slovnik

Arkánum 19: Inspirace

Na obrázku Arkánum 19 vidíme před sebou nádherné zastoupení muže a ženy. Ze všech nejzákladnějších aspektů existence lidstva je nejzákladnější jednotkou naší sociální struktury manželství mezi mužem a ženou. Je to svazek muže a ženy, který poskytuje příležitost vzniku života, jak ho známe, ovšem v této době se zapomíná posvátná povaha vztahu mezi mužem a ženou.

Zdá se, že v těchto dnech se vztah mezi mužem a ženou stal hrou, hračkou, drobnost, něco bez vážnosti, a přesto, pokud prozkoumáte samotnou podstatu společnosti, samotnou podstatu každého jednotlivého života, zjistíte, že bez krásy a přirozené potřeby vztahu mezi mužem a ženou, žádná z těchto věcí by neexistovala. Není náhoda, že když studujeme gnózu, naším základním zájmem, hlavním bodem problému, je právě vztah mezi mužem a ženou. Je to proto, že nejenže všechny naše sociální a individuální potřeby vyvstanou ze vztahu muže a ženy, ale i naše duchovní potřeby, protože, jak víme, "jak nahoře, tak dole". S pochopením potřeby muže a ženy rozvíjet naši sociální, politickou a rodinnou existenci, zjišťujeme, že vztah mezi mužem a ženou je také nezbytný pro naši duchovní existenci.

Arcanum-tarot-inspirace

Arkánum 19 je arkánum partnerství. Také se nazývá Inspirace. Tento pojem "partnerství" má několik významů, ale v bezprostředním smyslu je to zjevně svazek mezi mužem a ženou, mezi manželem a manželkou a v gnóze, v gnosticismu, máme tento termín, tuto frázi, Dokonalé manželství, což je samozřejmě název první knihy, kterou napsal Samael Aun Weor. Tato kniha má podtitul "Dveře k zasvěcení", a to proto, že manželství nebo spojení mezi mužem a ženou jsou dveře do Edenu, dveře do nebe, dveře z utrpení. Takže v Arkánu 19 vidíme ideální pár, dokonalé manželství, vyváženost, rovnováhu mezi oběma polovinami, mužskou a ženskou.

Gnostický student má za cíl dosažení dokonalého manželství, dospět k rozvoji dokonalého manželství a pro studenta je snadné se domnívat, že člověk začíná s dokonalým manželstvím, ale to tak není. Začínáme s tím, co máme. Začínáme tam, kde jsme. Dokonalé manželství je něco, co musíme rozvíjet, o co musíme usilovat. To je část důvodu, proč se tato karta nazývá "Inspirace".

Dokonalé manželství je takové, co nás inspiruje na mnoha úrovních. Fyzicky potřebujeme toto manželství, spojení mezi mužem a ženou, abychom kultivovali posvátné ohně Ducha a dospěli k rozvoji naší duše. Duše se rozvíjí pouze mezi mužem a ženou v rámci samotného svazku a to je naše inspirace, to je náš cíl. Není to snadné. Není to něco, co přijde snadno, právě kvůli našemu zasahování, kvůli našim chybám.

Dokonalé manželství je spojením dvou duší. Je to partnerství, nebo svazek, vztah, který existuje mezi dvěma dobře rozvinutými myslemi, a jací jsme nyní, mysl, kterou máme, je v ostudném stavu. Odrazem toho je společnost, ve které žijeme.

V jakém stavu je vztah mezi mužem a ženou dnes? Jakou hodnotu klademe na manžela nebo manželku? V těchto časech bohužel již nevidíme manžela, jak jsme zvykli kdysi. Nepříliš dávno, muž a žena viděli navzájem dokonalost všech svých ideálů. Muž by obětoval cokoli pro svou dámu. Muž v ženě viděl vrchol všech dokonalých atributů Boha. Žena byla odrazem dokonalé lásky, cudnosti, pokory, mírnosti, trpělivosti, naděje, lásky. Tyto vlastnosti byly uctívány, byly oceněny. Psali se básně, byly napsány písně atd. Velká umělecká díla byla věnována těmto ctnostem, které byly ztělesněny v ideálu ženy, a muži, kteří ctili tento ideál inspirovaný touto krásou, se obětovali, odevzdali se, lásce ženy, realizaci tohoto ideálu.

