slovnik

Vše pronikající paprsek Okidanokh

Aby bylo možné pochopit vesmír a naše místo v něm, musíme analyzovat Paprsek Stvoření.

Každý z nás má ve své hloubce svůj vlastní zvláštní Ein Sof, náš základní kořen, duchovní "atom," který Samael Aun Weor popsal ve své knize Tarot a Kabala.

strom zivota

Tento abstraktní atom nebo vnitřní hvězda vyzařuje světlo zvané Ein Sof Ór, "nekonečné světlo." V kabale se Ein Sof Ór nazývá "nekonečné světlo," což je aspekt Absolutního abstraktního prostoru, tj. nestvořené světlo v konečné syntéze všech věcí. Ein Sof Ór "nekonečné světlo" pochází z Ein Sof "nekonečno."

Paprsek Stvoření, což je Vše pronikající paprsek Okidanokh, je také kabalistický nazýván všudypřítomný-aktivní-element tohoto Ein Sof Ór. Paprsek Stvoření je první emanací Ein Sof Ór.

Prvním projevem Ein Sof Ór (Paprsek Okidanokh) je sefira Keter. sefira Keter je bod v prostoru ve věčném stávání se/vznikání. Z ní vychází sefira Chokmah, a ze sefiry Chokmah vychází sefira Binah, takže tyto tři spolu tvoří Trojici: Keter, Chokmah, Binah.

Dva Sanskrtské pojmy, které musíme studovat v souvislosti s paprskem Okidanokh jsou: Mahá-manvantara a Mahápralaja.

Mahá-manvantara

Předpona Mahá je sanskrtský termín, který znamená "velký."

Manvantara pochází ze dvou slov:

Manu znamená "celou řadu bytostí," ale my budeme hovořit o "myslích," protože ve slově manu najdeme také slovo "manas," což znamená mysl. Ale musíme si uvědomit, že tento typ mysli není jako mysl, kterou používáme zde v trojrozměrném světě. Manu je druh inteligence, kterou nazýváme mysl. Nezapomeňte, že v různých přednáškách nazýváme mysl čita (chita), nús (nous), manas. Manu je právě skupina myslí nebo bytostí, skupina entit, které vstupují do činnosti v Loučí Okidanokh.

Antara znamená "uvnitř" nebo "mezi tím."

Takže slovo "manvantara," můžeme přeložit jako "Manus," mysli, nebo entity uvnitř Paprsku stvoření, uvnitř Paprsku Okidanokh. V syntéze, řekneme: manvantara odkazuje na obrovské projevení všech těchto entit, které vyšly z Ein Sof. Obvykle se manvantara překládá jako "Kosmický den." No Kosmický den potřebuje inteligenci, aby mohl vstoupit do činnosti.

Mahápralaja

Druhým slovem je Mahápralaja. Mahá je "velké." Pra znamená "probíhající" a laja znamená "rozpuštění." Takže pralaja odkazuje na "probíhající rozpuštění," ve kterém se vesmír pozvolna rozpouští a vstupuje do klidu (spánku, oddechu). Abychom toto slovo "laja" nebo rozpuštění pochopili, uvedeme si příklad: Když vložíme kostku ledu do horké vody, tak uvidíme, jak se tato pevná kostka ledu zcela rozpustí ve vodě, čili splyne s vodou. Takže tímto způsobem musíme pochopit, že to, co nazýváme rozpuštění, neznamená zánik nebo zničení. Znamená to jen "odpočinek," ve kterém všechny prvky, které byly aktivní v kosmickém dnu, se "uloží k spánku" ve svém homogenním stavu.

Další slovo, které pochází z téhož kořene laja je "Alaja," což znamená "bez rozpuštění." Alaja je synonymem Ein Sof, což je element, který je vždy přítomen uvnitř Abstraktního prostoru.

Paprsek Okidanokh, Vše-pronikající paprsek Stvoření, pracuje ve vesmíru prostřednictvím různých laja center. Laja centrum je hranice mezi kosmy nebo dimenzemi, ve kterých energie Okidanokh přechází z jedné dimenze do druhé, jako kdyby přes dírku nebo trubku, přičemž energie přestane existovat v jedné dimenzi a přechází do druhé. Dimenze "dole" vždy závisí na dimenzi "vyšší." Takto musíme porozumět a pochopit Paprsek Stvoření.

Sedm kosmů

Luc Okidanokh

Paprsek Stvoření se vyvíjí v sedmi kosmech.

První kosmos, který se projevuje, nazýváme Protokosmos nebo první vesmír. Protokosmos existuje v přirozenosti Ein Sof nebo v přirozenosti Okidanokh, což je vlastně neprojevený Kosmický Kristus. Tato úroveň se vztahuje k sanskrtskému slovu: Atala. Podle Véd, Atala je "mlha ohně," první emanace nebo projev Absolutna. Tato Atala nebo tento prvotní projev je nutné pochopit, protože to znamená různé sefiroty na stromu života. Když zmíníme svět Atala, musíme vzít v úvahu sefiroty Keter, Chokmah, Binah, a dokonce i Chesed.

Atala souvisí s Monádmi, kteří vycházejí z Absolutna.

Z pohledu jednotlivce můžeme říci, že Paprsek Okidanokh nebo Paprsek Stvoření, se nazývá Glorian, což je prvotní emanace Ein Sof. Každý má svou, zvláštní, atomovou hvězdu uvnitř Abstraktního prostoru, tj. Ein Sof, a tento Ein Sof je původem Glorian, Okidanokh nebo Paprsku Stvoření.

Z kosmického hlediska Paprsek Okidanokh zahrnuje všechny paprsky, které vycházejí z těchto jednotlivých částic "atomů," které nazýváme Ein Sof na začátku jakéhokoliv kosmického dne. Takto chápeme Manu, což je skupina sil, které vycházejí z Abstraktního prostoru. Tyto skupiny sil se nazývají "Manu a Antara" - manvantara, což znamená, uvnitř Paprsku Stvoření.

Ne však všechny paprsky, které vycházejí z Ein Sof jsou vědomé. Jinými slovy, oni nemají pocit osobnosti. Nemohou říci "já jsem já," protože oni patří ke kolektivnímu vědomí "Absolutna." - I když tu teď používáme termín "Absolutna," samotné Absolutno není vědomí, to je něco jiného. Abychom však tento příklad mohli pochopit, a protože nemáme jiné slovo, budeme to vysvětlovat tímto způsobem.

Takže tyto částice (atomy), které se projevují na začátku v Ein Sof Ór vytvářejí druh hmoty, která je nesmrtelná, věčná, a abstraktní. Vytvářejí typy světů, které nazýváme abstraktní prostor světů. Tato abstraktní úroveň obsahuje celou řadu duchovních sluncí, které nelze vidět žádným teleskopem. V těchto sluncích, v Ein Sof Ór žijí bytosti, které jsou vševědoucí, všudypřítomné, a jsou si vědomy sebe samých. Oni tedy existují v abstraktním prostoru (ve vědomém stavu vědomí) těchto světů. Ve vědách, se takové místo nazývá Loka. Védy spojují Loka s Tala. Tala je prostor, kde se něco děje. Loka je vědomí toho místa, nebo jinými slovy, budeme říkat, že Loka je "Nebe." Pamatujte si, že když v gnosticismu mluvíme o nebi, tak říkáme, že nebe je typ nebo stav vědomí. Takže ještě jednou, Loka je stav vědomý, zatímco Tala je stav nevědomý.

