenom Iod. Je to prvý prejav existencie. Je to nadpozemská, božská úroveň existencie, ktorá ďaleko presahuje schopnosť nášho intelektu to pochopiť. V budhizme sa nazýva Dharmakája, telo alebo vozidlo zákona. Je to Kether, je to Mág Tarotu, tá prvotná inteligencia, to svetlo. Tento lúč stvorenia vyrazí z tej nepoznateľnej temnoty, toho ne-svetla alebo neexistencie, ktorá je existenciou, ale nie spôsobom, akým na ňu pomýšľame my. Je to prázdnota, Shunyata, Pratītyasamutpāda v Sanskrite. Je to najvyšší stav Adhi Budha.

Keď sa objaví toto svetlo, je to svetlo tejto neexistencie. Inými slovami, je to Demiurg (polobožstvo), duch medzi Bohom a bytosťou/tvorom. Ruach Elohim vo svojej konečnej syntéze, duch, ktorý sa vznáša nad vodami života, aby dal vznik životu. To je Iod, keď sa prvýkrát vynorí z lona Božskej matky. Toto svetlo zostupuje ako blesk, symbolizovaný v rukách Zeusa, Jupitera, čo je Kether.

Ten lúč stvorenia, Syn, prebleskuje smerom nadol. Z toho vzniká celý tento krásny vesmír, v ktorom žijeme. Každá galaxia, slnečná sústava, slnko, planéta, fyzické telo, atóm a kvantá nachádzajú svoj základný pôvod v tejto prvotnej prázdnote.

Celá táto expanzia (ktorá je znázornená na Strome života desiatich sfér) predstavuje nekonečný počet vesmírov, úrovne existencie, ktoré úplne zatieňujú to zrnko prachu, ktoré nazývame "Zem" a tieto bezvýznamné malé telá, v ktorých žijeme, ku ktorým sme tak veľmi pripútaní.

S tým, akí dôležití sa cítime byť a ako veľmi milujeme sami seba, sme naozaj hlboko nevedomí. V našom každodennom živote sa cítime byť centrom vesmíru, cítime sa ako veľké mocné bytosti. Pravdou je, že sme zrnká prachu prúdiace v kozmickom toku, na ktorý nemáme žiaden vplyv. Sotva chápeme existenciu, život, a napriek tomu v našej mysli veríme, že sme znalci o živote, o Bohu a náboženstve. Smutná pravda je, že sme v stave úplnej neznalosti.

Nepoznáme zmysel nášho života. Nevieme, aký je účel tejto planéty. Neuvedomujeme si, prečo žijeme, prečo zomierame, prečo trpíme. A napriek tomu, drzo veríme, že vieme. Preštudujeme zopár kníh, čítame o náboženstvách, študujeme filozofiu a potom poučujeme, teoretizujeme a rozvíjame mnoho krásnych myšlienok o náboženstve a Bohu, ale keď na nás dopadne utrpenie, naše teórie sa ukážu ako k ničomu a keď príde smrť, potom čelíme pravde.

Je veľmi smutné sledovať toto ľudstvo a vidieť pravdu o ňom, vidieť rozsah nášho utrpenia, hĺbku bolesti, ktorá postihuje túto planétu. Napriek tomu máme veľké požehnanie, že v týchto časoch je nám odhalená doktrína. Otvorili sa dvere do chrámu a sú k dispozícii tým, ktorí chcú poznanie. Je to trpké pre ego, je to trpké pre našu túžbu, pretože je to Samael, ten horký elixír alebo trpký nápoj, ktorý Boh udeľuje, keď sa ľudstvo pripravuje na trest.

Je to napísané v každom písme, v každej tradícii po celom svete, že keď ľudstvo degeneruje, najprv boh posiela poznanie prostredníctvom vyslancov, učiteľov, avatárov, prorokov, s cieľom otvoriť dvere a ponúknuť ľudstvu príležitosť zmeniť sa, kajať sa za svoje chyby, prestať vytvárať utrpenie. Väčšinou sa im ľudstvo vysmieva. Preto sme videli, že ľudstvo sa smeje z Noema, zosmiešňuje Mojžiša, mučí Ježiša a vraždí a inak prenasleduje každého proroka. Ľudstvo je hlboko nevedomé, miluje túžbu a nedokáže prijať smrť "ja", ega.

Avšak to svetlo, ktoré vyvstáva z nepoznateľného, ​​je vo svojej podstate prázdnota, je to ničota, je to stav existencie, ktorý je mimo akéhokoľvek "ja", akéhokoľvek ega. Aby sme sa spojili s týmto svetlom, človek sa musí stať týmto svetlom. Osobnosť, naše meno, naša história, naše spomienky, všetko, čo si predstavujeme ako "seba, ja", musí zomrieť. Musíme prejsť mystickou smrťou, psychologickou smrťou. Toto vždy učili všetci veľkí proroci a avatári, všetci Budhovia. Nemôže byť zmŕtvychvstanie bez smrti. Nemožno sa narodiť bez smrti.

To všetko je zastúpené v tomto toku energie po Strome Života. Samotný tok, samotný vznik, je "dych Boží." Keď existuje stvorenie, keď sa svety vznášajú vo vesmíre, je to preto, že "Boh" vydýchol a to je dôvod, prečo sme tu. Sme častice plávajúce v "dychu Božom". Na základe symetrie prírody je naše telo samo o sebe prejavom, je mikrokozmom toho veľkého makrokozmu.

Rovnako ako samotný vesmír je výdych Boha a vznik niečoho v existenciu, tak je aj naše fyzické telo. Fyzické telo má rýchlejšie tempo. Zakaždým, keď máme fyzické telo, je to manvantara, kozmický deň, ale náš individuálny kozmický deň. Keď príde smrť, "Boh" sa nadýchne a vezme všetko, čo si myslíme, že sme.

To isté platí aj o planéte. Táto planéta sa blíži ku koncu výdychu a "Boh" sa pripravuje na tejto úrovni nadýchnuť. Táto planéta prejde veľkou transformáciou, tak ako to urobila na konci každého veku. Preto vidíme, ako sa planéta chveje, ako list na konári tesne predtým, ako ho vezme vietor. Toto je stav nášho sveta.

Ten "nádych" je súčasťou toho, ako funguje príroda. V Sanskrite sa nazýva Pralaja, kozmická noc. V našom fyzickom tele to prežívame medzi jednou existenciou a druhou. Každý večer zažívame jeho mikrokozmos. Keď si líhame spať, prechádzame Pralajou, kde telo odpočíva, a vedomie uniká. Spánok je mikrokozmom obdobia medzi smrťou a narodením.

Bohužiaľ, nemáme vedomie o týchto procesoch. Týmito stavmi prechádzame v absolútne nevšímavej nevedomosti. Avšak, je možné si ich uvedomiť. Rovnako ako je možné si uvedomiť stav medzi životom a životom, medzi existenciou a existenciou, medzi telom a telom, je možné si uvedomiť Pralaju medzi existenciou jednej planetárnej formy a inej planetárnej formy. Je tiež možné si uvedomiť veľkú Pralaju medzi existenciou jednej galaxie a ďalšej galaxie, a tak ďalej.

Každý prechodný stav je "Bardo", stav bytia. Existuje veľa takýchto stavov, takže existujú série "Bárd".

Veľké koleso existencie - na každej úrovni od atómu po vesmír - je zahrnuté v písmene Iod. Iod predstavuje veľký cyklus života. Cyklus života a smrti je rovnako pravdivý pre všetku existenciu, ako aj pre vesmír, galaxiu, slnečný systém, planétu, fyzické telo, bunku, atóm a pre kvantu. Kvanta je jedna "častica" svetla. Pretože každý jeden bod, každé Iod, ktoré sa prejavuje v existencii, všetky podliehajú zákonom, ktoré podmieňujú život.

Áno, život je založený na zákonoch, no my o nich zostávame nevedomí. Radi si myslíme, že môžeme vytvárať vlastné pravidlá, že môžeme robiť čokoľvek, čo chceme, a že to nemá žiadne dôsledky, najmä ak konáme len v mysli. Veríme, že môžeme robiť čokoľvek, čo sa nám páči v našich mysliach, ignorujúc, že myseľ, ktorú zažívame tu, je len bledým odrazom úrovne energie a hmoty, ktorá existuje v prírode. Ale my to nevieme.

Každá akcia prináša výsledok. To je nepopierateľné, to je neomylné, to je zákon. Je to jedna z mála vecí, ktorá existuje trvalo a navždy. V sanskrte sa nazýva Karma. Dokonca aj v Pralaji, dokonca aj v Mahá-Pralaji, keď "Boh vdýchne" a vtiahne celý vesmír a všetko odpočíva v neexistencii, vo veľkom spánku, Karma je stále tam. Jediný dôvod, prečo "Boh vydychuje" znova veľkým dychom, a opäť necháva vznášať všetky tieto častice v priestore, je kvôli Karme, pretože existujú sily v pohybe, ktoré musia byť rozohnané a ktoré sa môžu pohnúť len vtedy, keď sa prejaví hmota a energia. Toto je zákon.