Podobně, žena viděla dokonalost ideálů z jejího pohledu v muži: čest, pravda, věrnost, spolehlivost, upřímnost. Muž se poznal podle slova. Hodnota muže byla vystihovaná, charakterizována jeho slovem, jeho ctí. Samozřejmě v dnešních dnech už nemůžeme nikomu důvěřovat. Jsme nuceni psát rozsáhlé a komplikované smlouvy na vytvoření dohod, a dokonce i tyto se ruší tak snadno, jako lousknutím prstem. Muž již nehodnotí kvalitu svého slova, už nemá smysl pro čest a již více nerespektuje ideály ztělesněné v ženě.

V současnosti muž vidí ženu jen jako prostředek touhy. V současnosti muž hledá ženu jen proto, aby uspokojil svou zvířecí mysl. Pro dnešní muže musí žena vypadat jako prostitutka a musí se chovat jako šlapka. Smysl krásy, smysl cudnosti, představa skromnosti, se vytratily. V současnosti můžete navštívit jakoukoliv základní školu a vidět mladé dívky pobíhat jako prostitutky, hanebně oblečené a chovající se ještě horší. Děti těchto dob jsou vystavovány hrůzám, na jaké rodiče sotva pomyslí, natož, aby to s nimi řešili.

Toto je stav našeho světa a tento stav je odrazem našeho stavu mysli. V Bibli je mysl symbolizována dýní v příběhu Jonáše. Dýně, kterou máme, je poškozena mysl, kterou máme.

pismeno Kuf

Když se podíváme na toto Arkánum 19, vidíme, že souvisí s hebrejským písmenem KUF, které má zvláštní tvar ze dvou částí. Horní část je trochu tvarovaná jako Kaph, o kterém jsme mluvili v předchozí přednášce, a jak si vzpomínáte, kaph symbolizuje hlavu, korunu, mozek a zajímavé je, že hebrejské slovo pro "tykev" obsahuje tento znak KUF dvakrát a zjišťujeme, že písmeno KUF skutečně má dvojí význam. Má vzestupný aspekt, pozitivní aspekt a má negativní nebo klesající aspekt, a v každé formě může být tvar písmene KUF vytvořen různými hebrejskými písmeny.

Když se podíváme na negativní aspekt, vidíme, že horní část KUF může být vytvořena s Kapha a ta prudce klesající vertikální linie může být vytvořena s Vav. Co zjistíme, když zkoumáme povahu těchto písmen, v klesajícím aspektu KUF vidíme, že horní část je hlava, mozek a klesající část je páteř nebo vůle.

Mozek, který máme, mysl, kterou máme, je poškozena. Jak jinak můžeme vysvětlit nekontrolovatelné zneužívání, které je v těchto časech tak běžné: zneužívání dětí, domácí násilí, zneužívání jedné země druhou, nedostatek laskavosti, raketová rychlost rozvodů. Manžel a manželka, muž a žena, tvoří základní jednotku společnosti a od této jednotky závisí celá kultura, celá civilizace. Pokud je vztah mezi mužem a ženou nestabilní, nespolehlivý, celá struktura společnosti se stává nestabilní. Stabilita rodiny je přímým indikátorem stability kultury.

Když se podíváme na zdraví naší kultury, zdraví naší společnosti, můžeme vidět souvztažnost, přímý vztah mezi rychlým nárůstem krachu manželství a rychlým nárůstem zločinu, rychlým nárůstem zneužívání dětí, rychlým nárůstem dětské pornografie, vraždy, krádeže, cizoložství. Všechny tyto věci souvisejí, protože všechny vytváříme my, jednotlivci, kteří máme mysl, jakou máme. Je důležité, abychom analyzovali charakter situace, protože ani jeden z nás není imunní, ani jeden z nás není výjimka.

Společnost je rozšířením jednotlivce. Každý člověk přispívá k lepšímu nebo horšímu stavu světa, který máme. Mysl, kterou máme, má přímý vliv na společnost. Pokud vidíme, že se společnost zhoršuje, zkoumejme svou mysl, abychom našli příčinu.

