slovnik

Gnostické tajomstvá kríža

Poďme sa pohrúžiť do alchymistického a kabalistického významu kríža, ktorý je veľmi starým symbolom súvisiacim s mnohými náboženstvami. Napriek tomuto faktu, v dnešnej dobe ho ľudia spájajú iba s kresťanstvom.

Kristus-emblem

Aby sme porozumeli tajomstvám kríža, musíme najprv pochopiť tajomstvo Krista, ktorého znak gréckeho slova je spojený s ohňom. V gnosticizme máme modlitbu, ktorá hovorí:

Verím v Syna, kozmického Krista, mocného astrálneho sprostredkovateľa, ktorý spája našu fyzickú osobnosť s najvyššou eminenciou slnečného Otca.

Takže v Gnóze je Kristus univerzálny, kozmický. V Kabale sa táto kozmická sila vzťahuje na Ain Soph Aur, čo je časť abstraktného absolútneho priestoru bezprostredne za Keterom, prvou sefirou stromu života. Takže, ako vysvetľujeme v iných prednáškach, Ain Soph Aur - čo je svetlo nepoznateľného boha - plus tri aspekty koruny, ktoré sú v Kabale sefiry Keter, Chokma a Bina, tvoria štyri aspekty toho, čo v gréčtine nazývame Tetragrammaton, ktorý je svätým menom Boha, Jod, Hej, Vav, Hej, čo je svetlo a oheň. V latinskom jazyku je tento oheň Pána symbolom mantry napísanej hore na kríži, INRI, Ignis Natura Renovatur Integra, čo znamená "oheň neustále obnovuje prírodu". Ten oheň je solárnym ohňom; je to kozmický Krestos, ktorý, aby mohol pracovať, prejaviť svoju moc, robí to cez kríž.

jezis na krizi

Je to teda niečo, čo musíme analyzovať a pochopiť, pretože kríž je tvorený dvoma lúčmi, jeden je vertikálny a druhý horizontálny. Vertikálny lúč predstavuje mužskú, pozitívnu, slnečnú silu, ktorá vychádza z abstraktného absolútneho priestoru, Ain Soph Aur a preniká do vesmíru pri oplodňovaní hmoty, čo je tá druhá látka, ktorá sa v sanskrte nazýva Akáša. Inými slovami to, čo v sanskrte nazývame Prána, je Kristus, pozitívna energia a Akáša, pasívna energia, z rovnakého zdroja. Spojenie oboch vytvára vesmír. Takže z tohto pohľadu musíme pochopiť, že Kristus je univerzálny a pôvodca všetkého, čo existuje, v akejkoľvek galaxii hmoty alebo antihmoty.

Tieto sily, Prána a Akáša, pozitívna a negatívna, sú prvými prejavmi kríža, ktorých význam dešifrujeme. Takže krížením alebo spojením týchto dvoch síl sa objavuje to, čo nazývame vesmír. Zámerom toho, že sa táto energia objavila vo vesmíre je, aby si uvedomila svoju vlastnú entitu vo svojich rôznych aspektoch.

Keď sa toto abstraktné svetlo prejaví - v prvom trojuholníku Stromu Života -  nazýva sa Prejavený Krestos. Prvý trojuholník je v kresťanstve známy ako Otec, Syn a Duch Svätý, v hinduizme ako Brahma, Višnu a Šiva a v Kabale ako sefiry Keter, Chokma a Bina. Takže tieto tri aspekty koruny tvoria Prejaveného Krista, ktorý sa v Kabale nazýva Adam Kadmon. Tento Adam Kadmon je nekonečný a vzťahuje sa k svetu Atzilut  na Strome života, ktorý, ako vieme, je tvorený desiatimi Sefirami.

Kabala-tela na strome zivota-sk

Prvý trojuholník Stromu života (sefiry Keter, Chokma a Bina) je ovládaný korunou, Keter, súvisiacou s našou hlavou, konkrétne s dvomi hemisférami nášho mozgu a s epifýzou. Prvý trojuholník je riadený Otcom. Potom prichádza druhý trojuholník Stromu života, tvorený sefirami Chesed, Gebura a Tiferet; tento trojuholník je riadený Chokmou, druhou Sefirou koruny. Preto hovoríme, že kráľovstvo Otca je v hlave, ale kráľovstvo Syna je v srdci, pretože tento druhý trojuholník je spojený s pľúcami a srdcom. Pľúca prijímajú ducha, dych, vzduch atmosféry; pľúca súvisia so sefirami Chesed a Gebura, Duchom a duchovnou dušou, zatiaľ čo srdce sa vzťahuje na Tiferet. Tiferet je ľudská duša a je tiež nazývaná synom človeka (Beni Adam) a Chokma sa týka ľudskej duše. Takto to musíte vidieť vo svojej telesnosti.

strom_zivota_trojuholniky

Potom, pod druhým trojuholníkom, nájdeme tretí trojuholník tvorený sefirami Necah, Hod a Jesod. Toto sa nazýva trojuholník kňazstva alebo trojuholník mágie (význam je rovnaký). Ťažisko tohto trojuholníka je v Jesod, ktoré sa vzťahuje na pohlavné orgány a je ovládané sefirou Bina, Duchom Svätým. Takže kráľovstvo Ducha Svätého, Bina, je v pohlavných orgánoch. V našom organizme sexuálna potencia súvisí s obličkami; sefiry Necah a Hod súvisia s obličkami. Takto sa na tieto sefiry treba pozerať - alchymisticky, aby sme pochopili význam kríža. Naše fyzické telo je samo osebe na samom spodku stromu života, to je Malkut, kráľovstvo.

“A Pán, Boh (Bina), dal vyrásť zo zeme (Malkut) stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla.”
- Genezis 2: 9

Ak teda budeme alchymisticky pozorovať naše fyzické telo, uvidíme, že je to strom príjemný pre zrak, kráľovstvo, splynutie týchto sefirických síl. Na základe toho rozumieme, že máme v našom tele dva stromy. Strom života v našom centrálnom kanáli, ktorým je miecha, vedľa Stromu Života máme dva kanály pripojené ku každej strane centrálneho kanála, to sú kanály dobra a zla, slnka a mesiaca, pozitívne a negatívne, Pingalá a Idá, Adam a Eva, ktoré tiež súvisia s krížom. A tak, Adam a Eva, pozitívne a negatívne, Slnko a Mesiac súvisia so stromom dobra a zla, Stromom poznania. Strom života a Strom poznania majú spoločný koreň v pohlavných orgánoch.

Obd-Aur-Od-hady_na_strome_zivota

Takže keď vidíme tieto prvky v sebe, rozumieme tomu, že ak chceme mať prístup k Stromu Života, ktorým je miecha, aby sme vstúpili do neutrálnej sily v strede, kanála stabilizujúceho ľavý a pravý, dva kanály dobra a zla, musíme prekrížiť tie dva kanály, tie dve sily na samom spodku, aby sa prebudila tretia sila súvisiaca s vedomím!

Dve sily, vpravo a vľavo, sú v sanskrte nazývané Pingalá a Idá a v taoizme Yin a Yang. Sušumná je uprostred a je tou, ku ktorej sa chceme priblížiť, pretože v strede kríža sa objaví ukrižovaný. V kresťanstve sa ukrižovaný nazýva Ježiš, ktorý je Slovom s hebrejským pôvodom; "Ješua", čo znamená spasiteľ. Tento spasiteľ Ješua je oheň, ktorý vyvstáva zo spojenia dvoch polarít kríža v akejkoľvek časti vesmíru. Pritom, pristupujeme k našej telesnosti alchymisticky, aby sme pochopili, čo je Kristus a kríž v nás, keďže človek ukrižovaný na kríži je najdôležitejším symbolom gnosticizmu.

Keď pristupujeme ku krížu alchymistickým spôsobom, nepristupujeme k nástroju mučenia, ako si väčšina kresťanov myslí, že kríž bol len nástroj, na ktorom bol ukrižovaný Majster Aberamento, Ježiš Nazaretský. Áno, zomrel na kríži, avšak prišiel sem, aby znázornil tie tajomstvá, ktoré vám vysvetľujeme; tieto Kristické tajomstvá nás učia spôsob, akým priťahujeme kozmického Krista k sebe, aby Kristus sebarealizoval naše vlastné Bytie.

Keď uvidíme ukrižovaného človeka na kríži, kozmicky to predstavuje vesmír, ale v nás to predstavuje INRI, oheň,  ktorý musíme prebudiť. Tento oheň, toto svetlo, sa vzťahuje k životu. Svetlo, oheň, život navzájom súvisia.

Deti kríža

Vo fyzickom organizme sme rozdelení na dve pohlavia, dve sexuality. Keď povieme sex, poukazujeme na pohlavné orgány, pretože vďaka tomu môžeme odlišovať rozdiely medzi mužmi a ženami. Rovnako ako v tomto fyzickom svete, aby sa akýkoľvek druh rozmnožil, musí vykonať kríženie svojich dvoch sexuálnych polarít; rovnako ako muž, ktorý vniká do ženy, jeho falus sa stáva vertikálnym lúčom, ktorý pretína vodorovný lúč, ktorým je vagína, jóni ženy. V dôsledku toho sme všetci deťmi kríža.

Spermia, ktorá vychádza z pohlavných orgánov muža, oplodňuje vajíčko, ktoré vychádza z vaječníkov v maternici ženy. Ako vidíte, príroda potrebuje lono, aby pritiahla všetky potrebné prvky na vybudovanie fyzického tela. Keď pozorujeme vývoj spermie v lone ženy, uvedomujeme si, že prvou vecou, ​​ktorá sa tvorí, je mozog a miecha. Následne sa zvyšok, všetky končatiny, kosti atď., celá zložitosť fyzického tela, utvára akoby zázrakom, v lone ženy. To, kde sme fyzicky splodení sa nazýva v latinčine matrix (matrica, maternica).

Jednako, keď si priblížime kozmického Krista, priblížime si lono ženy. V ezoterizme, v alchýmii, keď povieme žena, hovoríme o fyzickom tele, Malkut, či sme mužského alebo ženského pohlavia. Pre každého z nás je sefira Malkut ženská.

V našej telesnosti máme ďalšie lono a tým lonom je miecha. Oplodnenie miechy znamená vstup do gnostických tajomstiev kríža, ktoré súvisia so Stromom života a Stromom poznania dobra a zla.

V dnešnej dobe každý muž vie, ako oplodniť ženské lono, aby priviedol deti na Zem, avšak v dávnych dobách znalosť ako oplodniť miechu, aby bol stvorený vnútorný Boží Syn, posvätné poznanie alchýmie; bola potrebná, t.j. vedieť, ako skrížiť dve sexuálne polarity, pretože "ak sa niekto nenarodí znova, neuvidí Božie kráľovstvo" a tvoriť môže len sexuálna sila. Teraz sa blížime k tajomstvu, ako sa znova narodiť.

"Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo; a čo sa narodilo z Ducha, je duch."  -  Ján 3: 5, 6

Z tela sa narodíme sexuálnym aktom. Podobne, aby sme sa narodili z Ducha, tiež používame sexuálnu energiu. Neexistuje iný spôsob. Neupadnime do absurdity myslenia, že znovuzrodenie je vecou viery v niečo, pretože žiadna žena v tomto fyzickom svete nemusí v niečo veriť, aby mala dieťa, všetko čo potrebuje urobiť, je vykonať sexuálny akt so svojím manželom a otehotnieť.

