slovnik

Arkánum 19: Inšpirácia

Na obrázku Arkánum 19 vidíme pred sebou nádherné zastúpenie muža a ženy. Spomedzi všetkých najzákladnejších aspektov existencie ľudstva je najzákladnejšou jednotkou našej sociálnej štruktúry manželstvo medzi mužom a ženou. Je to zväzok muža a ženy, ktorý poskytuje príležitosť vzniku života, ako ho poznáme, avšak v tejto dobe sa zabúda posvätná povaha vzťahu medzi mužom a ženou.

Zdá sa, že v týchto dňoch sa vzťah medzi mužom a ženou stal hrou, hračkou, drobnosť, niečo bez vážnosti, a napriek tomu, ak preskúmate samotnú podstatu spoločnosti, samotnú podstatu každého jednotlivého života, zistíte, že bez krásy a prirodzenej potreby vzťahu medzi mužom a ženou, žiadna z týchto vecí by neexistovala. Nie je náhoda, že keď študujeme Gnózu, naším základným záujmom, hlavným bodom problému, je práve vzťah medzi mužom a ženou. Je to preto, lebo nielenže všetky naše sociálne a individuálne potreby vyvstanú zo vzťahu muža a ženy, ale aj naše duchovné potreby, pretože, ako vieme, "ako hore, tak dole". S pochopením potreby muža a ženy rozvíjať našu sociálnu, politickú a rodinnú existenciu, zisťujeme, že vzťah medzi mužom a ženou je tiež nevyhnutný pre našu duchovnú existenciu.

tarot-Inspiracia-19

Arkánum 19 je arkánum partnerstva. Tiež sa nazýva Inšpirácia. Tento pojem "partnerstvo" má niekoľko významov, ale v bezprostrednom zmysle je to zjavne zväzok medzi mužom a ženou, medzi manželom a manželkou a v gnóze, v gnosticizme, máme tento termín, túto frázu, Dokonalé manželstvo, čo je samozrejme názov prvej knihy, ktorú napísal Samael Aun Weor. Táto kniha má podtitul "Dvere k zasväteniu", a to preto, že manželstvo alebo spojenie medzi mužom a ženou sú dvere do Edenu, dvere do neba, dvere z utrpenia. Takže v Arkáne 19 vidíme ideálny pár, dokonalé manželstvo, vyváženosť, rovnováhu medzi oboma polovicami, mužskou a ženskou.

Gnostický študent má za cieľ dosiahnutie dokonalého manželstva, dospieť k rozvoju dokonalého manželstva a pre študenta je ľahké sa domnievať, že človek začína s dokonalým manželstvom, ale to tak nie je. Začíname s tým, čo máme. Začíname tam, kde sme. Dokonalé manželstvo je niečo, čo musíme rozvíjať, o čo musíme usilovať. To je časť dôvodu, prečo sa táto karta nazýva "Inšpirácia".

Dokonalé manželstvo je také, čo nás inšpiruje na mnohých úrovniach. Fyzicky potrebujeme toto manželstvo, spojenie medzi mužom a ženou, aby sme kultivovali posvätné ohne Ducha Svätého a dospeli k rozvoju našej duše. Duša sa rozvíja iba medzi mužom a ženou v rámci samotného zväzku a to je naša inšpirácia, to je náš cieľ. Nie je to ľahké. Nie je to niečo, čo príde ľahko, práve kvôli nášmu zasahovaniu, kvôli naším chybám.

Dokonalé manželstvo je spojením dvoch duší. Je to partnerstvo, alebo zväzok, vzťah, ktorý existuje medzi dvoma dobre rozvinutými mysľami, a akí sme teraz, myseľ, ktorú máme, je v hanebnom stave. Odrazom toho je spoločnosť, v ktorej žijeme.

V akom stave je vzťah medzi mužom a ženou dnes? Akú hodnotu kladieme na manžela alebo manželku? V týchto časoch, bohužiaľ, už nevidíme manžela, ako sme zvykli voľakedy. Nie veľmi dávno, muž a žena videli navzájom dokonalosť všetkých svojich ideálov. Muž by obetoval hocičo pre svoju dámu. Muž v žene videl vrchol všetkých dokonalých atribútov Boha. Žena bola odrazom dokonalej lásky, cudnosti, pokory, miernosti, trpezlivosti, nádeje, lásky. Tieto vlastnosti boli uctievané, boli ocenené. Písali sa básne, boli napísané piesne... Veľké umelecké diela boli venované týmto cnostiam, ktoré boli stelesnené v ideáli ženy, a muži, ktorí ctili tento ideál inšpirovaný touto krásou, sa obetovali, odovzdali sa, láske ženy, realizácii tohto ideálu.