10-symbol venuse

Arkánum 19, když vezmete 1 a 9 a sečtete je kabalisticky, dostanete číslo 10. Číslo 10 má hluboký sexuální význam. Očividně, tvary čísel 1 a 0 zobrazují muže a ženu, falus a lůno a to je průsečík 1 a 0, které tvoří. Toto je IO, z čeho odvozujeme termíny iocephas, Iona, Ioannes, Ramio, mnoho posvátných jmen. Tento tvar, kruh předělený čarou je sexuálním symbolem, který je sám o sobě tvar kříže. Když rozšíříme tento symbol a přetneme vertikální čáru tak, aby jasněji znázorňovala spojení muže a ženy v kruhu ducha, dostaneme v kruhu kříž, a když duch vládne nad tímto průsečíkem muže a ženy, ten kříž je pod kruhem, který tvoří posvátný znak Venuše, ankh, a samozřejmě v tomto arkánu vidíme, že pár drží v ruce, ve spojení, egyptský ankh, posvátný kříž. Mezi Egypťany byl ankh symbolem života.

Zajímavé je, že "život" v hebrejštině je "chai" a chai, život, vychází z klína Evy. Eva je matkou všech tvorů. Eva je matkou lidstva. Život, který máme, vznikl z Evina klína. Je to kříž, sexuální kříž, sexuální spojení, které vytváří samotný život. Kruh a kříž naznačují zdroj samotného života, ale to záleží na tom, jak tento kříž používáme. Jak využíváme sexuální síly?

Jah-havah umisťuje v každém z nás chai, život, surovinu, ze které tvoříme, ze které konáme. Kruh se točí a je rozdělen na dvě velké poloviny. Na jedné polovině máme vzestupný oblouk, vzestupný cyklus, který bychom nazvali evolucí. Toto je složitost energie. V každém procesu vývoje se energie stává sofistikovanější, krásnější. Když zkoumáme formy fyzické hmoty, které existují v tomto přírodním království a všechny formy života umístíme na stupnici složitosti a krásy, na spodek této stupnice umístíme všechny minerály, všechny jednoduché prvky a trochu výš na stupnici umístíme rostliny, všechny přírodní krásy květin a stromů a o něco složitější a o něco hezčí by byla zvířata, která jsou překrásné, velmi sofistikované, ale hezčí a sofistikovanější, rozvinutější je lidský organismus, který by byl na vrcholu této stupnice. Toto jsou čtyři království vzestupného oblouku přírody.

Horní částí této stupnice by byl lidský organismus, ve kterém žijeme. Vrchol mechanického evolučního procesu už prošel. Lidstvo je nyní ve stavu rozkladu. Lidstvo upadá. Lidstvo nyní klesá s padající vlnou a vrací se k výchozímu bodu. Proto vidíme masovou degeneraci na všech úrovních naší společnosti. Lidské bytosti se stávají stále živočišnějšími, ztrácejí ze zřetele ctnost, odmítají zdrženlivost a cudnost a namísto toho vyhledávají důvod pro smilstvo, ztotožnění s touhou a vyhledávají násilí. To je zvířecí chování. Vidíte tedy, že lidská mysl se stává více živočišnou a méně lidskou. Naše filmy, naše televize, jsou plné násilí, s extrémním sexuálním chováním, s extrémní krutostí.

Zajímavostí je, že mezi námi a primáty, opicemi existuje velká podobnost a mnozí lidé mají představu, že lidstvo pochází z opice. Je to přesně naopak. Opice byly kdysi lidské bytosti. Opice mají lidské chování, protože byly kdysi humanoidní, ale tak se ztotožnili se zvířecí myslí, s touhou, s hněvem, s chtíčem, že ztratili spojitost s lidským královstvím a poklesly, zdegenerovali se na lidoopi a opice, a odtud budou dále degenerovat. Stejný příklad najdeme s prasaty, které jsou také velmi inteligentní, ale velmi neotesané a nechutné ve svém chování. Je to proto, že jsou bývalými humanoidy, kteří nyní degenerují. V tomto vidíme negativní KUF.

Mozek nebo Kaph na vrcholu písmene KUF, byl znehodnocen zvířecí touhou a bere síly života, síly všech nesmírných energií, které sesbíráváme a usměrňujeme je podle tužeb mysli, směrem dolů přes Vav, do Klipot, do pekla. Celé lidstvo je samo o sobě negativní KUF. Mozek, který je zotročen zvířecí touhou, který bere svou vlastní energii a krmí touhu, a tím klesá. Proto vidíme takový úpadek ve společnosti. To je důvod, proč se věci stávají tak těžkými.

