slovnik

Všetko prenikajúci lúč Okidanokh

Aby bolo možné pochopiť vesmír a naše miesto v ňom, musíme analyzovať Lúč Stvorenia.

Každý z nás má vo svojej hĺbke svoj vlastný osobitný Ein Sof (Ain Soph), náš základný koreň, duchovný "atóm," ktorý Samael Aun Weor popísal vo svojej knihe Tarot a Kabala.

Tento abstraktný atóm alebo vnútorná hviezda vyžaruje svetlo zvané Ein Sof Ór (Ain Soph Aur), "nekonečné svetlo." V kabale sa Ein Sof Ór nazýva "nekonečné svetlo," čo je aspekt Absolútneho abstraktného priestoru, t.j. nestvorené svetlo v konečnej syntéze všetkých vecí. Ein Sof Ór "nekonečné svetlo" pochádza z Ein Sof  "nekonečno."

Lúč Stvorenia, čo je Všetko prenikajúci lúč Okidanokh, je tiež kabalisticky nazývaný všadeprítomný-aktívny-element tohto Ein Sof Ór. Lúč Stvorenia je prvou emanáciou Ein Sof Ór.

Prvým prejavom Ein Sof Ór (Lúč Okidanokh) je sefira Keter. Sefira Keter je bod v priestore vo večnom stávaní sa/vznikaní. Z nej vychádza sefira Chokmah a zo sefiry Chokmah vychádza sefira Binah, takže tieto tri spolu tvoria Najsvätejšiu Trojicu: Keter, Chokmah, Binah.

Dva sanskritské pojmy, ktoré musíme študovať v súvislosti s Lúčom Okidanokh sú: Mahá-manvantara a Mahápralaja.

Mahá-manvantara

Predpona Mahá je sanskritský termín, ktorý znamená "veľký."

Manvantara pochádza z dvoch slov:

Manu znamená "celý rad bytostí," ale my budeme hovoriť o "mysliach," pretože v slove manu nájdeme tiež slovo "manas," čo znamená myseľ. Ale musíme si uvedomiť, že tento typ mysle nie je ako myseľ, ktorú používame tu v trojrozmernom svete. Manu je druh inteligencie, ktorú nazývame myseľ. Nezabudnite, že v rôznych prednáškach nazývame myseľ čita (chita), nús (nous), manas. Manu je práve skupina myslí alebo bytostí, skupina entít, ktoré vstupujú do činnosti v Lúči Okidanokh.

Antara znamená "vnútri" alebo "medzi tým."

Takže slovo "manvantara," môžeme preložiť ako "Manus," mysle, alebo entity vo vnútri Lúča stvorenia, vnútri Lúča Okidanokh. V syntéze, povieme: manvantara odkazuje na obrovské prejavenie všetkých týchto entít, ktoré vyšli z Ein Sof. Obvykle sa manvantara prekladá ako "Kozmický deň." No Kozmický deň potrebuje inteligenciu, aby mohol vstúpiť do činnosti.

Mahápralaja

Druhým slovom je Mahápralaja. Mahá je "veľké." Pra znamená "prebiehajúci" a laja znamená "rozpustenie." Takže pralaja odkazuje na "prebiehajúce rozpustenie," v ktorom sa vesmír pozvoľna rozpúšťa a vstupuje do pokoja (spánku, oddychu). Aby sme toto slovo "laja" alebo rozpustenie pochopili, uvedieme si príklad: Keď vložíme kocku ľadu do horúcej vody, tak uvidíme, ako sa táto pevná kocka ľadu úplne rozpustí vo vode, čiže splynie s vodou. Takže týmto spôsobom musíme pochopiť, že to, čo nazývame rozpustenie, neznamená zánik alebo zničenie. Znamená to len "odpočinok," v ktorom všetky prvky, ktoré boli aktívne v kozmickom dni, sa "uložia k spánku" vo svojom homogénnom stave.

Ďalšie slovo, ktoré pochádza z toho istého koreňa laja je "Alaja," čo znamená "bez rozpustenia." Alaja je synonymom Ein Sof, čo je element, ktorý je vždy prítomný vnútri Abstraktného priestoru.

Lúč Okidanokh, Všetko-prenikajúci Lúč Stvorenia, pracuje vo vesmíre prostredníctvom rôznych laja centier. Laja centrum je hranica medzi kozmami alebo dimenziami, v ktorých energia Okidanokh prechádza z jednej dimenzie do druhej, ako keby cez dierku alebo rúrku, pričom energia prestane existovať v jednej dimenzii a prechádza do druhej. Dimenzia "dole" vždy závisí na dimenzii "vyššej." Takto musíme porozumieť a pochopiť Lúč Stvorenia.

Sedem kozmov

Luc Okidanokh

Lúč Stvorenia sa vyvíja v siedmich kozmoch.

Prvý kozmos, ktorý sa prejavuje, nazývame Protokozmos alebo prvý vesmír. Protokozmos existuje v prirodzenosti Ein Sof, alebo v prirodzenosti Okidanokh, čo je vlastne neprejavený Kozmický Kristus. Táto úroveň sa vzťahuje k sanskritskému slovu: Atala. Podľa Véd, Atala je "hmla ohňa," prvá emanácia alebo prejav Absolútna. Táto Atala alebo tento prvotný prejav je nutné pochopiť, pretože to znamená rôzne sefiroty na stromu života. Keď spomenieme svet Atala, musíme vziať do úvahy sefiroty Keter, Chokmah, Binah, a dokonca aj Chesed.

Atala súvisí s Monádmi, ktorí vychádzajú z Absolútna.

Z pohľadu jednotlivca môžeme povedať, že Lúč Okidanokh alebo Lúč Stvorenia, sa nazýva Glorian, čo je prvotná emanácia Ein Sof. Každý má svoju, osobitnú, atómovú hviezdu vnútri Abstraktného priestoru, t.j. Ein Sof, a tento Ein Sof je pôvodom Gloriana, Okidanokh, alebo Lúča Stvorenia.

Z kozmického hľadiska Lúč Okidanokh zahŕňa všetky lúče, ktoré vychádzajú z týchto jednotlivých častíc "atómov," ktoré nazývame Ein Sof na začiatku akéhokoľvek kozmického dňa. Takto chápeme Manu, čo je skupina síl, ktoré vychádzajú z Abstraktného priestoru. Tieto skupiny síl sa nazývajú "Manu a Antara" - manvantara, čo znamená, vnútri Lúča Stvorenia.

Nie však všetky lúče, ktoré vychádzajú z Ein Sof sú vedomé. Inými slovami, oni nemajú pocit osobnosti. Nemôžu povedať "ja som ja," pretože oni patria ku kolektívnemu vedomiu "Absolútna." – I keď tu teraz používame termín "Absolútna," samotné Absolútno nie je vedomie, to je niečo iné. Aby sme však tento príklad mohli pochopiť, a keďže nemáme iné slovo, budeme to vysvetľovať týmto spôsobom.

Takže tieto častice (atómy), ktoré sa prejavujú na začiatku v Ein Sof Ór vytvárajú druh hmoty, ktorá je nesmrteľná, večná, a abstraktná. Vytvárajú typy svetov, ktoré nazývame abstraktný priestor svetov. Táto abstraktná úroveň obsahuje celý rad duchovných sĺnk, ktoré sa nedajú vidieť žiadnym teleskopom. V týchto slnkách, v Ein Sof Ór žijú bytosti, ktoré sú vševediace, všadeprítomné, a sú si vedomé seba samých. Oni teda existujú v abstraktnom priestore (vo vedomom stave vedomia) týchto svetov. Vo vedách, sa takéto miesto nazýva Loka. Védy spájajú Loka s Tala. Tala je priestor, kde sa niečo deje. Loka je vedomie toho miesta, alebo inými slovami, budeme hovoriť, že Loka je "Nebo." Pamätajte si, že keď v gnosticizme hovoríme o nebi, tak hovoríme, že nebo je typ alebo stav vedomia. Takže ešte raz, Loka je stav vedomý, zatiaľ čo Tala je stav nevedomý.