Podobne, žena videla dokonalosť ideálov z jej pohľadu v mužovi: česť, pravda, vernosť, spoľahlivosť, úprimnosť. Muž sa poznal podľa slova. Hodnota muža bola vystihovaná, charakterizovaná jeho slovom, jeho cťou. Samozrejme v dnešných dňoch už nemôžeme nikomu dôverovať. Sme nútení písať rozsiahle a komplikované zmluvy na vytvorenie dohôd, a dokonca aj tieto sa rušia tak ľahko, ako lúsknutím prstov. Muž už nehodnotí kvalitu svojho slova, už nemá zmysel pre česť a už viac nerešpektuje ideály stelesnené v žene.

V súčasnosti muž vidí ženu len ako prostriedok túžby. V súčasnosti muž hľadá ženu len preto, aby uspokojil svoju zvieraciu myseľ. Pre dnešných mužov musí žena vyzerať ako prostitútka a musí sa správať ako pobehlica. Zmysel krásy, zmysel cudnosti, predstava skromnosti, sa vytratili. V súčasnosti môžete navštíviť akúkoľvek základnú školu a vidieť mladé dievčatá pobiehať ako prostitútky, hanebne oblečené a správajúce sa ešte horšie. Deti týchto čias sú vystavované hrôzam, na aké rodičia sotva pomyslia, nieto ešte, aby to s nimi riešili.

Toto je stav nášho sveta a tento stav je odrazom nášho stavu mysle. V Biblii je myseľ symbolizovaná tekvicou v príbehu Jonáša. Tekvica, ktorú máme, je poškodená myseľ, ktorú máme.

pismeno Kuf

Keď sa pozrieme na toto Arkánum 19, vidíme, že súvisí s hebrejským písmenom Kuf , ktoré má zvláštny tvar z dvoch častí. Horná časť je trochu tvarovaná ako Kaph, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej prednáške, a ako si spomínate, Kaph symbolizuje hlavu, korunu, mozog a zaujímavé je, že hebrejské slovo pre "tekvica" obsahuje tento znak Kuf dvakrát a zisťujeme, že písmeno Kuf skutočne má dvojaký význam. Má vzostupný aspekt, pozitívny aspekt a má negatívny alebo klesajúci aspekt, a v každej forme môže byť tvar písmena Kuf vytvorený rôznymi hebrejskými písmenami.

Keď sa pozrieme na negatívny aspekt, vidíme, že horná časť Kuf môže byť vytvorená s Kaph a tá prudko klesajúca vertikálna línia môže byť vytvorená s Vav. Čo zistíme, keď skúmame povahu týchto písmen, v klesajúcom aspekte Kuf vidíme, že horná časť je hlava, mozog a klesajúca časť je chrbtica alebo vôľa.

Mozog, ktorý máme, myseľ, ktorú máme, je poškodená. Ako inak môžeme vysvetliť nekontrolovateľné zneužívanie, ktoré je v týchto časoch tak bežné: zneužívanie detí, domáce násilie, zneužívanie jednej krajiny druhou, nedostatok láskavosti, raketová rýchlosť rozvodov. Manžel a manželka, muž a žena, tvoria základnú jednotku spoločnosti a od tejto jednotky závisí celá kultúra, celá civilizácia. Ak je vzťah medzi mužom a ženou nestabilný, nespoľahlivý, celá štruktúra spoločnosti sa stáva nestabilnou. Stabilita rodiny je priamym indikátorom stability kultúry.

Keď sa pozrieme na zdravie našej kultúry, zdravie našej spoločnosti, môžeme vidieť súvzťažnosť, priamy vzťah medzi rýchlym nárastom krachu manželstiev a rýchlym nárastom zločinu, rýchlym nárastom zneužívania detí, rýchlym nárastom detskej pornografie, vraždy, krádeže, cudzoložstvo. Všetky tieto veci súvisia, pretože všetky vytárame my, jednotlivci, ktorí máme myseľ, akú máme. Je dôležité, aby sme analyzovali charakter situácie, pretože ani jeden z nás nie je imúnny, ani jeden z nás nie je výnimka.

Spoločnosť je rozšírením jednotlivca. Každý človek prispieva k lepšiemu alebo horšiemu stavu sveta, ktorý máme. Myseľ, ktorú máme, má priamy vplyv na spoločnosť. Ak vidíme, že sa spoločnosť zhoršuje, skúmajme svoju myseľ, aby sme našli príčinu.

