slovnik

Logos (Slovo) a Mantra

Vzývání: Duch svatý

Znali jsme, muže jménem John. Byl to výborný "divotvorce" teurgista! (viz slovník: teurgie) Věděl, jak vědomě cestovat ve svém "astrálním těle."

Jedné noci, za zcela klidného a tichého pozdního večera, John opustil své fyzické tělo, a vyvolal Ducha svatého. Najednou se nad jeho hlavou lahodně vznášel nádherný pták. Byla to bílá holubice nevýslovné bělosti, s hlavou úctyhodného stařešinu a s dlouhou bílou bradou. Tato velká a krásná, čistá holubice s hlavou ctihodného stařešinu, byla úplná pastva pro oči! Po chvíli se usadila na rameni Johnova přítele a do ucha mu šeptala moudrou radu. Zakrátko však tato holubice nevýslovné bělosti, s hlavou úctyhodného stařešinu, stála před Johnem. John, unesen v extázi, se jako dobrý žák zeptal Ducha svatého: "Ó Pane můj, Bože můj, řekni mi: Jak si počínám? Vedu si dobře?"

Bílá holubice na sebe vzala tvar vznešené lidské postavy, a naplněna láskou, promluvila: "Můj synu, ne, nevedeš si dobře!"

Tato odpověď Johna zaskočila, takže se opět zeptal: "Pane, řekni mi, proč si nevedu dobře?"

A Duch svatý řekl: "Momentálně se staráš o jednu nemocnou ženu, která je tvým pacientem, ale ten, kdo ji uzdravuje jsem já. To znamená, že ne ty jsi ten, kdo ji uzdravuje, ale já. Přesto ty sis za to zaúčtoval peníze! Ty peníze, které jsi dostal by si měl vrátit. Ta žena musela na ně těžce pracovat!"

John se tedy zděšeně zeptal: "Pane, pokud ty peníze vrátím, půjdu pak správnou cestou?"

Ctihodný staršina pouze potvrdil: "Ano, pak si budeš počínat dobře, velmi dobře!"

Strom života (Kabala)

Duch svatý, Třetí Logos (Binah)

John, unesen nesmírnou láskou ho objal. Staršina mu požehnal a odešel. John věděl, že to byl jeho vlastní Duch svatý! Věděl, že to byl Binah, Třetí Logos. Nepochybně, každý člověk má svou bílou, nevýslovně čistou holubici.

Logos je dokonalá mnohočetná jednota.
A Duch svatý je Třetí Logos.
Ohromná síla Třetího Logu proudí v celém vesmíru.
Všichni jsme byli stvořeni Třetím Logem!

Osvobození energie Třetího Logu

Člověk musí osvobodit energii Třetího loga zevnitř svých zvířecích temných hlubin a navrátit ji "dovnitř a nahoru," přičemž ji přemění na příval tekutého ohně.

Kundaliní stoupá přes středový kanálek ​​míchy, dokud nedosáhne vrcholu hlavy. Jedná se o tvůrčí energii Třetího Logu!

První trojice Stromu života (Kabala)

Druhý Logos (Chokma)

Další noc, John opět v astrálním těle vědomě opustil své fyzické tělo. Jakmile se dostal ven z fyzického těla, dostal se ven i ze všech svých vnitřních "vozidel," tj. svých sedmi těl. Toto je možné pouze skrze nejvyšší extázi.

Takto se tedy Johnovi podařilo vznášet se v prostředí tohoto druhého zprostředkovatelského principu, jehož kabalisté znají pod názvem Chokmah, což je druhý Logos, dokonalá mnohočetná jednota.

Zážitek s Venušiným zasvěcením

John se v tomto stavu nejvyšší blaženosti, rozhodl studovat Venušino zasvěcení, které získal boží mistr v Jordánu. Výsledek byl náramný, vskutku úžasný. John viděl jak se najednou proměnil na Ježíše Krista. Cítil se, že on sám je Ježíš Kristus! Přistoupil tedy k Janu Křtiteli a vstoupil do nádherného chrámu. Chrám byl umístěn na břehu řeky Jordán. Byl to chrám Křtitele. Proto John, přeměněn na Ježíše Krista přistoupil ke Křtiteli. Tento velký předchůdce přikázal Johnu (přeměněn v Ježíše Krista), aby odhodil své roucho. John poslechl. John si byl naprosto jisti, že on sám byl samotným Ježíšem Kristem! O tom neměl úplně žádné pochybnosti!

