slovnik

Abeceda Kabaly

י Jod

Hebrejske pismeno Jod

Desáté písmeno hebrejské abecedy je nazýváno י Jod nebo Iod/Yod. Je nejmenší z dvaceti dvou hebrejských písmen a vypadá jako malá tečka nebo malá pomlčka.

Jak jste si možná uvědomili v průběhu těchto přednášek, které jsme dali o hebrejské abecedě, každé písmeno má význam ve vztahu k Stromu života. Jod je desáté písmeno a jako takové spojuje celý Strom života, který je obvykle ilustrovaný obrazem deseti sfér (viz níže).

Cyklus existence

V předchozích devíti přednáškách jsme vám popsali, jak světlo Chokmah, paprsek stvoření, sestupuje dolů přes všechny úrovně hmoty a energie. Toto světlo se vynořuje z velké nepoznatelné prázdnoty, Absolutna, co se v hebrejštině nazývá Ain Soph (Ein Sof). Když se toto světlo na počátku objeví z nepoznatelné oblasti, z neprojeveného, což je stav neexistence, prvním vznikajícím světlem je Kristus, paprsek Okidanokh, Ain Soph Aur (Ein Sof Ór). Toto hluboké světlo vytryskne z Prostoru Božské matky, Prakriti. Když se toto světlo nejprve objeví jako slunce, Kristus, duchovní světlo za vší existencí, objevuje se jako tečka, skvrnka.

strom-zivota-tela

Tato tečka je symbolizována na Stromu života jako Kether (hebrejsky "koruna"), úplně první sféra na Stromu života. Takže Kether, Otec Otce, "koruna života", souvisí s písmenem Jod. Je to první projev existence. Je to nadpozemská, božská úroveň existence, která daleko přesahuje schopnost našeho intelektu to pochopit. V buddhismu se nazývá Dharmakája, tělo nebo vozidlo zákona. Je to Kether, je to Mág Tarotu, ta prvotní inteligence, to světlo. Tento paprsek stvoření vyrazí z té nepoznatelné temnoty, toho ne-světla nebo neexistence, která je existencí, ale ne způsobem, jakým na ni pomýšlíme my. Je to prázdnota, Šúnjatá, Pratītyasamutpāda v sanskrtu. Je to nejvyšší stav Adhi Buddha.

Když se objeví toto světlo, je to světlo této neexistence. Jinými slovy, je to Demiurg (polobožstvo), duch mezi Bohem a bytostí/tvorem. Ruach Elohim ve své konečné syntéze, duch, který se vznáší nad vodami života, aby dal vznik životu. To je Jod, když se poprvé vynoří z lůna Božské matky. Toto světlo sestupuje jako blesk, symbolizovaný v rukou Dia, Jupiteru, což je Kether.

Ten paprsek stvoření, Syn, probleskuje směrem dolů. Z toho vzniká celý tento krásný vesmír, ve kterém žijeme. Každá galaxie, sluneční soustava, slunce, planeta, fyzické tělo, atom a kvanta nacházejí svůj základní původ v této prvotní prázdnotě.

Celá tato expanze (která je znázorněna na Stromu života deseti sfér) představuje nekonečný počet vesmírů, úrovně existence, které zcela zastiňují to zrnko prachu, které nazýváme "Zemi" a tyto bezvýznamné malé těla, ve kterých žijeme, ke kterým jsme tak velmi připoutáni.

S tím, jací důležití se cítíme být a jak moc milujeme sami sebe, jsme opravdu hluboce nevědomí. V našem každodenním životě se cítíme být centrem vesmíru, cítíme se jako velké mocné bytosti. Pravdou je, že jsme zrnka prachu proudící v kosmickém toku, na který nemáme žádný vliv. Sotva chápeme existenci, život, a přesto v naší mysli věříme, že jsme znalci o životě, o Bohu a náboženství. Smutná pravda je, že jsme ve stavu naprosté neznalosti.

Neznáme smysl našeho života. Nevíme, jaký je účel této planety. Neuvědomujeme si, proč žijeme, proč umíráme, proč trpíme. A přesto, drze věříme, že víme. Prostudujeme pár knih, čteme o náboženstvích, studujeme filozofii a potom poučujeme, teoretizujeme a rozvíjíme mnoho krásných myšlenek o náboženství a Bohu, ale když na nás dopadne utrpení, naše teorie se ukážou jako k ničemu a když přijde smrt, pak čelíme pravdě.

Je velmi smutné sledovat toto lidstvo a vidět pravdu o něm, vidět rozsah našeho utrpení, hloubku bolesti, která postihuje tuto planetu. Přesto máme velké požehnání, že v těchto časech je nám odhalena doktrína. Otevřely se dveře do chrámu a jsou k dispozici těm, kteří chtějí poznání. Je to trpké pro ego, je to trpké pro naši touhu, protože je to Samael, ten hořký elixír nebo trpký nápoj, který Bůh uděluje, když se lidstvo připravuje na trest.

Je to napsáno v každém písmu, v každé tradici po celém světě, že když lidstvo degeneruje, nejprve bůh posílá poznání prostřednictvím vyslanců, učitelů, avatárů, proroků, s cílem otevřít dveře a nabídnout lidstvu příležitost změnit se, kát se za své chyby, přestat vytvářet utrpení. Většinou se jim lidstvo vysmívá. Proto jsme viděli, že lidstvo se směje z Noema, zesměšňuje Mojžíše, mučí Ježíše a vraždí a jinak pronásleduje každého proroka. Lidstvo je hluboce nevědomé, miluje touhu a nedokáže přijmout smrt "já", ega.

Nicméně to světlo, které vyvstává z nepoznatelného, je ve své podstatě prázdnota, je to nicota, je to stav existence, který je mimo jakéhokoli "já", jakéhokoliv ega. Abychom se spojili s tímto světlem, člověk se musí stát tímto světlem. Osobnost, naše jméno, naše historie, naše vzpomínky, vše, co si představujeme jako "sebe, já", musí zemřít. Musíme projít mystickou smrtí, psychologickou smrtí. Toto vždy učili všichni velcí proroci a Avatáry, všichni Buddhové. Nemůže být zmrtvýchvstání bez smrti. Nelze se narodit bez smrti.

To vše je zastoupeno v tomto toku energie po Stromě Života. Samotný tok, samotný vznik, je "dech Boží." Když existuje stvoření, kdy se světy vznášejí ve vesmíru, je to proto, že "Bůh" vydechl a to je důvod, proč jsme tady. Jsme částice plovoucí v "dechu Božím". Na základě symetrie přírody je naše tělo samo o sobě projevem, je mikrokosmem toho velkého makrokosmu.

Stejně jako samotný vesmír je výdech Boha a vznik něčeho v existenci, tak je i naše fyzické tělo. Fyzické tělo má rychlejší tempo. Pokaždé, když máme fyzické tělo, je to manvantara, kosmický den, ale náš individuální kosmický den. Když přijde smrt, "Bůh" se nadechne a vezme vše, co si myslíme, že jsme.

Totéž platí i o planetě. Tato planeta se blíží ke konci výdechu a "Bůh" se připravuje na této úrovni nadechnout. Tato planeta projde velkou transformací, tak jak to učinila na konci každého věku. Proto vidíme, jak se planeta chvěje jako list na větvi těsně předtím, než ho vezme vítr. Toto je stav našeho světa.

Ten "nádech" je součástí toho, jak funguje příroda. V sanskrtu se nazývá Pralaja, kosmická noc. V našem fyzickém těle to prožíváme mezi jednou existencí a druhou. Každý večer zažíváme jeho mikrokosmos. Když uleháme spát, procházíme Pralajou, kde tělo odpočívá, a vědomí uniká. Spánek je mikrokosmem období mezi smrtí a narozením.

Bohužel, nemáme vědomí o těchto procesech. Těmito stavy přecházíme v absolutně nevšímavé nevědomosti. Nicméně, je možné si je uvědomit. Stejně jako je možné si uvědomit stav mezi životem a životem, mezi existencí a existencí, mezi tělem a tělem, je možné si uvědomit Pralaji mezi existencí jedné planetární formy a jiné planetární formy. Je také možné si uvědomit velkou Pralaji mezi existencí jedné galaxie a další galaxie, a tak dále.

Každý přechodný stav je "Bardo", stav bytí. Existuje mnoho takových stavů, takže existují série "Bárd".

Velké kolo existence - na každé úrovni od atomu po vesmír - je zahrnuto v písmenu Jod. Jod představuje velký cyklus života. Cyklus života a smrti je stejně pravdivý pro veškerou existenci, jakož i pro vesmír, galaxii, sluneční systém, planetu, fyzické tělo, buňku, atom a pro kvantu. Kvanta je jedna "částice" světla. Protože každý jeden bod, každé Jod, které se projevuje v existenci, všechny podléhají zákonům, které podmiňují život.