Bytosti, ktoré existujú vnútri tohto Loka (abstraktného priestoru) Ein Sof Ór, neprejaveného Absolútna majú typ vedomia, ktorý im umožňuje tam zostať. T.j. sú si vedomí svojej existencie, svojho bytia, sú si vedomí samých seba. Zatiaľ čo ostatné lúče, ktoré vychádzajú z Ein Sof, ktoré nemajú také vedomie, oni sa tam objavujú, bez toho aby sa sami poznali. Môžeme povedať, že sú to bezvedomé panenské častice Absolútna, ktoré sa objavujú za účelom získať vedomie.

Ďalšie dva pojmy, ktoré sa týkajú tejto problematiky, sú: paramartha a paramarthasatya. Slovo „para“ znamená "absolútne, úplné." „Parama“ znamená "vrcholný alebo najvyšší." Slovo „artha“ znamená "význam." Sanskritské slovo „martha“ znamená "vedomie alebo uvedomenie." Aby bolo možné zostať v lone Absolútna, je nutné mať absolútnu vedomosť ako Ein Sof. Ein Sof, ktorý nemá vedomie o sebe samom, t.j. nie je si vedomý samého seba, nemá paramartha. Preto všetky atómové častice Absolútna, sa nachádzajú v nišpanna alebo šťastí, môžeme tiež povedať v paramarthasatya (v absolútnom šťastí), avšak bez toho, aby si to uvedomovali. To je dôvod, prečo bytosti, ktoré nadobudnú vedomie svojho šťastia v lone Absolútna sa nazývajú paramarthasatyovia. V knihe Tarot a kabala, Samael Aun Weor uviedol, že Ein Sofovia (množné číslo), ktoré nadobudnú vedomie o sebe sama, t.j. uvedomia sa, sú Ein Sof Paranišpanna. S týmto termínom naznačil, že Ein Sof si uvedomuje svoje absolútne šťastie. Ostatní Ein Sofovia existujú vnútri paranišpanna, ale bez tohto uvedomenia – zatiaľ sú to len jednoduchí Ein Sofovia, a teda nie Ein Sof Paranišpannovia. A toto je vlastne dôvod, prečo existuje stvorenie - pretože Ein Sof chce získať vedomie samého seba, t.j. uvedomiť sa. To je dôvod, prečo existuje Mahá-manvantara. To je dôvod, prečo Absolútno neustále vytvára Kozmický deň.

Prvý kozmos, t.j. protokozmos, sa nachádza vnútri Abstraktného priestoru, ktorý je vlastne večným kozmom alebo inými slovami zoskupením svetov, v ktorých existuje iba šťastie. V tomto večnom kozme sa nachádzajú dva typy bytostí, ktoré sú vzájomne odlišné. Prvý typ bytostí sú tie, ktoré sa vynorili bez vedomia, alebo bez uvedomovania si svojho šťastia, ktoré však napriek tomu v tomto šťastí prebývajú. A druhým typom bytostí sú tie, ktoré nadobudli toto vedomie, čiže majú paramartha, a sú si teda vedomí svojho šťastia. To je to, čo musíme pochopiť: tie bytosti, ktoré majú vedomie alebo uvedomovanie si samých seba a šťastia sú Paramarthasatyaovia – tieto bytosti majú schopnosť zostúpiť do nižších „svetov, sfér, úrovní vesmíru,“ alebo zostať v Absolútne. Zatiaľ čo iní Ein Sofovia bez vedomia, musia zostúpiť do iného Tala, alebo lepšie povedané, paralelného vesmíru - za účelom získania tohto vedomia. Lúč Stvorenia, lúč Okidanokh, sa musí prejaviť do nižších dimenzií s cieľom nadobudnúť a rozvinúť toto vedomie na základe priamej skúsenosti, rozvojom vlastných kapacít a svojich vlastných schopností.

To je dôvod, prečo sa vynárajú z Ein Sof Ór do prvého prejaveného vesmíru, ktorý sa nazýva Ajokozmos.

Ajokozmos (Ayocosmos) je grécke slovo, ktoré znamená "posvätný kozmos" alebo "svätý kozmos." V kabale sa tento vesmír viaže so svetom Acilut, ktorý je prvým prejaveným vesmírom. Jedná sa o prejavený Atala.

Svet Acilut je ovládaný tromi sefirotmi: Keter, Chokmah, Binah. V tomto svete sa rozvíjajú rôzne Loky alebo Taly:

Talas - Strom zivota

Každý kabalistický svet má desať sefirotov, kde prevládajú sefiroty v súvislosti s daným svetom. Takže v prípade sveta Acilut, prevládajú sefiroty Keter, Chokmah a Binah. Teraz pozorne počúvajte: Acilut nie je neprejaveným svetom ale prejavená Atala.

V Acilut (v hlave Stromu života, ktorá sa nazýva Keter) sa objavujú entity (alebo Manuovia, Monadi, alebo lepšie povedané, duchovné lúče, Gloriani), a to je dôvod, prečo sa Keter nazýva "korunou." Tieto entity sa vynárajú a trblietajú v nekonečne, vo vesmíre, avšak oni sú nevedomé lúče alebo duchovné sily, ktoré sa vynárajú na základe Lúča stvorenia, alebo Lúča Okidanokh, ktorý zostupuje do vesmíru.

Vo svete Acilut (čo je prejavená Atala vesmíru) nájdeme Dhjáni Budhov, zatiaľ čo vnútri Absolútna nájdeme Ádi-Budhov. Termín Ádi-Budha sa vzťahuje k neprejavenému. Podľa budhizmu Ádi-Budha existuje vnútri Abstraktného priestoru, zatiaľ čo Dhjáni Budhovia súvisia so svetom Acilut, t.j. svetom Atala.

Prvý Logos (Keter) začína tvoriť na základe predchádzajúcich príčin. Kozmický deň sa vynára na základe príčin z predchádzajúceho Kozmického dňa. Na to, aby mohol tvoriť, je nutné vytvoriť Akášu - čo je látka, bez formy.

Lúč Stvorenia musí konať prostredníctvom týchto ďalších dvoch zákonov, ktoré neustále v gnosticizme študujeme, a to: Zákona troch a Zákona siedmych.

Zákon troch tvorí a priamo súvisí s Lúčom Okidanokh, pretože každý lúč Okidanokh má tri častice, ktoré v kabale nazývame Keter, Chokmah, a Binah (Otec, Syn a Duch svätý), alebo ako sa im hovorí v hinduizme: Brahma, Višnu, Šiva. Každý jednotlivý Lúč má túto Trojicu vnútri. Neexistuje ani jediného lúča, ktorý by v sebe túto Trojicu neobsahoval. Aj keď má táto Trojica v Lúči Okidanokh silu tvorenia, musí sa ešte naučiť, ako tvoriť. Tieto nevedomé lúče sa učia, ako tvoriť prostredníctvom nebeských Budhov alebo entít, ktoré nazývame Kozmotvorcovia.

Z Keter v Acilut sa vynára sedem Logov. Týchto sedem Logov pôsobí ako sedem Laja centier, ktoré spolupracujú s Lúčom Stvorenia, aby solárny systém mohol existovať. Kozmotvorcovia sú jednotliví Gloriáni, ktorí v minulých kozmických dňoch dosiahli uvedomenia si svojho vlastného, osobitého Lúča Stvorenia. Títo Gloriáni boli na začiatku svojej počiatočnej minulosti Lúčmi Stvorenia alebo lúčmi Okidanokh, avšak iba ako iskry, ale teraz sú z nich Kozmotvorcovia, ktorí už nie sú iskrami, ale vatrami.

Čo si musíme uvedomiť a pochopiť je, že keď sme sa po prvýkrát vynorili z lona Absolútna v podobe Lúča, vtedy sme boli iba ako iskra svetla. Ak však nadobudneme vo vesmíre to, čo máme nadobudnúť, potom sa s onoho Lúča stáva vatra svetla, ktorá sa nazýva Kozmotvorca. Teda kozmotvorca, je Lúč Okidanokh s vedomím si svojich vlastných schopností v kozme. Lúč, ktorý je uvedomený, ktorý u seba rozvinul celé kozmické vedomie.