10-symbol venuse

Arkánum 19, keď vezmete 1 a 9 a sčítate ich kabalisticky, dostanete číslo 10. Číslo 10 má hlboký sexuálny význam. Očividne, tvary čísiel 1 a 0 zobrazujú muža a ženu, falus a lono a to je priesečník 1 a 0, ktoré tvoria. Toto je IO, z čoho odvodzujeme termíny iocephas, iona, ioannes, ramio, mnoho posvätných mien. Tento tvar, kruh predelený čiarou je sexuálnym symbolom, ktorý je sám osebe tvar kríža. Keď rozšírime tento symbol a predelíme vertikálnu čiaru tak, aby jasnejšie znázorňovala spojenie muža a ženy v kruhu ducha, tak dostaneme v kruhu kríž, a keď duch vládne nad týmto priesečníkom muža a ženy, ten kríž je pod kruhom, ktorý tvorí posvätný znak Venuše, ankh, a samozrejme v tomto arkáne vidíme, že pár drží v ruke, v spojení, egyptský ankh, posvätný kríž. Medzi Egypťanmi bol ankh symbolom života.

Zaujímavé je, že "život" v hebrejčine je "chai" a chai, život, vychádza z lona Evy. Eva je matkou všetkých tvorov. Eva je matkou ľudstva. Život, ktorý máme vznikol z Evinho lona. Je to kríž, sexuálny kríž, sexuálne spojenie, ktoré vytvára samotný život. Kruh a kríž naznačujú zdroj samotného života, ale to záleží na tom, ako tento kríž používame. Ako využívame sexuálne sily?

Jah-havah umiestňuje v každom z nás chai, život, surovinu, z ktorej tvoríme, z ktorej konáme. Kruh sa točí a je rozdelený na dve veľké polovice. Na jednej polovici máme vzostupný oblúk, vzostupný cyklus, ktorý by sme nazvali evolúciou. Toto je zložitosť energie. V každom procese vývoja sa energia stáva sofistikovanejšou, krajšou. Keď skúmame formy fyzickej hmoty, ktoré existujú v tomto prírodnom kráľovstve a všetky formy života umiestnime na stupnici zložitosti a krásy, na spodok tejto stupnice umiestnime všetky minerály, všetky jednoduché prvky a trochu vyššie na stupnici umiestnime rastliny, všetky prírodné krásy kvetov a stromov a o niečo zložitejšie a o niečo krajšie by boli zvieratá, ktoré sú prekrásne, veľmi sofistikované, ale krajší a sofistikovanejší, rozvinutejší je ľudský organizmus, ktorý by bol na vrchole tejto stupnice. Toto sú štyri kráľovstvá vzostupného oblúka prírody.

Hornou časťou tejto stupnice by bol ľudský organizmus, v ktorom žijeme. Vrchol mechanického evolučného procesu už prešiel. Ľudstvo je teraz v stave rozkladu. Ľudstvo upadá. Ľudstvo teraz klesá s padajúcou vlnou a vracia sa k východiskovému bodu. Preto vidíme masovú degeneráciu na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Ľudské bytosti sa stávajú čoraz živočíšnejšími, strácajú zo zreteľa cnosť, odmietajú zdržanlivosť a cudnosť a namiesto toho vyhľadávajú dôvod pre smilstvo, stotožnenie s túžbou a vyhľadávajú násilie. To je zvieracie správanie. Vidíte teda, že ľudská myseľ sa stáva viac živočíšnou a menej ľudskou. Naše filmy, naša televízia, sú plné násilia, s extrémnym sexuálnym správaním, s extrémnou krutosťou.

Zaujímavosťou je, že medzi nami a primátmi, opicami existuje veľká podobnosť a mnohí ľudia majú predstavu, že ľudstvo pochádza z opice. Je to presne naopak. Opice boli kedysi ľudské bytosti. Opice majú ľudské správanie, pretože boli kedysi humanoidné, ale tak sa stotožnili so zvieracou mysľou, s túžbou, s hnevom, s chtíčom, že stratili spojitosť s ľudským kráľovstvom a poklesli, zdegenerovali sa na ľudoopy a opice, a odtiaľ budú ďalej degenerovať. Taký istý príklad nájdeme s ošípanými, ktoré sú tiež veľmi inteligentné, ale veľmi neotesané a nechutné vo svojom správaní. Je to preto, lebo sú bývalými humanoidmi, ktorí teraz degenerujú. V tomto vidíme negatívny Kuf.