Ano, život je založen na zákonech, ale my o nich zůstáváme nevědomí. Rádi si myslíme, že můžeme vytvářet vlastní pravidla, že můžeme dělat cokoliv, co chceme, a že to nemá žádné důsledky, zejména pokud jednáme pouze v mysli. Věříme, že můžeme dělat cokoliv, co se nám líbí v našich myslích, ignorujíc, že mysl, kterou zažíváme tady, je jen bledým odrazem úrovně energie a hmoty, která existuje v přírodě. Ale my to nevíme.

Každá akce přináší výsledek. To je nepopiratelné, to je neomylné, to je zákon. Je to jedna z mála věcí, která existuje trvale a navždy. V sanskrtu se nazývá Karma. Dokonce i v Pralaji, dokonce i v Mahá-Pralaji, když "Bůh vdechne" a vtáhne celý vesmír a vše odpočívá v neexistenci, ve velkém spánku, Karma je stále tam. Jediný důvod, proč "Bůh vydechuje" znovu velkým dechem, a opět nechává vznášet všechny tyto částice v prostoru, je kvůli karmě, protože existují síly v pohybu, které musí být rozehnány a které se mohou pohnout pouze tehdy, když se projeví hmota a energie. Toto je zákon.

Stejně jako příčina a následek zachovává existenci hmoty a energie v kosmickém měřítku, totéž platí o vaší duši, o vašem těle. Smrt neukončuje vaše činy. Fyzická smrt je jen přeměna hmoty na energii, ale tato energie se znovu stane hmotou, protože tato energie má pozastaven pohyb, který musí být odstraněn. Tyto částice jsou poháněny, musí jednat. V moderní fyzice se to nazývá invariantnost (neměnnost). Je to zákon fyziky. Není to jen fyzické, je to energetické.

Každá myšlenka, kterou máme, pohání energii. Každá emoce pohání energii. Čím více investujeme naše vědomí, naši vůli do myšlenek a emocí, tím více budeme tuto sílu pohánět. Bez ohledu na to, zda je ta myšlenka pozitivní, negativní nebo neutrální, všechny mentální formy, které v sobě máme, jsou balíky energie, které musí být odstraněny.

To je důvod, proč evangelia, Sútry, Tantry, Védy, všechny významné dokumenty, znovu a znovu prosazují filozofii etiky. Důležitost etiky je základem jakéhokoliv duchovního života. Není to proto, že se někdo pokouší klást na nás své morální hodnoty. Je to proto, že každý jednotlivý pohyb, ať už fyzický, emocionální nebo duševní, vytváří následek.

Pokud je naší touhou vrátit se vědomě k nejvyšším stavům existence (to, co někteří nazývají "Bůh"), musíme se sjednotit se Zákonem. Musíme být sladění s těmito silami, které se vracejí na tyto úrovně. V opačném případě se vrátíme, ale bez poznání a s omezeným vědomím.

Živá duše

Když Bůh stvořil člověka, Adama, Bible říká v Knize Genesis nebo Bereshit, že "Bůh vdechl do něho dech života a člověk se stal živou duší", v hebrejštině to je Nephesh Chaiah (Nefeš Chaja).

A Hospodin Elohim ztvárnil Adama, prach ze země a vdechl mu do chřípí Neshamah Chaim (dech života); a člověk se stal נפש חיה Nephesh Chaiah (živou duší). - Genesis 2: 7

Nephesh je jednou ze tří duší v Kabale vedle Neshamah (Nešama) a Ruach. Nephesh Chaiah je duše, která má v sobě živého Boha.

חיה Chaiah znamená "život, žití." Mluvili jsme o Chaiah v přednášce o ט Teth. Chaiah je život, síla Šekiny (Shekinah), Boží Matky. Když síla Chaiah osvětluje duši, ta osoba je "Adam", o kterém se říká zde: duše, která chodí a mluví s Bohem, která vnímá Boha. Nephesh Chaiah nevěří v Boha, ale zná Boha. Tato osoba má skutečné poznání, ví.

Je důležité mít na paměti, že slovo אדם Adam má mnoho úrovní použití: Platí pro "člověka" (mysl), ale existuje mnoho úrovní Adama, od nejhoršího, hříšného Adama (ty a já) až po dokonalého Adama, kterým je náš Nejvnitřnější.

Poznání v hebrejštině je דעת Daath. Toto slovo Daath je také v knize Genesis, je to Strom poznání. Ale není to jen Strom poznání, je to Strom poznání טוב ורע "Dobra a zla", "Tob ve Ra". Přesnější překlad by nebyl dobro a zlo, protože tato slova jsou morální, jsou subjektivními pojmy, ovlivněny časem a místem. "Dobro" a "zlo" jako takové neexistují; jsou to mentální koncepty. Existuje čistota a nečistota a to je to, co טוב Tob a רע Ra skutečně znamenají. טוב Tob je hebrejsky "dobrota". רע Ra je hebrejsky "znečištění, nečistota". Jakékoliv poznání zrcadlí Tob a Ra. Abyste měli skutečné poznání, musíte vidět Tob a Ra, čistou a nečistou stranu. Jinak to není úplné poznání. Například si myslíme, že máme mnoho poznatků, zejména materiálních znalostí. Myslíme si, věříme, že jsme nejúžasnější civilizace, která kdy existovala. Jací jsme hloupí, jací nevědomí. Známe to "zlo", Ra, znečištění velmi dobře. Jsme odborníci ohledně násilí. Naše planeta je zářným příkladem znečištění na každé úrovni této planety. Nejen znečištění ve vodě, znečištění ovzduší nebo znečištění na zemi, ale znečištění v mysli. Naše mysli jsou nechutně znečištěné. Navíc se každý den dopouštíme toho, že se více znečišťujeme. Milujeme pornografii, zabíjení, zvrácenost. Jsme uctívači nečistého ducha, רע Ra. Toto je vyjádřeno v Bibli, v mnohých příbězích a v každém Písmu světa. Například, Bůh varoval Noema:

Hospodin viděl, že lidská zloba רע (Ra-znečištění/nečistota) na zemi je velká a vše smýšlení lidského srdce je ustavičně nakloněno pouze k zlu (Ra). Hospodin litoval, že utvořil člověka na zemi a cítil v srdci bolest. Hospodin řekl: Člověka, jehož jsem stvořil, vyhladím z povrchu země; počínaje člověkem až po dobytek, plazy a nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. - Genesis 6

Noe dostal Arkánum, velké tajemství, které nazýváme "Archa". Přednesli jsme několik přednášek o Arše a vysvětlili její skutečný význam. Protože Noe dostal Arkánum a byl mu věrný, byl ochráněn a zbytek lidstva byl zničen ve velké povodni. Vidíme, že trest padá na nečistých v každém Písmu. Totéž platí pro nás, pro naši znečištěnou mysl.

Naše sklony k zvrácenosti vytvářejí karmické následky, které ovlivňují nejen nás, ale i vesmír a planetu. Vše je jimi ovlivňováno, avšak není možné, aby to takto nadále pokračovalo. Příroda pravidelně očišťuje nečistoty a je to přirozený zákon; je to nezbytné.

Nicméně když jsme věrní Zákonu (Tóra, Dharma), též nazývanému smlouva, dostáváme vedení a ochranu.

Bůh řekl Noemovi a jeho synům, co byli s ním: "Uzavírám svou smlouvu ברית (Beryath) s vámi i s vaším potomstvem זרע (zera, spermie)…” - Genesis 9: 8-9

Jod představuje smlouvu, která v hebrejštině je ברית Beryath, která je sexuální. Z tohoto důvodu je smlouva ברית zastoupena v moderních židovských tradicích v ברית Brit nebo v obřízce, zvané Brit milah (z ברית stejného slova jako smlouva), která se bohužel zvrhla do čistě fyzického rituálu.

Když světlo Kosmického Krista rozvíjí stvoření, tento paprsek sestupuje jako velká síla života: Chaiah. Diskutovali jsme už mnohokrát o tom, jak se tento proces vyvíjí. Toto světlo na své poslední cestě k projevení existence tvoří všechny světy, všechny dimenze, ale končí na spodku tohoto zobrazení Stromu života ve sféře Malkuth.

iod-hore a dole - kabbalah

V hebrejštině, Malkuth znamená "království". Jiný hebrejský název pro tuto oblast přírody je Assiah. Assiah znamená "svět činnosti", který se týká fyzického světa, nejen fyzického světa kolem nás, ale našeho fyzického světa, našeho fyzického těla. Hebrejské písmeno Jod/Iod představuje Malkuth. Malkuth je desátá sféra, Jod je desáté písmeno.

Tak vidíte, Jod je Kether, první sféra a Jod je Malkuth, desátá sféra. Pokud počítáte od spodu nahoru, deset je Kether. Pokud počítáte od shora dolů, deset je Malkuth. Jod je obojí Kether, Otec a Malkuth, vy a já. Nicméně, Kether působí přes Daath a Malkuth působí přes Jesod, takže Jod uzavírá dvě smlouvy: jednu nahoru a druhou dolů.