Po troše příroda tuto situaci napraví rozložením energie, tím, že ji zjednoduší. Příroda to dělá působením bolesti, použitím síly, aby rozbila všechny struktury v mysli, které by tam neměly být. Klasicky je to definováno jako "peklo", ale když se skutečně podíváme na společnost v dnešní době: většina lidí je už v pekle.

Lidstvo neví, proč jsme se narodili, proč zemřeme. Lidstvo nemá cíl existence. Každý člověk přechází dnem za dnem, zabedněný v truhlici snů, bez ponětí, co je účelem života. Každý člověk prostě jen přeletuje, pohazovaný karmou, okolnostmi, událostmi, které jsou mimo naši kontrolu. Jsme jako unášené dřevo, zmítané rozbouřeným mořem, pyšnící se svými velkými úspěchy, ale oběťmi vrtkavosti smrti a utrpení. Toto je negativní KUF; toto je náš stav. Přesto existuje naděje. Existuje Inspirace.

V devatenáctém Arkánu vidíme tento krásný pár, dokonalý pár. Každá osoba má v sobě schopnost, možnost, najít tuto inspiraci, překonat své negativní sklony vytvořením partnerství. Toto partnerství má dva základní aspekty. První je něco, co musíme dělat uvnitř, individuálně.

Druhou formu KUF tvoří Reish a Zayin. V tomto případě vidíme velmi odlišnou sérii vlivů. Zayin, o kterém jsme mluvili v předchozí přednášce, souvisí s naší vlastní vnitřní Neshamah, "dechem" - jinými slovy božskou duší - a Reish se spojuje s Kether, naším vlastním vnitřním Bytím. Tyto dva vlivy jsou to, co potřebujeme, abychom vyšli z temnoty, z pustiny a vrátili se do Edenu tím, že vytvoříme tento svazek.

V klasické literatuře, v celé romantické literatuře, čteme písně a básně trubadúrů a těch velkých básníků, kteří chválili ctnosti lásky. Tuto formu poezie najdeme v Bibli, v Písni písní, v této krásné básni, která obsahuje tolik zasvěcovací moudrosti a nacházíme ji v písmech Nového zákona, v knize Korinťanům, a v těch spisech vidíme, že láska je to, co má schopnost spasit duši, ale co to znamená?

Toto není forma lásky, za kterou ji pokládáme a kterou napodobujeme my. Toto není přetvářka, kterou hrajeme nebo předstíráme, nebo se snažíme nadchnout, abychom měli nějakou lásku. Skutečná láska je spontánní. Skutečná láska není hraná. Není falešná, není předstíraná. Nepředstírá. Jen je. Spontánní láska rodiče k dítěti představuje určitý aspekt této kvality. Skutečná krása lásky je naznačena ve vznešené kráse novorozeného dítěte, jehož oslnivá záře do nás vniká svým nevýslovným světlem. Forma lásky, kterou potřebujeme k vytvoření tohoto prvního spojení, je láska uvnitř, láska našich vlastních duší, láska k našemu vlastnímu Bytí.

V dávných básních najdeme básníků, trubadúrů, zpívat o ctnostech dámy, chválit krásu bohyně a tato dáma je Guinevere, Helena, Beatrice. Ideální krása, která existuje v každé osobě, Božská duše, Buddha, Geburah, aspekt našeho vnitřního Monáda, který je vozidlem, přes které může naše Bytí s námi komunikovat. Toto je Zayin, v hebrejské abecedě. Láska, kterou potřebujeme, je nabývána, je cítěná, je realizována prostřednictvím meditace. Když meditujeme, když vyprazdňujeme mysl, když otevřeme vědomí, abychom dostali vedení od našeho vnitřního já, toto vedení přichází přes krásu Neshamah, slávy a nádhery naší vnitřní Božské duše.