Křtitel měl na sobě kněžské roucho. Otevřel takový typ skříňky, v níž měl dvě posvátné sklenice. V jedné byl olej a ve druhém víno. Křtitel vytáhl lahvičku olivového oleje a přikázal Johnovi (přeměněného na Ježíše), aby vstoupil do svatyně. Když byl uvnitř, Křtitel ho pomazal čistým olejem a hlavu mu pokropil vodou. Přesně v tom okamžiku, Zářící drak moudrosti, Vnitřní Kristus, vstoupil do Ježíše (který byl tehdy John) právě přes epifýzu, která se nachází v horní části hlavy. V té chvíli Slunce Otce (První Logos), Slunce Syna (Druhý Logos), a Slunce Ducha svatého (Třetí Logos) zářily v nekonečném vesmíru!

Transmutace v Ježíše Krista

Tato úžasná "Svrchovaná samostatnost," (viz slovník), tento Vnitřní Kristus, zářil nesmírnou a absolutní bělostí ve vnitřních tělech Ježíše. Pak kněz nařídil Ježíši, aby se posadil do speciálního křesla. Od té chvíle, Ježíš byl nazýván Ježíš Kristus! Když se John vrátil z tohoto stavu hlubokého vytržení, pochopil, že ve světě Druhého Loga (Světa Krista), osobitost, osobnost, a "já" neexistují. Ve světě Pána, mi všichni jsme úplně jedno!

Světem druhého Logu je ústřední slunce.

Stařešina dní: První Logos

Podruhé za extra hluboké a tiché noci, John využil přechodného momentu, který se nachází mezi bděním a spánkem, a vstal z postele. Výsledkem byla vědoma astrální projekce. Takto se tedy radostně a šťastně pohyboval ve svém astrálním těle. Najednou pocítil, že ho něco přitahuje směrem k jižnímu pólu, ke kontinentu Antarktidy. Lahodně plovoucí v astrální rovině, dorazil k ledovcovým oblastem jižního pólu. Když vzhlédl k nekonečnu, spatřil zářící hvězdu, plnou slávy. Tato hvězda se překrásné třpytila. Uvnitř svého vědomí pocítil, že ho tato hvězda volá. Přeletěl tedy vesmírem a přišel až k ní. A hle tato hvězda byl Stařešina Dnů, Otec, který je v utajení, jeho vlastní ctihodný starý otec!

Po pravdě, v hloubce našeho vědomí má každý z nás úctyhodného starého otce. On je prvním Logem. Kabalisté mu říkají Keter, dobrota dobra.

Tento starý otec vstoupil do duše Johna, a ten pocítil, jak se proměnil. Následně viděl sám sebe obklopeného ohromnou aurou, která obklopovala celou planetární zeměkouli. Jak si tak kráčel, byl přemožen typem štěstí, které nelze popsat slovy.

Když se vrátil do svého fyzického těla, pochopil, že ve světě Prvního Logu, individualita a osobnost neexistují, ani jakýkoliv typ vyššího nebo nižšího "já."

Svatá čtveřice

Zářivý drak moudrosti je Koruna Života. Je to paprsek, z něhož se vynořil náš Nejniternější, Monad. Zářivý drak moudrosti je trojjediný.

John četl, že Nejsvětější trojice v jednotě tvoří Svatou čtveřici, Tetragramaton (הוהי). Nicméně přesto, že o tom četl, nebyl schopen to úplně pochopit. Se svým pochopením pronikl pouze do smyslu Nejsvětější trojice, ale něco tomu chybělo. Do svého chápání chtěl také zařadit Svatou čtveřici!

Ein Sof (Ain Soph)

Další noc, John zlikvidoval každou touhu, každou myšlenku, každou vůli, každé vědomí, každou ideologii, a každý předsudek; a tak, jako vánek unášen v extázi, vyšel z fyzického těla přes epifýzu. Pak se viděl přeměněn na neposkvrněný, nevyslovitelný a božský bílý atom! Tím atomem je Ein Sof, což je atom odkud vzešly Otec, Syn a Duch svatý. Když přijde velká kosmická noc, Zářící drak moudrosti (Keter, Chokmah a Binah) každé lidské bytosti se ponoří do Ein Sof. Hle, a máme tu Nejsvětější trojici jak se noří do jednoty! Hle, a máme tu Svatou čtveřici, Tetragramaton kabalistů!