Kozmotvorcovia existujú v priestore, ktorý Védy nazývajú Vitala. Sú v stave kontemplácie v rámci tohto Loka, ktorý sa nazýva Tapa. Zvyčajne, keď hovoríme o Loka, tak tu poukazujeme na tých, ktorí nadobudli vedomie seba samého, ktorí prebývajú v rovnakom stave Tala, ale vo vedomom stave, ktorý sa nazýva Loka. Preto, keď nemáme tento vedomý stav, tak sme v stave Tala. Takže Tala povieme je stav bezvedomia alebo lepšie povedané stav, v ktorom nemáme žiadne vedomie svojich vlastných schopností. Zatiaľ čo Loka je stavom, kde túto schopnosť už máme nadobudnutú. To je dôvod, prečo sa vo Védach používajú oba termíny: Tala alebo Loka. Hovorí sa, že Vitala napríklad patrí do Tapa Loka, a tie bytosti, ktoré tam existujú sú v stave rozjímania. Tieto bytosti sú Logovia, Kozmotvorcovia, ktorí majú schopnosť pomáhať rozvoju panenských bezvedomých lúčov, ktoré sa v každom Kozmickom dni vynárajú do vesmíru.

Svet Vitala je miesto, kde nájdeme oheň nášho Pána Ježiša Krista. Keď hovoríme, oheň nášho Pána Ježiša Krista, tak musíme pochopiť tento termín, pretože keď hovoríme o Ježišovi Kristovi v kabalistickej terminológii, tak nepomenúvame konkrétnu osobu, ale máme na mysli koreň  významu slova "Ješua" (Jesus ), čo znamená, spasiteľ. To znamená, že každý konkrétny Kozmotvorca, ktorý vo svete Vitala nadobudne stav rozjímania, je spasiteľ, pomocník. Preto Kristus je energia, nie človek. Takže keď sme povedali: že, Vitala je miesto, kde nájdeme oheň nášho Pána Ježiša Krista, tak pomenovávame oheň spasenia, ktorý môže byť vedený, alebo ktorý môže byť prenášaný hociktorým z týchto kozmotvorcov. Bytosť (Aberamentho, Ježiš Nazaretský), ktorá prišla pred dvoma tisíckami rokov, predstavuje práve ten konkrétny oheň Vitala, pretože on je medzi všetkými najvyšší.

Vitala súvisí so sefirou Chokmah. Áno, s Chokmah, ale cez sefiru Daat. Nezabúdajte, že Daat na strome života je miesto, kde Lúč Okidanokh začína vytvárať alebo rozvíjať schopnosti Trojice v rôznych úrovniach.

Takže títo Logovia alebo kozmotvorcovia, ktorých kresťanstvo nazýva archanjeli, oplodňujú každý z týchto nových lúčov. Takto každý nový lúč dostáva iskru zo svojho vlastného konkrétneho kozmotvorného svetla. Táto iskra obsahuje vedomie konkrétneho kozmotvorcu, ktorý ten daný nový lúč oplodnil, a do ktorého vnikol za účelom pomôcť mu vo vývine  a rozvoji jeho vlastných schopností, ktoré má každý nový lúč v potenciálnom stave.

V predchádzajúcich prednáškach sme si povedali, že každá slnečná sústava má sedem Logov alebo sedem Kozmotvorcov, ktorí pomáhajú svetu Acilut. To je dôvod, prečo vravíme, že kozmotvorcovia sú nebeskí budhovia, ktorí konajú pod vedením dhjáni budhov sveta Acilut. Skrze nich dostávajú nové lúče iskru, ktorú v sanskrte nazývame náš vlastný osobitý Atman, čo znamená "duša." V kabalistickej terminológii to nazývame Chesed: čo je náš Najvnútornejší.

Každý z nás má svojho vlastného osobitého Najvnútornejšieho ducha, ktorý súvisí práve s tým, čo mu sa v Biblii, v Genezis hovorí „Ruach (Duch).“  

1. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. 2. A zem bola neladná a pustá , a tma bola nad priepasťou, a Duch (Ruach) Boží (Elohim)sa oživujúci vznášal nad vodami. - Genezis, 1 kapitola

Títo Elohim (toto slovo je pôvodne použité v Biblii) sú Archanjeli, Kozmotvorcovia, a iskry predstavujú duchov Elohim, ktorí sa vznášali nad vodami stvorenia. Iskry, ktoré vstupovali do nových panenských svetelných lúčov, ktoré sa práve vynárali z Absolútna. To je dôvod, prečo sa podľa Véd uvádza, že Chesed, Duch, patrí tiež k svetu Atala.

Chesed patrí do sveta Atala, pretože práve tu sa nachádzajú kozmotvorcovia keď tvoria, keď prejavujú vo vesmíre stvorenie. Takže, Chesed, Monad, získava od kozmotvorcov ich dedičstvo: to znamená, že kozmotvorcovia predajú ďalej určité schopnosti alebo určité častice samy zo seba, ktoré musí nový lúč rozvinúť. Takže inými slovami, každý z nás má iné dedičstvo po svojom vlastnom kozmotvorcovi. V každom kozmickom dni sa vynárajú miliardy Manuov (zo slova manu). Každý kozmotvorca vyvoláva určité kvality v týchto nových lúčoch. Každý jeden zo Siedmych kozmotvorcov rozdáva svoje kvality do nových lúčov, ktoré on sám oplodní.

To je dôvod, prečo, keď sa modlíme známu modlitbu Pána Ježiša, kde sa hovorí: "Otče náš, ktorý si na nebesiach posväť sa meno tvoje," tak priamo oslovujeme alebo vedieme modlitbu k svojmu konkrétnemu kozmotvorcovi. To je dôvod, prečo ju majster Ježiš Nazaretský učil, pretože on patrí k svetu Vitala.  Alebo lepšie povedané, v tej chvíli, keď sa ju modlil, zastupoval v tomto fyzickom svete silu Vitala. Týmto spôsobom sa musíme modliť k nášmu vlastnému konkrétnemu kozmotvorcovi za účelom získania vedenia, pretože náš vlastný konkrétny Najvnútornejší je jej súčasťou (sily Vitala). To je presne spôsob, akým sa Lúč Stvorenia rozvíja. Takto je vesmír organizovaný, aby sme mohli rozvíjať vedomie.

Monadi získavajú svoje vlastné osobité dedičstvo. To je to, čo sa v gnostickej terminológii nazýva kozmické vedomie alebo duchovné vedomie. Monad sám o sebe, vo svojej čistote, je Átman-Budhi. Budhi je múdrosť, inteligencia, vedomie, ktorá priamo súvisí s kozmotvorcom, s vedomím, ktoré z nej vyžaruje. Ak si dáte budhi do súvislosti s "Prsteňom Nibelungov" od Richarda Wagnera, tak pochopíte, že tam je to predstavované valkýrami: duchovné prvky, ktoré musíme pochopiť. Monad sa musí rozvinúť skrze tohto konkrétneho dedičstva, ktoré je v buddhi, ale nie je rozvinuté. Je to v potenciálnom stave, ale nie v činnosti. To je dôvod, prečo tieto archetypy musia zostúpiť skrze rôzne Taly, aby v každej z nich mohli rozvinúť rôzne atribúty, sily.

Z Vitala zostupujú do Sutala, čo je svet vôle. Tu je miesto, kde nájdeme prvky éteru.

Zo Sutala zostupuje tzv. esencia alebo častica budhického vedomia. V Zen budhizme sa to nazýva budha-dhatu. Táto esencia je naše ľudské vedomie.

Esencia zostupuje skrze Taly súvisiace s Lokami alebo nebesami, v ktorých nájdeme rôzne bytosti, ktoré už majú vedomie týchto nebies.

Sutala súvisí s Jana Loka, čo je kreatívne nebo.