Rovnako ako príčina a následok zachováva existenciu hmoty a energie v kozmickom meradle, to isté platí o vašej duši, o vašom tele. Smrť neukončuje vaše činy. Fyzická smrť je len premena hmoty na energiu, ale táto energia sa znova stane hmotou, pretože táto energia má pozastavený pohyb, ktorý musí byť odstránený. Tieto častice sú poháňané, musia konať. V modernej fyzike sa to nazýva invariantnosť(nemennosť). Je to zákon fyziky. Nie je to len fyzické, je to energetické.

Každá myšlienka, ktorú máme, poháňa energiu. Každá emócia poháňa energiu. Čím viac investujeme naše vedomie, našu vôľu do myšlienok a emócií, tým viac budeme túto silu poháňať. Bez ohľadu na to, či je tá myšlienka pozitívna, negatívna alebo neutrálna, všetky mentálne formy, ktoré v sebe máme, sú balíky energie, ktoré musia byť odstránené.

To je dôvod, prečo evanjeliá, Sútry, Tantry, Védy, všetky významné dokumenty, znovu a znovu presadzujú filozofiu etiky. Dôležitosť etiky je základom akéhokoľvek duchovného života. Nie je to preto, že sa niekto pokúša klásť na nás svoje morálne hodnoty. Je to preto, že každý jednotlivý pohyb, či už fyzický, emocionálny alebo duševný, vytvára následok.

Ak je našou túžbou vrátiť sa vedome k najvyšším stavom existencie (to, čo niektorí nazývajú "Boh"), musíme sa zjednotiť so Zákonom. Musíme byť zosúladení s týmito silami, ktoré sa vracajú na tieto úrovne. V opačnom prípade sa vrátime, ale bez poznania a s obmedzeným vedomím.

Živá duša

Keď Boh stvoril človeka, Adama, Biblia hovorí v Knihe Genesis alebo Bereshit, že "Boh vdýchol do neho dych života a človek sa stal živou dušou", v hebrejčine to je Nephesh Chaiah (Nefeš Chaja).

A Hospodin Elohim stvárnil Adama, prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier Neshamah Chaim (dych života); a človek sa stal נפש חיה Nephesh Chaiah (živou dušou). - Genesis 2: 7

Nephesh je jednou z troch duší v Kabale popri Neshamah (Nešama) a Ruach. Nephesh Chaiah je duša, ktorá má v sebe živého Boha.

חיה Chaiah znamená "život, žitie." Hovorili sme o Chaiah v prednáške o ט Teth. Chaiah je život, sila Šekiny (Shekinah), Božej Matky. Keď sila Chaiah osvetľuje dušu, tá osoba je "Adam", o ktorom sa hovorí tu: duša, ktorá chodí a hovorí s Bohom, ktorá vníma Boha. Nephesh Chaiah neverí v Boha, ale pozná Boha. Táto osoba má skutočné poznanie, vie.
 
Je dôležité mať na pamäti, že slovo אדם Adam má veľa úrovní použitia: vzťahuje sa na "človeka" (myseľ), ale existuje mnoho úrovní Adama, od najhoršieho, hriešneho Adama (ty a ja) až po dokonalého Adama, ktorý je náš Najvnútornejší.

Poznanie v hebrejčine je דעת Daath. Toto slovo Daath je tiež v knihe Genesis, je to Strom poznania. Ale nie je to len Strom poznania, je to Strom poznania טוב ורע "Dobra a zla", "Tob ve Ra". Presnejší preklad by nebol dobro a zlo, pretože tieto slová sú morálne, sú subjektívnymi pojmami, ovplyvnené časom a miestom. "Dobro" a "zlo" ako také neexistujú; sú to mentálne koncepty. Existuje čistota a nečistota a to je to, čo טוב Tob a רע Ra skutočne znamenajú. טוב Tob je hebrejsky "dobrota". רע Ra je hebrejsky "znečistenie, nečistota". Akékoľvek poznanie zrkadlí Tob a Ra. Aby ste mali skutočné poznanie, musíte vidieť Tob a Ra, čistú a nečistú stranu. Inak to nie je úplné poznanie. Napríklad si myslíme, že máme veľa poznatkov, najmä materiálnych znalostí. Myslíme si, veríme, že sme najúžasnejšia civilizácia, ktorá kedy existovala. Akí sme hlúpi, akí nevedomí. Poznáme to "zlo", Ra, znečistenie veľmi dobre. Sme odborníci ohľadom násilia. Naša planéta je žiarivým príkladom znečistenia na každej úrovni tejto planéty. Nielen znečistenia vo vode, znečistenia ovzdušia alebo znečistenia na zemi, ale znečistenia v mysli. Naše mysle sú nechutne znečistené. Navyše sa každý deň dopúšťame toho, že sa viac znečisťujeme. Milujeme pornografiu, zabíjanie, zvrátenosť. Sme uctievači nečistého ducha, רע Ra. Toto je vyjadrené v Biblii, v mnohých príbehoch a v každom Písme sveta. Napríklad, Boh varoval Noema:

Hospodin videl, že ľudská zloba רע (Ra-znečistenie/nečistota) na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu (Ra). Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. - Genesis 6  

Noe dostal Arkánum, veľké tajomstvo, ktoré nazývame "Archa". Predniesli sme niekoľko prednášok o Arche a vysvetlili jej skutočný význam. Pretože Noe dostal Arkánum a bol mu verný, bol ochránený a zvyšok ľudstva bol zničený vo veľkej povodni. Vidíme, že trest padá na nečistých v každom Písme. To isté platí pre nás, pre našu znečistenú myseľ.

Naše sklony k zvrátenosti vytvárajú karmické následky, ktoré ovplyvňujú nielen nás, ale aj vesmír a planétu. Všetko je nimi ovplyvňované, avšak nie je možné, aby to takto naďalej pokračovalo. Príroda pravidelne očisťuje nečistoty a je to prirodzený zákon; je to nevyhnutné.

Avšak, keď sme verní Zákonu (Tóra, Dharma), tiež nazývanému zmluva, dostávame vedenie a ochranu.

Boh povedal Noemovi a jeho synom, čo boli s ním: "Uzatváram svoju zmluvu ברית (Beryath)  s vami i s vaším potomstvom זרע (zera, spermie) ..." - Genesis 9: 8-9

Iod predstavuje zmluvu, ktorá v hebrejčine je ברית Beryath, ktorá je sexuálna. Z tohto dôvodu je zmluva ברית zastúpená v moderných židovských tradíciách v ברית Brit alebo v obriezke, nazývanej Brit milah (z ברית rovnakého slova ako zmluva), ktorá sa bohužiaľ zvrhla do čisto fyzického rituálu.
 
Keď svetlo Kozmického Krista rozvíja stvorenie, tento lúč zostupuje ako veľká sila života: Chaiah. Diskutovali sme už mnohokrát o tom, ako sa tento proces vyvíja. Toto svetlo na svojej poslednej ceste k prejaveniu existencie tvorí všetky svety, všetky dimenzie, ale končí na spodku tohto zobrazenia Stromu života v sfére Malkuth.

iod-hore a dole - kabbalah

V hebrejčine, Malkuth znamená "kráľovstvo". Iný hebrejský názov pre túto oblasť prírody je Assiah. Assiah znamená "svet činnosti", ktorý sa týka fyzického sveta, nielen fyzického sveta okolo nás, ale nášho fyzického sveta, nášho fyzického tela. Hebrejské písmeno Iod predstavuje Malkuth. Malkuth je desiata sféra, Iod je desiate písmeno.

Tak vidíte, Iod je Kether, prvá sféra a Iod je Malkuth, desiata sféra. Ak počítate od spodu hore, desať je Kether. Ak počítate od hora dole, desať je Malkuth. Iod je oboje Kether, Otec a Malkuth, vy a ja. Avšak, Kether pôsobí cez Daath a Malkuth pôsobí cez Yesod, takže Iod uzatvára dve zmluvy: jednu hore a druhú dole.

Bohužiaľ sme o tom neinformovaní; nemáme poznanie o Bohu. Chýba nám schopnosť vnímať Boha. Prečo? Pretože sme dobrovoľne opustili Eden. Rozhodli sme sa zneužívať Strom poznania, Daath, a boli sme vypudení z Raja. Faktom je, že už nie sme v Edene. Sme v pustatine, v utrpení, v bolesti, nevedomí. Potrebujeme náboženstvo (religion), ale nie vieru.

Slovo náboženstvo pochádza z latinského religare, ktoré znamená "zjednotiť sa" a to súvisí so sanskritským koreňom slova Jóga, Yug, čo znamená "zjednotiť sa". Konkrétne to znamená spojiť sa s pravdou, splynúť s realitou. Znamená to zriecť sa nevedomosti, ale človek musí chcieť opustiť nevedomosť, a to nie je ľahké.

Zanechať nevedomosť znamená získať poznanie. V hebrejčine znamená Daath poznanie. Daath je veľmi tajomná sefira, ktorá sa nachádza na úrovni hrdla na Strome života. Je tesne pod horným trojuholníkom, ale je skrytá. Je to Strom poznania ukrytý v Strome života.