Bohužel jsme o tom neinformovaní; nemáme poznání o Bohu. Chybí nám schopnost vnímat Boha. Proč? Protože jsme dobrovolně opustili Eden. Rozhodli jsme se zneužívat Strom poznání, Daath, a byli jsme vypuzení z Ráje. Faktem je, že už nejsme v Edenu. Jsme v pustině, v utrpení, v bolesti, nevědomí. Potřebujeme náboženství (religion), ale ne víru.

Slovo náboženství pochází z latinského religare, které znamená "sjednotit se" a to souvisí se sanskrtským kořenem slova Jóga, Yug, což znamená "sjednotit se". Konkrétně to znamená spojit se s pravdou, splynout s realitou. Znamená to zříci se nevědomosti, ale člověk musí chtít opustit nevědomost, a to není snadné.

Zanechat nevědomost znamená získat poznání. V hebrejštině znamená Daath poznání. Daath je velmi tajemná sefira, která se nachází na úrovni hrdla na Stromu života. Je těsně pod horním trojúhelníkem, ale je skrytá. Je to Strom poznání ukrytý v Stromě života.

Hebrejské slovo Daath začíná písmenem ד Daleth, což je čtvrté hebrejské písmeno. Písmeno "Daleth" představuje dveře (průchod). Ten průchod není mimo nás, je uvnitř.

Slovo hebrejského písmene Jod se píše יד (Jod-Daleth) nebo יוד. V názvu tohoto písmene jsou dveře, Daleth. Proč?

Protože (1) Kether je průchod do existence ze stavu neexistence. Kether, první sféra, je Jod na této úrovni. Kether jsou dveře a z tohoto světla vzniká existence prostřednictvím Kether, dveří Jodu.

Podobně (2) vy a já jsme Jod. Jsme svět činnosti, Assiah; jsme dveře. Ale co prochází přes nás? Co využívá naše dveře? Chtíč, pýcha, hněv, pomsta, žárlivost, závist, strach, nenávist, zneuctění, zločin, krádež, chamtivost, nenasytnost, lenost, fanatismus atd., prostě nečistota, Ra. Kde je Bůh? Kde vidíme, jak Bůh jedná prostřednictvím nás? Nevidíme. Jsme v nevědomosti; jsme odpojení.

Máme deset prstů na rukou a deset prstů na nohou; představují Jod, desáté písmeno. Našich deset prstů by mělo být vozidlem, plavidlem dveřmi, které může naše vnitřní Bytí používat k projevení se ve světě. Ale my mu to nepovolujeme udělat. Nejsme na cestě Tob, dobra, Chesed, Bytí. Namísto toho uctíváme vše, co je nečisté. Uctíváme touhu, pýchu, strach, závist, obžerství, žárlivost a všechny další nedostatky, které máme tak moc rádi.

My jako Jod s našimi deseti prsty bychom měli být nástrojem, na kterém Bůh může hrát svou symfonii. Jako velký prorok nebo dokonce jako nevinný anděl, měli bychom být nástrojem pro našeho Nejvnitřnějšího, aby mohl hrát svou hudbu, ale on nemůže, protože mu to nedovolíme. Raději se pokrýváme našimi strachy, vzpomínkami, touhami a přesvědčeními. Raději se zahalujeme lží: avidya, což je v sanskrtu nevědomost. Potřebujeme Vidya, což je poznání. Získat poznání (Vidya, Daath, Gnóze) je možné prostřednictvím Jod. Jak to víme? Protože hebrejské slovo "znát" je ידע Yadah: slovo יד "Yod" s ע "Ayin".

Ale co chceme znát? Když přistupujeme k Stromu poznání, Daath, přinášíme náš Jod, nás a díváme se s Ayin. Písmeno "Ayin" představuje oči, jak vidíme. Ayin je druhý znak ve slově דעת Daath, poznání. Takže vidíte, že ידע Yadah je prvními dvěma třetinami slova דעת Daath, Strom poznání, úžasné tajné záhady, Arkánum, ale počínaje s Jod, který si ty a já.

Musíme hledat poznání a my všichni máme tu touhu, jinak bychom tyto informace nestudovali. Ale bohužel neustále usilujeme získat poznání nesprávným způsobem. Většina lidí se pokouší přecpávat mozek příliš mnoho teoriemi, příliš mnoho myšlenkami, příliš mnoho analýzami, příliš mnoho koncepty. Nebo se snažíme emočně nacpat přesvědčeními, chceme mít pocit, že jsme součástí skutečného hnutí nebo skutečné školy, chceme mít pocit, že jsme skutečně duchovní lidé a chceme mít pocit, že známe Boha. Jsou to formy nevědomosti.

Jediný způsob, jak můžete znát Boha, je přes vědomí, ne myslí, ne vírou, ale probuzením, vytvořením duše, tím, že se stanete Nephesh Chaiah. To je jediný způsob. Jinými slovy, musíme vidět Boha, potřebujeme otevřít naše duchovní oči; toto je písmeno Ayin v Yadah.

Musíme probudit naše vědomí, probudit se z našeho stavu nevědomosti. To se nedosahuje teoriemi ani vírou. Neklepeme na dveře, aby nám byly otevřeny jakoukoliv vírou nebo jakoukoliv teorií. Žádná víra nemůže vytvořit nic, co žije, žádná teorie nemůže vytvořit nic, co žije, co má Chaiah. Život, Chaiah, pochází od Boha.

Síla života

Vytvořit duši, znovu se narodit, je dílem alchymie. Je to práce, která není teorie ani víra, je to realita. Tato práce se může uskutečnit prostřednictvím Stromu poznání, prostřednictvím Daath, a proto máme tyto tajemství. Ten, kdo to umožňuje, je velmi kontroverzní, protože on je ten, kdo nám umožnil být v šlamastyce, ve které jsme. Tato síla je zastoupena v písmenu Teth, devátém písmenu, o kterém jsme mluvili v předchozí přednášce.

Teth je had. Had pokoušel (Evu) Havah. Je to had, který řídí všechny síly života. Proto v dávných tradicích vždy uvidíte hady na Stromu života. Toto platí v judaismu, křesťanství, v řeckých tajemstvích, v severských tajemstvích, v aztéckých tajemstvích, všude. Had, drak, se v hebrejštině nazývá Nahash.

Had visí na Stromu života. Je to Ouroboros, ten velký drak přírody, který kouše svůj vlastní ocas a vytváří cyklus života. Tento cyklus je Jod, ale Jod existuje jen kvůli hadovi, Teth.

Slovo Teth je Teth-Jod-Tav. Jod je uprostřed. Had nese ve svém klíně Jod. Had je ten, který dává moc Iodu, a proto je v esoterických tajemstvích uvedeno, že bez hada Bůh nemůže udělat nic. Proto každý prorok pracuje s hadem.

Mojžíš sledoval, jak had zabíjí jeho lid, protože zneužívali Zákon, protože vytvořili okolnosti pro své utrpení.

Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu. “Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. – Numeri 21:7-9

Ten had na tyči je kundaliní, Quetzalcoatl, okřídlený had, opeřený had, Nahash, Serafín nebo Seraph. Je to had, který stoupá vzhůru po Stromu života, který nese světlo Šekiny, světlo, oheň Ducha svatého a osvětluje všechny církve (čakry) a probouzí duši.

Had je duální, stejně jako vidíte, jak má Ayin dvě ramena; ty představují naše dvě oči a představují také Tob a Ra. Jinými slovy, používáním hada se probouzíme v dobrém nebo špatném, jako prorok, nebo jako věštec, jako anděl nebo jako ďábel.

Had je ten, kdo má moc, a to je důvod, proč Samael jezdí na hadovi. Samael (ten "trpký nápoj", který je doktrínou) je zmocněn hadem a jezdí na něm do Edenu, aby vyslechl Havah, Evu. Eva však podlehla touze, upadla do pokušení, brala ze Stromu poznání a zkazila se. Vidíte? Zkazila se. To je to, co děláme, když přes náš vlastní Ayin, naše vlastní vědomí, bereme životní energie, ovoce ze stromu našeho poznání okamžik za okamžikem a zneužíváme je.

Bereme všechny síly a energie, které každodenně dostáváme a živíme touhu. Snášíme naši zatrpklost, představujeme si a oddáváme se našemu hněvu a chtivosti, chceme to, co nemůžeme mít, chceme respekt, peníze, moc, bezpečnost, jistotu, lásku, avšak my je nedáváme. Chceme a chceme, ale nedáváme.

Síla tohoto hada je spojena s Jesod, devátou sférou. Zde najdeme písmeno Teth, hada. Když překryjete Strom života nad svým fyzickým tělem, Teth, Jesod, souvisí se sexem. Jsou to pohlavní orgány. Slovo Jesod v hebrejštině znamená "základ". Je to základní kámen našeho chrámu. Náš psychologický, duchovní chrám je postaven na Jesodu, až už je tento chrám čistý nebo nečistý. Vidíte, dokonce i ďáblové se spoléhají na Jesod, dokonce i démoni, protože v Jesod je moc Chaiah, života: je to moc sexu.

