slovnik

Alchymie a Tantra: Posvátná sexualita

Adam-a-Eva-nastenna-malba

Středověcí alchymisté ukryli Veliké Arkánum mezi nesčetnými symboly a esoterickými alegoriemi, aby ho ochránili před profánní zneuctěním a také proto, aby se vyhnuli upálení zaživa v plamenech inkvizice. - Samael Aun Weor Dva stromy života v zahradě Eden v židovsko-křesťanském písmu symbolizují dvě esenciální větve veškerého vědění.

Strom života je kabalistická věda (věda o číslech).

alchymia - par vo flasiStrom poznání je vědou o sexualitě, což je hebrejské Da´ath, známé na východě jako Tantra a na západě ukryto jako „Alchymie“.

Strom poznání (alchymie a tantra) je דעת Daath (hebrejsky poznání), což je to samé jako gnóze (poznání/vědění řecky).

Tato věda byla známa a praktikována dávnými Egypťany, Aztéky, Mayi, Chaldejci, Řeky, Tibeťany, indiány, buddhisty, zoroastriány, súfisty atd.

Pochopení Stromu poznání (Daath) je základem k pochopení jakéhokoliv náboženství nebo mystické tradice.

A Jehovah Elohim (Hospodin Bůh) přikázal člověku, říkajíc: „Z každého stromu v zahradě smíš jíst, ale ze stromu poznání דעת dobrého טוב (towb: dobro, čistota) a zlého רע (ra: zněčištění) však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti“ – Genesis 2:16-17 Pochopení významu spočívá v rozlišení mezi probuzením jako anděl nebo jako démon. Ačkoliv většina moderních Biblí překládá hebrejská slova Towb a Ra jako „dobré“ a „zlé,“ správný význam je však „dobro“ a „znečištění.“ Proto symbolický Strom poznání má dva potenciální výsledky: čistota nebo nečistota.

Knihy a učení o posvátné sexualitě a tantra se šíří jako houby po dešti. Popularita tohoto předmětu vzrůstá, ale co to skutečně znamená ryzí a čistý?

Máš-li pocit, že Dzogčhen (tantra) a jeho praktikování je snadné, znamená to jen, že tomu ještě pořádně nerozumíš. Bylo by zcela ironické, kdyby nejvyšší z devíti vozů – Veliká dokonalost – byl snadný. To by bylo jistě velmi ironické. – Čtrnáctý Dalajláma

Starodávná a vážená tradice tantry je totožná s pravým srdcem západní alchymie. Oba systémy slouží k transformaci zasvěcených studentů ke konečnému naplnění lidské existence: očištěná duše, anděl, buddha, mistr, osvobozený od utrpení vyznačující se spontánními výrazy čistoty a nezištného soucitu.

Zatímco alchymie je nejznámější pro zlato chtivé „chemiky,“ byla zde i hrst opravdových alchymistů, mužů a žen, kteří se naučili, jak zvítězit nad smrtí, spontánně vyrábět vzácné kovy a drahokamy, léčit nevyléčitelné nemoci, no ze všeho nejvíce byli známí pro výrobu kamene mudrců: magického předmětu, který mohl činit zázraky a propůjčovat věčný život. Tyto příběhy jsou identické s pohádkami o jogínech a mniších z východu, kteří se vznášejí a provádí různé zázračné skutky.

Jakobuv kamenKámen mudrců se vztahuje k Jákobovu kamenu.

A Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, sloup kamenný, a vykonal na něm úlitbu: polil jej svrchu olejem. – Genesis 35:14

Kámen mudrců se vztahuje k základnímu kameni opakovaně zmiňovaném v evangeliích.

Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni. - 1 Petrova, 2.kapitola 7-9

Kámen mudrců vzniká dokonalým opracováním našeho hrubého a neotesaného kamene, zvířecího kamene prvotních zednářů.

Utajená moudrost stromu poznání odhaluje vědu o tom, jak rozvinout kámen mudrců nebo jinými slovy chrám lidské bytosti: duše.

Jak západní větev (alchymie), tak i východní větev (tantra) této pradávné vědy byly rozlomeny na několik variací a hnutí. Ryzí formy tantry a alchymie časem zmizeli z dohledu buď kvůli intenzivnímu pronásledování nebo i kvůli přímému vyvražďování. Během těch dob se pak vynořovalo mnoho zdegenerovaných sekt, které usilovali pouze po naplnění jejich tužeb, čímž dali vzniknout spoustě dnes tak rozšířených „spirituálních“ hnutí.

Všechny formy alchymie a tantry můžeme kategorizovat do tří typů: bílá, šedá a černá.

Bílá forma usiluje o transformaci nečistého v dokonale čisté, o přetvoření v „anděla.“

Černá forma usiluje o ukájení tužeb, chamtivosti, pýchy a získávání moci, přetváří v “démona.“

Šedá forma je směsí obojího, ale vede k černé formě, protože touha – ego – je v lidech silně zakořeněná.

Vstup do pozitivního pozdvihujícího stavu bílé tantry vyžaduje exaktní vědu. Návrat k Bohu není nedosažitelný, avšak cesta k Nanebevstoupení je jen jedna, která se však lidstvu ukazovala v mnoha podobách. Jak veliký kabalista a alchymista Ježíš Nazarénský* pravil:

Vcházejte těsnou branou, neboť postranní brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.

Neboť těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.

Pilně se pak varujte falešných proroků (ti, co učí falešnou doktrínu a vydávají se za osvícené), kteří přicházejí k vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. – Matouš 7:13-15

Napříč literaturou Samaela Aun Weora najdete mnoho klíčových elementů formule nejvyšší Jóga tantry, jinak známé jako alchymie.

Z hlediska tantry jsou energie vitálního těla vozem mysli. Jakmile jsou vitální energie ryzí a subtilní, stav mysli praktikanta bude podle toho ovlivněn. Transformací tělní energie dochází k transformaci vědomí. – Čtrnáctý Dalailama.

Související video: Sex: Tajná brána do Ráje

* Tehdy město Nazaret ještě neexistovalo a Ježíšovo příjmení je referencí na mystickou skupinu „nazarénů,“ zdroj: Ježíš žil v Indii, Holger Kersten – pozn. překl.)