Bytosti, které existují uvnitř tohoto Loka (abstraktního prostoru) Ein Sof Ór, neprojeveného Absolutna mají typ vědomí, který jim umožňuje tam zůstat. Tj. jsou si vědomi své existence, svého bytí, jsou si vědomi sami sebe. Zatímco ostatní paprsky, které vycházejí z Ein Sof, které nemají takové vědomí, oni se tam objevují, aniž by se sami poznali. Můžeme říci, že jsou to bezvědomé panenské částice Absolutna, které se objevují za účelem získat vědomí.

Další dva pojmy, které se týkají této problematiky, jsou: paramartha a paramarthasatya. Slovo "para" znamená "absolutní, úplné." "Parama" znamená "vrcholný nebo nejvyšší." Slovo "artha" znamená "význam." Sanskrtské slovo "martha" znamená "vědomí nebo uvědomění." Aby bylo možné zůstat v lůně Absolutna, je nutné mít absolutní vědomost jako Ein Sof. Ein Sof, který nemá vědomí o sobě samém, tj. není si vědom sama sebe, nemá paramartha. Proto všechny atomové částice Absolutna, se nacházejí v nišpanna nebo štěstí, můžeme také říci v paramarthasatya (v absolutním štěstí), aniž by si to uvědomovali. To je důvod, proč bytosti, které nabydou vědomí svého štěstí v lůně Absolutna, se nazývají paramarthasatyové. V knize Tarot a kabala, Samael Aun Weor uvedl, že Ein Sofové (množné číslo), kteří nabydou vědomí o sobě sama, tj. uvědomí se, jsou Ein Sof Paranišpanna. S tímto termínem naznačil, že Ein Sof si uvědomuje své absolutně štěstí. Ostatní Ein Sofové existují uvnitř paranišpanna, ale bez tohoto uvědomění - zatím jsou to jen prostí Ein Sofové, a tedy nikoli Ein Sof Paranišpannové. A toto je vlastně důvod, proč existuje stvoření - protože Ein Sof chce získat vědomí sebe sama, tj. uvědomit se. To je důvod, proč existuje Mahá-manvantara. To je důvod, proč Absolutno neustále vytváří Kosmický den.

První kosmos, tj. protokosmos, se nachází uvnitř Abstraktního prostoru, který je vlastně věčným kosmem nebo jinými slovy seskupením světů, v nichž existuje pouze štěstí. V tomto věčném kosmu se nacházejí dva typy bytostí, které jsou vzájemně odlišné. První typ bytostí jsou ty, které se vynořily bez vědomí, nebo bez uvědomování si svého štěstí, které však přesto v tomto štěstí přebývají. A druhým typem bytostí jsou ty, které nabyli toto vědomí, čili mají paramartha, a jsou si tedy vědomi svého štěstí. To je to, co musíme pochopit: ty bytosti, které mají vědomí nebo uvědomování si samých sebe a štěstí jsou Paramarthasatyaové - tyto bytosti mají schopnost sestoupit do nižších "světů, sfér, úrovní vesmíru," nebo zůstat v Absolutnu. Zatímco jiní Ein Sofové bez vědomí, musí sestoupit do jiného Tala, nebo lépe řečeno, paralelního vesmíru - za účelem získání tohoto vědomí. Paprsek Stvoření, paprsek Okidanokh, se musí projevit do nižších dimenzí s cílem nabýt a rozvinout toto vědomí na základě přímé zkušenosti, rozvojem vlastních kapacit a svých vlastních schopností.

To je důvod, proč se vynořují z Ein Sof Ór do prvního projeveného vesmíru, který se nazývá Ajokosmos.

Ajokosmos (Ayocosmos) je řecké slovo, které znamená "posvátný kosmos" nebo "svatý kosmos." V kabale se tento vesmír váže se světem Acilut, který je prvním projeveným vesmírem. Jedná se o projevený Atala.

Svět Acilut je ovládán třemi sefirotmi: Keter, Chokmah, Binah. V tomto světě se rozvíjejí různé Loky nebo Taly:

Talas - Strom zivota

Každý kabalistický svět má deset sefirotů, kde převládají sefiroty v souvislosti s daným světem. Takže v případě světa Acilut, převládají sefiroty Keter, Chokmah a Binah. Nyní pozorně poslouchejte: Acilut není neprojeveným světem, ale projevena Atala.

V Acilut (v hlavě Stromu života, která se nazývá Keter) se objevují entity (nebo Manuové, Monády, nebo lépe řečeno, duchovní paprsky, Glorianové), a to je důvod, proč se Keter nazývá "korunou." Tyto entity se vynořují a třpytí v nekonečně, ve vesmíru, avšak oni jsou nevědomé paprsky nebo duchovní síly, které se vynořují na základě Paprsku stvoření nebo Paprsku Okidanokh, který sestupuje do vesmíru.

Ve světě Acilut (což je projevena Atala vesmíru) najdeme Dhjáni Buddhů, zatímco uvnitř Absolutna najdeme Adi-Buddhů. Termín Adi-Buddha se vztahuje k neprojevenému. Podle buddhismu Adi-Buddha existuje uvnitř Abstraktního prostoru, zatímco Dhjáni Buddhové souvisí se světem Acilut, tj. světem Atala.

První Logos (Keter) začíná tvořit na základě předchozích příčin. Kosmický den vyvstává na základě příčin z předchozího Kosmického dne. Na to, aby mohl tvořit, je nutné vytvořit Akáši - což je látka, bez formy.

Paprsek Stvoření musí konat prostřednictvím těchto dalších dvou zákonů, které neustále v gnosticismu studujeme, a to: Zákona tří a Zákona sedmi.

Zákon tří tvoří a přímo souvisí s paprskem Okidanokh, protože každý paprsek Okidanokh má tři částice, které v kabale nazýváme Keter, Chokmah, a Binah (Otec, Syn a Duch svatý), nebo jak se jim říká v hinduismu: Brahma, Višnu, Šiva. Každý jednotlivý Paprsek má tuto Trojici uvnitř. Neexistuje ani jediného paprsku, který by v sobě tuto Trojici neobsahoval. Ačkoliv má tato Trojice v Loučí Okidanokh sílu tvoření, musí se ještě naučit, jak tvořit. Tyto nevědomé paprsky se učí, jak tvořit prostřednictvím nebeských Buddhů nebo entit, které nazýváme Kosmotvorcové.

Z Keter v Acilut vyvstává sedm Logů. Těchto sedm Logů působí jako sedm Laja center, které spolupracují s paprskem Stvoření, aby solární systém mohl existovat. Kosmotvorcové jsou jednotliví Glorianové, kteří v minulých kosmických dnech dosáhli uvědomění si svého vlastního, osobitého Paprsku Stvoření. Tito Glorianové byli na začátku své počáteční minulosti paprsky Stvoření nebo paprsky Okidanokh, avšak pouze jako jiskry, ale nyní jsou z nich Kosmotvorcové, kteří již nejsou jiskrami, ale vatrami.

Co si musíme uvědomit a pochopit je, že když jsme se poprvé vynořily z lůna Absolutna v podobě Paprsku, tehdy jsme byli pouze jako jiskra světla. Pokud však nabydeme ve vesmíru to, co máme nabýt, pak se s onoho Paprsku stává vatra světla, která se nazývá Kosmotvorca. Tedy Kosmotvůrce, je Paprsek Okidanokh s vědomím si svých vlastních schopností v kosmu. Paprsek, který je uvědomen, který u sebe rozvinul celé kosmické vědomí.