Ako dole, tak aj hore, ako hore, tak aj dole; aby sme sa znova narodili, platí ten istý zákon, ale postup je iný. Ak sa narodíme fyzicky cez kríž, potom sa duchovne narodíme tiež cez kríž; avšak maternica, ktorú musíme oplodniť, je miecha.

Miecha sa nazýva maternica Márie, Božskej Matky. Božská Matka je stočená tri a pol krát v čakre Muladhara, čakre medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi, zatiaľ čo Otec ako Duch Svätý sa nachádza v epifýze. Oheň Ducha Svätého oplodňuje Máriu, Božskú Matku v čakre Muladhara, aby sa zrodil INRI, syn. Ale aby to urobili, musia byť obe sily, mužská a ženská, skrížené. Nikto neprebudí túto kristickú silu iba tým, že v ňu bude veriť.

V dávnych dobách, keď niekto nastúpil na cestu gnózy (poznania), bolo od mužov žiaduce, aby sa stali mníchmi a ženy mníškami, keďže na začiatku je potrebné naučiť sa ovládať sexuálnu silu, aby sa pokročilo k zasväteniu a prebudeniu vedomia, pretože ten, kto sa znova narodí, je vedomie. Ten, kto sa znova narodí, nie je ego, a nie je to ani nové presvedčenie/domnienka v mysli. 

"Božie deti  tí, čo sa nenarodili ani z krvi (potomstvo), ani z telesnej žiadosti (orgazmus), ani z vôle človeka (prikázanie/zákon), ale z Boha." - Ján 1: 13

Spriaznené duše

Pri vstupe alebo zasvätení každý chápal, že cieľom ľudskej duše je sobáš s duchovnou dušou. V mužovi je duchovná duša ženská, zatiaľ čo ľudská duša je mužská. V žene je ľudská duša, aj keď súvisí s vôľou, ženská a jej duchovná duša je mužská. Duchovná duša sa môže polarizovať buď ako mužská alebo ako ženská, v závislosti od vôle Ducha, Boha, vo vnútri. To je dôvod, prečo ľudská duša v ženskom bojovníkovi bola nazývaná Amazonkou, zatiaľ čo v mužovi bojovník Rytierom, obaja bojujú o dobytie ich duchovnej duše. Duchovná duša bola vždy strážená drakom. Aby sa zasnúbil s božskou dušou, bojovník musel draka poraziť, a teda obrnený veľkou odvahou, vôľou, bez strachu, musel poraziť draka a potom sa zosobášiť s božskou dušou.

Ľudské a božské duše sa správne nazývajú spriaznené duše. Každý pozná termín "duševní kamaráti", ale mylne sa domnievajú, že nájdu svoju dušu vo fyzickej rovine; tento spôsob myslenia je nesprávny. Zasnúbenie týchto duší je cesta, na ktorú sa vydávame vo vnútri, nie vonku, ale je realizovaná využitím síl vonkajšieho sveta nazývaného Malkut.

Dobyť draka

Kto je drak? Drak je Lucifer, nositeľ svetla. Ale Lucifer nie je osoba. Lucifer je energia, je to sila, ktorá poskytuje pohlavný impulz, silu, mužovi erekciu a žene vlhkosť, aby mohli vykonávať sexuálnu alchymistickú prácu. Lucifer (luce-fer) znamená "nositeľ ohňa". Že drak vydychuje z úst oheň? Áno, vydychuje! To je dôvod, prečo je sefira Gebura, duchovná duša, vždy zastúpená ženou, pretože jej jóni, ženský orgán ako sopka v Malkute vydychuje krv, oheň Gebury, takže iba muž s jeho kopijou, jeho falusom, môže prebodnúť draka a poraziť Lucifera. Smutné je, že väčšina rytierov, ktorí vstupujú do ženy, sú porazení ohňom draka, pretože nerozumejú tomu, že ženská jóni je aspekt, ktorý predstavuje dračie ústa. Preto drak, vo forme hada, prehovoril k Eve v Rajskej záhrade – עדן  znamená zmyselnosť, blaženosť - to je to, čo zažívame v sexuálnom akte.

No had (drak מרשעת) bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: "Naozaj povedal Boh: "Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?" Žena odpovedala hadovi: "Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: "Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!" Tu poveddal had žene: "Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy buete ako Boh, budete poznať dobro a zlo." - Genezis 3: 1-5

Vskutku strom sexu, poznania dobra a zla, nám dá poznanie, múdrosť, ak porazíme draka. Ale Adam neporazil Evinho draka. Adam padol k nohám Evinho draka.

Bezbožným bude však svetlo odoprené a ich pozdvihnuté rameno (Idá) bude zlomené. 
- Jób 38: 15

To je niečo, čo musíme pochopiť, aby sme pochopili našu sexuálnu povahu. Musíme poraziť mužovho draka a ženinho draka, pretože takto vstupujeme do Vyšších zasvätení.

dva_draci_svaty_gral

Keď muž a žena rozlejú svoju sexuálnu silu v sexuálnom akte, keď dosiahnu orgazmus, sú porazení ich drakmi. Preto všetci na tomto svete sú obeťou draka. Je zriedkavé nájsť mocných rytierov a amazonky, ktorí ovládajú svojich drakov, inými slovami, ich sexuálny oheň, ktorý je našou zvieracou silou, ktorú musíme transformovať.
 
Na začiatku sa zasvätenec naučí, ako pracovať s dvoma polaritami, ktoré má vo svojom vlastnom tele; tieto polarity sú pozitívne a negatívne, Pingalá a Idá. U muža súvisia s jeho dvoma semenníkmi a u ženy s dvoma vaječníkmi. Takže, keď skrížia svoje dve sily, mních alebo mníška učí svoje telo, ako sa vyrovnať s dvoma silami draka, a tak sa pripravujú na vstup do väčších tajomstiev. Takáto príprava zahŕňa deväť zasvätení menších tajomstiev, v ktorých sa duša učí vo fyzickom tele, ako zaobchádzať s týmito dvoma polaritami, ako prebudiť ich vedomie a ako poraziť deti draka, menovite túžbu, pýchu, hnev, lenivosť, žravosť, chamtivosť a všetky chyby, ktoré nosíme vo vnútri.

V dávnych dobách, keď celibátni mnísi alebo mníšky pokročili a prekonali sami seba, prebudili svoje vedomie, pretože ich sexuálna sila im umožnila prístup k deviatim zasväteniam menších tajomstiev. Potom, keď sa ich vedomie prebudilo, vstúpili do tajomstiev Pána.

Teraz, aby Pán mohol vstúpiť ako Spasiteľ, ako Ješua, do fyzického tela akéhokoľvek zasvätenca, tento zasvätenec sa musí znovu zrodiť a práve v tom spočíva problém. Pretože aby sme v sebe stvorili Božieho Syna, ktorý sa v kresťanstve nazýva Ježiš, ktorý sa v starovekom Egypte nazýval Horus a ktorý sa v starovekom Mexiku nazýval Quetzalcoatl, aby sa tento Mesiáš, pomazaný, objavil vnútri v nás, dvaja jednotlivci, muž a žena, potrebujú skrížiť svoje dve dračie sily v sexuálnom akte.

Z fyzického hľadiska máme Otca v hlave, Syna v srdci a Ducha Svätého v sexuálnej sile. Takže toto sú gravitačné centrá Trojice, a to ako u muža, tak aj u ženy. Je zrejmé, že sexuálna tvorivá sila Ducha Svätého je rozdelená, oddelená v dvoch polaritách, pretože Duch Svätý, Binah, musí byť rozdelený v Daat, aby tvoril vnútri v nás. Preto mních a mníška, ktorí už boli pripravení a vo svojom Vedomí prebudení, dostávali učenie, poznanie sexuálneho aktu, aby si mohli oplodniť svoju vlastnú miechu, svoje vlastné duchovné lono. Keďže boli v celibáte, už vedeli ovládať svoje sexuálne sily. Takže, keď vstupovali do deviatej sféry, Jesod, aby sa sexuálne zjednotili, vedeli, čo robiť, takže robili rovnakú sexuálnu transmutáciu, ale boli sexuálne zjednotení; obaja vedeli, že tam bude ich drak. Drak, ktorý chrlí oheň z úst. Takže poraziť toho draka nebolo ľahké.

Takže títo novici, keď vstupovali do tohto procesu, keď vo svojich telách prekrižovali tri hlavné sily: Kether, Chokmah a Binah, alebo Otec, Syn a Duch Svätý, alebo Brahma, Višnu a Šiva, ich sexuálnym aktom, v spojení týchto síl, pracovali a prebúdzali blesk, alebo to, čo nazývame v severských runách, Runa Sig. Sig je oheň, ktorý vystupuje z oblaku plného vody. Keď blesky vychádzajú z oblaku, je to preto, že dve polarity, nebo a zem sú prekrížené a na základe toho sa objaví blesk, ktorým je Runa Sig.

Z toho Sigu, z toho blesku vyšľahnutého z oblaku, prichádza to, čo sa v ezoterike nazýva Siegfried, Sig-fried alebo Sig-Fired, taký je ezoterický význam Siegfrieda. Má rovnaký význam hebrejského Ježiša; preto je napísané, že Ježiš, Ješua je syn Panny Márie a Ducha Svätého. Keď povieme Ješua, oslovujeme Krista, INRI, blesk, ktorý sa objaví presne pri ich sexuálnom styku.

Tento Siegfried, Ježiš, blesk vyšľahnutý z čakry Muladhara, vystupuje z kostrče a po troche stúpa po celej chrbticovej mieche.

Za predpokladu, že sa táto sexuálna transmutácia uskutočňuje medzi manželmi, mužom a ženou, oheň stúpa po 33 stavcoch chrbtice. Hľa, posvätný vek Ježiša, 33 rokov. Hľa, aj 33 stupňov Murárstva, čo sú stupne, ktoré získame, keď vznietime oheň. Keď sa tento oheň po prvý krát prebudí vo fyzickom organizme, jedinec spozná tajomstvá Spasiteľa, Pána, na veľmi nízkej úrovni. Takže táto energia stúpa a keď sa dostane do stredu obočia, uvádza sa, že Izák, syn Abraháma a Sáry, sa narodí vo vnútri. Duchovná duša, naša božská duša, Geburah, berie všetok ten transmutovaný oheň a stane sa majstrom; Monád: Atman-Buddhi sa objaví ako majster vo vesmíre, keďže všetok tento oheň poskytuje majstrovstvo. Ako vidíte, títo Monádi sú to, čo Jánovo evanjelium nazvalo deti Božie; pretože je to Božie dieťa, ktoré sa narodilo v Gebure, najvyššom Vedomí Bytia.

Tým však, čo ho prijali (v Gebure) a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. - Ján 1: 12,13

Telo oslobodenia

Medzitým, tu v Malkut, v tomto fyzickom svete, sa deje niečo čarovné, vystúpením toho ohňa cez chrbticu, keď tento oheň postupne stúpa cez miechu. Rovnako, ako v maternici ženy, fyzicky povedané, sa objaví plod, čo je tá oplodnená bunka, ktorej trvá deväť mesiacov, kým sa vyvinie a keď toto dieťa vyjde z maternice, je to dieťa, ktoré potrebuje rásť mimo maternice, aby sa stalo dospelým fyzickým telom, čo je telo, ktoré máme všetci tu. Podobne, keď kundaliní vo fyzickom tele stúpa cez miechu, je vytvorené nadradené fyzické telo, čo je to, čo Majster Samael nazýva "telom oslobodenia". Toto telo je prvým výsledkom spojenia dvoch sexuálnych síl, mužskej a ženskej.