Rasātala súvisí s Maha Loka, „maha“ znamená ohromný.

Talātala súvisí so Sua, čo sa tiež prekladá ako nebo.

Mahatala je Loka nazývaná Bava, čo znamená rozvíjať sa.

A napokon máme Patala, čo je nižšia Loka súvisiaca s Bu, čo znamená "vyvíjajúca, rastúca alebo rozvíjajúca."

K Atala patrí Najvnútornejší.

K Vitala patrí budhi, t.j. kozmické vedomie, ktoré sa vzťahuje k dedičstvu, o ktorom hovoríme.

K Sutala patrí vôľa, alebo budha-dhatu. Tiež tu nájdeme Monadov súvisiacich s éterom, elementály éteru.

V Rasātala sú elementály vzduchu.
V Talātala sú elementály ohňa.
V Mahatala sú elementály vody.
V Patala sú elementály zeme.

Takto zostupuje Monad do všetkých týchto Talas. Pokiaľ ide o sefiroty, Monadi zostupujú z Tiferet do Necach, Hod, Jesod , a nakoniec do Malkutu, čo je Patala. V Malkute musia zostúpiť do nižších kráľovstiev, aby sa mohli vyvíjať, pretože Patala súvisí s Bu Loka, čo znamená "vyvíjať sa." Tu v Patala, Monadi sa musia vyvinúť za účelom získania alebo na rozvoj určitých kapacít. Vývoj sa odohráva na povrchu Zeme.

V Patala, Monadi rozvíjajú to, čo v gnostickej terminológii nazývame "Elementálny prostredník" alebo tá časť bytia, ktorá má vedomosť súvisiacou s mágiou alebo kňazstvom elementálov vody, zeme, ohňa, vzduchu, éteru, a všetky tie rituály alebo postupy, ktoré sa Monad potrebuje naučiť, aby získal vedomie vlastných schopností. Každý z nás má svojho vlastného osobitného prostredníka alebo elementálneho orodovníka, ktorý nám pomáha, keď chceme robiť akýkoľvek druh rituálu súvisiaci s prírodou. Túto schopnosť sme už získali, keď sme sa vyvíjali od minerálu do rastliny, do zvieraťa, a nakoniec keď sme dosiahli úroveň, v ktorej sme teraz, čo je intelektuálny humanoid. To je presne to, čo sme získali ako intelektuálni humanoidi v Monadovi: poznanie o rozvíjaní všetkých týchto kráľovstiev v Patale. Ale to je len elementálna schopnosť, ktorú má každá osoba, jej elementál, pretože samozrejme, že sme niečo skrze evolúciu naučili. Pokiaľ však chceme ísť ďalej, tak na to nám mechanická evolúcia už nestačí. To je dôvod, prečo vždy vravíme, že týchto sedem Lokas alebo Talas sa vzťahujú k stromu života , v súvislosti s tým, čo akýkoľvek Monad nadobudol. Ak napríklad vstúpite do sveta elementálov, tak viete, že elementály majú schopnosť prechádzať Stromom života z Malkutu do Keteru alebo z Patala do Atala, ak budeme hovoriť vo Védskej terminológii. Elementály nie sú uväznení alebo polapení vnútri Patala. Oni sa môžu pohybovať hore a dole, ale iba ako elementály. Oni nemajú vedomie iných svetov alebo kozmov, ktoré sú nad nimi. Toto vedomie môžu nadobudnúť, ak sa po dosiahnutí úrovne humanoida alebo intelektuálneho humanoida, vydajú na cestu Sebarealizácie.

Tu je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že ako Monadi sme zostúpili skrze celé tieto komplikácie, ktoré sme už vysvetlili do Patala, t.j. fyzického sveta, kde sme získali v každom paralelnom vesmíre tie princípy, ktoré potrebujeme rozvinúť. Takže teraz, keď sme dosiahli najnižšiu úroveň (Pātāla), teraz tieto princípy musíme rozvinúť. Každý Monad zdedí všetko, čo potrebuje pre svoj rozvoj. Problém však je, že my sme si toho, čo je v nás, nie sme vedomí. Neexistuje žiadna výhovorka, ktorá by nám bránila vzostupu späť s vedomím. Nemôžeme povedať, že nemáme potrebné prvky pre prácu, pretože ich máme, no v potenciálnom stave, čiže nie v činnosti, a to je dôvod, prečo sme zostúpili. Samozrejme, že existujú bytosti, ktoré nám môžu pomôcť, ktoré už túto prácu urobili, a oni nás preto môžu učiť a viesť. Tieto bytosti sú to, čo nazývame Anjelmi, alebo Elohim, čo znamená "bohovia a bohyne."

Musíme pochopiť, že v gnosticizme nehovoríme o jedinom bohu, ale o mnohých: Boh je Bohmi. Je nemožné pochopiť, alebo si myslieť, že Boh je len jeden, to proste nie je možné. Boh nami preniká v rôznych úrovniach. To je to, čo musíme pochopiť. Oddelenosť je najhoršia forma kacírstva. Smutné je, že keď sme duchovne slepí, tak si túto skutočnosť neuvedomujeme, vďaka úrovni, v ktorej sa nachádzame.

Medzi teozofistami existujú určité teórie, ktoré sú hlúpe. Oni si myslia, že z Patala ideme automaticky do iných Lok. Oni jednoducho tvrdia, že sa dostaneme do rôznych Lok "len tak," automaticky, mechanicky, len preto, že údajne musíme ísť hore, vďaka evolúcii, ale toto je chybný názor. Zákon evolúcie existuje iba v Patala, vo vyvíjajúcej sa Bu, čo je Loka vzťahujúca sa k elementálom. Títo Monadi sa vyvinú do určitej úrovne, avšak ďalej už ísť nemôžu. Mechanická príroda má limit. Ak sa chcete vyvíjať do rôznych vyšších Lok, potom budete musieť vytvoriť vozidlá, ktoré im zodpovedajú.

Solárne a lunárne telá

Tu v tomto fyzickom svete máme fyzické vozidlo, fyzické telo. Vo vnútorných svetoch máme protoplazmatické telá, no tieto protoplazmatické telá súvisia s mechanickou evolúciou. Súvisiace s tým, čo budeme nazývať Baba Loka, Mahatala, ktorá je v inej dimenzii. Tieto protoplazmatické telá sú ženské, lunárne. Telá, ktoré musíme vytvoriť my, sú solárne, mužské. Inými slovami, keď sme povedali, že protoplazmatické telá sú ženské, tým chceme povedať, že ak nemáte žiadne Solárne tela vytvorené, potom keď zomriete, tak sa z vás vo vnútorných svetoch stane žena. Pretože vo vnútorných svetoch sa nenachádzajú žiadni muži. To je dôvod, prečo je Malkut ženská sefira. Patala je ženská Loka alebo Tala, v ktorej nájdeme protoplazmatické telá, ktoré sú ženské, lunárne. Tento výrok môže odradiť niektorých mužov, ktorí si myslia, že sú veľmi mužní – pretože ako sme povedali, keď zomrú, tak sa stanú ženami.

Tak či onak, musíme vytvoriť solárne telá. Majster Ježiš Nazaretský predstavoval Vitala, keď povedal, že ak chceme vstúpiť do kráľovstva Lok, Kráľovstva nebeského, tak musíme vytvoriť solárne telá; musíme sa znovu narodiť. Ono to nie je tak, ako sa teozofisti mylne domnievajú, že my sa jednoducho ďalej budeme vyvíjať a automaticky pôjdeme hore len preto, že kozmické etapy idú hore. Musíme si uvedomiť, že prvým krokom je rozvinúť sedem aspektov ohňa (oheň kundaliní v rôznych úrovniach), budeme hovoriť sedem Laja centier v každom vesmíre alebo v každej sefire, aby sme dostali oprávnenie na rozvíjanie rôznych princípov, ktoré nám náš Kozmotvorca otec dal do vienka.