Kosmotvorcové existují v prostoru, který Védy nazývají Vitala. Jsou ve stavu kontemplace v rámci tohoto Loka, který se nazývá Tapa. Obvykle, když mluvíme o Loka, tak zde poukazujeme na ty, kteří nabyli vědomí sebe sama, kteří přebývají ve stejném stavu Tala, ale ve vědomém stavu, který se nazývá Loka. Proto, když nemáme tento vědomý stav, tak jsme ve stavu Tala. Takže Tala řekneme je stav bezvědomí nebo lépe řečeno stav, ve kterém nemáme žádné vědomí svých vlastních schopností. Zatímco Loka je stavem, kde tuto schopnost už máme nabytou. To je důvod, proč se ve Védách používají oba termíny: Tala nebo Loka. Říká se, že Vitala například patří do Tapa Loka, a ty bytosti, které tam existují jsou ve stavu rozjímání. Tyto bytosti jsou Logové, Kosmotvorcové, kteří mají schopnost pomáhat rozvoji panenských bezvědomí paprsků, které se v každém kosmickém dnu vynořují do vesmíru.

Svět Vitala je místo, kde najdeme oheň našeho Pána Ježíše Krista. Když říkáme, oheň našeho Pána Ježíše Krista, tak musíme pochopit tento termín, protože když hovoříme o Ježíši Kristu v kabalistické terminologii, tak nemyslíme konkrétní osobu, ale máme na mysli kořen významu slova "Ješua" (Jesus), což znamená, spasitel. To znamená, že každý konkrétní Kosmotvorca, který ve světě Vitala nabyde stav rozjímání, je spasitel, pomocník. Proto Kristus je energie, ne člověk. Takže když jsme řekli: že, Vitala je místo, kde najdeme oheň našeho Pána Ježíše Krista, tak pojmenováváme oheň spasení, který může být veden, nebo který může být přenášen kterýmkoliv z těchto Kosmotvorců. Bytost (Aberamentho, Ježíš Nazaretský), která přišla před dvěma tisíci lety, představuje právě ten konkrétní oheň Vitala, protože on je mezi všemi nejvyšší.

Vitala souvisí se sefirou Chokmah. Ano, s Chokmah, ale přes sefiru Daat. Nezapomínejte, že Daat na stromě života je místo, kde Paprsek Okidanokh začíná vytvářet nebo rozvíjet schopnosti Trojice v různých úrovních.

Takže tito Logové nebo Kosmotvorcové, jejichž křesťanství nazývá archandělé, oplodňují každý z těchto nových paprsků. Takto každý nový paprsek dostává jiskru ze svého vlastního konkrétního kosmotvorného světla. Tato jiskra obsahuje vědomí konkrétního Kosmotvorcu, který ten daný nový paprsek oplodnil, a do kterého vnikl za účelem pomoci mu ve vývinu a rozvoji jeho vlastních schopností, které má každý nový paprsek v potenciálním stavu.

V předchozích přednáškách jsme si řekli, že každá sluneční soustava má sedm Logů nebo sedm Kosmotvorců, kteří pomáhají světu Acilut. To je důvod, proč říkáme, že Kosmotvůrci jsou nebeští Buddhové, kteří jednají pod vedením Dhjáni Buddhů světa Acilut. Skrze ně dostávají nové paprsky jiskru, kterou v sanskrtu nazýváme náš vlastní osobitý Átman, což znamená "duše." V kabalistické terminologii to nazýváme Chesed: co je náš Nejvnitřnější.

Každý z nás má svého vlastního osobitého nejvnitřnějšího ducha, který souvisí právě s tím, čemu se v Bibli, v Genesis říká "Ruach (Duch)."

"1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2. A zem byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch (Ruach) Boží (Elohim) vznášel se nad vodami." - Genesis 1. kapitola

Tito Elohim (toto slovo je původně použito v Bibli) jsou Archandělé, Kosmotvůrci, a jiskry představují duchů Elohim, kteří se vznášeli nad vodami stvoření. Jiskry, které vstupovaly do nových panenských světelných paprsků, které se právě vynořovaly z Absolutna. To je důvod, proč se podle Véd uvádí, že Chesed, Duch, patří také k světu Atala.

Chesed patří do světa Atala, protože právě zde se nacházejí Kosmotvůrci když tvoří, když projevují ve vesmíru stvoření. Takže, Chesed, Monád, získává od Kosmotvorců jejich dědictví: to znamená, že Kosmotvůrci prodají dále určité schopnosti nebo určité částice samy ze sebe, které musí nový paprsek rozvinout. Takže jinými slovy, každý z nás má jiné dědictví po svém vlastním Kosmotvůrci. V každém kosmickém dny se vynořují miliardy Manuů (ze slova manu). Každý Kosmotvůrce vyvolává určité kvality v těchto nových paprscích. Každý jeden ze Sedmi Kosmotvorců rozdává své kvality do nových paprsků, které on sám oplodní.

To je důvod, proč, když se modlíme známou modlitbu Pána Ježíše, kde se říká: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé," tak přímo oslovujeme nebo vedeme modlitbu ke svému konkrétnímu Kosmotvůrci. To je důvod, proč ji mistr Ježíš Nazaretský učil, protože on patří k světu Vitala. Nebo lépe řečeno, v té chvíli, kdy se ji modlil, zastupoval v tomto fyzickém světě sílu Vitala. Tímto způsobem se musíme modlit k našemu vlastnímu konkrétnímu Kosmotvůrci za účelem získání vedení, protože náš vlastní konkrétní Nejvnitřnější je její součástí (síly Vitala). To je přesně způsob, jakým se Paprsek Stvoření rozvíjí. Takto je vesmír organizovaný, abychom mohli rozvíjet vědomí.

Monád získávají své vlastní osobité dědictví. To je to, co se v gnostické terminologii nazývá kosmické vědomí nebo duchovní vědomí. Monád sám o sobě, ve své čistotě, je Átman-Buddhi. Buddhi je moudrost, inteligence, vědomí, která přímo souvisí s kosmotvůrcem, s vědomím, které z ní vyzařuje. Pokud si dáte Budhi do souvislosti s "Prstenem Nibelungův" od Richarda Wagnera, tak pochopíte, že tam je to představováno valkýrami: duchovní prvky, které musíme pochopit. Monád se musí rozvinout skrze tohoto konkrétního dědictví, které je v Buddhi, ale není rozvinuté. Je to v potenciálním stavu, ale ne v činnosti. To je důvod, proč tyto archetypy musí sestoupit skrze různé Taly, aby v každé z nich mohly rozvinout různé atributy, síly.

Z Vitala sestupují do Sutala, což je svět vůle. Zde je místo, kde najdeme prvky éteru.

Ze Sutala sestupuje tzv. esence nebo částice budhického vědomí. V Zen buddhismu se to nazývá budha-dhatu. Tato esence je naše lidské vědomí.

Esence sestupuje skrze Taly související s Loky nebo nebesy, v nichž najdeme různé bytosti, které již mají vědomí těchto nebes.

Sutala souvisí s Jana Loka, což je kreativní nebe.

Rasātala souvisí s Maha Loka, "maha" znamená ohromný.

Talātala souvisí se Sua, což se také překládá jako nebe.

Mahatala je Loka nazývána Bava, což znamená rozvíjet se.

A konečně máme Patala, což je nižší Loka související s Bu, což znamená "vyvíjející, rostoucí nebo rozvíjející."