Hebrejské slovo Daath začína písmenom ד Daleth, čo je štvrté hebrejské písmeno. Písmeno "Daleth" predstavuje dvere (priechod). Ten priechod nie je mimo nás, je vnútri.

Slovo hebrejského písmena Iod sa píše יד (Iod-Daleth) alebo יוד. V názve tohto písmena sú dvere, Daleth. Prečo?

Pretože (1) Kether je priechod do existencie zo stavu neexistencie. Kether, prvá sféra, je Iod na tejto úrovni. Kether sú dvere a z tohto svetla vzniká existencia prostredníctvom Kethera, dverí Iodu.

Podobne (2) vy a ja sme Iod. Sme svet činnosti, Assiah; sme dvere. Ale čo prechádza cez nás? Čo využíva naše dvere? Žiadostivosť, pýcha, hnev, pomsta, žiarlivosť, závisť, strach, nenávisť, zneuctenie, zločin, krádež, chamtivosť, nenásytnosť, lenivosť, fanatizmus atď., jednoducho nečistota, Ra. Kde je Boh? Kde vidíme, ako Boh koná prostredníctvom nás? Nevidíme. Sme v nevedomosti; sme odpojení.

Máme desať prstov na rukách a desať prstov na nohách; predstavujú Iod, desiate písmeno. Našich desať prstov by malo byť vozidlom, plavidlom, dverami, ktoré môže naše vnútorné bytie používať na prejavenie sa vo svete. Ale my mu to nedovoľujeme urobiť. Nie sme na ceste Tob, dobra, Chesed, Bytia. Namiesto toho uctievame všetko, čo je nečisté. Uctievame túžbu, pýchu, strach, závisť, obžerstvo, žiarlivosť a všetky ďalšie nedostatky, ktoré máme tak veľmi radi.

My ako Iod s našimi desiatimi prstami by sme mali byť nástrojom, na ktorom Boh môže hrať svoju symfóniu. Ako veľký prorok alebo dokonca ako nevinný anjel, mali by sme byť nástrojom pre nášho Najvnútornejšieho, aby mohol hrať svoju hudbu, ale on nemôže, pretože mu to nedovolíme. Radšej sa pokrývame našimi strachmi, spomienkami, túžbami a presvedčeniami. Radšej sa zahaľujeme klamstvom: Avidya, čo je v Sanskrite  nevedomosť. Potrebujeme Vidya, čo je poznanie. Získať poznanie (vidya, Daath, Gnóza) je možné prostredníctvom Iod. Ako to vieme? Pretože hebrejské slovo "poznať" je ידע Yadah: slovo יד "Yod" s ע "Ayin".

Ale čo chceme poznať? Keď pristupujeme k Stromu poznania, Daath, prinášame náš Iod, nás a pozeráme sa s Ayin. Písmeno "Ayin" predstavuje oči, ako vidíme. Ayin je druhý znak v slove דעת Daath, poznanie. Takže vidíte, že ידעYadah je prvými dvomi tretinami slova דעת Daath, Strom poznania, úžasné tajné záhady, Arkánum, ale začínajúc s Iod, ktorý si ty a ja.
 
Musíme hľadať poznanie a my všetci máme tú túžbu, inak by sme tieto informácie neštudovali. Ale bohužiaľ neprestajne sa usilujeme získať poznanie nesprávnym spôsobom. Väčšina ľudí sa pokúša prepchávať mozog príliš veľa teóriami, príliš veľa myšlienkami, príliš veľa analýzami, príliš veľa konceptmi. Alebo sa snažíme emočne napchať presvedčeniami, chceme mať pocit, že sme súčasťou skutočného hnutia alebo skutočnej školy, chceme mať pocit, že sme skutočne duchovní ľudia a chceme mať pocit, že poznáme Boha. Sú to formy nevedomosti.

Jediný spôsob, ako môžete poznať Boha, je cez vedomie, nie mysľou, nie vierou, ale prebudením, vytvorením duše, tým, že sa stanete Nephesh Chaiah. To je jediný spôsob. Inými slovami, musíme vidieť Boha, potrebujeme otvoriť naše duchovné oči; toto je písmeno Ayin v Yadah.

Musíme prebudiť naše vedomie, prebudiť sa z nášho stavu nevedomosti. To sa nedosahuje teóriami ani vierou. Neklopeme na dvere, aby nám boli otvorené akoukoľvek vierou alebo akoukoľvek teóriou. Žiadna viera nemôže vytvoriť nič, čo žije, žiadna teória nemôže vytvoriť nič, čo žije, čo má Chaiah. Život, Chaiah, pochádza od Boha.

Sila života

Vytvoriť dušu, znovu sa narodiť, je dielom alchýmie. Je to práca, ktorá nie je teória ani viera, je to realita. Táto práca sa môže uskutočniť prostredníctvom Stromu poznania, prostredníctvom Daath, a preto máme tieto tajomstvá. Ten, kto to umožňuje, je veľmi kontroverzný, pretože on je aj ten, kto nám umožnil byť v šlamastike, v ktorej sme. Táto sila je zastúpená v písmene Teth, deviatom písmene, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej prednáške.

Teth je had. Had pokúšal (Evu)Havah. Je to had, ktorý riadi všetky sily života. Preto v dávnych tradíciách vždy uvidíte hadov na Strome života. Toto platí v judaizme, kresťanstve, v gréckych tajomstvách, v severských tajomstvách, v aztéckych tajomstvách, všade. Had, drak, sa v hebrejčine nazýva Nahash.

Had visí na Strome života. Je to Ouroboros, ten veľký drak prírody, ktorý hryzie svoj vlastný chvost a vytvára cyklus života. Tento cyklus je Iod, ale Iod existuje len kvôli hadovi, Teth.

Slovo Teth je Teth-Iod-Tav. Iod je v strede. Had nesie vo svojom lone Iod. Had je ten, ktorý dáva moc Iodu, a preto je v ezoterických tajomstvách uvedené, že bez hada Boh nemôže urobiť nič. Preto každý prorok pracuje s hadom.

Mojžiš sledoval, ako had zabíja jeho ľud, pretože zneužívali Zákon, pretože vytvorili okolnosti pre svoje utrpenie.

Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud.  Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. - Numeri 21:7-9

Ten had na žrdi je kundaliní, Quetzalcoatl, okrídlený had, operený had, Nahash, Serafín alebo Seraph. Je to had, ktorý stúpa hore po Strome života, ktorý nesie svetlo Šekiny, svetlo, oheň Ducha svätého a osvetľuje všetky cirkvi (čakry) a prebúdza dušu.

Had je duálny, rovnako ako vidíte, ako má Ayin dve ramená; tie predstavujú naše dve oči a predstavujú tiež Tob a Ra. Inými slovami, používaním  hada sa prebúdzame v dobrom alebo zlom, ako prorok, alebo ako veštec, ako anjel alebo ako diabol.

Had je ten, kto má moc, a to je dôvod, prečo Samael jazdí na hadovi. Samael (ten "trpký nápoj", ktorý je doktrínou) je zmocnený hadom a jazdí na ňom do Edenu, aby vypočul Havah, Evu. Eva však podľahla túžbe, upadla do pokušenia, brala zo Stromu poznania a skazila sa. Vidíte? Skazila sa. To je to, čo robíme, keď cez náš vlastný Ayin, naše vlastné vedomie, berieme životné energie, ovocie zo stromu nášho poznania okamih za okamihom a zneužívame ich.

Berieme všetky sily a energie, ktoré každodenne dostávame a živíme túžbu. Znášame našu zatrpknutosť, predstavujeme si a oddávame sa nášmu hnevu a chtivosti, chceme to, čo nemôžeme mať, chceme rešpekt, peniaze, moc, bezpečnosť, istotu, lásku, avšak my ich nedávame. Chceme a chceme, ale nedávame.

Sila tohto hada je spojená s Yesod, deviatou sférou. Tu nájdeme písmeno Teth, hada. Keď prekryjete Strom života nad svojím fyzickým telom, Teth, Yesod, súvisí so sexom. Sú to pohlavné orgány. Slovo Yesod v hebrejčine znamená "základ". Je to základný kameň nášho chrámu. Náš psychologický, duchovný chrám je postavený na Yesode, či je tento chrám čistý alebo nečistý. Vidíte, dokonca aj diabli sa spoliehajú na Yesod, dokonca aj démoni, pretože v Yesod je moc Chaiah, života: je to moc sexu.

Zistili sme, že Tóra (Zákon) sa nazýva "zmluva". Svätý, buď požehnaný, sa nazýva zmluva a tento svätý znak, teda obriezka, sa nazýva "zmluva". Takže všetky sú prepletené a nie od seba oddelené. Rabín Yesa mu povedal, že Tóra a Izrael sú nazývané zmluvou a to je v poriadku. Ale ako vieme, že Svätý, buď požehnaný, sa nazýva zmluva? On odpovedal: Pretože je napísané: "A on si spomenul na svoju zmluvu" (Tehilim 106: 45) a je dobre známe, že tajomstvom toho je Yesod, ako sme sa dozvedeli. - Zohar

Všetko, čo existuje, sa rodí cez Yesod, sex, bez výnimky, dokonca aj planéty, slnká, hviezdy, galaxie. Plodia sa sexuálne, rovnakým spôsobom ako minerály, rastliny, zvieratá a ľudské bytosti, v deviatej sfére Yesod. Ale táto sexuálna tvorba má rôzne úrovne a rôzne formy.