Hľa, Krišna a Radha znázorňujú túto prednášku. Radha predstavuje duchovnú dušu, zatiaľ čo Krišna je ľudská duša, ktorá vykonáva prácu. To nám ukazuje, že nielen v kresťanstve máme tieto dve polarity, ale sú zobrazené v rôznych náboženstvách. To ukazuje, že duchovná duša je vždy čistá, ale je v našom Monádovi. Krišna predstavuje kristickú energiu, ktorá zostupuje z Chokmy a mieša sa s ľudskou dušou; Krišna je čierny, pretože Krišna znamená "čierny" alebo "tmavý". Krišna symbolizuje kristickú silu v každom z nás, ktorí začíname na tejto ceste. Sme čierni, psychologicky povedané, pretože máme chyby a zlozvyky. Ale túžime si vziať Radhu, duchovnú dušu.

Krishna a Radha

Samael Aun Weor vysvetľuje, že v sanskrte sa duchovná duša nazýva Buddhi, naše vyššie vedomie.

"Buddhi, naše vyššie vedomie bolo podnietené našim božským Bohom v temných vodách vesmíru. Atman-Buddhi tvorí Vnútorného Majstra ... Nadradená Manas (ľudská duša) musí byť pozdvihnutá až do Atman-Buddhi, aby sa s ním spojila. Hovorím svojím Arhatom:

"Keď sa ľudská vôľa spojí s Vnútorným Majstrom, stáva sa všemocným, to znamená, keď sa nadradená Manas spája s Atmanom-Buddhi, naplní sa všetkými nevýslovnými mocnosťami Najvnútornejšieho a stáva sa všemocná. Takže piate zasvätenie Väčších tajomstiev je prvým nirvanickým zasvätením. Preto, keďpočítame zhora, počnúc Atmanom (Chesed alebo Gedulah) a končiac Sthulou Sarirou (Malkut, fyzické telo), piaty had je tretím hadom......

“Sobášime sa s Buddhi prostredníctvom sexuálneho styku. Všetka táto sexuálna práca je prácou sexuálnej alchýmie. Sexuálna mágia premieňa nášho najvnútornejšieho na Boha. Najvnútornejší je synom vnútorného Krista. Vnútorný Kristus je Glorián každej ľudskej bytosti. Náš Glorián je iskra oddelená od Centrálneho slnka. Centrálne slnko je Veľký dych. Veľký dych je armádou hlasu. Armáda hlasu je hromada božských bytostí. Hromada božských bytostí tvorí Kozmického Krista, slnečný Logos, Slovo.” - Samael Aun Weor

Rádhá a Krišna sú obaja krásni, pretože každý jeden symbolizuje sefiru Tiferet (hebrejsky      ,,krása”). Ak ste žena pracujúca na sebe, nakoniec sa zosobášite s vašou duchovnou dušou, ktorá je mužská, ale pre muža to bude opačne. Pochopte, že bytosť môže materializovať alebo prejaviť každú z dvoch polarít, pretože Duch je obojpohlavný. Väčšinou si myslíme, že mužskosť ľudskej duše súvisí s Jesod, pohlavnými orgánmi, ale skutočnosťou je, že sa vzťahuje na Tiferet, srdce, k mužskej sile, ktorá sa vzťahuje k vôli. Teda Tiferet, vôľa, je mužská, ale Tiferet ako vôľa, ako ľudská duša môže byť inkarnovaná v ženskom tele ako "Amazonka". Je zrejmé, že táto Amazonka bude hľadať svoju duchovnú dušu, ktorá bude mužská. Takže znova, sily bytosti sa teda môžu polarizovať oboma spôsobmi. Musíme premýšľať alchymistickým spôsobom.

Následne, čo je to telo, ktoré sa začína kryštalizovať z prebytku vodíka ľudského organizmu? Mahábhárata to nazýva Yudhisthira, narodený stať sa kráľom alebo Malachim. Yudhisthira sa vzťahuje na vedomie, Bodhichittu. Keď začnete pracovať alchymisticky s vašou sexuálnou energiou, táto energia je Bodhichitta. To je Yudhisthira vyvinutá ako vaše vedomie, vaša Bodhichitta. Takže Yudhisthira je prvým archetypom, ktorý sa objavuje, ktorý sa rodí kráľom, ak pokračujete na ceste.

Druhým kráľom podľa Mahábháraty je Bhima, silné stvorenie, ktoré symbolizuje extrakt, ktorý zasvätenec získava z fyzického tela. Majster Samael nazýva tento extrakt "telo oslobodenia". Telo oslobodenia je extrakt fyzického tela. Prečítajme si, čo majster Samael napísal vo svojej knihe Kristova vôľa:

Bódhisattva

Bodhisatva panduovci

"Vravím svojím Arhatom, že v každom Budhovi je sedem Budhov. Vravím svojím Arhatom, že keď hľadajú svoje Ja, keď si uvedomia svoje vnútorné Ja, naša Božia, večná Trojica je otec, matka, deti, manželka, súrodenci.

"Vravím svojím Arhatom, že každý Budha má svojho bodhisattvu. Vravím svojím Arhatom, že bodhisattva je ľudská duša s psychickými extraktmi zo štyroch tiel hriechu.

Vravím svojím Arhatom, že telo oslobodenia je extrahované z fyzického tela.

Vravím svojím Arhatom, že zlaté telo (Soma Psychikon) je extrahované z éterického tela.

Vravím svojím Arhatom, že Duša-Kristus je extrahovaný z astrálneho tela: Vnútorný Kristus je Glorián, žiarivý drak múdrosti.

Vravím svojím Arhatom, že Kristická myseľ je extrahovaná z Mentálneho tela.

"Takže, takto prichádza nižšia štvorica posilniť našu božskú, večnú Trojicu. Oženili sme sa s krásnou Helenou prostredníctvom sexuálneho styku.

"Všetka táto sexuálna práca je prácou sexuálnej alchýmie. Sexuálna mágia premieňa nášho najvnútornejšieho na Boha. Najvnútornejší je syn vnútorného Krista. Vnútorný Kristus je Glorián každej ľudskej bytosti. Náš Glorián je iskra oddelená od Centrálneho slnka. Centrálne slnko je Veľký dych. Veľký dych je armádou hlasu. Armáda hlasu je hromada božských bytostí. Hromada božských bytostí tvorí Kosmického Krista, slnečný Logos, Slovo."

Takže, telo oslobodenia sa extrahuje z fyzického tela. Telo oslobodenia sa vytvára vo štvrtej dimenzii a je telom, ktoré bude používať Atman-Buddhi, Monad. Čo by sme ako ego urobili s telom oslobodenia, ktoré je nesmrteľné? Majster Samael povedal v Kristovej vôli:

"Prvý ohnivý had je zdvihnutý prvým zasvätením do Veľkých tajomstiev. Druhý s druhým zasvätením, tretí s tretím zasvätením, štvrtý so štvrtým zasvätením, piaty s piatym zasvätením, šiesty so šiestym zasvätením a siedmy so siedmim zasvätením.

"Každé jedno z našich tiel hriechu musí byť nahradené telom krásy (Tiferet).

"Prostredníctvom ohnivého hada fyzického tela vybudujeme telo oslobodenia, vyrobené z najčistejšieho pižma. Pomocou ohnivého hada Éterického tela vybudujeme Soma Psychikon alebo zlaté telo. Prostredníctvom ohnivého hada Astrálneho tela tvoríme Kristické Ja. Prostredníctvom ohnivého hada Mentálneho tela tvoríme Kristickú myseľ.

"Preto telo oslobodenia, Soma Psuchikon, Ja-Kristus a myseľ-Kristus nahradzujú fyzické, vitálne, astrálne a duševné telá.

"Preto oheň obnovuje všetky veci a Nebeský človek nahradí pozemského človeka.

"Sedem ohnivých hadov sa zdvihne a upne na tyči, keď manželia - kňaz a kňažka - praktizujú sexuálnu mágiu. Musí tam byť sexuálne spojenie, ale bez toho, aby sa vyliala čo len jedna kvapka semena. Ovládnutá túžba spôsobí, že chi z našej semennej tekutiny stúpa nahor smerom k hlave. Takto je naše Bytie transformované na všemocných bohov vesmíru. Takto teda zdvihneme našich sedem ohnivých hadov a upneme ich na tyč, ako to urobil Mojžiš na púšti.

"Slobodní muži a ženy pretransformujú svoju sexuálnu energiu hudbou, oddanosťou, modlitbou a milovaním Boha a svojich blížnych. Silou obetavosti, slobodní muži a ženy zdvihnú chi každého z ich siedmich ohnivých hadov. Sexuálna zdržanlivosť je obrovská obeta. Len cesta cudnosti a posvätnosti nás môže priviesť k veľkým realizáciám. Len cesta dokonalosti a nestrannej služby v prospech zúfalého a trpiaceho ľudstva nás môže priviesť k neopísateľnej blaženosti Nirvány." - Samael Aun Weor.         

Telo oslobodenia sa naďalej zdokonaľuje prostredníctvom všetkých zasvätení. Takže, čo budujeme, keď sa znova narodíme v prvom zasvätení veľkých tajomstiev? Budeme vytvárať telo oslobodenia s prebytkom energie, pretože Kristický oheň je prijatý Duchom. Prebytok sexuálneho vodíka, o ktorom hovoríme, buduje telo oslobodenia rovnakým spôsobom, ako žena buduje fyzické telo vo svojom lone; teda, podobne, z vnútra miechy, ktorá je duchovným lonom, telo oslobodenia expanduje, vytvára sa, kúsok po kúsku. Nie ako si ľudia myslia, že sa zrazu objaví pomocou mágie. Áno, objaví sa pomocou mágie, ale sexuálnej mágie! Keď sa plod rozvíja v maternici, takisto jeho vývoj je veľmi pomalý alchýmicky proces.

Potom, keď vstúpime do druhého zasvätenia Veľkých tajomstiev, keď vstúpime do ohňov Jesodu, ktorý je vitálnym telom, potom majster Samael hovorí, že tvoríme zlaté telo, ktoré sa nazýva Soma Psychikon (v gréčtine, “telo so substanciou duše”), ktoré sa extrahuje z éterického tela. Zjednotenie Soma Psychikon a tela oslobodenia sa prejaví vo štvrtej dimenzii, čo tiež nazývame Eden. Je to telo, ktoré sa formuje zároveň s vedomím. Rozvíja sa vo vnútri zasvätenca. Toto je prvý krok k opätovnému zrodeniu. Majster Samael vysvetľuje:

"Bódhičitta sa objavuje v ašpirantovi, ktorý sa obetuje pre svojich blížnych, dávno predtým, než sú vytvorené Merkúrové telá." - Gnostická Biblia: Odhalená Pistis Sofia

"Extrahujeme telo oslobodenia z fyzického tela. Toto telo je z mäsa, ale z mäsa, ktoré nepochádza od Adama. Je to telo naplnené tisícročiami zdokonaľovania. Je zostavené z najvyvinutejších atómov nášho fyzického tela.