K Atala patří Nejvnitřnější.

K Vitala patří Buddhi, tj. kosmické vědomí, které se vztahuje k dědictví, o kterém mluvíme.

K Sutala patří vůle, nebo budha-dhatu. Také zde najdeme monády souvisejících s éterem, elementály éteru.

V Rasātala jsou elementály vzduchu.

V Talātala jsou elementály ohně.

V Mahatala jsou elementály vody.

V Patala jsou elementály země.

Takto sestupuje Monád do všech těchto Talas. Pokud jde o sefiroty, Monádové sestupují z Tiferet do Necach, Hod, Jesod, a nakonec do Malkutu, což je Patala. V Malkute musí sestoupit do nižších království, aby se mohli vyvíjet, protože Patala souvisí s Bu Loka, což znamená "vyvíjet se." Tady v Patala, Monádové se musí vyvinout za účelem získání určitých kapacit nebo jejich rozvoj. Vývoj se odehrává na povrchu Země.

V Patala, Monádové rozvíjejí to, co v gnostické terminologii nazýváme "Elementální prostředník" nebo ta část bytí, která má vědomost související s magií nebo kněžstvím elementálů vody, země, ohně, vzduchu, éteru, a všechny ty rituály nebo postupy, které se Monád potřebuje naučit, aby získal vědomí vlastních schopností. Každý z nás má svého vlastního zvláštního prostředníka nebo elementálního přímluvce, který nám pomáhá, když chceme dělat jakýkoliv druh rituálu související s přírodou. Tuto schopnost jsme již získali, když jsme se vyvíjely od minerálu do rostliny, do zvířete, a nakonec když jsme dosáhli úrovně, ve které jsme nyní, což je intelektuální humanoid. To je přesně to, co jsme získali jako intelektuální humanoidi v Monádu: poznání o rozvíjení všech těchto království v Patale. Ale to je jen elementální schopnost, kterou má každá osoba, její elementál, protože samozřejmě, že jsme se něco skrze evoluci naučili. Pokud však chceme jít dál, tak na to nám mechanická evoluce už nestačí. To je důvod, proč vždy říkáme, že těchto sedm Lokas nebo Talas se vztahují ke stromu života, v souvislosti s tím, co jakýkoli Monád nabyl. Pokud například vstoupíte do světa elementálů, tak víte, že elementály mají schopnost procházet Stromem života z Malkutu do Keteru nebo z Patala do Atala, pokud budeme hovořit ve Védské terminologii. Elementály nejsou uvězněni nebo polapení uvnitř Patala. Oni se mohou pohybovat nahoru a dolů, ale pouze jako elementály. Oni nemají vědomí jiných světů nebo kosmu, které jsou nad nimi. Toto vědomí mohou nabýt, pokud se po dosažení úrovně humanoida nebo intelektuálního humanoida, vydají na cestu Seberealizace.

Zde je velmi důležité, abychom pochopili, že jako Monád jsme sestoupili skrze celé tyto komplikace, které jsme již vysvětlili do Patala, tj. fyzického světa, kde jsme získali v každém paralelním vesmíru ty principy, které je zapotřebí rozvinout. Takže teď, když jsme dosáhli nejnižší úroveň (Patala), nyní tyto principy musíme rozvinout. Každý Monád zdědí vše, co potřebuje pro svůj rozvoj. Problém však je, že my jsme si toho, co je v nás, nejsme vědomi. Neexistuje žádná výmluva, která by nám bránila vzestupu zpět s vědomím. Nemůžeme říci, že nemáme potřebné prvky pro práci, protože je máme, ale v potenciálním stavu, čili ne v činnosti, a to je důvod, proč jsme sestoupili. Samozřejmě, že existují bytosti, které nám mohou pomoci, které již tuto práci udělali, a oni nás proto mohou učit a vést. Tyto bytosti jsou to, co nazýváme Anděly, nebo Elohim, což znamená "bohové a bohyně."

Musíme pochopit, že v gnosticismu nemluvíme o jediném bohu, ale o mnohých: Bůh je Bohy. Je nemožné pochopit, nebo si myslet, že Bůh je jen jeden, to prostě není možné. Bůh námi proniká v různých úrovních. To je to, co musíme pochopit. Oddělenost je nejhorší forma kacířství. Smutné je, že když jsme duchovně slepí, tak si tuto skutečnost neuvědomujeme, díky úrovni, v níž se nacházíme.

Mezi teozofisty existují určité teorie, které jsou hloupé. Oni si myslí, že z Patala jdeme automaticky do jiných Lok. Oni prostě tvrdí, že se dostaneme do různých Lok "jen tak," automaticky, mechanicky, jen proto, že údajně musíme jít nahoru, díky evoluci, ale toto je chybný názor. Zákon evoluce existuje pouze v Patala, ve vyvíjející se Bu, což je Loka vztahující se k elementálům. Tito Monádové se vyvinou do určité úrovně, avšak dále už jít nemohou. Mechanická příroda má limit. Chcete-li se vyvíjet do různých vyšších Lok, pak budete muset vytvořit vozidla, která jim odpovídají.

Solární a lunární těla

Tady v tomto fyzickém světě máme fyzické vozidlo, fyzické tělo. Ve vnitřních světech máme protoplazmatická těla, ale tyto protoplazmatická těla souvisí s mechanickou evolucí. Souvisejí s tím, co budeme nazývat Baba Loka, Mahatala, která je v jiné dimenzi. Tato protoplazmatická těla jsou ženská, lunární. Těla, která musíme vytvořit my, jsou solární, mužská. Jinými slovy, když jsme řekli, že protoplazmatická těla jsou ženská, tím chceme říci, že pokud nemáte žádné Solární těla vytvořeny, pak když zemřete, tak se z vás ve vnitřních světech stane žena. Protože ve vnitřních světech se nenacházejí žádní muži. To je důvod, proč je Malkut ženská sefira. Patala je ženská Loka nebo Tala, v níž najdeme protoplazmatická těla, která jsou ženská, lunární. Tento výrok může odradit některých mužů, kteří si myslí, že jsou velmi mužní - protože jak jsme řekli, když zemřou, tak se stanou ženami.

Tak či onak, musíme vytvořit solární těla. Mistr Ježíš Nazaretský představoval Vitala, když řekl, že pokud chceme vstoupit do království Lok, Království nebeského, tak musíme vytvořit solární těla; musíme se znovu narodit. Ono to není tak, jak se teozofisté mylně domnívají, že my se prostě dále budeme vyvíjet a automaticky půjdeme vzhůru jen proto, že kosmické etapy jdou nahoru. Musíme si uvědomit, že prvním krokem je rozvinout sedm aspektů ohně (oheň kundaliní v různých úrovních), budeme říkat sedm Laja center v každém vesmíru nebo v každé sefiře, abychom dostali oprávnění k rozvíjení různých principů, které nám náš Kosmotvůrce otec dal do vínku.

Pochopte, že pokud se nám nepodaří vytvořit solární těla, tak nemůžeme rozvíjet tyto principy, které nám dal náš Kosmický otec, abychom nabyli vědomí. To je důvod, proč jsme sestoupili: abychom získali/nabyli vědomí v tomto vesmíru. K dosažení sefiry Tiferet, a sjednocení Monáda, našeho Nejvnitřnějšího s naší buddha-dhatu (esencí), musíme vybudovat astrální, mentální a příčinné tělo. Musíme získat realizaci, tj. nabýt uvědomění.