Čo poznáme ako sex, je zvieracie, nie božské. Preto to, čo vytvárame prostredníctvom našej sexuálnej aktivity, je zvieracie, nie božské. Napriek tomu sa môžeme naučiť, ako používať našu sexuálnu energiu na vytvorenie božskosti, a to je poznanie Daathu, starovekej tajnej múdrosti ukrytej v každom náboženstve, no neposkytovanej ľudstvu, pretože by ju bez pochybností zneužili. Preto nám boli dané tajné poznatky a prísahy cudnosti: umožniť šancu tým, ktorí nastúpia na cestu k čistote. To je skryté v Kabale tajomstvami obriezky.

Tóra preto dodržiava túto ZMLUVU OBRIEZKY. Kto dodržiava túto zmluvu, je to, ako keby dodržiaval celú Tóru. A ten, kto je falošný, je ako keby bol falošný k celej Tóre. - Zohar

To však nie je len fyzický, doslovný akt. Skutočná je obriezka energie, nie mäsa.

Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon; ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ zákon.  Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele,  ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca v Duchu, a nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha. - Rimanom 2

Tieto učenia sa uchovávali v tajnosti, aby boli chránené pred degeneráciou, a za pár storočí sa o nich zaujímalo len málo ľudí. Ale teraz, čas vypršal. Vek končí. Takže ochrancovia tohto starého poznania, zo súcitu, otvorili dvere a povedali: "Hľa Aron (Archa), Arkánum, tajomstvá sexu. Ak ho využijete a použijete, môžete sa vzkriesiť ako Nephesh Chaiah, živá duša. Môžete sa poradiť s Ježišom z Nazaretu a "znova sa zrodiť z vody a ducha" - narodiť sa z ducha, nie z tela. Môžete využiť silu Tantry, kontinuum energie Chaia, ktorá prúdi cez všetko v prírode, ale koncentruje sa v jej najsilnejšej, mocnej, nebezpečnej sile v našom fyzickom tele ako sexuálna energia.

Táto energia je základom života, či je ten život fyzický alebo duchovný. Ale človek musí vedieť, ako ju používať. Ak ju zneužijete, vytvoríte diabla. To sa stalo s Rasputinom. Rasputin vedel o poznaní, ale zneužil ho a vytvoril veľkého diabla. Stalo sa to mnohým ľuďom, ktorí nepochopili doktrínu, ktorí používali sexuálnu energiu, ale neodstránili svoju túžbu. Výsledkom sú rozpoltené osobnosti, potraty prírody, príčiny utrpenia.

Sila stvorenia je v Yesod. Yesod je hláskovaný יסוד Iod-Samech-Vav-Daleth. Tieto písmená majú obrovský význam. Začína to s Iod, prečo? Pretože Iod je semeno, je to začiatok, sme to my, je to Kether. Druhé písmeno Samech je had. V neskoršej prednáške budeme hovoriť o Samech. Vav je chrbtica, po ktorej musí had stúpať. Daleth sú dvere. Takže vidíte, slovo Yesod, alebo základ, skrýva tajomstvo vo svojich písmenách. Čo je veľmi dôležité, slovo יסוד Yesod je יוד Iod plus ס Samech. Yesod je výsledok Samech fungujúceho cez Iod.

Prostredníctvom dverí (Daleth) sexu máme energiu v chrbtici (Vav), v našom nervovom systéme. Konečným prejavom všetkej energie v našom nervovom systéme je sexuálna sila.

Predsa len, máme na výber, ako používať Strom poznania, či už múdro alebo hlúpo. Máme tendenciu používať ju hlúpo. Používame sex na živenie túžby, používame sex ako moc, používame sex ako drogu.

Sex je božský. Sex vytvoril Boh z nejakého dôvodu, ale my sme o tom neznalí. My, ktorí si myslíme, že sme majstri vesmíru, ktorí sme naozaj len troglodyti v bahne, hmyz, si neuvedomujeme, že sexualita je najväčšia moc, ktorú máme. Je to najsilnejší spôsob, ako môžeme zmeniť život.

Opýtajte sa každého, kto neplánoval mať dieťa, ale urobil ho, najmä ak je mladý, ako dramaticky sa život mení po privedení dieťaťa na svet. Takáto osoba použila túto silu, ale smerovala ju bez vôle, bez vedomia a pozrite sa na zmeny, ktoré to spôsobuje.

Pozorujte osobu, ktorá je závislá od sexu, ktorá ničí svoju myseľ kvôli svojej závislosti na sexuálnom dobývaní alebo masturbácii alebo pornografii. Tieto závislosti ničia myseľ, pretože sexuálna energia je atómová sila.

Obrátene, opak je pravdou. Všetci veľkí Budhovia, Majstri, svätci, proroci a avatári využívali sexuálnu energiu pozitívnym spôsobom. Tak sa stali, kým sa stali. Ježiš sa stal Ježišom nie náhodou. Budha sa stal Budhom vďaka jeho hlbokému poznaniu sexuálnej sily. To je dôvod, prečo učil tantru študentom, ktorí boli na to pripravení. Neučil tieto poznatky každého, len tých, ktorí mali silu a čistotu mysle, aby to zvládli.

Ak sa naučíme používať svoju sexuálnu silu múdro, had sa stane naším najlepším priateľom. Ten had pre nás predtým otvoril dvere utrpenia. Predtým nám naša sexuálna energia vytvárala bolesť a utrpenie: máme krátke okamihy radosti a potom veľa utrpenia. Keď je tá sila riadená, vedená, očistená, otvára naše duchovné oči, Ayin v Daath.

V hebrejčine, slovo pre oheň je אש Esh (Eš), vyslovuje sa Aleph-Shin (Alef-Šin). Všetci máme oheň vo vnútri. Každý atóm v našom tele je naplnený ohňom, Esh. Máme život, pretože máme Esh. Keď zomrieme, oheň je prevzatý z nášho tela, to sa rozkladá, vráti sa Zemi. Keď sa narodíme, Esh sa prejavuje. Esh je to isté svetlo, ktoré zostupuje dole po Strome života. Esh je Božská Matka, Shekinah, Kundaliní, Kali, Durga, Diana, atď.

Božská Matka kundaliní je oheň. Ona nie je krotká, poddajná alebo mierna. Ona nie je taká, ako veľa náboženstiev pokladá Boha za slabocha. Ona, bohyňa, je sila života samotného. Ona je plameň, ktorý osvetľuje každé slnko, plameň, okolo ktorého sa v úžase točia solárne systémy, v posvätnej úcte k Nej.

Vidíte, solárne systémy majú vedomie, galaxie majú vedomie, samotné svetlo je vedomie,  dokonca aj fyzici to už vedia. Ale všetko toto svetlo, Esh, ktoré zostúpilo do existencie, teraz začína svoj návrat späť. "Nádych" začína, keď Boh začína sťahovať tie sily na tejto úrovni - nie celý vesmír, len túto úroveň, kde sme my.

Ten nádych je nádych Alephu (Alef), čo je vzduch, a Shinu (Šin), čo je oheň. Keď dáte vzduch a oheň dohromady, máte Esh, oheň Ducha Svätého, kundaliní.

Zmluva

Nemáme tú silu prebudenú. Ona v nás spí, je v stave odpočinku. Nemôže sa prebudiť bez nášho pričinenia. Tak sme dostali náboženstvo a naučili nás prvé kroky: byť čistí, používať svoju energiu múdro, pomáhať ostatným. Toto je učenie:

Nerobiť zlo, rozvíjať dobro a očistiť myseľ. To je učenie všetkých Budhov. - Budha Šákjamúni, Dhammapada

To je učenie v syntéze.

Tieto tri kroky sú vysvetlené ako tri faktory: smrť, narodenie a obeta. Vykonávaním týchto troch faktorov v každom okamihu duchovne rastieme. Avšak, vo všetkých troch denne zlyhávame. Mohli by sme robiť dobrú prácu, raz za čas, ale ako často očisťujeme svoju myseľ od toho, čo je nečisté? Mali by sme to robiť každý deň. Ako často dávame zrod  novým hodnotám vedomia v sebe, ako pokora, láskavosť, svätosť, radosť za druhých, nesebeckosť, veľkorysosť, usilovnosť, striedmosť, pokora, láska? Sú vzácne. Napriek tomu, učenie vyžaduje, aby sme ich vykonávali každý deň, neustále v každom okamihu, pretože vytvárajú výsledky. Ak uplatňujeme tieto tri faktory a vzbúrime sa proti našej mysli, vzoprieme sa  našej nečistote, bojujeme proti sebe, Boh sa na nás usmeje. Dostávame veľké dobrodenia, dostávame pomoc, veľa pomoci.