"Zlaté telo (Soma Psychikon), ktoré prestupuje telo oslobodenia, sa extrahuje z éterického tela." – Rozprava o sexuálnej alchýmii Treatise of Sexual Alchemy

Takže Soma Psychikon alebo bódhičitta a telo oslobodenia sú vytvorené pred vznikom Merkúrových tiel, a síce, Hod, Necach a Tiferet, ktoré sú nad Jesod. Nerobte tú chybu, veriť, že Soma Psychikon a telo oslobodenia sa vzťahuje k astrálnemu telu. Astrálne telo je niečo iné. Majster Samael vysvetľuje, že astrálne telo je Kristická duša, ktorá sa získava z prízraku alebo fantómu astrálneho lunárneho tela. Poďme čítať:

"Tretí had stúpa miechovým kanálikom Astrálneho prízraku. Tretí had musí dosiahnuť magnetické pole pri koreni nosa, a odtiaľ potom zostúpi do srdca, cez tajný priechod vo vnútri, kde existuje sedem svätých komôr. Keď tretí had dosiahne srdce, narodí sa najkrajšie dieťa, astrálny Kristus. Výsledkom toho všetkého je zasvätenie. Novic/zasvätenec musí prežiť vo svojom astrálnom tele celú drámu Umučenia Krista. Musí byť ukrižovaný, zomrieť a byť pochovaný. Potom sa musí vzkriesiť a  musí aj zostúpiť do Priepasti a zostať tam štyridsať dní pred nanebovstúpením." - Dokonalé manželstvo, napísal: Samael Aun Weor

Takže tretí had stúpa v prízračnom astrálnom tele, pretože máme astrálny prízrak, my nemáme solárne astrálne telo, a ten fantóm sa nazýva Kama Rupa, "telo túžby" (sanskrit). Takže tým, že sa naučíme transformovať túžbu na vôľu, had v tom fantómovi, v tom lunárnom tele, je na vzostupe. Potom sa astrálne solárne telo vyvíja v mieche, pretože miecha je maternica. Ale to sa formuje krôčik po krôčiku.

Keď oheň kundaliní stúpa do hlavy a dosiahne srdce, potom sa narodí bábätko, vnútri nás! To je to, čo kresťania volajú Ježiško a v hinduizme malý Krišna, a v judaizme dieťa Mojžiš. Narodí sa veľmi malý, a vyvíja sa kúsok po kúsku, veľmi pomaly. To znamená, že astrálne telo je tvorené v lone lunárneho tela, ktoré máme.

Potom, čo zažijeme to zrodenie,  musí byť vytvorené ďalšie telo, telo, ktoré patrí do piatej dimenzie. K tomu potrebujeme vstup do štvrtého zasvätenia; v ňom je Kristická myseľ extrahovaná z mentálneho tela. Akého mentálneho tela? Lunárneho mentálneho tela, ktoré máme. Tu sa musíme naučiť, ako ovládať myseľ; to je veľmi ťažké zasvätenie, pretože  naša myseľ je brloh vád a zlozvykov, ale popritom, budujeme ďalšie telo zvané Kristická myseľ. Toto telo je solárna myseľ. Majster Samael vysvetľuje, že takto nižšia štvorica, čo sú sefiry Malkut, Jesod, Hod a Necach, prichádza posilniť našu božskú večnú Trojicu, sefiry Chesed, Gebura a Tiferet.

Sefira Tiferet je Bódhisattva. Keď dosiahneme tejto úrovne, keď sme vytvorili tieto štyri telá, potom vstúpime do tajomstva piateho zasvätenia, ktoré sa vzťahuje k Tiferet, ľudskej duši. Vidíte stupnicu, znovu sa narodiť znamená, využívať kríž vo fyzickom tele, vitálnom tele, astrálnom tele, mentálnom tele a nakoniec v príčinnom tele. Tak to je tajomstvo kríža; narodiť sa znovu; alebo ako Majster Ježiš hovorí v evanjeliu, narodiť sa znovu z vody a ducha. Voda je sexuálna energia v našich pohlavných orgánov, a duch je oheň, oheň draka, ktorého ovládame. To je alchymistický proces vytvárania ľudskej bytosti vnútri nás.

Keď dosiahneme tejto úrovne bódhisattvu alebo Tiferet, potom máme právo nazývať sa ľudia. Pred tým, nemôžeme. Sme len zárodky v procese stávania sa ľudskými bytosťami.

To všetko sa vykonáva skrze kríž, ktorý je vytvorený sexuálnym spojením medzi mužom a ženou; To je dôvod, prečo je napísané v prikázaní "Cti otca svojho i matku svoju", pretože matka je voda a otec je duch, ktorí sa spájajú v kríži.

Spomínam si ako som raz kráčal po ulici a narazil na svedkov Jehovových. Ako viete, niekedy na nich narazíte, a oni sa vás snažia presvedčiť, že sa musíte stať jedným z nich, aby ste mohli byť spasení, atď. Tak som s nimi začal konverzáciu:

"Súhlasím so všetkým, čo hovoríte, že aby som mohol byť spasený, musím sa stať Jehovov svedok , ale počúvajte, Jehova Elohim je sväté meno Boha v Binah, ktorého kráľovstvo je v Jesod, sexe. To znamená, že dvaja svedkovia Jehovovi sú semenníky (testicles). To je dôvod, prečo 'semenník', v latinčine 'testis' znamená svedectvo."

Vtedy sa na mňa veľmi nahnevali.

"Nemôžete ma učiť, čo v skutočnosti znamená byť Jehovov svedok. Nie, nie, nie, "povedal ten človek," Poznáme tajomstvo kríža, a že je hriešny. Kríž je symbolom sexuálneho aktu."

"Takže, vy o tom viete, čo?" povedal som.

"Áno," človek odpovedal: "to je dôvod, prečo neuctievame kríž."

"No áno", povedal som, "ale vykonávate kríženie, nie? Máte deti?"

"Áno."

"Ale hovorili ste, že neuctievate kríž? Ale v skutočnosti veľmi uctievate kríž", povedal som,       "ale nesprávnym spôsobom. Pretože ste dieťa kríža, a všetky vaše deti sú deti kríža. Nikto na tomto svete sa nenarodí bez kríža."

"Nie," odpovedal, "Myslel som katolícky kríž."

"S tým tiež súhlasím", povedal som, "pretože katolíci nepracujú s krížom; počínajúc mníchmi. Keďže sú celibátni, tak neuctievajú kríž. Len rozprávajú o kríži."

Takže poznať tajomstvo kríža je vedieť, ako sa znovu narodiť, to nie je len mať kríž na svojom oltári. Ak ste mních, pracujete iba s vertikálnym lúčom, a ak ste mníška, iba s horizontálnym lúčom. Hoci v stredoveku, mnísi a mníšky sa sobášili, aby sa sexuálne spájali v tajnosti, aby pracovali s alchymistickým krížom. Ale teraz, len hovoria o kríži, veria v kríž, ale v okamihu, keď majú vykonávať kríž, nerobia to.

Títo svedkovia Jehovovi boli mojim rozprávaním ochromení. Povedal som: "Nuž, takáto je pravda. Takže, nehovorte mi, že nemáte radi kríž, nehovorte mi, že nenávidíte kríž, pretože ak to je argument, potom sa staňte mníškou a váš manžel mníchom. Potom budete nepriatelia kríža." Takže existuje veľa ľudí, ktorí uctievajú kríž, ale nevykonávajú kríž. A v prípade, že ho vykonávajú, robia to nesprávnym spôsobom. Takže to je hlavná pointa tejto prednášky. Poďme teraz vstúpiť hlbšie do týchto tajomstiev kríža.

Sedem výrokov na kríži

 

Sedem vyrokov na krizi

 

"Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia" - Lukáš 23 : 34

Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho rúcho: nech sa splní, čo povedal prorok, "Oni rozdelili si moje rúcho medzi sebou a na môj odev hodili lós." - Matúš 27: 35

Zistili sme, že toto prvé tajomstvo kríža sa týka odevu Ježiša. Jeho odev je opísaný v nasledujúcich kapitolách z Pistis Sofia:

V kapitolách 15 – 17 sú uvedené popisy vstupov Ježiša do prvej a druhej sféry, kedy prechádza nebeskými bránami. Je odetý svetlom a všetci tu na neho spievajú chválospevy. Všetky väzby prvej sféry sa uvoľnili, jej vládcovia sa rozrušili a potom Ježiš vstupuje do druhej sféry, ktorej vstupná brána je Osudom. Brány sa zatriasli a otvorili a Ježiš vstúpil do domu Osudu, kde sa opäť väzby uvoľnili a vládcovia spoločne spievali chválospevy na Ježiša.

"A všetci vládcovia a všetci tí, ktorí vládnu domu Osudu sa rozochveli a popadali na seba a prežívali obrovský strach pri pohľade na veľké svetlo, ktoré bolo okolo mňa. A oni hľadeli na môj odev svetla a videli tajomstvo svojho mena na mojom odeve a rozochveli sa ešte viac; s veľkým strachom hovoriac; , Ako to, že pán vesmíru prešiel pomedzi nás, bez toho aby sme o tom vedeli? ' A všetky väzby ich sfér a zákonov a ich domovov sa uvoľnili; prišli všetci naraz, zbožne predo mnou padli, všetci spoločne spievali chvály vnútornému vnútorných, trasúc sa ohromným strachom" - Pistis Sophia

Niekto sa opýtal, "Súvisí to rúcho svetla s piatimi slovami: Zama Zama Ozza Rachama Ozai,  o ktorých Majster Samael povedal: "Toto sú slová jazyka Svetla?" Poviem, že tieto slová sa vzťahujú k piatim solárnym telám bódhisattvu, menovite fyzického (telo oslobodenia), vitálneho (Soma Psychikon, bódhičitta), astrálneho (Kristická duša), mentálneho (Kristická myseľ) a príčinného (Bódhisattva), aby vtelený Kristus prijal svoj odev, svetlo Chokmy (hebrejsky, "múdrosť"), potrebuje niekoho, kto by dosiahol úroveň ľudskej bytosti, pretože len v ľudskej bytosti, len v bódhisattvovi, môže inkarnovaný Pán rozvíjať svoje svetlo a nesmierne žiariť. Tak aj toto súvisí s Premenou Pána. Majster Samael povedal:

Jezis_kaze_na_kopci

"Premena Pána nastane výučbou ľudu, keď On interpretuje Mojžišov zákon s totálnou inteligenciou a predostrie vo svojich dielach celú úžasnú zanietenosť Eliáša."
- Samael Aun Weor

Eliáš a Mojžiš sa objavia pri premene, kde odev Ježiša svieti ako blesk. Takéto svetlo je umiestnené v pohlavných orgánoch. Takže nikto nemôže žiariť ako Ježiš, ak nie je v cudnosti, ak netransmutuje a nepracuje s krížom. Práca Ježiša je prácou medzi ním (Tiferet) a Máriou Magdalénou (Malkut). Lebo ako môže byť sedem rohov alebo miech alebo duchovných lôn oplodnených a ako môže sedem očí alebo sedem čakier žiariť vo všetkých siedmych telách, ak Baránok nie je ukrižovaný? Bez kríža je to nemožné.