Tento vztah lidské duše s Božskou duší je partnerstvím. Je to nezbytné spojení, které duše vyžaduje, aby získala vedení Bytí a dělala pokroky v stádiích zasvěcení. Toto partnerství musí být vytvořeno a realizováno, abychom pochopili naše vlastní já. V rámci tohoto partnerství nabývá vědomí schopnost oddělit se od ega, od negativního KUF a v tom oddělení se může obrátit zpět a pozorovat samotné ego, a tak ho pochopit. Takto bojovník (Lancelot, Theseus, Perseus, Herkules) bojuje proti Medúze, Minotaurovi, démonovi, hadovi: meditací. Prostřednictvím partnerství mezi lidskou duší a Božskou duší, rytířem a dámou, a toto je vnitřní v každém z nás.

Není to jen představa. To je prostá realita, kterou každý člověk musí zažít a uvědomit si sám. Toto spojení je nezbytností. Prostřednictvím spojení lidské duše, naší vůle a Božské duše získáváme inspiraci, inspiraci, která vychází z našeho vnitřního Bytí, inspiraci, kterou nám dal Bůh. Když přijmeme toto světlo, přijímáme život, chai, ten posvátný kříž, a když zkoumáte egyptskou uměleckou tvorbu, uvidíte slunce s roztaženými rukama a kříž v každé ruce. Také uvidíte obrazy bohů a bohyň žehnajících faraonů a kněží a zasvěcenců s tvarem kříže. Toto je symbolem inspirace, života, který Bůh uděluje svým služebníkům.

Být služebníkem Boha znamená plnit Boží vůli, ale člověk musí vědět, jak plnit Boží vůli. Chcete-li dostávat informace a pokyny vlastního Bytí, musíte meditovat. Vedení Bytí přichází přes Neshamah, přes Buddhi, přes meditaci. Když máme v mysli jen takovou myšlenku, víme, odkud přichází? Mohla by přicházet z našeho KUF, z naší vlastní degenerované mysli a mohlo by to vypadat jako skvělá myšlenka, ale mohlo by to být nesprávné.

Přesto můžeme získat vedení od Bytí. Můžeme dostat vize, můžeme dostat sny, ale musíme vědět, jak s nimi jednat, a kdy. Máme například příběh Abrahama, který dostává pokyny od anděla, aby obětoval svého syna Izáka. Abraham ve velkém rozporu se ve své povinnosti rozhodne, že musí provést oběť, protože to Bůh přikazuje. Toto je symbolický příběh. Tato oběť je obětí pro lidstvo. Abraham je připraven obětovat svou vlastní duši, svého vlastního syna, pro dobro druhých, protože mu to Bůh řekl. Vezme nůž z vlastní vůle a připravuje se provést oběť, ale anděl zadrží jeho ruku, protože Abraham poslechl. Naslouchal vedení Boha.

Zasvěcenec, student musí dělat totéž, vždy poslouchat vedení Bytí, protože v každém okamžiku se věci mohou změnit. Zasvěcenec musí být vždy přítomen a vědom a poslouchat. Je to především pravda, nejvíce je to pravda, v případě rozpoznání a nalezení svého dokonalého manželství, vytvoření svazku ve fyzickém světě mezi mužem a ženou.

Pokud hledáme manželství pod vedením našeho vlastního mozku, z naší vlastní mysli, uděláme chybu. Mysl, kterou máme, je poškozena. Mysl, kterou máme, je plná pýchy a strachu. Tato mysl se nazývá Satan. Je uvnitř. Ďábel, se kterým se musíme zabývat, je naše vlastní mysl. Není to v jiné osobě. Není to v jiné osobě, která má jiné přesvědčení jako my. Satan je naše vlastní mysl. Naše vlastní mysl je antikrist, naše vlastní mysl je nepřítel. Naše vlastní mysl je Mara, démon, který nás pokouší, který nás mate, který nám lže, a jeho největší radostí je dostat nás na naše nejzranitelnější místo: prostřednictvím sexuality, prostřednictvím touhy, prostřednictvím našeho očekávání najít své partnerství. Neexistuje místo, kde byste mohli být více trestáni, není místo, kde byste mohli trpět více. Proto si to vyžaduje velkou rozvážnost, velkou opatrnost, velkou péči.