Keď sa pozrieme na písma, napríklad, po tom, čo Boh zoslal povodeň, vody, aby zniesol zo sveta všetkých nečistých, nechal Noema a povedal mu:

Učiním s tebou dohodu, pokým budeš dodržiavať túto dohodu, budem ťa chrániť. A budem symbolizovať túto zmluvu dúhou.

Je to veľmi krásny príbeh, veľmi dojemný. Noe dostal zmluvu od Boha a dodržiaval ju skrze celý zvyšok biblických  prorokov. Veľká zmluva medzi Bohom a jeho ľudom, medzi Ish-Ra-El a Elohim, je zjednotený Jesod a Malkut.

Zovretá ruka je Yod. Keď napíšete písmeno Yod, môže to znamenať zavretú ruku; Prečo? Lebo sa musíme zmocniť našich vnútorných síl, uchovať ich, ponímať ich ako sväté, ako posvätné a chrániť ich. Musíme zjednotiť Jesod a Malkut, opäť ich vrátiť, aby sa stali jednou sférou. Pred pádom z Edenu boli zjednotené. Malkut je padlá sefira. Padli sme z blaženosti (Eden). Malkuth klesol a teraz trpíme. Yod je zmluva, veda, dohoda o tom, ako zjednotiť Jesod a Malkut, aby boli jedno; čo to znamená? To znamená, že Jesod, naša sexuálna sila, alebo vitálna energia, musí byť v dokonalej harmónii s Malkut, naším telom, a práve teraz nie je, ony bojujú.

Naša sexuálna energia je skazená túžbou, a my sme po celý čas vo veľkom rozpore, pretože tá sexuálna energia sa chce prejaviť. Ale preto, že máme túžbu, túžba ju berie, túžba ju využíva, náš strach ju využíva, náš hnev ju využíva, naša závisť, naša žiarlivosť a  samozrejme, náš chtíč. A to nielen fyzicky, ale aj v mysli, v srdci.

Sexuálne zneužívanie vykonávame denne. To znamená, že zneužívame sexuálnu energiu psychologicky v nás samých. A to nielen fyzicky, ale aj psychicky, prečo? Pretože každá činnosť, ktorú vykonávame, vytvára. Využíva túto energiu tvorivým spôsobom, ale nesprávne.

Keď si vymyslíme nejaký sen, projekt, a keď si začneme predstavovať "Hm, dostanem túto prácu a potom zarobím veľa peňazí a potom sa stanem slávny" a máme všetky tieto predstavy, ktoré sa valia mysľou, tieto obrazy sú vytvárané sexuálnou silou v tele, ovláda ich Jesod, vitálne telo, ktoré riadi tieto sily cez Éter, ktorý vytvára našu predstavivosť, našu pamäť, naše vnímanie a to nielen fyzicky, ale v mysli. Všetky tie sily sú smerované, vytvárajú, ale vytvárajú lži, sny, fantázie, faloš, neznalosť. To je dôvod, prečo pravý gnostik nesníva. Skutočný gnostik je prebudený a nesníva. Samozrejme, že takýto človek je na úrovni Budhu, Ježiša, nie nás. Stále máme tie generátory v mysli, ktoré vytvárajú predstavy a ilúzie, ktoré zneužívajú našu sexuálnu silu.

To je dôvod, prečo sa musíme naučiť meditovať. To je dôvod, prečo sa musíme naučiť pozorovať sami seba, prebúdzať sa v každom okamihu. V tomto úsilí byť prebudený v každom okamihu, znamená nasmerovať všetky sily svojho bytia, ale správnym spôsobom, byť tu a teraz, konať zodpovedne, byť dobrým človekom, a to nielen navonok ale vo vnútri, to je tá najdôležitejšia vec.

V istom zmysle naše správanie navonok je nepodstatné. Na čom záleží najviac, je naše vnútorné správanie, pretože, ako povedal Budha, v prvom riadku svojej Dhammapady, to na čo myslím, tým som. Ak budeme kontrolovať myseľ, potom sa stávame niečím dobrým. Ak nebudeme ovládať myseľ, môžeme sa správať ako svätí, ale budeme diabli. A existuje veľa takých ľudí, ktorí si radi myslia, že sú duchovní a ukazujú sa ako duchovní, ale vo vnútri sú hrozní. Preto Ježiš povedal: 

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti.

My sme to. Avšak, existuje zmluva, dohoda, prísľub od Boha. Boh nezaplaví Zem, ak budeme dodržovať zmluvu.

Zmluva má dva hlavné aspekty. Prvý som vysvetlil: je to Jesod a Malkut dohromady, to je Yod. Druhým aspektom je Kether. Kether je Bytie nášho Bytia, pôvod nášho pôvodu, Otec nášho Otca, Koruna, Starešina dní, Otec, ktorý je v tajnosti. Pritom, Kether pracuje cez Daath, poznanie.

Takže tu vidíme dva Yody: jeden hore, jeden dole. Tu vidíme dve zmluvy: jednu hore, jednu dole.

Hebrejské slovo pre zmluvu je ברית Beryath, Bet-reishi-Iod-Tav. Krst znamená prijatie zmluvy. Keď niekto prijme krst - či už je to kresťanský krst, alebo ide do Mikvah v židovskej tradícii, alebo sa mu dostane zasvätenia ako napríklad v Kalachakra Tantre, kde je pokropený vodou - to všetko sú krstiny. Tie predstavujú prijatie posvätnej prísahy. To je sviatosť, posvätný akt, ktorý predstavuje prísľub nephesh, duše, ktorá je stále zvieracou dušou, prijať zmluvu, aby sa stala Nephesh Chaiah. Inými slovami, Nephesh, ktorá v sebe udržiava sily života, ktorá ich chráni, rešpektuje ich, očisťuje ich. Aby sa znovu stala Adamom, vrátila sa do Edenu, Nephesh Chaiah, živá duša.

V každej z týchto tradícií, pôvodne, kajúcnik zložil prísahu, sľub, že nebude vykonávať cudzoložstvo... v každej z týchto tradícií. Teraz, je to už zabudnuté. Voda z rituálov predstavuje sexuálnu silu, lono, vody, z ktorých sa vynára stvorenie. Tieto vody sú symbolom narodenia do nového života, novej Chaiah, prijatia čistoty tej vody zhora, aby ju udržiavala, aby ju ochraňovala, aby ju posväcovala.

Voda ešte uchováva tajomstvo, pretože vo vnútri vody je oheň. Slovo voda v hebrejčine je Mayim, písané s dvoma Mem, ale v strede je Iod. Uprostred vôd je zmluva, Iod, ty a ja. Sme vo vodách existencie. Máme v našich vodách potenciál stať sa niečím viac, ale tento potenciál sa skrýva v Iod. Ten potenciál sa nazýva Esh, oheň. Je tam skrytý oheň života.

Preto, keď človek uspeje a vstupuje do neba, vstúpi do Shamayim (Šamaim).

A Boh nazval oblohu nebom שמים (Shamayim). - Genesis 1

Shamayim je vytvorené z מים Mayim, slovo pre vodu, ale začína s ש Shin , čo znamená oheň, takže význam je "ohnivé vody". Vždy je to preložené v Biblii ako "nebo." Ohnivé vody sú vstup do Edenu, blaženosti.

Ježiš hovorí Nikodémovi, nemôže sa niekto znovu narodiť, ak sa nenarodí z vody a ducha; čo je ten duch? Ruach Elohim. Čo sa vznáša nad vodami okrem vzduchu? Čo je vo vodách okrem ohňa, Esh? Inými slovami, rešpektujeme zmluvu, posväcujeme zmluvu zachovávaním týchto zdrojov energie a ich správnym využívaním.

Tvoríme oheň, kundaliní, a to prostredníctvom našej činnosti v Assiah, v tele: prostredníctvom činnosti. Oheň sa vytvára vnútri. To svetlo, ktoré zostúpilo dole do tela, ako jeho konečná syntéza, keď vezmeme zmluvu a začneme ju využívať, ten oheň sa začne vracať, ale premenený, transformovaný. Takto sa Božská Matka prebudí, prostredníctvom zmluvy. Keď ovládneme túto silu, aktivujeme a prebudíme ju, אש Esh sa vynorí vnútri zmluvy, ברית Beryath. Čo sa vyslovuje, keď dáte אש Aleph-Shin do stredu  ברית Beryath? Vyslovuje sa בראשית Bereshit, úplne prvé slovo v knihe Genesis, slovo stvorenia, spôsob k vytvoreniu duše: Bereshit Barah Elohim. Nie je to úžasné?

בראשית

Ak dáte oheň do zmluvy, píšete Bereshit. Ak nie je v zmluve žiadny oheň, neexistuje žiadny život, nie je stvorenie. Inými slovami, aby mohol Boh stvoriť Adama, živú dušu, Nephesh Chaiah, potrebuje oheň. Ten oheň prichádza skrze dych, Ruach, Aleph, dych prináša oheň. Ten oheň je to, čo vytvára život, Chaiah, kundaliní, duchovný život.