Mozog alebo Kaph na vrchole písmena Kuf, bol znehodnotený zvieracou túžbou a berie sily života, sily všetkých nesmiernych energií, ktoré zozbieravame a usmerňujeme ich podľa túžob mysle, smerom dole cez Vav, do Klipot, do pekla. Celé ľudstvo je samo o sebe negatívne Kuf. Mozog, ktorý je zotročený zvieracou túžbou, ktorý berie svoju vlastnú energiu a kŕmi túžbu, a tým klesá. Preto vidíme takýto úpadok v spoločnosti. To je dôvod, prečo sa veci stávajú tak ťažkými.

Po troške príroda túto situáciu napraví rozložením energie, tým, že ju zjednoduší. Príroda to robí pôsobením bolesti, použitím sily, aby rozbila všetky štruktúry v mysli, ktoré by tam nemali byť. Klasicky je to definované ako "peklo", ale keď sa skutočne pozrieme na spoločnosť v dnešnej dobe: väčšina ľudí je už v pekle.

Ľudstvo nevie, prečo sme sa narodili, prečo zomrieme. Ľudstvo nemá cieľ existencie. Každý človek sa poneviera zo dňa na deň, zabednený v truhlici snov, bez poňatia, čo je účelom života. Každý človek proste len preletuje, pohadzovaný karmou, okolnosťami, udalosťami, ktoré sú mimo našej kontroly. Sme ako unášané drevo, otĺkané rozbúreným morom, pýšiaci sa  svojimi veľkými úspechmi, ale obeťami vrtkavosti smrti a utrpenia. Toto je negatívny Kuf ; toto je náš stav. Napriek tomu existuje nádej. Existuje Inšpirácia.

V devätnástom arkáne vidíme tento krásny pár, dokonalý pár. Každá osoba má v sebe schopnosť, možnosť, nájsť túto inšpiráciu, prekonať svoje negatívne sklony vytvorením partnerstva. Toto partnerstvo má dva základné aspekty. Prvý je niečo, čo musíme robiť vo vnútri, individuálne.

Druhú formu Kuf tvoria Reish a Zayin. V tomto prípade vidíme veľmi odlišnú sériu vplyvov. Zayin, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej prednáške, súvisí s našou vlastnou vnútornou Neshamah, "dychom" - inými slovami božskou dušou - a Reish sa spája s Kether, naším vlastným vnútorným Bytím. Tieto dva vplyvy sú to, čo potrebujeme, aby sme vyšli z temnoty, z pustatiny a vrátili sa do Edenu tým, že vytvoríme tento zväzok.

V klasickej literatúre, v celej romantickej literatúre, čítame piesne a básne trubadúrov a tých veľkých básnikov, ktorí chválili cnosti lásky. Túto formu poézie nájdeme v Biblii, v Piesni piesní, v tejto krásnej básni, ktorá obsahuje toľko zasväcovacej múdrosti a nachádzame ju v písmach Nového zákona, v knihe Korinťanom, a v tých spisoch vidíme, že láska je to, čo má schopnosť spasiť dušu, ale čo to znamená?

Toto nie je forma lásky, za ktorú ju pokladáme a ktorú napodobňujeme my. Toto nie je pretvárka, ktorú hráme alebo predstierame, alebo sa snažíme nadchnúť, aby sme mali nejakú lásku. Skutočná láska je spontánna. Skutočná láska nie je hraná. Nie je falošná, nie je predstieraná. Nepredstiera. Len je. Spontánna láska rodiča k dieťaťu predstavuje určitý aspekt tejto kvality. Skutočná krása lásky je naznačená vo vznešenej kráse novonarodeného dieťaťa, ktorého oslnivá žiara do nás vniká svojím nevýslovným svetlom. Forma lásky, ktorú potrebujeme na vytvorenie tohto prvého spojenia, je láska vo vnútri, láska našich vlastných duší, láska k nášmu vlastnému Bytiu.

V dávnych básňach nájdeme básnikov, trubadúrov, spievať o cnostiach dámy, chváliť krásu bohyne a táto dáma je Guinevere, Helena, Beatrice. Ideálna krása, ktorá existuje v každej osobe, Božská duša, Buddhi, Geburah, aspekt nášho vnútorného monáda, ktorý je vozidlom, cez ktoré môže naše Bytie s nami komunikovať. Toto je Zayin, v hebrejskej abecede. Láska, ktorú potrebujeme, je nadobúdaná, je cítená, je realizovaná prostredníctvom meditácie. Keď meditujeme, keď vyprázdňujeme myseľ, keď otvoríme vedomie, aby sme dostali vedenie od nášho vnútorného ja, toto vedenie prichádza cez krásu Neshamah, slávy a nádhery našej vnútornej Božskej duše.