Když hledáte svůj vlastní svazek, své vlastní manželství, nespěchejte, Neanalyzujte, neodůvodňujte. Ten, kdo odůvodňuje, je zvířecí mysl. Ten, kdo posuzuje, ten, kdo analyzuje všechny klady a zápory, je zvířecí mysl. Ten, kdo říká: "No, tento vztah by byl dobrý kvůli tomuto a tomu a tomu, a byl by špatný kvůli tomuto a tomu a tomu," nebo "Tyto věci se mi líbí, ale tyto věci se mi nelíbí, takže který kandidát má více vlastností, které se mi líbí?" Toto je zcela zvířecí mysl. Ten, kdo hledá vyhovující podmínky, je zvířecí mysl. Ten, kdo hledá jistotu, je Satan. Pokud je pro vás definice dobrého vztahu: takový, ve kterém máte jistotu a v němž se cítíte v bezpečí, ve kterém se cítíte utěšování, ve kterém se cítíte jako lepší člověk, musíte se pečlivě analyzovat.

Cesta návratu do Edenu není cesta jistoty. Není to cesta s velkým pohodlím. Je to cesta zkoušek. Je velmi náročná. Má za následek mnoho bolesti. Tato bolest je stejně nezbytná, jako je chirurgie potřebná k léčení některých chorob. Návrat do Edenu probíhá zaplacením naší karmy tím, že napravujeme naše chyby, objevujeme příčiny našich chyb a tím, že to změníme. Hledání jistoty je řízeno egem. Je to ego, které se chce cítit v bezpečí. Je to ego, které chce být obdivováno. Je to ego, které chce, aby mu záviděli.

Vědomí se chce vrátit k Bohu. Svazek, který musíme vytvořit s manželem, najdeme, když pochopíme, co je láska. Láska nehledá bezpečnost. Láska nehledá pohodlí. Láska to dává. Když se zkoumáme a díváme do sebe, abychom porozuměli svým vztahům s ostatními lidmi, pokoušejíce se pochopit naše vlastní touhy po pohodlí, bezpečnosti, dobře zvažte o tom, co vás učili a co věříte o lásce.

Lidé dnes zaměňují lásku s touhou a naše média nepomáhají. Naše média, naše televize, naše filmy, naše knihy, naše časopisy a veškerá reklama, které jsme vystaveni, neustále prosazují myšlenku, že láska je touha, a toto je lež. Láska a touha jsou neslučitelné. Láska a touha jsou protikladné.

Jednoduchý způsob, jak to pochopit, je podívat se na kyvadlo. Co nám říká naše reklama, co nám říkají všechny naše romantické filmy, je to, že pokud po někom toužíme, musíme ho milovat, a tak všechny obrázky, na které se díváme, jsou obrazem žádosti, obrazem touhy. Pokud toužíte po fyzickém těle jiné osoby, je to forma touhy, žádostivost. Pokud chcete blahobyt, peníze, sociální postavení jiné osoby, je to touha. Pokud prahneme po jistotě, po záruce, po přátelství, porozumění, po někom, kdo s námi bude soucítit - jsou to všechno touhy a lžou naše srdce.

Prahnutí je polovina kyvadla. Druhou stranou je averze a samozřejmě naše kultura vždy zdůrazňuje touhu, prahnutí, ten aspekt touhy. Naše kultura nám vždy zdůrazňuje, že bychom měli žádat více peněz, lepšího manžela, krásnějšího manžela, lepší tělo, lepší oblečení, větší respekt, větší finanční bezpečnost, větší sociální zabezpečení ve smyslu pocitu, že jsme se usadili někde ve společnosti a naše kultura, naše média nám vnucují, abychom se vyhýbali smrti, musíme se vyhýbat tomu, být upřímní, musíme se vyhýbat tomu, být milí. Měli bychom vždy usilovat o sebe. Měli bychom vždy žít naše sny. To jsou všechno lži.

Příroda funguje jako kyvadlo. Čím více se budete hnát za potěšením, tím více bolesti půjde po vás. Pozorujte ty, kteří se věnují vyhledávání sexuálního uspokojení, a všimnete si, že vyvolávají více a více bolesti. Čím více partnerů mají, čím více zkušeností nabývají, tím více trpí. Nemusí to být okamžitě, ale je to nezbytné. Čím více se vyhýbáme faktu, že naši milovaní zemřou, tím více nás jejich smrt položí, šokuje, traumatizuje. Čím více toužíme po jistotě, tím více nás nějaká nejistota znervózní, šokuje, srazí na kolena. Čím více se vyhýbáme pravdě o něčem, tím více nás to rozruší.