Takto had stúpa na tyči. Had je שרף Seraph, čo sa prekladá ako "ohnivý had." Prečo ohnivý? Lebo sa to píše so Shin, pre oheň. Seraph berie oheň (Esh), a dvíha ho chrbticou (ו) k Bohu, očistený. Výsledkom je, že sa Adam narodil.

Pozrite sa pozorne sem, vidíte, že máme dve zmluvy, jednu dole a jednu hore, máme chrbticu, ktorá je Vav. Vav je Bodhisattva, Tiferet. Viete, čo sa stane, keď zjednotíte dva Iody a Vav? Vytvoríte Aleph. Inými slovami, keď ľudská duša spĺňa zmluvy a vo vnútri ich spája, výsledok je dokonalý Aleph.

clovek - ludska bytost

Keď máme silu života vo svojom vnútri dokonale čistú a prebudenú, sme Nephesh Chaiah, živá duša. Inými slovami, sme Adam. Zatiaľ však je ľudská duša, Tiferet, len ľudská duša, nie boh.

tarot-mag

א Aleph je prvé písmeno mena אדם Adam. Druhé písmeno je ד Daleth, čo je priechod. Tretie písmeno je ם Mem, čo je voda. Ale ten Adam nie je ty a ja, ten Adam je Kether. Zdokonalený Adam je Mág z tarotu, vnútorné Bytie. Zdokonalený Adam je Anatman, Bytie Bytia, Otec Otca, Starešina dní. Keď sa oheň, Esh, navráti späť do Kether, z Kether sa stáva mág, kňaz, mudrc, plne prebudená bytosť, Budha, Dharmakhaya, Vajrasattva, diamantová duša. Dokonca aj keď dokončíme túto prácu a dosiahneme týchto úrovní vývoja, nie sme to. To je to, čo je potrebné chápať. Sme len Iod, vždy len Iod: bodka, smietka, nič. Je to Boh, kto si zaslúži slávu. Je to Boh, kto prijíma zasvätenia. Je to Boh, kto prijíma energiu. Vždy sme len jeho sluha. Preto je smiešne počuť ľudí nazývať sa "to" a "tamto", "svätý guacamole." Je absurdné nazývať sám seba titulmi, rozprávať ostatným o údajných zasväteniach alebo stupňoch vývoja, pretože ľudská osoba, pozemská osoba, je len toto: nádoba, nič viac. Ten, kto je dobrý, ten, kto je Tob, je Boh. Preto evanjelium hovorí,

"Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný — Boh!" - Marek 10:17-18

Dokonca Samael Aun Weor, ktorý je veľký majster, odmietal prijať takúto chválu. Tak prečo je to tak, že vidíme toľko ľudí aj v gnostickej tradícii očakávať pochvalu? Kvôli pýche, mystickej pýche.

Ten, kto uspeje v tomto úsilí, realizuje religare, jogu, zjednocuje dve zmluvy, hornú a dolnú v jedno a stáva sa א Aleph: Adam, mág, kňaz. To je účel a cieľ, takto dosiahnete plnú realizáciu Ja (Seba-uvedomenie). Čo je to najkrajšie a možno najviac mätúce je, že Seba-realizácia alebo Seba-uvedomenie sa vyžíva v tom, že Ja je prázdne. Neexistuje žiadne "ja". Neexistuje žiadne ego, nie je tam ja, je tam len On.

To je dôvod, prečo Budha učil náuke Anatman, "žiadna bytosť, žiadne ja," pretože pôvodne, Kether je len prejavením prázdnoty (Absolútna, Ničoty). Kether je niečo, ale nič. Kether je nevysvetliteľné pre našu myseľ a pochopiteľné iba tomu, kto to zažil. To je dôvod, prečo  znovu a znovu zdôrazňujeme meditáciu. Iba prostredníctvom meditácie môže čokoľvek z toho začať dávať zmysel. Musíme meditovať a meditovať a meditovať.

Vyňaté z rozhovoru medzi majstrom Samaelom a študentmi:

Otázka: [...] myslíte, že gnostický študent by mal meditovať každý deň?

Samael Aun Weor: Gnostici by mali praktizovať meditáciu aspoň štyri až šesť hodín denne, cvičiť ráno, popoludní a skoro celú noc až do úsvitu. To by sa malo stať naším zvykom po celú dobu nášho života. Teda, ak postupujú týmto spôsobom, budú žiť hlboký život a dosiahnu Seba-realizáciu. V opačnom prípade budú žiť povrchný, prázdny a bezvýznamný život, čiže chronologický život, niečo, povedal by som, ako plytká kaluž. Veľmi dobre vieme, že každá kaluž na okraji cesty sa čoskoro vysuší pod lúčmi slnka, a potom zostáva len hniloba. Avšak, jazerá sú veľmi odlišné; sú hlboké, plné rýb a života. Musíme sa teda naučiť žiť hlboko, a to sa dosiahne prostredníctvom meditácie.

Otázka: Majster Samael, raz sme sa spýtali inštruktora, ako dlho by mala trvať meditácia a on odpovedal: "Desať minút." Aký je váš názor na túto odpoveď?

Samael Aun Weor: Každá meditácia musí trvať hodiny: tri, štyri, šesť hodín.

Koniec výňatku.

Študenti si myslia "to je šialené, kto by to dokázal?" Ten, kto to dokáže, je ten, kto spoznal pravdu, kto prekukol cez túto ilúziu sveta, túto "Máju". Ten, kto videl skutočnú existenciu, skutočnú individualitu, skutočnú pravdu, vidí Anátman, Nebytie. V niektorých tradíciách to nazývajú Prázdnota; V sanskrite je to Šúnjatá.

Ten stav môžete zažiť, iba keď ste mimo svojho ega. Vaše ego tam nemôže ísť, to je nemožné. Takže pre nás, ktorí sme bohužiaľ 97% (plus mínus) uväznení v egu, máme 3% zostávajúceho vedomia, ale je spiace. Musíme prebudiť tie 3%, musíme trénovať tie 3%, musíme sa začať zbavovať ega odstraňovaním túžob, ničením ilúzií, vziať silu kundaliní, toho posvätného ohňa a používať ju, aby zničila "neveriacich." Táto bitka je symbolizovaná v príbehu o Sodome a Gomore. Boh sľúbil, že nezošle povodeň, ale do zmluvy dal oheň. Ten oheň je Kristus. Boh teda povedal "Zničím nečistých ohňom, nie vodou." Potom vidíme všetkých nemravníkov v Sodome a Gomore vykonávajúcich sexuálnu degeneráciu (ako dnes), a boh zosiela oheň a páli ich. To je to, čo musíme urobiť sami v sebe.

Tá sila je sila Durgy, Kali Ma. To je Aténa so svojou kopijou v ruke. Kopija je chrbtica, ktorá horí čistým ohňom. Má silu zabiť Medúzu. Iba Božská Matka má silu zničiť ego, pretože ona je Binah. Ona je Shakti, energia a oheň Boha, t.j. manželka Shivu. Shiva-Shakti sú zjednotení a ich spojenie je schopnosť tvoriť alebo ničiť.

Buď môžeme vytvoriť viac ega v pekle, alebo môžeme vytvoriť dušu. Ak vytvoríte egá v pekle, zničíte dušu. Ak chcete vytvoriť dušu v nebi, zničte ego. Je jednoduché to povedať, nie to urobiť. Urobiť to, je veľmi ťažké, a to je dôvod, prečo všetci veľkí hrdinovia zostúpili do pekiel, aby vykúpili svoju milovanú: Orfeus, Eneas, Herakles, Iason, Odyseus. Všetci veľkí hrdinovia musia ísť do najhoršej predstaviteľnej oblasti, čo je ich vlastná myseľ, aby zachránili Perzefónu, Helenu, Beatrice ... dušu, Eurydice.

Musíme to tiež urobiť. Musíme vziať oheň (Esh) v kováčskej dielni a vytvoriť si výzbroj, čo sú duša, zlaté telo, Sahu, Merkabah. Akonáhle sme obrnení, musíme vstúpiť do Druhej hory. Dokážu to iba bódhisattvovia, tí, ktorí idú priamou cestou. Majú vytvorenú dušu, solárne telá, zlaté telá, svadobný odev. Vstupujú do pekla oslobodiť túto úroveň pekla a získať prístup k zodpovedajúcej úrovni nebies deväťkrát: deväť nebies, deväť pekiel. Po dokončení všetkého, umierajú, aby sa vzkriesili, aby sa stali dokonalými ako náš nebeský Otec, ktorý je dokonalý. Je to veľká práca a každý krok je bolestivý, každý krok je horkosť, pretože musíme zaplatiť to, čo dlhujeme. Na záver sa vrátime do Edenu, ale lepší, s poznaním, s majstrovstvom.

Týmto spôsobom naplníme všetky proroctvá, naplníme zmluvu, posilníme nášho Najvnútornejšieho, naplníme zmysel života. Zmyslom života je úplne prekonať utrpenie, stať sa Dharmakája, dokonalý Budha, čo nie sme my, ale Bytie. Potom sa z nás stane jeho predstaviteľ, jeho hlas, jeho nádoba. Je to možné, ak máte silnú vôľu urobiť to.