Tento vzťah ľudskej duše s Božskou dušou je partnerstvom. Je to nevyhnutné spojenie, ktoré duša vyžaduje, aby získala vedenie Bytia a robila pokroky v štádiách zasvätenia. Toto partnerstvo musí byť vytvorené a realizované, aby sme pochopili naše vlastné ja. V rámci tohto partnerstva nadobúda vedomie schopnosť oddeliť sa od ega, od negatívneho Kuf a v tom oddelení sa môže obrátiť späť a pozorovať samotné ego, a tak ho pochopiť. Takto bojovník (Lancelot, Theseus, Perseus, Herkules) bojuje proti Medúze, minotaurovi, démonovi, hadovi: meditáciou. Prostredníctvom partnerstva medzi ľudskou dušou a Božskou dušou, rytierom a dámou, a toto je vnútorné v každom z nás.

Nie je to len predstava. To je prostá realita, ktorú každý človek musí zažiť a uvedomiť si sám. Toto spojenie je nevyhnutnosťou. Prostredníctvom spojenia ľudskej duše, našej vôle a Božskej duše získavame inšpiráciu, inšpiráciu, ktorá vychádza z nášho vnútorného Bytia, inšpiráciu, ktorú nám dal Boh. Keď prijmeme toto svetlo, prijímame život, chai, ten posvätný kríž, a keď skúmate egyptskú umeleckú tvorbu, uvidíte slnko s roztiahnutými rukami a kríž v každej ruke. Tiež uvidíte obrazy bohov a bohýň žehnajúcich faraónov a kňazov a zasvätencov s tvarom kríža. Toto je symbolom inšpirácie, života, ktorý Boh udeľuje svojim služobníkom.

Byť služobníkom Boha znamená plniť Božiu vôľu, ale človek musí vedieť, ako plniť Božiu vôľu. Ak chcete dostávať informácie a pokyny vlastného Bytia , musíte meditovať. Vedenie Bytia prichádza cez Neshamah, cez Buddhi, cez meditáciu. Keď máme v mysli len takú myšlienku, vieme, odkiaľ prichádza? Mohla by prichádzať z nášho Kuf, z našej vlastnej degenerovanej mysle a mohlo by to vyzerať ako skvelá myšlienka, ale mohlo by to byť nesprávne.

Aj napriek tomu môžeme získať vedenie od Bytia. Môžeme dostať vízie, môžeme dostať sny, ale musíme vedieť, ako s nimi konať, a kedy. Máme napríklad príbeh Abraháma, ktorý dostáva pokyny od anjela, aby obetoval svojho syna Izáka. Abrahám vo veľkom rozpore sa vo svojej povinnosti rozhodne, že musí vykonať obeť, pretože to Boh prikazuje. Toto je symbolický príbeh. Táto obeta je obetou pre ľudstvo. Abrahám je pripravený obetovať svoju vlastnú dušu, svojho vlastného syna, pre dobro druhých, pretože mu to Boh povedal. Zoberie nôž z vlastnej vôle a pripravuje sa vykonať obeť, ale anjel zadrží jeho ruku, pretože Abrahám počúvol. Načúval vedeniu Boha.

Zasvätenec, študent musí robiť to isté, vždy počúvať vedenie Bytia , pretože v každom okamihu sa veci môžu zmeniť. Zasvätenec musí byť vždy prítomný a vedomý a počúvať. Je to predovšetkým pravda, najviac je to pravda, v prípade rozpoznania a nájdenia svojho dokonalého manželstva, vytvorenia zväzku vo fyzickom svete medzi mužom a ženou.

Ak hľadáme manželstvo pod vedením nášho vlastného mozgu, z našej vlastnej mysle, urobíme chybu. Myseľ, ktorú máme, je poškodená. Myseľ, ktorú máme, je plná pýchy a strachu. Táto myseľ sa nazýva Satan. Je vo vnútri. Diabol, s ktorým sa musíme zaoberať, je naša vlastná myseľ. Nie je to v inej osobe. Nie je to v inej osobe, ktorá má iné presvedčenie ako my. Satan je naša vlastná myseľ. Naša vlastná myseľ je antikrist, naša vlastná myseľ je nepriateľ. Naša vlastná myseľ je Mara, démon, ktorý nás pokúša, ktorý nás mätie, ktorý nás klame, a jeho najväčšou radosťou je dostať nás na naše najzraniteľnejšie miesto: prostredníctvom sexuality, prostredníctvom túžby, prostredníctvom nášho očakávania nájsť svoje partnerstvo. Neexistuje miesto, kde by ste mohli byť viac trestaní, nie je miesto, kde by ste mohli trpieť viac. Preto si to vyžaduje veľkú rozvážnosť, veľkú opatrnosť, veľkú starostlivosť.