Povaha Tao, povaha střední cesty, je neztotožňovat se s touhou, ani s jejím opakem. Prostě být uprostřed. Nemít zidealizované představy o věcech, ale vidět je tak, jak jsou. Odmítat sentiment, tuto moderní představu romantiky, která nám je podsouvána médii a dnešní dobou. Ve které je ideální párek, v hrubě sentimentální a ve velmi falešné láskyplné atmosféře "dokud nás smrt nerozdělí", s velkým domem a množstvím dětí a loďkou a všemi ostatními věcmi, které máme mít. Taková idylka neexistuje. Pokud půjdete a promluvíte se s těmi lidmi, kteří vypadají, že to získali, kteří mají manželství, mají velký dům, mají dobré vzdělání, hodně peněz v bance, mnoho dětí, důležité pracovní místa, zjistíte, že tito lidé jsou nešťastní, že tito lidé trpí stejně jako kdokoliv jiný, někdy více, protože jejich majetek je velká tíha. Jejich strach, že ztratí to, co získali, je velká zátěž. Závidět druhým je hrozbou v každém okamžiku. Oni nejsou šťastnější než kdokoliv jiný. Vše, co získali, koupili za cenu vlastního života a přijdou o něj, když zemřou, a nezůstane jim nic.

Naše představy o lásce jsou víceméně formami touhy, které vyvstávají z naší tendence vyhýbat se různým strachům. My totiž máme ve své představě, že láska muže a ženy je velmi bezpečné prostředí, takové hnízdečko jistoty, ve kterém budeme vždy šťastní. Avšak přesně toto je vyhýbáním se strachu z toho, že možná zůstaneme nakonec sami, možná že zemřeme sami, možná že budeme mít problémy apod.

Skutečná láska nežádá pro sebe. Skutečná láska je Tao, které je uprostřed. Když čteme o lásce v Korinťanech, čteme o Tao. Je to skutečná láska, která není připoutáním.

Kdybych mluvil jazyky lidskými, ba i andělskými, a lásku bych neměl, byl bych pouze jako dunící kov a znící buben. A kdybych měl i dar prorokovat a znal bych všechny tajemství a měl bych všechno poznání, a kdybych měl tak silnou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nebyl bych ničím. A kdybych rozdal všechen svůj majetek a vydal své tělo na upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, nechová se neslušně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá křivdy; neraduje se z nepravosti, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, všechno doufá a všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne.

Toto je ta láska, kterou nám může pouze Bůh dát. Je to láska, kterou může obohatit jen Bůh; je to láska, kterou jen Bůh může požehnat. Nevznikne, pokud opomíjíme Boha.

Abychom našli naše skutečné manželství, naše dokonalé manželství, potřebujeme nejprve partnerství s naší vnitřní bytostí, partnerství s naší vlastní vnitřní Neshamah, vlastní vnitřní božskostí. Musíme meditovat. Musíme otevřít svou mysl, abychom dostali vedení od našeho Bytí. Toto vodítko nám dává inspiraci při hledání našeho dokonalého manželství. Když se manžel a manželka navzájem najdou, začnou tvořit tento posvátný symbol kříže s kruhem. Toto sjednocení není jen symbolické: je to realita.

Fyzické spojení muže a ženy je sloučení sil, kombinace energií. Když se tyto síly smíchají, všechny energie, které tyto dvě těla nabírají z přírody a od Boha, se sjednocují a působí strašná síla, obrovská moc. To je důvod, proč je sexuální akt tak důležitý pro všechno, co člověk dokáže. Je to samotné těžiště veškeré lidské činnosti: sexualita, prvotní činitel všeho, a v tom spojení se tyto síly, mužské a ženské, seskupí a smíchají.

Symbolem toho je tento kříž, ale také vidíme symbol Adama a Evy, a jak víte z příběhu Adama a Evy, Evu pokouší had, aby jedla ovoce ze Stromu poznání. Příběh symbolizuje mnoho věcí, ale v nás jako jednotlivcích představuje to, jak jsme svádění plýtvat energií našeho Stromu poznání. Jíst toto ovoce je symbolem orgasmu a je symbolem touhy po pocitu orgasmu. Jíst toto ovoce je symbolem zvířecí mysli, hnát se za tím pocitem a bažit po něm, cítit ho, jako když opice shání ovoce. Když se to stane, Adam a Eva jsou vyhozeni z Ráje a utrpení začíná.