Zjistili jsme, že Tóra (Zákon) se nazývá "smlouva". Svatý, buď požehnaný, se nazývá smlouva a tento svatý znak, tedy obřízka, se nazývá "smlouva". Takže všechny jsou propletené a ne od sebe odděleny. Rabín Yesa mu řekl, že Tóra a Izrael jsou nazývány smlouvou a to je v pořádku. Ale jak víme, že Svatý, buď požehnaný, se nazývá smlouva? On odpověděl: Protože je psáno: "A on si vzpomněl na svou smlouvu" (Tehilim 106: 45) a je dobře známo, že tajemstvím toho je Jesod, jak jsme se dozvěděli. - Zohar

Vše, co existuje, se rodí přes Jesod, sex, bez výjimky, dokonce i planety, slunce, hvězdy, galaxie. Plodí se sexuálně, stejným způsobem jako minerály, rostliny, zvířata a lidské bytosti, v deváté sféře Jesod. Ale tato sexuální tvorba má různé úrovně a různé formy.

Co známe jako sex, je zvířecí, ne božské. Proto to, co vytváříme prostřednictvím naší sexuální aktivity, je zvířecí, ne božské. Přesto se můžeme naučit, jak používat naši sexuální energii k vytvoření božskosti, a to je poznání Daathu, starověké tajné moudrosti ukryté v každém náboženství, no neposkytované lidstvu, protože by ji bez pochybností zneužili. Proto nám byly dány tajné poznatky a přísahy cudnosti: umožnit šanci těm, kteří nastoupí na cestu k čistotě. To je skryté v Kabale tajemstvími obřízky.

Tóra proto dodržuje tuto SMLOUVU OBŘÍZKY. Kdo dodržuje tuto smlouvu, je to, jako kdyby dodržoval celou Tóru. A ten, kdo je falešný, je jako kdyby byl falešný k celé Tóře. - Zohar

To však není jen fyzický, doslovný akt. Skutečná je obřízka energie, ne masa.

Obřízka je zajisté užitečná, pokud zachováváš zákon; ale pokud přestupuješ zákon, tvá obřízka se stala neobřízkou. Pokud tedy neobřezaný zachovává požadavky zákona, zda se jeho neobřízka nebude počítat za obřízku? A neobřezaný na těle, který plní zákon, bude soudit tebe, který navzdory liteře a obřízce přestupuješ zákon. Neboť Židem není ten, kdo je jím navenek, ani obřízkou není obřízka viditelná na těle, ale Židem je ten, kdo je jím v skrytosti, a srdce obřezané v Duchu, a ne podle litery. Jeho chvála nepochází od lidí, ale od Boha. - Římanům 2

Tyto učení uchovávaly v tajnosti, aby byly chráněny před degenerací, a za pár století se o nich zajímalo jen málo lidí. Ale teď, čas vypršel. Věk končí. Takže ochránci tohoto starého poznání, ze soucitu, otevřely dveře a řekli: "Hle Aron (Archa), Arkánum, tajemství sexu. Pokud ho využijete a použijete, můžete se vzkřísit jako Nephesh Chaiah, živá duše. Můžete se poradit s Ježíšem z Nazaretu a "znovu se zrodit z vody a ducha" - narodit se z ducha, ne z těla. Můžete využít sílu Tantry, kontinuum energie Chaia, která proudí přes všechno v přírodě, ale koncentruje se v její nejsilnější, mocné, nebezpečné síle v našem fyzickém těle jako sexuální energie.

Tato energie je základem života, zda je ten život fyzický nebo duchovní. Ale člověk musí vědět, jak ji používat. Pokud ji zneužijete, vytvoříte ďábla. To se stalo s Rasputinem. Rasputin věděl o poznání, ale zneužil ho a vytvořil velkého ďábla. Stalo se to mnoha lidem, kteří nepochopili doktrínu, kteří používali sexuální energii, ale neodstranili svou touhu. Výsledkem jsou rozpolcené osobnosti, potraty přírody, příčiny utrpení.

Síla stvoření je v Jesod. Jesod je hláskován יסוד Jod-Samech-Vav-Daleth. Tyto písmena mají obrovský význam. Začíná to s Jod, proč? Protože Jod je semeno, je to začátek, jsme to my, je to Kether. Druhé písmeno Samech je had. V pozdější přednášce budeme hovořit o Samech. Vav je páteř, po které musí had stoupat. Daleth jsou dveře. Takže vidíte, slovo Jesod nebo základ, skrývá tajemství ve svých písmenech. Co je velmi důležité, slovo יסוד Jesod je יוד Jod plus ס Samech. Jesod je výsledek Samech fungujícího přes Jod.

Prostřednictvím dveří (Daleth) sexu máme energii v páteři (Vav), v našem nervovém systému. Konečným projevem veškeré energie v našem nervovém systému je sexuální síla.

Přece jen, máme na výběr, jak používat Strom poznání, ať už moudře nebo hloupě. Máme tendenci používat ji hloupě. Používáme sex na živení touhy, používáme sex jako moc, používáme sex jako drogu.

Sex je božský. Sex vytvořil Bůh z nějakého důvodu, ale my jsme o tom neznalí. My, kteří si myslíme, že jsme mistři vesmíru, kteří jsme opravdu jen troglodyti v bahně, hmyz, si neuvědomujeme, že sexualita je největší moc, kterou máme. Je to nejsilnější způsob, jak můžeme změnit život.

Zeptejte se každého, kdo neplánoval mít dítě, ale udělal ho, zvláště pokud je mladý, jak dramaticky se život mění po přivedení dítěte na svět. Taková osoba použila tuto sílu, ale směřovala ji bez vůle, bez vědomí a podívejte se na změny, které to způsobuje.

Pozorujte osobu, která je závislá na sexu, která ničí svou mysl kvůli své závislosti na sexuálním dobývání nebo masturbaci nebo pornografii. Tyto závislosti ničí mysl, protože sexuální energie je atomová síla.

Obráceně, opak je pravdou. Všichni velcí Buddhové, Mistři, světci, proroci a avatáry využívali sexuální energii pozitivním způsobem. Tak se staly, kým se stali. Ježíš se stal Ježíšem ne náhodou. Buddha se stal Buddhou díky jeho hlubokému poznání sexuální síly. To je důvod, proč učil tantru studentům, kteří byli na to připraveni. Neučil tyto poznatky každého, jen těm, kteří měli sílu a čistotu mysli, aby to zvládli.

Pokud se naučíme používat svou sexuální sílu moudře, had se stane naším nejlepším přítelem. Ten had pro nás předtím otevřel dveře utrpení. Předtím nám naše sexuální energie vytvářela bolest a utrpení: máme krátké okamžiky radosti a potom mnoho utrpení. Když je ta síla řízena, vedená, očištěná, otevírá naše duchovní oči, Ayin v Daath.

V hebrejštině, slovo pro oheň je אש Esh (Eš), vyslovuje se Aleph-Shin (Alef-Šin). Všichni máme oheň uvnitř. Každý atom v našem těle je naplněn ohněm, Esh. Máme život, protože máme Esh. Když zemřeme, oheň je převzat z našeho těla, to se rozkládá, vrátí se Zemi. Když se narodíme, Esh se projevuje. Esh je totéž světlo, které sestupuje dolů po Stromu života. Esh je Božská Matka, Shekinah, Kundaliní, Kali, Durga, Diana, atd.

Božská Matka kundaliní je oheň. Ona není krotká, poddajná nebo mírná. Ona není taková, jak mnoho náboženství pokládá Boha za slabocha. Ona, bohyně, je síla života samotného. Ona je plamen, který osvětluje každé slunce, plamen, kolem kterého se v úžasu točí solární systémy, v posvátné úctě k Ní.

Vidíte, solární systémy mají vědomí, galaxie mají vědomí, samotné světlo je vědomí, dokonce i fyzici to už vědí. Ale všechno toto světlo, Esh, které sestoupilo do existence, nyní začíná svůj návrat zpět. "Nádech" začíná, když Bůh začíná stahovat ty síly na této úrovni - ne celý vesmír, jen tuto úroveň, kde jsme my.

Ten nádech je nádech Alephu (Alef), což je vzduch, a Shinu (Šin), což je oheň. Když dáte vzduch a oheň dohromady, máte Esh, oheň Ducha svatého, kundaliní.

Smlouva

Nemáme tu sílu probuzenou. Ona v nás spí, je ve stavu odpočinku. Nemůže se probudit bez našeho přičinění. Tak jsme dostali náboženství a naučili nás první kroky: být čistí, používat svou energii moudře, pomáhat ostatním. Toto je učení:

Nedělat zlo, rozvíjet dobro a očistit mysl. To je učení všech Buddhů. - Buddha Šákjamuni, Dhammapada

To je učení v syntéze.