Pochopte, že ak sa nám nepodarí vytvoriť solárne telá, tak nemôžeme rozvíjať tieto princípy, ktoré nám dal náš Kozmický otec, aby sme nadobudli vedomie. To je dôvod, prečo sme zostúpili: aby sme získali/nadobudli vedomie v tomto vesmíre. Na dosiahnutie sefiry Tiferet, a zjednotenie Monada, nášho Najvnútornejšieho s našou buddha-dhatu (esenciou), musíme vybudovať astrálne, mentálne a príčinné telo. Musíme získať realizáciu, t.j. nadobudnúť uvedomenie.

To je dôvod, prečo vždy hovoríme, že sa v nás musí prebudiť kundaliní, ktorá potom musí prebudiť sedem cirkví, ktoré priamo súvisia so siedmimi čakrami. Každá čakra je vo vzťahu s určitým elementom.

Sanskrit, hebrejčinu, latinčinu alebo gréčtinu používame vzhľadom k tomu, že angličtina nemá žiadne vhodné slová na presné popísanie toho, čo tu vysvetľujeme.

V každom tele, ktoré vybudujeme, musíme rozvinúť kundaliní, až pokiaľ nedosiahneme Atmana. Od Atmana do Malkutu alebo z Malkutu do Chesedu nájdeme sedem nižších sefirotov súvisiacich s pravým človekom. Inými slovami, to, čo vytvárame tu je mikrokozmos, ktorý je odrazom makrokozmu.

Ak si zrátate sedem krát sedem, dostanete štyridsaťdeväť úrovní mysle alebo štyridsaťdeväť úrovní človeka, manas, alebo duša, ktorú máme vytvoriť vo vnútri.

Keď je vytvorený človek, musíme ďalej pokračovať v našom rozvoji v Lokach alebo Nebesách, pretože Lúč Okidanokh sa musí rozvíjať. Tu musíme konať s vôľou. To je dôvod, prečo naše motto je "Thelema," čo je grécky vôľa. Nemyslite si, že vôľa príde automaticky. Sila vôle je niečo, čo musíme vynaložiť, aby sme mohli vrátiť Lúč stvorenia, musíme ho vrátiť vnútorne, a hore, aby sme nakoniec získali vytúžené vedomie.

Keď hovoríme, že musíme vnútorne a hore vrátiť Lúč stvorenia, tak my na myseľ prichádza zákon Ein Sof Ór. Ide o zákon, ktorý sa vzťahuje k Ein Sof Ór, čo je zákon Kozmického-spoločného-trogoautoegocrat, v ktorom je slnečné svetlo dávané a prijímané.

Takže ak sme sa ako lúč vynorili z Ein Sof, ako lúč sa teda musíme vrátiť do Ein Sof. Ak sa chceme vrátiť do Ein Sof víťazne, potom musíme vrátiť každú čiastočku tohto Lúča Stvorenia v rôznych krokoch, a to je presne to, čo nazývame zasvätenie.

Na začiatku, ako je uvedené v knihe Genezis, musíme rozvinúť sedem dní, sedem hadov. Lúč stvorenia končí v našom fyzickom tele, v pohlavných orgánoch. To je dôvod, prečo niekedy, keď hovoríme o Ein Sof Ór, poukazujeme na pohlavné orgány. Pretože práve tam sa tento Tvorivý lúč, (ktorý sa má vrátiť, ktorý máme vrátiť vnútorne a hore) nachádza v potenciálnom stave.

4-svety-kabala

Po získaní úrovne "Išim" (človeka) v Malkut, t.j. vo svete Assiah, zasvätenec vstúpi do sveta Jecirah s cieľom rozvíjať rôzne úrovne uvedomenia, ktoré Lúč Stvorenia či Lúč Okidanokh získava za pomoci Nebeského Otca, t.j. Kozmotvorcu. Pretože to je Monad, ktorý robí túto prácu v rôznych krokoch. Jedná sa v podstate o našu vlastnú transformáciu seba, pri ktorej Monad získava rôzne úrovne Archanjela, Kniežaťa, Cnosti, Sily, Panstva, Trónu, Cheruba, Serafa (hierarchia anjelov podľa kresťanstva) a takto stúpa v hierarchii kozmu.

V súvislosti s budhizmom stále spomíname tri telá, a to:

tri tela

Nirmánakája je telo obete. Je to prvé telo, ktoré Monad vyvíja pri vstupe do sveta Jecirah. Stať sa nirmánakája znamená vstúpiť do všetkých týchto nebies sveta Jecirah, v celom strome života vo svete Jecirah. Na rozvinutie nirmánakája tela, na získanie nirmánakája tela, ktoré je telom Ducha Svätého, telo súvisiace so sefirou Binah (pretože Binah vládne svetu Jecirah), je nevyhnutné dodržiavať zákony Binah vo svete Jecirah. Zákony Binah, Ducha Svätého sú uvedené v Desatore. Zákony Ducha Svätého požadujú úplné zničenie Kamaduro a Karmasaja (karmické dlhy zo zneužívania sexu), aby toto telo nirmánakája mohlo byť dokonale čisté. Iba ak dosiahneme tejto úrovne sme schopní získať ďalšie telo, ktoré sa nazýva sambhógakája, telo blaženosti alebo telo šťastia, ktoré má tri dokonalosti navyše než nirmánakája. Ako povedal Samael Aun Weor, ten, kto prejde vzkriesením a vstúpi do sveta Briah je trikrát uctený, pretože tieto tri úrovne sa vzťahujú k trom klincom. V každej ruke jeden klinec, a tretí, ktorý prechádza chodidlami na kríži zasvätenca. Tieto klince sa vzťahujú k očisťovaniu alebo trom dňom pred vzkriesením, o ktorých sa symbolicky píše v Biblii, ktoré sa vzťahujú k vzkrieseniu Krista po troch dňoch. Číslo tri je špecifická terminológia pre trikrát alebo postupy, v ktorých sa Monad kvalifikuje a čistí bódhičittu v rôznych úrovniach.

Tri hodiny

Inými slovami, symbolicky povedané, Samael Aun Weor povedal, že na začiatku praktizujeme sexuálnu mágiu hodinu denne, no neskôr musíme získať schopnosť praktizovať tri hodiny, a ten, kto praktizuje tri hodiny je rešpektovaný a trikrát uctený. Ak tento výrok beriete doslova, potom si myslíte, že máte skutočne stráviť tri celé hodiny, čiže 180 minút v pohlavnom akte. Ale takto to nie je myslené. Ak chápete skutočný význam toho výroku, tak pochopíte, že prvá hodina znamená prvá hora, druhá hodina je druhá hora, a tretia hodina je posledný osemročný proces tretieho dňa. Keď sa v ezoterizme rozpráva o hodinách, tak sa nerozpráva o hodinách všedného dňa. Existuje mnoho gnostikov, ktorí, keď počuli "tri hodiny," domnievali sa, že majú byť v sexuálnom akte po dobu troch hodín – to nie. Význame je taký, že ak prejdete prvú horu, tak ste dosiahli jednu hodinu. Ak prejdete druhú horu, tak ste dosiahli dve hodiny. Ak prejdete osemročnou skúškou Jóba, potom dosiahnete tretiu hodinu, a potom prejdete vzkriesením. Takto to teda musíme pochopiť. Takéto a podobné výroky je potrebné vysvetliť, pretože mnoho gnostikov potom dôjde k pochabým záverom, ako to bolo v tomto prípade s praktizovaním sexuálneho aktu trvajúcim troch hodín, a následne skončia iba kŕmením sexuálnej žiadostivosti.

Sambhógakája sa objaví po očistení sexu "po dobu troch hodín." Sambhógakája alebo telo blaženosti súvisí s Briah. Vo vesmíre nájdeme mnoho Sambhógakájov a Nirmánakájov. Sambhógakája majú zvyčajne nesmrteľné fyzické telá. Nirmánakája sú väčšinou na Zemi a ich úrovne sa líšia v závislosti na získanej úrovne vo svete Jecirah.