"Každý vie, že v slove je sila. Nikto ho nevyslovil; nikto ho nevysloví, s výnimkou toho, kto  Slovo inkarnoval. Podstata Slova je moc, je všemocnosť." - Huiracocha

Ako uvádza majster Samael, vývoj Božieho Slova sa vzťahuje k Mojžišovi (telo vôle) a Eliášovi (solárna myseľ). Mojžiš napísal prvých päť kníh Biblie na základe veľmi mystickej Kabaly. Takže rozprávať o tajomstve alchýmie a kabaly, znamená vyjaviť ľuďom Mojžišove tajomstvá, ktorý symbolizuje Tiferet. To je dôvod, prečo veľkí majstri, ktorí už dosiahli úroveň bódhisattvu, žiaria vzhľadom na ich vlastný lúč. Mojžiš žiari vo svojom odeve, ktorým je jeho múdrosť, napísaná v Pentateuchu, kde káže Božie Slovo, ktoré je svetlom jeho odevu, uvedené v knihách, ktoré napísal. Svetlo Ježiša Nazaretského, Majstra Aberamenta, Božieho Slova je zobrazené v jeho knihe Pistis Sofia, ktorú Majster Samael odhalil s Kabalou a Alchýmiou, aby sme to pochopili. Podobne ako u Mohameda, svetlo jeho odevu, Slovo Božie, je uvedené v Koráne. Tam je napísaná všetka Kristova múdrosť, pretože svetlo Kristovo, Božie slovo, sa prejavuje cez rôzne úrovne, prostredníctvom rôznych bytostí alebo „nádob“.

"Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bol Boh." - Ján 1: 1

Kristus, Božie Slovo, je univerzálny, avšak, aby sa Kristus stal človekom, musíme sa my stať človekom. Ale ak nemáme vnútorné astrálne, mentálne a príčinné telá, ak sme nevybudovali bódhičittu a telo oslobodenia, potom nie sme ľudia. Ako sa má Kristus vteliť do nás, ak nie sme ľudia?

"A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami (ľudia) a my (bodhisattvovia) sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy".  - Ján 1: 14

Ardžuna, ktorý zastupuje Tiferet v Mahábhárate, mi v tejto chvíli prichádza na um. S príčinným telom, Ardžuna chodí a rozpráva sa s Krišnom. Avšak, sú tam znázornení aj štyria bratia Krišnu-Ardžunu, Bodhisattvu. Týchto päť Pánduovcov tvorí päť tiel Bodhisattvu, a to, Nakula a Sahadeva (Hod a Necach) sú dvojčatá, Bhima a Judhišthira (Malkut a Jesod). Je ich päť bratov s Arjunom (Tiferet), v ktorom Krišna, zastupujúci Višnua, vteleného Krista, tvorí bódhisattvu v nich. To znamená, že celá Mahábhárata sa odvíja v spojitosti s týmito piatimi Panduovcami a Krišnom. Obdobne k Ardžunovi a Krišnovi je Ježiš a Kristus rovnaká symbolika. Takže, Krišna, Ježiš Kristus, Mohamed, Budha, atď., sú rôzne názvy, ktoré predstavujú rovnaký archetyp.

Takže, títo majstri pracovali a priniesli rovnaké poznatky. Napriek tomu ľudia, ktorí ignorujú pravú náuku, začali zneužívať ich poznatky. A to je dôvod, prečo prvé slová, ktoré hovoril Ježiš na kríži boli: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia." Tieto slová znamenajú, že oni nevedia, čo robiť s jeho múdrosťou. Následne je napísané:

"Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný. 24 Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale žrebujme oň, čí bude! Tým sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili žreb. ' Tieto veci teda vojaci urobili" - Ján 19 : 23, 24

Nech sa naplní, čo povedal prorok Dávid:

"Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú"- Žalm 22 : 17-19

Rozoberme si tieto citácie, kde vojaci hádžu kockou, aby videli, kto získa Ježišov odev. Keď urobíme analýzu v kresťanstve, môžeme vidieť, čo hociktorí predstavení ktorejkoľvek kresťanskej organizácie vždy hovoria: "My skutočne poznáme Ježiša Krista: Nasledujte nás!" Napríklad máme pápeža v Ríme, ktorý zastupuje katolícku cirkev, a predstavených mnohých iných siekt kresťanstva, ktorí tvrdia, že len oni majú pravé poznanie Krista. Rovnako tak môžeme analyzovať hociktoré náboženstvo a budeme vidieť, že oni hovoria to isté. Všetci stúpenci týchto zasvätencov vždy interpretujú písma ako im chutí a losujú, hrajú kocky, aby zistili, kto získa odev svetla, Kristickú múdrosť.

V dnešnej dobe, Majster Samael Aun Weor, ktorý dosiahol sebarealizáciu svojho bytia, napísal viac ako sedemdesiat kníh. Je to smutné, no teraz, vo fyzickom svete, Malkut, je boj medzi gnostickými skupinami. Každá skupina tvrdí: "My máme práva. Ostatné skupiny sa mýlia, my máme pravdu. "Takže, oni hovoria, že aby mal každý z nás pravdu, musíme nasledovať ich organizáciu.

Iné skupiny hádžu kockou aby sa rozhodlo, kto bude viesť ich organizáciu. Rovnako ako každá iná politická strana, sa menia. Raz za čas hlasujú o tom, kto sa stane prezidentom organizácie. Takže máme presbyteriánov, mormónov, svedkov Jehovových, katolíkov, atď., ktorí sa pre svoje vodcovstvo spoliehajú na hod kockou.

Čo sa týka tohto gnostického poznania, ktoré tu prezentujeme v tejto skupine, tiež máme egá, ako aj veľa iných skupín. Takže, snažíme sa nedostať do rovnakého omylu a tvrdiť, že "My sme tí jediní, ktorých musíte nasledovať". My hovoríme: Nasledujte Pána, Krista, ktorý je vo vás.

Väčšina Hasnamussov tvrdí, že oni sú tí jediní, a teda, takto sa dostanú do rovnakého omylu hádzať kockou poza kríž. To je to, čo Pán každého kristifikovaného adepta vo vnútorných svetoch vidí. Mohamed vidí, ako moslimovia bojujú. Mojžiš vidí, ako všetky sekty judaizmu bojujú. Ježiš vidí, ako všetky sekty kresťanstva bojujú. Samael vidí, ako moderné sekty gnózy bojujú. Nechápu, že spia, a robia z doktríny niečoho fanatického. To je dôvod, prečo Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia." V súčasnej dobe existujú milióny gnostikov rozličných kategórii, ktorí sa nesmú dostať do omylu, zapliesť sa s politikou a myslieť si, že tá či tamtá iná skupina je "tá pravá". Písomná doktrína Samaela je to, čo je správne, pretože Slovo Samaela je v jeho doktríne, nie vonku.

Takže toľko v súvislosti s prvým výrokom, ktorý Pán vyhlásil na kríži.

Druhý výrok

Maria_Magdalena_u_kriza

Druhý výrok, ktorý Ježiš vyhlásil na kríži bol: "Som smädný" Tento druhý výrok sa vzťahuje na to, čo povedal Ježiš v Judsku:

svadba_kana

Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra." - Ján 7: 37, 38

Ak si pozorne prečítame predošlý citát, potom pochopíme, že sa jedná o alchymistický výrok ohľadom typu vody,  ktorú Ježiš potrebuje. Aby sme to pochopili lepšie, prečítajme si nasledovný výrok z Pistis Sofie:

"A preto povedal som vám: “Ja som prišiel vrhnúť plamene na zem“,- - to jest: Ja som prišiel, aby som očistil hriechy sveta ohňom.

A preto povedal som Samaritánke: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť!, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu.
A voda, ktorú ti dám, stane sa v tebe prameňom vody prúdiacej do večného života.

Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili.  A povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za odpustenie vašich hriechov.

A jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda. "A to sú tajomstvá Svetla, ktoré odpúšťajú hriechy, to znamená, že sa jedná o názvy a pomenovania Svetla." - Pistis Sofia

Musíme si uvedomiť, že výrok "Som smädný" je sexuálne alchymistické vyhlásenie, lebo Pán  vždy pracuje v Tiferet, v srdci zasvätenca, ​​snažiac sa vyvinúť ho. Takže pre svoju prácu potrebuje merkúrovú vodu. Kristus hovorí, zo sefiry Tiferet, "Som smädný" a v sefire Jesod ukrižovaná s Pánom na kríži, na samom spodku, v sefire Malkut je Mária Magdaléna. Kristus, Pán, svetlo, symbolizuje ducha, ktorý je v spojení s ľudskou dušou. To znamená, že ľudská duša, ktorá chce rozvíjať Krista vnútri, potrebuje piť vodu života, ktorá vychádza z nášho vlastného brucha v sefire Malkut. Takže je nutné vykonať kríženie, aby sme sa narodili z vody a z Ducha.

Sedem výrokov, ktoré Pán hovoril na kríži sa týkajú sexuálnej mágie. Sú to tajomstvá, ktoré rozvíjame, tajomstvá, ktoré sú primerané tomu, ako uskutočňujeme túto alchymistickú cestu.

Tretí výrok

bafomet

Poďme sa teraz pohrúžiť do tohto hrozného symbolu, ktorého sa mnohí obávajú. Je to naozaj symbol cherubínov, ako uvádza kniha Genezis:

"Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubínov a blýskavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života." - Mojžiš 3: 24.

Strom života je miecha, maternica, kde sa vyvíjame ako duša vo vnútri. Ako majster Samael Aun Weor uviedol:

"Nesporne, nanebovzatie vnútorného Krista v každom z nás môže byť dosiahnuté pomocou pätnásteho tajomstva, tajomstva Tiphon Bafometa, ktorý je riešený v šiestom tajomstve; to viete.....

"Lucifer-Bafomet nám dáva sexuálny impulz, prostredníctvom ktorého je možná realizácia Veľkého Diela.

"Keď smrteľne poraníme Bafometa  Longinovou kopijou, premeníme olovo na zlato. Sexuálna transmutácia je pre kristifikáciu zásadná. Toto je tajomstvo Bafometa, bez pochyby, ak budeme vylievať hermetický pohár, potom transmutácia kovov bude absolútne nemožná.

"Tí, ktorí sa učia, ako využívať sexuálne nutkanie inteligentne, môžu vykonávať Veľké Dielo. Nanebovzatie vnútorného Krista v nás je úplne možné, až keď sme pochopili pätnáste tajomstvo, čo je rovnaké tajomstvo Lucifer-Bafometa.

"Strážcovia (cherubíni) brán Vekov chcú udeliť zasvätencovi právo prejsť, ale keď ho vidia veľmi čulého, uvedomujú si, že ešte nie je pripravený.

"Sofia sa nachádza v sexuálneho chaose, v brutálnom Azothe. Musíme vyslobodiť Sofiu zvnútra temnoty chaosu. To je možné transmutáciou posvätného semena v tvorivú energiu.

"Existujú dva Chaosy, jeden z makrokozmu a jeden z mikrokozmu. Chaos v mikrokozme sa nachádza v našich pohlavných orgánoch..." -  Samael Aun Weor

ukrizovany_jezis

"Boli tri hodiny, keď ho ukrižovali. Jeho vinu označili nápisom: Kráľ Židov  ("INRI").

"O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani? Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: Pozrite, volá Eliáša." - Marek 15: 25, 26, 33, 34

Tretí výrok súvisí s treťou hodinou, keď je Pán ukrižovaný. Zapamätajte si, že keď vstúpime do zasvätenia, prvá sefira je Malkut, druhá je Jesod, a tretia je Hod, pretože stúpame na vrch Boží.

Je písané:

"Boli tri hodiny, keď ho ukrižovali. Jeho vinu označili nápisom: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum."