Tyto tři kroky jsou vysvětleny jako tři faktory: smrt, narození a oběť. Prováděním těchto tří faktorů v každém okamžiku duchovně rosteme. Nicméně, ve všech třech denně selháváme. Mohli bychom dělat dobrou práci, jednou za čas, ale jak často očišťujeme svou mysl od toho, co je nečisté? Měli bychom to dělat každý den. Jak často dáváme zrod novým hodnotám vědomí v sobě, jako pokora, laskavost, svatost, radost za druhých, nesobeckost, velkorysost, píle, střídmost, pokora, láska? Jsou vzácné. Přesto, učení vyžaduje, abychom je prováděli každý den, neustále v každém okamžiku, protože vytvářejí výsledky. Pokud uplatňujeme tyto tři faktory a vzbouříme se proti naší mysli, vzepřeme se naší nečistotě, bojujeme proti sobě… Bůh se na nás usměje. Dostáváme velké dobrodiní, dostáváme pomoc… hodně pomoci.

Když se podíváme na písma, například, po tom, co Bůh seslal povodeň, vody, aby snesl ze světa všech nečistých, nechal Noema a řekl mu:

Učiním s tebou dohodu, dokud budeš dodržovat tuto dohodu, budu tě chránit. A budu symbolizovat tuto smlouvu duhou.

Je to velmi krásný příběh, velmi dojemný. Noe dostal smlouvu od Boha a dodržoval ji skrze celý zbytek biblických proroků. Velká smlouva mezi Bohem a jeho lidem, mezi Ish-Ra-El a Elohim, je sjednocený Jesod a Malkut.

Sevřená ruka je Jod. Když napíšete písmeno Jod, může to znamenat zavřenou ruku; Proč? Neboť se musíme zmocnit našich vnitřních sil, uchovat je, pojímat je jako svaté, jako posvátné a chránit je. Musíme sjednotit Jesod a Malkut, opět je vrátit, aby se staly jednou sférou. Před pádem z Edenu byly sjednoceny. Malkut je padlá sefira. Padli jsme z blaženosti (Eden). Malkut klesl a nyní trpíme. Jod je smlouva, věda, dohoda o tom, jak sjednotit Jesod a Malkut, aby byli jedno; co to znamená? To znamená, že Jesod, naše sexuální síla, nebo vitální energie, musí být v dokonalé harmonii s Malkut, naším tělem, a právě teď není, ony bojují.

Naše sexuální energie je zkažená touhou, a my jsme po celou dobu ve velkém rozporu, protože ta sexuální energie se chce projevit. Ale proto, že máme touhu, touha ji bere, touha ji využívá, náš strach ji využívá, náš hněv ji využívá, naše závist, naše žárlivost a samozřejmě náš chtíč. A to nejen fyzicky, ale i v mysli, v srdci.

Sexuální zneužívání provádíme denně. To znamená, že zneužíváme sexuální energii psychologicky v nás samých. A to nejen fyzicky, ale i psychicky, proč? Protože každá činnost, kterou provádíme, vytváří. Využívá tuto energii tvůrčím způsobem, ale nesprávné.

Když si vymyslíme nějaký sen, projekt, a když si začneme představovat "Hm, dostanu tuto práci a potom vydělám spoustu peněz a pak se stanu slavný" a máme všechny tyto představy, které se valí myslí, tyto obrazy jsou vytvářeny sexuální silou v těle, ovládá je Jesod, vitální tělo, které řídí tyto síly přes Éter, který vytváří naši představivost, naši paměť, naše vnímání a to nejen fyzicky, ale v mysli. Všechny ty síly jsou směrovány, vytvářejí, ale vytvářejí lži, sny, fantazie, faleš, neznalost. To je důvod, proč pravý Gnostik nesní. Skutečný Gnostik je probuzen a nesní. Samozřejmě, že takový člověk je na úrovni Buddhy, Ježíše, ne nás. Stále máme ty generátory v mysli, které vytvářejí představy a iluze, které zneužívají naši sexuální sílu.

To je důvod, proč se musíme naučit meditovat. To je důvod, proč se musíme naučit pozorovat sami sebe, probouzet se v každém okamžiku. V tomto úsilí být probuzen v každém okamžiku, znamená nasměrovat všechny síly svého bytí, ale správným způsobem, být tady a teď, jednat zodpovědně, být dobrým člověkem, a to nejen navenek ale uvnitř, to je ta nejdůležitější věc.

V jistém smyslu naše chování navenek je nepodstatné. Na čem záleží nejvíce, je naše vnitřní chování, protože, jak řekl Buddha, v prvním řádku své Dhammapady, to na co myslím, tím jsem. Pokud budeme kontrolovat mysl, pak se stáváme něčím dobrým. Pokud nebudeme ovládat mysl, můžeme se chovat jako svatí, ale budeme ďáblové. A existuje mnoho takových lidí, kteří si rádi myslí, že jsou duchovní a ukazují se jako duchovní, ale uvnitř jsou hrozní. Proto Ježíš řekl:

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Čistíte číši a mísu zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a nestřídmosti.

My jsme to. Nicméně, existuje smlouva, dohoda, příslib od Boha. Bůh nezaplaví Zem, pokud budeme dodržovat smlouvu.

Smlouva má dva hlavní aspekty. První jsem vysvětlil: je to Jesod a Malkut dohromady, to je Jod. Druhým aspektem je Kether. Kether je Bytí našeho Bytí, původ našeho původu, Otec našeho Otce, Koruna, Stařešina dní, Otec, který je v tajnosti. Přitom, Kether pracuje přes Daath, poznání.

Takže zde vidíme dva Jody: jeden nahoře, jeden dole. Zde vidíme dvě smlouvy: jednu nahoře, jednu dole.

Hebrejské slovo pro smlouvu je ברית Beryath, Bet-reishi-Jod-Tav. Křest znamená přijetí smlouvy. Když někdo přijme křest - ať už je to křesťanský křest, nebo jde do Mikvah v židovské tradici, nebo se mu dostane zasvěcení jako například v Kalachakra Tantře, kde je pokropen vodou - to vše jsou křtiny. Ty představují přijetí posvátné přísahy. To je svátost, posvátný akt, který představuje příslib nephesh, duše, která je stále zvířecím duší, přijmout smlouvu, aby se stala Nephesh Chaiah. Jinými slovy, Nephesh, která v sobě udržuje síly života, která je chrání, respektuje je, očišťuje je. Aby se znovu stala Adamem, vrátila se do Edenu, Nephesh Chaiah, živá duše.

V každé z těchto tradic, původně, kajícník složil přísahu, slib, že nebude provádět cizoložství. V každé z těchto tradic. Nyní je to již zapomenuté. Voda z rituálů představuje sexuální sílu, lůno, vody, z nichž se vynořuje stvoření. Tyto vody jsou symbolem narození do nového života, nové Chaiah, přijetí čistoty té vody shora, aby ji udržovala, aby ji ochraňovala, aby ji posvěcovala.

Voda ještě uchovává tajemství, protože uvnitř vody je oheň. Slovo voda v hebrejštině je Mayim, psány s dvěma Mem, ale uprostřed je Jod. Uprostřed vod je smlouva, Jod, ty a já. Jsme ve vodách existence. Máme v našich vodách potenciál stát se něčím víc, ale tento potenciál se skrývá v Jod. Ten potenciál se nazývá Esh, oheň. Je tam skrytý oheň života.

Proto, když člověk uspěje a vstupuje do nebe, vstoupí do Shamayim (Šamaim).

A Bůh nazval oblohu nebem שמים (Shamayim). - Genesis 1

Shamayim je vytvořeno z מים Mayim, slovo pro vodu, ale začíná s ש Shin, což znamená oheň, takže význam je "ohnivé vody". Vždy je to přeloženo v Bibli jako "nebe." Ohnivé vody jsou vstup do Edenu, blaženosti.

Ježíš říká Nikodémovi, nemůže se někdo znovu narodit, pokud se nenarodí z vody a ducha; co je ten duch? Ruach Elohim. Co se vznáší nad vodami kromě vzduchu? Co je ve vodách kromě ohně, Esh? Jinými slovy, respektujeme smlouvu, posvěcujeme smlouvu zachováváním těchto zdrojů energie a jejich správným využíváním.

Tvoříme oheň, kundaliní, a to prostřednictvím naší činnosti v Assiah, v těle: prostřednictvím činnosti. Oheň se vytváří uvnitř. To světlo, které sestoupilo dolů do těla, jako jeho konečná syntéza, když vezmeme smlouvu a začneme ji využívat, ten oheň se začne vracet, ale přeměněn, transformován. Takto se Božská Matka probudí, prostřednictvím smlouvy. Když ovládneme tuto sílu, aktivujeme a probudíme ji, אש Esh se vynoří uvnitř smlouvy ברית Beryath. Co se vyslovuje, když dáte אש Aleph-Shin do středu ברית Beryath? Vyslovuje se בראשית Bereshit, úplně první slovo v knize Genesis, slovo stvoření, způsob k vytvoření duše: Bereshit Barah Elohim. Není to úžasné?