Keď hľadáte svoj vlastný zväzok, svoje vlastné manželstvo, neponáhľajte, neanalyzujte, neodôvodňujte. Ten, kto odôvodňuje, je zvieracia myseľ. Ten, kto posudzuje, ten, kto analyzuje všetky klady a zápory, je zvieracia myseľ. Ten, kto hovorí: "No, tento vzťah by bol dobrý kvôli tomuto a tomu a tomu, a bol by zlý kvôli tomuto a tomu a tomu," alebo "Tieto veci sa mi páčia, ale tieto veci sa mi nepáčia, takže ktorý kandidát má viac vlastností, ktoré sa mi páčia?" Toto je celkom zvieracia myseľ. Ten, kto hľadá vyhovujúce podmienky, je zvieracia myseľ. Ten, kto hľadá istotu, je Satan. Ak je pre vás definícia dobrého vzťahu: taký, v ktorom máte istotu a v ktorom sa cítite v bezpečí, v ktorom sa cítite utešovaní, v ktorom sa cítite ako lepší človek, musíte sa starostlivo analyzovať.

Cesta návratu do Edenu nie je cesta istoty. Nie je to cesta s veľkým pohodlím. Je to cesta skúšok. Je veľmi náročná. Má za následok veľa bolesti. Táto bolesť je rovnako nevyhnutná, ako je chirurgia potrebná na liečenie niektorých chorôb. Návrat do Edenu sa uskutočňuje zaplatením našej karmy tým, že naprávame naše chyby, objavujeme príčiny našich chýb a tým, že to zmeníme. Hľadanie istoty je riadené egom. Je to ego, ktoré sa chce cítiť v bezpečí. Je to ego, ktoré chce byť obdivované. Je to ego, ktoré chce, aby mu závideli.

Vedomie sa chce vrátiť k Bohu. Zväzok, ktorý musíme vytvoriť s manželom, nájdeme, keď pochopíme, čo je láska. Láska nehľadá bezpečnosť. Láska nehľadá pohodlie. Láska to dáva. Keď sa skúmame a pozeráme do seba, aby sme porozumeli svojim vzťahom s ostatnými ľuďmi, pokúšajúc sa pochopiť naše vlastné túžby po pohodlí, bezpečnosti, dobre pouvažujte o tom, čo vás učili a čo veríte o láske.

Ľudia dnes zamieňajú lásku s túžbou a naše médiá nepomáhajú. Naše médiá, naša televízia, naše filmy, naše knihy, naše časopisy a všetka reklama, ktorej sme vystavení, neustále presadzujú myšlienku, že láska je túžba, a toto je lož. Láska a túžba sú nezlučiteľné. Láska a túžba sú protikladné.

Jednoduchý spôsob, ako to pochopiť, je pozrieť sa na kyvadlo. Čo nám hovorí naša reklama, čo nám hovoria všetky naše romantické filmy, je to, že ak po niekom túžime, musíme ho milovať, a tak všetky obrázky, na ktoré pozeráme, sú obrazom žiadosti, obrazom túžby. Ak túžite po fyzickom tele inej osoby, je to forma túžby, žiadostivosť. Ak chcete blahobyt, peniaze, sociálne postavenie inej osoby, je to túžba. Ak prahneme po istote, po záruke, po priateľstve, porozumení, po niekom, kto s nami bude súcitiť - sú to všetko túžby a klamú naše srdce.

Prahnutie je polovica kyvadla. Druhou stranou je averzia a samozrejme, naša kultúra vždy zdôrazňuje túžbu, prahnutie, ten aspekt túžby. Naša kultúra nám vždy zdôrazňuje, že by sme mali žiadať viac peňazí, lepšieho manžela, krajšieho manžela, lepšie telo, lepšie oblečenie, väčší rešpekt, väčšiu finančnú bezpečnosť, väčšie sociálne zabezpečenie v zmysle pocitu, že sme sa usadili niekde v spoločnosti a naša kultúra, naše médiá nám vnucujú, aby sme sa vyhýbali smrti, musíme sa vyhýbať tomu, byť úprimní, musíme sa vyhýbať tomu, byť milí. Mali by sme vždy usilovať o seba. Mali by sme vždy žiť naše sny. To sú všetko klamstvá.