Otázky a odpovede

Otázka: Keď vravíte, že Majster hovoril o meditácii po dobu 4 až 6 hodín denne alebo 2 hodiny v noci. No, rozhodne musíme pozorovať sami seba po celý deň, pochopiť sami seba, je to každodenná fyzická aktivita, povedal by som, bezúhonné konanie, poctivé pocity a myšlienky. Potom sa dostaneme k tomuto konceptu, robiť čokoľvek chceme v priebehu dňa, a potom si sadnúť do meditácie, kde v skutočnosti musíme neustále pozorovať sami seba.

Inštruktor: Áno, máte pravdu: Meditácia nemôže existovať, pokiaľ tam nie je Vedomie seba samého. Za účelom meditovať, musíme byť v neustálom stave vedomého uvedomenia. To jest po celú dobu, 24 hodín denne, aj keď spíte, keď idete na záchod, keď jete, čokoľvek čo robíte: buďte si vedomí toho, čo robíte, a rozšírte vedomie o tom, čo robíte. To si vyžaduje veľa úsilia, a to najmä pre nás, pretože vedomie je veľmi slabé a my sme obklopení rozptyľovaním, vecami, ktoré stimulujú naše túžby. Ak využijeme našich súčasných okolností, v skutočnosti je to najohromnejšia príležitosť, akú si dokážete predstaviť. To je dôvod, prečo sa mnoho, mnoho duší z iných miest prichádza inkarnovať sem, aby využili tieto sily. Môže to znieť divne, ale je to pravda. Sú tu neuveriteľné sily, ktoré môžeme využiť. To je základom tantry: využiť všetko, a používať to pre dobro. To je dôvod, prečo veľkí majstri ako Padmasambhava robili veci, ktoré z nášho pozemského pohľadu vyzerajú byť nesprávne, alebo kontroverzné. Ale taký veľký majster má typ zraku, ktorým vidí ďaleko za našu pozemskú subjektívnu morálnosť. Môže vidieť karmu.

Aby sme naozaj meditovali, musíme byť v stave meditácie po celú dobu, nie len na pár minút denne; to je naozaj zbytočné. Snaha meditovať začína práve teraz. Ak sa naozaj chcete transformovať, mali by ste teraz meditovať, dokonca aj s otvorenými očami, aktívne, za chôdze - vždy by ste mali meditovať, rozjímať o sebe a pozorovať sa, podrobovať svoju myseľ, s aktívnym, pozorným, pozorujúcim vedomím.

Potom, keď budete mať čas, kedykoľvek, sadnite si, zavrite oči a choďte hlbšie. Je to jednoducho rozšírením toho, čo ste už robili celý deň. Nie je žiadny rozdiel v činnosti vášho vedomia, s výnimkou, že zavriete oči a vzdáte sa všetkých fyzických pocitov, ale aktivita vášho vedomia je rovnaká. Týmto spôsobom uvidíte, že meditácia je veľmi jednoduchá. Ľudia ju komplikujú s množstvom teórií, množstvom zložitých myšlienok, mnohými domnienkami, ale to všetko sú, "plané táraniny." Meditácia je jednoduchá, pretože sa jedná o prirodzenú funkciu vedomia. Prirodzená funkcia samotnej mysli, samotného vedomia, je byť v stave rozjímania, vidieť. Preto je písmeno Ayin v Yadah, "vedieť", a preto je Ayin v Daath, "poznanie". Ayin predstavuje otvorené oči vedomia, duše.

Ak sa chcete naučiť ako meditovať, začnite hneď teraz: buďte pozorní, pozorujte sa hlboko, neustále a nikdy neprestaňte. Jedného dňa náhle zistíte, že ste vstúpili do stavu Samádhi. Budete prekvapení, aké to je jednoduché, a aké je to smutné, že toľko ľudí to nechápe. Len vstúpiť tam vyžaduje riadne úsilie. Nie je to zložité. Avšak dosiahnutie tejto skúsenosti stojí veľa práce, a nie je závislé na čase. Nikto nemôže povedať, že dosiahnete Samádhi za šesť mesiacov alebo rok či dva roky. Samádhi nie je založené na čase, je založené na prebudení. Samádhi by ste mohli mať dnes. Samádhi môžete mať s otvorenými očami. Veľkí majstri existujú takto, v neustálom stave Samádhi.

Čím viac ega odstránite, tým ľahšie do neho vstúpite. Hneď ako si budete vytvárať telá duše, tým ľahšie sa vám bude vstupovať. Čím viac je kundaliní prebudená, tým ľahšie sa Samádhi  spontánne vyskytne, prirodzene, samé od seba. Samádhi nemôže byť nútené, pretože je to prirodzený stav mysle. Nemožno nútiť strom rásť; i keď presne o to sa pokúšame a potom vytvárame monštrá.

Samádhi je prirodzená funkcia. Samádhi je stav vedomia, v ktorom nie je žiadne ego. Je to čistá duša, a je krásne. Je to prirodzený stav našej existencie, niečo, čo by sme mali mať so sebou po celú dobu, ale nemáme, pretože sme ho opustili.

Otázka: Ako vieme, či sme prebudili solárne telá a dušu?

Inštruktor: Ako viete, či ste vytvorili solárne telá a dušu? No, duša je solárne telá. Budete vedieť, pretože ich budete môcť používať. Alebo budete vedieť, pretože váš Najvnútornejší vám to povie. Žiaden človek z vonku vám nemôže povedať, "Hej, vybudoval si astrálne telo, to je výborné." Nie. Nikto nemôže prísť k vám a povedať: "Videl som ťa vo svojom zážitku a dosiahol si štvrté zasvätenie." Toto sú lži používané na podvádzanie naivných. Nebuďte naivní. Neverte nikomu, len svojmu Najvnútornejšiemu. Takéto veci môžete vedieť, len ak vám to povie vaše vnútorné Bytie, a nie len raz, ale mnohokrát, pretože vaše ego sa bude tiež snažiť vás podviesť. Vaša ego môže prísť k vám vo sne alebo zážitku v prestrojení ako Boh a povie: "Ty si veľký prorok taký a taký, choď a buď moja nádoba," a potom sne sa prebudíme a povieme: "Teraz som veľký majster." Tisíce ľudí sa stali obeťou tejto ilúzie a stávajú sa obeťou aj dnes, a stanú sa obeťou zajtra, pretože sú naivní a ich pýcha je zvádzaná diablom.

Pravý bódhisattva sa nikdy nechváli. Pravý majster sa nikdy nechváli. Pravý majster je skromný, skutočne a úprimne, bez predstierania. On alebo ona je skromný, pretože vie, kto je Boh a vie, kto je on: človek, a nič viac. To sú slová Samaela Aun Weora, nie moje.

Keď ste vytvorili dušu, budete to vedieť, pretože váš Najvnútornejší vám to povie. Okrem toho, nemusíte to nikomu povedať, pretože to nie je ich vec, len vaša a Bohova. Všetci tí, ktorí šíria chvály o tom, že majú telá alebo zasvätenia sú pyšní hlupáci, ktorí vytvárajú utrpenie sebe aj ostatným. Nemali by sme podporovať tento druh správania. Musíme podporovať pokoru, mlčanie.

Samael Aun Weor uviedol: "Ten, kto sa chce stať mágom (Aleph), musí vedieť ako mlčať, ako abstinovať, ako trpieť, a ako zomrieť." Ak nevykonávame tieto štyri veci, nepracujeme správnym spôsobom.

Otázka: Prechádza každá planéta fázou, v ktorej ľudstvo ohromne trpí s percentuálnym podielom ega, ktoré máme my práve teraz?

kozmicke veky

Poznámka editora:

Na každej planéte sa vyvíja sedem hlavných a sedem vedľajších rás (podrás). Pozri hlavné rasy.

Legenda:

Univerzálne kolá: Saturnináske – mentálna rovina (piata dimenzia), Solárne – astrálna rovina (piata dimenzia), Mesačné – éterická rovina (štvrtá dimenzia), Pozemské – fyzická rovina (prvá až tretia dimenzia), a 3 budúce.

Univerzálne štvrté kolo (Pozemské) má 7 hlavných rás. My (Árijská rasa) sme piata rasa štvrtého (pozemského) kola.

 

Inštruktor: Fáza vývoja, v ktorej sme, čo je piata rasa vo štvrtom kole zemského kola vzťahujúceho sa k fyzickej hmote, je univerzálny zážitok každého planetárneho ľudstva. Toto zažíva každé ľudstvo. Ale mať toľko ega ako tu, to nie. Táto planéta je veľmi nezvyčajná. Je odlišná, kvôli celej rade komplikácií a problémov, ktoré sa stali, ktoré vytvorili tieto karmické okolnosti. To je dôvod, prečo je veľa inteligencií, ktoré skúmajú túto planétu, aby sa pokúsili pochopiť, čo sa tu stalo. Mnohí ľudia ich nazývajú "mimozemšťania" a vidia veci a predstavujú si veľa vecí, ale títo návštevníci sa len snažia pochopiť, prečo táto planéta je natoľko poškodená. Snažia sa nám pomôcť, ale bohužiaľ, strieľame na nich rakety a robíme filmy o tom, akí sú zlí.