To je důvod, proč vždy říkáme, že se v nás musí probudit kundaliní, která pak musí probudit sedm církví, které přímo souvisejí se sedmi čakrami. Každá čakra je ve vztahu s určitým elementem.

Sanskrit, hebrejštinu, latinu nebo řečtinu používáme vzhledem k tomu, že angličtina nemá žádné vhodné slova na přesné popsání toho, co zde vysvětlujeme.

V každém těle, které vybudujeme, musíme rozvinout kundaliní, dokud nedosáhneme Átmana. Od Átmana do Malkutu nebo z Malkutu do Chesed najdeme sedm nižších sefirotů souvisejících s pravým člověkem. Jinými slovy, to, co vytváříme tady, je mikrokosmos, který je odrazem makrokosmu.

Pokud si spočítáte sedm krát sedm, dostanete čtyřicet devět úrovní mysli nebo čtyřicet devět úrovní člověka, manas, nebo duše, kterou máme vytvořit uvnitř.

Když je vytvořen člověk, musíme pokračovat v našem rozvoji v Lokach nebo nebesích, protože Paprsek Okidanokh se musí rozvíjet. Zde musíme jednat s vůlí. To je důvod, proč naše motto je "Thelema," což je řecký vůle. Nemyslete si, že vůle přijde automaticky. Síla vůle je něco, co musíme vynaložit, abychom mohli vrátit Paprsek stvoření, musíme ho vrátit vnitřně, a nahoru, abychom nakonec získali vytoužené vědomí.

Když říkáme, že musíme vnitřně a nahoru vrátit Paprsek stvoření, tak my na mysl přichází zákon Ein Sof Ór. Jde o zákon, který se vztahuje k Ein Sof Ór, což je zákon Kosmického-společného-trogoautoegocrat, ve kterém je sluneční světlo dáváno a přijímáno.

Takže pokud jsme se jako paprsek vynořily z Ein Sof, jako paprsek se tedy musíme vrátit do Ein Sof. Pokud se chceme vrátit do Ein Sof vítězně, pak musíme vrátit každou částečku tohoto Paprsku Stvoření v různých krocích, a to je přesně to, co nazýváme zasvěcení.

Na začátku, jak je uvedeno v knize Genesis, musíme rozvinout sedm dní, sedm hadů. Paprsek stvoření končí v našem fyzickém těle, v pohlavních orgánech. To je důvod, proč někdy, když mluvíme o Ein Sof Ór, poukazujeme na pohlavní orgány. Protože právě tam se tento Tvůrčí paprsek, (který se má vrátit, který máme vrátit vnitřně a nahoru) nachází v potenciálním stavu.

4-svety-kabala

Po získání úrovně "Išim" (člověka) v Malkutu, tj. ve světě Assiah, zasvěcenec vstoupí do světa Jecirah s cílem rozvíjet různé úrovně uvědomění, které Paprsek Stvoření či Paprsek Okidanokh získává za pomoci Nebeského Otce, tj. Kosmotvůrce. Protože to je Monád, který dělá tuto práci v různých krocích. Jedná se v podstatě o naši vlastní transformaci sebe, při níž Monád získává různé úrovně Archanděla, Knížete, Ctnosti, Síly, Panství, Trůnu, Cheruba, Serafa (hierarchie andělů dle křesťanství) a takto stoupá v hierarchii kosmu.

V souvislosti s buddhismem stále vzpomínáme tři těla, a to:

Trikaja-tri tela: Nirmanakaja-Sambhogakaja-Dharmakaja

Nirmánakája je tělo oběti. Je to první tělo, které Monád vyvíjí při vstupu do světa Jecirah. Stát se nirmánakája znamená vstoupit do všech těchto nebes světa Jecirah, v celém stromě života ve světě Jecirah. Na rozvinutí nirmánakája těla, na získání nirmánakája těla, které je tělem Ducha, tělo související se sefirou Binah (protože Binah vládne světu Jecirah), je nezbytné dodržovat zákony Binah ve světě Jecirah. Zákony Binah, Ducha jsou uvedeny v Desateru. Zákony Ducha požadují úplné zničení Kamaduro a Karmasaja (karmické dluhy ze zneužívání sexu), aby toto tělo nirmánakája mohlo být dokonale čisté. Pouze pokud dosáhneme této úrovně, jsme schopni získat další tělo, které se nazývá sambhógakája, tělo blaženosti nebo tělo štěstí, které má tři dokonalosti navíc než nirmánakája. Jak řekl Samael Aun Weor: „Ten, kdo projde vzkříšením a vstoupí do světa Briah je třikrát uctěn, protože tyto tři úrovně se vztahují ke třem hřebíkům.“ V každé ruce jeden hřebík, a třetí, který prochází chodidly na kříži zasvěcence. Tyto hřebíky se vztahují k očišťování nebo třem dnem před vzkříšením, o kterých se symbolicky píše v Bibli, které se vztahují k vzkříšení Krista po třech dnech. Číslo tři je specifická terminologie pro třikrát nebo postupy, v nichž se Monád kvalifikuje a čistí bódhičittu v různých úrovních.

Tři hodiny

Jinými slovy, symbolicky řečeno, Samael Aun Weor řekl, že na začátku praktikujeme sexuální magii hodinu denně, ale později musíme získat schopnost praktikovat tři hodiny, a ten, kdo praktikuje tři hodiny je respektován a třikrát uctěn. Pokud tento výrok berete doslova, pak si myslíte, že máte skutečně strávit tři celé hodiny, čili 180 minut v pohlavním aktu. Ale takto to není myšleno. Pokud chápete skutečný význam toho výroku, tak pochopíte, že první hodina, znamená první hora, druhá hodina je druhá hora, a třetí hodina je poslední osmiletý proces třetího dne. Když se v ezoterizmu vypráví o hodinách, tak se nemluví o hodinách všedního dne. Existuje mnoho gnostiků, kteří, když slyšeli "tři hodiny," domnívali se, že mají být v sexuálním aktu po dobu tří hodin - to ne. Význam je takový, že pokud přejdete první horu, tak jste dosáhli jednu hodinu. Pokud projdete druhou horu, tak jste dosáhli dvě hodiny. Pokud přejdete osmiletou zkouškou Joba, pak dosáhnete třetí hodinu, a pak projdete vzkříšením. Takto to tedy musíme pochopit. Takové a podobné výroky je třeba vysvětlit, protože mnoho gnostiků pak dojde k pošetilým závěrům, jako tomu bylo v tomto případě s praktikováním sexuálního aktu trvajícím tří hodin, a následně skončí pouze krmením sexuální žádostivosti.

Sambhógakája se objeví po očištění sexu "po dobu tří hodin." Sambhógakája nebo tělo blaženosti souvisí s Briah. Ve vesmíru najdeme mnoho Sambhógakájů a Nirmánakájů. Sambhógakájové mají obvykle nesmrtelná fyzická těla. Nirmánakájové jsou většinou na Zemi a jejich úrovně se liší v závislosti na získané úrovně ve světě Jecirah.

Rozumíte tomu? Protože tento proces, který zde popisujeme, jak je vesmír obydlený v různých úrovních, v různých dimenzích, bytostmi, inteligentními entitami, se nevztahuje pouze na fyzický svět, ale na všechny světy, miliardy světů. A nejen na tuto planetu, ale také na různé jiné planety. Protože každá planeta má svou vlastní stupnici.