To znamená "Ježiš Nazaretský, kráľ židovský." Keď sa zaoberáme Židmi, nehovoríme o Židoch, Hebrejcoch, Izraelčanoch, ktorí žijú na Strednom východe alebo v akejkoľvek časti sveta, nie. V kabale, Žid sa píše Iod Hei, Vav. "Yew" sa tiež číta IAO. Teda, Židia sú tí, ktorí pracujú na sebe s IAO, tromi primárnymi kristickými silami, ktoré sú Prána, Iod, Hei a Vav  od "Yew" Júda, solárna sila v našich troch mozgoch. To znamená, že každý Majster, ktorý sa objaví na tomto svete je Syn Krista, ktorý v Tiferet je Kráľ-Slnko u každého zasvätenca. Samozrejme, že tu vysvetľujeme IAO v súvislosti s hebrejskými písmenami.

Takže Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum tituluje tých zasvätencov, ktorí pracujú na sebe s INRI;  neadresuje ľudí nejakej konkrétnej rasy. Vždy je treba čítať evanjeliá duchovnými očami, aby sme ich pochopili. Preto sa uvádza, že Židia ukrižovali Ježiša. Lebo ak my, Židia, levy z Júdey, Tiferet, nepracujeme s alchymistickým krížom, ako má Pán zachrániť našu Pistis Sofiu? Zachráni nás kríž.

"Pán dokonalosti musí prežívať celú vesmírnu drámu v našich najvnútornejších hĺbkach. Jeden je ohromený, keď si premieta všetky muky, ktoré Pán dokonalosti znáša v príčinnom svete. V príčinnom svete utajený Kristus podstupuje všetku neopísateľnú horkosť svojej Krížovej cesty. Niet pochýb o tom, že Pilát (naša myseľ) si umýva ruky a vyhovára sa, ale nakoniec odsúdi Milovaného na smrť na kríži. Pre jasnovidného zasvätenca je výstup na Kalváriu mimoriadny. Nepochybne, (Tiferet) solárne Vedomie spojené s najvnútornejším Kristom ukrižovaným na majestátnom kríži Kalvárie, prednesie strašne silné frázy, ktoré obyčajní ľudia nemôžu pochopiť." - Veľká vzbura - Samael Aun Weor

Ukrižovaný Pán nám určite môže odstrániť vnútorné príčiny našich priestupkov, zlú karmu, ktorú máme. Teda, aby nás Pán zachránil, potrebuje, aby bol ukrižovaný vnútri v nás. Ľudia to nechápu. Keď si prečítajú, čo je napísané v evanjeliách, prekrútia to a začnú obviňovať tých ľudí, ktorí žili na Blízkom východe z toho, že zabili Ježiša Nazaretského. Stále ich vinia. Kto vie, čo sa stalo pred 2000 rokmi? Avšak, tu hovoríme alchymisticky a kabalisticky. Že Židia zabili Ježiša? Áno, pretože ak Kristus nezomrie v nás, jedinec ako duša sa nevzkriesi s ním. Smrť je dielo Pána, a robí to vo vnútri s ohňom, čo je to, čo sa nazýva I.N.R.I.

To je dôvod, prečo zakaždým, keď vykonávate pohlavný akt ako alchymista, Ježiš je ukrižovaný vo vás, pretože On je svetlo alebo oheň, ktorý sa vynorí z pozitívnych a negatívnych síl, ktoré sú spojené v sexuálnom akte.
 
Je písané:

"O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. O deviatej zvolal Ježiš mocným hlasom: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

To je tajomstvo, ktorému hovoríme temná noc duše.

Čo nájdeme medzi šiestou a deviatou hodinou, lepšie povedané, medzi šiestou sefirou Tiferet a deviatou sefirou Jesod? Vidíme, že temnota sa kabalisticky týka ľavého stĺpca stromu života a v stĺpci vľavo je Hod medzi týmito uvedenými sefirami. Tak vzhľadom k zasväteniu, Hod je tretia hodina.

Strom zivota (Kabala)-sedem rovin kozmickeho vedomia

Sedem rovnín kozmického vedomia

Tretia hodina Apolóna: "Hady, psy a oheň (Sexuálna mágia, práca s kundaliní)."

V sefire Hod máme Kama Rupa, telo túžby. Takže, keď zasvätenec dosiahne tejto úrovne so svojím krížom, tam hore v nebi ho skúmajú nasledovne: má všetky solárne tela, je dvakrát narodený, ale môj bože, má v sebe ešte veľa ega pýchy, ega žiadostivosti, ega hnevu, atď. Takže dav v jeho vnútri kričí "Crucifixia, crucifixia, crucifixia!"

Potom skúšajúci hovoria: "Nemôžeme ho tu hore ešte prijať, pretože je špinavý! Musí ísť dole a pracovať s krížom a zraniť draka tým, že zničí ego. Musí byť zjednotený so svojou Máriou Magdalénou." To je dôvod, prečo má Pán pocit, že je opustený, pretože v tomto fyzickom svete nájde len degeneráciu, nič ho neteší. Hovoriac o zasvätencovi, ktorý je spojený s Kristom. Nech ideme kamkoľvek na tejto planéte, do akejkoľvek krajiny, nájdeme veľa degenerácie, veľa hlúposti. Takže zasvätenec nechce byť tu, chce vstúpiť do kráľovstva nebeského, ako mu jeho vnútorný Ježiš povedal: "Keď sa znovu narodíš, vstúpiš do kráľovstva nebeského." Ale Majstri, ktorí vládnu v nebeskom kráľovstve hovoria: "Prečo by sme išli prijať Barabáša, démona, ktorého nosí vo vnútri, k nám do neba? Má solárne telá, je dvakrát narodený, to áno, ale pozrite koľko vád a neresti má! Nie, nech najskôr zomrie na kríži!" A potom jeho vnútorný Pán hovorí: "No, teraz sme v tme." Vtedy zasvätenec hovorí: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" A tak vstúpi do svojej noci duše. Majster Samael vysvetľuje v jednej zo svojich kníh, že Beethoven trpel svojou nocou duše, bojoval takmer celý svoj život, snažiac sa dostať z nej von; bol veľmi popudlivý, podráždený, veľa sa hneval. Takže nebol ľahko prijatý, hoci získaval informácie a tvrdo pracoval, aby sa zo svojej duchovnej noci dostal.

Tretia hodina sa odohráva v živote každého zasvätenca.

Na začiatku vám Bohovia, Elohim udelia svetlo, skúsenosti, aby vám ukázali, že cesta, na ktorú ste sa podujali je reálna, pravdivá. Od tej doby, keď začnete pracovať na sebe, si uvedomíte, že vás tam hore v nebi nebudú akceptovať ľahko, a tu v tomto fyzickom svete nenájdete nič, čo by vám poskytlo uspokojenie alebo šťastie. A takto vstúpite do svojej noci duše, ktorá je od šiestej hodiny do deviatej, čo znamená, že musíte pracovať vo svojom Hod, v Kama Rupa, vašom tele túžob, s cieľom zničiť všetky túžby. Potom, keď zničíte Kama Rupa v sebe, potom vás príjmu do ich kráľovstva. Ale s Hod, s Kama Rupa, veľmi činnou telesnou túžbou vo vnútri, si uvedomujú, že ako jednotlivec ste Hasnamuss; tak povedia, "Nech najskôr zomrie, ak chce vojsť do kráľovstva nebeského." Takže ako vidíte, kríž sa vzťahuje na smrť, narodenie, a obetu.

Poďme teraz vstúpiť do ďalšieho tajomstva kríža. Majster Ježiš vyhlásil sedem výrokov na kríži a každý výrok je náuka súvisiaca s alchymistickým krížom.

Štvrtý výrok

stvrty_vyrok_na_krizi

Bol ukrižovaný medzi dvoma zlodejmi, jedným na ľavej a druhým na pravej strane. Jedná sa o alchymistický symbol.

Zlodej, ktorý je ukrižovaný na ľavej strane symbolizuje tých ľudí, ktorí majú Krista ako ikonu, a ktorí uctievajú kríž, ale v tajnosti nenasledujú Pána. V ezoterike sa vzťahujú ku Gestasovi, čo je zlý zlodej, ktorý kradne sexuálnu energiu pre svoje zvieracie uspokojenie, síce rozprávajú o Kristovi a evanjeliách, ale keď vykonávajú pohlavný akt,  neuctievajú Pána. Sú smilníci.

Na pravej strane Krista je dobrý zlodej. Dobrý zlodej je dobrý gnostik, ktorý pozná všetky tieto záhady a v priebehu sexuálneho aktu hovorí: "Som zlodej a teraz je čas ukradnúť energiu pre môj Pána."

"Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!" - Lukáš 23:38.

Toto v dnešnej dobe hovorí každý. Ak Kristus je Kristus, má zachrániť prostitútky, homosexuálov, lesbičky a poslať ich do neba! 

"No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé." - Lukáš 23:39.

"Hovorím to na vaše zahanbenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi?  Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi!

Veď už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak: Vy krivdíte a škodíte bratom!

Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy! Boh však obráti i jedno, i druhé navnivoč.
No telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne nie! Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno telo.

Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele."
- 1 Korintským 6 : 5-20 

Potom povedal (dobrý zlodej):

"Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji." - Lukáš 23:40.

Ježiš povedal: Dnes! Nie zajtra! Zlodej na pravej strane sa vzťahuje k mysli. Keď si pamätáte seba a žijete v každom okamihu, kradnete vnemy, svetlo, sily svojho organizmu, aby živili vášho vnútorného Pána. Ak zabudnete na seba, potom nastúpi váš zlý zlodej, ktorý sa vzťahuje na chamtivosť, pýchu a obžerstvo a kradne energiu pre uspokojenie svojej túžby, ega. Takže zasvätenec ako duša je vždy ukrižovaný v strede s Pánom; teda na kríži. Musí držať rovnováhu tým, že umiestni svoju pravú nohu na ľavú, to znamená, keď jedná s kozami z ľavej strany, musí vedieť, ako sa nestotožňovať s ich zlom. Keď jedná s ovcami z pravej strany, tiež musí vedieť, ako sa s nimi vysporiadať a nestotožňovať sa s ich fanatizmom; pretože ovce na pravej strane hovoria: "nemusíte to robiť, jednoducho verte v Ježiša, a to stačí," toto hovoria.

Počujte, jeden musí byť dobrý zlodej, čo znamená, vedieť ako vytiahnuť Vedomie z ega. Preto Ježiš hovorí: "Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji." To znamená, že dobrý zlodej už dosiahol Bódhičittu, a preto bude s ním vo štvrtej dimenzii, v raji. Nie je to, ako si ľudia myslia, že keď verím v Ježiša, pôjdem do neba, keď zomriem. Pán hovorí, dobrému zlodejovi "Dnes", teda ak budete dnes pracovať vo svojom vedomí, nie zajtra, nie včera, ale dnes, budete s Kristom v raji. "Dnes" je ten zážitok, ktorý vždy spájame so Samádhi, extázou, dnes, práve teraz, nie zajtra, nie včera. Koho zaujíma, či získavame alebo strácame včera? A kto vie, čo získame v budúcnosti? Deň Pána je dnes. Majster Samael Aun Weor napísal:

"Takže, filozoficky povedané, môžeme konštatovať, že ak zločinecká duša stratí svoje telo, je uvrhnutá do Čiernej Luny (Lilith), za predpokladu, že nič nie je mimo nás, všetko máme v sebe; exteriér je odrazom interiéru. Takže, keď duša opustí telo, neurobí nič iné, než sa ponorí do seba, tu a teraz.

"Keď chémia slnečných lúčov učiní éter atmosféry viditeľným, duše mŕtvych budú viditeľné a hmatateľné pre všetkých, a v dôsledku toho podnikavci, ktorí profitujú v tieni problematiky "zo záhrobia", vyjdú z módy.