בראשית

Pokud dáte oheň do smlouvy, píšete Bereshit. Pokud není ve smlouvě žádný oheň, neexistuje žádný život, není stvoření. Jinými slovy, aby mohl Bůh stvořit Adama, živou duši, Nephesh Chaiah, potřebuje oheň. Ten oheň přichází skrze dech, Ruach, Aleph, dech přináší oheň. Ten oheň je to, co vytváří život, Chaiah, kundaliní, duchovní život.

Takto had stoupá na tyči. Had je שרף Seraph, což se překládá jako "ohnivý had." Proč ohnivý? Neboť se to píše se Shin, pro oheň. Seraph bere oheň (Esh), a zvedá ho páteří (ו) k Bohu, očištěn. Výsledkem je, že se Adam narodil.

Podívejte se pozorně sem, vidíte, že máme dvě smlouvy, jednu dole a jednu nahoře, máme páteř, která je Vav. Vav je Bódhisattva, Tiferet. Víte, co se stane, když sjednotíte dva Jody a Vav? Vytvoříte Aleph. Jinými slovy, když lidská duše splňuje smlouvy a uvnitř je spojuje, výsledek je dokonalý Aleph.

Clovek ziva bytost

Když máme sílu života ve svém nitru dokonale čistou a probuzenou, jsme Nephesh Chaiah, živá duše. Jinými slovy, jsme Adam. Zatím však je lidská duše, Tiferet, jen lidská duše, ne bůh.

tarot-mag

א Aleph je první písmeno jména אדם Adam. Druhé písmeno je ד Daleth, což je průchod. Třetí písmeno je ם Mem, což je voda. Ale ten Adam není ty a já, ten Adam je Kether. Zdokonalený Adam je Mág z tarotu, vnitřní Bytí. Zdokonalený Adam je Anátman, Bytí Bytí, Otec Otce, Stařešinů dnů. Když se oheň, Esh, navrátí zpět do Kether, z Kether se stává mág, kněz, mudrc, plně probuzená bytost, Buddha, Dharmakája, Vadžrasattva, diamantová duše. Dokonce, i když dokončíme tuto práci a dosáhneme těchto úrovní vývoje, nejsme to. To je to, co je třeba chápat. Jsme jen Jod, vždy jen Jod: tečka, smítko, nic. Je to Bůh, kdo si zaslouží slávu. Je to Bůh, kdo přijímá zasvěcení. Je to Bůh, kdo přijímá energii. Vždy jsme jen jeho sluha. Proto je směšné slyšet lidi nazývat se "to" a "tamto", "svatý guacamole."Je absurdní nazývat sám sebe tituly, vyprávět ostatním o údajných zasvěceních nebo stupních vývoje, protože lidská osoba, pozemská osoba, je jen toto: nádoba, nic víc. Ten, kdo je dobrý, ten, kdo je Tob, je Bůh. Proto evangelium říká,

" Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života? “Proč mě nazýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh." - Marek 10:17-18

Dokonce Samael Aun Weor, který je velký mistr, odmítal přijmout takovou chválu. Tak proč je to tak, že vidíme tolik lidí i v gnostické tradici očekávat pochvalu? Kvůli pýše, mystické pýše.

Ten, kdo uspěje v tomto úsilí, realizuje religare, jógu, sjednocuje dvě smlouvy, horní a dolní v jedno a stává se א Aleph: Adam, mág, kněz. To je účel a cíl, takto dosáhnete plnou realizaci Já (Sebe-uvědomění). Co je to nejkrásnější a možná nejvíce matoucí je, že Sebe-realizace neboli Sebe-uvědomění se vyžívá v tom, že Já je prázdné. Neexistuje žádné "já". Neexistuje žádné ego, není tam já, je tam jen On.

To je důvod, proč Buddha učil nauce Anátman, "žádná bytost, žádné já," protože původně, Kether je pouze projevením prázdnoty (Absolutna, Nicoty). Kether je něco, ale nic. Kether je nevysvětlitelné pro naši mysl a pochopitelné pouze tomu, kdo to zažil. To je důvod, proč znovu a znovu zdůrazňujeme meditaci. Pouze prostřednictvím meditace může cokoli z toho začít dávat smysl. Musíme meditovat a meditovat a meditovat.

Vyňato z rozhovoru mezi mistrem Samaelom a studenty:

Otázka: […] myslíte, že gnostický student by měl meditovat každý den?

Samael Aun Weor: Gnostici by měli praktikovat meditaci alespoň čtyři až šest hodin denně, cvičit ráno, odpoledne a skoro celou noc až do úsvitu. To by se mělo stát naším zvykem po celou dobu našeho života. Tedy, pokud postupují tímto způsobem, budou žít hluboký život a dosáhnou Sebe-realizaci. V opačném případě budou žít povrchní, prázdný a bezvýznamný život, čili chronologický život, něco, řekl bych, jako mělká kaluž. Velmi dobře víme, že každá kaluž na okraji silnice se brzy vysuší pod paprsky slunce, a pak zbývá jen hniloba. Nicméně, jezera jsou velmi odlišná; jsou hluboké, plné ryb a života. Musíme se tedy naučit žít hluboko, a to je dosaženo prostřednictvím meditace.

Otázka: Mistr Samael, jednou jsme se zeptali instruktora, jak dlouho by měla trvat meditace a on odpověděl: "Deset minut." Jaký je váš názor na tuto odpověď?

Samael Aun Weor: Každá meditace musí trvat hodiny: tři, čtyři, šest hodin.

Konec výňatku.

Studenti si myslí "to je šílené, kdo by to dokázal?" Ten, kdo to dokáže, je ten, kdo poznal pravdu, kdo prokoukl přes tuto iluzi světa, tuto "Májí". Ten, kdo viděl skutečnou existenci, skutečnou individualitu, skutečnou pravdu, vidí Anátman, Nebytí. V některých tradicích to nazývají Prázdnota; V sanskrtu je to Šúnjatá.

Ten stav můžete zažít, pouze když jste mimo svého ega. Vaše ego tam nemůže jít, to je nemožné. Takže pro nás, kteří jsme bohužel 97% (plus mínus) uvězněni v egu, máme 3% zbývajícího vědomí, ale je spící. Musíme probudit ty 3%, musíme trénovat ty 3%, musíme se začít zbavovat ega odstraňováním tužeb, ničením iluzí, vzít sílu kundaliní, toho posvátného ohně a používat ji, aby zničila "nevěřících." Tato bitva je symbolizována v příběhu o Sodomě a Gomoře. Bůh slíbil, že nesešle povodeň, ale do smlouvy dal oheň. Ten oheň je Kristus. Bůh tedy řekl "Zničím nečistých ohněm, ne vodou." Pak vidíme všech zvrhlíků v Sodomě a Gomoře vykonávajících sexuální degeneraci (jako dnes), a bůh sesílá oheň a pálí je. To je to, co musíme udělat sami v sobě.

Ta síla je síla Durgy, Kali Ma. To je Athéna se svým kopím v ruce. Kopí je páteř, která hoří čistým ohněm. Má sílu zabít Medúzu. Pouze Božská Matka má sílu zničit ego, protože ona je Binah. Ona je Shakti, energie a oheň Boha, tj. manželka Shivy. Shiva-Shakti jsou sjednoceni a jejich spojení je schopnost tvořit nebo ničit.

Buď můžeme vytvořit více ega v pekle, nebo můžeme vytvořit duši. Pokud vytvoříte ega v pekle, zničíte duši. Chcete-li vytvořit duši v nebi, zničte ego. Je jednoduché to říct, ne to udělat. Udělat to, je velmi obtížné, a to je důvod, proč všichni velcí hrdinové sestoupili do pekel, aby vykoupili svou milovanou: Orfeus, Eneas, Herakles, Iason, Odysseus. Všichni velcí hrdinové musí jít do nejhorší představitelné oblasti, což je jejich vlastní mysl, aby zachránili Persefonu, Helenu, Beatrice… duši, Eurydice.

Musíme to také udělat. Musíme vzít oheň (Esh) v kovárně a vytvořit si výzbroj, kterým je duše, zlaté tělo, Sahu, Merkabah. Jakmile jsme obrnění, musíme vstoupit do Druhé hory. Dokáží to pouze bódhisattvové, ti, kteří jdou přímou cestou. Mají vytvořenou duši, solární těla, zlaté těla, svatební oděv. Vstupují do pekla osvobodit tuto úroveň pekla a získat přístup k odpovídající úrovni nebes devětkrát: devět nebes, devět pekel. Po dokončení všeho, umírají, aby se vzkřísili, aby se stali dokonalými jako náš nebeský Otec, který je dokonalý. Je to velká práce a každý krok je bolestivý, každý krok je hořkost, protože musíme zaplatit to, co dlužíme. Na závěr se vrátíme do Edenu, ale lepší, s poznáním, s mistrovstvím.