Je velmi zajímavé všimnout si, že když se podíváte na hebrejské hláskování Evy, Havah, písmena Chet, Vav a Heh, když sečtete tato čísla odpovídající každému písmenu, dostanete číslo 19. Jinými slovy, Eva se rovná 19. V tomto tajemství Evy v Rajské zahradě najdeme tajemství Arkána 19, spojení.

Když sečteme písmena Adamova jména, dostáváme číslo 9. Devět samozřejmě je devátá Sefira na Stromu Života, což je Jesod, základ. To nám říká, že existuje vztah mezi Adamem, Jesod a Evou, spojením. Odpověď je samozřejmě zřetelná. Potřebujeme toto spojení. Potřebujeme Evu, ale musíme pracovat s tajemstvími Daat, poznáním, ovocem, které je v tomto Stromě poznání, ale v souladu s Božskou vůlí, to znamená pokyny od Zayin, pokyny od Neshamah na pozitivním KUF.

Pokyny od Boha je: "Nesesmilníš." "Nebudeš jíst ze Stromu poznání, jinak zemřeš." Takže, aby se vrátili do Ráje, manžel a manželka se spojí v Daath, v Stromě poznání, ale nejedí ovoce. Váží si Strom poznání, všechny jeho vlastnosti, to jest vlastnosti sexuality, krásy sexuálního spojení a obrovské síly, které sesbírávají v tomto sjednocení, ale ovoce nejedí.

Namísto toho se všechna ta energie, ty sexuální síly, sklidí, nahromadí, uloží. Ty síly, ty energie, jsou vynesené nahoru, přes Zayin do Reish. REISH je Keter, naše vlastní Bytí. Toto souvisí s dvacátým Arkánem, kterým je zmrtvýchvstání.

S negativním KUF, síly se vylijí, sestoupí, budou vyhnány kvůli zvířecím touhám, kvůli pokušení a selhání překonat pokušení. Když k tomu dojde, začne decentralizace (přenesení na nižší úroveň). Sexuální síly místo toho, aby byly použity správným způsobem, se používají destruktivním způsobem a tyto sexuální síly degenerují mysl tím, že ji infikují touhou a větší touhou.

Pokud však vytvoříme partnerství, tyto energie můžeme zužitkovat a přivést zpět nahoru, abychom dosáhli vykoupení. Takže, partnerství je posvátné sjednocení, které musí být provedeno mezi manželem a manželkou. Takže, písmeno KUF reprezentuje toto tajemství poklesnutí nebo vykoupení, a to písmeno skrývá v sobě cestu k vykoupení nebo zničení.

Otázka: Mohl byste vysvětlit ty tři květiny?

Odpověď: Pod párem jsou tři květiny v kruhu. Samozřejmě, na každém obrázku Arkán, jsou karty rozděleny do tří částí, horní, střední a dolní. Spodní část se týká našeho třetího mozku, motoricko-instinktivně-sexuálního mozku: jinými slovy, vody života. Takže tři květiny reprezentují, jak tyto tři síly Otce, Syna a Ducha svatého (Keter, Chokma a Bina), jsou umístěny ve vodách, sexuálních vodách Jesod. To je důvod, proč svazek mezi mužem a ženou je tak posvátný, protože v samotných sexuálních vodách, ve vodách Jesod, jsou síly boha, ty tři síly, a podle toho, jak využíváme tu sexuální energii, se vyvíjíme, ať už k dobrému nebo k špatnému. Tyto tři květiny symbolizují tu čistou energii, Otec, Syn a Duch svatý, kterou dostávají do daru všechny Boží tvory, a všechny bytosti mají používat tuto energii. Samozřejmě, že v Arkánum 19 vidíme to vzestupné pozitivně zastoupení písmene KUF, a v tomto případě se jedná o pár, kteří pracuje společně na zužitkování této energie správným způsobem, a to prostřednictvím cudnosti, prostřednictvím transmutace. Proto květiny ve vodách života kvetou.

Přeloženo z anglického originálu: Arcanum 19: Inspiration
Přednáška daná Gnostickými instruktory na gnosticteachings.org
Služba od vydavatelství Glorian