"Keď Kristus na Golgote povedal dobrému zlodejovi "Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji", nezohľadňoval ponímanie času zavedené človekom. Aby sme pochopili túto odpoveď danú Kristom dobrému zlodeji, preštudujme si verše 15, 16 a 17 v kapitole 11 Zjavenia:

"Siedmy anjel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy: Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov. Vtedy dvadsiati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať."

Aby sme pochopili význam prosieb zo strany dobrého zlodeja, preštudujme si verš 42, Lukáš 23: "Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva."

Dobrý zlodej povedal: "... prídeš do svojho kráľovstva." Nepovedal keď "pôjdeš" do svojho kráľovstva, ale keď "prídeš" do svojho kráľovstva. Ktoré kráľovstvo mal teda dobrý zlodej na mysli? Kráľovstvo Zjavenia 11".

"Riekol: Kráľovstvo tohto sveta sa stane kráľovstvom nášho Pána a jeho Krista .... Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol a prídeš, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať."

Týmito biblickými veršami dávame presne do úvahy slová dobrého zlodeja: "Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva", a múdru odpoveď Majstra: "Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."

Tento výrok "dobrého zlodeja" dokazuje, že vie o reinkarnácii, a že neignoroval, že majster sa vráti v éterickom tele do svojho kráľovstva, éterickej Zeme budúcnosti.

Prechod z jedného do iného stavu vedomia je to, čo nazývame "čas". No stavy vedomia nasledujú po sebe vo večnom teraz. Dobrý zlodej vedel o reinkarnácii svetla, a vedel, že Kristus sa musel vrátiť do "svojho kráľovstva", "éterickej Zeme", "nového Jeruzalema", a preto požiadal o pomoc Majstra. Ak si zhrnieme pojem čas, "samotná skutočnosť, že sa staneme plne kajúci" znamená byť "dnes v raji." Teda môžeme prísť "Do raja práve teraz." - Samael Aun Weor

Musíme si uvedomiť, že toto odkazuje na niečo, čo sa alchymisticky robí dnes, keď začneme rozvíjať vnútorného Budhu, pretože keď vstúpime do kráľovstva mysle, vstúpime do kráľovstva Budhu. Každý, kto dosiahne štvrté zasvätenie sa stane Budhom, osvieteným, ktorý ovláda myseľ.
 

Jezis a dve zeny

"Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. - Ján 19: 26.

Meno učeníka je Ján, Ἰωάννης Iōannēs čo je názov zvuku, ktorý musí byť rozdelený do siedmich ezoterických samohlások a to nasledujúcim spôsobom: IOUAMES. Iōannēs je Slovo; Iōannēs je syn, ktorý sa rodí vždy z lona ženy. Čo chceme povedať s predošlým vyhlásením je, že iba praktizovaním sexuálnej mágie môžeme inkarnovať Krista v sebe. Venušino Zasvätenie dosiahneme len tým, že pracujeme s Arkánom A.Z.F. Slovo, Kristus, sa vždy rodí z Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Syn človeka je vždy synom Madony Matky. – Posolstvo Vodnára - Samael Aun Weor 

Piaty výrok  

Takže poďme študovať tento ďalší výrok ktorý súvisí s Tiferet. Vychádzame zo sefiry Necach a ideme do sefiry Tiferet.

Tiferet je sefira v strede Stromu života, kde nájdeme Syna človeka, Jána, ktorý v gréčtine je Iōannēs, IOUAMES. V Iōannēs sa skrýva IOUAMES, sedem ezoterických samohlások. Ježiš tu oslovuje svoju matku. Pochopte, že Ješuova matka nie je fyzická matka, pretože nehovoríme o majstrovi Ježišovi z Nazaretu, ktorý prišiel približne pred 2000 rokmi. Oslovujeme Matku Kristovu, oheň, ktorý stúpa do miechy, čo je lono Božskej Matky, ktoré je Akáša. Akáša je ženský aspekt solárnej sily, polarizovanej pasívnym spôsobom. Keď sa Akáša spojí s Duchom Svätým, ktorý je Prána, potom sa Pán, tretia sila, v strede Stromu života, v mieche, a v srdci, narodí. Kristus hovorí: "Žena, hľa, tvoj Syn!", čo znamená, matka, hľa, ľudská duša, ktorá je tvoj syn, ktorú rozvíjam pre teba. A potom hovorí: "Synu, hľa tvoja matka!" Ľudská duša musí cítiť to, čo nazývame synovskou láskou, cítiť, že jeden je Božím dieťaťom. Božská Matka je tá, ktorá nás vyvíja v mieche, v tej duchovnej maternici. Ona je tá, ktorá vytvára všetky naše vnútorné telá. Ona stúpa z čakry Muladhara do mozgu a vytvára všetky solárne telá, jedno po druhom. Nevďačný syn nepokročí na tejto ceste. A to je to, čo nás tu Ježiš učí, "Žena, hľa, tvoj Syn! Synu, hľa, tvoja matka!" Je tam splynutie síl.

Zišlo mi na um, ako majster Samael rozprával o Gurdjieffovi; povedal: "Gurdjieff bol veľký majster, ale nedosiahol sebarealizáciu, pretože zabudol na svoju matku. Navyše, vyslovil sa proti svojej matke, zamieňajúc kundaliní za kundabuffer. A to je dôvod, prečo sa mu nepodarilo dosiahnuť realizáciu svojho Ja, pretože syn, ktorý zabudne na svoju matku, nepostúpi na tejto ceste." Majster Samael povedal: "skoro som urobil rovnakú chybu".

Majster Samael povedal: "Našiel som vo vnútorných svetoch strážcu chrámu, ktorý ma zastavil, keď som vstupoval do chrámu, gnostického kostola, povedal mi: "Ty spomedzi všetkých zasvätencov na Zemi, ktorí sa sem dostavili, bol si ten najpokročilejší v tomto chráme, ale teraz stagnuješ." Samael sa spýtal, prečo? Strážca odpovedal: "Pretože si zabudol na svoju matku." A potom majster Samael povedal: "Ale ja neviem, kde je", vzhľadom k tomu, že myslel svoju fyzickú matku. A strážca povedal: "Čože? Ako to, že syn nevie, kde je jeho matka? Hovorím ti to pre tvoje vlastné dobro." A potom sa majster Samael vrátil do fyzickej roviny, kde začal hľadať jeho fyzickú matku. Zomrela, a on sa snažil pochopiť, ako by mohol nájsť svoju matku. Dni sa míňali a zrazu, žiarovka v jeho mozgu sa rozsvietila a povedal: "Ach, strážca mal na mysli moju Božskú Matku! Nie moju fyzickú matku." A spomenul si, "Cti otca a matku svoju." Tak začal meditovať nad svojou Božskou Matkou a ona sa mu zjavila a začala mu pomáhať s ničením ega. V tej dobe  mal prebudených nejakých 60-70% vedomia, ale začal stagnovať, pretože ego bolo živé, a jediná, ktorá by mohla rozpustiť to ego, bola Božská Matka.

Čo sa stalo Gurdjieffovi, ktorý bol veľmi prebudený, bolo to, že sa vyslovil proti Božskej Matke, a to je dôvod, prečo ostal stagnujúci. Takže, toto je dobré vedieť a mať na pamäti.

Logos, Kristus, je vždy spojený s ľudskou dušou v srdci, v Tiferet. A tam je miesto, kde pracujeme. Chokma spojená s Jánom, ktorý je Iōannēs, IOUAMES, slovo, spolupráca s Božskou Matkou. Oni traja pracujú s krížom. Nezabudnite, že pri sexuálnom akte sa musíte modliť k svojej Božskej Matke, pretože ona je tá, kto vám dáva  narodenie a očisťuje vás. Rovnako ako v tomto fyzickom svete, keď si bol dieťa a pokakal si sa vo svojej postieľke, tvoja matka ťa vzala a očistila ti zadok. A potom ťa nakŕmila z prsníka. Je to rovnaké v duchovnom svete. Naša Božská Matka nás musí očistiť, takže nesmieme na ňu zabudnúť. To je dôvod, prečo Majster Ježiš vyhlásil ten výrok, toto učenie na kríži sexuality.

To je dôvod, prečo Iōannēs je symbolom rybára. Keď poviem rybár, príde mi na um Mojžiš. On sa tiež narodil vo vodách Jesod, ale sa stal krokodílom v Tiferet; rovnakom symbole, ktorý sa vzťahuje k srdcu. Zasvätenec v Tiferet, ktorý je zjednotený s Pánom a pracuje s krížom v Jesod. Cesta kríža je cesta alchýmie, Sexuálnej Alchýmie.

"A stalo sa, keď Ján dohovoril tieto Ježišove slová uprostred svojich učeníkov, že on mu povedal: Dobre povedané, Ján, Nepoškvrnený, ktorý budeš vládnuť v kráľovstve Svetla"
- Pistis Sophia

"Ján, Nepoškvrnený, Sloveso, vládne v kráľovstve svetla. I-E-O-U-A-N, Ieouan, Ján je (IOUAMES Ἰωάννης Iōannēs) Slovo, Armáda Hlasu, kolektívne Vojsko Stvoriteľov Elohim.

"Na počiatku bolo Slovo (Sloveso), a to Slovo (Sloveso) bolo u Boha, a to Slovo (Sloveso) bol Boh." (Ján: 1: 1)

"Armáda Stvoriteľov Elohim, Logos, sloveso, tvorí silou Slova.

"Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje."(Ján 1: 3).

"Logos znie; to je napísané. Elohim stvorili vesmír na základe Slovesa, a so slovesom. Armáda Hlasu silou (Nun, ryba) svetelnej a spermatickej vôle Prvého Okamihu, stvorila vesmír.

"Svetelná a spermatická Vôľa prvého Okamihu (Nun, ryba) dala život všetkému, čo je, bolo a bude." - Samael Aun Weor

Šiesty výrok

Jezis krmeny octom

"Tak prišli na miesto zvané Golgota (synonymum pre smrť) — to znamená miesto Lebky, a dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť.

Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. – Matúš 27: 33, 34, 48, 49

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha. – Ján 19:30

Pozrime sa na ďalší výrok, ktorý je Consumatum Est (Je dokonané) ...

Niekto sa ma spýtal: "Je tá trstina tá istá Longinova kopija? Povedal som nie, tú trstinu držal iný rímsky vojak. Ako sme čítali:

"... jeden z nich odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu..."

Takže vojak drží v ruke špongiu, z ktorej vyčnieva dlhá tyč, ktorá je ako trstina; keď žmýka špongiu, ocot stúpa cez trstinu, a ide hore do Ježišových úst. Inými slovami, dáva ocot Ježišovi, ktorý hovorí v latinčine: "Consumatum Est ", v slovenčine to znamená "dokonané." Toto sa vzťahuje k sefire Gebura, pretože Gebura sa týka posvätnej práce s drakom. Pamätajte si, Gebura je Neshamah, ženská duša.

"Mária Magdaléna mimoriadne milovala božského rabína Galilejského, a tak, keď stála, opretá o stenu a počula strašné slovo “Tibo, Tibo, Tibo!”, ktoré odsúdilo Krista prejsť udalosťou v Golgote, bola naplnená neopísateľnou hrôzou. Určité tajné a nádherné pasáže boli zámerne vyňaté z pôvodných textov (Biblia) pisármi a doktormi práva. Iste, je to poľutovaniahodné, že hebrejská Biblia bola tak kruto zmrzačená, sfalšovaná, deformovaná... - Samael Aun Weor

Ohne sefiry Geburah sú ohne draka v sefire Malkut, ktoré stúpajú k Tiferet. Takže keď rozpustíme totalitu ega, trpká práca s drakom je dokončená. Vo fyzickej rovine drak ako pokušiteľ had v Edene,  skrýva vo vnútri Márie Magdalény, našej duše, sedem hlavných hriechov.