Tímto způsobem naplníme všechny proroctví, naplníme smlouvu, posílíme našeho Nejvnitřnějšího, naplníme smysl života. Smyslem života je zcela překonat utrpení, stát se Dharmakája, dokonalý Buddha, co nejsme my, ale Bytí. Pak se z nás stane jeho představitel, jeho hlas, jeho nádoba. Je to možné, pokud máte silnou vůli udělat to.

Otázky a odpovědi

Otázka: Když říkáte, že Mistr mluvil o meditaci po dobu 4 až 6 hodin denně nebo 2 hodiny v noci. No, rozhodně musíme pozorovat sami sebe po celý den, pochopit sami sebe, je to každodenní fyzická aktivita, řekl bych, bezúhonná činnost, poctivé pocity a myšlenky. Pak se dostaneme k tomuto konceptu, dělat cokoliv chceme v průběhu dne, a pak si sednout do meditace, kde ve skutečnosti musíme neustále pozorovat sami sebe.

Instruktor: Ano, máte pravdu: Meditace nemůže existovat, pokud tam není Vědomí sebe sama. Za účelem meditovat, musíme být v neustálém stavu vědomého uvědomění. To jest po celou dobu, 24 hodin denně, i když spíte, když jdete na záchod, když jíte, cokoli co děláte: buďte si vědomi toho, co děláte, a rozšiřte vědomí o tom, co děláte. To vyžaduje mnoho úsilí, a to zejména pro nás, protože vědomí je velmi slabé a my jsme obklopeni rozptylováním, věcmi, které stimulují naše touhy. Pokud využijeme našich současných okolností, ve skutečnosti je to nejohromnější příležitost, jakou si dokážete představit. To je důvod, proč se mnoho, mnoho duší z jiných míst přichází inkarnovat sem, aby využily tyto síly. Může to znít divně, ale je to pravda. Jsou zde neuvěřitelné síly, které můžeme využít. To je základem tantry: využít všechno, a používat to pro dobro. To je důvod, proč velcí mistři jako Padmasambhava dělali věci, které z našeho pozemského pohledu vypadají být nesprávné nebo kontroverzní. Ale takový velký mistr má typ zraku, kterým vidí daleko za naši pozemskou subjektivní morálnost. Může vidět karmu.

Abychom opravdu meditovali, musíme být ve stavu meditace po celou dobu, ne jen na pár minut denně; to je opravdu zbytečné. Snaha meditovat začíná právě teď. Pokud se opravdu chcete transformovat, měli byste nyní meditovat, dokonce i s otevřenýma očima, aktivně, za chůze - vždy byste měli meditovat, rozjímat o sobě a pozorovat se, podrobovat svou mysl, s aktivním, pozorným, pozorujícím vědomím.

Pak, když budete mít čas, kdykoliv, sedněte si, zavřete oči a jděte hlouběji. Je to jednoduše rozšířením toho, co jste již dělali celý den. Není žádný rozdíl v činnosti vašeho vědomí, s výjimkou, že zavřete oči a vzdáte se všech fyzických pocitů, ale aktivita vašeho vědomí je stejná. Tímto způsobem uvidíte, že meditace je velmi jednoduchá. Lidé ji komplikují s množstvím teorií, množstvím složitých myšlenek, mnohými domněnkami, ale to všechno jsou, "plané žvásty." Meditace je jednoduchá, protože se jedná o přirozenou funkci vědomí. Přirozená funkce samotné mysli, samotného vědomí, je být ve stavu rozjímání, vidět. Proto je písmeno Ayin v Yadah, "vědět", a proto je Ayin v Daath, "poznání". Ayin představuje otevřené oči vědomí, duše.

Pokud se chcete naučit jak meditovat, začněte hned teď: buďte pozorní, pozorujte se hluboce, neustále a nikdy nepřestávejte. Jednoho dne náhle zjistíte, že jste vstoupili do stavu Samádhi. Budete překvapeni, jaké to je jednoduché, a jaké je to smutné, že tolik lidí to nechápe. Jen vstoupit tam vyžaduje řádné úsilí. Není to složité. Avšak dosažení této zkušenosti stojí hodně práce, a není závislé na čase. Nikdo nemůže říct, že dosáhnete Samádhi za šest měsíců nebo rok či dva roky. Samádhi není založeno na čase, je založeno na probuzení. Samádhi byste mohli mít dnes. Samádhi můžete mít s otevřenýma očima. Velcí mistři existují takto, v neustálém stavu Samádhi.

Čím více ega odstraníte, tím snadněji do něj vstoupíte. Jakmile si budete vytvářet těla duše, tím snadněji se vám bude vstupovat. Čím více je kundaliní probuzena, tím snadněji se Samádhi spontánně vyskytne přirozeně samo od sebe. Samádhi nemůže být nuceno, protože je to přirozený stav mysli. Nelze nutit strom růst; i když přesně o to se pokoušíme a potom vytváříme monstra.

Samádhi je přirozená funkce. Samádhi je stav vědomí, ve kterém není žádné ego. Je to čistá duše, a je krásné. Je to přirozený stav naší existence, něco, co bychom měli mít s sebou po celou dobu, ale nemáme, protože jsme ho opustili.

Otázka: Jak víme, zda jsme probudili solární těla a duši?

Instruktor: Jak víte, zda jste vytvořili solární těla a duši? No, duše je solární těla. Budete vědět, protože je budete moci používat. Nebo budete vědět, protože váš Nejvnitřnější vám to řekne. Žádný člověk z venku vám nemůže říct, "Hej, vybudoval si astrální tělo, to je výborné." Ne. Nikdo nemůže přijít k vám a říci: "Viděl jsem tě ve svém zážitku a dosáhl si čtvrté zasvěcení." Toto jsou lži používané na podvádění naivních. Nebuďte naivní. Nevěřte nikomu, jen svému Nejvnitřnějšímu. Takové věci můžete vědět, jen pokud vám to řekne vaše vnitřní Bytí, a ne jen jednou, ale mnohokrát, protože vaše ego se bude také snažit vás podvést. Vaše ego může přijít k vám ve snu nebo zážitku v přestrojení jako Bůh a řekne: "Ty jsi velký prorok takový a takový, jdi a buď moje nádoba," a po takovém snu se probudíme a řekneme: "Teď jsem velký mistr." Tisíce lidí se stali obětí této iluze a stávají se obětí i dnes, a stanou se obětí zítra, protože jsou naivní a jejich pýcha je sváděna ďáblem.

Pravý bódhisattva se nikdy nechlubí. Pravý mistr se nikdy nechlubí. Pravý mistr je skromný, skutečně a upřímně, bez předstírání. On nebo ona je skromný, protože ví, kdo je Bůh a ví, kdo je on: člověk, a nic víc. To jsou slova Samaela Aun Weora, ne moje.

Když jste vytvořili duši, budete to vědět, protože váš Nejvnitřnější vám to řekne. Kromě toho, nemusíte to nikomu říct, protože to není jejich věc, jen vaše a Boha. Všichni ti, kteří šíří chvály o tom, že mají těla nebo zasvěcení jsou pyšní hlupáci, kteří vytvářejí utrpení sobě i ostatním. Neměli bychom podporovat tento druh chování. Musíme podporovat pokoru, mlčení.

Samael Aun Weor uvedl: "Ten, kdo se chce stát mágem (Aleph), musí vědět jak mlčet, jako abstinovat, jako trpět, a jak zemřít." Pokud neprovádíme tyto čtyři věci, nepracujeme správným způsobem.

Otázka: Prochází každá planeta fází, ve které lidstvo ohromně trpí s procentem ega, které máme my právě teď?

kozmicke veky

Poznámka editora:

Na každé planetě se vyvíjí sedm hlavních a sedm vedlejších ras (podr). viz Hlavní rasy

Legenda:

Univerzální kola: Saturnináske - mentální rovina (pátá dimenze), Solární - astrální rovina (pátá dimenze), Měsíční - éterická rovina (čtvrtá dimenze), Pozemské - fyzická rovina (první až třetí dimenze), a 3 budoucí.

Univerzální čtvrté kolo Pozemské má 7 hlavních ras. My (Árijská rasa) jsme pátá rasa čtvrtého (pozemského) kola.