Rozumiete tomu? Pretože tento proces, ktorý tu opisujeme, ako je vesmír obývaný v rôznych úrovniach, v rôznych dimenziách, bytosťami, inteligentnými entitami, sa nevzťahuje iba na fyzický svet, ale na všetky svety, miliardy svetov. A nielen na túto planétu, ale taktiež na rôzne iné planéty. Pretože každá planéta má svoju vlastnú stupnicu.

Sambhógakájovia, ktorí vstupujú ako vzkriesení majstri do sveta Briah, musia vstúpiť do inej stupnice dokonalosti, aby sa stali Dharmakájovia, čo sú bytosti spojené so svetom Acilut. Ako vidíte, Nirmánakájovia súvisia so svetom Acilut a naozaj k nemu patria, ale priamo sú spojení so svetom Jecirah, a Sambhógakájovia so svetom Briah.

Dharmakája vibruje vo svete Acilut. Dharmakája je telo dokonalosti. Keď získate toto telo, všetko, čo potrebujete, je vstúpiť do Absolútna. Dharmakája je stav abstraktného priestoru, stavom dokonalosti, v ktorom sa už nie je možné v tomto vesmíre zdokonaliť. Chápete? V tomto vesmíre. Aby sme sa mohli ďalej zdokonaľovať, musíme vstúpiť do Absolútna. Avšak nie všetci Dharmakájovia vstúpia do Absolútna navždy, pretože Kristus, Kozmický Kristus, ktorý pôsobí v Ein Sof Ór, ich berie ako pomocníkov s cieľom pomôcť iným civilizáciám v budúcich kozmických dňoch získať vedomie. Pretože existuje nekonečne veľa častíc Absolútna, ktoré potrebujú získať vedomie.

Vidíte, Absolútno zakaždým získava viacej vedomia o sebe samom, t.j. zakaždým sa viacej uvedomuje. To je dôvod, prečo pani Blavatská nazýva lúč Okidanokh "tajomný lúč, ktorý sa vôbec nepozná." Aby sa mohol vrátiť, musí získať vedomú časť. Keď sa Ein Sof vráti s týmto vedomím, toto vedomie mu potom umožní, aby sa v Absolútne mohol ďalej rozvíjať a rásť. Takto sa tam potom v lone Absolútna môžu Paramarthasatyovia stále ďalej a ďalej rozvíjať. No najskôr musia nadobudnúť vedomie, pretože Ein Sofovia bez vedomia sa v Absolútnu nemôžu ďalej rozvíjať. Aby mohli ďalej rásť a rozvíjať sa, musia získať vedomie.

Ježiš Nazaretský je jedným Paramarthasatya, ktorý  presne túto schopnosť má. On môže vstúpiť do Absolútna a naďalej tam rásť. U týchto bytostí je vždy súcit, ako napríklad v prípade Budhu Šákjamuniho. V jednej zo svojich kníh Samael Aun Weor uvádza, že Budha Šákjamúni získal vyššiu úroveň Binah alebo Sutala v tomto fyzickom svete, pretože to je vlastne jediná úroveň, ktorú tu môžeme získať, t.j. úroveň Nirmánakája. Dostať sa nad túto úroveň je nemožné bez toho, aby ste zomreli, prešli vzkriesením, zaplatili svoju Karmasaya a Kamaduro (oba názvy sú druhom karmy), a získali telo blaženosti, Sambhógakája. Gautama Šákjamuni získal úroveň Dharmakája po procese, ktorý sa skončil na Zemi pred mnohými tisíckami rokov. Potom, ako Dharmakája, vstúpil do inej planéty s cieľom jej pomôcť. Samael Aun Weor v jednej zo svojich kníh o astrológii opísal, ako Dharmakája Budha Gautama Šákjamuni vstúpil do Laja centra Marsu (ktorý je ovládaný Samaelom), aby jej pomohol vo vývoji. Takže preto Dharmakája Šákjamuni vyžaruje svoje vibrácie z Marsu do všetkých planét, zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa nám dostáva, planéte Zem, sily Samaela. Takže, samozrejme na konci tohto Mahá-manvantara alebo Kozmického dňa, bude Budha Šákjamuni, ktorý dosiahol úrovne Dharmakája, môcť vstúpiť pokiaľ si to bude želať do Absolútna alebo sa vrátiť do nového kozmického dňa, a potom bude on Laja centrom akejkoľvek planéty, pretože on už je na tejto úrovni Kozmotvorcu. Každý, kto dosiahne úroveň Keter v Acilut, má možnosť návratu do ďalšieho kozmického dňa ako Kozmotvorca za účelom pomáhať iným Kozmickým lúčom, t.j. ďalším lúčom Okidanokh, ktoré sú panenské a bezvedomé.

Vidíte, ako je to všetko organizované, keď Monad získa úroveň Dharmakája? Samozrejme, Gautama Šákjamuni nezačal ako Budha. On začal presne takisto ako každý z nás, čiže ako iskra, panenská iskra z Kozmotvorca. Potom sa vyvinul, a teraz je schopný stať sa Kozmotvorcom a pomáhať iným panenským iskrám v budúcom kozmickom dni.

Toto je spôsob, akým sa lúč vyvíja. Ale je to proces tvrdého vývoja, tvrdej práce, ktorú musíme urobiť. Čiže takto je teda potrebné pochopiť Lúč Stvorenia.

Kde sa nachádzame my

My sme hasnamusseni, bytosti, ktoré majú rozštiepenú alebo rozdelenú psychiku. My sme tak zdegenerovaní, že nepatríme ani do sveta Patala.

Ako elementály sme získali schopnosť vykonávať rituály a ovládať určité sily, týkajúce sa vyvíjajúcich síl Patala. Ak však chceme uplatniť nadvládu nad týmito silami, musíme vytvoriť astrálne, mentálne, a príčinné telo. V opačnom prípade sa zdegenerujeme a opäť sa vrátime do Patala cyklu, alebo elementálneho cyklu, i keď tentokrát vo vyvíjajúcej sa špirále.

Takže chápete úrovne hierarchie, ako ich tu vysvetľujeme? Ako Lúč Okidanokh zostupuje a vystupuje do rôznych Lok, svetov alebo sefirotov? To je veľmi dôležité, pretože vďaka tomu môžeme pochopiť, kde sa nachádzame, do ktorého Tala alebo sefirotu patríme, a ako získame viac úrovní vedomia.

Vybudovanie slnečných tiel nestačí. To je dôvod, prečo mnoho zasvätencov, ktorí vybudujú slnečné telá vstúpi do Nirvány, a veľmi pomaly sa začnú vyvíjať vo svete Jecirah. Ich rýchlosť vývinu oproti tím, ktorí sa vzdali Nirvány je veľmi pomalá, pretože im sa nedostáva pomoc z Vitaly alebo pomoc od Krista, aby mohli vystúpiť do sveta Jecirah. To je dôvod, prečo tu na tejto Zemi nájdeme rôznych majstrov, ktorí patria do sveta Jecirah, ale ktorí nie sú na rovnakej úrovni ako tí, ktorí kráčajú priamou cestou. Títo jedinci z Jecirah môžu mať fyzické telo rovnako ako máme my, ale tiež nemusia. Avšak, ak sme hasnamusseni a máme fyzické telá, tak patríme do sveta Klipoth, t.j. do nižších vrstiev Patala. Ak my, čo sme na nižšej úrovni, môžeme mať fyzické telo, prečo by nemohli mať vyššie bytosti, ktoré patria do iných kozmov, iných dimenzií, fyzické telo tiež? Samozrejme, že môžu, ako to preukázal Majster Ježiš. On ako Paramarthasatya, prijal fyzické telo z obety pre ľudstvo. Samozrejme, že existujú rôzne spôsoby fyzického vývoja. Prosím pochopte, že každá planéta vo vesmíre má svoj vlastný vývoj, rovnako ako svoju vlastnú hierarchiu. Takže toto sa netýka len planéty Zem, aj keď tento Lúč Stvorenia študujeme v súvislosti s planétou Zem. Pamätajte si, že každá planéta vo vesmíre má svoj vlastný vývoj, a vlastné bytosti, ktoré cestujú vesmírom. To je dôvod, prečo v rôznych knihách Samaela Aun Weora nájdeme, že niektorí anjeli, archanjeli, alebo kozmotvorcovia prišli z iných galaxií alebo iných solárnych systémov s cieľom pomôcť tejto planéte Zem, pretože majú túto schopnosť.