Sambhógakájové, kteří vstupují jako vzkříšení mistři do světa Briah musí vstoupit do jiné stupnice dokonalosti, aby se stali Dharmakájové, což jsou bytosti spojené se světem Acilut. Jak vidíte, Nirmánakájové souvisí se světem Acilut a opravdu k němu patří, ale přímo jsou spojeni se světem Jecirah, a Sambhógakájové se světem Briah.

Dharmakája vibruje ve světě Acilut. Dharmakája je tělo dokonalosti. Když získáte toto tělo, vše, co potřebujete, je vstoupit do Absolutna. Dharmakája je stav abstraktního prostoru, stavem dokonalosti, ve kterém se již není možné v tomto vesmíru zdokonalit. Chápete? V tomto vesmíru. Abychom se mohli dále zdokonalovat, musíme vstoupit do Absolutna. Avšak ne všichni Dharmakájové vstoupí do Absolutna navždy, protože Kristus, Kosmický Kristus, který působí v Ein Sof Ór, je bere jako pomocníky s cílem pomoci jiným civilizacím v budoucích kosmických dnech získat vědomí. Protože existuje nekonečně mnoho částic Absolutna, které potřebují získat vědomí.

Vidíte, Absolutno pokaždé získává více vědomí o sobě samém, tj. pokaždé se více uvědomuje. To je důvod, proč paní Blavatská nazývá paprsek Okidanokh "tajemný paprsek, který se vůbec nezná." Aby se mohl vrátit, musí získat vědomou část. Když se Ein Sof vrátí s tímto vědomím, toto vědomí mu pak umožní, aby se v Absolutnu mohl dále rozvíjet a růst. Takto se tam pak v lůně Absolutna mohou Paramarthasatyové stále dál a dál rozvíjet. No nejdříve musí nabýt vědomí, protože Ein Sofové bez vědomí, se v Absolutnu nemohou dále rozvíjet. Aby mohly dále růst a rozvíjet se, musí získat vědomí.

Ježíš Nazaretský je jedním Paramarthasatya, který přesně tuto schopnost má. On může vstoupit do Absolutna a nadále tam růst. U těchto bytostí je vždy soucit, jako například v případě Buddhy Šákjamuniho. V jedné ze svých knih Samael Aun Weor uvádí, že Buddha Šákjamuni získal vyšší úroveň Binah nebo Sutala v tomto fyzickém světě, protože to je vlastně jediná úroveň, kterou zde můžeme získat, tj. úroveň Nirmánakája. Dostat se nad tuto úroveň je nemožné bez toho, abyste zemřeli, prošli vzkříšením, zaplatili svou Karmasaya a Kamaduro (oba názvy jsou druhem karmy), a získali tělo blaženosti, Sambhógakája. Gautama Šákjamuni získal úroveň Dharmakája po procesu, který skončil na Zemi před mnoha tisíci lety. Pak, jako Dharmakája, vstoupil do jiné planety s cílem jí pomoci. Samael Aun Weor v jedné ze svých knih o astrologii popsal, jak Dharmakája Buddha Gautama Šákjamuni vstoupil do Laja centra Marsu (který je ovládán Samaelom), aby jí pomohl ve vývoji. Takže proto Dharmakája Šákjamuni vyzařuje své vibrace z Marsu do všech planet, zvláště v dnešní době, kdy se nám dostává, planetě Zemi, síly Samaela. Takže, samozřejmě na konci tohoto Mahá-manvantara nebo Kosmického dne, bude Buddha Šákjamuni, který dosáhl úrovně Dharmakája, moci vstoupit pokud si to bude přát do Absolutna, nebo se vrátit do nového kosmického dne, a pak bude on Laja centrem jakékoli planety, protože on už je na této úrovni Kosmotvůrce. Každý, kdo dosáhne úrovně Keter v Acilut, má možnost návratu do dalšího kosmického dne jako Kosmotvůrce za účelem pomáhat jiným Kosmickým paprskům, tj. dalším paprskům Okidanokh, které jsou panenské a bezvědomé.

Vidíte, jak je to všechno organizované, když Monád získá úroveň Dharmakája? Samozřejmě, Gautama Šákjamuni nezačal jako Buddha. On začal přesně stejně jako každý z nás, čili jako jiskra, panenská jiskra z Kosmotvůrce. Pak se vyvinul, a nyní je schopen stát se Kosmotvůrcem a pomáhat jiným panenským jiskrám v příštím kosmickém dnu.

Toto je způsob, jakým se paprsek vyvíjí. Ale je to proces tvrdého vývoje, tvrdé práce, kterou musíme udělat. Čili takto je tedy třeba pochopit Paprsek Stvoření.

Kde se nacházíme my

My jsme hasnamusseni, bytosti, které mají rozštěpenou nebo rozdělenou psychiku. My jsme tak zdegenerovaní, že nepatříme ani do světa Patala.

Jako elementály jsme získali schopnost vykonávat rituály a ovládat určité síly, týkající se vyvíjejících sil Patala. Pokud však chceme uplatnit nadvládu nad těmito silami, musíme vytvořit astrální, mentální, a příčinné tělo. V opačném případě se zdegenerujeme a opět se vrátíme do Patala cyklu nebo elementálního cyklu, i když tentokrát ve vyvíjející se spirále.

Takže chápete úrovně hierarchie, jak je zde vysvětlujeme? Jako Paprsek Okidanokh sestupuje a vystupuje do různých Lok, světů nebo sefirotů? To je velmi důležité, protože díky tomu můžeme pochopit, kde se nacházíme, do kterého Tala nebo sefirotu patříme, a jak získáme více úrovní vědomí.

Vybudování slunečních těl nestačí. To je důvod, proč mnoho zasvěcenců, kteří vybudují sluneční těla, vstoupí do Nirvány, a velmi pomalu se začnou vyvíjet ve světě Jecirah. Jejich rychlost vývinu oproti těm, kteří se vzdali Nirvány, je velmi pomalá. Protože jim se nedostává pomoc z Vitaly nebo pomoc od Krista, aby mohli vystoupit do světa Jecirah. To je důvod, proč zde na této Zemi najdeme různých mistrů, kteří patří do světa Jecirah, ale kteří nejsou na stejné úrovni jako ti, kteří kráčejí přímou cestou. Tito jedinci z Jecirah mohou mít fyzické tělo, stejně jako máme my, ale také nemusí. Nicméně pokud jsme hasnamusseni a máme fyzická těla, tak patříme do světa Klipoth, tj. do nižších vrstev Patala. Pokud my, co jsme na nižší úrovni, můžeme mít fyzické tělo, proč by nemohli mít vyšší bytosti, které patří do jiných kosmů, jiných dimenzí, fyzické tělo také? Samozřejmě, že mohou, jak to prokázal Mistr Ježíš. On jako Paramarthasatya, přijal fyzické tělo z oběti pro lidstvo. Samozřejmě, že existují různé způsoby fyzického vývoje. Prosím pochopte, že každá planeta ve vesmíru má svůj vlastní vývoj, stejně jako svou vlastní hierarchii. Takže toto se netýká jen planety Země, i když tento Paprsek Stvoření studujeme v souvislosti s planetou Zemi. Pamatujte si, že každá planeta ve vesmíru má svůj vlastní vývoj, a vlastní bytosti, které cestují vesmírem. To je důvod, proč v různých knihách Samaela Aun Weora najdeme, že někteří andělé, archandělé, nebo Kosmotvůrci přišli z jiných galaxií nebo jiných solárních systémů s cílem pomoci této planetě Zemi, protože mají tuto schopnost.