Vyšší bytosti Ein Sof

V tomto stavu extáze, John věděl, že každý z nás jsme hluboko uvnitř hvězdou nekonečného prostoru - nevýslovný super-božský atom Abstraktního prostoru.

Najednou, v hlubinách tohoto hvězdného prostoru uviděl překrásný božsky chrám.

Vešel dovnitř dveřmi svatyně, a uvnitř chrámu objevil pár gnostických arcibiskupů. K jednomu přistoupil, aby se s ním o něčem poradil. Potřeboval vědět přesné datum svého Kosmického zasvěcení. Odpověď byla potěšující a přesná. Následně se zeptal na několik dalších věcí, které se týkaly osudu lidstva a něco o své vlastní karmě (Nemesis). Velký gnostický arcibiskup, svatý a ctihodný stařec, odpověděl: "Pro nás všechny jsou činnosti lidské mysli podobné tomu, co jsou pro vás činnosti minerálního království. Podíváme-li se na lidskou mysl, je to jako bychom se dívali na nějaký minerál."

Taková odpověď Johna náramně ohromila. Pravdou je, že bytosti žijící ve světě Ein Sof nás tak překonali, že jsou zcela mimo našeho chápání. Tyto bytosti již nepatří do lidského království, ani do království andělů, mocností či serafínů!

Co se týče výše uvedených výroků, jeden náš přítel přišel z následujícím předpokladem:

Něco nemožné pro vyšší bytosti

"Pokud tyto vyšší a nevýslovné bytosti žijí takříkajíc v abstraktem prostoru vyšších světů (ve světě Ein Sof), ponořeni v rozjímání nad svou božskou atmosférou, pak je naprosto jasné, že nás nemohou pochopit, a sestoupit k nám, lidem, protože jejich hmota je neslučitelná s naší."

Reinkarnace těchto bytostí

My jsme tedy našemu příteli odpověděli následovně:

"Jistě, každá forma života žije ve svém vlastním přirozeném prostředí. Ryby žijí ve vodě; ptáci žijí ve vzduchu; lidé a suchozemské živočichy žijí na povrchu země. Salamandři žijí v ohni. Přisluhovačů temna žijí v Propasti (peklo), a samozřejmě, božské hierarchie žijí ve vyšších rovinách vědomí. Ano, oni vskutku žijí v nepopsatelných světech!

Lidský Monád byl mravenec, plaz, pták, a štvornožec. Bylo by tedy nemožné, aby se člověk opět stal mravencem, plazem, ptákem, nebo zvířetem. Člověk si už prošel tímto stádiem vývoje a zpětně jít prostě nemůže! Totéž platí pro ty nepopsatelné bytosti ve světě Ein Sof. Ani oni nemohou jít zpět, a vrátit se do lidského stavu! To by bylo, jako kdyby se z lidí opět stali mravenci.

Nicméně tu a tam, některé z těchto bytostí Světla sestoupí z té vyšší oblasti bytí, aby pomohli lidstvu. Jsou to velcí Avatáry, velcí reformátoři, kteří dohlížejí na lidstvo od úsvitu věků. Ve skutečnosti nejsme opuštěni. Tady, ve fyzickém světě máme Velkou Bílou Lóži, s četnými Mistry, kteří pracují ve prospěch lidstva."

Inkarnace Loga a Kundaliní

Nejdůležitější úkol, jaký máme, je inkarnovat v sobě Logos. Co je absolutně transcendentní, je dosáhnout Venušino zasvěcení. A ať je každému jasné, že tato záležitost je zcela sexuální!

Každý jedinec potřebuje probudit kundaliní. Každá lidská bytost potřebuje navrátit svou tvůrčí energii směrem dovnitř a nahoru! Když tato tvůrčí energie dosáhne éterického těla, toto tělo se transformuje do svatebního roucha duše. Když se dostane do astrálního těla, tehdy se probudí čakry a ze studenta se stává pravý teurgista (divotvorce). Když se dostane do mentálního těla, probudí se síly mysli. Toto je způsob, jakým se lidská mysl přetransformuje na Kristickú mysl!