Akonáhle získate vedomie vo všetkých úrovniach svojho Bytia, ste schopní pomáhať ostatným, pretože to je kozmický proces. Pred vstupom do abstraktného priestoru, všetky tieto bytosti majú vždy za povinnosť pomáhať druhým. Napríklad majster Samael Aun Weor nám v Mexiku povedal nasledujúce: "Mám už za sebou veľa mahá-manvantar, kde som pomáhal rôznym civilizáciám. Toto nie je prvé ľudstvo, ktorému pomáham," "a potrebujem si odpočinúť. Ďalej dodal: "Dúfam, že na konci tohto kozmického dňa sa ponorím do Ein, ale samozrejme, to je len moje želanie," pretože ja som len dhjáni bódhisattva tohto Dhjáni Budhu, ktorý sa nazýva Samael planéty Mars, a ten, ktorý sa musí rozhodnúť pre vstup do Abstraktného absolútneho priestoru, Ein, je On, nie ja." "Ja musím len nasledovať, čo sa On rozhodne." "Ale každopádne by som si rád oddýchol, pretože mám za sebou až príliš veľa Kozmických dní, kde som pomáhal a pracoval pre ľudstvá." Takže takýchto Kozmotvorcov ako je majster Samael je veľa. Hľa prípad majstra Ježiša z Nazaretu: Potom, čo pomohol mnohým ľudstvám skrze mnoho mahá-manvantar, rozhodol sa vstúpiť do Absolútna, a stať sa Bytosťou Ein. No na začiatku tohto kozmického dňa, kedy vznikla táto planéta, Ein opustil, aby mohol pomôcť tomuto ľudstvu.

Otázky a odpovede

Otázka: Aký je vzťah medzi Okidanokh a kundaliní?

Odpoveď: Vzťah medzi Lúčom Okidanokh a kundaliní sa odohráva na rôznych úrovniach, pretože lúč Okidanokh vždy pracuje prostredníctvom zákonu troch, t.j. Trojice. Rovnako tak i kundaliní pracuje prostredníctvom troch základných síl. Takže, aby sa Lúč Okidanokh mohol rozvíjať a vrátiť v každej úrovni, je potrebné pracovať s tromi základnými silami, inak to nefunguje. Kundaliní je výsledkom troch síl: žena, muž a sexuálna sila, ktorá ich spája. Takže to je dôvod, prečo vždy vravíme, že skrze sexuálnu mágiu uvedieme lúč Okidanokh do činnosti od samého dna Patala a následne stúpaním hore chrbticou. Napríklad, keď zasvätenec získa vzkriesené telo vo svete Briah, potom i naďalej praktizuje sexuálnu mágiu, ale v tomto prípade so svojou osobitou Evou, ktorá je jeho kozmickým vedomím, alebo spirituálnym vedomím, aby mohol ďalej pracovať s tvorivou silou Lúča stvorenia, pretože Lúč stvorenia, je práve kundaliní, ktorá sa vyvíja vždy skrze zákona troch.

Otázka: Môžete sa dostať za Patala, bez sexuálneho partnera?

Odpoveď: To je nemožné. V Patala môžete rozvinúť všetky schopnosti, no dostať sa do ďalších Tal alebo Lok v tomto prípade, čo sa týka vývoja, je nemožné. Vravím, čo sa týka vývoja, pretože keď sa dostanete do samádhi alebo satori ako elementál, tak môžete vstúpiť do akéhokoľvek Tala. Ale získať vedomie každého Tala, znamená nadobudnúť Loka. A na to je potrebné viesť Lúč Okidanokh nahor od samého dna, aby sa mohol vrátiť k zdroju. A k uskutočneniu tohto cieľa budete musieť pracovať s kundaliní, pretože samotná kundaliní pracuje s Lúčom Okidanokh, so Solárnym absolútnom v harmónii. To je dôvod, prečo hovoríme, že Solárne absolútno, Ein Sof Ór, je Kozmický Kristus, a kundaliní je energia samotného Krista.

Otázka: Každý z nás získava svojho Najvnútornejšieho z jedného zo Siedmich lúčov. Kde získal Samael, t.j. vodca Lúču sily, svojho Najvnútornejšieho?

Odpoveď: Samael je Kozmotvorca. On je vodcom Piateho Lúča. Inými slovami, v minulých kozmických dňoch, keď bol ešte panenská iskra, teda lúčom bez vedomia, patril ku konkrétnemu Lúču. Ale v tomto kozmickom dni, sa stal vodcom Piateho Lúča, pretože získal toto vedomie alebo túto schopnosť, túto moc stať sa vodcom Piateho Lúča v minulých kozmických dňoch. Logos Samael je vodcom Piateho Lúča. On pomáha všetkým monadom. Samael Aun Weor je Dhjáni bódhisattva Samaela, toho osobitného kozmického, Seba-uvedomeného Bytia.

Otázka: Je osvetľujúca prázdnota časťou Absolútna? Ak áno, ktorá?

Odpoveď: Osvetľujúca prázdnota je predsieň Absolútna.

Otázka: Kde sa na strome života nachádza Tality?

Odpoveď: Tality, alebo Totalita je Ein. Ein Sof a Ein Sof Ór sú vyjadrením tejto Tality.

Otázka: Hovoril ste, že Sutala súvisí s Binah, Patala súvisí s Malkut, no to teraz dáko nesedí so sefirami.

Talas - Strom zivota

Odpoveď: Atala súvisí s Keter, Chokmah, Binah a Chesed. Všetky dohromady patria rovnakému Logu. Ako vidíte, kozmotvorca je Keter, Chochma, Binah. Chesed je iskra týchto kozmotvorcov. Takže každý z nich patrí do Atala. Vaše Bytie je Chesed, vaše Bytie je Binah, vaše Bytie je Chokmah, vaše Bytie je Keter, vaše Bytie je Ein Sof. Ide o rôzne časti Bytia, rôzne časti Atala, ale všetky sa nachádzajú v hmle ohňa, Atala, v rôznych Lok. Chápete tomu? Jedná sa o rôzne nebesia alebo stupne vývoja.

Otázka: Odkiaľ získal prvý Lúč svojho Atmana, keď ešte neexistovali žiadni Kozmotvorcovia?

Odpoveď: Vždy existovali nejakí Kozmotvorcovia. Toto je večné. Myseľ sa rada vracia do úplného prvopočiatku, tohto vzniku Lúčov a Bytostí, preto máme vždy tendenciu prideľovať tomu dajaký začiatok. No v skutočnosti toto je večné, nedá sa tomu prideliť začiatok ani koniec. Samozrejme, že v minulých kozmických dňoch nebol vývoj na úrovni, na ktorej sa vyvíjame teraz, pretože zakaždým sa Absolútno spoznáva viacej. Kedy to celé začalo? No, to je ťažko povedať, keďže v Absolútnu nie je žiadny čas. Avšak nebolo by od veci, keby sme sa tomu pokúsili prísť na kĺb pri meditácii pri vstupe do maha-kalpa samádhi.

No napriek tomu Rig Véda nám dáva nasledovnú odpoveď:

Neexistovalo ani Hocičo ani Nič, oná svetlá obloha
nebola, ani široká roztiahnutá klenba.
Čo teda všetko zakrývalo? Čo všetko chránilo? Čo všetko skrývalo?
Bola to vodná nezmerná hlbočina?
Smrť neexistovala – ešte tam nebolo nič nesmrteľné,
Nebola žiadna hranica medzi dňom a nocou,
Len Jediné, čo dýchalo bez dychu samo o sebe
Nič iné než To tu nebolo.
Bola tam temnota a všetko bolo najprv zastreté
V hlbokom šere – oceáne bez svetla –
Zárodok, ktorý bol ešte stále ukrytý vo svojej šupke
vyrazil z ohnivej žiary ako jedna podstata.