Instruktor: Fáze vývoje, ve které jsme, což je pátá rasa ve čtvrtém kole zemského kola vztahujícího se k fyzické hmotě, je univerzální zážitek každého planetárního lidstva. Toto zažívá každé lidstvo. Ale mít tolik ega jako tady, to ne. Tato planeta je velmi neobvyklá. Je odlišná, kvůli celé řadě komplikací a problémů, které se staly, které vytvořili tyto karmické okolnosti. To je důvod, proč je mnoho inteligencí, které zkoumají tuto planetu, aby se pokusili pochopit, co se tu stalo. Mnozí lidé je nazývají "mimozemšťané" a vidí věci a představují si mnoho věcí, ale tito návštěvníci se jen snaží pochopit, proč tato planeta je natolik poškozena. Snaží se nám pomoci, ale bohužel, střílíme na nich rakety a děláme filmy o tom, jací jsou zlí.

Tato planeta je jedinečná. Je to velmi smutné, ale tato karma je specifická pro nás.

Otázka: Během této přednášky jste několikrát zmínili vzpomínky a vím, že Samael Aun Weor v Revoluci dialektiky řekl, že existují ega, které jsou spojeny se vzpomínkami a které se týkají vzpomínek. Ale uvažoval jsem, a nepřipadalo mi, že vzpomínky samotné byly ega, ale spíše možná něco, co nás váže k nim. Je to pravda?

Instruktor: Paměť je kódování energie. To kódování je tvořeno určitým plavidlem nebo vozidlem. V nás, protože jsme složení převážně z ega, většina z naší paměti je egoistická. Přesto, máme také vědomou paměť, která je zdrojem objektivního poznání, ale k její převážné většině nebudeme mít přístup, protože jsme spící. Takže obvykle, když se díváme do naší mysli a vybavujeme si vzpomínky, jsou to projekce nebo kódování obrazů a energie vztahující se ke konkrétním egům. Můžete vědět, že je to pravda, když budete pozorovat, jak se tyto vzpomínky mění. Všimli jste si to? Když začnete uvažovat o svém životě a podíváte se zpětně na vzpomínky, jsou tam rozdíly, jsou tam změny v tom, co si pamatujeme. Občas si nejsme jisti, "Bylo to takhle, nebo takto? Jak se to vlastně opravdu stalo?" Pak jsme zmatení. To je podstata subjektivní paměti související s egem. Tyto ega jsou živé, a filtrují a neustále mění vzpomínky, aby se uživili, aby se "prosadily." A tak možná, když jsme byli mladí, měli jsme silný a traumatizující zážitek, a později v životě, dokonce později v ten den, začneme si na to vzpomínat jinak. A další den a den poté, a rok poté, i když začneme vyprávět ten příběh, vzpomínka se mění. Začneme to dělat dramatičtější, intenzivněji, přidáváme věci, měníme věci, to všechno je subjektivní, to jsou lži.

Skutečné vzpomínky jsou jiná věc. Skutečné vzpomínky jsou vědomé, objektivní a neměnné, protože jsou to fakta. No pro získání skutečných vzpomínek, musíte probudit vědomí. To vše vyřešíte v meditaci.

Otázka: Zmínil jste, že jsme pátá rasa ve čtvrtém kole, což předpokládám, že čtvrté kolo bude Jesod, že? Protože jsme padli z Jesodu do Malkutu, nebo celý Malkut padl z Jesodu? Mělo by existovat devět sefirotov, nebo jen my jsme v Malkutu, když bychom měli být v Jesodu?

Instruktor: Sestup do pozemské úrovně existence, této dimenze, je přirozený, normální. Ta představuje nejspodnější bod pro toto světlo, jak sestupuje do hmoty. Zasáhne fyzickou úroveň a začne svůj návrat zpět nahoru.

Problém, který zde nastal je ten, že se to stalo mimo rovnováhy, mimo pořadí, kvůli vzniku ega, kvůli touze. Když lidstvo padlo, byl to psychologický a duchovní proces, který urychlil ten fyzický. Sestup fyzicky zde byl změněn kvůli psychologické a duchovní karmě, důsledku těchto činností.

Nevím, jestli rozumíte, na co poukazuji. Pro tento proces je normální, že Jesod a Malkut se oddělí a potom později se mají opět spojit, to je normální. Ale v našem případě je to extrém.

Otázka: Můžete to upřesnit, mluvili jste o Samádhi jako skoro o konci, který chceme dosáhnout, ale existují školy a mniši, kteří snadno přicházejí do styku se Samádhi, ale nepracují na egu. Samádhi ve skutečnosti není konečný cíl, nechcete tam zůstat stagnovat.

Instruktor: Musíte pochopit, že existují úrovně Samádhi. Vědomí je velký žebřík (Jakubův žebřík). Samádhi je obecný termín, který se vztahuje k celé řadě stavů vědomí, ne jen k jednomu; Je to obrovská škála stavů. Meditující v každé tradici je školený, jak se dostat do Samádhi; to je jejich základní výcvik. Pokud nemáte přístup k Samádhi (nebo jakkoli to mohou nazývat), pak nejste úspěšně vyškoleni v této tradici. Nicméně, to je jen předpoklad. Je to až poté, co jste se naučili vstoupit do tohoto stavu vědomí, kdy můžete efektivně začít na sobě pracovat.

A jak již bylo zmíněno, mnoho studentů se neučí efektivně pracovat na sobě; pouze vstoupí do Samádhi, na chvíli se tam zdrží, a pak se vrátí do svého těla. To je zbytečné. Je to hezké, ale to podstatně nemění jejich situaci, neboť to nezmírňuje jejich karmu. Jejich karma je ego, je to všechna ta touha v mysli, a dokud ta není odstraněna, bude jejich základní situace beze změny. Někteří z nich se domnívají, že zůstat v tomto stavu očistí jejich mysl, ale to se mýlí. Podobné je domnívat se, že pokud odjedeme do Číny a postáváte tam, můžete se naučit čínsky. Ne: k odstranění příčin utrpení, budete je muset pochopit. Abyste je pochopili, budete je muset zkoumat velmi hluboko. Nestačí jednoduše vstoupit do stavu Samádhi: musíte jej používat moudře.

Každá tradice má klíče a znalosti k odstranění ega. Zen buddhismus, Chan buddhismus Mahájána a dokonce i Sútrajána školy, všechny mají tyto znalosti, ale většina z nich je zapomněla nebo znehodnotila. Dokonce to bylo i v křesťanských a židovských tradicích, u Aztéků, měli to Mayové, měli to Seveřané, každý to měl.

Ale v dnešní době, nikdo nemá zájem o práci na egu. To, co nyní lidé chtějí, je jen zažít příjemné pocity. Většina meditujících jen chce zažít příjemné pocity. To není osvobození. Osvobození pochází ze smrti ega. Samádhi je jen stavem vědomí, to není osvícení. Osvícení je něco jiného, ​​daleko za ním, je to velmi vznešené, trvalé Samádhi, ke kterému dochází spontánně, protože příčiny utrpení jsou pryč.

Být zcela bdělí, být plně osvícení, znamená mít ego stoprocentně mrtvé: žádná karma, žádné dluhy, duše, která je zcela osvobozena od kola utrpení. Je velmi obtížné toho dosáhnout.

Otázka: Zmínil jste Demiurgu, je to totéž jako Abraxas?

Instruktor: Je Demiurg totéž jako Abraxas? Ano, reprezentují stejnou základní sílu přírody. Jak jsem již zmínil, Demiurg je duch mezi Bohem a stvořením, je to kreativní řemeslník nebo architekt, který organizuje stvoření. I Abraxas to reprezentuje. Abraxas je starověký gnostický symbol, který má hlavu kohouta, nese štít a meč, a má hadí nohy. Tyto dva hadi jsou polarity ohně, had dole a had nahoru. Je to totéž jako Lucifer, nositel světla.

Otázka: Dívám se na Jod a vidím Jod v každém jednotlivém znaku, který je zde, můžete o tom říct víc?

Instruktor: Ano, Jod je základem každého písmene v hebrejské abecedě. Jod je začátek vstupu do projevení. To je místo, kde se všechna písmena vynořují z Kether. Všechna písmena přicházejí a utvářejí Strom Života, který je písmena.

Takže každé hebrejské písmeno je variace Jodu. Vav je prodloužené Jod, Aleph jsou tři Jody, Shin jsou tři Jody. Samech, Teth, je Jod v pohybu. Všechny jsou totéž. Přece jen, Jod jsou prostě všechny ty síly v potenciální schopnosti, stejně jako my. Ještě nejsme duše, jsme embryo, semeno, základ. Aby tam byla duše, musíme vzít všechny ty archetypy, vnitřní síly, které jsou v nás, a rozvíjet je, zdokonalovat, nechat je růst. To je důvod, proč Jod představuje začátek smlouvy. Není to dokončení. Dokončená smlouva je ת Tav, poslední písmeno. A Tav je poslední písmeno בראשית Bereshit. To je konec stvoření; Bereshit končí v Tav. Tav je dvacáté druhé písmeno, konec abecedy; je to pečeť, razítko, smlouva, dokončena práce.

Přeloženo z anglického originálu: Alphabet of Kabbalah י Iod
Přednáška daná Gnostickými instruktory na gnosticteachings.org
Služba od vydavatelství Glorian