Když tato tvůrčí energie vystoupí do příčinného těla, nebo čemu se v teosofií nazývá manas, tehdy se lidská vůle přetransformuje na Kristovu vůli. Když se dostane do těla vědomí (Budhického těla), vznikne Kristovo vědomí. A nakonec, když tvůrčí energie třetího Logu dosáhne Nejvnitřnějšího, stáváme se tvořivými bohy a jsme připraveni inkarnovat Krista!
Takto se Slovo stává tělem!

Tajemný klíč, který pro tento úkol potřebujeme, je "Arkánum A.Z.F." Ve spojení falu a uterusu spočívá klíč k Magnus opus (Velké dílo)! Důležité je, aby nedošlo k ejakulaci ens seminis "entita semene." Tímto způsobem dosáhneme sexuální transformaci. Takto se probouzí kundaliní! Plameny páteře jsou Jehovistické. Plameny srdce jsou Kristické, a paprsky Otce záře na čele!

To je důvod, proč musíme sublimovat sexuální energii až k srdci, protože druhý Logos, Vnitřní Kristus, se nachází v samotném srdci!

Co je nahoře musí proniknout do toho, co je dole, aby to, co je dole, se mohlo vrátit do světů Velkého Světla. Je nutné, abychom pracovali s Prvotním hmotou Velkého díla. Je nutné, abychom tuto Prvotní hmotu, toto Kristonické semeno sublimovali až do srdce, aby pak mohla na základě tohoto procesu vystoupit tvůrčí energie Třetího Loga "nahoru," k světům Velkého Světla.

Pouze tímto způsobem se z nás může stát teurgista!

 

Mantra

Univerzální zvuk

Jakýkoliv pohyb je stejné podstaty jako zvuk. Všude tam, kde existuje pohyb, existuje i zvuk. Lidské ucho je schopno vnímat pouze omezený počet zvukových vibrací. Nicméně, nad a pod zvukovými vibracemi, které lidské ucho dokáže vnímat, existuje mnohem více zvukových vln, které lidské ucho není schopno vnímat.

Ryby vydávají vlastní podivné zvuky. Mravenci mezi sebou komunikují prostřednictvím zvuků, které jsou z hlediska našeho fyzického vnímání neslyšitelné.

Zvukové vlny, které působí na vodu produkují změnu výšky a tlaku vody. Zvukové vlny působící na vzduch, v něm produkují soustředné pohyby. Elektrony v atomu při obíhání svých jader vydávají určité zvuky, které jsou pro člověka nepostřehnutelné. Oheň, vzduch, voda a Země mají své vlastní znějící tóny.

mantra - zvuk trub

"Když budou na rozích zdlouhavě troubit a vy uslyšíte zvuk trub, ať všechen lid spustí mohutný bojový pokřik. Tehdy se městské hradby zhroutí a lid vystoupí do města, každý rovně vpřed." - Jozue 6: 5.

Základní tón a sedm samohlásek

Sedm samohlásek přírody (I-E-O-U-A-M-S), se rozléhá po celém vesmíru! Každá květina, každý vrch, každá řeka, má svůj vlastní zvláštní tón, svůj vlastní tón syntézy. Kombinace všech zvuků, které jsou vydávány naší Zemí produkuje tón syntézy v nesmírném chóru nekonečného prostoru.

Každé planetární těleso má svůj základní tón. Kombinace všech základních tónů Nekonečna tvoří nevyslovitelnou orchestraci hvězdného prostoru. To je hudba sfér, o níž vyprávěl Pythagoras.

Vibrační spřízněnost

Pokud by hudebník zahrál na hudební nástroj základní tón člověka a prodloužil ho na maximum, pak by tento člověk zemřel namístě, protože všechny buňky lidského organismu jsou udržovány při životě zvukem, Slovem. Atomy celého organismus žijí v neustálém pohybu. Vše, co je v pohybu vydává zvuk, tedy Logos zní.

Proto tón syntézy každého atomového pohybu lidského organismu by (podle zákona vibračního spříznění) člověka zabil okamžitě.