Takže, pokryteckí farizeji odstránili z evanjelií tajomstvo sefiry Geburah súvisiace s Ježišom a sefirou Tiferet. Je teda veľmi zriedkavé nájsť Ježiša ukazovať jeho alchymistickú prácu, sexuálnu alchýmiu s Máriou Magdalénou.

Mária (hebrejsky מרים Miriam, čo znamená "zvýšiť") je kráľovná Malkah, Malkuth. Magdaléna je Mag-Dalene, Mag, Magician (mág), pochádza zo sanskritského slova Mag, Magi (rôzne jazyky) "kňaz" alebo "kňažka", to jest kráľ alebo kráľovná v kráľovstve Malkut, ktorý ako fyzické telo je vozidlo duše, ktorá praktizuje sexuálnu mágiu; Mag-dale-Na, Magdal (hebrejsky מגדל znamená "veža") Duša-Mág, ktorá pozdvihuje sexuálny oheň do Binah, hornej časti veže (epifýza).

Yub yum sex magia

Fanatici nemajú radi prácu so sexuálnou mágiou. Myslia si, že môžu realizovať Pána v celibáte. Ale to nie je možné. Alchymistická práca je možná len na kríži, ako to Majster Ježiš ukázal svojím ukrižovaním. To je dôvod, prečo je písané:

"Tak prišli na miesto zvané Golgota (synonymum pre smrť) — to znamená miesto Lebky, a dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť..."

Je to veľmi jednoduchá symbolika. Pri práci s alchymistickým krížom, budete musieť prejsť procesom hniloby. Čo ocot symbolizuje, je hniloba. Preto, keď Ježiš dokončil svoju prácu, sklonil hlavu a skonal.

Ocot ako prirodzená fermentácia symbolizuje alchymistickú fermentáciu, ktorá sa skladá z dvoch postupných procesov, začínajúc rozkladom, v ktorom sa hmota nechá zhniť a rozložiť, a potom skvasiť alebo znova ožiť v duchu. Symbolizuje transmutáciu častíc vedomia fyzického tela na vozidlo duchovného vedomia. Jedná sa o postupné oddeľovanie vedomých prvkov z fyzického tela do rajských vozidiel pre duchovné vedomie. Táto očista je spojená so smrťou.

V iných prednáškach sme učili, že sefira Gebura súvisí so sefirou Malkut, že sila Gebury zostupuje do Malkut. Takže keď pracujete s Malkut a extrahujete všetko vedomie zo svojej telesnosti, to vedomie ide hore do Gebury, duchovnej duše. Takto si urobíte medové týždne so svojou duchovnou dušou. Ak sa spýtate: Keď si rytier vezme dámu a porazí draka, vykonajú pohlavný akt? Áno, vykonajú pohlavný akt. Ale tento akt je proces alchýmie, transmutácie, kde berieme všetko, čo je čisté z našej telesnosti a z našej psychiky, a posielame to svojmu Bytiu. Tento proces je štruktúrovaný podľa jednotlivých krokov. To je dôvod, prečo sa tomu hovorí, "Consumatum est." Povedať "Consumatum est" je zažiť to, čo tam zažil Ježiš. Takýto postup je veľmi trpký, pretože ocot sa zmiešal so žlčou. Už ste niekedy ochutnali žlč? Je naozaj veľmi horká, a zmiešaná s octom...

Ja osobne pijem zriedený ocot každé ráno; je to dobré pre telo. Ježiš tiež vie, že to musí piť od nás, ale nemá to rád, pretože je to veľmi horké. To súvisí s karmou, keďže sefira Gebura súvisí s karmou. Týka sa to toho, čo musíme zničiť, niektorých prvkov vo fyzickom svete, ktoré sa súvisia s karmou. Tu zasvätenec veľa trpí, cíti bolesť a to je horkejšie než žlč.

Avšak, ak ste si mysleli, že prebudenie vedomia je niečo veľmi jednoduché, nie je to tak. Predtým, než zničíte akékoľvek ego súvisiace s karmou, Páni karmy povedia: "Pred zničením toho ega, ktoré pochopil, to ego súvisí s niečím, čo robil vo svojich minulých životoch, takže pred jeho zánikom sa musí najprv zaplatiť tá karma! Takže, ak si to zaplatí, potom ho môže zničiť." To znamená, že ocot je zmiešaný so žlčou! Každý, kto vstúpi na túto cestu, cestu po nabrúsenom ostrí noža, cestu znovuzrodenia, si myslí, že tá cesta by mala byť senzačná. To je dôvod, prečo pokryteckí fanatici v stredoveku odstránili všetko, čo súviselo s Máriou Magdalénou z obrazu, aby preukázali, že iba prácou na sebe cez celibát, bez nutnosti pracovať s druhým pólom, v nás bude vykonané veľké dielo; ignorujúc, že kríž, ktorý uctievali je kríž muža a ženy v sexuálnom akte, posvätnom manželstve, ktoré odopreli sebe aj ostatným.

Poďme si prečítať, čo Hermes Trismegistos učil o sexuálnej alchýmii kríža, povedal:

"Slnko je jeho otcom, mesiac je jeho matkou, vietor nosil ho vo svojich útrobách, zem je jeho živiteľkou. On je otcom univerzálnej dokonalosti celého sveta. Jeho sila je celá, keď je premenená v zem."

Oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a nanajvýš múdro.

On vystupuje od zeme k nebu a zase znova zostupuje z neba na zem a prijíma silu vecí horných aj dolných.

Takto budeš mať slávu celého vesmíru, všetka temnota pred tebou utečie." - Hermes Trismegistos

Oddeliť ducha Zeme od ohňa, husté alebo hrubé od jemného, opatrne a múdro, znamená nepristupovať k pohlavnému aktu ako zviera. To, čo človek potrebuje, je len erekcia. To je všetko. Udržať ten kríž, vertikálny lúč aktívny v horizontálnom, a potom transmutovať: jemné teplo. Nerobte vatru, pretože potom budete spálení. Uvádza sa, oddeliť ho s veľkou pozornosťou.

"On vystupuje od zeme k nebu a zase znova zostupuje z neba na zem a prijíma silu vecí horných aj dolných." To má rovnaký význam toho, čo sa stalo potom, keď Ježiš povedal, je dokonané a zvolal opäť mocným hlasom, vypustil dušu:

"A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým." - Matúš 27: 51-53 

Ako povedal Hermes vo veľkom diele: "Takto budeš mať slávu celého vesmíru, všetka temnota pred tebou utečie." Pozrime sa teraz na posledný výrok.

Siedmy výrok

siedmy_vyrok_na_krizi

"Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče (Elohim), do tvojich rúk porúčam svojho ducha(Ruach). Keď to povedal, naposledy vydýchol(jeho Neshamah)." - Lukáš 23:46

Tento výrok sa týka Chesed, ducha. Aby bolo možné pochopiť tento výrok, treba si  uvedomiť, že centrálny nervový systém je trónom Ducha.

William_Blake_adam

"Hospodin Boh stvárnil Človeka, prach zo Zeme (Adamah) a vdýchol mu do nozdier dych života -Neshamah Chaim (duša z Gebury na Strome života); a Adam sa stal živou dušou (nephesh Chaiah - božská Šekinah)." To znamená, Adam (ako prach) je trojaký produkt života (Nephesh), duch (Ruach) a duša (Neshamah), ktorých zmiešaním a zjednotením sa stal živým duchom, prejavom Božstva." - Zohar

"Mužovi povedal: Pretože si (tvoj mozog) poslúchol hlas (túžbu) svojej ženy (tvoje genitálie) a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda (Adamah). S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme (Adamah), lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš." - Genesis 3 : 17-19

Prach je tvorený časticami mnohých vecí (v hebrejčine דברים - Debarim). Takže Adam je prach (דברים Debarim), čo znamená oboje: "slová" a "veci". Debarim ako '"slová"  znamená všetky archetypy, ktoré sa vrátili do zeme (Adamah) kvôli smilstvu. Takže, Debarim sa musia vrátiť; ako sa vrátiť hore? Vrátia sa cez cudnosť. Takže poďme študovať tú vetu, pretože sa jedná o alchymistickú vetu, nad ktorou musíme meditovať, aby sme ju pochopili. To je dôvod, prečo Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče". Ktorého otca oslovuje? Sefiru Kether, ktorá je súčasťou Najsvätejšej Trojice, pretože Ježiš je sefira Chokma. Hovorí : "Otče, do tvojich rúk porúčam (Chesed) svojho ducha; a keď to povedal, dokonal."

Aby bolo možné lepšie pochopiť ten výrok, poďme si prečítať, čo napísal kráľ Šalamún:

"Prach sa vráti do zeme (Adamah), tak ako bol, a duch (Ruach) sa vráti k Bohu, ktorý ho dal." - Kazateľ 12: 7

Takže keď Ježiš vyhlásil na kríži, "Otče do tvojich rúk porúčam svojho ducha", musíme porozumieť, že sa jedná o posledný proces. Vzhľadom k tomu, že zostupuje, pôjde do hrobu, a musí ísť dole do zeme (Klipoth, peklo), aby oslobodil všetky archetypy z prachu. Šalamún hovorí: "Prach sa vráti do zeme", ale tam je hebrejské slovo על, čo znamená "hore." Prach sa vráti do zeme. Akej Zeme? Nehovorí o tomto fyzickom svete, ale nebeskom Jeruzaleme, teda vstupuje skrze transmutáciu-transformáciu do Edenu, ktorý je nad Malkut. To je על, hore. Návrat do hornej zeme! Nie do tejto nečistej zeme. "A duch", čo je Chesed, sa vráti k Bohu (Elohim). To znamená, že Duch, Chesed, sa opäť spojí s Binah Elohim. To je spojenie Ducha, רוח Ruach ľudskej bytosti s Binah, keďže všetok prach už sa vrátil do Edenu, čo je horná zem, nebeského Jeruzalema. Tomu sa hovorí vzkriesenie.

Takže týchto sedem výrokov sa týka procesu kríža, tie nie sú vykonávané len tým, že veríme v Ježiša. To je dôvod, prečo Izaiáš hovorí:

"Takto hovorí Ha-El Iod-Havah – Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dych (Neshamah) ľudu a vzduch (Ruach) tým, čo po nej chodia." - Izaiáš 42: 5 

Takže, dosiahnuť úroveň siedmeho výroku je práca s alchýmiou, práca s alchymistickým krížom. Podobne ako u každého jednotlivého výroku, ktorý Majster Ježiš povedal ukrižovaný na kríži, všetky tieto výroky sú spojené s prácou alchýmie, ktorá sa stane potom, čo inkarnujete Mesiáša, Spasiteľa vnútri vo vás. To všetko súvisí s gnostickými tajomstvami kríža.

Hoci sa Kristus tisíckrát v Betleheme narodí, ale nie v tvojom vnútri, tvoja duša bude stratená. Ku krížu na Golgote vzhliadaš márne, ak ho v sebe znovu nepostavíš.

Preložené z anglického originálu: Gnostic Mysteries of the Cross
Prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
Služba od vydavateľstva Glorian