Príroda funguje ako kyvadlo. Čím viac sa budete hnať za potešením, tým viac bolesti pôjde po vás. Pozorujte tých, ktorí sa venujú vyhľadávaniu sexuálneho uspokojenia a všimnete si, že vzývajú viac a viac bolesti. Čím viac partnerov majú, čím viac skúseností nadobúdajú, tým viac trpia. Nemusí to byť okamžité, ale je to nevyhnutné. Čím viac sa vyhýbame faktu, že naši milovaní zomrú, tým viac nás ich smrť položí, šokuje, traumatizuje. Čím viac túžime po istote, tým viac nás nejaká neistota znervózni, šokuje, zrazí na kolená. Čím viac sa vyhýbame pravde o niečom, tým viac nás to rozruší.

Povaha Tao, povaha strednej cesty, je nestotožňovať sa s túžbou, ani s jej opakom. Proste byť uprostred. Nemať zidealizované predstavy o veciach, ale vidieť ich tak, ako sú. Odmietať sentimentálnosť, túto modernú predstavu romantiky, ktorá nám je podsúvaná médiami a dnešnou dobou. V ktorej je ideálny párik, v hrubo sentimentálnej a vo veľmi falošnej láskyplnej atmosfére "až kým nás smrť nerozdelí", s veľkým domom a množstvom detí a loďkou a všetkými ostatnými vecami, ktoré máme mať. Taká idylka neexistuje. Ak pôjdete a porozprávate sa s tými ľuďmi, ktorí vyzerajú, že to získali, ktorí majú manželstvo, majú veľký dom, majú dobré vzdelanie, veľa peňazí v banke, veľa detí, dôležité pracovné miesta, zistíte, že títo ľudia sú nešťastní, že títo ľudia trpia rovnako ako ktokoľvek iný, niekedy viac, pretože ich majetok je veľká ťarcha. Ich strach, že stratia to, čo získali, je veľká záťaž. Závidieť druhým je hrozbou v každom okamihu. Oni nie sú šťastnejší ako ktokoľvek iný. Všetko, čo získali, kúpili za cenu vlastného života a prídu oň, keď zomrú, a neostane im nič.

Naše predstavy o láske sú viac-menej formami túžby, ktoré vyvstávajú z našej tendencie vyhýbať sa rôznym strachom. My totiž máme vo svojej predstave, že láska muža a ženy je veľmi bezpečné prostredie, také hniezdočko istoty, v ktorom budeme vždy šťastní. Avšak presne toto je vyhýbaním sa strachu z toho, že možno zostaneme nakoniec sami, možno že zomrieme sami, možno že budeme mať problémy apod.

Skutočná láska nežiada pre seba. Skutočná láska je Tao, ktoré je uprostred. Keď čítame o láske v Korinťanoch, čítame o Tao. Je to skutočná láska, ktorá nie je pripútanosťou.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.

Toto je tá láska, ktorú nám môže iba Boh dať. Je to láska, ktorú môže obohatiť len Boh; je to láska, ktorú len Boh môže požehnať. Nevznikne, ak opomíname Boha.

Aby sme našli naše skutočné manželstvo, naše dokonalé manželstvo, potrebujeme najskôr partnerstvo s našou vnútornou bytosťou, partnerstvo s našou vlastnou vnútornou Neshamah, vlastnou vnútornou božskosťou. Musíme meditovať. Musíme otvoriť svoju myseľ, aby sme dostali vedenie od nášho Bytia. Toto usmernenie nám dáva inšpiráciu pri hľadaní nášho dokonalého manželstva. Keď sa manžel a manželka navzájom nájdu, začnú tvoriť tento posvätný symbol kríža s kruhom. Toto zjednotenie nie je len symbolické: je to realita.

Fyzické spojenie muža a ženy je zlúčenie síl, kombinácia energií. Keď sa tieto sily zmiešajú, všetky energie, ktoré tieto dve telá naberajú z prírody a od Boha, sa zjednocujú a pôsobí strašná sila, obrovská moc. To je dôvod, prečo je sexuálny akt taký dôležitý pre všetko, čo človek dokáže. Je to samotné ťažisko všetkej ľudskej činnosti: sexualita, prvotný činiteľ všetkého, a v tom spojení sa tieto sily, mužské a ženské, zoskupia a zmiešajú.

Symbolom toho je tento kríž, ale tiež vidíme symbol Adama a Evy, a ako viete z príbehu Adama a Evy, Evu pokúša had, aby jedla ovocie zo Stromu poznania. Príbeh symbolizuje veľa vecí, ale v nás ako jednotlivcoch predstavuje to, ako sme zvádzaní plytvať energiou nášho Stromu poznania. Jesť toto ovocie je symbolom orgazmu a je symbolom túžby po pocite orgazmu. Jesť toto ovocie je symbolom zvieracej mysle, hnať sa za tým pocitom a bažiť po ňom, cítiť ho, ako keď opica zháňa ovocie. Keď sa to stane, Adam a Eva sú vyhodení z Raja a utrpenie začína.