Je napsáno (Jozue 6: 5), že když sedm kněží zatroubilo na sedm trub s beraních rohů, zdi Jericha se sesypali, protože tito kněží zahráli základní tón těchto stěn. V armádě je známo, že když se prapor chystá projít přes most, tak musí přerušit pochod tak, aby nedošlo ke zničení stability mostu s jejich rytmickým zvukem pochodu. Další příklad: Pokud se na klavír zahraje určitý tón, a pokud je v blízkosti další klavír, tento druhý klavír zopakuje stejný tón jako ten první. Toto se děje na základě Zákona vibrační spřízněnosti.

Použijme tento příklad s klavírem k prvnímu případu, o kterém jsme se již zmínili. Čili kdyby hudebník vskutku zahrál základní tón člověka a prodloužil ho dostatečně dlouho, pak podle Zákona vibrační spřízněnosti by se v organismu onoho člověka zopakoval stejný fenomén obou klavírů, a to by pro něj znamenalo okamžitou smrt. Jinými slovy, došlo by k extrémně intenzivnímu šoku, který by byl za hranicemi únosnosti pro normální rovnováhu struktury člověka.

Geometrie Slova

Slovo produkuje objektivní geometrické obrazce. Tyto geometrické obrazce pokud jsou přesycené kosmickou hmotou, se materiální vykrystalizují.

"Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh ... Všechno povstalo skrze něj ..!" [Jan 1: 1-2]

Geometrické obrazce slov jsou konkrétně zaznamenány na magnetických páskách, které se používají při nahrávání zvuku. Jediné, co potřebujeme udělat, je projít jehlou po nahrané pásce, a všechna slova řečeno řečníkem se dají znovu přehrát.

Mantry

Mantry jsou výsledkem moudré fonetické kombinace zvuků. Proto je mantra chytrou kombinací písmen, jejichž zvuk zapříčiňuje duchovní, psychické, ale i fyzické účinky.

Předtím než se objevily všechny jazyky babylonské věže na povrchu Země, existoval pouze jeden jazyk, "zlatý jazyk", univerzální jazyk. Tento jazyk má svou dokonalou vesmírnou gramatiku. Písmena tohoto zlatého jazyka najdeme zapsané v celé přírodě. Kdokoliv studoval Nordické runy, hebrejštinu, čínštinu a tibetské znaky, dokáže tento "kosmický jazyk" se svými záhadnými písmeny intuitivní vnímat.

Sexuálno-hrtanový vztah

Mezi pohlavními žlázami a tvůrčím hrtanem existuje intimní vztah. Tak například, když dítě dosáhne čtrnáctého věku, jeho hlas se změní na hlas zralého muže. Důvodem této změny je aktivita uvolňujících hormonů jeho pohlavními žlázami. Proto je intimní vztah mezi pohlavními žlázami a kreativním hrtanem nevyvratitelný!

Arkánum A.Z.F. a Třetí Logos

Energie Třetího Logu se vyjadřuje skrze pohlavní orgány a přes tvůrčí hrtan. Toto jsou dva nástroje, kterými protéká mocná tvůrčí energie Třetího Logu. A když člověk pracuje s "Arkánem A.Z.F.," probudí se posvátný had. Vzestupný proud tvůrčí energie Třetího Logu je žijící oheň. Tento pentekostální / svatodušní oheň stoupá podél míšního kanálu, přičemž otevírá centra a probouzí zázračnou moc.

Kristifikované Slovo je sexuální

Když posvátný oheň dosáhne úrovně tvůrčího hrtanu, tehdy může člověk tvořit mocí Slova. Ve vnitřních světech stačí, aby si zasvěcenec na něco pomyslel, a pak to dokáže vytvořit Slovem. Slovo tvoří! Vesmír byl vytvořen armádou hlasu, Velkým Slovem!

Ti, kteří praktikují sexuální magii, ti, kteří pracují s "Arkánem A.Z.F." musí Kristifikovat Slovo. Slovo a sex spolu úzce souvisí. Slovo je sexuální! To znamená, že když někdo pracuje s Magnus opus, když takový člověk transmutuje svou tvůrčí energii, pak prostě musí kristifikovat svůj jazyk. Protože každé vulgární, neharmonické, nebo arytmické slovo svými vibracemi modifikuje tvůrčí energii osoby, což způsobuje zcela fatální druhy vibrací.