Jakmile získáte vědomí ve všech úrovních svého Bytí, jste schopni pomáhat ostatním, protože to je kosmický proces. Před vstupem do Abstraktního prostoru, všechny tyto bytosti mají vždy za povinnost pomáhat druhým. Například mistr Samael Aun Weor nám v Mexiku řekl následující: "Mám už za sebou hodně Mahá-manvantar, kde jsem pomáhal různým civilizacím. Toto není první lidstvo, kterému pomáhám," "a potřebuji si odpočinout. Dále dodal:" Doufám, že na konci tohoto kosmického dne se ponořím do Ein, ale samozřejmě, to je jen moje přání, "protože já jsem jen Dhjáni bódhisattva tohoto Dhjána Buddhy, který se nazývá Samael planety Mars, a ten, který se musí rozhodnout pro vstup do Abstraktního absolutního prostoru, Ein, je On, ne já." "Já musím jen následovat, co se On rozhodne." "Ale každopádně bych si rád odpočinul, protože mám za sebou až příliš mnoho Kosmických dní, kde jsem pomáhal a pracoval pro lidstvo." Takže takových Kosmotvůrců jako je mistr Samael je mnoho. Hle případ mistra Ježíše z Nazaretu: Poté, co pomohl mnohým národům skrze mnoho Mahá-manvantar, rozhodl se vstoupit do Absolutna, a stát se Bytostí Ein. No na začátku tohoto kosmického dne, kdy vznikla tato planeta, Ein opustil, aby mohl pomoci tomuto lidstvu.

Otázky a odpovědi

Otázka: Jaký je vztah mezi Okidanokh a kundaliní?

Odpověď: Vztah mezi paprskem Okidanokh a kundaliní se odehrává na různých úrovních, protože paprsek Okidanokh vždy pracuje prostřednictvím zákonu tří, tj. Trojice. Stejně tak i kundaliní pracuje prostřednictvím tří základních sil. Takže, aby se Paprsek Okidanokh mohl rozvíjet a vrátit v každé úrovni, je třeba pracovat s třemi základními silami, jinak to nefunguje. Kundaliní je výsledkem tří sil: žena, muž a sexuální síla, která je spojuje. Takže to je důvod, proč vždy říkáme, že skrze sexuální magii uvedeme paprsek Okidanokh do činnosti od samého dna Patala, a následně stoupáním vzhůru páteří. Například, když zasvěcenec získá vzkříšeno tělo ve světě Briah, pak i nadále praktikuje sexuální magii, ale v tomto případě se svou osobitou Evou, která je jeho kosmickým vědomím nebo spirituálním vědomím, aby mohl dále pracovat s tvůrčí silou Paprsku stvoření, protože Paprsek stvoření, je právě kundaliní, která se vyvíjí vždy skrze zákon tří.

Otázka: Můžete se dostat za Patala, bez sexuálního partnera?

Odpověď: To je nemožné. V Patala můžete rozvinout všechny schopnosti, ale dostat se do dalších Tal nebo Lok v tomto případě, co se týče vývoje, je nemožné. Říkám, co se týče vývoje, protože když se dostanete do samádhi nebo satori jako elementál, tak můžete vstoupit do jakéhokoliv Tala. Ale získat vědomí každého Tala, znamená nabýt Loka. A na to je třeba vést Paprsek Okidanokh nahoru od samého dna, aby se mohl vrátit ke zdroji. A k uskutečnění tohoto cíle budete muset pracovat s kundaliní, protože samotná kundaliní pracuje s paprskem Okidanokh, se Solárním absolutnem v harmonii. To je důvod, proč říkáme, že Solární absolutno, Ein Sof Ór, je Kosmický Kristus, a kundaliní je energie samotného Krista.

Otázka: Každý z nás získává svého Nejvnitřnějšího z jednoho ze Sedmi paprsků. Kde získal Samael, tj. vůdce paprsku síly, svého Nejvnitřnějšího?

Odpověď: Samael je Kosmotvůrce. On je vůdcem Pátého Paprsku. Jinými slovy, v minulých kosmických dnech, kdy byl ještě panenská jiskra, tedy paprskem bez vědomí, patřil ke konkrétnímu paprsku. Ale v tomto kosmickém dnu, se stal vůdcem Pátého Paprsku, protože získal toto vědomí nebo tuto schopnost, tuto moc stát se vůdcem Pátého Paprsku v minulých kosmických dnech. Logos Samael je vůdcem Pátého Paprsku. On pomáhá všem Monádům. Samael Aun Weor je Dhjáni bódhisattva Samaela, toho osobitého kosmického, Sebe-uvědomělého Bytí.

Otázka: Je osvětlující prázdnota částí Absolutna? Pokud ano, která?

Odpověď: Osvětlující prázdnota je předsíň Absolutna.

Otázka: Kde se na stromě života nachází Tality?

Odpověď: Tality nebo Totalita je Ein. Ein Sof a Ein Sof Ór jsou vyjádřením této Tality.

Otázka: Říkal jste, že Sutala souvisí s Binah, Patala souvisí s Malkut, no to teď nějak nesedí se sefirama.

Talas - Strom zivota

Odpověď: Atala souvisí s Keter, Chokmah, Binah a Chesed. Všechny dohromady patří stejnému Logu. Jak vidíte, kosmotvůrce je Keter, Chokmah, Binah. Chesed je jiskra těchto Kosmotvorců. Takže každý z nich patří do Atala. Vaše Bytí je Chesed, vaše Bytí je Binah, vaše Bytí je Chokmah, vaše Bytí je Keter, vaše Bytí je Ein Sof. Jde o různé části Bytí, různé části Atala, ale všechny se nacházejí v mlze ohně, Atala, v různých Lok. Chápete tomu? Jedná se o různá nebesa nebo stupně vývoje.

Otázka: Odkud získal první Paprsek svého Átmana, kdy ještě neexistovali žádní Kosmotvůrci?

Odpověď: Vždy existovali nějací Kosmotvůrci. Toto je věčné. Mysl se ráda vrací do úplného prvopočátku, tohoto vzniku paprsků a bytostí, proto máme vždy tendenci přidělovat tomu nějaký začátek. No ve skutečnosti toto je věčné, nedá se tomu přidělit začátek ani konec. Samozřejmě, že v minulých kosmických dnech nebyl vývoj na úrovni, na níž se vyvíjíme nyní, protože pokaždé se Absolutno poznává více. Kdy to celé začalo? No, to je těžko říct, protože v Absolutnu není žádný čas. Avšak nebylo by od věci, kdybychom se tomu pokusili přijít na kloub při meditaci při vstupu do maha-kalpa samádhi.

Přesto Rig Věda nám dává následující odpověď:

Neexistovalo ani Cokoliv ani Nic, ona světlá obloha
nebyla, ani široká roztažená klenba.
Co tedy všechno zakrývalo? Co všechno chránilo? Co všechno skrývalo?
Byla to vodná nezměrná hlubina?
Smrt neexistovala - ještě tam nebylo nic nesmrtelné,
Nebyla žádná hranice mezi dnem a nocí,
Jen Jediné, co dýchalo bez dechu samo o sobě
Nic jiného než To tu nebylo.
Byla tam temnota a vše bylo nejprve zastřené
V hlubokém šeru - oceánu bez světla -
Zárodek, který byl stále ukrytý ve své slupce
vyrazil z ohnivé záře jako jedna podstata.