Táto planéta je jedinečná. Je to veľmi smutné, ale táto karma je špecifická pre nás.

Otázka: Počas tejto prednášky ste niekoľkokrát zmienili spomienky a viem, že Samael Aun Weor v Revolúcii dialektiky povedal, že existujú egá, ktoré sú spojené so spomienkami a ktoré sa týkajú spomienok. Ale uvažoval som, a nepripadalo mi, že spomienky samotné boli egá, ale skôr možno niečo, čo nás viaže k nim. Je to pravda?

Inštruktor: Pamäť je kódovanie energie. To kódovanie je tvorené určitým plavidlom alebo vozidlom. V nás, keďže sme zložení prevažne z ega, väčšina z našej pamäte je egoistická. Napriek tomu, máme tiež vedomú pamäť, ktorá je zdrojom objektívneho poznania, ale k jej prevažnej väčšine nebudeme mať prístup, pretože sme spiaci. Takže zvyčajne, keď sa pozeráme do našej mysle a vybavujeme si spomienky, sú to projekcie alebo kódovanie  obrazov a energie vzťahujúce sa ku konkrétnym egám. Môžete vedieť, že je to pravda, keď budete pozorovať, ako sa tieto spomienky menia. Všimli ste si to? Keď začnete uvažovať o svojom živote a pozriete sa spätne na spomienky, sú tam rozdiely, sú tam zmeny v tom, čo si pamätáme. Občas si nie sme istí, "Bolo to takto, alebo takto? Ako sa to vlastne naozaj stalo?" Potom sme zmätení. To je podstata subjektívnej pamäte súvisiacej s egom. Tieto egá sú živé, a filtrujú a neustále menia spomienky, aby sa uživili, aby sa "presadili." A tak možno, keď sme boli mladí, mali sme silný a traumatizujúci zážitok, a neskôr v živote, dokonca neskôr v ten deň, začneme si na to spomínať inak. A ďalší deň a deň potom, a rok potom, aj keď začneme rozprávať ten príbeh, spomienka sa mení. Začneme to robiť dramatickejšie, intenzívnejšie, pridávame veci, meníme veci, to všetko je subjektívne, to sú lži.

Skutočné spomienky sú iná vec. Skutočné spomienky sú vedomé, objektívne a nemenné, pretože sú to fakty. No pre získanie skutočných spomienok, musíte prebudiť vedomie. To všetko vyriešite v meditácii.

Otázka: Spomenuli ste, že sme piata rasa vo štvrtom kole, čo predpokladám, že štvrté kolo bude Jesod, že? Pretože sme padli z Jesod do Malkut, alebo celý Malkuth padol z Jesod? Malo by existovať deväť sefirotov, alebo len my sme v Malkut, keď by sme mali byť v Jesod?

Inštruktor: Zostup do pozemskej úrovne existencie, tejto dimenzie, je prirodzený, normálny. Tá predstavuje najspodnejší bod pre toto svetlo, ako zostupuje do hmoty. Zasiahne fyzickú úroveň a začne svoj návrat späť hore.

Problém, ktorý tu nastal je, že sa to stalo mimo rovnováhy, mimo poradia, kvôli vzniku ega, kvôli túžbe. Keď ľudstvo padlo, bol to psychologický a duchovný proces, ktorý urýchlil ten fyzický. Zostup fyzicky tu bol zmenený kvôli psychologickej a duchovnej karme, dôsledku týchto činností.

Neviem, či rozumiete, na čo poukazujem. Pre tento proces je normálne, že Jesod a Malkuth sa oddelia a potom neskôr sa majú opäť spojiť, to je normálne. Ale v našom prípade je to extrém.

Otázka: Môžete to upresniť, hovorili ste o Samádhi ako skoro o konci, ktorý chceme dosiahnuť, ale existujú školy a mnísi, ktorí ľahko prichádzajú do styku so Samádhi, ale nepracujú na egu. Samádhi v skutočnosti nie je konečný cieľ, nechcete tam ostať stagnovať.

Inštruktor: Musíte pochopiť, že existujú úrovne Samádhi. Vedomie je veľký rebrík (Jakubov rebrík). Samádhi je všeobecný termín, ktorý sa vzťahuje k celej rade stavov vedomia, nie len k jednému; Je to obrovská škála stavov. Meditujúci v každej tradícii je školený, ako sa dostať do Samádhi; to je ich základný výcvik. Ak nemáte prístup k Samádhi (alebo akokoľvek to môžu nazývať), potom nie ste úspešne vyškolení v tejto tradícii. Avšak, to je len predpoklad. Je to až potom, čo ste sa naučili  vstúpiť do tohto stavu vedomia, kedy môžete efektívne začať na sebe pracovať.

A ako už bolo spomenuté, mnoho študentov sa neučí efektívne pracovať na sebe; iba vstúpia do Samádhi, na chvíľu tam pobudnú, a potom sa vrátia do svojho tela. To je zbytočné. Je to pekné, ale to podstatne nemení ich situáciu, lebo to nezmierňuje ich karmu. Ich karma je ego,  je to všetka tá túžba v mysli, a kým tá nie je odstránená, bude ich základná situácia bez zmeny. Niektorí z nich sa domnievajú, že zostať v tomto stave očistí ich myseľ, ale to sa mýlia. Podobné je domnievať sa, že ak pocestujete do Číny a postávate tam, môžete sa naučiť po čínsky. Nie: k odstráneniu príčin utrpenia, budete ich musieť pochopiť. Aby ste ich pochopili, budete ich musieť skúmať veľmi hlboko. Nestačí jednoducho vstúpiť do stavu Samádhi: musíte ho používať múdro.

Každá tradícia má kľúče a znalosti na odstránenie ega. Zen budhizmus, Chan budhizmus Mahájána a dokonca aj Sútrajána školy, všetky majú tieto znalosti, ale väčšina z nich ich zabudli alebo znehodnotili. Dokonca to bolo aj v kresťanských a židovských tradíciách, u Aztékov, mali to Mayovia, mali to Severania, každý to mal.

Ale v dnešnej dobe, nikto nemá záujem o prácu na egu. To, čo teraz ľudia chcú, je len zažiť príjemné pocity. Väčšina meditujúcich len chce zažiť príjemné pocity. To nie je oslobodenie. Oslobodenie pochádza zo smrti ega. Samádhi je len stavom vedomia, to nie je osvietenie. Osvietenie je niečo iné, ďaleko za ním, je to veľmi vznešené, trvalé Samádhi, ku ktorému dochádza spontánne, pretože príčiny utrpenia sú preč.

Byť úplne bdelí, byť plne osvietení, znamená mať ego stopercentne mŕtve: žiadna karma, žiadne dlhy, duša, ktorá je úplne oslobodená od kolesa utrpenia. Je veľmi ťažké to dosiahnuť.

Otázka: Spomenuli ste Demiurg, je to to isté ako Abraxas?

Inštruktor: Je Demiurg to isté ako Abraxas? Áno, reprezentujú rovnakú základnú silu prírody. Ako som už spomenul, Demiurg je duch medzi Bohom a stvorením, je to kreatívny remeselník alebo architekt, ktorý organizuje stvorenie. Aj Abraxas to reprezentuje. Abraxas je staroveký gnostický symbol, ktorý má hlavu kohúta, nesie štít a meč, a má hadie nohy. Tieto dva hady sú polarity ohňa, had dole a had hore. Je to to isté ako Lucifer, nositeľ svetla.

Otázka: Pozerám sa na Iod a vidím Iod v každom jednotlivom znaku, ktorý je tu, môžete o tom povedať viac?

Inštruktor: Áno, Iod je základom každého písmena v hebrejskej abecede. Iod je začiatok vstupu do prejavenia. To je miesto, kde sa všetky písmená vynárajú z Kether. Všetky písmená prichádzajú a utvárajú Strom Života, ktorý je písmená.

Takže každé hebrejské písmeno je variácia Iod. Vav je predlžené Iod, Aleph sú tri Iody, Shin sú tri Iody. Samech, Teth, je Iod v pohybe. Všetky sú to isté. Predsa len, Iod sú proste všetky tie sily v potenciálnej schopnosti, rovnako ako my. Ešte nie sme duše, sme embryo, semeno, základ. Aby tam bola duša, musíme vziať všetky tie archetypy, vnútorné sily, ktoré sú v nás, a rozvíjať ich, zdokonaľovať, nechať ich rásť. To je dôvod, prečo Iod predstavuje začiatok zmluvy. Nie je to dokončenie. Dokončená zmluva je ת Tav, posledné písmeno. A Tav je posledné písmeno בראשית Bereshit. To je koniec stvorenia; Bereshit končí v Tav. Tav je dvadsiate druhé písmeno, koniec abecedy; je to pečať, pečiatka, zmluva, dokončená práca.

Preložené z anglického originálu: Alphabet of Kabbalah י Iod
Prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
Služba od vydavateľstva Glorian