Avšak na druhé straně, každé božské, vznešené, harmonické, rytmické, melodické a dokonalé slovo produkuje sexuální transmutace plné slávy. Náš zbožňovaný Spasitel světa kristifikoval své slovo tím, že pil z kalicha sexuality. To je důvod, proč je Slovo mantrické! To je důvod, proč je Slovo sexuální!

Pokud bychom mluvili zlatým jazykem, pak oheň, vzduch, voda a země by nás poslouchali. Byli bychom pak skuteční bohové! Pokud bychom v tomto posvátném jazyce promluvili k nějaké hoře, a přikázali bychom jí, aby se rozpadla, pak by se tato hora v děsivé katastrofě rozletěla na kousky.

Deformace Slova

Zvuk děla, jeho exploze, dokáže zničit okenní sklo. Na druhou stranu, příjemné slovo dokáže uklidnit hněv. Nicméně, hrubé a neharmonické slovo vyvolává hněv, nebo melancholii, smutek, nebo nenávist apod.

Říká se, že mlčet je zlato. Nicméně lepší je říci, že: Je špatné mluvit, když máme mlčet, jako i mlčet, když je třeba mluvit!

Existuje kriminální mlčení, tak jak existují nestoudné slova. Proto musíme počítat s výsledkem toho, co řekneme s urozenosti, protože když něco řekneme nevědomě, mnohdy tím raníme jiných. Slova plné dvojího nebo špatně míněného významu, produkují ve světě mysli smilstvo. Ba co víc, arytmické, špatné slova plodí násilí ve světě kosmické mysli. Nikdy nesmíme nikoho slovem odsuzovat, protože nikdy nesmíme nikoho soudit. Pomluvy, klepy, podlé řeči a lži, naplnili svět bolestí a hořkostí.

Když pracujeme s "Arkánem A.Z.F.", musíme pochopit, že tvůrčí energie jsou vystaveny různým typům různých modifikací. Tyto energie z našeho libida mohou být přeměněny buď na síly světla, nebo na síly temnoty. Vše záleží na kvalitě našich slov.

Magické mantry

Pro každou čakru existují specifické mantry. S takovými mantrami se dají probudit okultní síly. Podobně existuje i velké množství manter pro astrální projekci, nebo za účelem dosažení nadvlády nad ohněm, vzduchem, vodou nebo zemí. Také existují mantry, které nás dokáží ochránit před přisluhovači temna, kteří přebývají v Propasti.

Například: mantra I. A. O. je mantra "Arkána A.Z.F."

I (Ignis, oheň)
A (Aqua, voda)
O (Origo, Počátek, Duch)

I, oheň oplodňuje A, vodu univerzálního vzniku (Genesis), za účelem vzniku života. To vše je prováděno uvnitř O, uvnitř Univerzálního ducha života.

Vnitřní Mistr je "Tón syntézy"

Posvátné tajemství Loga byly známé mezi Aztéky, Egypťany, Hinduisty, Peršany, Římany, Řeky, atd. Všechny hebrejské ráje jsou plné "řek čistých vod života", kterými protéká mléko, med a posvátné víno - delirium pro ty, kteří ho pijí. Ve skutečnosti, všechny ty posvátné řeky, všechny ty vody života, všechny ty jezera v chrámech, jsou symboly Kristonického semene, které se nachází v semenných váčcích lidských bytostí. Během esotericko-sexuálního vytržení, posvátný oheň Ducha svatého oplodňuje vody života, aby se mohl zrodit Mistr. Samozřejmě, že vnitřní Mistr je "tónem syntézy" všech tónů - On je Bůh, kterého máme uvnitř! On je Slovo (Logos).

Pojďme vokalizovat mantry

Takže nadešel čas, abychom začali vokalizovat mantry. Nadešel čas, aby, jsme se naučili "vyslovovat" zlatý jazyk, a tím probudili čakry, nebo disky nebo magnetické kola našeho astrálního těla. Takto pak, každý dokáže vidět, slyšet, dotknout se velkých záhadných realit vyšších světů.

Musíme se dát vědomě do práce, ale do supra-fyzické práce, protože všechno ve vesmíru je v neustálém pohybu a každý pohyb je stejné podstaty jako zvuk. Všude tam, kde existuje pohyb, existuje i zvuk! Pojďme tedy ovládat zvuk!

Vyňato z knihy Logos, Mantra, Teurgie od Samaela Aun Weora