Kdo zná tajemství? Kdo ho kdy vyslovil?
Odkud se tato početná tvorba vynořila?
Bohové samotní přišli později -
Kdoví odkud se tato ohromná tvorba vynořila?
Tedy odkud veškerá tato ohromná tvorba přišla,
Zda ji vytvořila Jeho vůle, nebo byla potlačena,
Nejvyšší prorok, který je v nejvyšších nebesích,
On to zná - ale co když dokonce ani on o tom nic neví."
"Upřeně hledící do věčnosti…

Než byly položeny základy země,
Ty jsi. A když podzemní plamen
Roztrhal své vězení a pohltil kostru…
Ty budeš stále, tak jak si byl předtím
A věděl si beze změny, když více nebude času.
Ach! Nekonečná myšlenka, božská věčnost. "

Otázka: Řekl jste, že modlitba Otčenáš je zaměřena na našeho vlastního Kosmotvorůrce. Lze ji také zaměřit na našeho Nejvnitřnějšího?

Odpověď: No, ono Nejvnitřnější je ten, který se modlí k tomu Kosmotvůrci, protože když se modlíme, musíme si pamatovat samých sebe. To je důvod, proč Samael Aun Weor řekl: "Když se modlíte modlitbu Páně, musíte si pamatovat/uvědomovat své Bytí." Většina lidí to dělá prostě mechanicky. Oni se vyberou za knězem a řeknou mu například: "Otče, zhřešil jsem." A kněz řekne: "Dobře, pomodlete se deset Otčenášů." Pak takový člověk narychlo odrecituje: "Otče náš, jenž jsi na nebesích…” [rychlý přednes] a hotovo. Toto však není modlitba. Musíte si pamatovat své pravé Já, což znamená pamatovat si Nejvnitřnějšího, pamatovat si Átmana, velkou duši, která je tou jiskrou, která vyšla z tohoto Otce, z toho Kosmotvůrce. Takže když se modlíte, řeknete: "Otče náš, jenž jsi na nebesích," protože jste už ztotožněn s tímto konkrétním Nejvnitřnějším, který je synem otce. Za Nejvnitřnějším se nachází váš vlastní osobitý Paprsek. Pochopte, že Ein Sof je v každém z nás individuální. Za Kosmotvůrcem najdete svůj vlastní konkrétní Ein Sof. Čili za Kosmotvůrcem můžete v samádhi zažít svůj Ein Sof, a váš Ein Sof vám může říct - jestliže dosáhl Seberealizaci - "Udělej tohle, udělej tamto." Ale pokud jste ještě nikdy v minulosti nedosáhl Seberealizaci, v takovém případě Ein Sof stále potřebuje pomoc Kosmotvůrce.

Otázka: Pokud je smyslem Paprsku Stvoření návrat domů s uvědoměním se, s tím, že získáme určité vlastnosti, schopnosti skrze různé Taly, a jelikož celý tento proces začíná ve fyzickém těle, tím, že začneme pracovat se svou sexuální energií, proč je pak smilnění vůbec možné, když smyslem je přece vrátit se?

Odpověď: No, to je právě ono. My se musíme sice vrátit nebo rozvinout u sebe různé vlastnosti a schopnosti, ale toto se neděje automaticky. Smilstvo se vyskytuje v Patala. Smutné je, že my jsme tady v tomto Loka, v této Patale uvězněn touhou. Touha se vztahuje k živočišné říši. Touha je nutná v živočišné říši, avšak úkolem Seberealizovaného paprsku nebo Monáda je získat kontrolu nad všemi královstvími. Pokud nezískáte kontrolu nad touhou, nelze rozvíjet tyto atributy. To je důvod, proč na této planetě Zemi mnoho Monádů stagnuje. Protože většina jejich duší nebo budhadhatu jsou stále zotročené touhou, a nedokáží ovládat svou živočišnou hmotu. Takže prvním krokem je naučit se ovládat touhu. Pokud dokážete ovládat touhu, můžete se ve vývoji posunout dopředu. My jako zvířata všichni stagnujeme. Jediné, co jsme u sebe rozvinuli je elementální přímluvce nebo jinými slovy, dosáhli jsme elementální rozvoj. Každý z nás je vyvinut jako elementál. Pokud se však nepohnete dále, zdegenerujete se, a znovu zopakujete cyklus. Samael Aun Weor uvedl, že po 3000 cyklech dělání toho samého, se do Absolutna sice vrátíte, ale vaše Sebeuvědomění bude dosahovat pouze určitou úroveň, konkrétně, jako elementál nižší úrovně Patala, ale nikdy ne jako Buddha.

Otázka: A tohle všechno se děje s fyzickým tělem tady na Zemi?

Odpověď: No, na začátku, vše se děje s fyzickým tělem. Ano, na začátku abyste vůbec mohl začít svůj vývoj, budete potřebovat fyzické tělo, ale abyste mohli pokročit dále, je nutné mít i ostatní těla. Takže, abyste mohli vstoupit do nebe a tam pokračovat ve vývoji, budete potřebovat astrální, mentální a příčinné tělo. To je důvod, proč tyto těla vůbec budujeme, protože je potřebujeme, abychom se mohli dále rozvíjet. Ale zpočátku je jen fyzické tělo nezbytné, a to nám bylo dáno jako dárek.

Komentář: Tyto těla nemáme jen proto, abychom je měli. My musíme na těch úrovních pracovat vědomě, abychom mohli stoupat dál.

Odpověď: Přesně tak. Lidé mají fyzické tělo, ale používají ho vědomě? Uvědomují si ho? V tomto 3D světě existuje mnoho elementů, které si vůbec neuvědomujeme. Proč? Protože nemáme vědomí tohoto fyzického světa. Přesto si myslíme, že jsme vědomi. Vědci si v dnešní době myslí, že znají fyzický svět, ale neznají.

Oni vyprávějí jen o čtyřech elementech, kterými jsou oheň, vzduch voda a zem. Samozřejmě, každý z těchto elementů obsahuje mnoho jednoduchých i složených prvků, ale my se zde bavíme o všech elementech, které existují. Takže, když získáme vědomí, získáme úroveň nebo stupeň v tomto konkrétním Tala, což je v našem případě Patala. Další těla, astrální, mentální a příčinné budujeme, abychom získali vědomí vyšších dimenzí, protože tyto těla nám umožní přístup ke všem těmto světem.

Existuje mnoho zasvěcenců, kteří mají vybudované solární těla. Ale získat vědomí, nebo nabýt uvědomění, jako vědomý občan astrálního, mentálního, příčinného nebo buddhického světa, prostě být si vědom všech těch Tal, no, to je už jiná věc. Jelikož jedna věc je něco vytvořit, a druhá věc je získat vědomí tohoto výtvoru.

Studujte tuto přednášku pozorně, protože je to opravdu velmi jednoduché, i když jsou zde používány komplikované výrazy. Skutečně je to tu podáno velmi jednoduše, abychom dokázali pochopit tuto naši cestu sestupu a vzestupu. Sestup se nazývá involuce: Duch nebo Paprsek Okidanokh sestupuje z vyšších Tal různými úrovněmi hmoty, dokud nedosáhne úrovně Patala. Nyní se někteří mohou domnívat, že návrat se tedy bude nazývat evoluce, tak tomu však není. Jedná se totiž o revoluci, práci, vývoj. Protože evoluce koná vždy v dolních úrovních Pataly mechanicky. No pokud se chcete dostat za ni, na to budete muset použít sílu vůle.