Kto pozná tajomstvo? Kto ho kedy vyslovil?
Odkiaľ sa táto početná tvorba vynorila?
Bohovia samotní prišli neskôr –
Ktovie odkiaľ sa táto ohromná tvorba vynorila?
Tak odkiaľ všetka táto ohromná tvorba prišla,
Či ju vytvorila Jeho vôľa, alebo bola potlačená,
Najvyšší prorok, ktorý je v najvyšších nebesiach,
On to pozná – ale čo keď dokonca ani On o tom nič nevie.“
„Uprene hľadiaci do večnosti . . .

Skôr než boli položené základy zeme,
Ty si. A keď podzemný plameň
Roztrhal svoje väzenie a pohltil kostru . . .
Ty budeš stále, tak ako si bol predtým
A vedel si bezo zmeny, keď viac nebude času.
Ach! Nekonečná myšlienka, božská VEČNOSŤ.“

Otázka: Povedali ste, že modlitba Otčenáš je zameraná na nášho vlastného Kozmotvorcu. Je možné ju tiež zamerať na nášho Najvnútornejšieho?

Odpoveď: No, ono Najvnútornejší je ten, ktorý sa modlí k tomu Kozmotvorcovi, pretože keď sa modlíme, musíme si pamätať samých seba. To je dôvod, prečo Samael Aun Weor povedal: "Keď sa modlíte modlitbu Pána musíte si pamätať/uvedomovať svoje Bytie." Väčšina ľudí to robí proste mechanicky. Oni sa vyberú za kňazom a povedia mu napríklad: "Otče, zhrešil som." A kňaz povie: "Dobre, pomodlite sa desať Otčenášov." Potom takýto človek narýchlo odrecituje: "Otče náš, ktorý si na nebesiach... "[rýchly prednes] a hotovo. Toto však nie je modlitba. Musíte si pamätať svoje pravé Ja, čo znamená pamätať si Najvnútornejšieho, pamätať si Átmana, veľkú dušu, ktorá je tou iskrou, ktorá vyšla z tohto Otca, z toho Kozmotvorcu . Takže keď sa modlíte, poviete: "Otče náš, ktorý si na nebesiach," pretože ste už stotožnený s týmto konkrétnym Najvnútornejším, ktorý je synom otca. Za Najvnútornejším sa nachádza váš vlastný osobitý Lúč. Pochopte, že Ein Sof je v každom z nás individuálny. Za Kozmotvorcom nájdete svoj vlastný konkrétny Ein Sof. Čiže za Kozmotvorcom môžete v samádhi zažiť svoj Ein Sof, a váš Ein Sof vám môže povedať -  ak dosiahol Sebarealizáciu - "Urob toto, urob tamto." Ale ak ste ešte nikdy v minulosti nedosiahol Sebarealizáciu, v takom prípade Ein Sof stále potrebuje pomoc Kozmotvorcu.

Otázka: Ak je zmyslom Lúča Stvorenia návrat domov s uvedomením sa, s tým, že získame určité vlastnosti, schopnosti skrze rôzne Taly, a keďže celý tento proces začína vo fyzickom tele, tým, že začneme pracovať so svojou sexuálnou energiou, prečo je potom smilnenie vôbec možné, keď zmyslom je predsa vrátiť sa?

Odpoveď: No, to je práve ono. My sa musíme síce vrátiť alebo rozvinúť u seba rôzne vlastnosti a schopnosti, no toto sa nedeje automaticky. Smilstvo sa vyskytuje v Patala. Smutné je, že my sme tu v tomto Loka, v tejto Patala uväznený túžbou. Túžba sa vzťahuje k živočíšnej ríši. Túžba je nutná v živočíšnej ríši, avšak úlohou Sebarealizovaného lúča alebo Monada je získať kontrolu nad všetkými kráľovstvami. Ak nezískate kontrolu nad túžbou, nemožno rozvíjať tieto atribúty. To je dôvod, prečo na tejto planéte Zemi mnoho Monadov stagnuje. Pretože väčšina ich duší alebo budhadhatu sú stále zotročené túžbou, a nedokážu ovládať svoju živočíšnu hmotu. Takže prvým krokom je naučiť sa ovládať túžbu. Ak dokážete ovládať túžbu, môžete sa vo vývoji posunúť dopredu. My ako zvieratá všetci stagnujeme. Jediné, čo sme u seba rozvinuli je elementálny orodovník alebo inými slovami, dosiahli sme elementálny rozvoj. Každý z nás je vyvinutý ako elementál. Ak sa však nepohnete ďalej, zdegenerujete sa, a znovu zopakujete cyklus. Samael Aun Weor uviedol, že po 3000 cykloch robenia toho istého, sa do Absolútna síce vrátite, ale vaše Seba-uvedomenie bude dosahovať iba určitú úroveň, konkrétne, ako elementál nižšej úrovne Patala, ale nikdy nie ako Budha.

Otázka: A toto všetko sa deje s fyzickým telom tu na Zemi?

Odpoveď: No, na začiatku, všetko sa deje s fyzickým telom. Áno, na začiatku aby ste vôbec mohol začať svoj vývoj, budete potrebovať fyzické telo, no aby ste mohli pokročiť ďalej, je nutné mať i ostatné telá. Takže, aby ste mohli vstúpiť do neba a tam pokračovať vo vývoji, budete potrebovať astrálne, mentálne a príčinné telo. To je dôvod, prečo tieto telá vôbec budujeme, pretože ich potrebujeme, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Ale spočiatku je len fyzické telo nevyhnutné, a to nám bolo dané ako darček.

Komentár: Tieto telá nemáme len preto, aby sme ich mali. My musíme na tých úrovniach pracovať vedome, aby sme mohli stúpať ďalej.

Odpoveď: Presne tak. Ľudia majú fyzické telo, ale používajú ho vedome? Uvedomujú si ho? V tomto 3D svete existuje mnoho elementov, ktoré si vôbec neuvedomujeme. Prečo? Pretože nemáme vedomie tohto fyzického sveta. Napriek tomu si myslíme, že sme vedomí. Vedci si v dnešnej dobe myslia, že poznajú fyzický svet, ale nepoznajú.

Oni rozprávajú len o štyroch elementoch, ktorými sú oheň, vzduch voda a zem. Samozrejme, každý z týchto elementov obsahuje veľa jednoduchých i zložených prvkov, ale my sa tu bavíme o všetkých elementoch, ktoré existujú. Takže, keď získame vedomie, získame úroveň alebo stupeň v tomto konkrétnom Tala, čo je v našom prípade Patala. Ďalšie telá, astrálne, mentálne a príčinné budujeme, aby sme získali vedomie vyšších dimenzií, pretože tieto telá nám umožnia prístup ku všetkým týmto svetom.

Existuje mnoho zasvätencov, ktorí majú vybudované solárne telá. Ale získať vedomie, alebo nadobudnúť uvedomenie, ako vedomý občan astrálneho, mentálneho, príčinného alebo budhického sveta, jednoducho byť si vedomý všetkých tých Tal, no, to je už iná vec. Keďže jedna vec je niečo vytvoriť, a druhá vec je získať vedomie tohto výtvoru.

Študujte túto prednášku pozorne, pretože je to naozaj veľmi jednoduché, aj keď sú tu používané komplikované výrazy. Skutočne je to tu podané veľmi jednoducho, aby sme dokázali pochopiť túto našu cestu zostupu a vzostupu. Zostup sa nazýva involúcia: Duch alebo Lúč Okidanokh zostupuje z vyšších Tal rôznymi úrovňami hmoty, až pokiaľ nedosiahne úrovne Patala. Teraz sa niektorí môžu domnievať, že návrat sa teda bude nazývať evolúcia, tak tomu však nie je. Jedná sa totiž o revolúciu, prácu, vývoj. Pretože evolúcia koná vždy v dolných úrovniach Pataly mechanicky. No pokiaľ sa chcete dostať za ňu, na to budete musieť použiť silu vôle.