Je veľmi zaujímavé všimnúť si, že keď sa pozriete na hebrejské hláskovanie Evy, Havah, písmená Chet, Vav a Heh, keď sčítate tieto čísla zodpovedajúce každému písmenu, dostanete číslo 19. Inými slovami, Eva sa rovná 19. V tomto tajomstve Evy v Rajskej záhrade nájdeme tajomstvo arkána 19, spojenie.

Keď sčítame písmená Adamovho mena, dostávame číslo 9. Deväť, samozrejme, je deviata sefira na Strome Života, čo je Jesod, základ. To nám hovorí, že existuje vzťah medzi Adamom, Jesod a Evou, spojením. Odpoveď je samozrejme zreteľná. Potrebujeme toto spojenie. Potrebujeme Evu, ale musíme pracovať s tajomstvami Daat, poznaním, ovocím, ktoré je v tomto Strome poznania, ale v súlade s Božskou vôľou, to znamená usmernenie od Zayin, usmernenie od Neshamah na pozitívnom Kuf.

Usmernenie od Boha je: "Nezosmilníš." "Nebudeš jesť zo Stromu poznania, inak zomrieš." Takže, aby sa vrátili do Raja, manžel a manželka sa spoja v Daath , v Strome poznania, ale nejedia ovocie. Vážia si Strom poznania, všetky jeho vlastnosti, to jest vlastnosti sexuality, krásy sexuálneho spojenia a obrovské sily, ktoré zozbieravajú v tomto zjednotení, ale ovocie nejedia.

Namiesto toho sa všetka tá energia, tie sexuálne sily, zozbierajú, nahromadia, uložia. Tie sily, tie energie, sú vynesené hore, cez Zayin do Reish. Reish je Keter, naše vlastné Bytie. Toto súvisí s dvadsiatym arkánom, ktorým je zmŕtvychvstanie.

S negatívnym Kuf, sily sa vylejú, zostúpia, budú vyhnané kvôli zvieracím túžbam, kvôli pokušeniu a zlyhaniu prekonať pokušenie. Keď k tomu dôjde, začne decentralizácia (prenesenie na nižšiu úroveň). Sexuálne sily namiesto toho, aby boli použité správnym spôsobom, sa používajú deštruktívnym spôsobom a tieto sexuálne sily degenerujú myseľ tým, že ju infikujú túžbou a väčšou túžbou.

Ak však vytvoríme partnerstvo, tieto energie môžeme zužitkovať a priviesť späť nahor, aby sme dosiahli vykúpenie. Takže, partnerstvo je posvätné zjednotenie, ktoré musí byť uskutočnené medzi manželom a manželkou. Takže, písmeno KUF reprezentuje toto tajomstvo poklesnutia alebo vykúpenia, a to písmeno skrýva v sebe cestu k vykúpeniu alebo zničeniu.

Otázka: Mohli by ste vysvetliť tie tri kvety?

Odpoveď: Pod párom sú tri kvetiny v kruhu. Samozrejme, na každom obrázku arkány, sú karty rozdelené do troch častí, hornej, strednej a dolnej. Spodná časť sa týka nášho tretieho mozgu, motoricko-inštinktívno-sexuálneho mozgu: inými slovami, vody života. Takže tri kvetiny reprezentujú, ako tieto tri sily Otca, Syna a Ducha Svätého (Keter, Chokma a Bina), sú umiestnené vo vodách, sexuálnych vodách Jesod. To je dôvod, prečo zväzok medzi mužom a ženou je tak posvätný, pretože v samotných sexuálnych vodách, vo vodách Jesod, sú sily boha, tie tri sily, a podľa toho, ako využívame tú sexuálnu energiu, sa vyvíjame, či už k dobrému alebo k zlému. Tieto tri kvetiny symbolizujú tú čistú energiu, Otec, Syn a Duch Svätý, ktorú dostávajú do daru všetky Božie tvory, a všetky bytosti majú používať túto energiu. Samozrejme, že v Arkáne 19 vidíme to vzostupné pozitívne zastúpenie písmena Kuf, a v tomto prípade sa jedná o pár, ktorí pracuje spoločne na zužitkovaní tejto energie správnym spôsobom, a to prostredníctvom cudnosti, prostredníctvom transmutácie. Preto kvety vo vodách života kvitnú.

Preložené z anglického originálu: Arcanum 19: Inspiration
Prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
Služba od vydavateľstva Glorian